Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 104 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-22
Data wydania:2012-12-21
Data wejscia w życie:2013-02-05
Data obowiązywania:2013-02-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 104 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 22 stycznia 2013 r. Poz. 104

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA , MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA IGOSPODARKI MORSKIEJ 2), MINISTRA ADMINISTRACJI ICYFRYZACJI

3) ORAZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 4)

1)

zdnia 21 grudnia 2012r. wsprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego Na podstawie art.88j ustawy zdnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz.U. z2012r. poz.145, zpóźn. zm.5)) zarządza się, co następuje: §1.

1. Rozporządzenie określa:

1) wymagania dotyczące opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego;

2) skalę map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego.

2. Ilekroć wrozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – Prawo wodne – rozumie się przez to ustawę zdnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne;

2) obszarze zagrożenia powodziowego – rozumie się przez to obszary, októrych mowa wart.88d ust.2 ustawy – Prawo wodne;

3) klasach użytkowania terenu – rozumie się przez to formy gospodarczego wykorzystania powierzchni terenu, wyznaczone na potrzeby opracowania map ryzyka powodziowego wcelu określenia wartości potencjalnych strat powodziowych. §2.

1. Mapy zagrożenia powodziowego przygotowuje się wdwóch zestawach tematycznych:

1) mapę zagrożenia powodziowego wraz zgłębokością wody;

2) mapę zagrożenia powodziowego wraz zprędkościami przepływu wody ikierunkami przepływu wody.

2. Mapy zagrożenia powodziowego, októrych mowa wust.1, wykonuje się oddzielnie dla każdego zobszarów zagrożenia powodziowego.

M inister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie §1 ust.2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz.U. Nr248, poz.1493 iNr284, poz.1671).

2) M inister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie §1 ust.2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej (Dz.U. Nr248, poz.1494 oraz z2012r. poz.1396).

3) M inister Administracji iCyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – administracja publiczna, na podstawie §1 ust.2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji iCyfryzacji (Dz.U. Nr248, poz.1479).

4) M inister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie §1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.U. Nr248, poz.1491).

5) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 104

3. Mapę zagrożenia powodziowego, októrej mowa wust.1 pkt2, wykonuje się wprzypadku wyznaczenia obszaru zagrożenia powodziowego za pomocą modelowania dwuwymiarowego dla terenów, októrych mowa w§6 ust.2.

4. Nie wykonuje się mapy zagrożenia powodziowego, októrej mowa wust.1 pkt2, dla powodzi od strony morza imorskich wód wewnętrznych. §3.

1. Przy opracowywaniu map zagrożenia powodziowego, októrych mowa w§2 ust.1 pkt1, uwzględnia się oznaczenie na mapach następujących elementów:

1) głębokości wody;

2) granic obszaru zagrożenia powodziowego;

3) maksymalnych rzędnych zwierciadła wody wynikających zmodelowania hydraulicznego;

4) rzędnych korony wałów przeciwpowodziowych wprzekrojach poprzecznych, które zostaną wykorzystane do obliczeń modelowych;

5) cieków naturalnych ikanałów;

6) nazw cieków naturalnych ikanałów;

7) kilometraży rzeki zpunktami co 500 m;

8) zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa;

9) nazw miejscowości;

10) podziału arkuszowego map topograficznych wskali 1:10 000, wukładzie współrzędnych płaskich prostokątnych, októrym mowa wprzepisach opaństwowym systemie odniesień przestrzennych, określonym wprzepisach wydanych na podstawie art.3 ust.5 ustawy zdnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne ikartograficzne (Dz.U. z2010r. Nr193, poz.1287).

2. Przy opracowywaniu map zagrożenia powodziowego, októrych mowa w§2 ust.1 pkt2, uwzględnia się wszczególności oznaczenie na mapach:

1) wartości prędkości przepływu wody;

2) kierunków przepływu wody;

3) elementów wymienionych wust.1 pkt2–10. §4. Przy opracowywaniu map zagrożenia powodziowego, októrych mowa w§2 ust.1 pkt1, dla powodzi od strony morza imorskich wód wewnętrznych uwzględnia się wszczególności oznaczenie na mapach:

1) elementów wymienionych w§3 ust.1;

2) obszarów morskich, októrych mowa wustawie zdnia 21 marca 1991r. oobszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej iadministracji morskiej (Dz.U. z2003r. Nr153, poz.1502, zpóźn. zm.6)), oraz ich nazw;

3) kilometrażu brzegu morskiego zpunktami co 500 m;

4) granic pasa technicznego brzegu morskiego;

5) granic pasa ochronnego brzegu morskiego;

6) granic portów iprzystani morskich. §5.

