Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 138 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-29
Data wydania:2013-01-18
Data wejscia w życie:2013-02-13
Data obowiązywania:2013-02-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 138 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 29 stycznia 2013 r. Poz. 138

Rozporządzenie Ministra Zdrowia

1) zdnia 18 stycznia 2013r. zmieniające rozporządzenie wsprawie składu oraz oznakowania suplementów diety2) Na podstawie art.27 ust.6i7ustawy zdnia 25 sierpnia 2006r. obezpieczeństwie żywności iżywienia (Dz.U. z2010r. Nr136, poz.914, zpóźn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §1.Wrozporządzeniu Ministra Zdrowia zdnia 9października 2007r. wsprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz.U. Nr196, poz.1425 oraz z2010r. Nr91, poz.596) załącznik nr2do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone wzałączniku do niniejszego rozporządzenia. §2.Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie §1ust.2rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz.1672).

2) Niniejsze rozporządzenie wykonuje postanowienia rozporządzenia Komisji (UE) nr1161/2011 zdnia 14 listopada 2011r. zmieniającego dyrektywę 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego iRady, rozporządzenie (WE) nr1925/2006 Parlamentu Europejskiego iRady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr953/2009 wodniesieniu do wykazów składników mineralnych, które można dodawać do żywności (Dz.Urz. UE L 296 z15.11.2011, str. 29) wzakresie zmiany dyrektywy.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr182, poz.1228 iNr230, poz.1511 oraz z2011r. Nr106, poz.622, Nr122, poz.696 iNr171, poz.1016.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 138

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia zdnia 18 stycznia 2013r. (poz.138)

WYKAZ FORM CHEMICZNYCH WITAMIN ISKŁADNIKÓW MINERALNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ STOSOWANE WPRODUKCJI SUPLEMENTÓW DIETY 1. Witaminy: 1) WITAMINA A: a) retinol, b) octan retinylu, c) palmitynian retinylu, d) beta-karoten; 2) WITAMINA D: a) cholekalcyferol, b) ergokalcyferol; WITAMINA E: 3) a) -alfa-tokoferol, D b) DL-alfa-tokoferol, c) octan D-alfa-tokoferylu, d) octan DL-alfa-tokoferylu, e) bursztynian D-alfa-tokoferylu, f) mieszane tokoferole1), g) mieszanina tokotrienolu itokoferolu2); 4) WITAMINA K: a) filochinon (fitomenadion), b) menachinon3); 5) TIAMINA (WITAMINA B1): a) chlorowodorek tiaminy, b) monoazotan tiaminy, c) chlorek monofosforanu tiaminy, d) chlorek pirofosforanu tiaminy; 6) RYBOFLAWINA (WITAMINA B2): a) ryboflawina, b) ryboflawiny 5′-fosforan sodowy; 7) NIACYNA: a) kwas nikotynowy, b) amid kwasu nikotynowego, c) heksanikotynian inozytolu; 8) KWAS PANTOTENOWY: a) D-pantotenian wapnia, b) D-pantotenian sodu, c) deksapantenol, d) pantetyna; 9) WITAMINA B6: a) chlorowodorek pirydoksyny, b) pirydoksyny 5′-fosforan, c) pirydoksalo-5-fosforan;

Dziennik Ustaw 10) FOLIANY: a) kwas pteroilomonoglutaminowy, b) L-metylofolian wapnia; 11) WITAMINA B12: a) cyjanokobalamina, b) hydroksykobalamina, c) 5′-deoksyadenozylokobalamina, d) metylokobalamina; 12) BIOTYNA: a) D-biotyna; 13) WITAMINA C: a) kwas L-askorbinowy, b) L-askorbinian sodu, c) L-askorbinian wapnia4), d) L-askorbinian potasu, e) 6-palmitynian L-askorbylu, f) L-askorbinian magnezu, g) L-askorbinian cynku. 2. Składniki mineralne: 1) octan wapnia; 2) L-askorbinian wapnia; 3) diglicynian wapnia; 4) węglan wapnia; 5) chlorek wapnia; 6) cytrynian ijabłczan wapnia; 7) sole wapniowe kwasu cytrynowego; 8) glukonian wapnia; 9) glicerofosforan wapnia; 10) mleczan wapnia; 11) pirogronian wapnia; 12) sole wapniowe kwasu ortofosforowego; 13) bursztynian wapnia; 14) wodorotlenek wapnia; 15) L-lizynian wapnia; 16) jabłczan wapnia; 17) tlenek wapnia; 18) L-pidolan wapnia; 19) L-treonian wapnia; 20) siarczan wapnia; 21) octan magnezu; 22) L-askorbinian magnezu; 23) diglicynian magnezu; 24) węglan magnezu; –3– Poz. 138

