Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 113 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-24
Data wydania:2013-01-07
Data wejscia w życie:2013-02-01
Data obowiązywania:2013-02-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 113 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 r. Poz. 113

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW zdnia 7 stycznia 2013r. zmieniające rozporządzenie wsprawie sprawozdań oudzielonej pomocy publicznej, informacji onieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań ozaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych Na podstawie art.35 pkt1 ustawy zdnia 30 kwietnia 2004r. opostępowaniu wsprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z2007r. Nr59, poz.404, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §1. Wrozporządzeniu Rady Ministrów zdnia 7 sierpnia 2008r. wsprawie sprawozdań oudzielonej pomocy publicznej, informacji onieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań ozaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr153, poz.952 oraz z2010r. Nr257, poz.1728) wprowadza się następujące zmiany: 1) w§2: a) wust.1: – uchyla się pkt5, – wpkt19 kropkę zastępuje się średnikiem idodaje się pkt20 i21 wbrzmieniu: „20) dzień realizacji płatności lub dzień zwrotu części pomocy; 21) wartość płatności lub wartość zwróconej części pomocy.”, b) uchyla się ust.1a, c) ust.1b otrzymuje brzmienie: „1b. Informacje, októrych mowa wust.1 pkt20 i21, podaje się wyłącznie wprzypadku, gdy pomoc jest udzielana wformie dotacji, refundacji lub rekompensaty na podstawie ustawy zdnia 28 marca 2003r. otransporcie kolejowym (Dz.U. z2007r. Nr16, poz.94, zpóźn. zm.2)), ustawy zdnia 20 czerwca 1992r. ouprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138) lub ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz.1368).”; 2) w§6: a) uchyla się ust.1,

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr93, poz.585, z2010r. Nr18, poz.99 oraz z2011r. Nr233, poz.1381.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2007r. Nr176, poz.1238 iNr191, poz.1374, z2008r. Nr59, poz.359, Nr144, poz.902, Nr206, poz.1289 iNr227, poz.1505, z2009r. Nr1, poz.3, Nr18, poz.97, Nr19, poz.100, Nr98, poz.817, Nr115, poz.966, Nr157, poz.1241 iNr214, poz.1658, z2011r. Nr5, poz.13, Nr102, poz.586, Nr106, poz.622, Nr187, poz.1113, Nr205, poz.1209, Nr227, poz.1367, Nr230, poz.1372 iNr233, poz.1381 oraz z2012r. poz.460 i951.

1)

Dziennik Ustaw b) ust.2 i3 otrzymują brzmienie: „2. Podmiot udzielający pomocy sporządza iprzekazuje sprawozdania, októrych mowa w§2 ust.1, opomocy udzielonej wdanym dniu, wterminie 7 dni od dnia udzielenia pomocy.

3. Organ właściwy do poboru należności sporządza sprawozdania, októrych mowa w§1 pkt3, według stanu na koniec roku kalendarzowego iprzekazuje je wterminie 60 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego.”, c) uchyla się ust.4; 3) w§8a: a) ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. W przypadku zmiany wartości udzielonej pomocy lub wartości zrealizowanych płatności wykazanych wsprawozdaniu, októrym mowa w§2 ust.1, podmiot udzielający pomocy sporządza iprzekazuje zaktualizowane sprawozdanie, tylko wzakresie wskazywanej zmiany, wterminie 7 dni od dnia uzyskania informacji ozmianie.”, b) uchyla się ust.2, c) ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. Wprzypadku gdy zmiana wartości udzielonej pomocy wynika ze zmiany: 1) harmonogramu realizacji płatności – podmiot udzielający pomocy przekazuje zaktualizowane sprawozdanie, októrym mowa wust.1, wterminie 7 dni od dnia realizacji ostatniej płatności; 2) harmonogramu spłaty rat – podmiot udzielający pomocy przekazuje zaktualizowane sprawozdanie, októrym mowa wust.1, wterminie 7 dni od dnia dokonania spłaty ostatniej raty.”, d) uchyla się ust.4, e) ust.5 i6 otrzymują brzmienie: „5. Podmiot udzielający pomocy, który po upływie terminu przekazania sprawozdania, októrym mowa w§6, uzyskał informację oudzielonej pomocy, októrej mowa wart.6 ust.2 ustawy, sporządza iprzekazuje sprawozdanie, októrym mowa w§2 ust.1, bezzwłocznie.

6. Wprzypadku gdy zmiana dotyczy wartości udzielonej pomocy de minimis, obowiązek określony wust.1 dotyczy pomocy udzielonej w tym samym roku, w którym podmiot udzielający pomocy uzyskał informację ozmianie, lub wciągu 2 poprzedzających go lat.”; 4) załącznik nr1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone wzałączniku nr1 do niniejszego rozporządzenia; 5) załącznik nr4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone wzałączniku nr2 do niniejszego rozporządzenia. §2.

1. Przepisy rozporządzenia, októrym mowa w§1, wbrzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań zawierających informacje opomocy publicznej udzielonej od dnia wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia oraz sprawozdań zawierających informacje ozaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych według stanu na koniec 2012r.