1. Obszar zagrożenia powodziowego wyznacza się na podstawie rzędnych zwierciadła wody, uzyskanych wwyniku matematycznego modelowania hydraulicznego, zwykorzystaniem systemów informacji geograficznej (GIS), bazując na numerycznym modelu terenu (NMT).

6)

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2003r. Nr170, poz.1652, z2004r. Nr6, poz.41, Nr93, poz.895 iNr273, poz.2703, z2005r. Nr203, poz.1683, z2006r. Nr220, poz.1600 iNr249, poz.1834, z2007r. Nr21, poz.125, z2008r. Nr171, poz.1055, z2009r. Nr92, poz.753 iNr98, poz.817, z2011r. Nr32, poz.159, Nr106, poz.622, Nr134, poz.778 iNr228, poz.1368 oraz z2012r. poz.951 i1069.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 104

2. Obszary zagrożenia powodziowego przedstawia się jako obiekty powierzchniowe, zprzyporządkowaną wartością prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi.

3. Przy wyznaczaniu obszarów, októrych mowa wart.88d ust.2 pkt3 lit.b–d ustawy – Prawo wodne, do modelowania hydraulicznego przyjmuje się przepływ oprawdopodobieństwie wystąpienia 1%, czyli raz na 100 lat. §6.

1. Matematyczne modelowanie hydrauliczne wykonuje się za pomocą modeli:

1) jednowymiarowego modelu przepływu (1D), wktórym wektor prędkości ma jedną niezerową składową;

2) dwuwymiarowego modelu przepływu (2D), wktórym wektor prędkości ma dwie niezerowe składowe.

2. Modelowanie dwuwymiarowe wykonuje się dla miast wojewódzkich imiast na prawach powiatu oraz innych miast oliczbie mieszkańców przekraczającej 100 000 osób.

3. Dla terenów innych niż wymienione wust.2 wykonuje się modelowanie jednowymiarowe.

4. Nie wyklucza się opracowania modeli dwuwymiarowych dla terenów innych niż wymienione wust.2.

5. Dla terenów wskazanych do modelowania dwuwymiarowego można wykonać modele hybrydowe (1D/2D), składające się zjednowymiarowego modelu dla koryt cieków oraz modelu dwuwymiarowego dla obszarów zalewowych od cieków naturalnych ikanałów oraz od strony morza imorskich wód wewnętrznych. §7.

1. Na mapach zagrożenia powodziowego przedstawia się głębokość wody wpostaci następujących przedziałów:

1) głębokość wody mniejsza lub równa 0,5 m – wskazująca na niskie zagrożenie dla ludzi iobiektów budowlanych;

2) głębokość wody większa niż 0,5 m, amniejsza lub równa 2 m – wskazująca na średnie zagrożenie dla ludzi ze względu na możliwość ewakuacji na wyższe piętra, ale wysokie ze względu na straty materialne;

3) głębokość wody większa niż 2 m, amniejsza lub równa 4 m – wskazująca na wysokie zagrożenie dla ludzi; zalaniu mogą podlegać nie tylko partery, ale również pierwsze piętra budynków;

4) głębokość wody większa niż 4 m – wskazująca na bardzo wysokie zagrożenie dla ludzi ibardzo wysokie zagrożenie wystąpienia szkód całkowitych.

2. Na mapach zagrożenia powodziowego przedstawia się prędkość przepływu wody wpostaci następujących przedziałów:

1) prędkość przepływu wody mniejsza lub równa 0,5 m/s – prędkość mała; woda ma niewielką zdolność oddziaływania na obiekty;

2) prędkość przepływu wody większa niż 0,5 m/s, amniejsza lub równa 1 m/s – prędkość średnia; woda ma umiarkowaną zdolność oddziaływania na obiekty ijest wstanie przemieszczać obiekty oniewielkich rozmiarach imasie, stanowi zagrożenie dla ludzi;

3) prędkość przepływu wody większa niż 1 m/s, amniejsza lub równa 2 m/s – prędkość duża; woda ma silną zdolność oddziaływania na obiekty ijest wstanie przemieszczać obiekty ostosunkowo dużych rozmiarach imasie, stanowi poważne zagrożenie dla ludzi;

4) prędkość przepływu wody większa niż 2 m/s – prędkość bardzo duża; woda ma bardzo silną zdolność oddziaływania na obiekty ijest wstanie przemieszczać obiekty obardzo dużych rozmiarach imasie oraz naruszać strukturę obiektów statycznych, stanowi bardzo poważne zagrożenie dla ludzi.

