Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 119 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-25
Data wydania:2013-01-18
Data wejscia w życie:2013-02-09
Data obowiązywania:2013-02-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 119 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Poz. 119

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi

1) zdnia 18 stycznia 2013r. wsprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Na podstawie art.16 ustawy zdnia 7 marca 2007r. owspieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr64, poz.427, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) odział środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 na poszczególne województwa, wramach p działania: a) renty strukturalne, b) modernizacja gospodarstw rolnych, p c) oprawianie irozwijanie infrastruktury związanej zrozwojem idostosowywaniem rolnictwa ileśnictwa przez scalanie gruntów, d) oprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez p gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, zwyodrębnieniem środków przeznaczonych na operacje inne niż priorytet gospodarka wodna, októrym mowa wart.16a ust.1 lit.c rozporządzenia Rady (WE) nr1698/2005 zdnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z21.10.2005, str. 1, zpóźn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr1698/2005”, e) tworzenie irozwój mikroprzedsiębiorstw, p f) odstawowe usługi dla gospodarki iludności wiejskiej, zpodziałem na środki przeznaczone na priorytet infrastruktura szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. g rozporządzenia nr1698/2005, na operacje dotyczące budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego ina pozostałe operacje wramach tego działania, g) odnowa irozwój wsi;

2) ryb postępowania wsprawie przyznania pomocy finansowej, wprzypadku gdy zapotrzebowanie na środki wynikające t zwniosków oprzyznanie pomocy finansowej wramach działań, októrych mowa wpkt 1, przekracza wysokość limitów środków określoną wrozporządzeniu. §

2. Wysokość limitów środków wpodziale na poszczególne województwa wramach działań, októrych mowa w§ 1 pkt 1, jest określona wzałączniku do rozporządzenia. § 3.

1. Wnioskodawców, których wnioski oprzyznanie pomocy finansowej złożone wramach działania:

1) modernizacja gospodarstw rolnych,

Minister Rolnictwa iRozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi (Dz. U. Nr248, poz.1486).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2008r. Nr98, poz.634, Nr214, poz.1349 iNr237, poz.1655, z2009r. Nr20, poz.105, z2010r. Nr76, poz.490 iNr148, poz.993, z2011r. Nr205, poz.1202 oraz z2012r. poz.243.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 119

2) oprawianie irozwijanie infrastruktury związanej zrozwojem idostosowywaniem rolnictwa ileśnictwa przez scalanie p gruntów,

3) tworzenie irozwój mikroprzedsiębiorstw,

4) podstawowe usługi dla gospodarki iludności wiejskiej,

5) odnowa irozwój wsi – zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną wzałączniku do rozporządzenia wysokość odpowiedniego limitu środków, niezwłocznie informuje się otym, wformie pisemnej, atakże osposobie postępowania ztymi wnioskami.

2. Operacje objęte wnioskami, októrych mowa wust.1, umieszcza się na liście, wkolejności określonej wprzepisach wsprawie szczegółowych warunków itrybu przyznawania pomocy finansowej wramach poszczególnych działań wymienionych wust.1, zgodnie zktórą przysługuje pomoc finansowa.

3. Wnioski, októrych mowa wust.1, rozpatruje się zgodnie ztrybem określonym wprzepisach wsprawie szczegółowych warunków itrybu przyznawania pomocy finansowej wramach poszczególnych działań wymienionych wust.1, wterminie do dnia 31 grudnia 2014r.

4. Jeżeli po poinformowaniu wnioskodawcy zgodnie zust.1 okaże się, że wramach określonej wrozporządzeniu wysokości odpowiedniego limitu środków jest możliwe przyznanie mu pomocy finansowej na operację umieszczoną na liście, októrej mowa wust.2, pomoc finansową przyznaje się niezwłocznie wnioskodawcy do wysokości odpowiedniego limitu środków, jeżeli są spełnione warunki przyznania tej pomocy, apomoc ta przysługuje wkolejności, wjakiej operacje zostały umieszczone na liście, októrej mowa wust.2.

