Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 106 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie czynności kontrolnych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-22
Data wydania:2013-01-18
Data wejscia w życie:2013-01-23
Data obowiązywania:2013-01-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 106 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 22 stycznia 2013 r. Poz. 106

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1) zdnia 18 stycznia 2013r. wsprawie czynności kontrolnych współdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych iwKrajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Na podstawie art.64 ust.3 ustawy zdnia 5 listopada 2009r. ospółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z2012r. poz.855 i1166) zarządza się, co następuje: §1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady itryb wykonywania czynności kontrolnych współdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, zwanych dalej „kasami”, iwKrajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, zwanej dalej „Kasą Krajową”. §2.

1. Czynności kontrolne wkasie lub wKasie Krajowej są wykonywane na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzanego przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Czynności kontrolne mogą być przeprowadzane także poza rocznym planem kontroli wzwiązku zuzyskanymi informacjami lub przeprowadzonymi analizami.

2. Roczny plan kontroli wzakresie, wjakim dotyczy czynności kontrolnych wkasach, jest przekazywany do wiadomości Kasy Krajowej. §3.

1. Czynności kontrolne wykonuje zespół inspekcyjny wskładzie co najmniej dwóch inspektorów.

2. Pracami zespołu inspekcyjnego kieruje wskazany wupoważnieniu inspektor, zwany dalej „kierującym kontrolą”. §4. Kierujący kontrolą niezwłocznie po przybyciu zespołu inspekcyjnego do lokalu jednostki kontrolowanej zawiadamia otym: 1) wcentrali kasy lub Kasy Krajowej – prezesa albo innego członka zarządu kasy lub Kasy Krajowej, awrazie ich nieobecności osobę czynną wlokalu kasy lub Kasy Krajowej; 2) woddziale kasy – dyrektora oddziału albo inną osobę kierującą oddziałem, awrazie ich nieobecności osobę czynną wlokalu oddziału. §5. Wtoku wykonywania czynności kontrolnych inspektorzy, wzakresie wynikającym zupoważnienia, mają prawo: 1) wstępu do pomieszczeń jednostki kontrolowanej; 2) wglądu do dokumentów jednostki kontrolowanej; 3) sporządzania uwierzytelnionych kopii, odpisów lub wyciągów zdokumentów oraz zestawień idanych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli;

1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie §1 ust.2 pkt3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz.1481).

Dziennik Ustaw –2– Poz. 106

4) wglądu do danych zawartych wsystemie teleinformatycznym jednostki kontrolowanej oraz otrzymania kopii lub wyciągów ztych danych, wtym wpostaci elektronicznej; 5) żądania udzielenia wwyznaczonym terminie ustnych lub pisemnych wyjaśnień. §

6. W przypadku gdy pracownik jednostki kontrolowanej, wezwany do złożenia wyjaśnień, z usprawiedliwionych przyczyn nie może udzielić wyjaśnień ustnych lub pisemnych w wyznaczonym przez inspektora terminie, niezwłocznie zawiadamia otym kierującego kontrolą, który wyznacza inny termin złożenia wyjaśnień. §7. Otrzymanie wtoku kontroli oryginałów lub kopii dokumentów, atakże innych nośników informacji inspektor na żądanie potwierdza na piśmie. §8.

1. Najpóźniej wdniu zakończenia czynności kontrolnych kierujący kontrolą lub inny członek zespołu inspekcyjnego zwraca jednostce kontrolowanej oryginały otrzymanych od niej dokumentów. Zwrot oryginałów dokumentów, których otrzymanie inspektor potwierdził na piśmie zgodnie z§7, wymaga potwierdzenia wtakiej samej formie przez osobę odbierającą dokumenty.

2. Nie podlegają zwrotowi kopie dokumentów iinnych nośników informacji, które stanowią dokumentację kontroli. §9.

1. Kierujący kontrolą ustnie przedstawia kierownictwu jednostki kontrolowanej ustalenia kontroli, awszczególności wskazuje stwierdzone naruszenia przepisów prawa lub inne nieprawidłowości występujące w działalności jednostki kontrolowanej.

2. Ustalenia kontroli mogą zostać przedstawione wobecności przedstawiciela rady nadzorczej jednostki kontrolowanej lub biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe jednostki kontrolowanej za okres objęty kontrolą, awprzypadku kasy także przedstawiciela Kasy Krajowej. Wkasach realizujących program postępowania naprawczego ustalenia kontroli są przedstawiane wobecności kuratora nadzorującego realizację programu, oile został powołany. §10.

1. Protokół kontroli zawiera ustalenia kontroli, wtym informacje ostwierdzonych naruszeniach przepisów prawa iinnych nieprawidłowościach występujących wdziałalności jednostki kontrolowanej.

2. Wprotokole zamieszcza się także: 1) datę imiejsce sporządzenia protokołu; 2) oznaczenie jednostki kontrolowanej ze wskazaniem jednostki organizacyjnej kasy lub Kasy Krajowej, wktórej przeprowadzono kontrolę, ijej adresu; 3) imię, nazwisko istanowisko służbowe kierującego kontrolą; 4) imię inazwisko kierującego kontrolowaną jednostką organizacyjną kasy lub Kasy Krajowej; 5) wskazanie zakresu kontroli; 6) wskazanie daty rozpoczęcia izakończenia kontroli; 7) wskazanie daty, na którą dokonano ustaleń zkontroli; 8) informację oliczbie egzemplarzy protokołu wraz zzałącznikami; 9) wykaz załączników do protokołu; 10) podpisy osób uprawnionych do podpisania protokołu wraz ze wskazaniem ich stanowisk służbowych; 11) datę imiejsce podpisania protokołu. §11.

1. Po podpisaniu protokołu nie dokonuje się wnim jakichkolwiek zmian, zzastrzeżeniem ust.2.

2. Oczywiste omyłki pisarskie wprotokole prostuje kierujący kontrolą, parafując sprostowania. Osprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich wprotokole informuje się pisemnie jednostkę kontrolowaną. §12.

1. Jednostka kontrolowana może złożyć zastrzeżenia lub wyjaśnienia do protokołu, wterminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Zastrzeżenia lub wyjaśnienia kierowane są do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 106

2. Zastrzeżenia lub wyjaśnienia, októrych mowa wust.1, sporządza się wformie pisemnej oraz dołącza do protokołu.

3. Do zaleceń pokontrolnych dołącza się pisemne stanowisko Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego wsprawie zastrzeżeń, októrych mowa wust.1, wraz zuzasadnieniem.

4. Przepisy ust.1–3 stosuje się odpowiednio do sprostowania oczywistych omyłek pisarskich, októrym mowa w§11 ust.2. §13. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem następującym po dniu ogłoszenia. Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 106 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.