Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 799 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 lipca 2012 r. sygn. akt K 22/09

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-07-12
Data wydania:2012-07-03
Data wejscia w życie:2012-07-12
Data obowiązywania:2012-07-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 799 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 799

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO zdnia 3 lipca 2012r. sygn. akt K 22/09 Trybunał Konstytucyjny wskładzie: Marek Zubik – przewodniczący, Stanisław Biernat – sprawozdawca, Zbigniew Cieślak, Andrzej Rzepliński, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, zudziałem wnioskodawcy oraz Sejmu iProkuratora Generalnego, na rozprawie wdniu 3 lipca 2012r., wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ozbadanie zgodności:

1) rt.1 pkt3 ustawy zdnia 17 lipca 2009r. ozmianie ustawy ozarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr131, poz.1076) a wzakresie art.5 ustawy zdnia 26 kwietnia 2007r. ozarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr89, poz.590, ze zm.) wczęści dotyczącej tworzenia Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego, art.1 pkt4 ustawy z17 lipca 2009r. wzakresie dotyczącym dodanych art.5a iart.5b ustawy z26 kwietnia 2007r. oraz art.1 pkt21 ustawy z17 lipca 2009r. wzakresie art.23 ustawy z26 kwietnia 2007r. wczęści dotyczącej wprowadzania przez Prezesa Rady Ministrów, ministrów ikierowników urzędów centralnych stopni alarmowych, zwyrażoną wpreambule zasadą współdziałania władz, art.2 iart.126 ust.1 i2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

2) rt. 1 pkt 4 ustawy z 17 lipca 2009 r., w zakresie dotyczącym dodanych art. 5a ust. 5 i art. 5b ust. 2 pkt 3 ustawy a z26kwietnia 2007r., zart.93 ust.1 Konstytucji,

3) rt.1 pkt4 ustawy z17 lipca 2009r., wzakresie dotyczącym dodanego art.5b ust.7 pkt4 ustawy z26 kwietnia 2007r., a zart.22, art.31 ust.3, art.64, art.77 ust.2 iart.78 Konstytucji,

4) rt.1 pkt12 ustawy z17 lipca 2009r., wzakresie dotyczącym dodanego art.12a ust.2 i3 ustawy z26 kwietnia 2007r., a zart.2 Konstytucji, orzeka:

1. Art. 5, art.5a, art.5b iart.23 ustawy zdnia 26 kwietnia 2007r. ozarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr89, poz.590, z2009r. Nr11, poz.59, Nr65, poz.553, Nr85, poz.716 iNr131, poz.1076, z2010r. Nr240, poz.1600, z2011r. Nr22, poz.114 oraz z2012r. poz.460) s ą zgodne zart.126 ust.1 i2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie są niezgodne z wyrażoną wpreambule Konstytucji zasadą współdziałania władz.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 799

2. Art. 5a ust.5 wzwiązku zart.5a ust.4 ustawy powołanej wpunkcie 1 nie jest niezgodny zart.93 ust.1 Konstytucji.

3. Art. 5b ust.2 pkt3 wzwiązku zart.5b ust.1 ustawy powołanej wpunkcie 1 nie jest niezgodny zart.93 ust.1 Konstytucji.

4. Art. 5b ust.7 pkt4 ustawy powołanej wpunkcie 1 jest zgodny zart.22 oraz art.64 ust.3 wzwiązku zart.31 ust.3, art.77 ust.2 iart.78 Konstytucji. Ponadto postanawia: na podstawie art.39 ust.1 pkt1 i2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997r. oTrybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr102, poz.643, z2000r. Nr48, poz.552 iNr53, poz.638, z2001r. Nr98, poz.1070, z2005r. Nr169, poz.1417, z2009r. Nr56, poz.459 iNr178, poz.1375, z2010r. Nr182, poz.1228 iNr197, poz.1307 oraz z2011r. Nr112, poz.654) umorzyć postępowanie wpozostałym zakresie. tanisław Biernat S ndrzej Rzepliński A Marek Zubik Zbigniew Cieślak Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 799 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

  Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

 • Skarga do Trybunału Konstytucyjnego

  Czy każdy może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym? Czy pytanie musi dotyczyć konkretnej sprawy w Sądzie, czy nie? Jeśli odpowiedź brzmi (...)

 • Odszkodowanie od komornika a kasacja

  Na postanowienie sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (w postępowaniu egzekucyjnym) złożyłem zażalenie. Sąd oddalił zażalenie. Wcześniej składana była (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.