Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1396 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia czynności, które przy prowadzeniu i przechowywaniu ksiąg wieczystych mogą spełniać samodzielnie pracownicy sądowi

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-11-28
Data wydania:2013-11-21
Data wejscia w życie:2013-12-01
Data obowiązywania:2013-12-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1396 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 28 listopada 2013 r. Poz. 1396

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI zdnia 21 listopada 2013r. wsprawie określenia czynności, które przy prowadzeniu iprzechowywaniu ksiąg wieczystych mogą spełniać samodzielnie pracownicy sądowi Na podstawie art.58 pkt 2 ustawy zdnia 6 lipca 1982r. oksięgach wieczystych ihipotece (Dz. U. z2013r. poz.707, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. 1. Pracownicy sądowi wyznaczeni przez prezesa sądu rejonowego lub przewodniczącego wydziału ksiąg wieczystych mogą samodzielnie: 1) prowadzić księgi biurowe iinne urządzenia ewidencyjne; 2) przyjmować wnioski owpis do ksiąg wieczystych; 3) zamieszczać wksięgach wieczystych wzmianki o: wniosku, skardze na orzeczenie referendarza sądowego, apelacji iskardze kasacyjnej oraz usuwać je po uprawomocnieniu się orzeczenia; 4) sporządzać zawiadomienia otreści wpisu; 5) załatwiać wnioski o wydanie odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych oraz zaświadczeń ozamknięciu ksiąg wieczystych, prowadzonych wsystemie informatycznym; 6) przyjmować wnioski owydanie odpisów ksiąg wieczystych, których treść nie została przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej wsystemie informatycznym; 7) wydawać odpisy ksiąg wieczystych, których treść nie została przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej wsystemie informatycznym, na żądanie: sądu, prokuratora, notariusza, organu administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego; przyjmować wnioski owydanie odpisów dokumentów znajdujących się waktach ksiąg wieczystych; 8) 9) wydawać odpisy dokumentów znajdujących się waktach ksiąg wieczystych na żądanie: sądu, prokuratora, notariusza, organu administracji rządowej oraz jednostki samorządu terytorialnego; 10) przyjmować wnioski owydanie zaświadczeń na podstawie ksiąg wieczystych zamkniętych; 11) umożliwiać przeglądanie ksiąg wieczystych prowadzonych wsystemie informatycznym za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet wekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych; 12) udostępniać do przeglądania księgi wieczyste, których treść nie została przeniesiona do struktury księgi wieczystej prowadzonej wsystemie informatycznym; 13) udostępniać notariuszom do przeglądania akta ksiąg wieczystych; 14) prowadzić archiwum ksiąg wieczystych.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2013r. poz.830, 941 i1289.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 1396

2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, mogą pod kierunkiem sędziego lub referendarza sądowego zamieszczać wksiędze wieczystej projekty wpisów. §

2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 grudnia 2013r.2) Minister Sprawiedliwości: M. Biernacki

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości zdnia 17 września 2001r. wsprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. Nr 102, poz. 1122, z 2003 r. Nr 176, poz. 1721 oraz z 2011 r. Nr 33, poz.164), które traci moc zdniem wejścia wżycie ustawy zdnia 24 maja 2013r. ozmianie ustawy oksięgach wieczystych ihipotece (Dz. U. poz.941).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1396 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Porady prawne

 • Wgląd do dokumentów księgi wieczystej

  Właściciel stwierdził niezgodność stanu rzeczywistego księgi wieczystej ze stanem prawnym, dowody na tą niezgodność znajdują się w aktach księgi. Czy właściciel (...)

 • Prawo wglądu do ksiąg wieczystych - jawność ksiąg

  Jakie przepisy warunkują uzyskiwanie danych z ksiąg wieczystych? Czy każdy ma prawo uzyskać informacje zawarte w księdze, czy są one udzielane tylko właścicielowi (...)

 • Księgi prowadzone przy użyciu komputera

  Zawiązano spółkę z o.o., która jest zobowiązana prowadzić pełne księgowość - księgi rachunkowe. Spółka nie będzie realizować wielu transakcji. Będzie to łącznie (...)

 • Warunki prowadzenia ksiąg rachunkowych

  Jakie trzeba spełniać warunki by prowadzić księgi rachunkowe firm (czyli prowadzić pełną księgowość), a jakie by prowadzić biuro rachunkowe?

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych

  Spółka dominująca posiada udziały w innych dwóch spółkach (w każdym przypadku 100% udziałów). Spółka jest też w trakcie rejestracji nowej spółki, w której (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-08-20 poz. 941

  Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-29 poz. 1695

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-29 poz. 1412

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-30 poz. 135

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-17 poz. 1570

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.