Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 864 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-07-30
Data wydania:2012-07-23
Data wejscia w życie:2012-07-30
Data obowiązywania:2012-07-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 864 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 30 lipca 2012 r. Poz. 864

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

1) zdnia 23 lipca 2012 r. wsprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski ilekarsko-dentystyczny Na podstawie art.8 ust.9 ustawy zdnia 27 lipca 2005r. – Prawo oszkolnictwie wyższym (Dz.U. z2012 r. poz.572 i742) zarządza się, co następuje: §

1. Określa się limit przyjęć na kierunki lekarski ilekarsko-dentystyczny wroku akademickim 2012/2013. §

2. Limit przyjęć na kierunek lekarski wroku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr1 do rozporządzenia. §

3. Limit przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny wroku akademickim 2012/2013 określa załącznik nr2 do rozporządzenia. §

4. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia.2) Minister Zdrowia: wz. J. Szulc

M inister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie §1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr248, poz.1495 iNr284, poz.1672).

2) N iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia zdnia 8 sierpnia 2011r. wsprawie limitów przyjęć na studia medyczne (Dz.U. Nr165, poz.993), które traci moc zdniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia na podstawie art.37 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455 i Nr 112, poz.654).

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 864

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia zdnia 23 lipca 2012r. (poz.864)

Załącznik nr1

LIMIT PRZYJĘĆ NA KIERUNEK LEKARSKI WROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Jednolite studia magisterskie prowadzone wformie stacjonarnej wjęzyku polskim Lp. Nazwa uczelni miejsca dla obywateli polskich 160 150 miejsca dla cudzoziemców* 0 5 Jednolite studia magisterskie prowadzone wformie niestacjonarnej wjęzyku polskim 30 30 Jednolite studia magisterskie prowadzone wformie stacjonarnej/ niestacjonarnej wjęzyku innym niż język polski 50 46

1 2

Uniwersytet Medyczny wBiałymstoku Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika im. Ludwika Rydygiera wBydgoszczy Gdański Uniwersytet Medyczny Śląski Uniwersytet Medyczny wKatowicach Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego wKrakowie Uniwersytet Medyczny wLublinie Uniwersytet Medyczny wŁodzi Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego wPoznaniu Pomorski Uniwersytet Medyczny wSzczecinie Warszawski Uniwersytet Medyczny Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski wOlsztynie

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

220 508 200 230 490** 220 180 408 220 100

6 4 20 4 10 2 2 10 16 0

66 130 60 70 120 44 54 100 45 0

150 90 120 200 72 140 100 130 110 80

  * Wrozumieniu art.43 ust.3 pkt3 ustawy zdnia 27 lipca 2005r. – Prawo oszkolnictwie wyższym. ** Wtym 70 miejsc finansowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 864

Załącznik nr2

LIMIT PRZYJĘĆ NA KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY WROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Jednolite studia magisterskie prowadzone wformie stacjonarnej wjęzyku polskim Lp. Nazwa uczelni miejsca dla obywateli polskich 70 50 103 50 70 108 72 80 70 55 miejsca dla cudzoziemców* 0 2 3 7 4 2 2 2 4 5 Jednolite studia magisterskie prowadzone wformie stacjonarnej/ niestacjonarnej wjęzyku innym niż język polski 0 0 0 20 30 12 60 20 5 26

Jednolite studia magisterskie prowadzone wformie niestacjonarnej wjęzyku polskim 14 15 40 15 20 36 15 24 30 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uniwersytet Medyczny wBiałymstoku Gdański Uniwersytet Medyczny Śląski Uniwersytet Medyczny wKatowicach Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego wKrakowie Uniwersytet Medyczny wLublinie Uniwersytet Medyczny wŁodzi Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego wPoznaniu Pomorski Uniwersytet Medyczny wSzczecinie Warszawski Uniwersytet Medyczny Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

* Wrozumieniu art.43 ust.3 pkt3 ustawy zdnia 27 lipca 2005r. – Prawo oszkolnictwie wyższym.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 864 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Przekroczenie limitu 24 punktów karnych

  Czy funkcjonariusz policji zabierze mi prawo jazdy, gdy przekroczę 24 punkty karne?

 • Zezwolenie na hurtowy obrót alkoholem

  Koszty koncesji na sprzedaż hurtową alkoholu powyżej 18% są niesamowicie wysokie. Koncesja jest udzielana na 2 lata na 500000 litrów czystego alkoholu. Czy istnieje możliwość (...)

 • Koszty hotelu w delegacji zagranicznej

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą - pełna księgowość. Pracownik przebywał na delegacji zagranicznej Białoruś - Rosja. Pobyty w hotelu ma potwierdzone (...)

 • Przekroczenie limitu godzin nadliczbowych

  Jestem kierownikiem działu. Moi pracownicy często pracują w nadgodzinach i mają za to płacone. Ale przekraczają roczny limit dozwolonych godzin nadliczbowych. Co mi (...)

 • Ukończenie studiów i składki ZUS

  Uczeń szkoły gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej oraz student do ukończenia 26 roku życia wykonujący umowę zlecenie nie podlega ubezpieczeniom społecznym (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-05 poz. 1618

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-29 poz. 1181

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2012 r. w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej

 • Monitor Polski 2004 nr 1 poz. 19

  Obwieszczenie Ministra Nauki z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzenia doświadczeń i testów na zwierzętach

 • Monitor Polski 2004 nr 26 poz. 450

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń i testów na zwierzętach

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-30 poz. 1239

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2011 r. w sprawie określenia limitu miejsc na kierunki studiów strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie kandydackiej oraz strażaków Państwowej Straży Pożarnej w służbie stałej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.