Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 136 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-29
Data wydania:2013-01-11
Data wejscia w życie:2013-02-13
Data obowiązywania:2013-02-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 136 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 29 stycznia 2013 r. Poz. 136

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zdnia 11 stycznia 2013r. wsprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu itrybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa Na podstawie art.10 ust. 1 ustawy zdnia 17 listopada 2006r. osystemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności ibezpieczeństwa państwa (Dz.U. Nr235, poz.1700, z2010r. Nr182, poz.1228 oraz z2011r. Nr92, poz.528) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa: 1) szczegółowy wykaz wyrobów podlegających ocenie zgodności zpodziałem na grupy wyrobów wymienionych wart.6 ust. 2 ustawy zdnia 17 listopada 2006r. osystemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności ibezpieczeństwa państwa, zwanej dalej „ustawą”; 2) sposób itryb przeprowadzania oceny zgodności wodniesieniu do wyrobów, októrych mowa wpkt1, oraz wodniesieniu do czynności, októrych mowa wart.6 ust. 1 ustawy. §

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do: 1) jednostkowych prototypów wyrobów; 2) wyrobów nabywanych przez kontyngenty Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących zadania poza granicami państwa od dostawców zagranicznych poza granicami państwa; 3) wyrobów, które zostały poddane remontowi lub modernizacji, zwyjątkiem nowych zespołów wchodzących wskład tych wyrobów, które zostały ujęte wszczegółowym wykazie wskazanym w§ 4 ust. 1, zwanym dalej „wykazem”. §

3. Ilekroć wrozporządzeniu jest mowa o: 1) procesie rządowego zapewnienia jakości (Government Quality Assurance – GQA) – należy przez to rozumieć nadzorowanie jakości wyrobów zamawianych przez państwa członkowskie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na potrzeby obronności tych państw, które ratyfikowały i wypełniają postanowienia porozumienia standaryzacyjnego – STANAG4107 „Wzajemna akceptacja procesu rządowego zapewnienia jakości oraz stosowania publikacji standaryzacyjnych zapewnienia jakości”; 2) trybie I– należy przez to rozumieć czynności, októrych mowa wart.6 ust. 1 pkt1 ustawy; 3) trybie II – należy przez to rozumieć badania, októrych mowa wart.6 ust. 1 pkt2 ustawy; 4) trybie III – należy przez to rozumieć certyfikację, októrej mowa wart.6 ust. 1 pkt3 ustawy; 5) programie certyfikacji wyrobu – należy przez to rozumieć system certyfikacji wyrobu odnoszący się do wyrobów, do których stosuje się takie same wyspecyfikowane wymagania, określone zasady iprocedury. § 4.

1. Dla wyrobów podlegających ocenie zgodności, wymienionych wart.6 ust. 2 ustawy, tryb oceny zgodności jest określony wwykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

2. Ocena zgodności prowadzona jest wszczególności zgodnie zprocedurami imetodykami określonymi lub przywołanymi wspecyfikacji technicznej wyrobu.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 136

§ 5.

1. Ocenę zgodności wyrobów zprzypisanym wwykazie trybem II lub trybem III można przeprowadzić wtrybieI, aocenę zgodności wyrobów zprzypisanym wwykazie trybem III można przeprowadzić wtrybieII – wodniesieniu do wyrobów, które podczas eksploatacji wokresie co najmniej trzech ostatnich lat nie spowodowały zagrożeń, októrych mowa wart.2 ust. 1 pkt3 ustawy, poza zagrożeniem będącym skutkiem użycia wyrobu zgodnie zprzeznaczeniem.

2. Za zgodą Ministra Obrony Narodowej, wprzypadkach innych niż wymienione wust. 1, ocenę zgodności można przeprowadzić wtrybie innym niż wskazany dla danego wyrobu wwykazie, wszczególności gdy: 1) wyrób jest na wyposażeniu państwa członkowskiego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego albo 2) wyrób jest pozyskiwany w drodze umowy realizowanej na podstawie programów międzynarodowych lub inicjatyw funkcjonujących wramach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

3. Minister Obrony Narodowej wyraża zgodę, októrej mowa wust. 2, przez akceptację wniosku wsprawie pozyskania nowego uzbrojenia isprzętu wojskowego wraz zzałączoną specyfikacją techniczną.

4. Ocenę zgodności wyrobów zprzypisanym wwykazie trybemImożna przeprowadzić wtrybie II lub wtrybieIII, aocenę zgodności wyrobów zprzypisanym wwykazie trybem II można przeprowadzić wtrybie III – wodniesieniu do wyrobów, które podczas eksploatacji wokresie co najmniej trzech ostatnich lat spowodowały zagrożenia, októrych mowa wart.2 ust. 1 pkt3 ustawy, poza zagrożeniem będącym skutkiem użycia wyrobu zgodnie zprzeznaczeniem.

5. Czynności dotyczące zmiany trybu oceny zgodności wynikające zust. 1–3 realizują komórki lub jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej opracowujące specyfikacje techniczne. § 6.

1. Wtrybie Idostawca dokonuje oceny zgodności poprzez przeprowadzenie co najmniej jednej zniżej wymienionych czynności: 1) kontroli wyrobu wtoku produkcji; 2) kontroli ibadań końcowych wyrobu; 3) kontroli procesu wytwarzania wyrobu; 4) innych czynności określonych wspecyfikacji technicznej, potwierdzających zgodność wyrobu ze specyfikacją techniczną.

2. Jeżeli czynności, októrych mowa wust. 1, potwierdzą zgodność wyrobu ze specyfikacją techniczną, dostawca wystawia deklarację zgodności OiB.

3. Wprzypadku prowadzenia oceny zgodności wtrybieIdostawca, który nie jest producentem wyrobu, może potwierdzić dokonanie oceny zgodności, októrej mowa wust. 1, na podstawie wystawionej przez producenta wyrobu deklaracji zgodności OiB, októrej mowa wust.

2. § 7.

1. Wtrybie II jednostka badawcza przeprowadza badania wyrobu zgodnie zmetodykami badawczymi określonymi wspecyfikacji technicznej iprzywołanymi wzakresie akredytacji OiB.

2. Jednostka badawcza, wykorzystując wyniki badań zagranicznego lub krajowego laboratorium badawczego, ustala, czy laboratorium posiada akredytację wzakresie przedstawionych wyników badań. § 8.

1. Wprzypadku prowadzenia oceny zgodności wtrybieIII jednostka certyfikująca wykonuje czynności zgodnie zprogramami certyfikacji przywołanymi wzakresie akredytacji OiB.

2. Jednostka certyfikująca, wykorzystując wyniki badań zagranicznych lub krajowych laboratoriów badawczych iinstytucji certyfikujących, ustala, czy dane laboratorium posiada akredytację wzakresie przedstawionych wyników badań. §

9. Wprzypadku zakupu wyrobu produkowanego za granicą ocena zgodności może być przeprowadzona łącznie zprocesem rządowego zapewnienia jakości. §

10. Dostawca, odpowiednio do trybu oceny zgodności, powinien posiadać: 1) dokumenty potwierdzające przeprowadzenie czynności, októrych mowa w§ 6 ust. 1 lub ust. 3; 2) świadectwo lub świadectwa zbadań wyrobu, jeżeli mają zastosowanie; 3) certyfikat na wyrób, jeżeli ma zastosowanie.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 136

§ 11.