3. Wartości głębokości wody uzyskuje się wwyniku matematycznego modelowania hydraulicznego jednowymiarowego lub dwuwymiarowego.

4. Wartości prędkości przepływu wody ikierunki przepływu wody uzyskuje się wwyniku matematycznego modelowania hydraulicznego dwuwymiarowego. §8.

1. Mapy ryzyka powodziowego przygotowuje się wdwóch zestawach tematycznych:

1) mapę ryzyka powodziowego przedstawiającą zagrożenie dla ludności oraz potencjalne straty powodziowe;

2) mapę ryzyka powodziowego przedstawiającą użytkowanie terenu oraz obszary iobiekty oszczególnym znaczeniu kulturowym, przyrodniczym igospodarczym.

Dziennik Ustaw –4– Poz. 104

2. Mapy ryzyka powodziowego, októrych mowa wust.1, wykonuje się oddzielnie dla każdego zobszarów zagrożenia powodziowego. §9.

1. Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego, októrych mowa w§8 ust.1 pkt1, uwzględnia się określenie na mapie specjalnym oznaczeniem:

1) szacunkowej liczby mieszkańców, którzy mogą być dotknięci powodzią;

2) budynków mieszkalnych;

3) obiektów oszczególnym znaczeniu społecznym, zuwzględnieniem: a) szpitali, b) szkół, c) przedszkoli, d) żłobków, e) hoteli, f) centrów handlowo-usługowych, g) jednostek policji, h) jednostek ochrony przeciwpożarowej, i) jednostek Straży Granicznej, j) domów opieki społecznej, ośrodków opieki społecznej, hospicjów, k) zakładów karnych, zakładów poprawczych, aresztów śledczych;

4) wartości potencjalnych strat powodziowych;

5) elementów wymienionych w§3 ust.1 pkt2 ipkt5–10.

2. Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego, októrych mowa w§8 ust.1 pkt2, uwzględnia się określenie na mapie specjalnym oznaczeniem:

1) klas użytkowania terenu: a) terenów zabudowy mieszkaniowej, b) terenów przemysłowych, c) terenów komunikacyjnych, d) lasów, e) terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, f) użytków rolnych: – gruntów ornych, – użytków zielonych, g) wód, h) pozostałych;

2) ujęć wód powierzchniowych ipodziemnych;

3) stref ochronnych ujęć wody;

4) kąpielisk;

5) form ochrony przyrody: a) obszarów Natura 2000, b) parków narodowych, c) rezerwatów przyrody;

Dziennik Ustaw

6) ogrodów zoologicznych;

7) obszarów i obiektów zabytkowych nieruchomych, w szczególności objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568, zpóźn. zm.7));

8) zabytków wpisanych na Listę dziedzictwa światowego, októrej mowa wart.11 ust.2 Konwencji wsprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego inaturalnego, przyjętej wParyżu dnia 16 listopada 1972r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki iKultury na jej siedemnastej sesji (Dz.U. z1976r. Nr32, poz.190);

9) pomników zagłady, októrych mowa wart.2 ustawy zdnia 7 maja 1999r. oochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U. Nr41, poz.412, zpóźn. zm.8));

10) skansenów imuzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów, októrym mowa wart.13 ustawy zdnia 21 listopada 1996r. omuzeach (Dz.U. z2012r. poz.987);

11) bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, októrym mowa wart.6 ust.1 ustawy zdnia 27 czerwca 1997r. obibliotekach (Dz.U. z2012r. poz.642 i908);

12) archiwów, których zbiory tworzą narodowy zasób archiwalny, októrym mowa wart.2 ust.1 ustawy zdnia 14 lipca 1983r. onarodowym zasobie archiwalnym iarchiwach (Dz.U. z2011r. Nr123, poz.698 iNr171, poz.1016);

13) zakładów przemysłowych;

14) potencjalnych ognisk zanieczyszczeń wody, wszczególności: a) oczyszczalni ścieków, b) przepompowni ścieków, c) składowisk odpadów, d) cmentarzy;

15) elementów wymienionych w§3 ust.1 pkt2 ipkt5–10. §10.

1. Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego, októrych mowa w§8 ust.1 pkt1, dla powodzi od strony morza imorskich wód wewnętrznych uwzględnia się wszczególności oznaczenie na mapach:

1) elementów wymienionych w§9 ust.1;

2) elementów wymienionych w§4 pkt2–6.

2. Przy opracowywaniu map ryzyka powodziowego, októrych mowa w§8 ust.1 pkt 2, dla powodzi od strony morza imorskich wód wewnętrznych uwzględnia się wszczególności oznaczenie na mapach:

1) elementów wymienionych w§9 ust.2;

2) elementów wymienionych w§4 pkt2–6. §11.

1. Klasy użytkowania terenu, wymienione w§9 ust.2 pkt1, wyznacza się na potrzeby opracowania map ryzyka powodziowego wcelu ustalenia rodzaju działalności gospodarczej, októrej mowa wart.88e ust.2 pkt2 ustawy – Prawo wodne.

2. Dla określenia szacunkowej liczby mieszkańców, októrej mowa w§9 ust.1 pkt1, na mapach ryzyka powodziowego przedstawia się liczbę osób zameldowanych na terenie miejscowości znajdujących się na obszarze zagrożenia powodziowego.

3. Na mapach ryzyka powodziowego przedstawia się budynki mieszkalne, októrych mowa w§9 ust.1 pkt2, iobiekty oszczególnym znaczeniu społecznym, októrych mowa w§9 ust.1 pkt3, dla których głębokość wody jest mniejsza lub równa 2 m, oraz obiekty, dla których głębokość wody jest większa niż 2 m.

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2004r. Nr96, poz.959 iNr238, poz.2390, z2006r. Nr50, poz.362 iNr126, poz.875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z2009r. Nr31, poz.206 iNr97, poz.804 oraz z2010r. Nr75, poz.474 iNr130, poz.871.

8) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2002r. Nr113, poz.984 iNr153, poz.1271, z2003r. Nr80, poz.717 oraz z2006r. Nr220, poz.1600.

7)

–5–

Poz. 104

Dziennik Ustaw –6– Poz. 104

4. Wartości potencjalnych strat powodziowych, októrych mowa w§9 ust.1 pkt4, określa się dla klas użytkowania terenu, októrych mowa w§9 ust.2 pkt1 lit. a–f.

5. Sposób obliczania wartości potencjalnych strat powodziowych wposzczególnych klasach użytkowania terenu, na potrzeby opracowania map ryzyka powodziowego, jest określony wzałączniku do rozporządzenia.

6. Kąpieliska, októrych mowa w§9 ust.2 pkt4, stanowią kąpieliska zawarte wwykazie, októrym mowa wart.34f ust.2 ustawy – Prawo wodne.

7. Zakłady przemysłowe, októrych mowa w§9 ust.2 pkt13, stanowią:

1) instalacje lub zespoły instalacji, na których prowadzenie jest wymagane uzyskanie pozwolenia zintegrowanego wrozumieniu art.181 ust.1 pkt1 ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z2008r. Nr25, poz.150, zpóźn. zm.9)), wnastępujących kategoriach działalności przemysłowej: a) przemysł energetyczny, b) produkcja iobróbka metali, c) przemysł mineralny, d) przemysł chemiczny, e) gospodarka odpadami, f) inne rodzaje działalności, obejmujące: – produkcję iprzetwórstwo papieru oraz drewna, – intensywny chów lub hodowlę drobiu iświń, – produkcję iprzetwarzanie surowców roślinnych izwierzęcych;

2) zakłady przemysłowe, które nie wymagają pozwolenia, októrym mowa wpkt1, aktóre mogą stwarzać zagrożenie, wtym zakłady będące zakładami odużym ryzyku wystąpienia awarii albo zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, wrozumieniu art.248 ust.1 ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska. §12. Każdy arkusz mapy zagrożenia powodziowego imapy ryzyka powodziowego zawiera następujące elementy pozaramkowe:

1) tytuł opracowania;

2) godło inazwę arkusza mapy wskali 1:10000 – zamieszczone pod tytułem opracowania;

