Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 103 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-22
Data wydania:2012-12-24
Data wejscia w życie:2013-02-05
Data obowiązywania:2013-02-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 103 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 22 stycznia 2013 r. Poz. 103

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA IROZWOJU WSI

1) zdnia 24 grudnia 2012r. wsprawie oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz.1471 oraz z2010r. Nr182, poz.1228 iNr200, poz.1322) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa zakres isposób postępowania przy dokonywaniu oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej wobwodzie rybackim. §

2. Ocena wypełniania przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej wobwodzie rybackim, zwana dalej „oceną”, obejmuje sprawdzenie:

1) posiadania przez uprawnionego do rybactwa: a) umowy, na podstawie której włada obwodem rybackim, b) aktualnego, pozytywnie zaopiniowanego operatu rybackiego;

2) wypełnienia przez uprawnionego do rybactwa obowiązku udokumentowania działań związanych zprowadzoną gospodarką rybacką;

3) zgodności: a) dokonanego przez uprawnionego do rybactwa połowu ryb lub raków zzezwoleniem, októrym mowa wart.17 ust.1 i2 ustawy zdnia 18 kwietnia 1985r. orybactwie śródlądowym, zwanej dalej „ustawą”, b) pozyskania przez uprawnionego do rybactwa materiału biologicznego od ryb objętych wymiarem lub okresem ochronnym zzezwoleniem, októrym mowa wart.17 ust.1 ustawy, c) przechowywania iwprowadzania do obrotu przez uprawnionego do rybactwa pozyskanej ikry izłowionych ryb zzezwoleniem, októrym mowa wart.17 ust.1 ustawy;

4) zgodności: a) rodzaju, ilości, wartości imiejsca pochodzenia materiału zarybieniowego, który uprawniony do rybactwa wprowadził do wód obwodu rybackiego, b) sposobów iwarunków odtwarzania przez uprawnionego do rybactwa eksploatowanych zasobów raków iryb zgatunków wędrownych lub gatunków zagrożonych na skutek pogarszających się warunków rozrodu naturalnego wwodach obwodu rybackiego, c) sposobów regulowania przez uprawnionego do rybactwa wielkości istruktury populacji ryb drapieżnych iryb karpiowatych wzbiornikach wodnych, d) rodzaju izakresu zabiegów ochronnych wykonanych przez uprawnionego do rybactwa wcelu ochrony zasobów raków iryb lub poprawy warunków ich bytowania wwodach obwodu rybackiego – zzałożeniami dotyczącymi ochrony ipołowu raków iryb zawartymi woperacie rybackim oraz wprogramie ochrony iodbudowy zasobów ryb.

1)

M inister Rolnictwa iRozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie §1 ust.2 pkt4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi (Dz.U. Nr248, poz.1486).

Dziennik Ustaw –2– Poz. 103

§ 3.

1. Upoważniony przez właściwego marszałka województwa pracownik właściwej komórki organizacyjnej urzędu marszałkowskiego, zwany dalej „inspektorem rybackim”, dokonuje sprawdzenia, o którym mowa w § 2, zwanego dalej „sprawdzeniem”, wsiedzibie urzędu marszałkowskiego, po zawiadomieniu uprawnionego do rybactwa.

2. Zawiadomienie, októrym mowa wust.1, zawiera:

1) nazwę, siedzibę iadres organu dokonującego oceny;

2) datę sporządzenia zawiadomienia;

3) imię inazwisko, miejsce zamieszkania iadres albo nazwę, siedzibę iadres uprawnionego do rybactwa;

4) podstawę prawną do dokonania oceny;

5) wskazanie obwodu rybackiego iokresu prowadzonej gospodarki rybackiej, objętych oceną;

6) termin, wktórym uprawniony do rybactwa ma dostarczyć do siedziby urzędu marszałkowskiego dokumentację dotyczącą działań związanych zprowadzoną gospodarką rybacką, który nie może być krótszy niż 10 dni od dnia otrzymania zawiadomienia przez uprawnionego do rybactwa;

7) imię inazwisko oraz stanowisko służbowe inspektora rybackiego dokonującego sprawdzenia, atakże jego podpis. §

4. Sprawdzenia nie można powierzyć inspektorowi rybackiemu, jeżeli:

1) wyniki oceny mogą dotyczyć jego roszczeń, praw lub obowiązków albo roszczeń, praw lub obowiązków jego małżonka lub krewnych ipowinowatych do drugiego stopnia włącznie bądź osób związanych znim ztytułu przysposobienia lub kurateli;

2) jest on przedstawicielem, pełnomocnikiem, udziałowcem, akcjonariuszem albo członkiem organizacji społecznej występującej jako uprawniony do rybactwa;

3) pozostaje zuprawnionym do rybactwa wtakim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności dokonywanego sprawdzenia. § 5.

