Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 121 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-25
Data wydania:2012-12-12
Data wejscia w życie:2013-02-09
Data obowiązywania:2013-02-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 121 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Poz. 121

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA IGOSPODARKI MORSKIEJ

1) zdnia 12 grudnia 2012r. wsprawie lotniczych urządzeń naziemnych Na podstawie art.92 pkt1–3 ustawy zdnia 3 lipca 2002r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z2012r. poz.933, 951 i 1544) zarządza się, co następuje: Rozdział1 Przepisy ogólne §1.Rozporządzenie określa:

1) zasady klasyfikacji lotniczych urządzeń naziemnych;

2) warunki techniczne, jakie powinny spełniać lotnicze urządzenia naziemne oraz warunki ich eksploatacji;

3) zczegółowe zasady itryb prowadzenia rejestru lotniczych urządzeń naziemnych zuwzględnieniem wymagań dotycząs cych dokumentacji rejestrowej. §2.Użyte wrozporządzeniu określenia iskróty oznaczają:

1) AIP Polska – Zbiór Informacji Lotniczych, wchodzący wskład Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczych;

2) DDM (Difference in depth of modulation) – różnicę głębokości modulacji, obliczaną jako procentową głębokość modulacji większego sygnału, pomniejszoną oprocentową głębokość modulacji sygnału mniejszego ipodzieloną przez 100;

3) ICAO – Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego;

4) Konwencja – Konwencję o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisaną w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz.U. z1959r. Nr35, poz.212 i214, zpóźn. zm.2));

5) LUN – lotnicze urządzenia naziemne, októrych mowa wart.86 ust.1 ustawy zdnia 3 lipca 2002r. – Prawo lotnicze;

6) NOTAM (Notice To Airmen) – wiadomość rozpowszechnianą za pomocą środków telekomunikacyjnych, zawierającą informacje oustanowieniu, stanie lub zmianach urządzeń lotniczych, służbach, procedurach, atakże oniebezpieczeństwie, których znajomość we właściwym czasie jest istotna dla personelu związanego zoperacjami lotniczymi;

7) personel techniczny – osoby wykonujące bezpośrednio prace przy obsłudze inadzorowaniu LUN, atakże osoby nadzorujące pracę tych osób;

M inister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie §1 ust.2 pkt3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej (Dz.U. Nr248, poz.1494).

2) Z miany wymienionej umowy zostały ogłoszone wDz.U. z1963r. Nr24, poz.137 i138, z1969r. Nr27, poz.210 i211, z1976r. Nr21, poz.130 i131, Nr32, poz.188 i189 iNr39, poz.227 i228, z1984r. Nr39, poz.199 i200, z2000r. Nr39, poz.446 i447, z2002r. Nr58, poz.527 i528, z2003r. Nr78, poz.700 i701 oraz z2012r. poz.368, 369, 370 i371.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 121

8) Prezes Urzędu – Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

9) producent – podmiot wytwarzający lub dystrybuujący LUN;

10) przestrzeń pokrycia – obszar przestrzeni powietrznej objęty sygnałem pochodzącym zpromieniowania LUN;

11) rejestr – rejestr LUN, októrym mowa wart.88 ust.1 ustawy zdnia 3 lipca 2002r. – Prawo lotnicze;

12) Urząd – Urząd Lotnictwa Cywilnego;

13) ustawa – ustawę zdnia 3 lipca 2002r. – Prawo lotnicze. Rozdział2 Zasady klasyfikacji LUN §3.LUN ze względu na funkcję, która nadaje całości urządzenia lub systemu zasadniczy charakter, dzielą się zgodnie zart.88 ust.3 ustawy na klasy:

1) urządzenia łączności – COM (Communications), zwane dalej „COM”, zapewniające co najmniej: a) ruchomą analogową icyfrową łączność pomiędzy statkami powietrznymi astacjami zainstalowanymi na powierzchni ziemi, pokładzie statku powietrznego lub platformie morskiej, wykorzystujące fale radiowe, przeznaczone dla ruchomej służby lotniczej, b) stałą łączność zapewniającą transmisję danych igłosu pomiędzy określonymi lotniczymi stacjami stałymi, połączonymi ze sobą liniami telekomunikacyjnymi, przeznaczone dla służb zarządzania ruchem lotniczym, c) automatyczną rejestrację korespondencji pochodzącej zurządzeń, októrych mowa wlit. aib;

2) urządzenia radiolokacyjne – SUR (Surveillance), zwane dalej „SUR”, zapewniające informację opozycji, identyfikacji istatusie statków powietrznych wprzestrzeni pokrycia albo pojazdów naziemnych istatków powietrznych znajdujących się wpolu ruchu naziemnego, wszczególności: a) pierwotne radary dozorowania PSR (Primary Surveillance Radar), b) wtórne radary dozorowania MSSR (Monoimpulse Secondary Surveillance Radar), c) radary kontroli ruchu naziemnego SMR (Surface Movement Radar), d) automatyczne systemy dozorowania zależnego ADS (Automatic Dependent Surveillance), e) multilateracyjne systemy dozorowania obszarowego WAM (Wide Area Multilateration) lub lokalnego LAM (Local Area Multilateration);

3) urządzenia radionawigacyjne – NAV (Navigation), zwane dalej „NAV”, zapewniające statkom powietrznym wprzestrzeni pokrycia informację oich pozycji, wszczególności: a) radiolatarnie bezkierunkowe NDB (Non Direction Beacon), b) radiolatarnie ogólnokierunkowe VOR lub DVOR (VHF Omni-directional Radar Range) lub (Doppler VOR), c) radioodległościomierze DME (Distance Measuring Equipment), d) radiolatarnie kierunku ILS LOC (Instrumental Landing System – Localizer), e) radiolatarnie ścieżki schodzenia ILS GP (Instrumental Landing System – Glide Path);

4) wzrokowe pomoce nawigacyjne – VAN (Visual Aids for Navigation), zwane dalej „VAN”, zapewniające statkom powietrznym pomoce nawigacyjne na terenie albo wrejonie lotniska lub lądowiska, wszczególności: a) systemy świateł podejścia (Approach Lighting Systems), b) świetlne systemy dróg startowych, c) wskaźniki ścieżki podejścia precyzyjnego PAPI (Precision Approach Path Indicator), d) uproszczone wskaźniki ścieżki podejścia precyzyjnego APAPI (Abbreviated Precision Approach Path Indicator), e) wskaźniki ścieżki podejścia precyzyjnego dla śmigłowców HAPI (Helicopter Approach Path Indicator), f) świetlne systemy dróg kołowania, g) świetlne systemy strefy końcowego podejścia istartu FATO (Final Approach and Takeoff Area),

Dziennik Ustaw –3– Poz. 121

h) świetlne systemy strefy przyziemienia ioderwania od ziemi TLOF (Touchdown Lift-Off Surface), i) podświetlane znaki pionowe, j) świetlne systemy podejść do lądowania dla śmigłowców, k) świetlne systemy naprowadzania, l) latarnie lotniskowe;

5) automatyczne systemy pomiarowe parametrów meteorologicznych, zwane dalej „MET”, zapewniające dane meteorologiczne dla potrzeb osłony meteorologicznej lotnictwa, wszczególności: a) radary meteorologiczne, b) lotniskowe systemy pomiarowe kategorii 1–3, określonych wpkt 4.6.3.4 Załącznika 3 do Konwencji, c) lotniskowe systemy pomiarowe stosowane przez lotniskową służbę informacji powietrznej AFIS (Aerodrome Flight Information Service), d) systemy detekcji ilokalizacji wyładowań atmosferycznych, e) bezobsługowe lotniskowe systemy pomiarowe;

6) urządzenia isystemy przetwarzania izobrazowania danych – DP (Data Processing), zwane dalej „DP”, zapewniające przetwarzanie izobrazowanie danych dozorowania iolotach wcelu operacyjnego zabezpieczenia żeglugi powietrznej. Rozdział3 Warunki techniczne oraz eksploatacyjne LUN §4.1.Warunki techniczne ieksploatacyjne oraz wymagania, jakie powinny spełniać LUN, są określone:

