Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 834 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-07-20
Data wydania:2012-07-12
Data wejscia w życie:2012-08-04
Data obowiązywania:2012-08-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 834 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 834

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI ISZKOLNICTWA WYŻSZEGO

1) zdnia 12 lipca 2012r. zmieniające rozporządzenie wsprawie warunków itrybu udzielania pomocy publicznej ipomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań iRozwoju Na podstawie art.33 ust. 2 ustawy zdnia 30 kwietnia 2010r. oNarodowym Centrum Badań iRozwoju (Dz.U. Nr96, poz.616, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1.Wrozporządzeniu Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyższego zdnia 28 października 2010r. wsprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. Nr215, poz.1411) wprowadza się następujące zmiany:

1) w§ 2 wust. 1 pkt1 otrzymuje brzmienie: „1) adania podstawowe, badania przemysłowe lub prace rozwojowe, określone wart.30 rozporządzenia wsprab wie wyłączeń blokowych;”;

2) w§ 3 wust. 2 pkt3 otrzymuje brzmienie: „3) rzedsiębiorcom prowadzącym działalność wsektorze węglowym wrozumieniu decyzji Rady 2010/787/UE p z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń węgla (Dz.Urz. UE L 336 z21.12.2010, str. 24);”;

3) w§ 6: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1.Opomoc publiczną oraz pomoc de minimis udzielaną za pośrednictwem Centrum może ubiegać się przedsiębiorca, wtym przedsiębiorca wchodzący wskład konsorcjum naukowego wrozumieniu art.2 pkt12 ustawy zdnia 30 kwietnia 2010r. ozasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr96, poz.615 oraz z2011r. Nr84, poz.455 iNr185, poz.1092).”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a wbrzmieniu: „1a. Wniosek o udzielenie pomocy publicznej lub pomocy de minimis w imieniu konsorcjum naukowego, wskład którego wchodzi co najmniej jeden przedsiębiorca, może złożyć jednostka naukowa.”;

4) § 14 otrzymuje brzmienie: „§14.1.Intensywność pomocy publicznej udzielanej mikro- lub małemu przedsiębiorcy ulega zwiększeniu o20punktów procentowych dla badań przemysłowych oraz o20 punktów procentowych dla prac rozwojowych. 2.Intensywność pomocy publicznej udzielanej średniemu przedsiębiorcy ulega zwiększeniu o10 punktów procentowych dla badań przemysłowych oraz o10 punktów procentowych dla prac rozwojowych.”;

M inister Nauki iSzkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyższego (Dz.U. Nr248, poz.1483).

2) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z2010r. Nr257, poz.1726 oraz z2011r. Nr84, poz.455 iNr185, poz.1092.

1)

Dziennik Ustaw

5) po § 18 dodaje się § 18a wbrzmieniu: „§18a.1.Środki finansowe przekazywane jednostce naukowej na realizację projektu wramach konsorcjum naukowego stanowią wcałości pomoc publiczną dla przedsiębiorcy wchodzącego wskład tego konsorcjum, jeżeli:

1) rawa majątkowe do wyników badań podstawowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych, uzyskanych p przez jednostkę naukową wtrakcie realizacji projektu, są przekazywane wcałości przedsiębiorcy;

2) dział jednostki naukowej w realizacji projektu ma charakter niezależnej działalności badawczo-rozwojowej, u mającej na celu powiększenie zasobów wiedzy orazlepsze zrozumienie podstaw zjawisk iobserwowalnych faktów. 2.Pomoc publiczna na realizację projektu wramach konsorcjum naukowego może być udzielona, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

1) rzedsiębiorca wniesie wkład finansowy do projektu wwysokości odpowiadającej co najmniej różnicy pomięp dzy całkowitą wartością kosztów kwalifikowalnych akwotą udzielonej pomocy publicznej;

2) ednostka naukowa zachowa prawo do publikowania wyników projektu wzakresie, wjakim pochodzą one zproj wadzonych przez nią badań podstawowych, badań przemysłowych lub prac rozwojowych, zzastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy;

3) ednostka naukowa zachowa prawo do wykorzystania nowej wiedzy zdobytej wtrakcie realizacji projektu do jej j niezależnej działalności badawczo-rozwojowej mającej na celu powiększenie zasobów wiedzy oraz lepsze zrozumienie podstaw zjawisk i obserwowalnych faktów, w tym działalności prowadzonej we współpracy, oraz działalności dydaktycznej, zzastrzeżeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy. 3.Wprzypadku złożenia wniosku przez jednostkę naukową wimieniu konsorcjum naukowego intensywność udzielanej pomocy publicznej jest ustalana zuwzględnieniem wielkości przedsiębiorcy wchodzącego wskład konsorcjum (mikro-, mały, średni, duży) ikategorii badań lub prac planowanych do realizacji wprojekcie (badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe).”. §

2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Nauki iSzkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka –2– Poz. 834

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 834 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-12-31 poz. 1854

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-23 poz. 1632

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na wspieranie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-27 poz. 1930

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis

 • Monitor Polski 2011 nr 68 poz. 673

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Monitor Polski 2011 nr 96 poz. 972

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2011 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.