3) główną ramkę danych zawierającą treść mapy zgodnie z§3 i§4 oraz §9 i§10;

4) siatkę kartograficzną odnoszącą się do głównej ramki danych wukładzie mapy;

5) siatkę kilometrową odnoszącą się do głównej ramki danych wukładzie mapy;

6) wyloty siatki układu współrzędnych płaskich prostokątnych UTM;

7) skalę ipodziałkę liniową;

8) legendę (odnoszącą się do głównej ramki danych);

9) ramkę danych określoną jako „układ arkuszy” zzaznaczonym zasięgiem głównej ramki danych: a) podział arkuszowy map topograficznych wskali 1:10 000, wukładzie współrzędnych płaskich prostokątnych, októrym mowa wprzepisach opaństwowym systemie odniesień przestrzennych, b) zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny państwa;

9)

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr111, poz.708, Nr138, poz.865, Nr154, poz.958, Nr171, poz.1056, Nr199, poz.1227, Nr223, poz.1464 iNr227, poz.1505, z2009r. Nr19, poz.100, Nr20, poz.106, Nr79, poz.666, Nr130, poz.1070 iNr215, poz.1664, z2010r. Nr21, poz.104, Nr28, poz.145, Nr40, poz.227, Nr76, poz.489, Nr119, poz.804, Nr152, poz.1018 i1019, Nr182, poz.1228, Nr229, poz.1498 iNr249, poz.1657, z2011r. Nr32, poz.159, Nr63, poz.322, Nr94, poz.551, Nr99, poz.569, Nr122, poz.695, Nr152, poz.897, Nr178, poz.1060 iNr224, poz.1341, z2012r. poz.460, 951, 1342 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21.

Dziennik Ustaw

10) informację oukładach odniesienia;

11) informację oaktualności opracowań kartograficznych;

12) informację oaktualności opracowań hydrograficznych;

13) nazwę zlecającego ijego logo;

14) nazwę wykonawcy ijego logo;

15) datę wydania wraz zzastrzeżeniami dotyczącymi reprodukowania iwykorzystywania mapy. §13.

1. Mapy zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego opracowuje się woparciu o:

1) dane zawarte wbazie danych obiektów topograficznych (BDOT);

2) zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, októrym mowa wart.4 ust.1a pkt4 ustawy zdnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne ikartograficzne;

3) państwowy rejestr nazw geograficznych, októrym mowa wart.4 ust.1a pkt5 ustawy zdnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne ikartograficzne.

2. Wprzypadku braku danych, októrych mowa wust.1, można wykorzystać inne dane pozyskane zpaństwowego zasobu geodezyjnego ikartograficznego, wtym wszczególności:

1) mapę hydrograficzną wskali 1:50 000;

2) mapę sozologiczną wskali 1:50 000;

3) mapy topograficzne wskali od 1:10 000 do 1:50 000;

4) ortofotomapy;

5) zobrazowania lotnicze.

3. Przy opracowaniu map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego wykorzystuje się ponadto:

1) mapę cyfrową podziału hydrograficznego Polski (MPHP);

2) Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL);

3) rajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju (TERYT), o którym mowa w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia k 29czerwca 1995r. ostatystyce publicznej (Dz.U. z2012r. poz.591 oraz z 2013 r. poz. 2);

4) rejestr zabytków, októrym mowa wart.8 ustawy zdnia 23 lipca 2003r. oochronie zabytków iopiece nad zabytkami;

5) gminną ewidencję zabytków, októrej mowa wart.22 ust.4 ustawy zdnia 23 lipca 2003r. oochronie zabytków iopiece nad zabytkami;

6) mapę obszaru Natura 2000, októrej mowa wart.28 ust.10 pkt1 ustawy zdnia 16kwietnia 2004r. oochronie przyrody (Dz.U. z2009r. Nr151, poz.1220, zpóźn.zm.10));

7) centralny rejestr form ochrony przyrody, októrym mowa wart.113 ust.1 ustawy zdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody;

8) bazę danych Bank HYDRO prowadzoną przez Państwowy Instytut Geologiczny;

9) mapy glebowo-rolnicze wskali 1:5000 lub 1:25 000 posiadane przez Instytut Uprawy, Nawożenia iGleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy lub innych dysponentów map glebowo-rolniczych;

10) rejestr wniosków owydanie pozwolenia zintegrowanego oraz wydanych pozwoleń zintegrowanych, októrym mowa wart.212 ust.1 ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska;

10)

–7–

Poz. 104

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2009r. Nr157, poz.1241 iNr215, poz.1664, z2010r. Nr76, poz.489 iNr119, poz.804, z2011r. Nr34, poz.170, Nr94, poz.549, Nr208, poz.1241 iNr224, poz.1337, z2012r. poz.985 oraz z 2013 r. poz. 7 i 73.