1) wrozporządzeniach: a) arlamentu Europejskiego iRady (WE) nr552/2004 zdnia 10 marca 2004r. wsprawie interoperacyjności EuropejP skiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (Dz.Urz. UE L 96 z31.03.2004, str. 26–42, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 46–62, zpóźn. zm.), K b) omisji (WE) nr1035/2011 zdnia 17 października 2011r. ustanawiającym wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej oraz zmieniającym rozporządzenia (WE) nr 482/2008 i (UE) nr 691/2010 (Dz. Urz. UE L 271 z18.10.2011, str. 23–41), c) omisji (WE) nr1032/2006 zdnia 6 lipca 2006r. ustanawiającym wymagania dla automatycznych systemów wyK miany danych lotniczych dla celów powiadamiania, koordynacji iprzekazywania kontroli nad lotem pomiędzy organami kontroli ruchu lotniczego (Dz.Urz. UE L 186 z07.07.2006, str. 27–45), d) omisji (WE) nr633/2007 zdnia 7 czerwca 2007r. ustanawiającym wymagania wzakresie stosowania protokołu K przesyłania komunikatów lotniczych do celów powiadamiania, koordynowania iprzekazywania lotów pomiędzy organami kontroli ruchu lotniczego (Dz.Urz. UE L 146 z08.06.2007, str. 7–13, zpóźn. zm.), e) omisji (WE) nr1265/2007 zdnia 26 października 2007r. ustanawiającym wymogi dotyczące separacji międzyK kanałowej włączności powietrze – ziemia dla jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (Dz.Urz. UE L 283 z27.10.2007, str. 25–36), f) omisji (WE) nr1034/2011 zdnia 17 października 2011r. wsprawie nadzoru nad bezpieczeństwem wzarządzaniu K ruchem lotniczym isłużbach żeglugi powietrznej oraz zmieniającym rozporządzenie (UE) nr691/2010 (Dz.Urz. UE L 271 z18.10.2011, str. 15–22), g) omisji (WE) nr482/2008 zdnia 30maja 2008r. ustanawiającym system zapewnienia bezpieczeństwa oprogramoK wania do stosowania przez instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej oraz zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr2096/2005 (Dz.Urz. UE L 141 z31.05.2008, str. 5–10), h) arlamentu Europejskiego iRady (WE) nr1108/2009 zdnia 21 października 2009r. zmieniającym rozporządzenie P (WE) nr216/2008 wzakresie lotnisk, zarządzania ruchem lotniczym isłużb żeglugi powietrznej oraz uchylającym dyrektywę 2006/23/WE (Dz.Urz. UE L 309 z24.11.2009, str. 51–70), i) omisji (WE) nr29/2009 zdnia 16 stycznia 2009r. ustanawiającym wymogi dla usług łącza danych wjednolitej K europejskiej przestrzeni powietrznej (Dz.Urz. UE L 13 z17.01.2009, str. 3–19, sprostowanym Dz.Urz. UE L 104 z24.04.2009, str. 58);

Dziennik Ustaw

2) awodniesieniu do: a) COM – wtomie II, III iV Załącznika 10 do Konwencji, b) SUR – wtomie III iIV Załącznika 10 do Konwencji, c) NAV – wtomie IZałącznika 10 do Konwencji, d) MET – wZałączniku 3 do Konwencji, e) VAN – wZałączniku 14 do Konwencji. 2.Szczegółowe warunki techniczne oraz eksploatacyjne LUN precyzujące wymagania, októrych mowa wust.1, oraz wskazujące podstawowe parametry LUN określa załącznik nr1 do rozporządzenia. 3.Granice tolerancji wzakresie parametrów technicznych iwymagań odnoszące się do szczegółowych warunków technicznych oraz eksploatacyjnych LUN określonych wzałączniku nr1 do rozporządzenia określa załącznik nr2 do rozporządzenia. §5.Warunkami eksploatacji LUN są:

1) spełnienie warunków technicznych ieksploatacyjnych oraz wymagań określonych wprzepisach, októrych mowa w§4 ust.1;

2) wyznaczenie przez podmiot eksploatujący LUN stref wolnych od przeszkód lotniczych iobszarów ograniczeń zabudowy, októrych mowa wtomie IiII Załącznika 14 do Konwencji oraz wart.87 ust.5 ustawy, oile są niezbędne dla prawidłowej pracy LUN;

3) uzyskanie pozytywnego wyniku zprzeprowadzonych testów fabrycznego odbioru technicznego FAT (Factory Acceptance Tests) lub certyfikatu FAT, zwyłączeniem VAN;

4) uzyskanie pozytywnego wyniku zprzeprowadzonych testów odbioru technicznego wmiejscu użytkowania SAT (Site Acceptance Tests) lub certyfikatu SAT, zwyłączeniem VAN;

5) uzyskanie pozytywnego wyniku analizy jakości łączy oraz poprawności działania systemów transmisji danych, zwyłączeniem VAN;

6) zapewnienie ciągłości funkcjonowania LUN, w szczególności przez zawarcie umów z podmiotami dostarczającymi usługi zewnętrzne;

7) zabezpieczenie LUN przed skutkami wyładowań atmosferycznych;

8) założenie iprowadzenie dziennika eksploatacji zawierającego opis działań technicznych wykonywanych na LUN przez upoważniony personel techniczny;

9) założenie iprowadzenie kart pomiarów zawierających parametry LUN zokreśleniem ich wartości granicznych podlegających sprawdzaniu i korygowaniu w trakcie wykonywania okresowych przeglądów technicznych lub bieżących, októrych mowa w§7 ust.1 pkt1;

10) posiadanie aktualnych świadectw wzorcowania lub kalibracji przyrządów pomiarowych;

11) spełnienie warunków określonych wzałączniku nr1 do rozporządzenia;

12) udzielenie przez podmiot eksploatujący LUN upoważnień dla personelu technicznego;

13) sporządzenie lub zatwierdzenie sporządzonej przez producenta instrukcji zawierającej co najmniej: a) procedurę przygotowania LUN do pracy, b) wymagania wzakresie bieżącej obsługi, wtym tryb isposób wykonywania napraw ikonserwacji, monitorowania idostrajania parametrów LUN, c) zalecenia dotyczące czynności iterminy przeglądów technicznych, wtym okresowych kontroli parametrów lub wymagań, d) opis postępowania personelu technicznego wprzypadku sytuacji awaryjnych;

14) utrzymywanie przez LUN parametrów iwymagań określonych wzałączniku nr2 do rozporządzenia. –4– Poz. 121

Dziennik Ustaw –5– Poz. 121

§6.Do eksploatacji LUN mogą być dopuszczone osoby stanowiące wykwalifikowany personel techniczny, posiadające:

1) wykształcenie co najmniej średnie, oprofilu technicznym;

2) co najmniej roczny staż pracy;

3) rzeszkolenie wzakresie obsługi inaprawy LUN, przeprowadzone przez producenta albo podmiot eksploatujący LUN, p oraz praktykę na stanowisku pracy OJT (On The Job Training);

4) pozytywną weryfikację kompetencji personelu technicznego, októrej mowa wpkt 5.3 wymagań ustanowionych przez Europejską Organizację do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL), wprowadzonych do stosowania na podstawie art.3 ust.4 ustawy, ESARR 5 „Personel służb zarządzania ruchem lotniczym – ATM services personel”. §7.1.Spełnianie warunków iwymagań oraz utrzymywanie przez LUN parametrów, októrych mowa w§4–6, jest sprawdzane odpowiednio wtoku:

1) bieżących iokresowych przeglądów technicznych wykonywanych przez wyznaczony personel techniczny zczęstotliwością zalecaną przez producenta, nie rzadziej niż: a) co 30 dni – wodniesieniu do NAV, SUR, DP, VAN iMET, zwyłączeniem radarów meteorologicznych oraz systemów detekcji ilokalizacji wyładowań atmosferycznych, b) co 180 dni – wodniesieniu do COM iradarów meteorologicznych, c) co 360 dni – wodniesieniu do systemów detekcji ilokalizacji wyładowań atmosferycznych;

2) kontroli LUN przeprowadzanej przez inspektorów Urzędu wramach nadzoru bieżącego na podstawie przepisów dotyczących kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji zzakresu lotnictwa cywilnego;

3) kontroli zpowietrza, realizowanych przez upoważniony przez Prezesa Urzędu, zgodnie zart.22 ust.3 ustawy, zespół kontroli zpowietrza przy użyciu odpowiednio wyposażonego statku powietrznego: a) wdrożeniowych (W) – wykonywanych przed wpisem do rejestru LUN – zwyłączeniem MET iVAN, o których mowa w§3 pkt4 lit. f oraz i, b) okresowych (O) – wykonywanych co 180 dni dla urządzeń ILS iwspółpracujących znimi urządzeń DME, adla NAV iVAN, októrych mowa w§3 pkt4 lit. f oraz i, co 360 dni, c) doraźnych (D) – wykonywanych wszczególności po wymianie podstawowych elementów składowych LUN. 2.Na podstawie wyników kontroli, októrej mowa wust.1 pkt3, adla MET na podstawie analizy bezpieczeństwa, określa się dla LUN jedną znastępujących kategorii eksploatacji:

1) „Bez ograniczeń” – jeśli LUN spełnia wszystkie warunki techniczne ieksploatacyjne oraz wymagania;

2) „Zograniczeniami” – jeśli LUN nie spełnia niektórych warunków technicznych, eksploatacyjnych lub wymagań, niezwiązanych bezpośrednio zbezpieczeństwem operacyjnego zabezpieczenia żeglugi powietrznej, wszczególności dotyczących parametrów lub zasięgu;

3) „Nieużyteczne” – jeśli LUN nie spełnia warunków technicznych, eksploatacyjnych lub wymagań, związanych bezpośrednio zbezpieczeństwem operacyjnego zabezpieczenia żeglugi powietrznej.

