Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 99 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Solca Kujawskiego w województwie kujawsko-pomorskim

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-01-25
Data wydania:2012-01-25
Data wejscia w życie:2012-01-25
Data obowiązywania:2012-01-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 99 z 2012


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 25 stycznia 2012r. Pozycja 99

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW zdnia 25 stycznia 2012 r. wsprawie przedterminowych wyborów burmistrza Solca Kujawskiego wwojewództwie kujawsko-pomorskim Na podstawie art. 16 ust.4 ustawy zdnia 5 stycznia 2011r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr21, poz. 113, Nr102, poz. 588, Nr147, poz. 881 iNr149, poz. 889) oraz art. 5 ust.2 ustawy zdnia 20 czerwca 2002r. obezpośrednim wyborze wójta, burmistrza iprezydenta miasta (Dz.U. z2010r. Nr176, poz. 1191) wzwiązku zart.26 ust.1 ustawy zdnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów isejmików województw (Dz.U.z2010r. Nr176, poz. 1190 oraz z2011r. Nr34, poz.172) zarządza się, co następuje: §1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza Solca Kujawskiego wwojewództwie kujawsko-pomorskim. §2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 4 marca 2012r. §3. Dni, wktórych upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §4. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Dziennik Ustaw –2– Poz. 99

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 25 stycznia 2012 r. (poz. 99)

KALENDARZ WYBORCZY Lp. 1  1 Termin wykonania czynności wyborczej 2 wdniu wejścia wżycie rozporządzenia Treść czynności wyborczej 3 – odanie do publicznej wiadomości, wformie obwieszczenia Wojewop dy, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów wsprawie przedterminowych wyborów burmistrza Solca Kujawskiego – odanie do publicznej wiadomości, wformie obwieszczenia, informap cji osiedzibie miejskiej komisji wyborczej, – awiadomienie Komisarza Wyborczego outworzeniu komitetów wyz borczych  3  4  5  6 do 7 lutego 2012r. do 8 lutego 2012r. do 15 lutego 2012r. (do godz.

2400) do 20 lutego 2012r. – głaszanie kandydatów do składu miejskiej komisji wyborczej z – owołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wyborczej p – głaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydaz tów na burmistrza – głaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych, z p – odanie do publicznej wiadomości, wformie obwieszczenia, informacji o: a) numerach igranicach obwodów głosowania, b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, – kładanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków s oprzydział nieodpłatnego czasu antenowego wprogramach telewizji publicznej ipublicznego radia, s – porządzenie spisu wyborców  7 do 21 lutego 2012r. – odanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obp wieszczenia miejskiej komisji wyborczej ozarejestrowanych kandydatach na burmistrza, na którym umieszczone są, wkolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby worganach bezpieczeństwa państwa lub współpracy znimi, – owołanie obwodowych komisji wyborczych p  8  9 10 11 12 13 od 22 lutego 2012r. do 23 lutego 2012r. do 28 lutego 2012r. 2 marca 2012r. ogodz. 2400 3 marca 2012r. 4 marca 2012r. godz. 800–2200 – ieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach n telewizji publicznej ipublicznego radia – kładanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosos wania – kładanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych odopisanie s ich do spisu wwybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy – akończenie kampanii wyborczej z – rzekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spip sów wyborców – rzeprowadzenie głosowania p

 2

do 6 lutego 2012r.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 99 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1555 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 r. sygn. akt K 9/12

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1554 z 20122012-12-31

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2012 r. sygn. akt K 28/11

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1553 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Zawonia w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1552 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Raciąża w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1551 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1550 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1549 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania opłat pobieranych przez jednostkę badawczą lub certyfikującą za czynności związane z badaniami i certyfikacją wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1548 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1547 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1546 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1545 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1544 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1543 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1542 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin urzędowania sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1541 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1540 z 20122012-12-31

  Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1539 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1538 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1537 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1536 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza w podmiocie leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1535 z 20122012-12-31

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-25 poz. 98

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Mroczy w województwie kujawsko-pomorskim

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-14 poz. 1304

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Nieszawa w województwie kujawsko-pomorskim

 • Dziennik Ustaw z 2012-07-31 poz. 870

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Lipna w województwie kujawsko-pomorskim

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-14 poz. 1423

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Żnina w województwie kujawsko-pomorskim

 • Dziennik Ustaw z 2007-08-24 poz. 1082

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Świedziebnia w województwie kujawsko-pomorskim


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.