Dziennik Ustaw –8– Poz. 104

11) rejestr zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii, wtym zakładów ozwiększonym ryzyku wystąpienia awarii iodużym ryzyku wystąpienia awarii, októrym mowa wart.29 pkt4 ustawy zdnia 20lipca 1991r. oInspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z2007r. Nr44, poz.287, zpóźn. zm.11)).

4. Dane zrejestrów iewidencji, októrych mowa wust.3 pkt4 i5, zaznacza się na mapach ryzyka powodziowego wprzypadku dostępności danych wpostaci cyfrowej warstwy wektorowej.

5. Obszary zagrożenia powodziowego wyznacza się woparciu oNumeryczny Model Terenu ointerwale siatki równym 1 m idokładności wysokościowej przynajmniej 0,15 m dla powierzchni odkrytych, utwardzonych iprzynajmniej 0,30 m dla powierzchni zalesionych, wykonany metodą lotniczego skaningu laserowego, pozyskany zpaństwowego zasobu geodezyjnego ikartograficznego.

6. Wprzypadku braku danych, októrych mowa wust.5, do czasu ich uzyskania, obszar zagrożenia powodziowego wyznacza się na podstawie innych dostępnych danych oukształtowaniu terenu, pozyskanych zpaństwowego zasobu geodezyjnego ikartograficznego lub pomiarów bezpośrednich wterenie. §14.

1. Mapy zagrożenia powodziowego imapy ryzyka powodziowego wykonuje się wszczegółowości map wskali 1:10000.

2. Mapy zagrożenia powodziowego imapy ryzyka powodziowego wykonuje się wobowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych.

3. Mapy zagrożenia powodziowego imapy ryzyka powodziowego opracowuje się wpodziale arkuszowym map topograficznych wskali 1:10 000, wukładzie współrzędnych płaskich prostokątnych, októrym mowa wprzepisach opaństwowym systemie odniesień przestrzennych.

4. Podkład topograficzny dla map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego stanowią mapy topograficzne wskali 1:10 000 lub ortofotomapy oterenowej wartości piksela nie większej niż 0,5 m. §15.

1. Mapy zagrożenia powodziowego imapy ryzyka powodziowego wykonuje się wformie cyfrowej na podstawie jednolitej bazy danych przestrzennych.

2. Wizualizację graficzną map zagrożenia powodziowego imap ryzyka powodziowego przygotowuje się wformacie plików TIFF oraz GEOTIFF, orozmiarze arkusza 600 x 510 mm. §16. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Środowiska: M. Korolec Minister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej: S. Nowak Minister Administracji iCyfryzacji: wz. W. Karpiński Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

11)

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587 i Nr 124, poz.859, z2008r. Nr138, poz.865, Nr199, poz.1227 iNr227, poz.1505, z2009r. Nr18, poz.97, Nr31, poz.206, Nr79, poz.666 iNr130, poz.1070, z2010r. Nr182, poz.1228 iNr239, poz.1592 oraz z2011r. Nr63, poz.322, Nr122, poz.695 iNr152, poz.897.

Dziennik Ustaw –9– Poz. 104

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji iCyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych zdnia 21 grudnia 2012r. (poz.104)

SPOSÓB OBLICZANIA WARTOŚCI POTENCJALNYCH STRAT POWODZIOWYCH WPOSZCZEGÓLNYCH KLASACH UŻYTKOWANIA TERENU NA POTRZEBY OPRACOWANIA MAP RYZYKA POWODZIOWEGO

1. Określając sumaryczne wartości potencjalnych strat powodziowych dla poszczególnych klas użytkowania terenu, októrych mowa w§9 ust.2 pkt1 rozporządzenia, korzysta się ze wzoru: Spi = ∑ Spij ∙ Ai dla i = 1..9

j=1 4

gdzie: Spi – oznacza sumaryczne wartości potencjalnych strat jednostkowych dla danej klasy użytkowania terenu, Spij – znacza wartości potencjalnych strat jednostkowych dla danej klasy użytkowania terenu oraz przedziału głębokości o wody, Ai – oznacza powierzchnię zajmowaną przez daną klasę użytkowania terenu.