3. Informacje dotyczące kategorii eksploatacji podmiot eksploatujący LUN przekazuje do służb informacji lotniczej AIS (Aeronautical Information Service). 4.Wprzypadku niespełnienia warunków lub wymagań, októrych mowa w§4–6, lub wprzypadku wykorzystywania LUN niezgodnie zkategorią eksploatacji podmiot, októrym mowa wust.1 pkt2 lub 3, wnioskuje do podmiotu eksploatującego LUN owyłączenie zpracy operacyjnej oraz informuje otym Prezesa Urzędu. 5.Podmiot eksploatujący LUN niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, októrym mowa wust.4, wyłącza LUN zpracy operacyjnej oraz określa przewidywany termin przywrócenia odpowiednich warunków technicznych, eksploatacyjnych lub wymagań pod rygorem wykreślenia LUN zrejestru. 6.Informacje owyłączeniu zpracy operacyjnej oraz oograniczeniach, októrych mowa wust.2 pkt2, wzakresie COM iNAV są rozpowszechniane za pomocą środków telekomunikacyjnych, jako wiadomość NOTAM, dodatkowo informacje wzakresie COM, NAV, SUR iMET są publikowane wAIP Polska.

Dziennik Ustaw –6– Rozdział4 Rejestr LUN §8.1.Rejestr jest prowadzony zgodnie zminimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych iwymiany informacji wpostaci elektronicznej określonych na podstawie art.18 pkt2 ustawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr64, poz.565, zpóźn. zm.3)). 2.Rejestr zapewnia możliwość wydruku zawartych wnim informacji. 3.Dane do rejestru są wpisywane na podstawie wniosku, októrym mowa wart.88 ust.4 ustawy, zgodnie zdecyzją, októrej mowa wart.88 ust.8 ustawy, iobejmują:

1) nazwę, klasę ityp LUN;

2) numer fabryczny LUN, oile został nadany;

3) dane wnioskodawcy, wtym nazwę iadres siedziby;

4) nazwę producenta LUN;

5) przeznaczenie LUN;

6) kategorię 1–3 LUN, określoną wpkt 4.6.3.4 Załącznika 3 do Konwencji, oile została nadana;

7) miejsce użytkowania LUN;

8) znak rozpoznawczy LUN, oile został nadany;

9) termin planowanego rozpoczęcia izakończenia eksploatacji LUN;

10) numer idatę ważności pozwolenia radiowego, zwyłączeniem LUN nieemitujących fal radiowych;

11) oświadczenie podmiotu eksploatującego LUN ospełnieniu warunków technicznych ieksploatacyjnych oraz wymagań określonych wprzepisach, októrych mowa w§4 ust.1;

12) numer wrejestrze lub numer decyzji, októrej mowa wart.88 ust.8 ustawy;

13) datę wpisu LUN do rejestru. 4.Dane wzakresie charakterystyki technicznej LUN, októrej mowa wart.88 ust.5 pkt3 ustawy, obejmują:

1) krótki opis LUN zwyszczególnieniem jego zasadniczych części składowych;

2) zakres pracy LUN, wtym kategorię eksploatacji, oile została określona;

3) oznaczenie rodzaju emisji LUN;

4) częstotliwość pracy LUN;

5) częstotliwość powtarzania;

6) moc nadajnika – średnią lub wimpulsie;

7) rodzaj iczułość odbiornika;

8) typ anteny iwysokość zawieszenia jej środka nad poziomem terenu lub nad średnim poziomem morza;

9) prędkość obrotową anteny albo czas jednego obrotu anteny;

10) nazwę inumer wersji oprogramowania LUN;

11) dostępne standardy sygnałów wyjściowych LUN; Poz. 121

3)

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2006r. Nr12, poz.65 iNr73, poz.501, z2008r. Nr127, poz.817, z2009r. Nr157, poz.1241, z2010r. Nr40, poz.230 iNr182, poz.1228 oraz z2011r. Nr112, poz.654, Nr185, poz.1092 iNr204, poz.1195.

Dziennik Ustaw

12) układ geometryczny VAN, wtym: a) rozmieszczenie, b) osprzęt konstrukcyjny, c) liczbę punktów świetlnych, d) intensywność oświetlenia, e) zasady sterowania. §9.Dla każdego wpisu do LUN prowadzi się dokumentację uzupełniającą zawierającą:

1) wnioski owpis do rejestru;

2) dokumenty dołączane do wniosku;

3) kopie wydanych decyzji owpisie do rejestru;

4) inne dokumenty dotyczące wpisanego LUN. Rozdział 5 Przepisy przejściowe i końcowe §10.Dane wpisane do rejestru lotniczych urządzeń naziemnych używanych dla potrzeb lotnictwa cywilnego prowadzonego przed dniem wejścia wżycie rozporządzenia podlegają przekazaniu do rejestru, októrym mowa wniniejszym rozporządzeniu, niezwłocznie, nie później niż wterminie 3 dni od dnia wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia. §11.Tracą moc rozporządzenia:

1) Ministra Infrastruktury zdnia 30 kwietnia 2004r. wsprawie rejestru urządzeń naziemnych (Dz.U. Nr119, poz.1247);

2) Ministra Infrastruktury zdnia 17 maja 2004r. wsprawie lotniczych urządzeń naziemnych (Dz.U. Nr135, poz.1444). §12.Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej: S. Nowak –7– Poz. 121

Dziennik Ustaw –8– Poz. 121

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej zdnia 12 grudnia 2012 r. (poz.121)

Załącznik nr1

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE ORAZ EKSPLOATACYJNE LOTNICZYCH URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH 1. Urządzenia łączności – COM (Communications)

 Projektuje się, instaluje, konfiguruje iutrzymuje wsposób zapewniający możliwie najwyższą jakość, dostępność iciągłość usług, wtym przy użyciu systemu bezprzerwowego zasilania UPS (Uninterruptible Power Supply) oraz wyposaża się we wskaźniki informujące na bieżąco wyznaczony personel techniczny oawarii urządzenia lub awarii jego zasilania podstawowego. 1.1. Urządzenia łączności ruchomej.

1.1.1. Umożliwiają nadawanie iodbiór wzakresie częstotliwości 117,975–137,000 MHz zodstępem międzykanałowym 25 kHz lub 8,33 kHz, przy czym pierwszą przydzieloną częstotliwością jest 118,000 MHz, aostatnią 136,975 MHz. 1.1.2. Umożliwiają uzyskanie natężenia pola elektromagnetycznego o wartości co najmniej 75 mikrowolt na metr (-109dBW/m2), na zdefiniowanej przestrzeni pokrycia, które wynosi dla:  

1) łużb kontroli lotniska TWR (Tower) 25 NM do FL40; s  

2) łużb kontroli ruchu naziemnego na lotnisku GND (Ground Controller) w granicach lotniska; s  

3) łużb kontroli zbliżania – górna APP-U(Approach Control Service – Upper) 150 NM do FL660; s  

4) łużb kontroli zbliżania – pośrednia APP-I(Approach Control Service – Intermediate) 75 NM do FL250; s  

5) łużb kontroli zbliżania – dolna APP-L (Approach Control Service – Lower) 50 NM do FL120; s  

6) łużb kontroli obszaru – górna ACC-U(Area Control Service – Upper) w granicach sektora do FL660; s  

7) łużb kontroli obszaru – dolna ACC-L (Area Control Service – Lower) w granicach sektora do FL250; s  

8) łużb informacji powietrznej – górna FIS-U(Flight Information Service – Upper) w granicach sektora do FL660; s  

