Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 660 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-06-14
Data wydania:2012-05-29
Data wejscia w życie:2012-06-29
Data obowiązywania:2012-06-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 660 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 14 czerwca 2012 r. Poz. 660

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW zdnia 29 maja 2012r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowych zasad itrybu finansowania przygotowania idziałania jednostek wojskowych poza granicami państwa Na podstawie art.9 ust.1 pkt 3 ustawy zdnia 17 grudnia 1998r. ozasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr162, poz.1117, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. Wrozporządzeniu Rady Ministrów zdnia 8 kwietnia 2008r. wsprawie szczegółowych zasad itrybu finansowania przygotowania idziałania jednostek wojskowych poza granicami państwa (Dz. U. Nr62, poz.389) § 4 otrzymuje brzmienie: „§4.1. Dysponentami środków finansowych, októrych mowa w§ 2, realizującymi wydatki związane zprzygotowaniem idziałaniem jednostek wojskowych poza granicami państwa, wprzypadkach, októrych mowa wart.2 pkt 1 ustawy zdnia 17 grudnia 1998r. ozasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, zwanej dalej „ustawą”, są:

1) ierownicy jednostek organizacyjnych podległych Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – wzakresie k zabezpieczenia logistycznego imedycznego, októrym mowa wust.2, zzastrzeżeniem pkt 3;

2) owódca Operacyjny Sił Zbrojnych – wzakresie obsługi finansowej, októrej mowa wust.3, zzastrzeżeniem D pkt 3;

3) ierownicy jednostek organizacyjnych podległych Dowódcy Wojsk Specjalnych – w zakresie zabezpieczenia k logistycznego, októrym mowa wust.2 pkt 1–3, oraz obsługi finansowej, októrej mowa wust.3 pkt 1–4, wydzielonych komponentów Wojsk Specjalnych.

2. Wydatki na zabezpieczenie logistyczne imedyczne obejmują wszczególności:

1) przewóz osób wchodzących wskład jednostki ijej wyposażenia;

2) zakup wkraju środków materiałowych iwyposażenia podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej;

3) ubezpieczenie majątkowe, októrym mowa w§ 7;

4) transport sanitarny jako element strategicznej ewakuacji medycznej;

5) zakup wkraju produktów leczniczych, wyrobów medycznych iproduktów biobójczych.

3. Wydatki na obsługę finansową obejmują wszczególności:

1) wypłatę należności zagranicznych, dodatku wojennego inależności pieniężnych ztytułu podróży służbowej;

2) akup wrejonie działania jednostki materiałów idrobnego sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia jej działalnoz ści;

1)

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2004r. Nr210, poz.2135, z2009r. Nr79, poz.669 iNr161, poz.1278, z2010r. Nr240, poz.1601 oraz z2011r. Nr205, poz.1203.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 660

3) płatę za nabyte wrejonie działania jednostki usługi wzakresie zakwaterowania iwyżywienia, transportu, łączo ności iwydatki poniesione na cele reprezentacyjne oraz inne niezbędne potrzeby;

4) regulowanie należności ztytułu szkód związanych zdziałaniem jednostki poza granicami państwa, wtym wyu płatę odszkodowań;

5) koszty realizacji zadań wzakresie pomocy humanitarnej;

6) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 660 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-07-31 poz. 1246

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw z 1999-07-27 poz. 732

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa.

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-19 poz. 1342

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-01 poz. 906

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa.

 • Dziennik Ustaw z 1998-12-17 poz. 1117

  Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.