1. Jednostka badawcza powinna posiadać dokumenty potwierdzające wyniki czynności, októrych mowa wart.8 ust. 1 ustawy.

2. Jednostka certyfikująca powinna posiadać dokumenty potwierdzające wyniki czynności, októrych mowa wart.9 ust.5 ustawy. §

12. Dokumenty, októrych mowa w§ 10 i11, dostawca, jednostka badawcza lub jednostka certyfikująca przedstawia na żądanie organu sprawującego nadzór nad czynnościami związanymi zwyrobem. § 13.

1. Sposób i tryb oceny zgodności wyrobów objętych zakresem przedmiotowym ustawy, innych niż określone wzałączniku, określają komórki lub jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej, opracowujące specyfikacje techniczne.

2. Przy określaniu sposobu itrybu oceny zgodności uwzględnia się: 1) charakter ryzyka stwarzanego przez wyrób oraz stopień, wjakim jest możliwe zarządzanie tym ryzykiem za pomocą oceny zgodności; 2) potrzebę unikania procedur, których koszty lub efekty byłyby niewspółmierne wstosunku do poziomu zidentyfikowanego ryzyka; 3) potrzebę potwierdzenia osiągnięcia przez wyrób kluczowych parametrów icharakterystyk oraz wymaganego poziomu interoperacyjności określonych wnormach, przepisach technicznych lub wdokumentach standaryzacyjnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego; 4) wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością dostawcy lub producenta wzakresie ich zgodności zwymaganiami określonymi wdokumentach standaryzacyjnych zapewnienia jakości Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, we właściwej normie międzynarodowej lub im równoważnych. §

14. Wymagania dotyczące sposobu itrybu oceny zgodności umieszczane są wspecyfikacji technicznej wyrobu. §

15. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1) Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

1)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej zdnia 6 kwietnia 2007r. wsprawie szczegółowego sposobu prowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz.U. Nr78, poz.528 iNr156, poz.1099 oraz z2008r. Nr147, poz.936), które utraciło moc zdniem 6 grudnia 2012r. na podstawie art.5 ustawy zdnia 25lutego 2011r. ozmianie ustawy osystemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności ibezpieczeństwa państwa (Dz.U. Nr92, poz.528).

Dziennik Ustaw –4– Poz. 136

Załączn k do rozpo ządzenia Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej Ministra Obrony r. (poz

136) zdnia 11 stycznia 2013 Narodow

EGÓŁ WY W KAZ WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH OCEN E ZGOD SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE ZGODNOŚCI Grupa

1. Broń palna do zastosowań wojskowych z wyjątkiem broni myśliwskiej

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Pistolety Pistolety występujące wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych Pistolety maszynowe Pistolety maszynowe występujące wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych Rewolwery Karabiny i karabinki Karabiny i karabinki występujące wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych Karabiny maszynowe (uniwersalne, lekkie, ciężkie, pokładowe, lotnicze, okrętowe, przeciwlotnicze, wielkokalibrowe) Karabiny maszynowe (uniwersalne, lekkie, ciężkie, pokładowe, lotnicze, okrętowe, przeciwlotnicze, wielkokalibrowe) występujące wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych Karabiny maszynowe (uniwersalne, lekkie, ciężkie, pokładowe, lotnicze, okrętowe, przeciwlotnicze, wielkokalibrowe) zamontowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych Broń gładkolufowa Broń gładkolufowa o kalibrze do 30 mm oraz wyposażenie i akcesoria występujące na wyposażeniu Żandarmerii Wojskowej Broń gładkolufowa występująca wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych Granatniki Granatniki występujące wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1005 1010; 1015 1010; 1015 X X X X X X X X X X X X Tryb oceny zgodności I X X II X III

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Grupa

2. Broń artyleryjska

Lp. Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

1

Przeciwlotnicze karabiny maszynowe, zestawy artyleryjskie i artyleryjsko-rakietowe oraz ich komponenty

2

Przeciwlotnicze zestawy rakietowe zamontowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* 1005; 1010; 1095; 1210; 1220; 1230; 1240; 1250; 1260; 1265; 1285; 1290; 1425;1430; 1440; 2350; 2541; 5200; 5800; 6200; 6600; 7000 1425; 1440

Tryb oceny zgodności I II III

X

X

Dziennik Ustaw –5–

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* 1220; 1240; 1250; 1265; 1290; 5800; 7000 1005; 1010; 1015; 1020 1015; 1020; 1025; 1030 1015; 1020; 1025; 1030 1010 1010 1010; 1015 1055 1055 1340 1340 1340 1005; 1010; 1015; 1020; 1025; 1030; 1035 1005 X X X X X X X Tryb oceny zgodności I II III X X X X X X X

Poz. 136

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Celowniki do przeciwlotniczych karabinów maszynowych, zestawów artyleryjskich i artyleryjsko-rakietowych i ich komponenty Armaty, w tym morskie Haubice Haubico-armaty Moździerze kalibru do 60 mm występujące wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych Moździerze kalibru do 60 mm występujące na wyposażeniu Wojsk Lądowych Moździerze kalibru powyżej 60 mm Wyrzutnie rakietowych pocisków niekierowanych Wyrzutnie niekierowanych lotniczych pocisków rakietowych zamontowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych Zestawy rakietowe taktycznych i operacyjno-taktycznych rakiet Z-Z Wyrzutnie pocisków kierowanych PPK Wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych zamontowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych Osprzęt artyleryjski Działka lotnicze zamontowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Grupa

3. Amunicja do broni wymienionej w art. 6 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Amunicja i pociski do wyrzutnika pirotechnicznego Amunicja lotnicza kalibru do 30 mm Amunicja do broni strzeleckiej Amunicja do broni strzeleckiej występującej wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych Amunicja kalibru do 30 mm i jej elementy do uzbrojenia lądowego Amunicja kalibru do 30 mm i jej elementy stosowana w systemach uzbrojenia śmigłowców Wojsk Lądowych Amunicja do wielkokalibrowych karabinów maszynowych Amunicja do wielkokalibrowych karabinów maszynowych stosowana w systemach uzbrojenia śmigłowców Wojsk Lądowych Pociski kierowane, w tym przeciwpancerne, stosowane w systemach uzbrojenia śmigłowców Wojsk Lądowych Amunicja kalibru powyżej 30 mm i jej elementy do uzbrojenia lądowego Amunicja do uzbrojenia lądowego Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* 1305 1305 1305 1305 1305 1305 1305 1305 1410 1310; 1315; 1320 1310; 1315; 1320 I X X X

Tryb oceny zgodności II III

X

X X X X X X X

Dziennik Ustaw –6–

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* 1305; 1310; 1315; 1320; 1370; 1390 1310 1365; 1370 1395 1310 1310 1315 1305; 1315 1340; 1410 1305; 1320 1390 1305 1395 1305 1395 1305 1395 1305; 1310; 1340; 1370, 1375, 1377; 1390; 1395; 7000 1340; 1370; 1375; 1377; 1390; 1395; 1410; 1550; 7000; 9110 X X X X X X X Tryb oceny zgodności I II III X X X