9) łużb informacji powietrznej – dolna FIS-L (Flight Information Service – Lower) w granicach sektora do FL250; s

10) łużb rozgłaszania VOLMET (Meteorological Information for Aircraft in Flight) w rejonie informacji powietrzs nej do FL530;

11) łużb rozgłaszania ATIS (Automatic Terminal Information Service) 50 NM do FL660; s

12) FIS 25 NM do FL40. A

1.1.3. Zapewniają transmisję danych zgodnie z częstotliwościami radiowymi wykorzystywanymi przez służby żeglugi powietrznej na przestrzeni pokrycia opublikowanej wAIP Polska. 1.1.4. Wyposaża się wanteny odbiorcze zapewniające polaryzację pionową owspółczynniku fali stojącej wzakresie pracy 118,000–137,000 MHz, który zawiera się wprzedziale od 1 do 2, posiadające charakterystykę promieniowania dookolną lub kierunkową wzastosowaniach specjalnych. 1.1.5. Wyposaża się wanteny lub system antenowy zaprojektowane zuwzględnieniem ekstremalnych warunków pogodowych, wszczególności odporności na wiatr oprędkości do 160km/h iwyładowania atmosferyczne. 1.1.6. Mogą być obsługiwane przez jedną antenę lub jeden system antenowy, zuwzględnieniem potrzeby lokalizowania części odbiorczej danego systemu wodległości zapewniającej niezakłóconą pracę części nadawczej. 1.1.7. Cyfrowe wykorzystują emisję oznaczoną odpowiednio jako:

1) 3K0A2DAN dla systemu transmisji krótkich wiadomości tekstowych pomiędzy statkami powietrznymi istacja1 mi naziemnymi ACARS (Aircraft Communications Addressing and Reporting System) wykorzystujące modulację zminimalną zmianą częstotliwości MSK (Minimum Shift Keying);

Dziennik Ustaw –9– Poz. 121

2) 4K0G1D dla łącza VDL Mode 2 (Very High Frequency Digital Link – Mode

2) wykorzystującego modulację 1 D8PSK i13K0F7D;

3) 3K0F7D dla łącza VDL Mode 4 (Very High Frequency Digital Link – Mode

4) wykorzystującego modulację 1 zciągłą fazą iminimalną zmianą częstotliwości GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying).

1.1.8. Analogowe wykorzystują emisję dwuwstęgową zmodulacją amplitudy DSB-AM (Amplitude Modulation – Double Side Band), oznaczoną jako: 1.2.

1) 6K80A3EJN dla odstępu międzykanałowego 25 kHz;

2) 5K00A3EJN dla odstępu międzykanałowego 8,33 kHz. Urządzenia łączności stałej; posiadają oznaczenie lokalizacji (Location indicators) ICAO publikowane wDoc 7910.

1.2.1. Transmisji danych posiadają identyczne lub zgodne charakterystyki służące do wymiany depesz lotniczych itworzą systemy obejmujące:

1) operacyjne łącza, sieci oraz systemy rozgłaszania informacji meteorologicznej;

2) tałą telekomunikacyjną sieć lotniczą AFTN (Aeronautical Fixed Telecommunication Network); s

3) spólną sieć wymiany danych ICAO CIDIN (Common ICAO Data Interchange Network); w

4) ystem wymiany depesz służb ruchu lotniczego ATSMHS (Air Traffic Services Message Handling System); s

5) ączność pomiędzy ośrodkami ICC (Integrated Avionics Processing System Card Cage). ł

Transmisji głosu posiadają sieci oraz bezpośrednie łącza telefoniczne służb ruchu lotniczego ATS (Air Traffic Servi1.2.2. ces) zapewniające co najmniej jeden zponiższych dostępów:

1) natychmiastowy;

2) bezpośredni;

3) pośredni.

1.2.3. Zapewniają:

1) identyfikację strony wywołującej iwywoływanej;

2) połączenia pilne ipriorytetowe;

3) połączenia konferencyjne.

1.2.4. Spełniają odpowiednie międzynarodowe normy ISO (International Organization for Standarization) iIEC (International Electrotechnical Commission) oraz zalecenia ITU-T (International Telecommunication Union – Telecommunication Standardization Sector). 1.3. Urządzenia automatycznej rejestracji korespondencji.

Posiadają automatyczny zapis informacji, czasu idaty, przy czym do zapisu czasu wykorzystuje się uniwersalny 1.3.1. czas skoordynowany UTC (Coordinated Universal Time). Utrzymują dokładność zapisu czasu wzakresie ±2 sekundy, zwyjątkiem urządzeń transmisji danych, gdzie dokład1.3.2. ność wynosi ±1 sekunda. Umożliwiają rejestrację korespondencji iprzechowywanie jej przez okres co najmniej 30 dni od daty utworzenia 1.3.3. zapisu. 2. 2.1. Urządzenia radiolokacyjne – SUR (Surveillance) Projektuje się, instaluje, konfiguruje iutrzymuje wsposób zapewniający:

1) możliwie najwyższą jakość, dostępność iciągłość usług;

2) ieprzerwaną pracę wprzypadku awarii zasilania – stosowanie automatycznie włączających się awaryjnych zen społów prądotwórczych oraz zasilanie urządzeń poprzez UPS;

3) iepowodowanie powstawania interferencji elektromagnetycznej zinnymi urządzeniami pracującymi wpobliżu. n

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 121

2.1.1. Wyposaża się wsystemy diagnostyczno-monitorujące, które umożliwiają wyznaczonemu personelowi technicznemu bieżące sprawdzanie stanu LUN, oraz wyposaża się wsystemy zapewniające bezpieczeństwo personelu technicznego. Wcelu zapewnienia ciągłości usługi dozorowania urządzenia posiadają alternatywnie zdublowane bloki funkcjonal2.1.2. ne lub współpracują zurządzeniami pełniącymi identyczne funkcje wdanym rejonie kontroli ruchu lotniczego gwarantującymi natychmiastowe przejęcie zadań wprzypadku awarii. 2.1.3. Wzależności od rodzaju radaru irodzaju pracy (modu) zapewniają informacje o:

1) pozycji statku powietrznego (azymut, odległość, wysokość barometryczna);

2) tożsamości statku powietrznego (kod SSR – Secondary Surveillance Radar, identyfikator indywidualny);

3) położeniu statku powietrznego („wpowietrzu” / „na ziemi”);

4) intencjach statku powietrznego („wznoszenie” / „opadanie”);

5) prędkości wpowietrzu statku powietrznego;

6) ustawionym poziomie lotu;

7) przyspieszeniu statku powietrznego.

2.1.4. Zapewniają odświeżanie informacji opołożeniu statku powietrznego wprzestrzeni pokrycia nie rzadziej niż:

1) 1 raz na 5 sekund – dla urządzenia wykorzystywanego do kontroli zbliżania;

2) 1 raz na 8 sekund – dla urządzenia wykorzystywanego do kontroli obszaru.

2.1.5. Umożliwiają wykrycie statku powietrznego poruszającego się z prędkością kątową w zakresie 25–800 węzłów zprawdopodobieństwem na poziomie nie mniejszym niż wymagany dla danego LUN. 2.1.6. Zapewniają dokładność informacji ostatku powietrznym nie mniejszą niż: 3.

1) 100 m wodległości i0,15° wazymucie – PSR (oskutecznej powierzchni odbicia nie mniejszej niż 1m2);

2) 100 m wodległości i0,06° wazymucie – MSSR. Urządzenia radionawigacyjne – NAV (Navigation)

 Projektuje się, instaluje, konfiguruje iutrzymuje wsposób zapewniający możliwie najwyższą jakość, dostępność iciągłość usług oraz wyposaża się we wskaźniki informujące na bieżąco wyznaczony personel techniczny oawarii urządzenia lub awarii jego zasilania podstawowego. Wykorzystywane w procedurach podejścia do lądowania i odlotu są wyposażone w środki zapewniające ich ciągłość pracy, wszczególności zestaw baterii lub UPS. 3.1. Radiolatarnie bezkierunkowe NDB (Non Direction Beacon).

3.1.1. Pracują zgodnie zprzyznaną częstotliwością, wzakresach 255,0–405 kHz, 415–495 kHz i505,0–526,5 kHz zmodulacją sygnału wzakresie 1020 Hz ±50 Hz i400 Hz ±25 Hz, ogłębokości nie mniejszej niż 85% iniepożądanej modulacji nie większej niż 5% amplitudy sygnału. 3.1.2. Zapewniają, że moc sygnału nie obniża się więcej niż o1,5 dB wczasie nadawania znaku rozpoznawczego. 3.1.3. Mogą być wyposażone wdwa zestawy nadajników. 3.1.4. Wykorzystywane wprocedurach podejścia do lądowania są zasilane przez środki zapewniające ich pracę przez co najmniej 30 minut od chwili wystąpienia awarii zasilania. 3.2. Radiolatarnie ogólnokierunkowe VOR (VHF Omni-directional Radar Range) lub DVOR (Doppler VOR).

