Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 737 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury, na które jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje, oraz sposobu i trybu przyznawania tych dotacji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-06-29
Data wydania:2012-06-26
Data wejscia w życie:2012-07-01
Data obowiązywania:2012-07-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 737 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 737

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1) z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury, na które jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje, oraz sposobu i trybu przyznawania tych dotacji Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) zakres zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury, na które jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa;

2) sposób i tryb przyznawania dotacji, o których mowa w pkt 1, przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ministrze – rozumie się przez to ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

2) wnioskodawcy – rozumie się przez to jednostkę samorządu terytorialnego ubiegającą się o dotację z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury;

3) wniosku – rozumie się przez to wniosek o udzielenie dotacji z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury;

4) umowie – rozumie się przez to umowę o udzieleniu dotacji zawartą przez wnioskodawcę z ministrem. § 3.

1. Wnioskodawcy mogą otrzymywać dotacje z budżetu państwa na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury w zakresie:

1) zachowania, waloryzacji i ochrony dziedzictwa kulturowego;

2) budowy i modernizacji infrastruktury kulturalnej, w tym obiektów publicznych, w których prowadzona jest działalność kulturalna.

2. W ramach realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, mogą być ogłaszane przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra programy określające priorytety dla tych zadań i wysokość środków przeznaczonych w danym roku na ich dofinansowanie.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 139, poz. 814, Nr 207, poz. 1230 i Nr 234, poz. 1385 oraz z 2012 r. poz. 354.

1)

Dziennik Ustaw

–2–

Poz. 737

§ 4.

1. Wnioski składa się w terminach do dnia: 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania oraz 31 marca roku, w którym dotacja ma być udzielona.

2. Wnioski są rozpatrywane w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia naboru.

3. W przypadku gdy wniosek zawiera uchybienia formalne, wzywa się wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni pod rygorem nierozpatrzenia wniosku po bezskutecznym upływie terminu.

4. Minister może ogłosić dodatkowy termin naboru wniosków. § 5.

1. Wniosek powinien zawierać:

1) nazwę wnioskodawcy i adres urzędu go obsługującego;

2) rodzaj zadania i opis projektu, który wnioskodawca zamierza realizować w ramach zadania, uwzględniający termin, cykl i miejsce realizacji, cel, zasięg terytorialny i liczbę uczestników projektu;

3) wysokość wnioskowanego dofinansowania oraz wysokość wkładu własnego wraz z oświadczeniem o sytuacji finansowej wnioskodawcy;

4) preliminarz całkowitych kosztów projektu, uwzględniający źródła finansowania wraz z harmonogramem realizacji projektu;

5) podpis skarbnika oraz osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy.

2. Wniosek może zawierać także inne ważne zdaniem wnioskodawcy informacje. §

6. Wniosek ocenia się według następujących kryteriów:

1) stopnia zgodności projektu z wykonywanym zadaniem;

2) wartości merytorycznej projektu;

3) warunków finansowania projektu. § 7.

1. Zaakceptowany przez ministra wniosek stanowi podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy.

2. Umowa określa w szczególności:

1) szczegółowy opis projektu wykonywanego w ramach zadania i termin jego realizacji;

2) kwotę udzielonej dotacji, termin jej wykorzystania oraz termin i tryb przekazywania środków, z uwzględnieniem § 8;

3) zobowiązanie wnioskodawcy do poddania się kontroli przeprowadzanej przez ministra, z uwzględnieniem § 9;

4) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji, z uwzględnieniem § 10;

5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. § 8.

1. Przekazywanie dotacji następuje:

1) w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadania lub jako refundacja poniesionych wydatków, oraz umożliwiających stosowanie się do wymagań określonych w przepisach o zamówieniach publicznych;

2) na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy.

2. Dla środków z dotacji wnioskodawca prowadzi odrębną ewidencję księgową, bez obowiązku prowadzenia odrębnego rachunku bankowego. §

9. Minister kontroluje sposób i terminowość wykonania zadania, na które została udzielona dotacja, mając na uwadze postanowienia umowy, o której mowa w §

7. § 10.

1. Wnioskodawca, któremu udzielono dotacji, jest obowiązany do sporządzenia i przedstawienia ministrowi rozliczenia realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym, zgodnie z treścią umowy.

Dziennik Ustaw

–3–

Poz. 737

2. Ewidencjonowanie i rozliczanie dotacji odbywa się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.3)). §

11. Wnioski złożone i nierozpatrzone do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia. §

12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.4) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Zdrojewski

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania (Dz. U. Nr 74, poz. 646, z 2006 r. Nr 12, poz. 68 i Nr 221, poz. 1617, z 2007 r. Nr 247, poz. 1824 oraz z 2008 r. Nr 139, poz. 878), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230).

3)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 737 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-04 poz. 1617

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-08 poz. 450

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu określenia zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-24 poz. 1518

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-29 poz. 1831

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-12 poz. 1401

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.