2. Obowiązek, októrym mowa w§2 ust.1b rozporządzenia, októrym mowa w§1, wbrzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, wodniesieniu do pomocy udzielanej na podstawie ustawy zdnia 16 grudnia 2010r. opublicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z2011r. Nr5, poz.13 iNr228, poz.1368) nie dotyczy pomocy udzielonej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, również jeżeli płatność lub zwrot części pomocy nastąpi po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. §3. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk –2– Poz. 113

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów do rozp rządzenia zdnia 7 stycznia 2013r. (poz.113)

R

Mi

3r Załącznik nr1

Dziennik Ustaw

ZAŁĄCZNIK NR 1 WZÓR

ÓR

AWOZDANIE O UDZ ELONEJ POMOC PUBLICZNEJ SPRAWOZDANIE OUDZIELONEJ POMOCY PUBL CZN

I. II. III. IV.

Nazwa podmiotu udzielającego pomocy ............................................................................................................ Numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu udzielającego pomocy ......................................................... Kategoria podmiotu udzielającego pomocy ....................................................................................................... Adres siedziby podmiotu udzielającego pomocy ..............................................................................................

Tabela

Lp.

Podstawa prawna – informacje podstawowe Wielkość beneficjenta Klasa PKD 11 12 13 8 9 10 NIP beneficjenta Identyfikator gminy 6 7

Podstawa prawna – informacje szczegółowe Wartość nominalna pomocy [PLN] Wartość pomocy brutto [PLN]

Program pomocowy/ pomoc indywidualna 14

Dzień Forma Nazwa udzieprawna beneficjenta lenia benepomocy pomocy ficjenta

Forma pomocy

Przeznaczenie pomocy 15

Źródło pochodzenia pomocy 16

Dzień realiza- Wartość cji płatności/ płatności/ Dzień zwrotu Wartość części zwróconej pomocy* części pomocy* 17 18

–3–

1

2a 2b

2c

3a

3b

3c

4

5

1 2 3

* Wypełniają wyłącznie podmioty udzielające pomocy na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138) lub ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368).

Dane osoby upoważnionej do przekazywania informacji:

………………………………

(imię i nazwisko)

………………………………..

(stanowisko służbowe)

………………………………........

(data)

Dane osoby upoważnionej do roboczych kontaktów z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Ministerstwem Finansów w sprawie informacji i danych zawartych w sprawozdaniu: ………………………

(telefon)

Poz. 113

………………………………

(imię i nazwisko)

……………………………

(stanowisko służbowe)

………………....

(faks)

…………………..

(e-mail)

Dziennik Ustaw –4– Instrukcja sporządzenia sprawozdania Kolejne pozycje sprawozdania wypełnia się według poniższych wyjaśnień: I. Nazwa podmiotu udzielającego pomocy: należy podać pełną nazwę podmiotu udzielającego pomocy. II. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu udzielającego pomocy. III. Kategoria podmiotu udzielającego pomocy: należy podać kategorię podmiotu udzielającego pomocy zgodnie zinformacją opublikowaną na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji iKonsumentów. IV. Adres podmiotu udzielającego pomocy: należy podać dokładny adres siedziby podmiotu udzielającego pomocy. Wszystkie informacje dotyczące beneficjenta pomocy, takie jak: nazwa, forma prawna, wielkość, NIP, identyfikator terytorialny gminy, na terenie której ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, klasa działalności PKD, podaje się według stanu na dzień udzielenia pomocy. TABELA Uwaga: istnieją następujące możliwości łączenia elementów tworzących podstawę prawną udzielenia pomocy, które należy wpisać wposzczególnych kolumnach tabeli wsposób przedstawiony poniżej. Podstawa prawna – informacje podstawowe 2a kod ustawy kod ustawy kod ustawy kod ustawy 2b 2c przepis ustawy przepis ustawy przepis ustawy przepis ustawy 3a brak* akt wykonawczy akt wykonawczy brak* Podstawa prawna – informacje szczegółowe 3b brak* przepis aktu wykonawczego przepis aktu wykonawczego brak* 3c brak* brak* decyzja/uchwała/ umowa – symbol decyzja/uchwała/ umowa – symbol Poz. 113

* Wprzypadku braku aktu wykonawczego, decyzji, uchwały iumowy należy wpisać określenie „brak”.

