Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 100 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-21
Data wydania:2013-01-02
Data wejscia w życie:2013-01-31
Data obowiązywania:2013-01-31

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 100 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 21 stycznia 2013 r. Poz. 100

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW zdnia 2 stycznia 2013r. zmieniające rozporządzenie wsprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej Na podstawie art.4 ust.1 iart.5a ust.1 ustawy zdnia 20 października 1994r. ospecjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z2007r. Nr42, poz. 274, z2008r. Nr118, poz. 746 oraz z2009r. Nr18, poz. 97) zarządza się, co następuje: §1. Wrozporządzeniu Rady Ministrów zdnia 15 grudnia 2008r. wsprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr232, poz. 1552, zpóźn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w§1 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Strefa obejmuje grunty opowierzchni 628,5004 ha, położone na terenie miast: Bochnia, Bukowno, Kraków, Krosno, Limanowa, Nowy Sącz, Oświęcim iTarnów oraz gmin: Andrychów, Bochnia, Boguchwała, Chełmek, Chrzanów, Czorsztyn, Dąbrowa Tarnowska, Dobczyce, Gdów, Niepołomice, Skawina, Słomniki, Trzebinia, Wolbrom, Zabierzów iZator.”; 2) wzałączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis granic iterenu Krakowskiego Parku Technologicznego: a) wPodstrefie Kraków-Podgórze opis granic iterenu Kompleksu 1 otrzymuje brzmienie: „Kompleks 1 Obręby ewidencyjne nr: 35 i38, miasto Kraków Granica biegnie od punktu 1, znajdującego się uzbiegu granic działek nr: 73, 74 i75, wzdłuż zachodniej ipółnocnej granicy działki nr 74 do punktu 2, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr

74. Tu skręca wkierunku południowym ibiegnie granicą działek nr: 74 i205 do punktu 3, położonego na granicy obrębów nr35 i

38. Stąd biegnie na wschód przez działkę nr 4 do punktu 4, położonego na wschodniej granicy działki nr

4. Zpunktu 4 biegnie wzdłuż wschodniej ipołudniowej granicy działki nr4 oraz południowej granicy działki nr5 do punktu 5, położonego uzbiegu granic działek nr: 5 i6 (obręb nr35) idziałki nr168 (obręb nr38). Zpunktu nr5 biegnie na południowy wschód granicami działek nr: 168, 169, 171/2, 172/2 i207/4 do punktu 6, będącego zachodnim narożnikiem działki nr9/3 (obręb nr35). Zpunktu 6 biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr10, anastępnie północno-zachodnimi granicami działek nr: 9/4, 8/12 i8/10 do punktu 7, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr8/10. Następnie biegnie wkierunku południowo-wschodnim granicami działek nr: 8/10, 8/12 i8/11 do punktu 8, gdzie skręca na południowy zachód, ipołudniowo-wschodnimi granicami działek nr: 8/11, 9/5 oraz południowo-zachodnią granicą działki nr9/1 dochodzi do punktu 9, położonego uzbiegu granic działek nr: 30/13, 10, 9/1 i30/11. Następnie biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr30/11, anastępnie północno-zachodnich granic działek nr: 30/13, 30/12, 36/3 i37/3 do punktu

10. Stąd biegnie wkierunku południowo-wschodnim wzdłuż północno-wschodnich granic działek nr: 37/3, 36/3 i35/10 do punktu 11, gdzie skręca na południowy zachód, ipołudniowo-wschodnimi granicami działek nr: 35/10, 35/11, 34/3, 31/9 i30/13 dochodzi do punktu 12, będącego południowym narożnikiem działki nr 30/13. Tu skręca na północny zachód ibiegnie granicami działek nr: 30/13 i29/5 do punktu 13, wktórym skręca na południe, ibiegnie początkowo wschodnią, anastępnie południową granicą działki nr13/5, idalej jej przedłużeniem przez działki nr:14/10 i14/12

1)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 64, poz. 537, z 2010 r. Nr 196, poz. 1299 oraz z2011r. Nr204, poz. 1196.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 100

do punktu 14, znajdującego się na południowo-zachodniej granicy działki nr14/12. Zpunktu 14 biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr14/12 oraz po jej przedłużeniu do punktu 15, położonego na granicy działki nr176 (obręb nr38). Dalej biegnie południowo-wschodnią ipołudniową granicą działki nr176 do punktu 16, anastępnie przez działkę nr205 do punktu 17, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr158. Zpunktu 17 biegnie na zachód południową granicą działki nr158, anastępnie skręca na północ ibiegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr158 do punktu 17A. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni ibiegnie przez działkę nr157 do punktu 18, położonego na zachodniej granicy działki nr157. Zpunktu 18 biegnie zachodnią granicą działki nr157 do punktu 19, położonego na północnej granicy działki nr195, wmiejscu przecięcia zprzedłużeniem zachodniej granicy działki nr157. Wpunkcie 19 skręca na wschód ibiegnie przez działki nr: 86, 85, 84, 83, 82, 81/2, 81/3 i75 do punktu 20, położonego na wschodniej granicy działki nr75. Tu skręca na północ ibiegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr75 do punktu

21. Wpunkcie 21 skręca na zachód ibiegnie przez działki nr: 75, 81/2, 82, 83, 84, 85 i86 do punktu 22, położonego na zachodniej granicy działki nr86. Dalej biegnie na północny wschód zachodnią granicą działki nr86 do punktu 23, anastępnie skręca na wschód ipółnocnymi granicami działek nr: 86, 85, 84, 83, 82, 81/2 do punktu

