Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 876 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wzoru upoważnienia do udostępnienia żołnierzom Żandarmerii Wojskowej danych osobowych uzyskanych przez uprawnione organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub prowadzenia kontroli operacyjnej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-08-01
Data wydania:2012-07-24
Data wejscia w życie:2012-08-16
Data obowiązywania:2012-08-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 876 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2012 r. Poz. 876

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zdnia 24 lipca 2012r. wsprawie wzoru upoważnienia do udostępnienia żołnierzom Żandarmerii Wojskowej danych osobowych uzyskanych przez uprawnione organy, służby iinstytucje państwowe wwyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub prowadzenia kontroli operacyjnej Na podstawie art.29 ust.9 ustawy zdnia 24 sierpnia 2001r. oŻandarmerii Wojskowej iwojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr123, poz.1353, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §1. Określa się wzór upoważnienia do udostępnienia żołnierzom Żandarmerii Wojskowej danych osobowych uzyskanych przez uprawnione organy, służby iinstytucje państwowe wwyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub prowadzenia kontroli operacyjnej, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §2. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zdnia 14 grudnia 2001r. wsprawie wzoru upoważnienia do udostępnienia żołnierzom Żandarmerii Wojskowej danych osobowych, uzyskanych przez uprawnione organy, służby iinstytucje państwowe wwyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub prowadzenia kontroli operacyjnej (Dz. U. Nr157, poz.1853). §3. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

1)

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2001r. Nr154, poz.1800, z2002r. Nr74, poz.676 iNr89, poz.804, z2003r. Nr113, poz.1070 iNr139, poz.1326, z2004r. Nr116, poz.1203, Nr171, poz.1800 iNr273, poz.2703, z2006r. Nr104, poz.711, z2007r. Nr176, poz.1242, z2009r. Nr85, poz.716, Nr157, poz.1241 iNr190, poz.1474, z2010r. Nr113, poz.745 iNr182, poz.1228, z2011r. Nr53, poz.273 oraz z2012r. poz.627.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 876

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej zdnia 24 lipca 2012r. (poz.876)

WZÓR KLAUZULA TAJNOŚCI Sygnatura literowo-cyfrowa Egz. nr ………….

(pieczęć nagłówkowa jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej)

............................................................ ......................................

(miejscowość, data)

Adresat ...................................... ...................................... UPOWAŻNIENIE Upoważniam ...............................................................................................................................................................................

(stanowisko, stopień wojskowy, imię inazwisko, imię ojca, rok urodzenia osoby upoważnionej)

legitymującego się ......................................................................................................................................................................

(numer legitymacji żołnierza Żandarmerii Wojskowej)

do uzyskania od ..........................................................................................................................................................................

(nazwa instytucji)

danych osobowych zgromadzonych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych lub prowadzenia kontroli operacyjnej: ..................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................

(zakres żądanych informacji)

Powód zapytania: ........................................................................................................................................................................

(wyniki sprawdzeń wkartotekach, podstawa zainteresowania)

.....................................................................................................................................................................................................

Komendant ..................................................

(stopień wojskowy, imię, nazwisko ipodpis Komendanta Głównego ŻW lub komendanta oddziału ŻW)

Wykonano w….. egz. ……………………... ……………………... Wykonał: ………….. KLAUZULA TAJNOŚCI

Str. …. /….

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 876 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

  Zajmuję się w firmie sprawami kadrowymi. Wiem, że każdą firmę bez względu na ilość zatrudnianych pracowników obowiązuje ewidencja osób, które maja dostęp do (...)

 • Kontrola przedsiębiorcy przez Policję

  Mam dość uzasadnione podejrzenia, że policjanci z sekcji PG przychodzą do biura księgowego prowadzącego dla mnie jako przedsiębiorcy księgowość i właścicielka (...)

 • Równoważnik za nieodebrany mundur

  Czy żołnierzowi zawodowemu, w związku z przebywaniem na zasiłku chorobowym (ciężki wypadek przy pracy) należy się ekwiwalent za nieodebrany mundur w razie zwolnienia (...)

 • Emerytura wojskowa

  Kto jest uprawniony do emerytury wojskowej?

 • Upoważnienie do przetwarzania danych

  Czy można zastosować do wszystkich pracowników Uczelni jeden szablon upoważnienia do przetwarzania danych osobowych? Nie ma w nim rozgraniczenia między pracą w systemie (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-19 poz. 1483

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Wojskowym Służbom Informacyjnym informacji o osobie uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez uprawnione do tego organy, służby i instytucje państwowe

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-24 poz. 643

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy, służby i instytucje państwowe

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-27 poz. 1045

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Agencji Wywiadu informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy, służby i instytucje państwowe

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-30 poz. 2802

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie przekazywania wywiadowi skarbowemu informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-29 poz. 599

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Straży Granicznej informacji o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia przez uprawnione organy, służby i instytucje czynności operacyjno-rozpoznawczych lub kontroli operacyjnej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.