Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1330 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-11-18
Data wydania:2013-08-14
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1330 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 18 listopada 2013 r. Poz. 1330

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW zdnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

1. Na podstawie art.16 ust. 3 ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 29 czerwca 2011r. wsprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien wdrodze mandatu karnego (Dz.U. Nr135, poz.790), zuwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien wdrodze mandatu karnego (Dz.U. poz.634).

2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 4 czerwca 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien wdrodze mandatu karnego (Dz.U. poz.634), który stanowi: „§ 2.Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Dziennik Ustaw –2– Poz. 1330

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 14 sierpnia 2013 r. (poz.1330)

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW zdnia 29 czerwca 2011r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego Na podstawie art.95 § 5 ustawy zdnia 24 sierpnia 2001r. – Kodeks postępowania wsprawach owykroczenia (Dz.U. z2013r. poz.395, 765 i 1247) zarządza się, co następuje: §1.Rozporządzenie określa: 1) uprawnienia inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, zwanych dalej „inspektorami”, oraz pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego posiadających uprawnienia kontrolne, októrych mowa wart.76a ustawy zdnia 6września 2001r. otransporcie drogowym (Dz.U. z2012r. poz.1265, zpóźn. zm.1)), zwanych dalej „pracownikami”, do nakładania grzywien wdrodze mandatu karnego; wykaz wykroczeń, za które inspektorzy oraz pracownicy są uprawnieni do nakładania grzywien; zasady isposób wydawania inspektorom oraz pracownikom upoważnień do nakładania grzywien. §2.2)

1. Inspektorzy są uprawnieni do nakładania grzywien wdrodze mandatu karnego za wykroczenia określone w: 1) art.52b, art.86 § 1, art.88, art.90, art.91, art.92 § 1, art.92a, art.94, art.95, art.95a, art.96 § 1 pkt2 i4–6, w§ 2 za czyny określone w§ 1 pkt4–6 oraz za nieumyślne dopuszczenie do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień iw§ 3, art.97, art.99 § 1 pkt2 i3 oraz art.100 pkt2 i3 ustawy zdnia 20maja 1971r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z2013r. poz.482, 829 i 1247); art.37b ust. 1 ustawy zdnia 21 sierpnia 1997r. oochronie zwierząt (Dz.U. z2013r. poz.856); art.26 ust. 1 pkt2 i3 ustawy zdnia 11 maja 2001r. – Prawo omiarach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1069); art.24 ust. 4 pkt3, 5–7 ustawy zdnia 29 lipca 2005r. osystemie tachografów cyfrowych (Dz.U. Nr180, poz.1494, zpóźn. zm.3)). 2.Pracownicy są uprawnieni do nakładania grzywien wdrodze mandatu karnego za wykroczenia określone w: 1) 2) 3) art.92 § 1, art.92a oraz art.96 § 3 ustawy zdnia 20 maja 1971r. – Kodeks wykroczeń; art.37b ust. 1 ustawy zdnia 21 sierpnia 1997r. oochronie zwierząt; art.24 ust. 4 pkt5–7 ustawy zdnia 29 lipca 2005r. osystemie tachografów cyfrowych.

2) 3)

2) 3) 4)

§3.1. Upoważnienie do nakładania grzywien wdrodze mandatu karnego wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego. 2.Upoważnienie zawiera: 1) 2) 3) 4)

1) 2)

oznaczenie organu wydającego upoważnienie; datę wydania itermin ważności upoważnienia; numer upoważnienia; powołanie podstawy prawnej;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2013r. poz.21, 567, 628, 829 i

914. Wbrzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 4 czerwca 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien wdrodze mandatu karnego (Dz.U. poz.634), które weszło wżycie zdniem 21 czerwca 2012r. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 661 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz.1016.

3)

Dziennik Ustaw 5) 6) 7) 8) 9) –3– Poz. 1330

imię, nazwisko istanowisko służbowe upoważnionego inspektora lub pracownika; oznaczenie inspektoratu transportu drogowego, wktórym jest zatrudniony upoważniony inspektor lub pracownik; numer służbowy upoważnionego inspektora lub pracownika inumer legitymacji służbowej; wskazanie wykroczeń, za które inspektor lub pracownik jest upoważniony do nakładania grzywien wdrodze mandatu karnego; oznaczenie obszaru, na którym upoważnienie jest ważne;

10) odwzorowanie pieczęci okrągłej organu wydającego; 11) podpis (faksymile) Głównego Inspektora Transportu Drogowego. 3.Organ wydający upoważnienie prowadzi ewidencję wydanych upoważnień. §4.Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zdnia 21 marca 2003r. wsprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien wdrodze mandatu karnego (Dz.U. Nr59, poz.522 oraz z2006r. Nr108, poz.743). §5.Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2011r.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1330 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

 • Zgłoszenie zmian w KRS

  W spółce z o. o. zmienił się jedyny wspólnik i prezes. Czy do zgłoszenia tych zmian do KRS konieczne jest dołączenie jednolitego tekstu umowy spółki (aktu założycielskiego)? (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-28 poz. 1672

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia

 • Monitor Polski 2011 nr 112 poz. 1144

  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 99 z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 • Monitor Polski 2011 nr 50 poz. 556

  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 38 z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-28 poz. 1671

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

 • Monitor Polski 2013 poz. 190

  Zarządzenie Nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.