Poz. 136

Lp. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Amunicja artyleryjska i moździerzowa Amunicja artyleryjska do broni występującej wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych Amunicja specjalna artyleryjska (oświetleniowo-dymna) Amunicja specjalna do broni występującej wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych Amunicja do granatników Amunicja do granatników występujących wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych Amunicja kalibru powyżej 75 mm i jej elementy Amunicja czołgowa Amunicja rakietowa Naboje do armat salutacyjnych Elektroniczne programatory do zapalników Naboje śrutowe, metalowe, z tworzyw sztucznych, gumowe Naboje z pociskami metalowymi, gumowymi, z tworzywa sztucznego i proszkowe Naboje ogłuszające, olśniewające, łzawiące i o właściwościach obezwładniających Amunicja do przeciwlotniczych karabinów maszynowych, zestawów artyleryjskich i artyleryjsko-rakietowych i jej komponenty Imitatory celów powietrznych do szkolenia z wykorzystaniem uzbrojenia przeciwlotniczego i ich komponenty

X X X

X X

27

X

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Grupa

4. Granaty, miny, bomby, torpedy, rakiety i pociski sterowane oraz urządzenia wojskowe specjalnie zaprojektowane do ich obsługi, montażu, demontażu, odpalania oraz wykrywania

Lp. 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 2 2.1 3

4. 4.1 Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Miny Miny lądowe Kasety minowe z minami narzutowymi MN-123 Kasety minowe z ćwiczebnymi minami narzutowymi MN-123 Kasety minowe z makietami min narzutowych MN-123 Mina przeciwburtowa z zapalnikiem niekontaktowym MPB-ZN Mina przeciwburtowa z zapalnikiem kontaktowym MPB-ZK Miny przeciwdesantowe Mina przeciwdesantowa MPD Środki alternatywne dla min przeciwpiechotnych Zapalniki do min Zapalniki do min (mechaniczne, elektryczne, lontowe) Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* – 1345 1345 1345 1345 1345 1345 – 1345 1345 – 1345 I II

Tryb oceny zgodności III X X X X X X X X X

Dziennik Ustaw –7–

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* 1345 1345 – 1055 1385 2320; 2330 2320; 2330 Tryb oceny zgodności I II III X X X X

Poz. 136

Lp. 4.2 4.3 5 5.1 5.1.1 5.2 5.2.1

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Zapalnik niekontaktowy ZN-97.1 Zapalnik lontowy tarciowy ZLT-50 Sprzęt do budowy, rozpoznania i pokonywania zapór minowych Wyrzutnie ładunków wybuchowych montowane na pojazdach Wyrzutnie ładunku wydłużonego dużego na przyczepie Ustawiacze min na przyczepie Ustawiacz min przyczepny UMP-03 Samobieżne ustawiacze min na podwoziu kołowym 5.3 2320; 2350 i gąsienicowym 5.3.1 Transporter minowania narzutowego 2350 5.3.2 Pojazd minowania narzutowego 2350 5.4 Pojazdy torujące kołowe i gąsienicowe 2320; 2350; 2355 5.5 Trały przeciwminowe – 5.5.1 Trał przeciwminowy lekki BOŻENA-4 1385; 2355 5.6 Zapalarki minerskie 1375 5.7 Zestawy ręcznego sprzętu minerskiego 1385 5.7.1 Zestaw minersko-rozpoznawczy ZMR-89 6665 Zestawy ręcznego sprzętu minerskiego do wykrywania 5.8 1385; 6665 i neutralizacji urządzeń wybuchowych 5.8.1 Zestaw linowo-hakowy do bomb HAL MK4 1385 Przenośne detektory (urządzenia) do wykrywania materiałów 5.9 6665 wybuchowych Przenośne wykrywacze (detektory) min, granatów, bomb, torped, 5.10 6665 rakiet Wykrywacz bomb FEREX DLG-STD-4.032.76 z programem 5.10.1 6665 do obróbki sygnału i identyfikacji DATALINE 4.800 STD Filte 6 Bomby lotnicze 1325 7 Granaty nasadkowe 1330 8 Granaty podwodne 1330 9 Granaty ręczne 1330 Granaty występujące wyłącznie na wyposażeniu Wojsk 10 1330 Specjalnych 11 Pociski kierowane, w tym przeciwpancerne 1410 1425; 1440; 6135; 12 Przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe i ich komponenty 6140; 7000 1336; 1337; 1338; 1340; 1370; 1375; Amunicja i rakiety do przeciwlotniczych zestawów 1377; 1390; 1395; 13 artyleryjskich i rakietowych 1410; 1420; 1440; 2845; 6615; 6830; 7000; 9110 1336; 1337; 1338; 1340; 1370; 1375; 1377; 1390; 1395; 14 Rakiety przeciwlotnicze i ich komponenty 1410; 1420; 1440; 2845; 6615; 6830; 7000; 9110 15 Ręczna wyrzutnia granatów łzawiących 8465; 1055 16 Siatkowy zestaw obezwładniający 1367 Specjalistyczny sprzęt warsztatowy do obsługi i napraw 17 4970 wielosystemowej broni kierowanej

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X

X

X

X X

X

Dziennik Ustaw –8–

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* 4935 4927 1210; 1430 1450; 4935 1440 1055; 1440 1095; 1210; 1220; 1230; 1240; 1250; 1260; 1265; 1285; 1290; 1425; 1430; 1440; 2541; 5200; 5800; 6600; 7000 1325 1330 1346 X Tryb oceny zgodności I X X X X X II III

Poz. 136

Lp. 18 19 20 21 22 23

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Sprzęt specjalistyczny do obsługi, napraw i sprawdzania pocisków kierowanych Sprzęt specjalistyczny do obsługi, napraw i sprawdzania rakiet Urządzenia i przyrządy do sterowania strzelaniem rakietami i pociskami kierowanymi Wyposażenie do obsługi i serwisowania pocisków kierowanych Wyrzutnie pocisków kierowanych Wyrzutnie rakiet bojowych, w tym okrętowe Wyrzutnie rakiet przeciwlotniczych i imitatorów celów powietrznych i ich komponenty Zapalniki do bomb Zapalniki do granatów Zdalnie sterowane bojowe środki rażenia

24

X

25 26 27

X

x

X

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Grupa

5. Systemy kierowania ogniem w dzień i w nocy

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Celowniki, urządzenia przelicznikowe oraz przyrządy do kierowania ogniem. Trenażery SKO Przyrządy i urządzenia optyczne, pomiarowe, optoelektroniczne oraz sprzęt topogeodezyjny WRiA Radiolokacyjne zestawy rozpoznania artyleryjskiego Sprzęt rozpoznania artyleryjskiego Sprzęt rozpoznania dźwiękowego oraz autotopografy Stacje radiolokacyjne do wykrywania celów Stacje radiolokacyjne metrologiczne Stacje radiolokacyjne do pomiaru prędkości pocisków

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* 1210; 1220; 1240; 6920 1240; 5210; 6675

Tryb oceny zgodności I II X X X X X X X X X III

10

11

12

1285 5860 5865 5840; 5841 6660 5840 1210; 1220; 1230; Urządzenia do naprowadzania rakiet i podświetlania celów i ich 1240; 1250; 1260; komponenty 1265; 1285; 1290; 5800; 7000 Urządzenia dowodzenia i ich komponenty działające w oparciu 1210; 1220; 1230; o informację uzyskaną z urządzeń wykrywania, obserwacji 1240; 1250; 1260; i określania współrzędnych celów powietrznych/nawodnych/ 1265; 1285; 1290; 5800; 7010 naziemnych 1210; 1220; 1230; Urządzenia kierowania ogniem artylerii przeciwlotniczej i ich 1240; 1250; 1260; komponenty 1265; 1285; 1290; 5800; 7000 1210; 1220; 1230; Urządzenia przygotowania danych do strzelania i ich 1240; 1250; 1260; komponenty 1265; 1285; 1290; 5800; 7000

X

X

X

Dziennik Ustaw –9–

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* 1260; 1265; 1285; 5800; 7000 1230 X Tryb oceny zgodności I II III X

Poz. 136

Lp.