24. Tu skręca na południowy wschód idochodzi do wschodniej granicy działki nr81/2, gdzie zmienia kierunek na południowy, ibiegnie wschodnią, anastępnie północną granicą działki nr81/2 oraz północną granicą działki nr75 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis. Wewnątrz kompleksu znajdują się działki nr: 10 i134/4 (obręb nr35) tworzące enklawę niewchodzącą wobszar strefy, oznaczoną punktami 6-25-26-27-28-29-30-9.”, b) opis granic iterenu Podstrefy Kraków-Nowa Huta otrzymuje brzmienie: „Podstrefa Kraków-Nowa Huta Obręb ewidencyjny nr20, miasto Kraków Granica biegnie od punktu 1, położonego wpołudniowo-zachodnim narożniku działki nr1/210, wkierunku północnym granicami działek nr: 1/210 i 1/211 do punktu 2, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr1/211. Następnie skręca na północny wschód iwzdłuż granicy działki nr1/211 dochodzi do punktu

3. Wpunkcie 3 skręca na północny zachód ibiegnie granicą działki nr1/206 do punktu

4. Zpunktu 4 biegnie na wschód granicami działek nr: 1/206, 1/207 i 1/156 do punktu 5, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr1/156, anastępnie skręca na południe iwschodnią granicą działki nr1/156 dochodzi do punktu 6, wktórym skręca na zachód, ipołudniową granicą działki nr1/156 dochodzi do punktu

7. Tu skręca na północ igranicą działki nr1/156 dochodzi do punktu 8, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr1/211. Zpunktu 8 biegnie na zachód granicą działki nr1/211 przez punkty: 9, 10, 11 i12 do punktu 13, położonego wpółnocno-wschodnim narożniku działki nr1/210, anastępnie skręca na południe iwschodnią granicą działki nr1/210 dochodzi do punktu 14, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr1/210. Wpunkcie 14 skręca na zachód ipołudniową granicą działki nr1/210 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.”, c) opis granic iterenu Podstrefy Zabierzów otrzymuje brzmienie: „Kompleks 1 Obręb ewidencyjny Rząska, gmina Zabierzów Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr14/33, wkierunku wschodnim północnymi granicami działek nr: 14/33 i14/34 do punktu

2. Wpunkcie 2, stanowiącym północno-wschodni narożnik działki nr14/34, skręca na południe ibiegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr14/34 do punktu 3, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr14/34. Następnie biegnie wkierunku zachodnim południowymi granicami działek nr:14/34 i14/33 do punktu 4, gdzie skręca wkierunku północno-zachodnim, ibiegnie wzdłuż granicy działki nr14/33 do punktu 1, po czym biegnie wkierunku zachodnim do punktu 5, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr14/32. Wpunkcie 5 skręca na południowy wschód ibiegnie granicami działek nr: 14/32 i13/5 do punktu

6. Tu skręca na wschód iwzdłuż północnej granicy działki nr14/36 dochodzi do punktu 7, anastępnie skręca na północny wschód idochodzi do punktu 8, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr14/39. Od punktu 8 biegnie północną granicą działki nr14/39 do punktu 9 (północno-wschodni narożnik działki nr14/39), gdzie skręca na południe, iwschodnimi granicami działek nr: 14/39 i14/40 biegnie do punktu 10, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr14/40. Następnie skręca na zachód ipołudniową granicą działki nr14/40 dochodzi do punktu

11. Zpunktu 11, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr14/40, biegnie na północ zachodnimi granicami działek nr: 14/40 i14/39 do punktu 8, gdzie skręca na południowy-zachód, idochodzi do punktu

7. Tu skręca na południe ibiegnie wschodnimi granicami działek nr: 14/36 i14/37 do punktu

12. Wpunkcie 12 skręca na zachód ipołudniową granicą działki nr14/37 dochodzi do punktu 13, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr14/37. Wpunkcie 13 skręca na północny zachód ibiegnie wzdłuż linii kolejowej PKP granicami działek nr: 14/37, 13/5 i14/32 do punktu 14, gdzie skręca na wschód, ibiegnie północną granicą działki nr14/32 przez punkt 5 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Dziennik Ustaw Kompleks 2 Obręb ewidencyjny Zabierzów, gmina Zabierzów Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr1106/1, wkierunku wschodnim północnymi granicami działek nr: 1106/1, 1107 i 1108 przez punkty: 2, 3, 4 do punktu 5, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr1108. Wpunkcie 5 skręca na południe iwschodnią granicą działki nr1108 dochodzi do punktu 6, gdzie skręca na zachód, igranicą działki nr1108 dochodzi do punktu 7, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr1108. Zpunktu 7 biegnie na południe wschodnią granicą działki nr1106/1 do punktu 8, anastępnie granicą działki nr1106/1 na zachód do punktu 9, gdzie skręca na północ, izachodnią granicą działki nr1106/1 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.”, d) wPodstrefie Tarnów: – opis granic iterenu Kompleksu 3 otrzymuje brzmienie: „Kompleks 3 Obręb ewidencyjny nr200, miasto Tarnów Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr1/256, wkierunku południowym granicami działek nr: 1/256, 1/257, 1/258 i 1/259 do punktu 2, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1/259. Z punktu 2 biegnie południowo-zachodnimi granicami działek nr: 1/259, 1/256 i1/261 do punktu 3, gdzie skręca na północny wschód, iwzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr1/261 dochodzi do punktu