Dziennik Ustaw –5– Poz. 113

Kol. 2a – Podstawa prawna – informacje podstawowe – należy wpisać właściwy kod wskazujący odpowiednią ustawę będącą podstawą prawną udzielenia pomocy. Tytuł ustawy 1 ustawa budżetowa (na kolejne lata) ustawa zdnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ustawa zdnia 15 lutego 1992r. opodatku dochodowym od osób prawnych ustawa zdnia 26 lipca 1991r. opodatku dochodowym od osób fizycznych ustawa zdnia 27 sierpnia 1997r. orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ustawa zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ustawa zdnia 27 kwietnia 2001r. oodpadach ustawa zdnia 20 października 1994r. ospecjalnych strefach ekonomicznych ustawa zdnia 12 stycznia 1991r. opodatkach iopłatach lokalnych ustawa zdnia 8 maja 1997r. oporęczeniach igwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne ustawa zdnia 7 lipca 1994r. ogwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych ustawa zdnia 21 sierpnia 1997r. ogospodarce nieruchomościami ustawa zdnia 5 stycznia 1995r. odopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych ustawa zdnia 13 października 1998r. osystemie ubezpieczeń społecznych ustawa zdnia 27 sierpnia 2009r. ofinansach publicznych ustawa zdnia 13 lipca 2006r. oochronie roszczeń pracowniczych wrazie niewypłacalności pracodawcy ustawa zdnia 30 sierpnia 1996r. okomercjalizacji iprywatyzacji ustawa zdnia 13 listopada 2003r. odochodach jednostek samorządu terytorialnego ustawa z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego imodernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ustawa zdnia 14 lipca 2000r. orestrukturyzacji finansowej górnictwa siarki ustawa zdnia 8 września 2000r. okomercjalizacji, restrukturyzacji iprywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” ustawa zdnia 9 listopada 2000r. outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ustawa zdnia 20 grudnia 1996r. oportach iprzystaniach morskich ustawa zdnia 28 marca 2003r. otransporcie kolejowym ustawa zdnia 11 maja 2001r. oopakowaniach iodpadach opakowaniowych ustawa zdnia 11 maja 2001r. oobowiązkach przedsiębiorców wzakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz oopłacie produktowej ustawa zdnia 25 września 1981r. oprzedsiębiorstwach państwowych ustawa zdnia 19 października 1991r. ogospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ustawa zdnia 24 sierpnia 2001r. orestrukturyzacji hutnictwa żelaza istali Kod 2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8 1.10 1.11 1.13 1.14 1.15 1.18 1.22 1.24 1.25 1.29 1.30 1.31 1.33 1.34 1.36 1.37 1.40 1.42 1.43 1.44 1.45 1.51

Dziennik Ustaw 1 ustawa zdnia 30 sierpnia 2002r. orestrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców ustawa zdnia 8 sierpnia 1996r. ozasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa ustawa zdnia 20 kwietnia 2004r. opromocji zatrudnienia iinstytucjach rynku pracy ustawa zdnia 7 września 2007r. ofunkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego wlatach 2008–2015 ustawa zdnia 30 października 2002r. opomocy publicznej dla przedsiębiorców oszczególnym znaczeniu dla rynku pracy ustawa zdnia 12 czerwca 2003r. – Prawo pocztowe ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustawa zdnia 9 września 2000r. opodatku od czynności cywilnoprawnych ustawa zdnia 30 października 2002r. opodatku leśnym ustawa zdnia 19 marca 2004r. – Prawo celne ustawa zdnia 6 grudnia 2008r. opodatku akcyzowym ustawa zdnia 11 marca 2004r. opodatku od towarów iusług ustawa zdnia 20 kwietnia 2004r. oNarodowym Planie Rozwoju ustawa zdnia 20 czerwca 1992r. ouprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego ustawa zdnia 8 marca 1990r. osamorządzie gminnym ustawa zdnia 30 sierpnia 1991r. ozakładach opieki zdrowotnej ustawa zdnia 2 października 2003r. ozmianie ustawy ospecjalnych strefach ekonomicznych iniektórych ustaw ustawa zdnia 3 marca 2005r. odopłatach do umów na budowę niektórych typów statków morskich ustawa zdnia 17 czerwca 1966r. opostępowaniu egzekucyjnym wadministracji ustawa zdnia 19 listopada 2009r. ograch hazardowych ustawa zdnia 30 maja 2008r. oniektórych formach wspierania działalności innowacyjnej ustawa zdnia 30 kwietnia 2010r. ozasadach finansowania nauki ustawa zdnia 6 grudnia 2006r. ozasadach prowadzenia polityki rozwoju ustawa zdnia 3 lipca 2002r. – Prawo lotnicze ustawa zdnia 24 sierpnia 2006r. opodatku tonażowym ustawa zdnia 8 grudnia 2006r. oPolskiej Agencji Żeglugi Powietrznej ustawa zdnia 16 grudnia 2005r. oFunduszu Kolejowym ustawa zdnia 27 października 1994r. oautostradach płatnych oraz oKrajowym Funduszu Drogowym ustawa zdnia 28 października 2002r. oFunduszu Żeglugi Śródlądowej iFunduszu Rezerwowym ustawa zdnia 31 stycznia 1989r. ogospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych ustawa zdnia 1 grudnia 1995r. owpłatach zzysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa ustawa zdnia 13 czerwca 2003r. ocudzoziemcach –6– Poz. 113 2 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 1.61 1.62 1.64 1.65 1.66 1.67 1.68 1.69 1.70 1.71 1.72 1.73 1.74 1.75 1.76 1.77 1.78 1.79 1.80 1.81 1.82 1.83 1.84 1.85