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Urządzenia wykrywania, obserwacji i określania współrzędnych celów powietrznych/nawodnych/naziemnych w zakresie dostępnego widma fal EM i ich komponenty Zautomatyzowane zestawy kierowania ogniem artylerii

13 14

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Grupa

6. Czołgi, pojazdy i samochody specjalne do zastosowań wojskowych

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Aparatownie łączności – komutacyjne Aparatownie łączności – radiodostępowe Aparatownie łączności – teletransmisyjne Aparatownie zarządzania systemem łączności Bojowe wozy piechoty Bojowe wozy rozpoznawcze Cysterna dystrybutor paliwowy o pojemności 10 m3 na podwoziu samochodowym Cysterna naczepa paliwowa o pojemności 33 m3 na ciągniku siodłowym Cysterna naczepa paliwowa z dystrybutorem paliwowym Czołgi Kołowe pojazdy opancerzone Mosty towarzyszące na podwoziu kołowym lub gąsienicowym Motocykle (w tym motocykle Żandarmerii Wojskowej) Niszczyciele czołgów/wyrzutnia PPK na KTO Opancerzone samochody patrolowe z bronią pokładową Pływające transportery inżynieryjne na podwoziu kołowym i gąsienicowym Podwozia samochodów ciężarowych zmodyfikowanych do celów wojskowych Podwozia samochodów osobowo-terenowych zmodyfikowanych do celów wojskowych Pojazd do przewozu robotów inżynieryjnych Pojazd saperski do przewozu niewybuchów i niewypałów Pojazdy do przewozu bloków pontonowych Pojazdy ewakuacji technicznej zmodyfikowane do celów wojskowych Pojazdy interwencyjne opancerzone Przyczepy i naczepy zmodyfikowane do celów wojskowych Samochody ciężarowe zmodyfikowane do celów wojskowych Samochody interwencyjne (osobowe, ciężarowe, przeznaczone do celów specjalnych) Samochody interwencyjne terenowe Samochody osobowo-terenowe zmodyfikowane do celów wojskowych Transportery inżynieryjne na podwoziu kołowym lub gąsienicowym Transportery opancerzone Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* 5895 5895 5895 5895 2355; 2350 2355; 2350 2320 2320 2320 2350 2355 2320; 2350 2340 2350; 2355 2355 2320; 2350 2320; 2355 2320; 2355 2320 2320 2320 2320; 2350 2320; 2355 2320; 2330 2320 2310; 2320 2320 2310 2320; 2350 2355; 2350 X X I

Tryb oceny zgodności II X X X X X X X X X X X X III

X X X

X X X X X X X X X

X X

X

X

Dziennik Ustaw – 10 –

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* 5895 2350; 5895 2355; 2350 5895 2320; 5895 2320 2355; 2350 2355; 2350 2355; 2350 2355; 2350 2310; 2320; 2330; 3940; 3950; 3820 Tryb oceny zgodności I II X X X X X X X X X X X III

Poz. 136

Lp. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Węzły teleinformatyczne – wersja kontenerowa Wozy dowodzenia Wozy dowodzenia rozpoznawcze Wozy dowódczo-bojowe Wozy kablowe Wozy amunicyjne Wozy artyleryjskie z haubico-armatą Wozy artyleryjskie z haubicą Wozy artyleryjskie z moździerzem Wozy artyleryjskie z wyrzutnią rakietową Pojazdy do przewozu amunicji i rakiet przeciwlotniczych oraz ich komponenty

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Grupa

7. Wojskowe urządzenia służące do wykrywania i identyfikacji materiałów chemicznych wysokotoksycznych, biologicznych oraz broni jądrowej oraz środki przeciwdziałające wymienionym materiałom

Lp. 1 2 Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Systemy, sprzęt i środki rozpoznania skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych Systemy, sprzęt i środki likwidacji skażeń chemicznych, biologicznych oraz promieniotwórczych Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* 6665 4230 X Tryb oceny zgodności I II III X

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych

(KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Grupa

8. Materiały wybuchowe z wyjątkiem przeznaczonych do użytku cywilnego oraz stałe i płynne materiały napędowe skonstruowane i przeznaczone do użycia z materiałami wyszczególnionymi w art. 6 ust. 2 pkt 3, 4 i 7 ustawy

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Ładunki rozminowania Ładunki wybuchowe klasyczne Ładunki wybuchowe kumulacyjne Materiały napędowe do rakiet Materiały wybuchowe burzące Materiały wybuchowe inicjujące Materiały wybuchowe kruszące Materiały wybuchowe miotające Środki inicjujące (spłonki, zapały, lonty) Środki pozoracji pola walki Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* 1375 1375 1375 9135; 1337 1375 1375 1375 1375 1375 1355; 1370 Tryb oceny zgodności I II III X X X X X X X X X