3.2.1. Podają azymut zobrazowany na monitorze statku powietrznego. 3.2.2. Wyposaża się wdwa niezależne systemy monitorujące skonfigurowane wtrybie OR lub AND powodujące wyłączenie radiolatarni lub przełączenie jej na zestaw rezerwowy, jeżeli:

1) nie jest nadawany prawidłowy kod identyfikacji;

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 121

2) monitorowany azymut zmienił się owartość większą niż 1°;

3) astąpiła zmiana owięcej niż 15% wzakresie sygnału 30 Hz, wpodnośnej 9960 Hz lub pojawił się brak sygnału n wcharakterystyce DVOR spowodowany awarią anten pracujących wparze;

4) pojawiła się usterka wsystemie monitorującym.

3.2.3. Posiadają indywidualny znak rozpoznawczy składający się zdwóch lub trzech liter alfabetu Morse’a, który jest nadawany co najmniej raz na 30 s zprędkością odpowiadającą około siedmiu słowom na minutę, oraz zapewniają:

1) częstotliwość modulacji 1020 Hz ±50 Hz;

2) głębokość modulacji nie większą niż 20%.

3.2.4. Zapewniają dostarczanie danych statkom powietrznym co najmniej wprzestrzeni pokrycia opublikowanej wAIP Polska. 3.2.5. Pracujące zDME nadają sygnał rozpoznawczy trzech znaków rozpoznawczych zVOR ijednego zDME. 3.2.6. nadają swojego znaku rozpoznawczego, jeśli nie pracują operacyjnie; wtym czasie mogą nadawać sygnał testoNie wy „TST”. Wyposaża się wśrodki zapewniające pracę tych radiolatarni przez co najmniej 4 godziny od chwili wystąpienia 3.2.7. awarii zasilania. Pracują wzakresie częstotliwości 108,000–117,975 MHz ±0,002% poziomą polaryzacją sygnału. 3.2.8. Utrzymują wkącie do 5° powyżej poziomu przeciwwagi częstotliwość podnośną sygnału owartości 9960 Hz ±1% 3.2.9. istałej amplitudzie modulowanej sygnałem 30 Hz ±1% ogłębokości modulacji 30% ±2% iwspółczynniku dewiacji 16 ±1. 3.2.10. odulacja amplitudy podnośnej 9960 Hz nie przekracza: M 3.3.

1) 5% dla radiolatarni VOR;

2) 40% dla radiolatarni DVOR. Radioodległościomierze DME (Distance Measuring Equipment).

3.3.1. Pracują wzakresie częstotliwości 960–1215 MHz. 3.3.2. Zapewniają nadawanie impulsów oczasie narastania impulsu nie większym niż 3 µs, czasie trwania impulsu wgranicach 3,5 µs ±0,5 µs oraz czasie opadania impulsu o2,5 µs, ale nie więcej niż 3,5 µs. 3.3.3. Zapewniają częstotliwość powtarzania impulsów nie niższą niż 700 par impulsów na sekundę (wliczając impulsy przypadkowe), zwyjątkiem okresów, kiedy nadawany jest sygnał rozpoznawczy. 3.3.4. Zapewniają, że odstęp pomiędzy impulsami wparze impulsów jest zgodny zwybranym kanałem ztabeli Awrozdziale 3 tomu IZałącznika 10 do Konwencji. 3.3.5. Zapewniają tolerancję od wyznaczonej częstotliwości dla nadajnika iodbiornika wgranicach ±0,002%. 3.3.6. Zapewniają czułość transpondera na poziomie co najmniej 103 dBW/m2 gwarantującą co najmniej 70% skuteczność odpowiedzi. 3.3.7. Zapewniają opóźnienie systemowe wtrybie X na poziomie 50 µs ±1 µs dla urządzeń trasowych oraz 50 µs ±0,5 µs dla urządzeń współpracujących zpomocami do lądowania. 3.3.8. Zapewniają opóźnienie systemowe wtrybie Y na poziomie 56 µs ±1µs dla urządzeń trasowych oraz 56 µs ±0,5 µs dla urządzeń współpracujących zpomocami do lądowania. 3.3.9. Wyposaża się wurządzenie monitorujące pracę nadajnika pracującego operacyjnie, które wyłącza uszkodzony nadajnik oraz przełącza DME na nadajnik rezerwowy, jeżeli taki istnieje. 3.3.10. ME współpracujący zILS jest zasilany przez urządzenie zapewniające jego pracę przez czas przewidziany dla D systemu ILS, lecz co najmniej przez 20 minut od chwili wystąpienia awarii zasilania. 3.3.11. osiadają indywidualny znak rozpoznawczy składający się zdwóch lub trzech liter alfabetu Morse’a, który jest naP dawany co najmniej raz na 30 s zprędkością odpowiadającą około siedmiu słowom na minutę.

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 121

3.3.12. nadaje swojego znaku rozpoznawczego, jeśli nie pracuje operacyjnie; wtym czasie może nadawać sygnał teNie stowy „TST”. Zapewniają dostarczanie danych statkom powietrznym wprzestrzeni pokrycia opublikowanej wAIP Polska. 3.3.13. 3.4. Radiolatarnie kierunku ILS (Instrumental Landing System). 3.4.1. Dzieli się ze względu na zapewniane przez nie parametry wzakresie dokładności, integralności iniezawodności pracy na kategorie: 3.4.2.

1) I– najniższą, która zapewnia poziom 2 integralności;

2) II – średnią, która zapewnia poziom 3 integralności;

3) III – najwyższą, która zapewnia poziom 4 integralności. Wyposaża się wsystem zapewniający jego wyłączenie wprzypadku awarii samego monitora.

3.4.3. ILS kategorii II lub III posiada co najmniej dwa monitory kontrolujące pracę jednego nadajnika. 3.4.4. Wyposaża się wsystem uruchamiający alarm na sygnalizatorze niepowodujący wyłączenia urządzenia, który włącza się wchwili utraty łączności zurządzeniami danego ILS. 3.4.5. ILS kategorii III wyposaża się wdwa zestawy pracujących równolegle nadajników, przy czym nadajnik niewykorzystywany operacyjnie powinien być podłączony do sztucznego obciążenia, celem monitorowania jego parametrów. Znajdujące się na przeciwnych końcach tej samej drogi startowej, stanowiące dwa odrębne systemy, są przełącza3.4.6. ne wsposób zapewniający, że wdanej chwili pracuje tylko jeden system iniemożliwe jest włączenie ILS niepracującego operacyjnie za pomocą urządzenia zdalnego sterowania lub lokalnego sterowania. 3.4.7. Są zasilane przez środki zapewniające ich pracę przez co najmniej 20 minut od chwili wystąpienia awarii zasilania.

Wyposaża się wurządzenia zapewniające natychmiastowe powiadomienie służb ruchu lotniczego w przypadku 3.4.8. wystąpienia awarii zasilania wcelu uprzedzenia osytuacji statków powietrznych znajdujących się wrejonie TMA. 3.4.9. Powinny pracować zzasilania awaryjnego wczasie potrzebnym statkom powietrznym do zakończenia rozpoczętych manewrów, apo ich zakończeniu urządzenie musi zostać wyłączone zpracy operacyjnej. 3.4.10. Radiolatarnie kierunku ILS LOC (Instrumental Landing System – Localizer). 3.4.10.1. racuje wzakresie częstotliwości 108,000–112,000 MHz izapewnia minimalny zasięg 25 NM, mierzony od środP ka systemu antenowego. C 3.4.10.2. ałkowity czas nadawania sygnału niemieszczącego się wgranicach tolerancji nie przekracza:

1) dla kategorii I– 10 s;

2) dla kategorii II – 5 s;

3) dla kategorii III – 2 s.

3.4.10.3. ażdy wyposaża się wco najmniej jeden monitor pola bliskiego, aILS kategorii III również wmonitor pola daleK kiego, który nie jest monitorem wykonawczym. 3.4.11. Radiolatarnie ścieżki schodzenia ILS GP (Instrumental Landing System – Glide Path). 3.4.11.1. racuje wzakresie częstotliwości 328,600–335,400 MHz izapewnia minimalny zasięg 10 NM, mierzony od środP ka systemu antenowego. 3.4.11.2. Całkowity czas nadawania sygnału niemieszczącego się wgranicach tolerancji nie przekracza:

1) dla kategorii I– 6 s;

2) dla kategorii II iIII – 2 s.