4. Tu skręca wkierunku południowo-wschodnim igranicami działek nr: 1/261 i1/256 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.”, – na końcu dodaje się opis granic iterenu Kompleksu 8 wbrzmieniu: „Kompleks 8 Obręb ewidencyjny nr247, miasto Tarnów Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr1/64, wkierunku wschodnim granicami działek nr: 1/64 i1/63 przez punkt 2 do punktu 3, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr1/63. Wpunkcie 3 skręca na południe iwschodnią granicą działki nr1/63 dochodzi do punktu 4, anastępnie skręca na zachód igranicami działek nr: 1/63 i1/64 przez punkt 5 dochodzi do punktu 6, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 1/64. Tu skręca na północ izachodnią granicą działki nr1/64 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.”, e) wPodstrefie Niepołomice opis granic iterenu Kompleksu 6 otrzymuje brzmienie: „Kompleks 6 Obręb ewidencyjny Podłęże, gmina Niepołomice Granica biegnie od punktu 1, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr1133/3, wkierunku południowym, wzdłuż granicy działki nr 1133/3, do punktu 2, gdzie skręca na zachód, i południową granicą działki nr1133/3 biegnie do punktu 3, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr1133/3. Wpunkcie 3 skręca na północ igranicą działki nr1133/3 biegnie do punktu 4, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr1133/3, anastępnie skręca na wschód iwzdłuż północnej granicy działki nr1133/3 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.”, f) opis granic iterenu Podstrefy Nowy Sącz otrzymuje brzmienie: „Podstrefa Nowy Sącz Kompleks 1 Obręb ewidencyjny nr119, miasto Nowy Sącz Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr18/3, wkierunku południowym, wzdłuż wschodnich granic działek nr: 18/3, 18/5 i17, do punktu 2, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr17 (granica zul. Tarnowską). Wpunkcie 2 granica skręca na zachód ibiegnie wzdłuż południowej granicy działki nr17 do punktu 3, idalej wzdłuż południowej granicy działki nr16 do punktu 4, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr16. Wpunkcie 4 granica skręca na północ ibiegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 16 i15/11 do punktu 5, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr15/11, następnie skręca na wschód ibiegnie wzdłuż północnej granicy działki nr15/11 do punktu 6, gdzie skręca na południe, iwschodnimi granicami działek nr: 15/11 i15/10 dochodzi do punktu 7, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr15/10. Zpunktu 7 granica biegnie na wschód północną granicą działki nr18/3 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis. –3– Poz. 100

Dziennik Ustaw Kompleks 2 Obręby ewidencyjne nr: 119 i120, miasto Nowy Sącz Granica biegnie od punktu 1, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr20/1 wobrębie nr119, wkierunku południowym wzdłuż wschodnich granic działek nr: 20/1 i20/2 wobrębie nr119 do punktu 2, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr20/2 (granica zul. Tarnowską). Wpunkcie 2 granica skręca na północny zachód igranicą działki nr20/2 biegnie do punktu 3, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr9/2 wobrębie nr120, anastępnie skręca na zachód iwzdłuż granicy działki nr9/2 dochodzi do punktu

4. Tu skręca na północ iprzez działkę nr9/2 biegnie do punktu 5, usytuowanego na północnej granicy działki nr9/2. Wpunkcie 5 granica skręca na południowy wschód ibiegnie wzdłuż granicy działki nr9/2 do punktu 6, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr20/2, anastępnie skręca na wschód iwzdłuż północnych granic działek nr: 20/2 i20/1 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 3 Obręb ewidencyjny nr110, miasto Nowy Sącz Granica biegnie od punktu 1, położonego wpołudniowo-zachodnim narożniku działki nr226/9, wkierunku północno-zachodnim do punktu 2, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr226/9. Następnie skręca na północny wschód ibiegnie wzdłuż granicy działki nr226/9 do punktu 3, gdzie skręca na północ, igranicą działki nr226/9 dochodzi do punktu 4, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr226/9. Wpunkcie 4 granica skręca na wschód ipółnocną granicą działki nr226/9 dochodzi do punktu 5, gdzie skręca na południe, ibiegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 226/9 do punktu 6, usytuowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr226/9. Zpunktu 6 granica biegnie na zachód, wzdłuż południowej granicy działki nr226/9 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 4 Obręb ewidencyjny nr94, miasto Nowy Sącz Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr4/28, wkierunku północno-wschodnim granicami działek nr: 4/28 i4/22 przez punkt 2 do punktu 3, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr4/22. Wpunkcie 3 skręca na południowy wschód igranicą działki nr4/22 dochodzi do punktu 4, anastępnie skręca na południowy zachód igranicami działek nr: 4/22, 4/28 i4/27 przez punkty 5 i6 dochodzi do punktu 7, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr4/27. Tu skręca na północny zachód igranicami działek nr: 4/27 i4/28 przez punkt 8 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 5 Obręb ewidencyjny nr111, miasto Nowy Sącz Obszar 1 Granica biegnie od punktu 1, położonego na granicy działki nr18/114 zdziałką nr116/1, wkierunku północno-wschodnim granicą działki nr18/114 do punktu 2, anastępnie przez punkt 3 do punktu 4, gdzie skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu 5 usytuowanego na północno-zachodniej granicy drogi wewnętrznej E. Zpunktu 5 biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy drogi wewnętrznej E do punktu 6, będącego narożnikiem działki nr18/114. Tu skręca na północny zachód igranicą działki nr18/114 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis. Obszar 2 Granica biegnie od punktu 7, położonego wewnątrz działki nr18/114 na skraju drogi E, wkierunku południowo-wschodnim do punktu 8, wktórym skręca na południowy zachód, idochodzi do punktu 9 usytuowanego na granicy drogi wewnętrznej nr2. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy drogi nr2 do punktu 10, anastępnie skręca na północ i biegnie do punktu 11, usytuowanego na granicy drogi E. Z punktu 11 biegnie na północny wschód wzdłuż granicy drogi E do punktu 7, od którego rozpoczęto opis. Obszar 3 Granica biegnie od punktu 12, stanowiącego zachodni narożnik działki nr18/85, wkierunku północno-wschodnim granicami działek nr: 18/85 i18/84 do punktu 13, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr18/84, gdzie skręca na południowy wschód, igranicą działki nr18/84 dochodzi do punktu 14, usytuowanego wpółnocno-wschodnim narożniku działki nr18/84. Wpunkcie 14 skręca na południowy zachód igranicami działek nr: 18/84 i18/85 dochodzi do punktu 15, położonego wpołudniowym narożniku działki nr18/85. Tu skręca na północny zachód igranicą działki nr18/85 biegnie do punktu 12, od którego rozpoczęto opis. –4– Poz. 100

