Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1176 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-10-04
Data wydania:2013-09-24
Data wejscia w życie:2013-10-19
Data obowiązywania:2013-10-19

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1176 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 4 października 2013 r. Poz. 1176

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

1) zdnia 24 września 2013r. wsprawie świadczeń gwarantowanych zzakresu ratownictwa medycznego Na podstawie art.31d ustawy zdnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z2008r. Nr164, poz.1027, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1. Rozporządzenie określa: 1) 2) świadczenia gwarantowane zzakresu ratownictwa medycznego, zwane dalej „świadczeniami gwarantowanymi”; warunki realizacji świadczeń gwarantowanych, wtym dotyczące personelu medycznego iwyposażenia wsprzęt iaparaturę medyczną.

§2. Świadczeniami gwarantowanymi są świadczenia opieki zdrowotnej, udzielane przez zespoły ratownictwa medycznego, wrozumieniu ustawy zdnia 8 września 2006r. oPaństwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z2013r. poz.757), wwarunkach pozaszpitalnych, wcelu ratowania osoby wstanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. §3. Wzakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniobiorcy zapewnia się nieodpłatnie leki iwyroby medyczne. §4. Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych, wtym dotyczące personelu medycznego iwyposażenia wsprzęt iaparaturę medyczną, udzielanych przez: 1) 2) 3) specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego określa załącznik nr1 do rozporządzenia; podstawowy zespół ratownictwa medycznego określa załącznik nr2 do rozporządzenia; lotniczy zespół ratownictwa medycznego określa załącznik nr3 do rozporządzenia. §5.

1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1 stycznia 2014r.

2. Do świadczeń gwarantowanych, udzielanych przed dniem 1 stycznia 2014r., stosuje się przepisy dotychczasowe. §6. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Zdrowia: Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

1) 2)

3)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie §1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr248, poz.1495 iNr284, poz.1672). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr216, poz.1367, Nr225, poz.1486, Nr227, poz.1505, Nr234, poz.1570 iNr237, poz.1654, z2009r. Nr6, poz.33, Nr22, poz.120, Nr26, poz.157, Nr38, poz.299, Nr92, poz.753, Nr97, poz.800, Nr98, poz.817, Nr111, poz.918, Nr118, poz.989, Nr157, poz.1241, Nr161, poz.1278 iNr178, poz.1374, z2010r. Nr50, poz.301, Nr107, poz.679, Nr125, poz.842, Nr127, poz.857, Nr165, poz.1116, Nr182, poz.1228, Nr205, poz.1363, Nr225, poz.1465, Nr238, poz.1578 iNr257, poz.1723 i1725, z2011r. Nr45, poz.235, Nr73, poz.390, Nr81, poz.440, Nr106, poz.622, Nr112, poz.654, Nr113, poz.657, Nr122, poz.696, Nr138, poz.808, Nr149, poz.887, Nr171, poz.1016, Nr205, poz.1203 iNr232, poz.1378, z2012r. poz.123, 1016, 1342 i1548 oraz z2013r. poz.154, 879 i983. Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia zdnia 28 sierpnia 2009r. wsprawie świadczeń gwarantowanych zzakresu ratownictwa medycznego (Dz.U. Nr139, poz.1137), które traci moc zdniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia na podstawie art.85 ust.1 pkt2 ustawy zdnia 12 maja 2011r. orefundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. Nr122, poz.696, z2012r. poz.95 i742 oraz z2013r. poz.766).

