Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 144 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-30
Data wydania:2012-09-27
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 144 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 30 stycznia 2013 r. Poz. 144

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 września 2012 r. wsprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy owyrobie napojów spirytusowych oraz orejestracji iochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. Nr 208, poz. 1539), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) stawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej (Dz. U. Nr 171, u poz. 1056),

2) stawą z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych u i  środków spożywczych oraz o  produktach tradycyjnych oraz o  zmianie niektórych innych ustaw (Dz.  U. Nr  216, poz. 1368),

3) stawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11), u

4) stawą z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz nieu których innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016),

5) stawą z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń u geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. poz. 800) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 14 września 2012 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) rt. 46 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń a geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. Nr 208, poz. 1539), który stanowi: „Art. 46. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.a)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 132 w ust. 1: a) pkt 11 otrzymuje brzmienie: „11) arejestrowanego oznaczenia geograficznego lub nazwy pochodzenia produktu rolnego lub środka spożywz czego, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 93 z 31.03.2006 r., str. 12);”,

a)

 miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 163, Z poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218.

Dziennik Ustaw b) po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: z „12) arejestrowanego oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1576/89 z dnia 29 maja 1989 r. ustanawiającym ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych (Dz. Urz. WE L 160 z 12.06.1989, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 3, t. 9, str. 59, z późn. zm.) oraz oznaczenia geograficznego wpisanego na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych na podstawie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. Nr 208, poz. 1539);”;

2) w art. 174 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. lekroć w przepisach niniejszego działu jest mowa o towarach, nie dotyczy to usług, produktów rolnych przeznaI czonych do spożycia przez ludzi wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, produktów rolnych i środków spożywczych wymienionych w załącznikach do rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych oraz napojów spirytusowych, których oznaczenia geograficzne podlegają wpisowi na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych na podstawie ustawy, o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 12.”;

3) w art. 178 ust. 2 otrzymuje brzmienie: P „2. rzepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku gdy oznaczenie geograficzne zostało zarejestrowane w trybie, o którym mowa w art. 4, lub zostało wpisane na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych na podstawie ustawy, o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 12.”.”;

2) rt. 35 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej (Dz. U. a Nr 171, poz. 1056), który stanowi: „Art. 35. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 12 pkt 5, art. 13, art. 17 pkt 2 oraz art. 28, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.”;

3) rt. 6 ustawy z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rola nych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1368), który stanowi: „Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

4) art. 169 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11), który stanowi: „Art. 169. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r.”;

5) rt. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz a niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016), który stanowi: „Art. 76. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r., z wyjątkiem:

1) art. 71 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia;

2) rt. 1 pkt 4 lit. a, b i e w zakresie ust. 6, pkt 5–7, pkt 9 lit. a–d, pkt 10, pkt 13 lit. b, pkt 15 w zakresie art. 14 ust. 4–7 a i pkt 16 w zakresie art. 14b oraz art. 5, art. 6, art. 9, art. 18, art. 45, art. 58 i art. 59, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.”;

6) rt. 2 i 3 ustawy z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie a oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. poz. 800), które stanowią: „Art. 2. Polska Wódka/Polish Vodka wyprodukowana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w sposób określony w art. 38 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, może być wprowadzana do obrotu jako Polska Wódka/Polish Vodka lub znajdować się w obrocie, nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.”. Marszałek Sejmu: E. Kopacz – 2 – Poz. 144

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 144

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2012 r. (poz. 144)

USTAWA z dnia 18 października 2006 r. owyrobie napojów spirytusowych I) oraz orejestracji iochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1.

1. Ustawa określa:

1) asady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych oraz obrotu z tymi napojami; 2)2) warunki ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz. Urz. WE L 39 z 13.02.2008, str. 16), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 110/2008”; 3)2) wymagania dotyczące napojów spirytusowych w  zakresie nieuregulowanym w  rozporządzeniu nr  110/2008 oraz w przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia.

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do napojów spirytusowych wytworzonych domowym sposobem, na własny użytek i nieprzeznaczonych do obrotu.

