Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1167 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-10-02
Data wydania:2013-09-16
Data wejscia w życie:2013-10-17
Data obowiązywania:2013-10-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1167 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 1167

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1) zdnia 16 września 2013r. zmieniające rozporządzenie wsprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy Na podstawie art.122 ust.1, art.123 ust.4, art.125 ust.6, art.126 ust.6, art.129, art.131 ust.10, art.132 ust.5, art.137, art.138 ust.5 ustawy zdnia 6 grudnia 2008r. opodatku akcyzowym (Dz.U. z2011r. Nr108, poz.626, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1. Wrozporządzeniu Ministra Finansów zdnia 7 stycznia 2013r. wsprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. poz.56) załączniki nr9 i10 otrzymują brzmienie określone odpowiednio wzałącznikach nr1 i2 do niniejszego rozporządzenia. §2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: wz. J. Cichoń

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie §1 ust.2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz.1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr120, poz.690, Nr171, poz.1016, Nr205, poz.1208, Nr232, poz.1378 iNr291, poz.1707, z2012r. poz.1342 i1456 oraz z2013r. poz.939.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 1167

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 16 września 2013 r. (poz.1167)

Załącznik nr1

WYSOKOŚĆ KWOT WPŁACANYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW WYTWORZENIA BANDEROL PODATKOWYCH Tabela

1. mportowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo iwyprodukowane na terytorium kraju wyroby tytoniowe I (papierosy, tytoń) oraz susz tytoniowy Wymiar banderoli wmm 45 x 22 Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol warkuszach za 1000 szt. wzł 12,34 Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. wzł 14,40

Lp. 1

Tabela

2. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo iwyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe Wymiar banderoli wmm 50 x 12 90 x 16 Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol warkuszach za 1000 szt. wzł 14,40 24,48 Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. wzł 20,01 29,72

Lp. 1 2

Tabela

3. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo iwyprodukowane na terytorium kraju wyroby winiarskie Wymiar banderoli wmm 110 x 14 160 x 16 Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol warkuszach za 1000 szt. wzł 14,50 18,16 Wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. wzł 17,18 20,88

Lp. 1 2

Dziennik Ustaw –3– Poz. 1167

Załącznik nr2

WYSOKOŚĆ KOSZTÓW WYTWORZENIA BANDEROL LEGALIZACYJNYCH Tabela

1. mportowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo iwyprodukowane na terytorium kraju wyroby tytoniowe I (papierosy, tytoń) oraz susz tytoniowy Wymiar banderoli wmm 45 x 22 Wysokość kosztów wytworzenia banderol warkuszach za 1000 szt. wzł 15,06 Wysokość kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. wzł 16,95

Lp. 1

Tabela

2. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo iwyprodukowane na terytorium kraju wyroby spirytusowe Wymiar banderoli wmm 50 x 12 90 x 16 Wysokość kosztów wytworzenia banderol warkuszach za 1000 szt. wzł 18,00 30,56 Wysokość kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. wzł 24,95 37,16

Lp. 1 2

Tabela

3. Importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo iwyprodukowane na terytorium kraju wyroby winiarskie Wymiar banderoli wmm 110 x 14 160 x 16 Wysokość kosztów wytworzenia banderol warkuszach za 1000 szt. wzł 18,08 22,69 Wysokość kosztów wytworzenia banderol pokrojonych za 1000 szt. wzł 21,45 26,08

Lp. 1 2

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1167 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Porady prawne

 • Banderolowanie towarów akcyzowych w kraju

  Chcielibyśmy sprowadzać alkohol z zagranicy i płacić podatek akcyzowy w Polsce. Chcielibyśmy również oklejać towar znakami akcyzy na terenie kraju, a potem wprowadzać (...)

 • Części samochodowe a akcyza

  Zakupiłem części samochodowe od dostawcy zagranicznego. Czy należy opłacić podatek akcyzowy?

 • Zaopatrzenie w towary do konsumpcji na statku

  Statek pływa pomiędzy dwoma portami Unii Europejskiej. Na pokładzie statku są bary, w których pasażerowie mogą nabywać alkohol, który będzie bezpośrednio spożyty (...)

 • Zabezpieczenie generalne akcyzy

  Firma złożyła wniosek na prowadzenie składu podatkowego. Następnie musi złożyć wniosek na przyjęcie zabezpieczenia akcyzowego. We wniosku na skład podatkowy zaznacza (...)

 • Opodatkowanie perfum podatkiem akcyzowym

  Firma dotychczas sprowadzała gotowe wody toaletowe z Niemiec i przy ich zakupie opłacała akcyzę. Czy akcyzę należy doliczyć wyłącznie do kosztów zakupu, czy również (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-09-27 poz. 1074

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-27 poz. 1750

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-27 poz. 219

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-30 poz. 1055

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-10 poz. 1817

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków dokonywania rozliczeń podatku akcyzowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.