Dziennik Ustaw 1 ustawa zdnia 27 kwietnia 2006r. ospółdzielniach socjalnych ustawa zdnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny ustawa zdnia 28 sierpnia 1997r. ozatrudnianiu osób pozbawionych wolności ustawa zdnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych ustawa zdnia 23 lipca 2003r. oochronie zabytków iopiece nad zabytkami ustawa zdnia 4 marca 2005r. oKrajowym Funduszu Kapitałowym ustawa zdnia 30 czerwca 2005r. okinematografii ustawa zdnia 30 kwietnia 2010r. oNarodowym Centrum Badań iRozwoju ustawa zdnia 30 kwietnia 2010r. oNarodowym Centrum Nauki ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku zprzedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy ienergii elektrycznej ustawa zdnia 12 lutego 2009r. oudzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym ustawa zdnia 1 lipca 2009r. ołagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników iprzedsiębiorców ustawa zdnia 23 października 1987r. oprzedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” ustawa zdnia 25 lipca 2008r. oszczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustawa zdnia 25 października 1991r. oorganizowaniu iprowadzeniu działalności kulturalnej ustawa zdnia 3 lutego 1995r. oochronie gruntów rolnych ileśnych ustawa zdnia 13 czerwca 2003r. ozatrudnieniu socjalnym ustawa zdnia 15 listopada 1984r. opodatku rolnym ustawa zdnia 29 lipca 2005r. oprzekształceniu prawa użytkowania wieczystego wprawo własności nieruchomości ustawa zdnia 26 października 1982r. owychowaniu wtrzeźwości iprzeciwdziałaniu alkoholizmowi ustawa zdnia 9 listopada 2000r. orepatriacji ustawa zdnia 6 września 2001r. otransporcie drogowym ustawa zdnia 7 września 1991r. osystemie oświaty ustawa zdnia 28 września 1991r. olasach ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej ustawa zdnia 20 grudnia 1996r. ogospodarce komunalnej ustawa zdnia 24 czerwca 2010r. oszczególnych rozwiązaniach związanych zusuwaniem skutków powodzi z2010r. ustawa zdnia 11 sierpnia 2001r. oszczególnych zasadach odbudowy, remontów irozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wwyniku działania żywiołu ustawa zdnia 12 sierpnia 2010r. owspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z2010r. ustawa zdnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego –7– Poz. 113 2 1.86 1.87 1.88 1.89 1.90 1.91 1.92 1.93 1.94 1.95 1.96 1.97 1.98 1.99 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15

Dziennik Ustaw 1 ustawa zdnia 7 marca 2007r. owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ustawa zdnia 9 maja 2009r. oAgencji Restrukturyzacji iModernizacji Rolnictwa ustawa zdnia 21 listopada 2008r. owspieraniu termomodernizacji iremontów ustawa zdnia 16 kwietnia 2004r. oochronie przyrody ustawa zdnia 24 kwietnia 2004r. odziałalności pożytku publicznego iowolontariacie ustawa zdnia 5 czerwca 1998r. osamorządzie województwa inne ustawy –8– Poz. 113 2 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 9.99

Kol. 2b – Podstawa prawna – informacje podstawowe – jeżeli pomoc została udzielona na podstawie ustawy, nieoznaczonej kodami od 1.1 do 2.21, izostał wybrany kod 9.99, wówczas wkolumnie 2b należy podać wnastępującej kolejności: datę aktu itytuł aktu oraz oznaczenie roku, numeru ipozycji Dziennika Ustaw, wktórym akt został opublikowany. Kol. 2c – Podstawa prawna – informacje podstawowe – należy podać oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy (wkolejności: artykuł ustawy, ustęp, punkt, litera, tiret). Kol. 3a – Podstawa prawna – informacje szczegółowe – jeżeli podstawą udzielenia pomocy był akt wykonawczy do ustawy, należy podać wnastępującej kolejności: nazwę organu wydającego akt, datę aktu itytuł aktu oraz oznaczenie roku, numeru ipozycji Dziennika Ustaw, wktórym akt został opublikowany. Akt powinien być aktem wykonawczym do ustawy wskazanej wkol. 2a. Wprzypadku braku aktu wykonawczego będącego podstawą prawną udzielenia pomocy należy wstawić określenie „brak”. Kol. 3b – Podstawa prawna – informacje szczegółowe – należy podać oznaczenie przepisu aktu wykonawczego będącego podstawą udzielenia pomocy (wkolejności: paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret). Wprzypadku braku aktu wykonawczego będącego podstawą prawną udzielenia pomocy należy wstawić określenie „brak”. Kol. 3c – Podstawa prawna – informacje szczegółowe – jeżeli podstawą udzielenia pomocy była decyzja, uchwała lub umowa, należy podać symbol określający ten akt; wprzypadku decyzji – numer itytuł decyzji, wprzypadku uchwały – numer itytuł uchwały, wprzypadku umowy – przedmiot oraz strony umowy. Wprzypadku braku decyzji, uchwały lub umowy będącej podstawą prawną udzielenia pomocy należy wstawić określenie „brak”. Ponadto wprzypadku gdy dwie lub więcej pozycji sprawozdania danego podmiotu udzielającego pomocy nie różnią się żadną informacją, wówczas wkolumnie 3c należy podać informację charakterystyczną dla danego przypadku pomocy (tak aby można je było odróżnić). Kol. 4 – Program pomocowy/pomoc indywidualna – należy podać numer programu pomocowego lub numer pomocy indywidualnej zgodnie zinformacją opublikowaną na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji iKonsumentów. Wprzypadku pomocy de minimis nie podaje się numeru. Kol. 5 – Dzień udzielenia pomocy – należy podać dzień, wktórym podmiot ubiegający się opomoc nabył prawo do otrzymania tej pomocy, np. dzień podpisania umowy, wydania decyzji, awprzypadku gdy udzielenie pomocy wformie ulgi podatkowej/niższej opłaty następuje na podstawie aktu normatywnego, bez wymogu wydania decyzji: a) dzień, wktórym zgodnie zodrębnymi przepisami upływa termin złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy, zzastrzeżeniem lit. b, b) dzień, wktórym zgodnie zodrębnymi przepisami upływa termin złożenia zeznania rocznego – wprzypadku udzielenia pomocy wpodatku dochodowym, c) dzień faktycznego przysporzenia korzyści finansowych – wprzypadku braku obowiązku złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy – chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Wprzypadku gdy rozliczenie pomocy wformie niższej opłaty/dotacji następuje wroku kalendarzowym następującym po roku kalendarzowym, którego pomoc dotyczy, należy ją wykazać na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok rozliczenia pomocy.

