Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1208 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-10-14
Data wydania:2013-07-18
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1208 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 14 października 2013 r. Poz. 1208

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW zdnia 18 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów zdnia 9 sierpnia 2001r. wsprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia iustalania granic powiatów oraz ustalania izmiany nazw powiatów isiedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych wtych sprawach (Dz.U. Nr86, poz.944), zuwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów zdnia 25 czerwca 2002r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia iustalania granic powiatów oraz ustalania izmiany nazw powiatów isiedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych wtych sprawach (Dz.U. Nr93, poz.825).

2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje §2 rozporządzenia Rady Ministrów zdnia 25 czerwca 2002r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia iustalania granic powiatów oraz ustalania izmiany nazw powiatów isiedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych wtych sprawach (Dz.U. Nr93, poz.825), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 30 czerwca 2002r.”. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Dziennik Ustaw –2– Poz. 1208

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 lipca 2013r. (poz.1208)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW zdnia 9 sierpnia 2001r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach Na podstawie art.3b ust.4 ustawy zdnia 5 czerwca 1998r. osamorządzie powiatowym (Dz.U. z2013r. poz.595 i645) zarządza się, co następuje: §1.

1. Rada powiatu, rada miasta na prawach powiatu lub rada gminy, zwane dalej „wnioskodawcami”, składają wnioski wsprawach, októrych mowa wart.3 ust.1 ustawy zdnia 5 czerwca 1998r. osamorządzie powiatowym, zwanej dalej „ustawą”, do ministra właściwego do spraw administracji publicznej, za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy.

2. Właściwy wojewoda, nie później niż wciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku, przekazuje go wraz ze swoją opinią, awprzypadkach gdy wniosek obejmuje zmianę granic powiatu naruszającą granice województwa, także zopinią odpowiedniego wojewody, ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej. 3.1) Wnioski są rozpatrywane wciągu roku od dnia złożenia wniosku, nie później jednak niż do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, wktórym ma nastąpić zmiana. §2.

1. Wsprawach tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia oraz ustalania granic powiatów wniosek powinien zawierać informacje obejmujące: 1) 2) 3) 4) 5) 6) treść proponowanej zmiany wraz zuzasadnieniem; stanowisko wnioskodawcy dotyczące spełnienia przesłanek, októrych mowa wart.3 ust.3 ustawy; podstawowe dane statystyczne dotyczące liczby ludności ipowierzchni terenu, którego wniosek dotyczy; określenie szacunkowych kosztów jednorazowych istałych wprowadzenia proponowanej zmiany; określenie szacunkowych planów dochodów iwydatków wnastępnym roku budżetowym powiatów objętych proponowanymi zmianami, awprzypadku utworzenia powiatu – także tego powiatu; wyniki konsultacji zmieszkańcami uwzględniające liczbę osób uprawnionych do głosowania, liczbę osób, które wzięły udział wkonsultacjach, oraz liczbę oddanych głosów popierających, przeciwnych iwstrzymujących się.

2. Do wniosku, októrym mowa wust.1, należy dołączyć następujące dokumenty: 1) 2) uchwałę wnioskodawcy wsprawie przeprowadzenia konsultacji zmieszkańcami; uchwały organów stanowiących zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego zawierające opinie, októrych mowa wart.3b ust.1 pkt2 i3 ustawy, wraz zwynikami konsultacji zmieszkańcami lub informacje oprzyczynach ich braku; mapę topograficzną wskali 1:25 000 lub 1:50 000 zzaznaczeniem obecnych granic powiatów objętych wnioskiem isiedzib ich władz oraz proponowanych zmian;

Ze zmianą wprowadzoną przez §1 rozporządzenia Rady Ministrów zdnia 25 czerwca 2002r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia iustalania granic powiatów oraz ustalania izmiany nazw powiatów isiedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych wtych sprawach (Dz.U. Nr93, poz.825), które weszło wżycie zdniem 30 czerwca 2002r.

3)

1)

Dziennik Ustaw 4) 5) –3– Poz. 1208

wypis zmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub gmin objętych wnioskiem uwzględniający wiodącą funkcję, infrastrukturę techniczną, społeczną, układ komunikacyjny oraz sposób zagospodarowania terenu; inne dokumenty mogące mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku.

§3. Wsprawach ustalania izmiany nazw powiatów oraz siedzib ich władz wniosek powinien zawierać informacje wymienione w§2 ust.1 pkt1, 4 i6 oraz informacje osiedzibach powiatowych służb, inspekcji istraży oraz innych terenowych organach administracji rządowej – przed ipo przeprowadzonych zmianach. Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymienione w§2 ust.2 pkt1, 2, 4 i5. §4. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia2).

2)

Rozporządzenie zostało ogłoszone wdniu 22 sierpnia 2001r.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1208 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

 • Kwalifikacje członków rady nadzorczej

  W statucie firmy w której większościowy pakiet udziałów posiada "prywatny" inwestor, zapisano, że kandydatem na członka Rady Nadzorczej wybieranym przez pracowników (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-13 poz. 43

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru kwartalnego sprawozdania o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-30 poz. 1188

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-28 poz. 1672

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-13 poz. 1540

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-20 poz. 1709

  Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji tekstu jednolitego zmienionego Statutu Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, przyjętego w Hadze dnia 30 czerwca 2005 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.