Dziennik Ustaw 25) chlorek magnezu; 26) sole magnezowe kwasu cytrynowego; 27) glukonian magnezu; 28) glicerofosforan magnezu; 29) sole magnezowe kwasu ortofosforowego; 30) mleczan magnezu; 31) L-lizynian magnezu; 32) wodorotlenek magnezu; 33) jabłczan magnezu; 34) tlenek magnezu; 35) L-pidolan magnezu; 36) cytrynian magnezu-potasu; 37) pirogronian magnezu; 38) bursztynian magnezu; 39) siarczan magnezu; 40) taurynian magnezu; 41) taurynian acetylu magnezu; 42) węglan żelaza (II); 43) cytrynian żelaza (II); 44) cytrynian amonu-żelaza (III); 45) glukonian żelaza (II); 46) fumaran żelaza (II); 47) difosforan sodu-żelaza (III); 48) mleczan żelaza (II); 49) siarczan żelaza (II); 50) difosforan żelaza (III) (pirofosforan żelaza (III)); 51) cukrzan żelaza (III); 52) żelazo elementarne (karbonyl + elektrolit + zredukowane wodorem); 53) diglicynian żelaza (II); 54) L-pidolan żelaza (II); 55) fosforan żelaza (II); 56) fosforan amonu-żelaza (II); 57) etylenodiaminotetraoctan sodu-żelaza (III); 58) taurynian żelaza (II); 59) węglan miedzi (II); 60) cytrynian miedzi (II); 61) glukonian miedzi (II); 62) siarczan miedzi (II); 63) L-asparaginian miedzi; 64) diglicynian miedzi; 65) kompleks miedź-lizyna; 66) tlenek miedzi (II); 67) jodek sodu; –4– Poz. 138

Dziennik Ustaw 68) jodan sodu; 69) jodek potasu; 70) jodan potasu; 71) octan cynku; 72) L-askorbinian cynku; 73) L-asparaginian cynku; 74) diglicynian cynku; 75) chlorek cynku; 76) cytrynian cynku; 77) glukonian cynku; 78) mleczan cynku; 79) L-lizynian cynku; 80) jabłczan cynku; 81) siarczan mono-L-metioniny cynku; 82) tlenek cynku; 83) węglan cynku; 84) L-pidolan cynku; 85) pikolinian cynku; 86) siarczan cynku; 87) askorbinian manganu; 88) L-asparaginian manganu; 89) diglicynian manganu; 90) węglan manganu; 91) chlorek manganu; 92) cytrynian manganu; 93) glukonian manganu; 94) glicerofosforan manganu; 95) pidolan manganu; 96) siarczan manganu; 97) diwęglan sodu; 98) węglan sodu; 99) chlorek sodu; 100) cytrynian sodu; 101) glukonian sodu; 102) mleczan sodu; 103) wodorotlenek sodu; 104) sole sodowe kwasu ortofosforowego; 105) siarczan sodu; 106) siarczan potasu; 107) diwęglan potasu; 108) węglan potasu; 109) chlorek potasu; 110) cytrynian potasu; –5– Poz. 138

Dziennik Ustaw 111) glukonian potasu; 112) glicerofosforan potasu 113) mleczan potasu; 114) wodorotlenek potasu; 115) L-pidolan potasu; 116) jabłczan potasu; 117) sole potasowe kwasu ortofosforowego; 118) L-selenometionina; 119) drożdże wzbogacone wselen5); 120) kwas selenowy (IV); 121) selenian (VI) sodu; 122) wodoroselenian (IV) sodu; 123) selenian (IV) sodu; 124) chlorek chromu (III); 125) trójwodny mleczan chromu (III); 126) azotan chromu; 127) pikolinian chromu; 128) siarczan chromu (III); 129) molibdenian (VI) amonu; 130) molibdenian (VI) potasu; 131) molibdenian (VI) sodu; 132) fluorek wapnia; 133) fluorek potasu; 134) fluorek sodu; 135) monofluorofosforan sodu; kwas borowy; 136) 137) boran sodu; 138) kwas ortokrzemowy stabilizowany choliną; 139) ditlenek krzemu;

140) kwas krzemowy6).

Obja śn i e n i a :

1) Alfa-tokoferol < 20%, beta-tokoferol < 10%, gamma-tokoferol 50–70% oraz delta-tokoferol 10–30%.

2) Typowe poziomy poszczególnych tokoferoli itokotrienoli: – 115 mg/g alfa-tokoferolu (co najmniej 101 mg/g), – 5 mg/g beta-tokoferolu (co najmniej < 1 mg/g), – 45 mg/g gamma-tokoferolu (co najmniej 25 mg/g), – 12 mg/g delta-tokoferolu (co najmniej 3 mg/g), – 67 mg/g alfa-tokotrienolu (co najmniej 30 mg/g), – < 1 mg/g beta-tokotrienolu (co najmniej < 1 mg/g), – 82 mg/g gamma-tokotrienolu (co najmniej 45 mg/g), – 5 mg/g delta-tokotrienolu (co najmniej < 1 mg/g).

3) Menachinon występujący głównie jako menachinon-7 oraz, wmniejszym stopniu, menachinon-6.

4) Może zawierać do 2% treonianu.

5) Drożdże wzbogacone wselen uzyskiwane na drodze hodowlanej wobecności selenianu (IV) sodu jako źródła selenu, zawierające wpostaci wysuszonej, wktórej są wprowadzane do obrotu, nie więcej niż 2,5 mg Se/g. Główną organiczną postacią selenu wdrożdżach jest selenometionina (60–85% całkowitej zawartości selenu wprodukcie). Zawartość innych związków selenoorganicznych, włącznie zselenocysteiną, nie może przekraczać 10% całkowitej zawartości selenu. Zawartość selenu nieorganicznego nie powinna przekraczać 1% całkowitej zawartości selenu.

6) Wpostaci żelu.

–6–

Poz. 138

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 138 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.