Dziennik Ustaw –9– Poz. 113

Kol. 6 – Nazwa beneficjenta pomocy – należy podać pełną nazwę beneficjenta pomocy, któremu udzielono pomocy. Wprzypadku gdy opomoc wnioskuje oddział danego przedsiębiorcy, należy podać nazwę tego przedsiębiorcy. Wkonsekwencji informacje wskazane wkolumnach 7–11 powinny również dotyczyć tego przedsiębiorcy. Kol. 7 – Forma prawna beneficjenta pomocy – należy wpisać kod odpowiadający formie prawnej beneficjenta pomocy. Wyszczególnienie przedsiębiorstwo państwowe jednoosobowa spółka Skarbu Państwa jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. ogospodarce komunalnej (Dz.U. z2011r. Nr45, poz.236) spółka akcyjna albo spółka zograniczoną odpowiedzialnością, wstosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 16 lutego 2007r. oochronie konkurencji ikonsumentów (Dz.U. Nr50, poz.331, zpóźn. zm.1)) jednostka sektora finansów publicznych wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. ofinansach publicznych (Dz.U. Nr157, poz.1240, zpóźn. zm.2)) beneficjent pomocy nienależący do kategorii określonych kodem od 1.Ado 1.E Kod 1.A 1.B 1.C 1.D

1.E 2

Kol. 8 – Wielkość beneficjenta pomocy – należy podać odpowiedni kod; wpisując kod, należy brać pod uwagę dane na ostatni dzień roku poprzedzającego rok sprawozdawczy. Wyszczególnienie* mikroprzedsiębiorstwo małe przedsiębiorstwo średnie przedsiębiorstwo przedsiębiorstwo nienależące do kategorii określonych kodem od 0 do 2 Kod 0 1 2 3

* Wrozumieniu przepisów załącznika nr1 do rozporządzenia Komisji (WE) nr800/2008 zdnia 6 sierpnia 2008r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wzastosowaniu art.87 i88 Traktatu (ogólne rozporządzenie wsprawie wyłączeń blokowych) (Dz.Urz. UE L 214 z09.08.2008, str. 3).

Kol. 9 – NIP beneficjenta pomocy – należy podać numer identyfikacji podatkowej. Kol. 10 – Identyfikator terytorialny gminy – należy podać pełne, siedmiocyfrowe oznaczenie gminy, na obszarze której beneficjent pomocy ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – zgodnie zrozporządzeniem Rady Ministrów zdnia 15 grudnia 1998r. wsprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania iudostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych ztym obowiązków organów administracji rządowej ijednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr157, poz.1031, zpóźn. zm.3)). Wprzypadku gdy pomoc udzielana jest beneficjentowi pomocy mającemu siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, należy wpisać identyfikator gminy, na obszarze której prowadzi działalność, wzwiązku zktórą otrzymał pomoc. Identyfikatory terytorialne gmin dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Przykład: Jeżeli przedsiębiorstwo znajduje się w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, gminie Bolesławiec, należy wpisać numer 0201011.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2007r. Nr99, poz.660 iNr171, poz.1206, z2008r. Nr157, poz.976, Nr223, poz.1458 iNr227, poz.1505, z2009r. Nr18, poz.97 iNr157, poz.1241 oraz z2011r. Nr34, poz.173.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr238, poz.1578 iNr257, poz.1726, z2011r. Nr185, poz.1092, Nr201, poz.1183, Nr234, poz.1386, Nr240, poz.1429 iNr291, poz.1707 oraz z2012r. poz.1456, 1530 i1548.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone wDz.U. z2000r. Nr13, poz.161, z2001r. Nr12, poz.100 iNr157, poz.1840, z2002r. Nr177, poz.1459, z2003r. Nr208, poz.2022, z2004r. Nr254, poz.2535, z2005r. Nr206, poz.1706, z2006r. Nr36, poz.246 iNr214, poz.1577, z2007r. Nr192, poz.1386, z2008r. Nr215, poz.1358, z2009r. Nr202, poz.1559, z2010r. Nr257, poz.1727 oraz z2012r. poz.403 i1389.