3.4.11.3. LS kategorii II iIII wyposaża się wco najmniej jeden monitor pola bliskiego kontrolującego kąt ścieżki schodzenia. I

Dziennik Ustaw 4. – 13 – Poz. 121

Wzrokowe pomoce nawigacyjne – VAN (Visual Aids for Navigation)

 Projektuje się, instaluje, konfiguruje iutrzymuje wsposób zgodny zdokumentacją projektową, obowiązującymi normami iwymaganiami dotyczącymi montażu urządzeń elektrycznych oraz uwzględniając wymagania dla przyjętych minimów operacji lotniska iwymagania określone wZałączniku 14 do Konwencji. 5. Automatyczne systemy pomiarowe parametrów meteorologicznych MET

 Projektuje się, instaluje, konfiguruje iutrzymuje wsposób zgodny zdokumentacją projektową oraz obowiązującymi normami iwymaganiami dotyczącymi systemów iprzyrządów meteorologicznych, awszczególności uwzględniając:

1) wymagania dla przyjętych minimów operacji lotniska;

2) wymagania określone wZałączniku 3 do Konwencji;

3) apewnienie nadzoru wyznaczonego personelu meteorologicznego autoryzującego wyniki pomiarów – zwyłąz czeniem depesz METAR AUTO (Automatic Meteorological Aerodrome Report) wzakresie wyników rutynowych pomiarów iobserwacji na lotnisku;

4) apewnienie kontroli oraz regulacji zmiejsca montażu urządzenia imiejsca stałego przebywania wyznaczonego z personelu technicznego, co najmniej wzakresie podstawowych parametrów automatycznych systemów pomiarowych;

5) zapewnienie współpracy zsystemami obróbki sygnałów oraz urządzeniami do transmisji danych;

6) zapewnienie rejestracji mierzonych parametrów wraz ze wskaźnikami dotyczącymi daty iczasu obserwacji.

5.1. Radary meteorologiczne wykorzystywane do osłony meteorologicznej lotnictwa, których parametry isposób wykonywania pomiarów zostały dostosowane do pomiaru obiektów meteorologicznych, zapewniają:

1) nominalną częstotliwości pracy wzakresie 2700–10 000 MHz;

2) ciągły, nie krótszy niż 3500 godzin rocznie, tryb pracy operacyjnej;

3) kątowy zakres obrotu anteny radaru wazymucie 0°–360º zdokładnością pozycjonowania anteny ≤ 0,5º;

4) kątowy zakres ruchu anteny radaru welewacji ≥ 0°–30º zdokładnością pozycjonowania anteny ≤ 0,2º;

5) stosunek poziomu wiązek bocznych do wiązki głównej anteny ≤ -23 dB;

6) prędkość obrotową anteny wazymucie ≥ 12º/s;

7) długość impulsu sondującego 0,1–4 µs;

8) dynamiczny zakres odbiornika ≥ 80 dB;

9) zdolność do rejestracji sygnałów ominimalnej mocy ≤ -100 dBm.

5.2. Lotniskowe systemy pomiarowe kategorii 1–3, określone wpkt 4.6.3.4 Załącznika 3 do Konwencji, dzielą się na kategorie powiązane zkategorią precyzyjnego podejścia do lądowania określoną dla danego lotniska I–III. 5.3. Lotniskowe systemy pomiarowe stosowane przez lotniskową służbę informacji powietrznej AFIS (Aerodrome Flight Information Service) umożliwiają pomiar co najmniej kierunku iprędkości wiatru, temperatury powietrza oraz ciśnienia QNH (Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the ground). Systemy detekcji ilokalizacji wyładowań atmosferycznych wykrywają wyładowania wszystkich typów, umożli5.4. wiają określenie ich rodzaju iczas wystąpienia oraz lokalizację. 5.5. Bezobsługowe lotniskowe systemy pomiarowe umożliwiają pomiary wczasie operacyjnym wpełnym trybie automatycznym. 6. Urządzenia isystemy przetwarzania izobrazowania danych – DP (Data Processing)

 Projektuje się, instaluje, konfiguruje iutrzymuje wsposób zapewniający możliwie najwyższą jakość, dostępność iciągłość usług, aich infrastruktura zapewnia ciągłość usługi dozorowania wprzypadku awarii podstawowego zasilania energetycznego albo awarii podstawowego łącza przesyłania danych.

Dziennik Ustaw 6.1. Systemy zobrazowania. 6.1.1. Zapewniają przedstawianie danych radarowych wjednym stale otwartym oknie na ekranie monitora za pomocą symbolu umożliwiającego określenie położenia obiektu ijego wektora prędkości wsposób umożliwiający identyfikację, wszczególności:

1) plotów PSR lub MSSR;

2) plotów łącznych PSR iMSSR;

3) traków PSR lub MSSR;

4) traków łącznych PSR iMSSR;

5) impulsów specjalnych identyfikacji pozycji SPI (Special Position Identification);

6) kodów specjalnych;

7) etykiet do symbolu określającego położenie obiektu dozorowanego. – 14 – Poz. 121

6.1.2. Zapewniają zwrócenie uwagi personelu technicznego, poprzez zmianę koloru opisu lub jego miganie albo poprzez sygnał dźwiękowy, wprzypadku gdy system wykryje jeden zponiższych kodów: 6.1.3.

1) 7700 – „Niebezpieczeństwo”;

2) 7600 – „Awaria radiostacji”;

3) 7500 – „Porwanie!”. Posiadają co najmniej następujące funkcje:

1) wybór zasięgu zobrazowania;

2) wybór dostępnych map;

3) wybór długości linii łączącej symbol pozycyjny zetykietą;

4) możliwość określenia odległości obiektu poprzez znaczniki odległości;

5) możliwość zmiany położenia etykiety;

6) przesunięcie zobrazowania względem środka jego układu.

6.1.4. Wyposażone są wurządzenia umożliwiające rejestrację iodtwarzanie zarejestrowanej sytuacji powietrznej, atakże odpowiednie zabezpieczenie iprzechowywanie zarejestrowanych danych przez okres co najmniej 30 dni od chwili zarejestrowania. Umożliwiają udostępnienie danych dozorowania oraz informacji oźródłach tych danych na stanowiskach zobrazo6.1.5. wania.

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 121

Załącznik nr2

GRANICE TOLERANCJI WZAKRESIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH IWYMAGAŃ ODNOSZĄCE SIĘ DOSZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH ORAZ EKSPLOATACYJNYCH LOTNICZYCH URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH, OKREŚLONYCH WZAŁĄCZNIKU NR 1 DO ROZPORZĄDZENIA Tabela T.1.1. Wartość parametru podczas kontroli zpowietrza urządzeń łączności Parametr Natężenie pola elektromagnetycznego Wartość ≥ 75 µV/m (-109 dbW/m²) Wynik pomiaru

Tabela T.2.1. Testy ipomiary do wykonania podczas kontroli zpowietrza urządzeń radiolokacyjnych Test lub pomiar Sprawdzenie maksymalnego zasięgu radaru na różnych wysokościach Sprawdzenie pokrycia radarowego na wybranych azymutach Sprawdzenie dokładności danych oobiekcie (azymut, odległość) Sprawdzenie dekodowania wysokości wmodzie C lub S Sprawdzenie poprawności przekazywania informacji łączem danych (mod Alub S) Sprawdzenie pracy zprzeplotem modów Pomiar ogólnego prawdopodobieństwa wykrycia Pomiar czasu przełączania kanałów Sprawdzenie możliwości manualnego przełączania kanałów Zobrazowanie sytuacji na wskaźnikach operacyjnych Zobrazowanie sytuacji na wskaźnikach technicznych Typ radaru PSR wynik pomiaru wynik pomiaru wynik pomiaru nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy wynik pomiaru wynik pomiaru wynik pomiaru wynik pomiaru wynik pomiaru MSSR wynik pomiaru wynik pomiaru wynik pomiaru wynik pomiaru wynik pomiaru wynik pomiaru wynik pomiaru wynik pomiaru wynik pomiaru wynik pomiaru wynik pomiaru