Dziennik Ustaw Obszar 4 Granica biegnie od punktu 16, położonego wewnątrz działki nr18/114 na granicy drogi nr2, wkierunku północno-wschodnim do punktu 17, gdzie skręca na południowy wschód, idochodzi do punktu 18, położonego na granicy drogi wewnętrznej A. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż drogi wewnętrznej Ado punktu 19, wktórym skręca na wschód, iprzez punkt 20 dochodzi do punktu 21 usytuowanego na granicy drogi nr2. Tu skręca na północny zachód iwzdłuż granicy drogi nr2 dochodzi do punktu 16, od którego rozpoczęto opis.”, g) opis granic iterenu Podstrefy Andrychów otrzymuje brzmienie: „Podstrefa Andrychów Obręb ewidencyjny nr1, gmina Andrychów Kompleks 1 Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr1610/128, wkierunku północnym zachodnią granicą działki nr1610/128 przez punkt 2 do punktu 3, wktórym skręca na północny wschód, ibiegnie do punktu 4, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr1610/128. Tu skręca na wschód idochodzi do punktu 5, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr1610/128, anastępnie skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1610/128 do punktu 6 i dalej na południowy wschód granicą działek nr1610/128 i1610/127 przez punkt 7 do punktu 8, który stanowi północno-wschodni narożnik działki nr1610/127. Stąd biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1610/127 w kierunku południowym do punktu 9, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr1610/127, anastępnie skręca na zachód ibiegnie południowymi granicami działek nr: 1610/127 i1610/128 przez punkt 10 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 2 Granica biegnie od punktu 11, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr1610/101, wkierunku wschodnim północnymi granicami działek nr: 1610/101, 1610/102 i1610/114 przez punkty: 12, 13, 14, 15, 16, 17 i18 idochodzi do punktu 19, położonego we wschodnim narożniku działki nr1610/114. Tu skręca na południe ibiegnie wzdłuż granic działek nr: 1610/114, 1610/76 i1610/77 przez punkty: 20, 21 i22 do punktu 23, położonego wpołudniowo-wschodnim narożniku działki nr1610/77. Zpunktu 23 biegnie wkierunku północno-zachodnim granicami działek nr: 1610/77, 1610/78 i1610/53, przez punkty 24–34, idochodzi do punktu 35, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr1610/53. Wpunkcie 35 skręca na północ ibiegnie wzdłuż granic działek nr: 1610/53 i1610/101, przez punkty 36–40, idochodzi do punktu 11, od którego rozpoczęto opis. Wewnątrz kompleksu znajdują się działki nr: 1610/38 i1610/71 tworzące enklawę niewchodzącą wobszar strefy, oznaczoną punktami 41-42-43-44-45-46.”, h) skreśla się opis granic iterenu Podstrefy Książ Wielki, i) opis granic iterenu Podstrefy Limanowa otrzymuje brzmienie: „Podstrefa Limanowa Obręb ewidencyjny nr3, miasto Limanowa Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr380/35, wkierunku północno-wschodnim granicą działki nr380/35 przez punkty: 2, 3, 4, 5 i6 do punktu 7, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr380/35. Następnie skręca na południowy wschód igranicami działek nr:380/35 i380/36, przez punkty: 8, 9, 10, 11, 12 i13, dochodzi do punktu 14, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr380/36. Od punktu 14 granica biegnie na południowy zachód granicą działki nr380/36 przez punkt 15 do punktu 16, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr380/36, wktórym skręca na północny zachód, igranicami działek nr: 380/36 i380/35, przez punkty: 17, 18, 19, 20 i21, dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.”, j) opis granic iterenu Podstrefy Zator otrzymuje brzmienie: „Podstrefa Zator Kompleks 1 Obręby ewidencyjne nr: 4 i6, gmina Zator Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr1/4, położonej wobrębie nr6, wkierunku wschodnim północną granicą działki nr1/4 do punktu 2, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr242/1. Tu skręca na północ igranicą działek nr: 242/1 i241/1 dochodzi do punktu 3, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr241/1. Zpunktu 3 biegnie na zachód granicą działki nr49/2 położonej wobrębie 4 do punktu 4, gdzie skręca na północny wschód, igranicami działek nr: 49/2, 48/2, 47/2, 30/2, 29/2, 28/3 i3/13 przez punkt 5 dochodzi do punktu

6. Tu skręca na południowy zachód ibiegnie wzdłuż granicy działek nr: 3/13, 28/3 i3/15 do punktu 7, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr3/15, anastępnie skrę–5– Poz. 100