3. Napoje spirytusowe, o których mowa w ust. 2, nie mogą być wytwarzane bezpośrednio w wyniku destylacji po fermentacji alkoholowej. Art.2. Do postępowania w sprawie oceny wniosków o wpis oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Rozdział 2 Zasady wykonywania działalności gospodarczej wzakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych iobrotu tymi napojami Art.3.

1. Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.3)) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, zwanego dalej „rejestrem”.

2. Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu napojów spirytusowych obejmuje również rozlew wyrobionych napojów spirytusowych.

 dnośnik nr 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie O nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1368), która weszła w życie z dniem 5 stycznia 2009 r.

1) rzepisy niniejszej ustawy wykonują postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (WE) nr  110/2008 z  dnia P 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 (Dz. Urz. WE L 39 z 13.02.2008, str. 16).

2)  brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaW czeń produktów rolnych i  środków spożywczych oraz o  produktach tradycyjnych oraz o  zmianie niektórych innych ustaw (Dz.  U. Nr 216, poz. 1368), która weszła w życie z dniem 5 stycznia 2009 r.

3) miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593, z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Z Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690, Nr 131, poz. 764, Nr 132, poz. 766, Nr 153, poz. 902, Nr 163, poz. 981, Nr 171, poz. 1016, Nr 199, poz. 1175, Nr 204, poz. 1195 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 855, 1166, 1407, 1445 i 1529.

I)

Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 144

Art.4.

1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych jest obowiązany:

1) drożyć system wewnętrznej kontroli wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych obejmujący w szczególności okreśw lenie: a) częstotliwości i sposobu pobierania próbek do badań jakościowych, b) metody badań jakościowych, c) sposobu postępowania z napojami spirytusowymi nieodpowiadającymi wymaganiom jakościowym;

2) ysponować planem zakładu obejmującym w szczególności pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, socjalne i sanid tarne, z zaznaczeniem: a) linii technologicznych, b) dróg przemieszczania surowców i produktów gotowych, c) stanowisk pracy;

3) wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontrolę jakości napojów spirytusowych. 2.  Obiekty budowlane i  urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej w  zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych powinny spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach, w szczególności o ochronie przeciwpożarowej i sanitarnych oraz wynikające z przepisów dotyczących ochrony środowiska.

3. Działalność gospodarczą w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych może wykonywać przedsiębiorca:

1) osiadający tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których ma być wykonywana taka działalność; p

2) iekarany za przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościon wymi, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub za przestępstwo skarbowe, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą prawną – którego członek zarządu nie był karany za te przestępstwa. Art.5. Organem prowadzącym rejestr jest minister właściwy do spraw rynków rolnych, zwany dalej „ministrem”. Art.6.

1. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

2. Wniosek o wpis do rejestru zawiera następujące dane: 1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres; 2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo Ewidencji Działalności Gospodarczej; 3)4) numer identyfikacji podatkowej (NIP); 4) określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej, która będzie wykonywana; 5) wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej; 6) oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku: a) przedsiębiorca posiada aktualne zaświadczenia: –  braku zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenie spoo łeczne i zdrowotne, – o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2, – omendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz państwowego powiatowego inspektora sanitarnego k stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem spełniają wymagania określone w  przepisach o  ochronie przeciwpożarowej i  sanitarnych, b) rzedsiębiorca posiada dokumenty wydane przez właściwe organy ochrony środowiska potwierdzające spełnienie p wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska, c) obec przedsiębiorcy nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, z wyjątkiem w postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu.

4)

  brzmieniu ustalonym przez art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników W i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016), która weszła w życie z dniem 1 września 2011 r.

Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 144

3. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zawiera firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz wskazanie zakresu, w jakim dane zawarte w rejestrze powinny ulec zmianie, przy czym, jeżeli zmiana dotyczy określenia rodzaju i zakresu działalności gospodarczej objętej wpisem lub określenia miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej, wniosek ten powinien zawierać również oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6.

4. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą;

2) nane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spiz rytusowych, określone w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.”. Art.7.