Tabela T.3.1. Wartości parametrów sprawdzanych podczas kontroli zpowietrza radiolatarni bezkierunkowych Mierzona wielkość lub Dopuszczalne tolerancje wymagana własność Kluczowanie Wyraźnie słyszalne, właściwie kluczowane, Identyfikacja alfabetem Morse’a prawidłowe kodowanie wprzestrzeni pokrycia Minimalna moc sygnału wymaganego na danym Moc sygnału lub obszarze geograficznym. Oscylacje igły ADF Oceniany zasięg kierunek (Automatic Direction Finder) nie mogą przekraczać ±10 stopni wprzestrzeni pokrycia Oscylacje igły ADF (Automatic Direction Finder) Zasięg wdrodze Kurs nie mogą przekraczać ±10 stopni wprzestrzeni lotniczej pokrycia* Strefa oczekiwania, Drgania igły nie mogą przekraczać ±5 stopni oraz procedury zbliżania Kurs nie mogą wystąpić błędne odwrócenia dające (jeśli dotyczą) fałszywe wrażenie przejścia stacji Brak tendencji do fałszywych przejść stacji oraz Przejście stacji nadmiernych oscylacji igły ADF (Automatic Direction Finder) Sprawdzany parametr

Dokładność pomiaru

Wynik pomiaru

3 dB 2º

* adiolatarnia może być uznana za działającą poprawnie, mimo że wskazanie kierunku przekracza tolerowaną wartość, jeśli jest to spoR wodowane oscylacjami igły ADF, oile oscylacje trwały mniej niż 4 sekundy (dla radiolatarni wykorzystywanych jako pomoce zbliżania) albo trwały mniej niż 8 sekund (dla radiolatarni wykorzystywanych jako pomoce trasowe).

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 121

Tabela T.3.2. Wartości parametrów sprawdzanych podczas kontroli zpowietrza radiolatarni ogólnokierunkowych Sprawdzany parametr Rotacja Orientacja Polaryzacja Dokładność charakterystyki Błąd ustawienia Ugięcia Falowania iwyzębienia – przydatność do nawigacji Zasięg Modulacja 9960 Hz 30 Hz Sygnał identyfikacji Monitorowanie kierunku (radial odniesienia) Nadajnik zapasowy Mierzona wartość lub wymagana cecha Zgodnie zruchem wskazówek zegara Poprawność Dewiacja Dewiacja Ocena pilota Natężenie pola Głębokość modulacji Czysty, czytelny wprzestrzeni pokrycia Dewiacja Praca normalna (sprawdzenie wszystkich parametrów jak dla nadajnika głównego) Dopuszczalne tolerancje poprawna poprawna ±2,0º ±2,0º ±3,5° ±3,0° Zdatne 90 μV/m 28% – 32% Czysty ±1° 0,3º 0,3º 0,6º 0,6º 0,3º Subiektywne 3 dB 1% Dokładność pomiaru Wynik pomiaru

Tabela T.3.3. Wartości parametrów sprawdzanych podczas kontroli zpowietrza radioodległościomierza Sprawdzany Mierzona wielkość lub Dopuszczalne tolerancje parametr wymagana cecha Poziom AGC Sygnał zapewniający natężenie pola wgranicach Zasięg (Automatic Gain ≥-89 dBW/m2 lub wg wymogów operacyjnych Control) ≤ 150 m dla urządzenia kolokowanego zVOR (VHF Omni-directional Radar Range) lub Dokładność Dystans wolnostojącego ≤ 75 m dla urządzeń współpracujących zradiolatarnią kierunku Czas narastania ≤ 3 μs Czas trwania = 3,5 μs ±0,5 μs Kształt Czas wygaszania ≤ 3,5 μs Czas, amplituda impulsu Amplituda: pomiędzy 95% wzrostu lub spadku amplitudy, ≥ 95% maksymalnej amplitudy Odstęp Kanał X: 12 ±0,25 μs pomiędzy Czas, amplituda Kanał Y: 30 ±0,25 μs impulsami Poprawność, czystość, odpowiednie Identyfikacja Identyfikacja zsynchronizowanie Skuteczność Zmiany skuteczności, Wskazać obszary, gdzie zmiany są znaczące odpowiedzi pozycja Wyłączenia Wyłączenie, pozycja Wskazać, gdzie następuje wyłączenie Dokładność pomiaru 1 dB Wynik pomiaru

20 m

0,1 μs 1%

0,05 μs nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 121

Tabela T.3.4. Wymagania dotyczące limitów alarmowych monitorów radiolatarni kierunku ILS (Instrumental Landing System) Wymagania dla ILS kategorii: I II III 0,015 DDM 0,011 DDM 0,009 DDM ILS – kierunku LOC Kurs 15 µA 11 µA 9 µA (Instrumental Landing System – Czułość 17% 17% 10% Localizer) przemieszczania nominalnej wartości nominalnej wartości nominalnej wartości ILS – ścieżki Kąt ścieżki ±7,5% ±7,5% ±7,5% schodzenia GP schodzenia nominalnej wartości nominalnej wartości nominalnej wartości (Instrumental Czułość ±0,37 25% 25% Landing System – przemieszczania kąta nominalnego nominalnej wartości nominalnej wartości Glide Path) Rodzaj ILS Parametr kontrolowany Tabela T.3.5. Wartości parametrów sprawdzanych podczas kontroli zpowietrza ILS LOC Mierzona wielkość lub wymagana cecha Alfabet Morse’a Słyszalność, DDM DDM Głębokość modulacji Wynik pomiaru

Sprawdzany parametr

Dopuszczalne tolerancje

Dokładność pomiaru

Wynik pomiaru

Identyfikacja Cechy sygnału głosowego Modulacja – równowaga Modulacja – głębokość Szerokość sektora – umożliwia wyliczenie czułości przemieszczenia Wyrazistość poza linią kierunku Wyrazistość dla dużych kątów Dokładność ustawienia osi kierunku Wzrost liniowy DDM

Właściwe kodowanie, wyraźna słyszalność wprzestrzeni pokrycia Czysty głos na poziomie podobnym do sygnału identyfikacji, stały na linii kursu 0,002 DDM 18%–22%

Ocena subiektywna Ocena subiektywna 0,001 DDM ±0,5%

DDM, kąt

±17% wartości nominalnej – ILS kat. IiII ±10% wartości nominalnej – ILS kat. III

±3 μA ±2 μA (przy Iwej=150 μA)

DDM

Zkażdej strony linii kursowej liniowy wzrost do 175 µA Następnie do 10° utrzymanie 175 µA Pomiędzy 10° a35° minimum 150 µA Jeśli pokrycie jest poza ±35° minimum 150 µA Minimum 150 µA Wstosunku do punktu odniesienia ILS: ± 10,5 m (35 ft) – ILS kat. I ± 7,5 m (25 ft) – ILS kat. II ± 3 m (10 ft) – ILS kat. III > 180 μA (liniowy wzrost od 0 do > 180 μA)

±5 μA (przy Iwej=150 μA) ±5 μA (przy Iwej=150 μA) ±2 m – ILS kat. I, ±1 m – ILS kat. II, ±0,7 m – ILS kat. III

DDM DDM, odległość, kąt DDM

Dziennik Ustaw – 18 – Najdalszy kraniec przestrzeni pokrycia do punktu A30 μA – dla ILS kat. I, II iIII Od pktAdo pktB: Od punktu Ado punktu B liniowy spadek do malejąco 3 μA–1 μA 15μA – dla ILS kat. Ioraz spadek do 5 μA – dla ILS kat. II iIII Poza punktem B 15 μA do punktu C – dla ILS kat.I Od pktB do pktE: 5 μA do punktu odniesienia – dla ILS kat. II, 1μA 5 μA do punktu D idalej liniowy wzrost do 10μA w punkcie E – dla ILS kat. III Od anteny radiolatarni do odległości: 46,3 km (25 NM) wzakresie ±10° od linii kursu 31,5 km (17 NM) wzakresie 10°–35° od linii kursu 18,5 km (10 NM) poza zakresem ±35°, jeśli jest pokrycie >40 μV/m (-114 dBW/m2) Nie więcej niż 3° ±3 dB 0,1° Poz. 121

Struktura osi kierunku

DDM

Przestrzeń pokrycia – zasięg użyteczny nominalny Pokrycie – natężenie pola Kurs tylny

Prąd flagi

Natężenie pola DDM, kąt

– szerokość sektora – dokładność – struktura – głębokość modulacji

DDM, odległość Głębokość modulacji

FAF do 1,85 km (1 NM) od progu startowego: ±40μA Malejąco liniowo do: ±20 μA

Granica zasięgu do pozycji końcowego podejścia: ±40 μA

Wobrębie 60 m rozszerzonej linii centralnej na1NM

±6 m

Alarmowanie: – ustawienie

DDM, odległość

Alarmowanie: – czułość przemieszczania Alarmowanie: – wyrazistość poza osią kierunku