5. Jeżeli przyznanie pomocy finansowej wnioskodawcy, októrym mowa wust.1, wramach określonej wrozporządzeniu wysokości odpowiedniego limitu środków nie jest możliwe do dnia 31 grudnia 2014r.:

1) nformuje się tego wnioskodawcę, wformie pisemnej, oodmowie przyznania pomocy finansowej zpodaniem jej przyi czyn – wprzypadku działań: modernizacja gospodarstw rolnych, tworzenie irozwój mikroprzedsiębiorstw, podstawowe usługi dla gospodarki iludności wiejskiej oraz odnowa irozwój wsi;

2) dmawia się temu wnioskodawcy przyznania pomocy finansowej – w przypadku działania poprawianie i rozwijanie o infrastruktury związanej zrozwojem idostosowywaniem rolnictwa ileśnictwa przez scalanie gruntów. § 4.

1. Wnioskodawców, których wnioski oprzyznanie pomocy finansowej złożone wramach działania poprawianie irozwijanie infrastruktury związanej zrozwojem idostosowywaniem rolnictwa ileśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną wzałączniku do rozporządzenia wysokość odpowiedniego limitu środków, niezwłocznie informuje się otym, wformie pisemnej, atakże osposobie postępowania ztymi wnioskami.

2. Wnioski, októrych mowa wust.1, rozpatruje się zgodnie ztrybem określonym wprzepisach wsprawie szczegółowych warunków itrybu przyznawania pomocy finansowej wramach działania wymienionego wust.1, wterminie do dnia 31 grudnia 2014r.

3. Jeżeli przyznanie pomocy finansowej wnioskodawcy, októrym mowa wust.1, wramach określonej wrozporządzeniu wysokości odpowiedniego limitu środków nie jest możliwe do dnia 31 grudnia 2014r., odmawia się temu wnioskodawcy przyznania pomocy finansowej. §

5. Wnioskodawcom, których wnioski oprzyznanie pomocy finansowej złożone wramach działania renty strukturalne zawierają takie zapotrzebowanie na środki, którego część stanowiąca sumę środków, jakie maksymalnie miałyby być wypłacone danemu wnioskodawcy przez okres 52 miesięcy, przekracza określoną wzałączniku do rozporządzenia wysokość odpowiedniego limitu środków, odmawia się przyznania pomocy finansowej. §

6. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 18 marca 2009r. wsprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr48, poz.388, zpóźn. zm.3)). §

7. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. T. Nalewajk

3)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone wDz. U. z2009r. Nr72, poz.626, Nr133, poz.1100 iNr193, poz.1494, z2010r. Nr86, poz.557, Nr147, poz.985, Nr160, poz.1077 iNr258, poz.1759, z2011r. Nr62, poz.320, Nr168, poz.1011 iNr191, poz.1139 oraz z2012r. poz.277 i866.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 119

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 18 stycznia 2013r. (poz. 119)

WYSOKOŚĆ LIMITÓW ŚRODKÓW WPODZIALE NA POSZCZEGÓLNE WOJEWÓDZTWA WRAMACH DZIAŁAŃ, OKTÓRYCH MOWA W§ 1 PKT 1 I. Renty strukturalne Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nazwa województwa dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Wysokość limitów środków weuro    5 570 739    6 384 326   14 475 491    2 242 256   11 018 920    4 119 450   19 663 799    2 926 649    5 549 297    7 210 189    4 212 928    4 629 618    7 349 205    4 061 710   11 324 202    3 261 221 114000 000 II. Modernizacja gospodarstw rolnych Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nazwa województwa dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Wysokość limitów środków weuro    91 638 719   165 187 530   238 632 899    40 440 774   192 850 594    78 046 103   361 826 268    58 236 964    65 347 900   177 354 006    87 877 467    53 217 586    91 238 600   104 690 600   274 194 404    66 485 475 2 147 265 889

