Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 85 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole”

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-01-23
Data wydania:2012-01-20
Data wejscia w życie:2012-01-23
Data obowiązywania:2012-01-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 85 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 23 stycznia 2012r. Pozycja 85

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA IROZWOJU WSI

1) zdnia 20 stycznia 2012r. zmieniające rozporządzenie wsprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych zwdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce wszkole” Na podstawie art.19b ust. 1ustawy zdnia 19 grudnia 2003r. oorganizacji rynków owoców iwarzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu ikonopi uprawianych na włókno (Dz.U. z2011r. Nr145, poz.868) zarządza się, co następuje: §1.Wrozporządzeniu Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 11 sierpnia 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce wszkole” (Dz.U. Nr168, poz.1012) wprowadza się następujące zmiany:

1) w§ 9wust. 1pkt1–3otrzymują brzmienie: „1) o najmniej 66% liczby dzieci stanowiącej grupę docelową obejmującą 1234 689 dzieci, to łączna liczba porc cji owoców iwarzyw otrzymywanych przez jedno dziecko wynosi: a) 18 – wprzypadku udostępniania owoców iwarzyw wokresie, októrym mowa w§ 2pkt1, b) 20 – wprzypadku udostępniania owoców iwarzyw wokresie, októrym mowa w§ 2pkt2;  

2) o najmniej 50%, lecz mniej niż 66% liczby określonej wpkt1, to łączna liczba porcji owoców iwarzyw c otrzymywanych przez jedno dziecko wynosi: a) 27 – wprzypadku udostępniania owoców iwarzyw wokresie, októrym mowa w§ 2pkt1, b) 30 – wprzypadku udostępniania owoców iwarzyw wokresie, októrym mowa w§ 2pkt2;  

3) niej niż 50% liczby określonej wpkt1, to łączna liczba porcji owoców i warzyw otrzymywanych przez m jedno dziecko wynosi: a) 36 – wprzypadku udostępniania owoców iwarzyw wokresie, októrym mowa w§ 2pkt1, b) 40 – wprzypadku udostępniania owoców iwarzyw wokresie, októrym mowa w§ 2pkt2.”;

2) w§ 10 ust. 1otrzymuje brzmienie: „1. Wniosek opomoc składa się po upływie pięciu tygodni udostępniania owoców iwarzyw lub po zakończeniu:

1) dziewięciotygodniowego okresu udostępniania owoców iwarzyw wokresie, októrym mowa w§ 2pkt1;

2) dziesięciotygodniowego okresu udostępniania owoców iwarzyw wokresie, októrym mowa w§ 2pkt2.”;

1)

M inister Rolnictwa iRozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1ust. 2pkt3rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi (Dz.U. Nr248, poz.1486).

Dziennik Ustaw –2– Poz. 85

3) wzałączniku do rozporządzenia ust. 3otrzymuje brzmienie: „3. Porcje są udostępniane dzieciom w:

1) wybranych tygodniach – wprzypadku udostępniania owoców iwarzyw wokresie, októrym mowa 9 w§2 pkt1 rozporządzenia;

2) 0 wybranych tygodniach – wprzypadku udostępniania owoców iwarzyw wokresie, októrym mowa 1 w§2 pkt2 rozporządzenia.”. §2.1.Umowy nieodpłatnego dostarczania jabłek, gruszek, truskawek, marchwi, rzodkiewek, papryki słodkiej, soków owocowych, warzywnych lub owocowo-warzywnych do klas I–III szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych Istopnia wcelu udostępniania ich dzieciom wokresie od dnia 30 stycznia 2012r. do dnia 15 czerwca 2012r. zawarte przed dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia mogą być zmienione wzakresie wynikającym ze zmian wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem wrozporządzeniu, októrym mowa w§

1. 2.Kopie zmienionych umów, októrych mowa wust. 1, podmioty, októrych mowa wart.6ust. 2lit. c, d oraz e pktirozporządzenia Komisji (WE) nr288/2009 zdnia 7kwietnia 2009r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr1234/2007 wodniesieniu do pomocy wspólnotowej przeznaczonej na dostarczanie dzieciom wplacówkach oświatowych owoców i warzyw świeżych i przetworzonych oraz produktów z bananów w ramach programu „Owoce wszkole” (Dz.Urz. UE L 94 z08.04.2009, str. 38, zpóźn. zm.), które uzyskały zatwierdzenie, przekazują do oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na siedzibę danego podmiotu, wterminie 4dni od dnia wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia. §3.Szkoły określone w§ 2ust. 1, które uzyskały zatwierdzenie na okres od dnia 30 stycznia 2012r. do dnia 15 czerwca 2012r., składają do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, wterminie 4dni od dnia wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia, oświadczenie zawierające określenie okresów dostarczania produktów określonych w§ 2ust.1 oraz liczbę iskład porcji tych produktów zuwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem wrozporządzeniu, októrym mowa w§

1. §4.Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia. Minister Rolnictwa iRozwoju Wsi: wz. K. Plocke

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 85 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-03-15 poz. 291

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2010/2011

 • Dziennik Ustaw z 2010-02-17 poz. 127

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2009/2010

 • Dziennik Ustaw z 2012-08-24 poz. 961

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole”

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-20 poz. 594

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących służących zapewnieniu skutecznego wykonania programu "Owoce w szkole"

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-19 poz. 1026

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.