1. Do rejestru wpisuje się dane, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1–5, oraz datę dokonania wpisu.

2. Rejestr jest prowadzony w formie papierowej. Rejestr może być również prowadzony w systemie informatycznym.

3. Rejestr jest jawny.

4. Minister wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru lub zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze. Art.8. 1.5) Minister wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych w przypadkach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz w przypadku cofnięcia przez właściwego dla podatnika naczelnika urzędu celnego, ze względu na naruszenie przepisów prawa, w trybie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

2. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna, minister z urzędu wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze. Art.9. Przedsiębiorca w przypadku zakończenia albo zawieszenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych jest obowiązany zawiadomić o tym ministra w terminie 14 dni od dnia zakończenia albo zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Art.10. W sprawach nieuregulowanych w ustawie dotyczących podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Art.11. Do obrotu mogą być wprowadzane napoje spirytusowe: 1)6) spełniające wymagania w zakresie definicji, opisu i prezentacji oraz sposobu produkcji napojów spirytusowych określone w rozporządzeniu nr 110/2008 oraz w przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia;

2) yprodukowane i dopuszczone do obrotu na terytorium państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie są w państwami członkowskimi Unii Europejskiej, w zakresie, w jakim korzystają ze swobody przepływu towarów na podstawie umów zawartych ze Wspólnotą Europejską;

3) yprodukowane i dopuszczone do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, których nazwy chroniow ne jako oznaczenia geograficzne lub tradycyjnie używane w tym państwie członkowskim są identyczne lub podobne do nazw wpisanych na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych. Art. 12. 1.7) Napoje spirytusowe w  zakresie spełniania wymagań określonych w  rozporządzeniu nr  110/2008 oraz w przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia, podlegają urzędowej kontroli przeprowadzanej przez organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.8)).

  brzmieniu ustalonym przez art. 152 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11), która W weszła w życie z dniem 1 marca 2009 r.

6)  brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku

2. W

7)  brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku

2. W

8) miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, Z poz. 1541, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 214, poz. 1346 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 120, poz. 690.

5)

Dziennik Ustaw – 6 – Poz. 144

2. Minister określi, w drodze rozporządzenia, metody analiz alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego oraz metody pobierania próbek do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej, biorąc pod uwagę właściwą jakość napojów spirytusowych. Rozdział 3 Krajowa lista chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych Art.13.

1. Oznaczeniem geograficznym napoju spirytusowego jest nazwa odnosząca się do nazwy miejsca, miejscowości, regionu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub, w wyjątkowych przypadkach, do całego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która identyfikuje napój spirytusowy jako pochodzący z tego miejsca, miejscowości, regionu lub terytorium.

2. Oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego wpisuje się na krajową listę chronionych oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, zwaną dalej „listą”, jeżeli: 1) apój spirytusowy swoje właściwości i cechy charakterystyczne, związane z oddziaływaniem czynników naturalnych n lub ludzkich, zawdzięcza pochodzeniu z miejsca, miejscowości, regionu lub terytorium, do którego nawiązuje jego nazwa; w 2) szystkie etapy produkcji, w trakcie których napój spirytusowy uzyskuje swoje cechy charakterystyczne i ostateczne właściwości, odbywają się w miejscu, miejscowości, regionie lub na terytorium, do którego nawiązuje jego nazwa.

3. Za oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego uznaje się również nazwę o charakterze geograficznym nieodpowiadającą dosłownie miejscu, miejscowości, regionowi lub terytorium, z  którego pochodzi napój spirytusowy lub  inne określenie używane tradycyjnie, jeżeli jest ono stosowane do napojów spirytusowych pochodzących z  danego miejsca, miejscowości, regionu lub terytorium. Art.14.

1. Wpis na listę oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego, którego używanie naruszałoby prawa ze znaku towarowego może nastąpić, jeżeli uprawniony do znaku towarowego zrzeknie się swojego prawa.

2. Zrzeczenie się prawa ochronnego na znak towarowy nie jest wymagane, jeżeli zgłoszenie oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na listę zostało dokonane w uzgodnieniu z uprawnionym do znaku towarowego i obejmuje go jako osobę, która tej nazwy może używać, a utrzymanie w mocy tego prawa nie ograniczy nadmiernie możliwości używania oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego przez innych uprawnionych.