Dziennik Ustaw –6– Poz. 100

ca na zachód igranicami działek nr: 3/15 i28/3 dochodzi do punku 8, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr29/2. Zpunktu 8 biegnie na południe granicami działek nr: 29/2 i30/2 do punktu 9, gdzie skręca na wschód, igranicą działki nr342/25 dochodzi do punktu 10, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr342/25. Zpunktu 10 biegnie na południe granicami działek nr: 342/25 i48/2 do punktu 11, skąd biegnie na wschód północną granicą działki nr49/2 do punktu 12, anastępnie na północ zachodnią granicą działki nr50/1 do punktu 13, będącego północnym narożnikiem działki nr50/1. Tu skręca na południowy wschód igranicami działek nr: 50/1, 49/2 położonych wobrębie nr4 idziałki nr241/1 położonej wobrębie nr6 dochodzi do punktu 14, położonego wpołudniowo-wschodnim narożniku działki nr241/1. Stąd biegnie na południowy zachód igranicami działek nr: 242/1 i1/4 dochodzi do punktu

15. Tu skręca na zachód ibiegnie wzdłuż granicy działki nr1/4 do punktu 16, wktórym załamuje się na północny zachód, idochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 2 Obręb ewidencyjny nr6, gmina Zator Granica biegnie od punktu 17, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr5/3, wkierunku wschodnim północnymi granicami działek nr: 5/3, 5/4, 5/5 i6/4 do punktu 18, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr1/5. Zpunktu 18 biegnie wkierunku północno-wschodnim granicami działek nr: 1/5 i242/3 do punktu 19, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr242/3, anastępnie wkierunku południowo-wschodnim granicami działek nr: 242/3, 1/5, 6/4, 7/1 i 16/1 do punktu 20, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 16/1. Tu skręca na zachód i granicą działki nr 16/1 biegnie do punktu 21, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr17/1, anastępnie skręca na południe igranicą działki nr17/1 dochodzi do punktu 22, wktórym skręca na zachód, igranicą działki nr17/1 dochodzi do punktu 23, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr17/1. Zpunktu 23 biegnie na północ zachodnią granicą działki nr17/1 do punktu 23A, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr17/1. Tu skręca na zachód igranicami działek nr: 15/2 i14 dochodzi do punktu 24, wktórym skręca na północ, igranicami działek nr: 14 i5/3 przez punkty: 24, 25, 26 i27 dochodzi do punktu 17, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 3 Obręby ewidencyjne nr: 4 i6, gmina Zator Granica biegnie od punktu 28, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 3/30, położonej w obrębie nr4, wkierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działek nr: 3/30, 3/29 i3/28 przez punkt 29 do punktu 30, gdzie skręca na południowy wschód, ibiegnie granicami działek nr: 3/28, 3/27, 3/26, 3/25, 3/24, 3/23, 3/36, 3/21 i342/24 przez punkty: 31 i32 do punktu 33, położonego wpołudniowo-wschodnim narożniku działki nr342/24. Następnie skręca na zachód ipołudniową granicą działki nr342/24 dochodzi do punktu 34, gdzie skręca na południowy zachód, igranicami działek nr: 241/7 i243/5, położonych wobrębie nr6, biegnie od punktu 35, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr1/17. Zpunktu 35 biegnie na wschód północnymi granicami działek nr: 1/16 i1/13 do punktu 36, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr1/13. Zpunktu 36 biegnie na południe wschodnią granicą działki nr1/13 przez punkt 37 do punktu 38, gdzie skręca na zachód, ibiegnie wzdłuż południowej granicy działki nr1/13 do punktu 39, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr1/13. Tu skręca na północny-zachód ibiegnie granicami działek nr: 1/13, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18 i1/19 do punktu 40, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr1/19. Stąd biegnie na wschód do punktu 41, anastępnie na północny wschód do punktu 42, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr241/6 położonej wobrębie nr6. Zpunktu 42 biegnie na zachód granicą działki nr342/20, położonej wobrębie nr4, do punktu 43, anastępnie skręca na północny zachód igranicami działek nr: 342/20, 342/18, 342/19, 32/4, 3/32, 3/31 i3/30 dochodzi do punktu 28, od którego rozpoczęto opis. Wewnątrz kompleksu znajduje się działka nr32/6 (obręb nr4) tworząca enklawę niewchodzącą wobszar strefy, oznaczoną punktami 44-45-46-47. Kompleks 4 Obręby ewidencyjne nr: 4 i6, gmina Zator Granica biegnie od punktu 48, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr3/20, położonej wobrębie nr 4, w kierunku wschodnim granicą działki nr 3/20 do punktu 49, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr3/20. Tu skręca na południe iwzdłuż granicy działki nr3/20 dochodzi do punktu 50, gdzie skręca na zachód, ibiegnie przez punkt 51 do punktu

52. Tu skręca na południe igranicami działek nr: 3/20, 37/1, 39/1 i41/1, położonych wobrębie nr4, biegnie przez punkty: 53, 54, 55, 56 i57 do punktu 58, położonego wpołudniowo-wschodnim narożniku działki nr41/1. Wpunkcie 58 skręca na zachód ipołudniowymi granicami działek nr41/1 i3/20 biegnie do punktu 59, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr342/13 położonej wobrębie nr4. Stąd biegnie na południowy wschód granicami działek nr: 342/13, 51/7 i49/10, położonych wobrębie nr4, idziałki nr244/5, położonej wobrębie nr6, do punktu 60, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr244/5. Tu skręca na zachód ipołudniową granicą działki nr244/5 dochodzi do punktu 61, stanowiącego połu-