Kwota na działanie

Kwota na działanie

Dziennik Ustaw –4– Poz. 119

III. Poprawianie irozwijanie infrastruktury związanej zrozwojem idostosowywaniem rolnictwa ileśnictwa przez scalanie gruntów Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Nazwa województwa Wysokość limitów środków weuro   13 888 000    1 920 000   35 760 000    3 200 000    7 184 000    8 944 000    8 832 000    2 336 000   17 088 000   11 200 000    1 600 000   26 864 000   14 912 000    2 160 000    2 080 000    2 032 000 160 000 000

Kwota na działanie

IV. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, zwyodrębnieniem środków przeznaczonych na operacje inne niż priorytet gospodarka wodna, októrym mowa wart.16a ust.1 lit.c rozporządzenia nr1698/2005 Wysokość limitów środków weuro na operacje inne niż priorytet gospodarka wodna   42 363 200   27 192 000   27 764 000   37 976 400   15 114 000   19 307 200   40 990 400   12 632 400   14 986 400   16 759 600   33 228 800   12 509 200    9 292 800   39 749 600   66 418 000   23 716 000 440 000 000 Wysokość limitów środków weuro   45 976 695   29 511 423   30 132 213   41 215 710   16 403 194   20 954 065   44 486 798   13 709 918   16 264 710   18 189 160   36 063 150   13 576 209   10 085 457   43 140 161   72 083 321   25 738 927 477 531 111

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Nazwa województwa dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

Kwota na działanie

Dziennik Ustaw –5– V. Tworzenie irozwój mikroprzedsiębiorstw Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nazwa województwa dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Wysokość limitów środków weuro    59 777 282    56 297 098    78 508 862    27 534 399    61 926 808   111 058 821   124 365 407    34 187 692    84 343 289    34 494 767    49 541 446    68 068 309    48 108 429    40 840 986   104 507 886    40 022 119 1 023583 600 Poz. 119

Kwota na działanie

VI. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, z podziałem na środki przeznaczone na priorytet infrastruktura szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich, o którym mowa w art. 16a ust. 1 lit. g rozporządzenia nr1698/2005, na operacje dotyczące budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowiska stałego ina pozostałe operacje wramach tego działania Wysokość limitów Wysokość limitów środków weuro na środków weuro na operacje dotyczące priorytet infrastruktura budowy, przebudowy, szerokopasmowego remontu lub Internetu na obszarach wyposażenia targowiska wiejskich stałego   3 617 624   3 398 911   4 858 965   2 116 192   3 753 580   4 587 052   7 187 958   1 844 279   4 001 849   2 908 286   3 085 620   2 961 486   2 529 973   3 274 777   5 840 216   3 144 732 59 111 500   3 346 300   3 111 950   4 469 000   1 929 300   3 477 100   4 234 650   6 610 850   1 716 750   3 716 900   2 665 050   2 806 750   2 904 850   2 338 050   2 964 800   5 319 200   2 888 500 54 500000

Lp.

Nazwa województwa

Wysokość limitów środków weuro na pozostałe operacje

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie

   67 759 827    63 014 432    90 493 580    39 066 740    70 408 419    85 748 185    133 864 283    34 762 778    75 264 172    53 965 074    56 834 382    58 820 827    47 343 592    60 034 765    107 709 431    58 489 753 1 103 580 240

Kwota na działanie

Dziennik Ustaw –6– VII. Odnowa irozwój wsi Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nazwa województwa dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Wysokość limitów środków weuro   27 150 159   25 248 764   36 259 170   15 653 349   28 211 403   34 357 774   53 637 040   13 928 828   30 157 017   21 622 847   22 772 528   23 568 460   18 969 737   24 054 864   43 157 255   23 435 805 442 185 000 Poz. 119

Kwota na działanie

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 119 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.