X

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 136

Grupa

9. Wyposażenie specjalistyczne okrętów wojennych i związana z nimi technika morska

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16.1 16.2 17 17.1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Kontenery morskie i palety okrętowe Morskie urządzenia hydroakustyczne i hydrolokacyjne Morskie urządzenia optyczne i elektrooptyczne: a) peryskopy okrętów podwodnych b) dalmierze morskie c) okrętowe wizjery, celowniki optoelektroniczne i optyczne Morskie urządzenia radiowe Okrętowe pomocnicze jednostki pływające Okrętowe urządzenia do łączności podwodnej Rakietowozy do przewozu rakiet morskich Sprzęt i urządzenia do załadunku rakiet i torped na okręty – ruchomy (dźwig i żurawie) Sprzęt i urządzenia techniczno-okrętowe, w tym okrętowe (stacjonarne) systemy do walki z wodą i pożarem Stacje kontrolno-pomiarowe pól fizycznych okrętów, sprzęt i urządzenia obrony biernej oraz poligonów demagnetyzacyjnych Terminale satelitarne VSAT – okrętowe Torpedowozy Urządzenia do łączności podwodnej Urządzenia i sprzęt warsztatów morskich środków bojowych Urządzenia i sprzęt warsztatów techniki morskiej Systemy, sprzęt i urządzenia do prac podwodnych Aparaty nurkowe o zamkniętym obiegu czynnika oddechowego Aparaty nurkowe o półzamkniętym obiegu czynnika oddechowego Systemy, sprzęt i urządzenia ratunkowe, ratownicze Marynarki Wojennej Przylgnia ratunkowa okrętów podwodnych Wyrzutnie rakietowych bomb głębinowych Wyrzutnie torpedowe Trały morskie Bomby głębinowe Rakietowe bomby głębinowe Torpedy Ładunki do niszczenia min morskich Okrętowe przyrządy noktowizyjne Okrętowe sonary obserwacji Okrętowe radary obserwacji Radary nawigacyjne Okrętowe systemy dowodzenia i kierowania środkami walki Sprzęt morskich narodowych systemów dowodzenia Sprzęt systemów transmisji danych LINK Oprogramowanie morskich narodowych systemów dowodzenia Oprogramowanie morskich systemów dowodzenia NATO Morskie odbijacze kątowe System radiowego sterowania wybuchami SRSW System radiowego sterowania wybuchami mini RABS Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* 8145; 8150; 3990 5845 5855; 1240;1200 5820 1925 5845 2320 3950 2040; 4240; 2010; 2090; 4220 5840; 5855; 1075 5820 2320 5895; 5820 4927; 4921; 4923; 4933 5180; 5280 – 4220 4220 – 4220 1045 1045 1075 1325 1325; 1055 1356 1361 5855 5845 5840 5840 2090 1230 7010 5830 7030 7030 1080 1210 1210 X X X X X X X X X X X X X X X X X X I X X X X X X X X X X X X X X X X X II

Tryb oceny zgodności III

X

X

Dziennik Ustaw – 12 –

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* 1210 1367 1367;1385 1940 1940 1940 1945 2805 6665 6665 Tryb oceny zgodności I X X X X X X X X X II III

Poz. 136

Lp. 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Morskie zapalarki minerskie Morskie zestawy rozpoznania minerskiego Podwodne wyrzutniki pirotechniczne Łodzie przeprawowe morskie Łodzie minerskie morskie Łodzie rozpoznawcze morskie Parki pontonowe morskie Silniki do łodzi minerskich, rozpoznawczych i przeprawowych morskich Zestawy do oznakowania rzędów min zapór pdes. Podwodne wykrywacze min

X

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Grupa

10. Wyposażenie statków powietrznych do zastosowań wojskowych

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Busole lotnicze Celowniki Centrale aerodynamiczne zamontowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych Dalmierze zamontowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych Dystrybutory wody do statków powietrznych Elektryczne instalacje oświetlenia i sygnalizacji statków powietrznych Elektryczne instalacje oświetlenia i sygnalizacji montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych Instalacja klimatyzacji, przeciwpożarowa, paliwowa, hydrauliczna, pneumatyczna, olejowa Instalacje odbioru ciśnień powietrznych Instalacje zasilania silników tlenem Kadłub statku powietrznego Komputerowe systemy kierowania ogniem montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych Systemy awaryjnego hamowania samolotów Lotki montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych Lotnicza fotograficzna aparatura rozpoznawcza Lotnicza pokładowa aparatura rozpoznawcza Lotnicze inhalatory tlenowe Lotnicze kamizelki ratunkowe Lotnicze kwasowe i zasadowe baterie akumulatorowe Lotnicze łódki ratunkowe Lotnicze środki bojowe Lotnicze środki pirotechniczne Lotniskowe, specjalistyczne ciągniki kołowe do holowania Mechaniczne układy sterowania statkiem powietrznym Mechanizmy osłon goleni podwozia śmigłowca Wojsk Lądowych Myjnie i odladzacze lotnicze Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* 6605 1220; 1240 6636 1240; 1220; 5800 1730 6220 6220 1650; 1660 6610; 6695 1660 1560 1200; 1230 1710 1560 5821; 6720 5825; 5895; 6610 1660 4220 6140 1940 1325; 1340; 1346 1370 1740 1680 1620 1730 I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Tryb oceny zgodności II III

Dziennik Ustaw – 13 –

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* 1560 1730 1620 6105; 6115; 6110; 6125; 6145; 6150 5841 5826; 5841 5841 5865 5826 5841 6610 6340; 6610 6350 9999 5831 6610; 6645 1615 5865 5821; 5895 1730; 6115 1560 1670 6600 1090; 9999 1560 1560 1720 6615 1710 1290 1200 1200 1615 1290 2995; 1680 2995 2995 6605 Tryb oceny zgodności I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X II III

Poz. 136

Lp. 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Odchylana część osłony kabiny śmigłowca Wojsk Lądowych Podgrzewacze i klimatyzatory lotnicze Podwozie statku powietrznego Pokładowe instalacje elektryczne Pokładowe radioelektroniczne układy desantowania montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych Pokładowe radioelektroniczne układy identyfikacji i aktywnej odpowiedzi Pokładowe radioelektroniczne układy lądowania montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych Pokładowe radioelektroniczne układy naprowadzania i wskazywania celów montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych Pokładowe radioelektroniczne układy nawigacji Pokładowe radioelektroniczne układy poszukiwania montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych Pokładowe rejestratory danych Pokładowe rejestratory katastroficzne Pokładowe systemy diagnostyczne śmigłowców Wojsk Lądowych Pokładowe szyny danych Pokładowe środki lotniczej łączności radiowej Pokładowe zegary lotnicze Przekładnie główne, pośredniczące, tylne montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych Radioelektroniczne systemy obrony statków powietrznych Radiostacja lotnicza, w tym awaryjno-ratunkowa Rozruszniki lotnicze Skrzydło Spadochron hamujący Specjalistyczne przyrządy kontrolno-pomiarowe śmigłowców Wojsk Lądowych Stanowiska broni Stanowiska podwieszane Statecznik poziomy i pionowy System awaryjnego opuszczania statku powietrznego Systemy automatycznego sterowania lotem Systemy awaryjnego hamowania samolotów Systemy sterowania systemami odpalania środków obrony statku powietrznego montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych Systemy sterowania uzbrojeniem Systemy wskazywania celów montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych Śmigło ogonowe montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych Termonamierniki montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych Układy i urządzenia sterowania pracą silników Układy i urządzenia uruchamiania silników lotniczych Układy i urządzenia uruchamiania silników lotniczych śmigłowców Wojsk Lądowych Układy pilotażowo-nawigacyjne

Dziennik Ustaw – 14 –

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* 9999 9999 1680 1615 6115; 6116 1660 1660 1660 1660 5865 5855 1650 5865 5841 1615 1600; 2620; 5330; 5331; 9300 1055 1560 2810; 2835 6615 X X X X X X X X X X X X Tryb oceny zgodności I X X X X X X X X II III