Dziennik Ustaw –7– Poz. 100

dniowo-zachodni narożnik tej działki. Wpunkcie 61 skręca na południe ibiegnie wschodnią granicą działki nr1/9 do punktu

62. Następnie skręca na północny zachód ibiegnie granicami działek nr: 1/9, 243/1, położonymi wobrębie nr6, idziałek nr: 49/10, 51/7, 342/13, 35/3, 34/3, 3/19 i3/20, położonych wobrębie nr4, do punktu 63, anastępnie wkierunku północnym zachodnią granicą działki nr3/20 przez punkty 64 i65 do punktu

66. Stąd biegnie granicą działki nr3/20 wkierunku północno-zachodnim do punktu 48, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 5 Obręby ewidencyjne nr: 4 i6, gmina Zator Granica biegnie od punktu 67, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr51/9 położonej wobrębie nr4, wkierunku wschodnim północną granicą działki nr51/9 do punktu 68, będącego północno-wschodnim narożnikiem tej działki. Tu skręca na południowy wschód ibiegnie granicami działek nr: 51/9 i49/12 zobrębu nr4 i244/7 zobrębu nr6 do punktu 69, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr244/7. Zpunktu 69 biegnie na zachód południową granicą działki nr 244/7 do punktu 70, stanowiącego południowo-zachodni narożnik tej działki. Tu skręca na północny zachód ibiegnie granicami działek nr: 244/7, 49/12 i51/9 do punktu 67, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 6 Obręby ewidencyjne nr: 4 i6, gmina Zator Granica biegnie od punktu 71, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr16/7 zobrębu nr6, wkierunku wschodnim północną granicą działki nr16/7 do punktu 72, gdzie skręca na południe, igranicą działki nr16/7 dochodzi do punktu 73, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 16/7. Z punktu 73 biegnie na wschód granicą działki nr18/9 zobrębu nr6 do punktu 74, będącego północno-wschodnim narożnikiem tej działki. Wpunkcie 74 skręca na południowy wschód ibiegnie wzdłuż granic działek nr: 18/9 zobrębu nr6 oraz 4/8 i81/12 zobrębu nr4 do punktu 75, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr81/12. Stąd biegnie na zachód południową granicą działki nr 81/12 do punktu 76, stanowiącego południowo-zachodni narożnik tej działki. Tu załamuje się wkierunku północno-zachodnim ibiegnie granicami działek nr: 81/12, 4/8, 18/9 i16/7 do punktu 71, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 7 Obręb ewidencyjny nr4, gmina Zator Granica biegnie od punktu 77, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr81/14, wkierunku wschodnim północną granicą działki nr81/14 do punktu 78, będącego północno-wschodnim narożnikiem tej działki. Zpunktu 78 biegnie na południowy wschód granicą działki nr81/14 do punktu 79, gdzie skręca na zachód, iwzdłuż południowej granicy działki nr81/14 dochodzi do punktu 80, będącego południowo-zachodnim narożnikiem tej działki. Tu skręca na północny zachód igranicą działki nr81/14 dochodzi do punktu 77, od którego rozpoczęto opis.”, k) opis granic iterenu Podstrefy Skawina otrzymuje brzmienie: „Podstrefa Skawina Obręb ewidencyjny Skawina, gmina Skawina Kompleks 1 Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr2274/12, wkierunku wschodnim wzdłuż granicy działki nr2274/12 do punktu 2, położonego wpółnocnym narożniku działki nr2274/12, anastępnie skręca na południowy wschód ibiegnie wzdłuż granicy działki nr2274/12 przez punkty: 3, 4, 5, 6, 7 i8 do punktu 9, położonego we wschodnim narożniku działki nr2274/12. Zpunktu 9 granica biegnie na południowy zachód wzdłuż wschodnich granic działek nr: 2274/12 i2273/1 przez punkt 10 do punktu 11 usytuowanego wpołudniowo-wschodnim narożniku działki nr2273/1. Tu skręca na zachód ipołudniową granicą działki nr2273/1 biegnie do punktu 12, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr2273/1. Następnie granica skręca na północny wschód ibiegnie zachodnimi granicami działek nr: 2273/1 i2274/12 przez punkty: 13, 14, 15, 16, 17, 18 i19 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 2 Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr1563, wkierunku północnym zachodnimi granicami działek nr: 1563, 1572/1 i1564/7 do punktu 2, położonego wpółnocno-zachodnim narożniku działki nr1564/7, anastępnie skręca na wschód igranicami działek nr: 1564/7, 1564/9, 1566/6 i1566/8 dochodzi do punktu

3. Tu skręca na północny wschód igranicami działek nr: 1573/7, 1575/6 i1575/8 dochodzi do punktu 4, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 1575/8. Z punktu 4 biegnie na południe wschodnimi granicami działek nr: 1575/8, 1575/6, 1572/5, 1575/2 i1571/1 do punktu 5, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 1571/1, a następnie skręca na zachód i południowymi granicami działek nr: 1571/1, 1567/3, 1567/1 i1563 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Dziennik Ustaw Kompleks 3 Granica biegnie od punktu 6, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr1578/7, wkierunku północno-wschodnim granicami działek nr: 1578/7 i5657 do punktu 7, anastępnie skręca na południowy-wschód iprzez punkt 8 wzdłuż granicy działki nr 5657 dochodzi do punktu 9, położonego u zbiegu granic działek nr: 5657 i1643/5. Tu skręca na wschód ipółnocną granicą działki nr1643/5 dochodzi do punktu 10, będącego narożnikiem działki nr1643/5, anastępnie skręca na południe iwzdłuż granicy działki nr1643/5 dochodzi do punktu 11, skąd biegnie na wschód do punktu