DDM

DDM

18%–22% w przybliżeniu 9 km (5 NM) od radio±0,5% latarni kierunku ILS Monitor musi alarmować przy zmianie odległości od punktu odniesienia ILS, wgłównej linii kursu od ekwiwalentu centralnej linii drogi startowej, owięcej niż: 10,5 m (35 ft) – dla ILS kat. I 2m 7,5 m (25 ft) – dla ILS kat. II 1m 6,0 m (20 ft) – dla ILS kat. III 0,7 m Monitor musi alarmować przy zmianie czułości ±4% (ILS kat. IiII) przemieszczania owartość większą niż 17% od ±2% (ILS kat. III) wartości nominalnej Monitor musi alarmować, kiedy wskazówka wyrazistości poza osią kierunku opadnie poniżej ±5 μA 150 μA wdowolnej przestrzeni pokrycia poza kursem

Tabela T.3.6. Wartości parametrów sprawdzanych podczas kontroli zpowietrza ILS GP Mierzona wielkość lub wymagana cecha

Sprawdzany parametr

Dopuszczalne tolerancje

Dokładność pomiaru

Wynik pomiaru

Ustawienie DDM, kąt kąta schodzenia Wysokość punktu DDM odniesienia Czułość przemieszczania DDM, kąt – szerokość sektora

± 7,5% nominalnego kąta – dla ILS kat. IiII ± 4,0% nominalnego kąta – dla ILS kat. III 15 m (50 ft) + 3 m (10 ft) Zgodnie zpkt 3.1.5.6 wtomie IZałącznika 10 do Konwencji

0,75% kąta (kat. IiII) 0,3% kąta (kat. III) 0,6 m 2,5% (kat. I) 2,0% (kat. II) 1,5% (kat. III)

Dziennik Ustaw – 19 – Na kącie pomiędzy płaszczyzną horyzontu a0,3° nie mniej niż 190 μA Jeżeli 190 μA jest na kącie większym niż 0,45°, musi być utrzymane do ≤ 0,45° Musi osiągnąć co najmniej 150 μA inie spaść poniżej 150 μA, póki nie zostanie osiągnięte 1,75° Bezpieczna wyrazistość na 180 μA (normalna) lub na 150 μA (szeroki alarm) Dla ILS kat Iod granicy zasięgu do pktC – 30 μA Dla ILS kat. II iIII od granicy zasięgu do pktA– 30 μA Od pktAdo pktB liniowy spadek 30 μA–20 μA Od pktB do pktodniesienia 20 μA 0,002 DDM 37,5%–42,5% dla każdego tonu Poprawna praca odbiornika wsektorze ±8° od środka centralnej linii radiolatarni kierunku ILS dla co najmniej 18,5 km (10 NM) wzakresie 1,75°–0,45° ponad płaszczyzną, lub dla niskiego kąta do 0,3° jako wymagane dla zabezpieczenia procedury przechwycenia ścieżki schodzenia > 400 μV/m (-95 dBW/m2) Zgodnie zpkt 3.1.5.7 wtomie IZałącznika 10 do Konwencji Monitor musi uruchomić alarm przy zmianie kąta pomiędzy ścieżką schodzenia alinią poniżej ścieżki schodzenia odpowiadającej wartości 75μA owięcej niż ±0,037° – dla ILS kat. I Monitor musi wywołać alarm przy zmianie czułości przemieszczania owięcej niż 25% wartości nominalnej – dla ILS kat. II iIII Poz. 121

Wyrazistość pod ścieżką Wyrazistość nad ścieżką Zabezpieczenie nad przeszkodami Struktura ścieżki schodzenia Zbalansowanie modulacji Głębokość modulacji

DDM, kąt

±6 μA

DDM, kąt

±6 μA

DDM

Ocena subiektywna

DDM

ILS kat I: ±3 μA ILS kat II: ±2 μA ILS kat III: ±2 μA 0,001 DDM 0,5%

Głębokość modulacji Głębokość modulacji

Pokrycie – wodległości

Prąd flagi

±3 dB

Pokrycie – natężenie pola Monitoring – zmiany kąta

Natężenie pola DDM, kąt

±3 dB ±4 μA

Monitoring – czułość przemieszczania

DDM, kąt

±6 μA ±1 dB

Tabela T.4.1. Wymagania dotyczące dokładności ustawień kątowych jednostek świetlnych (odniesienie: Teodolit) Lp. 1 2 3 4 5 6 Sprawdzana jednostka jednostka świetlna Akąt θA (projektowy)………...° * jednostka świetlna B kąt θB (projektowy)……...….° * jednostka świetlna C kąt θC (projektowy)…………° * jednostka świetlna D kąt θD (projektowy)…...……° * teoretyczny kąt PAPI θ = (θB + θC)/2 teoretyczny sektor schodzenia PAPI (θC–θB) zILS bez ILS 0,50° 0,33° Tolerancja θA ±0,085° θB ±0,085° θC ±0,085° θD ±0,085° θ ±0,085° 0,50° ±0,17° 0,33° ±0,17° Podać kąt rzeczywisty Podać kąt po oblocie

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 121

Tabela T.4.2. Wymagania dotyczące dokładności ustawień kątowych jednostek świetlnych (odniesienie: Teodolit iGPS) Lp. 1 jednostka świetlna A* Sprawdzana jednostka odległość od progu drogi startowej THR (Treshold)………. kąt θA (projektowy)…….° 2 3 4 5 6 jednostka świetlna B* jednostka świetlna C* jednostka świetlna D* teoretyczny kąt PAPI θ = (θB + θC)/2 teoretyczny sektor schodzenia PAPI (θC–θB) zILS bez ILS 0,50° 0,33° odległość od THR………. kąt θB (projektowy)…….° odległość od THR..…….. kąt θC (projektowy)…….° odległość od THR………. kąt θD (projektowy)…….° θD ±0,085° θ ±0,085° 0,50° ±0,17° 0,33° ±0,17° θC ±0,085° θB ±0,085° θA ±0,085° Tolerancja Wartość zmierzona

Tabela T.4.3. Wymagania dotyczące obszaru przestrzeni powietrznej objętego sygnałem świetlnym pochodzącym zpromieniowania LUN (odniesienie: GPS) Lp. 1 2 3 4 Strona pomiaru H =……… m (dla θ -1,5° =………..°) (wszystkie jednostki czerwone) Lewa (dół) H =……… m (dla θ -1,5° =………..°) (wszystkie jednostki czerwone) Prawa (dół) H =……… m (dla θ +1,5° =………..°) (wszystkie jednostki białe) Lewa (góra) H =……… m (dla θ +1,5° =………..°) (wszystkie jednostki białe) Prawa (góra) Pomiar Wymagane pokrycie 10 km / -8° 10 km / +8° 10 km / -8° 10 km / +8° Wartość zmierzona

Tabela T.4.4. Wymagania dotyczące zabezpieczenia nad przeszkodami (odniesienie: Teodolit iGPS) Sprawdzany kąt Teoretyczny kąt θ1 zabezpieczenia nad przeszkodami bez ILS Teoretyczny kąt θ1 zabezpieczenia nad przeszkodami zILS Wymagana wartość θ1 = θ - (1° + 0,17°) θ1 = θ - (1° + 0,25°) Wartość zmierzona Uwagi

Tabela T.4.5. Wymagania dotyczące regulacji intensywności świecenia poprzeczki świetlnej iustawienia jej wpoziomie Regulacja intensywności świecenia iustawienia wpoziomie jednostek świetlnych Jednostka A Jednostka B Jednostka C Jednostka D Wynik pomiaru*

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 121

Tabela T.5.1. Testy ipomiary do wykonania podczas kontroli zpowietrza urządzeń isystemów przetwarzania izobrazowania danych Test lub pomiar Dokładność zobrazowanych danych oobiekcie (azymut, odległość, identyfikacja) Zobrazowanie informacji owysokości statku powietrznego (mod C lub S) Zobrazowanie informacji przekazywanej ztranspondera łączem danych (mod Alub S) Pomiar czasu przełączania kanałów Sprawdzenie możliwości manualnego przełączania kanałów Zobrazowanie sytuacji na wskaźnikach operacyjnych itechnicznych

* Należy wpisać – poprawne lub niepoprawne.

Wynik pomiaru*

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 121 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.