Poz. 136

Lp. 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Układy pomiaru i ograniczenia kątów natarcia montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych Układy pomiaru i sygnalizacji położenia elementów płatowca i silnika śmigłowców Wojsk Lądowych Układy regulacji i obciążenia systemów sterowania śmigłowcami Wojsk Lądowych Układy transmisji napędu – skrzynki napędowe montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych Układy zasilania prądem stałym i przemiennym Urządzenia i instalacje zasilania tlenem ciekłym Urządzenia i instalacje zasilania tlenem ciekłym śmigłowców Wojsk Lądowych Urządzenia i instalacje zasilania tlenem gazowym Urządzenia i instalacje zasilania tlenem gazowym śmigłowców Wojsk Lądowych Urządzenia namiarowe zabudowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych Urządzenia optyczne zabudowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych Urządzenia przeciwoblodzeniowe Urządzenia wykrywające opromieniowanie Urządzenia wykrywające użycie przeciwlotniczych środków bojowych montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych Wirniki nośne montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych Wyroby gumowe i teflonowe śmigłowców Wojsk Lądowych Wyrzutniki środków obrony statku powietrznego Zbiorniki paliwa – dodatkowe montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych Zespoły napędowe montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych Żyroskopowe przyrządy pilotażowo-nawigacyjne

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Grupa

11. Elektroniczne i optoelektroniczne środki rozpoznania, przeciwdziałania i zwalczania oraz systemy łączności specjalnej

Lp. 1 2 3 4 5 6 Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Kontenery rozpoznania elektronicznego „SROKOSZ” Laserowe przyrządy rozpoznawcze dzienno-nocne Naziemne radiostacje lotniczej łączności radiowej pasma UHF Naziemne radiostacje lotniczej łączności radiowej pasma VHF/UHF Naziemne radiostacje lotnicze stacjonarne, mobilne (przewoźne) zakresu UHF, VHF/UHF montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych Naziemne systemy nawigacyjne TACAN Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* 5820; 5830; 5832; 5985 5800 5820 5820 5820 5825 X I

Tryb oceny zgodności II X III

X X X X

Dziennik Ustaw – 15 –

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* 5820; 5830; 5831; 5985 5820; 5830; 5831; 5985 5820; 5830; 5831; 5985 5820; 5830; 5831; 5985 5820; 5830; 5831; 5985 5820; 5830; 5831; 5985 5820; 5830; 5831; 5985 5840 5840 5840 5820; 5830; 5831; 5985 5865 5865 5820; 5830; 5831; 5985 5820; 5830; 5831; 5985 5820; 5830; 5831; 5985 5840; 5841 5820; 5830; 5831; 5985 5865 5820 X X X X X X X Tryb oceny zgodności I X X X X X X X X X X X X X II III

Poz. 136

Lp. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Odbiorniki EK 896 Odbiorniki ESMC Odbiorniki KF IC-R9500 Odbiorniki KF TRC-243 Odbiorniki KF/UKF EB 200 Odbiorniki radiowe UKF IC-R8500 Odbiorniki szerokopasmowe QADRUS Radary stacjonarne Radary przewoźne Radary mobilne Wyposażenie samolotów An-28 „BRYZA”-1R Stacje rozpoznania naziemnych systemów radiolokacyjnych szczebla taktycznego „BREŃ-2-2” Stacje rozpoznania pokładowych systemów elektronicznych „GUNICA” Systemy rejestracji informacji fonicznych „ORION-10” Systemy rejestracji informacji fonicznych „ORION-6” Wyposażenie śmigłowców rozpoznania radioelektronicznego – „PROCJON” Taktyczne radary rozpoznania pola walki Zautomatyzowane systemy rozpoznawczo-zakłócające pasma UKF „PRZEBIŚNIEG” Zestawy analizy i namierzania sygnałów radiolokacyjnych – „NELS” Zestawy do lokalizacji, wykrywania i śledzenia celów stanowiące wyposażenie taktycznych zespołów kontroli obszaru powietrznego

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Grupa

12. Sprzęt i środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

Lp. 1 2 3 4 5 6 Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Buty ochronne do rozminowania Hełmy bojowe, patrolowe (stalowe i kompozytowe) Hełmy bojowe występujące wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych Hełmy ochronne przeciwwybuchowe Inne elementy oraz wyposażenie ochronne przeciwwybuchowe Kamizelki asekuracyjne

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* 1385; 8470 8470; 8415 8415; 9999 1385 1385 4240; 4220

Tryb oceny zgodności I X X X X X II III X

Dziennik Ustaw – 16 –

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* 8470 8470 8470 4240; 4220 8465 4240; 4220 8470 8465 8465; 8470 9515; 8470 5411 8470 4240 8415 4249 9430 1385 8400 8415 1365; 1367 1367 1365; 1367 X X X X X X X X X Tryb oceny zgodności I II III X X X X X X X X

Poz. 136

Lp. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Kamizelki kuloodporne Kamizelki kuloodporne i ochronne Kamizelki kuloodporne i ochronne występujące wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych Kamizelki ratunkowe Kaski interwencyjne z przyłbicą Koła ratunkowe Kombinezony ochronne sapera Okulary ochronne przeciwgazowe Żandarmerii Wojskowej Osłony ochronne przeciwwybuchowe kulo- i odłamkoodporne Pancerze i osłony zabezpieczające (stalowe, ceramiczne, reaktywne i inne) Polowe konstrukcje fortyfikacyjne Przyłbice Sprzęt i środki ochrony dróg oddechowych Sprzęt i środki ochrony skóry Systemy, sprzęt i środki ochrony zbiorowej Szyby ochronne Tarcze ochronne przeciwwybuchowe Ubiory bojowe Ubrania do pracy w wodzie Zestawy ochronne Żandarmerii Wojskowej Zestawy pirotechniczne Zestawy wsparcia (operatora snajpera, wyważeniowe itp.) Żandarmerii Wojskowej

X X

X X X

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Grupa

13. Materiały pędne i smary do zastosowań wojskowych

Lp. 1 2 3 4 Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Paliwo do turbinowych silników lotniczych kod F-34 Paliwo do turbinowych silników lotniczych kod F-44 Olej napędowy kod F-54 Paliwo okrętowe kod F-75

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* 9130 9130 9140 9140

Tryb oceny zgodności I X X X X II III

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Grupa

14. Przedmioty zaopatrzenia mundurowego

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Dzianiny na ocieplacze ćwiczebne i ocieplacze pod kombinezony Kombinezon czołgisty Kurtka zimowa czołgisty Kombinezon pilota Kombinezon pilota tropikalny Kurtka skórzana pilota Mundury ćwiczebne

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* 8305 8415 8415 8415 8415 8415 8405

Tryb oceny zgodności I X II III X X X X X

X

Dziennik Ustaw – 17 –

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* 8405; 8410 8405 8340 8405 8415 8405; 8410 8400 8330 8330 8305; 8330 8405 8305 8305 8305 8305 8305 8305 8305 8305 8305 8305 8305 8430 8430 8430 8415 8415 8465 X X X X X X X X X X Tryb oceny zgodności I X X X II III X