2. Wprzypadku klas użytkowania terenu, októrych mowa w§9 ust.2 pkt1 lit.a–c rozporządzenia, ostateczną wartość potencjalnych strat powodziowych uzyskuje się przez porównanie wartości majątku dla określonej klasy użytkowania terenu zzależnością określającą stopień utraty wartości majątku danej klasy wzależności od głębokości wody. Ta zależność jest nazywana funkcją strat.

3. Wartości potencjalnych strat jednostkowych wklasach, októrych mowa w§9 ust.2 pkt 1 lit.a–c rozporządzenia, wyrażane są jako: Spij = Wi ∙ f(hj) gdzie: Spij – znacza wartości potencjalnych strat jednostkowych dla danej klasy użytkowania terenu oraz przedziału głębokości o wody, Wi – znacza wartość majątku wdanej klasie użytkowania terenu, o

f(hj) – znacza wartość funkcji strat wiążącej głębokość wody zutratą wartości majątku wdanej klasie użytkowania terenu. o

4. Dla klas użytkowania terenu, októrych mowa w§9 ust.2 pkt1 lit.d–f rozporządzenia, przyjmuje się stałe wartości strat niezależnie od głębokości wody, ze względu na niewielki wpływ głębokości wody na stopień utraty wartości majątku. Wartość strat pozostaje stała wcałym zakresie głębokości wody – wartość funkcji f(hj) równa się

1.

5. Wklasach użytkowania terenu, októrych mowa w§9 ust.2 pkt1 lit.g–h rozporządzenia, wartości strat nie są obliczane.

6. Stopień utraty wartości majątku (funkcję strat) wyznacza się na granicach przedziałów głębokości wody, októrych mowa w§7 ust.1 rozporządzenia. Wartości funkcji strat przedstawiają się następująco:

1) Klasa użytkowania terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej: Głębokość wody h [m] ≤ 0,5 0,5 < h ≤ 2 24 Wartość funkcji strat f(h) [%] 20 35 60 95

Dziennik Ustaw

2) Klasa użytkowania terenu – tereny przemysłowe: Głębokość wody h [m] ≤ 0,5 0,5 < h ≤ 2 24 Wartość funkcji strat f(h) [%] 20 40 60 80 – 10 – Poz. 104

3) Klasa użytkowania terenu – tereny komunikacyjne: Głębokość wody h [m] ≤ 0,5 0,5 < h ≤ 2 24 Wartość funkcji strat f(h) [%] 5 10 10 10

7. Do obliczeń przyjmuje się następujące wartości majątku wposzczególnych klasach użytkowania terenu:

1) Klasa użytkowania terenu – tereny zabudowy mieszkaniowej Wartość majątku dla terenów zabudowy mieszkaniowej przyjmuje się wzależności od województwa: Wartość majątku naterenach zabudowy mieszkaniowej [zł/m2] 422,24 332,72 164,54 276,30 290,94 364,09 509,63 265,87 201,25 162,79 399,89 559,03 201,10 203,39 360,56 309,83

Województwo dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

Dziennik Ustaw

2) Klasa użytkowania terenu – tereny przemysłowe Wartość majątku dla terenów przemysłowych przyjmuje się wzależności od województwa: Wartość majątku naterenach przemysłowych [zł/m2] 473,44 461,52 508,97 639,37 829,20 606,64 943,83 474,32 641,34 509,85 595,82 549,65 537,68 504,73 702,50 326,21 – 11 – Poz. 104

Województwo dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

3) Klasa użytkowania terenu – tereny komunikacyjne Wartość majątku na terenach komunikacyjnych – 436 zł/m2.

4) Klasa użytkowania terenu – lasy Wartość majątku dla lasów – 80 zł/ha.

5) Klasa użytkowania terenu – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Wartość majątku dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych – 5,1 zł/m2.

6) Klasa użytkowania terenu – użytki rolne a) Wartość majątku dla gruntów ornych – 1428 zł/ha, b) Wartość majątku dla użytków zielonych – 674 zł/ha.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 104 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.