Dziennik Ustaw –2– Poz. 1176

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia zdnia 24 września 2013r. (poz.1176)

Załącznik nr1

WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH ZZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO, WTYM DOTYCZĄCE PERSONELU MEDYCZNEGO IWYPOSAŻENIA WSPRZĘT IAPARATURĘ MEDYCZNĄ, UDZIELANYCH PRZEZ SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 1. Kwalifikacje personelu: 1.1. Lekarz systemu wrozumieniu ustawy zdnia 8 września 2006r. oPaństwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z2013r. poz.757), zwanej dalej „ustawą”. 1.2. Pielęgniarka systemu wrozumieniu ustawy. 1.3. Ratownik medyczny spełniający wymagania określone wart.10 lub art.58 ustawy. 2. Skład osobowy specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego zgodny zart.36 ust.1 pkt1 iust.3 ustawy. Wprzypadku wodnego specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego wskład zespołu wchodzi osoba posiadająca co najmniej patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej, wystawiony na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz.U. Nr50, poz.427, zpóźn. zm.). Wymagania dotyczące środka transportu zgodnie zart.36 ust.2 ustawy. Inne wymagania: Posiadanie łącza radiowego umożliwiającego przyjmowanie powiadomień ozdarzeniach zgodnie zwojewódzkim planem działania systemu, októrym mowa wart.21 ustawy.

3. 4.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 1176

Załącznik nr2

WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH ZZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO, WTYM DOTYCZĄCE PERSONELU MEDYCZNEGO IWYPOSAŻENIA WSPRZĘT IAPARATURĘ MEDYCZNĄ, UDZIELANYCH PRZEZ PODSTAWOWY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 1. Kwalifikacje personelu: 1.1. Pielęgniarka systemu wrozumieniu ustawy zdnia 8 września 2006r. oPaństwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z2013r. poz.757), zwanej dalej „ustawą”. 1.2. Ratownik medyczny spełniający wymagania określone wart.10 lub art.58 ustawy. 2. Skład osobowy podstawowego zespołu ratownictwa medycznego zgodny z art. 36 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy. Wprzypadku wodnego podstawowego zespołu ratownictwa medycznego wskład zespołu wchodzi osoba posiadająca co najmniej patent żeglarski stermotorzysty żeglugi śródlądowej, wystawiony na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz.U. Nr50, poz.427, zpóźn. zm.). Wymagania dotyczące środka transportu zgodnie zart.36 ust.2 ustawy. Inne wymagania: Posiadanie łącza radiowego umożliwiającego przyjmowanie powiadomień ozdarzeniach zgodnie zwojewódzkim planem działania systemu, októrym mowa wart.21 ustawy.

3. 4.

Dziennik Ustaw –4– Poz. 1176

Załącznik nr3

WARUNKI REALIZACJI ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH ZZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO, WTYM DOTYCZĄCE PERSONELU MEDYCZNEGO IWYPOSAŻENIA WSPRZĘT IAPARATURĘ MEDYCZNĄ, UDZIELANYCH PRZEZ LOTNICZY ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 1. Kwalifikacje personelu: 1.1. Lekarz systemu wrozumieniu ustawy zdnia 8 września 2006r. oPaństwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z2013r. poz.757), zwanej dalej „ustawą”. 1.2. Pielęgniarka systemu wrozumieniu ustawy. 1.3. Ratownik medyczny spełniający wymagania określone wart.10 lub art.58 ustawy. 2. 3. 4. Skład osobowy lotniczego zespołu ratownictwa medycznego zgodny zart.37 ust.1 ustawy. Wymagania dotyczące środka transportu zgodnie zart.37 ust.2 ustawy. Inne wymagania: Posiadanie łącza radiowego umożliwiającego przyjmowanie powiadomień ozdarzeniach zgodnie zwojewódzkim planem działania systemu, októrym mowa wart.21 ustawy.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1176 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-11 poz. 961

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków finansowania świadczeń zdrowotnych udzielanych w szpitalnym oddziale ratunkowym i zespole ratownictwa medycznego

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-31 poz. 1137

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-28 poz. 1803

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dysponenta jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

 • Dziennik Ustaw z 1996-03-29 poz. 267

  Ustawa z dnia 29 marca 1996 r. o zmianie ustawy o zaspokajaniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych niektórych świadczeń przysługujących emerytom i rencistom.

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-17 poz. 1096

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.