1)

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 113

Kol. 11 – Klasa PKD – należy podać klasę działalności (4 pierwsze znaki), wzwiązku zktórą beneficjent otrzymał pomoc, określoną zgodnie zrozporządzeniem Rady Ministrów zdnia 24 grudnia 2007r. wsprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr251, poz.1885 oraz z2009r. Nr59, poz.489), oraz dodatkowo skrótowe oznaczenie stosowanej klasyfikacji „/07”. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia działalności, wzwiązku zktórą beneficjent otrzymał pomoc, należy podać klasę PKD tej działalności, która generuje największy przychód. Przykład: Wprzypadku produkcji aluminium oznaczonej według klasyfikacji PKD 2007 należy podać: 24.42/07. Kol. 12 – Wartość nominalna pomocy – całkowita wielkość środków finansowych będących podstawą obliczania wielkości udzielonej pomocy, np. kwota dotacji, refundacji, kwota podatku/opłaty, zktórej beneficjent pomocy został zwolniony, kwota udzielonego kredytu/pożyczki, kwota poręczanego zobowiązania, kwota odroczonego lub rozłożonego na raty podatku/zaległości podatkowej (wraz zodsetkami)/opłaty/zaległej opłaty. Kol. 13 – Wartość pomocy brutto – należy ją przedstawić jako ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie zrozporządzeniem Rady Ministrów zdnia 11 sierpnia 2004r. wsprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej wróżnych formach (Dz.U. Nr194, poz.1983, z2006r. Nr183, poz.1355 oraz z2009r. Nr122, poz.1008). Wartość nominalna pomocy jest równa wartości pomocy brutto, np. wprzypadku jednorazowej dotacji, zwolnienia zpodatku. Natomiast wartość nominalna pomocy znacząco przewyższa wartość pomocy brutto, np. wprzypadku pożyczki preferencyjnej, odroczenia zapłaty podatku czy udzielenia gwarancji. Wartość nominalna pomocy nigdy nie jest niższa od wartości pomocy brutto. Kol. 14 – Forma pomocy – należy podać wyłącznie kod oznaczający właściwą formę pomocy. Forma pomocy 1 dotacja dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (bezpośrednio dla przedsiębiorców) inne wydatki związane zfunkcjonowaniem jednostek budżetowych lub realizacją ich zadań statutowych refundacja rekompensata zwolnienie zpodatku odliczenie od podatku obniżka lub zmniejszenie, powodujące obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku obniżenie wysokości opłaty zwolnienie zopłaty zaniechanie poboru podatku zaniechanie poboru opłaty umorzenie zaległości podatkowej wraz zodsetkami umorzenie odsetek od zaległości podatkowej umorzenie opłaty (składki, wpłaty) umorzenie odsetek za zwłokę ztytułu opłaty (składki, wpłaty) umorzenie kar oddanie do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków na warunkach korzystniejszych dla przedsiębiorcy od oferowanych na rynku zbycie mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku umorzenie kosztów egzekucyjnych jednorazowa amortyzacja Kod 2 A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A2.1 A2.2 A2.3 A2.4 A2.5 A2.6 A2.7 A2.8 A2.9 A2.10 A2.11 A2.12 A2.13 A2.14 A2.15 A2.16

Dziennik Ustaw 1 umorzenie kosztów procesu sądowego wniesienie kapitału konwersja wierzytelności na akcje lub udziały pożyczka preferencyjna kredyt preferencyjny dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (dla banków) pożyczki warunkowo umorzone odroczenie terminu płatności podatku odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej lub zaległości podatkowej wraz zodsetkami rozłożenie na raty płatności podatku rozłożenie na raty płatności zaległości podatkowej lub zaległości podatkowej wraz zodsetkami odroczenie terminu płatności opłaty (składki, wpłaty) odroczenie terminu płatności zaległej opłaty (składki, wpłaty) lub zaległej opłaty (składki, wpłaty) wraz zodsetkami rozłożenie na raty opłaty (składki, wpłaty) rozłożenie na raty płatności zaległej opłaty (składki, wpłaty) lub zaległej opłaty (składki, wpłaty) wraz zodsetkami odroczenie terminu płatności kary rozłożenie na raty kary rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych rozłożenie na raty odsetek odroczenie terminu płatności kosztów egzekucyjnych odroczenie terminu płatności odsetek odroczenie terminu płatności kosztów procesu sądowego rozłożenie na raty kosztów procesu sądowego poręczenie gwarancja inne – 11 – Poz. 113 2 A2.17 B1.1 B2.1 C1.1 C1.2 C1.3 C1.4 C2.1 C2.1.2 C2.2 C2.3.1 C2.4 C2.4.1 C2.5 C2.5.1 C2.6 C2.7 C2.8 C2.9 C2.10 C2.11 C2.12 C2.13 D1.1 D1.2 E

Wprzypadku gdy występują dwie (lub więcej) formy pomocy udzielonej zgodnie ztą samą podstawą prawną, należy informację opomocy dla danego beneficjenta pomocy wykazać wdwóch (lub więcej) wierszach, dzieląc odpowiednio wartość pomocy. Kol. 15 – Przeznaczenie pomocy – należy podać kod wskazujący przeznaczenie pomocy. Wyszczególnienie 1 A. POMOC HORYZONTALNA Pomoc na działalność badawczą, rozwojową iinnowacyjną pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: badania podstawowe pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: badania przemysłowe pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: eksperymentalne prace rozwojowe a1.1.1 a1.1.2 a1.1.3 Kod 2