Poz. 136

Lp. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Mundury galowe, wyjściowe i służbowe, bluzy olimpijki Mundury polowe Namiot NS/97, namiot N6/97 Ocieplacze ćwiczebne i ocieplacze pod kombinezony Odzież specjalna, ochronna i robocza stanowiąca ubiory specjalne załóg śmigłowców Wojsk Lądowych Płaszcze sukienne i płaszcze letnie, półpłaszcze, kurtki zimowe nieprzemakalne, kurtki wyjściowe Pozostałe przedmioty zaopatrzenia mundurowego i tkaniny produkowane według WDTT, PWT lub WT Skóry na półbuty koloru czarnego i półbuty galowe koloru czarnego, półbuty damskie i kozaki damskie i pozostałe obuwie Skóry na trzewiki letnie i trzewiki zimowe Skóry wierzchnie na kurtki skórzane pilota Swetry Tkaniny koszulowe na koszule ćwiczebne Tkaniny koszulowe na koszulobluzy polowe i wyjściowe, koszule wyjściowe i ćwiczebne Tkaniny na kombinezony czołgisty, kurtki zimowe czołgisty, kombinezony pilota Tkaniny na mundury ćwiczebne Tkaniny na mundury galowe, wyjściowe i służbowe, bluzy olimpijki Tkaniny na mundury polowe Tkaniny na płaszcze sukienne i płaszcze letnie, półpłaszcze, kurtki zimowe nieprzemakalne, kurtki wyjściowe, kurtki wiatrówki Tkaniny na ubrania ochronne Tkaniny namiotowe (NS oraz N6) Tkaniny podszewkowe na mundury polowe ćwiczebne, kurtki polowe, mundury galowe, wyjściowe i służbowe, bluzy olimpijki, płaszcze letnie, półpłaszcze, kurtki zimowe nieprzemakalne, kurtki wyjściowe Tkaniny poliestrowe na oporządzenie Trzewiki ćwiczebne tropikalne, trzewiki górskie Trzewiki letnie, trzewiki zimowe Trzewiki pilota letnie i zimowe Ubranie ochronne Ubranie ochronne Marynarki Wojennej Zasobniki piechoty górskiej

X

X X X X X

X X

X X X X X X

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Grupa

15. Środki zaopatrzenia żywnościowego

Lp. 1 2 3 Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Indywidualne i grupowe racje żywnościowe Konserwy mięsne Konserwy drobiowe

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* 8970 8905 8905

Tryb oceny zgodności I II III X X X

Dziennik Ustaw – 18 –

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* 8905 8905 8935 7310; 7360 7310; 5410; 5411; 5419 2320 2320; 2330 7240; 5430 Tryb oceny zgodności I II III X X X

Poz. 136

Lp. 4 5 6 7 8 9 10 11

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Konserwy warzywno-mięsne Konserwy mięsno-tłuszczowe Zupy zagęszczone Kuchnie polowe Kasyno polowe Cysterny do przewozu i dystrybucji wody na podwoziach samochodowych Cysterny do transportu wody w kontenerach Magazyn wody

X X X X X

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Grupa

16. Systemy, układy, zespoły i elementy wyrobów wymienionych w pkt 1–15

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26.1 Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Elementy wychwytujące (liny, taśmy, sieci) do awaryjnych systemów hamowania samolotów Głowice bojowe ppanc. pocisków kierowanych Granatniki dymne montowane w pojazdach interwencyjnych Komponenty ppanc. pocisków kierowanych Lotnicze hełmy ochronne Lotnicze hełmy szczelne Lotnicze maski tlenowe Lotnicze systemy imitujące uzbrojenie Lotnicze środki szkolno-bojowe montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych Lotnicze wyrzutnie rakiet kierowanych montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych Łuski artyleryjskie Maszty do radiolinii cyfrowych Pancerze reaktywne Pociski artyleryjskie Podpociski do pocisków kasetowych Pokładowe systemy teleinformatyczne Pomiarownie kablowe na samochodzie Radiolinie cyfrowe Radiolinie cyfrowe na potrzeby stacjonarnego systemu łączności Radiostacje KF łącznie z platformą transportową Radiostacje pokładowe szerokopasmowe IP Radiostacje pokładowe UKF Radiostacje pokładowe wielozakresowe KF/UKF Radiotelefony przewoźne Smugacze amunicji artyleryjskiej Sprzęt i wyposażenie Wojskowej Poczty Polowej Samochody do przewozu poczty niejawnej Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* 1710 1340; 1420 1010; 1015 1420 1670; 8475 8475 1660; 1670 9999 1400; 1300; 1000 1440 1305; 1310; 1315; 1320 5820 1395 1305; 1320 1395 5805 2320 5820 5820 5820 5820 5820 5820 5820 1305; 1310; 1315; 1320 – 5895 I X

Tryb oceny zgodności II III

X X X

X X X

X X X X

X

X X X X X X X X X

X X

X X X

Dziennik Ustaw – 19 –

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* 5895 1346 7000 4935 5820; 5821 5820 5820 4920 8475 4240; 4210 1730 1340 4460; 6350 4240; 4210 2320; 2590; 5835 5840 5841 5810 2320; 2590; 5835 5805 5995 5820 5820 5820 5820 5820 5820 5820 5820 5820 5820 4240 8475 1680 5800; 7000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tryb oceny zgodności I X X X X II III

Poz. 136

Lp. 26.2 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Moduł pocztowy Systemy detonacji ciągłej Systemy reagowania kryzysowego funkcjonujące w resorcie obrony narodowej Systemy testowania lotniczych środków bojowych Taktyczne systemy transmisji danych LINK: terminal MIDS LVT serii 1 Taktyczne systemy transmisji danych LINK: terminal LINK-11A Terminale satelitarne VSAT – do pracy w ruchu (SOTM) Testery i stanowiska diagnostyczne pokładowych systemów uzbrojenia statków powietrznych montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych Ubiory przeciwprzeciążeniowe Układ przeciwpożarowy i przeciwwybuchowy montowany w pojazdach Układy i urządzenia uruchamiania silników lotniczych montowane na śmigłowcach Wojsk Lądowych Układy napędowe ppanc. pocisków kierowanych Układy ochrony przed bronią masowego rażenia montowane w pojazdach interwencyjnych Układy przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe montowane w pojazdach interwencyjnych Urządzenia elektroakustyczne na samochodach Urządzenia identyfikacji – interrogator IFF Urządzenia identyfikacji – transponder IFF Urządzenia PCŁU Urządzenia rozgłoszeniowe na samochodach Urządzenia teletransmisyjne i komutacyjne Wojskowe kable polowe Wyposażenie akcesoryjne radiostacji – wyposażenie sieciowe i pomocnicze Wyposażenie akcesoryjne radiostacji – zasilacze Wyposażenie akcesoryjne radiostacji – zestawy antenowe Wyposażenie akcesoryjne radiostacji – zestawy mikrofonowo -słuchawkowe Wyposażenie akcesoryjne radiostacji – zestawy wzmacniające Wyposażenie akcesoryjne radiotelefonów – wyposażenie sieciowe i pomocnicze Wyposażenie akcesoryjne radiotelefonów – zasilacze Wyposażenie akcesoryjne radiotelefonów – zestawy antenowe Wyposażenie akcesoryjne radiotelefonów – zestawy mikrofonowo-słuchawkowe Wyposażenie akcesoryjne radiotelefonów – zestawy wzmacniające Wyposażenie pojazdów bojowych do jazdy pod wodą Wysokościowe ubiory kompensacyjne Zasobniki systemów rozpoznania Zautomatyzowane systemy dowodzenia i kierowania środkami walki, jednolite dla wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych i rodzajów wojsk