12. Zpunktu 12 granica biegnie na południe wschodnimi granicami działek nr1643/5 i5657 do punktu 13, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr5657. Od punktu 13 biegnie wkierunku południowo-zachodnim granicą działki nr5657 do punktu 14, anastępnie skręca na północ iwzdłuż granic działek nr: 1678/4 i1678/2 dochodzi do punktu

15. Tu skręca na zachód iprzez punkt 16 granicami działek nr: 5657, 1669/9 i 1669/4 dochodzi do punktu 17, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 1585/2. Wtym punkcie skręca na południe ibiegnie do punktu 18, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr1585/2, anastępnie skręca na wschód igranicami działek nr: 1711/1 i1710/1 dochodzi do punktu 19, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr1710/1. Od punktu 19 biegnie na południe wzdłuż wschodniej granicy działki nr1710/1 do punktu 20, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr1710/1, anastępnie skręca na zachód ipołudniowymi granicami działek nr: 1710/1, 1711/1, 5657, 1578/9 i1578/8 dochodzi do punktu 21, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr1578/8. Następnie skręca na północ igranicą działki nr1578/8 dochodzi do punktu 22, gdzie skręca na zachód, ibiegnie południową granicą działki nr1578/11 do punktu 23, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr 1578/11. Tu skręca na północ i zachodnimi granicami działek nr: 1578/11, 1578/6 i1577/2 dochodzi do punktu 6, od którego rozpoczęto opis.”, l) końcu Szczegółowego opisu granic iterenu Krakowskiego Parku Technologicznego dodaje się opisy granic na iterenów Podstref: Chrzanów, Czorsztyn, Dąbrowa Tarnowska iTrzebinia wbrzmieniu: „Podstrefa Chrzanów Kompleks 1 Obręb ewidencyjny Kościelec, gmina Chrzanów Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północny narożnik działki nr694/98, wkierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działek nr: 694/98 i694/59 do punktu 2 idalej, przecinając ul. Transportowców, dochodzi do punktu 3, gdzie skręca na południowy zachód, igranicą działki nr694/70 przez punkty 4 i5 dochodzi do punktu 6, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 694/70. Z punktu 6 biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek nr:694/36, 694/71, 694/118 i694/114 do punktu 7, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr694/114, anastępnie skręca na zachód iwzdłuż granicy działki nr694/114 dochodzi do punktu8, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr694/114. Tu skręca na północny zachód igranicami działek nr: 694/114, 694/109 i694/36 dochodzi do punktu 9, położonego wpółnocno-zachodnim narożniku działki nr694/36. Zpunktu 9 biegnie dalej na północny zachód przez działkę nr773/8 do punktu 10, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr694/62, idalej zachodnią granicą działki nr694/62 przez punkt 11 do punktu

12. Tu skręca na północny wschód igranicą działki nr694/98 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 2 Obręb ewidencyjny Chrzanów, gmina Chrzanów Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr5777/1, wkierunku południowym wzdłuż granicy działki nr5777/1 do punktu 2, gdzie skręca na zachód, idochodzi do punktu

3. Od punktu 3 biegnie na południe wzdłuż granicy działki nr1146/21 przez punkty 4 i5 do punktu 6, anastępnie skręca na południowy wschód ibiegnie granicą działki nr5777/2 przez punkty 7 i8 do punktu

9. Tu skręca na południe igranicą działki nr5777/1 dochodzi do punktu

10. Wpunkcie 10 skręca na północny zachód idochodzi do punktu 11, gdzie skręca na południowy zachód, iprzez punkt 12 dochodzi do punktu 13, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki nr5777/1. Wpunkcie 13 skręca na północny zachód igranicą działki nr5777/1 przez punkty 14 i15 dochodzi do punktu 16, będącego najdalej na zachód wysuniętym narożnikiem działki nr5777/1. Następnie skręca na północny wschód igranicą działki nr5777/1 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis. Kompleks 3 Obręb ewidencyjny Chrzanów, gmina Chrzanów Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr748/2, wkierunku wschodnim granicami działek nr: 748/2 i749/2 przez punkty: 2 i3 do punktu 4, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr749/2. Tu skręca na południowy wschód igranicami działek nr: 749/2, 742/1, 745/1, 653/3 i653/5 dochodzi do punktu 5, stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr653/5. Następnie skręca na południe igranicami działek nr: 654/5, 654/7, 654/9 i642/4 przez punkty: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i17 dochodzi do punktu 18, stanowiącego najdalej na południe wysunięty narożnik działki nr642/4. Wpunkcie 18 skręca na –8– Poz. 100

Dziennik Ustaw –9– Poz. 100

północny zachód igranicą działki nr642/4 dochodzi do punktu 19, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr642/4. Zpunktu 19 zmienia kierunek na północno-wschodni ibiegnie wzdłuż granicy działki nr642/4 przez punkty: 20 i21 do punktu 22, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr514/4. Następnie skręca na północny zachód igranicami działek nr: 514/4, 513, 509 i536/3 przez punkty: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i30 dochodzi do punktu 31, położonego wpołudniowo-zachodnim narożniku działki nr536/3. Wpunkcie 31 skręca na północ ibiegnie wzdłuż granic działek nr:536/3, 536/5, 525, 524 i520 przez punkty: 32, 33, 34 i35 do punktu 36, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr

520. Tu skręca na zachód i granicą działki nr638/16 dochodzi do punktu 37, będącego zachodnim narożnikiem działki nr638/16. Stąd biegnie wkierunku północno-wschodnim granicami działek nr: 638/16, 638/14, 638/11, 638/8, 662/2, 660/1, 659/1, 642/4, 742/1, 741/2, 749/2 i748/2 przez punkty: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 i48 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis. Podstrefa Czorsztyn Obręb ewidencyjny Maniowy, gmina Czorsztyn Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr2416/3, wkierunku południowo-wschodnim granicą działki nr2416/3 do punktu 2, będącego wschodnim narożnikiem działki nr2416/3, wktórym skręca na północny wschód, igranicą działki nr2449 dochodzi do punktu 3, położonego wpółnocno-zachodnim narożniku działki nr2449. Zpunktu 3 biegnie wkierunku południowo-wschodnim granicami działek nr: 2449 i2450 do punktu 4, położonego wpółnocno-wschodnim narożniku działki nr2450, anastępnie skręca na północny wschód igranicą działki nr2452 dochodzi do punktu 5, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr2452. Zpunktu 5 biegnie na południowy wschód granicami działek nr: 2452, 2453, 2459, 2460 i2475 do punktu 6, gdzie skręca na południowy zachód, igranicą działek nr: 2475, 2462, 2461, 2458, 2455, 2451, 2450, 2449, 2415, 2414 i2413 przez punkty: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i15 dochodzi do punktu 16, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr2413. Tu skręca na północny wschód igranicą działki nr2413 dochodzi do punktu 17, położonego wpółnocno-zachodnim narożniku działki nr2413. Zpunktu 17 biegnie wkierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr2416/4 do punktu 18, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr2416/4, anastępnie skręca na północny wschód igranicami działek nr: 2416/4 i2416/3 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis. Wewnątrz obszaru podstrefy znajduje się działka nr2454 tworząca enklawę niewchodzącą wobszar strefy, oznaczoną punktami 19-20-21-22. Podstrefa Dąbrowa Tarnowska Obręb ewidencyjny Morzychna, gmina Dąbrowa Tarnowska Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr78/2, wkierunku południowym granicami działek nr: 78/2 i78/3 przez punkty: 2, 3 i4 do punktu 5, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr78/3, anastępnie skręca na zachód igranicą działki nr78/3 przez punkty 6 i7 dochodzi do punktu 8, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr78/3. Zpunktu 8 biegnie na północny zachód granicą działki nr78/3 do punktu 9, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr78/3, anastępnie skręca na południowy zachód igranicą działki nr78/2 przez punkt 10 dochodzi do punktu 11, będącego południowym narożnikiem działki nr78/2. Zpunktu 11 biegnie wkierunku północno-zachodnim granicą działki nr78/2 przez punkty nr: 12, 13 i14 do punktu 15, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr78/2. Tu skręca na północny wschód igranicą działki nr78/2 przez punkty: 16, 17, 18, 19 i20 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis. Podstrefa Trzebinia Obręb ewidencyjny nr0014 Trzebionka, gmina Trzebinia Granica biegnie od punktu 1, stanowiącego najdalej na zachód wysunięty narożnik działki nr1704/2, wkierunku północno-wschodnim granicą działki nr1704/2 przez punkty: 2, 3, 4, 5, 6 i7 do punktu 8, będącego północnym narożnikiem działki nr1704/2, gdzie skręca na południowy wschód, igranicami działek nr: 1704/2 i1704/3 dochodzi do punktu

9. Tu skręca na południowy zachód igranicą działki nr1704/3 dochodzi do punktu 10, stanowiącego północny narożnik działki nr1704/18. Zpunktu 10 biegnie wkierunku południowo-wschodnim granicą działki nr1704/18 do punktu 11, stanowiącego najdalej na wschód wysunięty narożnik działki nr1704/18. Zpunktu 11 biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki nr1704/18 do punktu 12, anastępnie skręca na północny zachód igranicą działki nr1704/44 dochodzi do punktu

13. Tu skręca na południowy zachód igranicami działek nr1704/44 i1704/43 dochodzi do punktu 14, stanowiącego południowy narożnik działki nr1704/17, anastępnie skręca na północny zachód igranicą działki nr: 1704/17 dochodzi do punktu

15. Wpunkcie 15 skręca na południowy zachód igranicami działek nr1704/55 i1704/52 dochodzi do punktu 16, wktórym zmienia kierunek na południowo-wschodni, igranicą działki nr1704/15 dochodzi do punktu

17. Tu skręca na południowy zachód igranicą działki nr1704/15 dochodzi do punktu 18, stanowiącego zachodni narożnik działki nr1704/48. Stąd biegnie na

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 100

południowy wschód granicą działki nr 1704/14 do punktu 19, położonego we wschodnim narożniku działki nr1704/14. Zpunktu 19 biegnie na południowy zachód granicami działek nr: 1704/14, 1704/13, 1704/12, 1704/11, 1704/10, 1704/9 i1704/8 do punktu 20, wktórym skręca na północny zachód, igranicą działki nr1704/8 dochodzi do punktu 21, położonego wzachodnim narożniku działki nr1704/8. Wpunkcie 21 skręca na południowy zachód igranicą działki nr1704/3 dochodzi do punktu 22, będącego południowym narożnikiem działki nr1704/3, anastępnie skręca na północny zachód igranicami działek nr: 1704/3 i1704/2 dochodzi do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.”. §2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 31 stycznia 2013r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 100 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.