Dziennik Ustaw 1 pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw pomoc na techniczne studia wykonalności pomoc na innowacje wobrębie procesów iinnowacje organizacyjne wsektorze usług pomoc na usługi doradcze wzakresie innowacji iusługi wsparcia innowacji pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu pomoc na klastry innowacyjne pomoc na pokrycie kosztów praw własności przemysłowej dla małych iśrednich przedsiębiorstw Pomoc na ochronę środowiska pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom dostosowanie do norm wspólnotowych (zgodnie z załącznikiem XII Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej), zastosowanie norm surowszych niż normy wspólnotowe wzakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska wprzypadku braku norm wspólnotowych pomoc na nabycie nowych środków transportu spełniających normy surowsze niż normy wspólnotowe lub podnoszących poziom ochrony środowiska wprzypadku braku norm wspólnotowych pomoc na wcześniejsze dostosowanie przedsiębiorstw do przyszłych norm wspólnotowych pomoc wobszarze ochrony środowiska na inwestycje zwiększające oszczędność energii, wtym pomoc operacyjna pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na układy kogeneracji o wysokiej sprawności, w tym pomoc operacyjna pomoc inwestycyjna wobszarze ochrony środowiska na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, wtym pomoc operacyjna pomoc na badania środowiska pomoc na ochronę środowiska wformie ulg podatkowych pomoc na efektywne energetycznie ciepłownictwo komunalne pomoc na gospodarowanie odpadami pomoc na rekultywację zanieczyszczonych terenów pomoc na relokację przedsiębiorstw pomoc dotycząca programów handlu uprawnieniami Pomoc inwestycyjna ina zatrudnienie dla małych iśrednich przedsiębiorstw pomoc inwestycyjna pomoc na zatrudnienie a3 a4 a2.1 – 12 – Poz. 113 2 a1.2 a1.3 a1.4 a1.5 a1.6 a1.7 a1.8

a2.2 a2.3 a2.4 a2.5 a2.6 a2.7 a2.8 a2.9 a2.10 a2.11 a2.12 a2.13

Pomoc na usługi doradcze dla małych iśrednich przedsiębiorstw oraz udział małych iśrednich przedsiębiorstw wtargach pomoc na usługi doradcze pomoc na udział wtargach Pomoc dla pracowników znajdujących się wszczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych pomoc wformie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się wszczególnie niekorzystnej sytuacji pomoc wformie subsydiów płacowych na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych zzatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych a11 a12 a13 a5 a6

Dziennik Ustaw 1 Pomoc szkoleniowa szkolenia specjalistyczne szkolenia ogólne Pomoc na ratowanie Pomoc na restrukturyzację Pomoc udzielana na naprawienie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia Pomoc udzielana na zapobieżenie lub likwidację poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym Pomoc udzielana na wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego winteresie europejskim Pomoc na wspieranie kultury izachowanie dziedzictwa kulturowego Pomoc ocharakterze socjalnym dla indywidualnych konsumentów Pomoc wformie kapitału podwyższonego ryzyka Pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z rynkiem wewnętrznym Pomoc na rzecz małych przedsiębiorstw nowo utworzonych przez kobiety B. POMOC REGIONALNA pomoc inwestycyjna pomoc na zatrudnienie regionalna pomoc inwestycyjna na duże projekty inwestycyjne pomoc operacyjna pomoc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw C. INNE PRZEZNACZENIE pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych wogólnym interesie gospodarczym pomoc de minimis pomoc de minimis wsektorze transportu drogowego pomoc de minimis stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych wogólnym interesie gospodarczym D. POMOC WSEKTORACH – przeznaczenia szczególne SEKTOR BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO pomoc na przedsięwzięcia innowacyjne pomoc związana zkredytami eksportowymi pomoc na rozwój całkowite zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę częściowe zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę SEKTOR GÓRNICTWA WĘGLA pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem likwidacji d3.1 d3.2 d2.1 d2.2 d2.3 d2.4 d2.5 c5 e1 e1t e1c b1 b2 b3 b4 b5 a14.1 a14.2 a15 a16 a17 a18 a19 a20 a21 a22 a23 a24 – 13 – Poz. 113 2

Dziennik Ustaw 1 pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem dostępu do zasobów węgla pomoc na inwestycje początkowe SEKTOR TRANSPORTU ŻEGLUGA MORSKA pomoc inwestycyjna pomoc na poprawę konkurencyjności pomoc na repatriację marynarzy pomoc na wsparcie żeglugi bliskiego zasięgu LOTNICTWO pomoc na budowę infrastruktury portu lotniczego pomoc na usługi portu lotniczego pomoc dla przewoźników na rozpoczęcie działalności SEKTOR KOLEJOWY pomoc regionalna wcelu zakupu lub modernizacji taboru pomoc wcelu anulowania długów pomoc na koordynację transportu TRANSPORT MULTIMODALNY IINTERMODALNY INNA POMOC WSEKTORZE TRANSPORTU SEKTOR ENERGETYKI pomoc na pokrycie kosztów powstałych uwytwórców wzwiązku zprzedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy ienergii elektrycznej SEKTOR KINEMATOGRAFII pomoc dotycząca kinematografii iinnych przedsięwzięć audiowizualnych SEKTOR TELEKOMUNIKACYJNY d6.1 d6.2 d6.3 d7 t d8 d5.1 d5.2 d5.3 d4.1 d4.2 d4.3 d4.4 – 14 – Poz. 113 2 d3.3 d3.4