1. Zdokonanego sprawdzenia inspektor rybacki sporządza protokół.

2. Protokół zawiera:

1) wskazanie miejsca idnia rozpoczęcia oraz zakończenia sprawdzenia;

2) imię inazwisko, miejsce zamieszkania iadres albo nazwę, siedzibę iadres uprawnionego do rybactwa, którego dotyczy ocena;

3) wskazanie obwodu rybackiego, wktórym uprawniony do rybactwa prowadzi gospodarkę rybacką;

4) wskazanie okresu prowadzonej gospodarki rybackiej wobwodzie rybackim objętym oceną;

5) ustalenia dokonane wwyniku sprawdzenia;

6) wskazanie terminu isposobu usunięcia nieprawidłowości wprowadzonej przez uprawnionego do rybactwa gospodarce rybackiej;

7) datę sporządzenia protokołu;

8) imię inazwisko inspektora rybackiego sporządzającego protokół oraz jego podpis. § 6.

1. Do protokołu dołącza się odpisy lub kopie stron dokumentacji dotyczącej działań związanych zprowadzoną gospodarką rybacką lub innych dokumentów, potwierdzających nieracjonalne prowadzenie gospodarki rybackiej wobwodzie rybackim.

2. Na stronach dokumentacji dotyczącej działań związanych zprowadzoną gospodarką rybacką lub innych dokumentów, zktórych sporządzono odpisy lub kopie, októrych mowa wust.1, inspektor rybacki odnotowuje fakt sporządzenia odpisu lub kopii ipod tą adnotacją składa czytelny podpis wraz zpodaniem daty sporządzenia odpisu lub kopii. § 7.

1. Po sporządzeniu protokołu inspektor rybacki zapoznaje uprawnionego do rybactwa zjego treścią.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 103

2. Uprawniony do rybactwa może, wterminie 7 dni od dnia zapoznania się ztreścią protokołu, złożyć na piśmie umotywowane zastrzeżenia.

3. Wprzypadku złożenia zastrzeżeń inspektor rybacki podejmuje dodatkowe czynności sprawdzające, które odnotowuje wprotokole.

4. Po dokonaniu czynności, októrych mowa wust.3, inspektor rybacki:

1) zmienia lub uzupełnia część protokołu, do której złożono zastrzeżenia – wprzypadku stwierdzenia zasadności złożonych zastrzeżeń,

2) udziela uprawnionemu do rybactwa pisemnej odpowiedzi na złożone przez niego zastrzeżenia – w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń wcałości albo wczęści – wterminie 30 dni od dnia złożenia zastrzeżeń przez uprawnionego do rybactwa.

5. Zastrzeżenia złożone przez uprawnionego do rybactwa iudzieloną odpowiedź, októrej mowa wust.4 pkt2, dołącza się do protokołu. § 8.

1. Protokół podpisują inspektor rybacki oraz uprawniony do rybactwa albo osoba przez niego upoważniona.

2. Jeżeli uprawniony do rybactwa odmawia podpisania protokołu, to wterminie 7 dni od dnia przedstawienia mu protokołu do podpisania składa on pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

3. Oodmowie podpisania protokołu inspektor rybacki dokonuje wzmianki wprotokole.

4. Odmowa podpisania protokołu przez uprawnionego do rybactwa nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez inspektora rybackiego. § 9.

1. Marszałek województwa na podstawie ustaleń zawartych wprotokole ustala wynik oceny, wterminie 14 dni od dnia podpisania protokołu przez inspektora rybackiego.

2. Ustalając wynik oceny, októrym mowa wust.1, marszałek województwa wskazuje:

1) imię inazwisko, miejsce zamieszkania iadres albo nazwę, siedzibę iadres uprawnionego do rybactwa, którego dotyczy ocena;

2) obwód rybacki, wktórym uprawniony do rybactwa prowadzi gospodarkę rybacką;

3) okres prowadzonej gospodarki rybackiej wobwodzie rybackim objętym oceną;

4) stalenia dotyczące wypełnienia przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki u rybackiej, w tym stwierdzone nieprawidłowości, podając przyczyny ich powstania, zakres i skutki dla wód obwodu rybackiego oraz podjęte przez uprawnionego do rybactwa czynności naprawcze. §

10. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. T. Nalewajk

2)

N iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 30 września 2003r. wsprawie oceny wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej (Dz. U. Nr 180, poz. 1765 i Nr 210, poz. 2048 oraz z2006r. Nr32, poz.224), które na podstawie art.8 ustawy zdnia 24 września 2010r. ozmianie ustawy orybactwie śródlądowym (Dz.U. Nr200, poz.1322) utraciło moc zdniem 28 listopada 2012r.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 103 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.