X

Dziennik Ustaw – 20 –

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* 2320; 2520; 2930; 5180; 6625 1005; 5305; 5307; 5315; 5360 1210; 1346 5845 Tryb oceny zgodności I X X X X II III

Poz. 136

Lp. 61 62 63 64

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Zespoły, podzespoły i części zamienne, narzędzia i przyrządy do obsługi i naprawy pojazdów interwencyjnych Zespoły, podzespoły i części zamienne, narzędzia i przyrządy do obsługi i naprawy broni gładkolufowej kaliber do 30 mm Zestawy do zdalnego sterownia wybuchami (na lądzie i pod wodą) Sonar SHL 101/T

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

Grupa

17. Inne wyroby, jeżeli spełniają kryteria określone w art. 3 pkt 15 ustawy

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20.1 20.2 21 22 23 24 25 26 27 28 Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Bagnety, w tym ćwiczebne (typu GALL) Bezpilotowe aparaty latające rozpoznawcze: Aerostar Bezpilotowe aparaty latające rozpoznawcze: Mini BSR Orbiter Celowniki noktowizyjne Celowniki termowizyjne Celowniki termowizyjne przenośnej wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych Gogle noktowizyjne Kamery termowizyjne Kamery termowizyjne artyleryjskich przyrządów dalmierczo-rozpoznawczych Kontenery robocze A – pracownia geograficzna Kontenery robocze B – dystrybucyjno magazynowy Kontenery mieszkalne Kontenery sanitarne Kontenery specjalistyczne dla WRiA Lornetki do obserwacji nocnej Lornetki noktowizyjne Lornetki pryzmatyczne Łodzie wojskowe występujące wyłącznie na wyposażeniu Wojsk Specjalnych Makiety, modele, filmy i pomoce szkoleniowe w zakresie UiSW WRiA Wojsk Lądowych Mobilne stanowiska dowodzenia Mobilny moduł stanowiska dowodzenia MMSD Mobilny moduł stanowiska dowodzenia oddział/pododdział MMSDo/p Mobilny zestaw rejestracji i analizy sygnałów radiolokacyjnych Namioty techniczne Noktowizory strzeleckie Nóż wojskowy (typu wz. 2000), nóż wieloczynnościowy (typu wz.

69) Odbiorniki radiowe wielozakresowe KF/UKF Odbiorniki radiowe zakresu KF Okulary do widzenia w nocy Osprzęt infrastruktury sieciowej systemu TETRA Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* 1095 1550 1550 5855 1220; 1240 1220; 1240 5855 1229; 1240 5850; 5855; 5865 5410 5410 5411 5411 5411 5855 5855 6650 1940 6910 – 5895 5895 5800; 2355; 2350 8340 5855 1095 5820 5820 5855 5820 X X X X I X X

Tryb oceny zgodności II X X X X X X X X III

X X X

X X X

X X X X X X X

X

X

Dziennik Ustaw – 21 –

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* 1095 1095 5280 5805 Tryb oceny zgodności I X X X X X X X X X X X X X X X X X X II X X III

Poz. 136

Lp. 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów

Paralizatory elektryczne Pistolety treningowe Poligrafy Polowe centrale telefoniczne Pomoce szkoleniowe, symulatory i trenażery wykorzystywane 6930 do szkolenia na śmigłowcach Wojsk Lądowych Przewoźne pokrycia lotniskowe 5680 Przyczepy do transportu łodzi występujących wyłącznie na 2330 wyposażeniu Wojsk Specjalnych Przyrządy i aparatura do wykrywania metali, materiałów 6665 wybuchowych i substancji toksycznych Radionamierniki łączności ratunkowej 5820 Radiostacje doręczne szerokopasmowe IP 5820 Radiostacje doręczne UKF 5820 Radiostacje łączności ratunkowej 5820 Radiostacje plecakowe KF 5820 Radiostacje plecakowe szerokopasmowe IP 5820 Radiostacje plecakowe UKF 5820 Radiostacje plecakowe wielozakresowe KF/UKF 5820 Radiostacje przenośno-przewoźne KF 5820 Radiostacje przenośno-przewoźne szerokopasmowe IP 5820 Radiostacje przenośno-przewoźne UKF 5820 Radiostacje przenośno-przewoźne wielozakresowe KF/UKF 5820 Radiotelefony przenośne 5820 Radiotelefony stacjonarne/bazowe 5820 Ręczne miotacze gazowe 1040 Ruchome warsztaty sprzętu inżynieryjnego 4940 Ruchome warsztaty sprzętu OPBMR 4940 Silniki zaburtowe występujące wyłącznie na wyposażeniu Wojsk 2805 Specjalnych Sprzęt do budowy i remontu sztucznych nawierzchni 3805; 3830; 3895; lotniskowych 5120; 5130 Sprzęt do ochrony wzroku przed promieniowaniem laserowym 8465 Sprzęt do utrzymania stałej gotowości eksploatacyjnej 3825 nawierzchni lotniskowych Sprzęt optyczno-elektroniczny występujący wyłącznie na 1200; 5855 wyposażeniu Wojsk Specjalnych Sprzęt specjalistyczny do szkolenia obsługi uzbrojenia 1410; 1550; 5800; przeciwlotniczego i sprzęt specjalistyczny wykorzystywany do 6900; 7000 zabezpieczenia procesu szkolenia oraz ich komponenty Stacje bazowe łączności ratunkowej 5820 Stacjonarny system obserwacji terenu SSOT 5800 Telefony satelitarne 5820 Terminal monitorowania położenia wojsk własnych: – platformowy 5820 – przenośny Terminale satelitarne klasy BGAN 5820 Terminale satelitarne VSAT – przenośne 5820 Terminale satelitarne VSAT – przenośno-przewoźne 5820 Terminale satelitarne VSAT – stacjonarno-mobilne 5820 Tester urządzeń identyfikacji 6625

X X X X X X X X X X X X X X X

X

X

X X X

Dziennik Ustaw – 22 –

Klasyfikacja Wyrobów Obronnych (KWO)* 6940; 6930 5280 6930 6920; 6930 1367; 1095; 1005; 9999; 8465 4940 5895 5825; 5826; 6605 6110; 6116; 6150 9999 Tryb oceny zgodności I X X X X X X X X X II X III

Poz. 136

Lp. 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Nazwa wyrobu lub grupy wyrobów Trenażery urządzeń sprzętu i systemów łączności Urządzenia do rozpoznawania materiałów wybuchowych i narkotycznych Urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej do sprzętu wojsk pancernych i zmechanizowanych Urządzenia szkolno-treningowe oraz wyposażenie bazy szkoleniowej dla UiSW WRiA Uzbrojenie, wyposażenie i sprzęt dla pododdziałów działań specjalnych Warsztaty obsługowo-remontowe służby uzbrojenia i elektroniki (ruchome) Węzły teleinformatyczne – wersja przenośna Wojskowy odbiornik GPS (platformowy, ręczny) Zespoły spalinowo-elektryczne do awaryjnego zasilania systemów, urządzeń i obiektów infrastruktury lotniskowej Znaczniki i panele identyfikacyjne

* Wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO) (Dz. U. Nr 26, poz. 231).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 136 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.