Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1342 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-11-19
Data wydania:2013-08-21
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1342 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 1342

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW zdnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z2011r. Nr197, poz. 1172 iNr232, poz. 1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów zdnia 8 kwietnia 2008r. wsprawie szczegółowych zasad itrybu finansowania przygotowania idziałania jednostek wojskowych poza granicami państwa (Dz. U. Nr62, poz.389), zuwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa (Dz. U. poz. 660).

2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Rady Ministrów zdnia 29 maja 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie szczegółowych zasad itrybu finansowania przygotowania idziałania jednostek wojskowych poza granicami państwa (Dz. U. poz. 660), który stanowi: „§

2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Dziennik Ustaw –2– Poz. 1342

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 21 sierpnia 2013 r. (poz. 1342)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW zdnia 8 kwietnia 2008r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu finansowania przygotowania i działania jednostek wojskowych poza granicami państwa Na podstawie art.9 ust.1 pkt 3 ustawy zdnia 17 grudnia 1998r. ozasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr162, poz.1117, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady itryb finansowania przygotowania idziałania jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „jednostkami wojskowymi”, poza granicami państwa. §2.

1. Wydatki związane zprzygotowaniem idziałaniem jednostek wojskowych poza granicami państwa finansuje się zbudżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

2. Wydatki, októrych mowa wust.1, mogą być finansowane wcałości lub wczęści ze środków finansowych otrzymanych zorganizacji międzynarodowej organizującej przedsięwzięcie, wktórym uczestniczą te jednostki. §3. Wprzypadku kierowania poza granice państwa jednostek wojskowych, wktórych składzie jest wymagane uczestnictwo osób posiadających specjalistyczne kwalifikacje, zatrudnionych lub pełniących służbę wjednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, niebędących jednostkami budżetowymi, wydatki osobowe dotyczące tych osób finansuje się zbudżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. §4.2)

1. Dysponentami środków finansowych, októrych mowa w§ 2, realizującymi wydatki związane zprzygotowaniem idziałaniem jednostek wojskowych poza granicami państwa, wprzypadkach, októrych mowa wart.2 pkt 1 ustawy zdnia 17 grudnia 1998r. ozasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, zwanej dalej „ustawą”, są: 1) kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – wzakresie zabezpieczenia logistycznego imedycznego, októrym mowa wust.2, zzastrzeżeniem pkt 3; 2) Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych – wzakresie obsługi finansowej, októrej mowa wust.3, zzastrzeżeniem pkt 3;

kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Dowódcy Wojsk Specjalnych – w zakresie zabezpieczenia logi3) stycznego, októrym mowa wust.2 pkt 1–3, oraz obsługi finansowej, októrej mowa wust.3 pkt 1–4, wydzielonych komponentów Wojsk Specjalnych.

2. Wydatki na zabezpieczenie logistyczne imedyczne obejmują wszczególności: 1) 2) 3) 4) 5) przewóz osób wchodzących wskład jednostki ijej wyposażenia; zakup wkraju środków materiałowych iwyposażenia podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej; ubezpieczenie majątkowe, októrym mowa w§ 7; transport sanitarny jako element strategicznej ewakuacji medycznej; zakup wkraju produktów leczniczych, wyrobów medycznych iproduktów biobójczych.

1) 2)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2004r. Nr210, poz. 2135, z2009r. Nr79, poz.669 iNr161, poz. 1278, z2010r. Nr240, poz. 1601, z2011r. Nr205, poz. 1203 oraz z2012r. poz.908. Wbrzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów zdnia 29 maja 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie szczegółowych zasad itrybu finansowania przygotowania idziałania jednostek wojskowych poza granicami państwa (Dz. U. poz.660), które weszło wżycie zdniem 29 czerwca 2012r.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 1342

3. Wydatki na obsługę finansową obejmują wszczególności: 1) 2) wypłatę należności zagranicznych, dodatku wojennego inależności pieniężnych ztytułu podróży służbowej; zakup wrejonie działania jednostki materiałów idrobnego sprzętu niezbędnego do zabezpieczenia jej działalności;

3) opłatę za nabyte wrejonie działania jednostki usługi wzakresie zakwaterowania iwyżywienia, transportu, łączności iwydatki poniesione na cele reprezentacyjne oraz inne niezbędne potrzeby; 4) uregulowanie należności ztytułu szkód związanych zdziałaniem jednostki poza granicami państwa, wtym wypłatę odszkodowań; 5) 6) koszty realizacji zadań wzakresie pomocy humanitarnej; ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

§5. Obsługę finansową ilogistyczną jednostek wojskowych przebywających poza granicami państwa wprzypadkach, októrych mowa wart.2 pkt 2 ustawy, wykonują jednostki wojskowe, na których zaopatrzeniu jednostki te pozostają. §6. Na pokrycie wydatków jednostki wojskowej poza granicami państwa bezpośrednio związanych zzaopatrzeniem na rynku lokalnym żołnierzowi lub pracownikowi tej jednostki udziela się zaliczki. §7.

1. Jeżeli zumowy międzynarodowej wynika obowiązek ubezpieczenia uzbrojenia isprzętu wojskowego jednostek wojskowych kierowanych poza granice państwa, wydatki ztego tytułu są pokrywane zbudżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

2. Zakres isumę ubezpieczenia określa umowa ubezpieczenia, którą zawiera jednostka wykonująca obsługę logistyczną jednostki wojskowej. §8. Tryb dokonywania wydatków, wzory, zasady iterminy sporządzania dokumentów rozliczeniowych określają przepisy ofinansach publicznych. §9. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów zdnia 27 lipca 1999r. wsprawie szczegółowych zasad itrybu finansowania przygotowania idziałania jednostek wojskowych poza granicami państwa (Dz. U. Nr64, poz. 732 oraz z2003r. Nr134, poz. 1246). §10. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).

3)

Rozporządzenie zostało ogłoszone wdniu 15 kwietnia 2008r.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1342 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

 • Kwalifikacje członków rady nadzorczej

  W statucie firmy w której większościowy pakiet udziałów posiada "prywatny" inwestor, zapisano, że kandydatem na członka Rady Nadzorczej wybieranym przez pracowników (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-13 poz. 43

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru kwartalnego sprawozdania o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-30 poz. 1188

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-28 poz. 1672

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-13 poz. 1540

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-20 poz. 1709

  Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji tekstu jednolitego zmienionego Statutu Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, przyjętego w Hadze dnia 30 czerwca 2005 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.