Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 870 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Lipna w województwie kujawsko-pomorskim

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-07-31
Data wydania:2012-07-31
Data wejscia w życie:2012-08-01
Data obowiązywania:2012-08-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 870 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 870

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW zdnia 31 lipca 2012r. wsprawie przedterminowych wyborów burmistrza Lipna wwojewództwie kujawsko-pomorskim Na podstawie art.16 ust.4 ustawy zdnia 5 stycznia 2011r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr21, poz.113, Nr102, poz.588, Nr147, poz.881 iNr149, poz.889) oraz art.5 ust.2 wzwiązku zart.5 ust.2a ustawy zdnia 20czerwca 2002r. obezpośrednim wyborze wójta, burmistrza iprezydenta miasta (Dz.U. z2010r. Nr176, poz.1191) oraz wzwiązku zart.26 ust.1 ustawy zdnia 16lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów isejmików województw (Dz.U.z2010r. Nr176, poz.1190 oraz z2011r. Nr34, poz.172) zarządza się, co następuje: §

1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza Lipna w województwie kujawsko-pomorskim. §2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 9 września 2012r. §3. Dni, wktórych upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §4. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem następującym po dniu ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Dziennik Ustaw –2– Poz. 870

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 31 lipca 2012r. (poz. 870)

KALENDARZ WYBORCZY Lp. 1 1 Termin wykonania czynności wyborczej 2 wdniu wejścia wżycie rozporządzenia Treść czynności wyborczej 3 – odanie do publicznej wiadomości, wformie obwieszczenia Wojep wody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Lipna – odanie do publicznej wiadomości, wformie obwieszczenia, inforp macji osiedzibie miejskiej komisji wyborczej, – awiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów z wyborczych – zgłaszanie kandydatów do składu miejskiej komisji wyborczej – owołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wyborp czej – głaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kandyz datów na burmistrza – głaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborz czych, – odanie do publicznej wiadomości, wformie obwieszczenia, inforp macji o: a) numerach igranicach obwodów głosowania, b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, – kładanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków s o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej ipublicznego radia – odanie do publicznej wiadomości, wdrodze rozplakatowania, obp wieszczenia miejskiej komisji wyborczej ozarejestrowanych kandydatach na burmistrza, na którym umieszczone są, wkolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby worganach bezpieczeństwa państwa lub współpracy znimi, – sporządzenie spisu wyborców, – powołanie obwodowych komisji wyborczych – ieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych wprogramach n telewizji publicznej ipublicznego radia – kładanie wniosków osporządzenie aktu pełnomocnictwa do głos sowania – kładanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych odopisas nie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze miasta – zakończenie kampanii wyborczej – rzekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych p spisów wyborców – przeprowadzenie głosowania

2

do 13 sierpnia 2012r.

3 4 5 6

do 14 sierpnia 2012r. do 17 sierpnia 2012r. do 22 sierpnia 2012r. (do godz.

2400) do 27 sierpnia 2012r.

7

do 28 sierpnia 2012r.

8 9 10

od 30 sierpnia 2012r. do 30 sierpnia 2012r. do 4 września 2012r.

11 12 13

7 września 2012r. ogodz. 2400 8 września 2012r. 9 września 2012r. godz. 800–2200

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 870 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-25 poz. 98

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Mroczy w województwie kujawsko-pomorskim

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-14 poz. 1304

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Nieszawa w województwie kujawsko-pomorskim

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-14 poz. 1423

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Żnina w województwie kujawsko-pomorskim

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-25 poz. 99

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Solca Kujawskiego w województwie kujawsko-pomorskim

 • Dziennik Ustaw z 2007-08-24 poz. 1082

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Świedziebnia w województwie kujawsko-pomorskim


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.