d9 d10

Wprzypadku gdy występują dwa (lub więcej) przeznaczenia pomocy udzielonej zgodnie ztą samą podstawą prawną, należy informację opomocy dla danego beneficjenta pomocy wykazać wdwóch (lub więcej) wierszach, dzieląc odpowiednio wartość pomocy. Kol. 16 – Źródło pochodzenia pomocy: należy podać kod wskazujący pochodzenie środków pomocowych, zgodnie zinformacją opublikowaną na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji iKonsumentów. Kol. 17 – Dzień realizacji płatności/Dzień zwrotu części pomocy – należy podać dzień złożenia zlecenia przekazania środków finansowych na rzecz beneficjenta pomocy lub dzień wpływu na rachunek bankowy organu udzielającego pomocy zwróconej części pomocy. Kol. 18 – Wartość płatności/Wartość zwróconej części pomocy – należy podać wielkość środków finansowych przekazanych beneficjentowi pomocy na podstawie umowy lub decyzji wpojedynczej transzy lub wartość zwróconej części pomocy (bez odsetek) wpisanej ze znakiem minus. Za każdym razem, kiedy występuje płatność lub zwrot części pomocy, sprawozdanie oudzielonej pomocy publicznej uzupełnia się, wpisując odpowiednie informacje wkolumnie 17 i18 (dodaje się kolejne informacje, anie zastępuje poprzednie).

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 113

Załącznik nr2

ZAŁĄCZNIK NR 4 WZÓR SPRAWOZDANIE OZALEGŁOŚCIACH PRZEDSIĘBIORCÓW WE WPŁATACH ŚWIADCZEŃ NALEŻNYCH NA RZECZ SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Sprawozdanie: I. Rok: [Rok] [Nazwa organu] [NIP organu] [Identyfikator] Korekta:

II. Nazwa organu właściwego do poboru należności: III. NIP organu właściwego do poboru należności: IV. Identyfikator terytorialny województwa siedziby organu:

V. Kwota zaległości oraz odpowiednio odsetki za zwłokę przedsiębiorców prowadzących działalność na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie: Lp. 1 Zaległości Zaległości figurujące na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie, wtym: Zaległości (wpełnych zł) Kwota główna Kwota odsetek

............................................ ............................................

1.1

Zaległości figurujące na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie, których termin płatności upłynął powyżej 5 lat wstecz, wtym: ............................................ ............................................

1.1.1 Zaległości figurujące na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie, których termin płatności upłynął powyżej 10 lat wstecz ............................................ ............................................

Osoba sporządzająca sprawozdanie:

(imię inazwisko)

(stanowisko służbowe)

(data)

Komórka organizacyjna sporządzająca sprawozdanie:

telefon: Osoba upoważniona do kontaktów zMin. Fin. wsprawie przedstawionej informacji: fax: e-mail:

-

(imię inazwisko)

(stanowisko służbowe)

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 113

Instrukcja określająca sposób sporządzenia sprawozdania ozaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych Kolejne pozycje wypełnia się według poniższych wyjaśnień: Bezpośrednio pod tytułem sprawozdania należy wrubryce „Sprawozdanie” wstawić znak X – wprzypadku gdy sprawozdanie za rok, którego dotyczy, przekazywane jest po raz pierwszy, awprzypadku korygowania przekazanego sprawozdania – znak X należy wstawić wrubryce „Korekta”. I. Należy podać rok (wformacie czterech cyfr arabskich), którego sprawozdanie dotyczy. II. Nazwa organu właściwego do poboru należności – należy podać pełną nazwę organu właściwego do poboru należności, który sporządza sprawozdanie. III. NIP organu właściwego do poboru należności – należy podać NIP organu właściwego do poboru należności, który sporządza sprawozdanie. IV. Identyfikator terytorialny województwa siedziby organu – należy podać oznaczenie terytorialne województwa, na którego obszar rozciąga się właściwość terytorialna organu właściwego do poboru należności. Oznaczenie terytorialne województwa: 02 województwo dolnośląskie 04 województwo kujawsko-pomorskie 06 województwo lubelskie 08 województwo lubuskie 10 województwo łódzkie 12 województwo małopolskie 14 województwo mazowieckie 16 województwo opolskie 18 województwo podkarpackie 20 województwo podlaskie 22 województwo pomorskie 24 województwo śląskie 26 województwo świętokrzyskie 28 województwo warmińsko-mazurskie 30 województwo wielkopolskie 32 województwo zachodniopomorskie V. Kwota zaległych należności przedsiębiorców oraz odpowiednio odsetki za zwłokę – należy podać kwotę zaległych należności przedsiębiorców oraz odpowiednio odsetki za zwłokę, tych przedsiębiorców, co do których organ właściwy do poboru należności posiada informację, iż na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie, prowadzili czynnie działalność gospodarczą. Pkt 1 – należy podać zaległości figurujące na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie. Pkt 1.1 – należy podać zaległości wskazane wpkt1, biorąc pod uwagę termin płatności zaległości (co najmniej 5 lat wstecz). Wprzypadku braku zaległości należy wpisać „0”. Pkt 1.1.1 – należy podać zaległości wskazane wpkt1.1, biorąc pod uwagę termin płatności zaległości (co najmniej 10 lat wstecz). Wprzypadku braku zaległości należy wpisać „0”. Uwagi: 1. Kwoty zaległości oraz kwoty odsetek należy podawać wpełnych złotych, zgodnie zogólnymi zasadami zaokrąglania. 2. Sprawozdanie nie obejmuje zaległości i/lub odsetek, które są objęte pomocą publiczną. 3. Sprawozdania należy wypełniać wrachunku narastającym.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 113 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.