3. Przy ocenie, czy ochrona znaku towarowego nie ograniczy nadmiernie możliwości używania oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego przez innych uprawnionych, bierze się w szczególności pod uwagę możliwości używania tego oznaczenia w innych formach niż to przedstawia znak towarowy. Art. 15. Z  wnioskiem o  wpis oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na listę, zwanym dalej „wnioskiem o wpis”, może wystąpić osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wyrobu napojów spirytusowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub organizacja zrzeszająca podmioty prowadzące działalność gospodarczą w  zakresie wyrobu napojów spirytusowych, zwana dalej „wnioskodawcą”. Art.16.

1. Wniosek o wpis może dotyczyć tylko jednego oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego. Wniosek o wpis sporządza się w języku polskim pismem drukowanym w czarnym kolorze. 2.9) Wniosek o wpis składa się na piśmie w formie papierowej w dwóch egzemplarzach oraz na informatycznym nośniku danych. Art.17.

1. Wniosek o wpis zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) wskazanie: a) osoby działającej w imieniu wnioskodawcy, b) adresu do korespondencji osoby działającej w imieniu wnioskodawcy;

9)

  brzmieniu ustalonym przez art. 33 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatyczW nej (Dz. U. Nr 171, poz. 1056), która weszła w życie z dniem 8 października 2008 r.

Dziennik Ustaw

3) opis napoju spirytusowego zawierający: a) nazwę napoju spirytusowego, b) ośmiocyfrowy kod Scalonej Nomenklatury (CN), c) nformacje dotyczące właściwości i  cech charakterystycznych napoju spirytusowego, w  szczególności informacje i dotyczące: – smaku, – zapachu, – barwy, – parametrów fizykochemicznych, – zawartości alkoholu, d) dokładne określenie granic obszaru, do którego odnosi się oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego, e) kreślenie szczególnych właściwości lub cech charakterystycznych napoju spirytusowego, do którego odnosi się o oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego, f) metodę produkcji napoju spirytusowego, g) streszczenie informacji zawartych w lit. a–f, obejmujące nie więcej niż 5 stron, h) wykaz dokumentów dołączonych do wniosku o wpis.

2. Opis, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jest jawny. Art.18. Jeżeli dokumenty dołączone do wniosku o wpis zostały sporządzone w języku obcym, do wniosku o wpis dołącza się także ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Art.19.

1. Jeżeli do wniosku o wpis dołączone są mapy, to powinny: 1) być sporządzone w formacie A4 (210 x 297 mm); 2) być przedstawione w formie umożliwiającej bezpośrednią reprodukcję; 3) zawierać oznaczenie skali, w jakiej zostały sporządzone.

2. Mapy nie powinny zawierać oznaczeń odnoszących się do pionowego ukształtowania terenu, chyba że jest to konieczne do wskazania jego granic. Art.20. Wnioski o wpis składa się do ministra. Art.21. 1. Minister sprawdza wniosek o wpis pod względem spełnienia wymogów formalnych w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia tego wniosku.

2. W przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis nie spełnia wymogów formalnych, minister wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 30 dni.

3. Przepis ust. 1 stosuje się do wniosku o wpis po usunięciu braków.

4. W przypadku nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie minister pozostawia wniosek bez rozpoznania. Art.22. Minister może wezwać wnioskodawcę do wprowadzenia poprawek do wniosku o wpis w celu usunięcia oczywistych omyłek i błędów językowych w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Poprawki te nie mogą mieć wpływu na merytoryczną zawartość wniosku. Art.23.

1. Minister prowadzi ewidencję wniosków o wpis, zwaną dalej „ewidencją”.

2. Do ewidencji wpisuje się: 1) datę i godzinę wpłynięcia wniosku o wpis do ministra; 2) zgłoszone oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego; 3) imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy.

3. Ewidencja jest jawna. – 7 – Poz. 144

Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 144

Art.24. O kolejności rozpatrywania wniosków o wpis decydują data i godzina wpłynięcia wniosku o wpis. Art.25.

1. Minister, w terminie 30 dni od dnia wpisania do ewidencji danych, o których mowa w art. 23 ust. 2: 1) powiadamia o tym wnioskodawcę; 2) głasza w dzienniku urzędowym ministra oraz na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra informację o o wpłynięciu wniosku o wpis, podając: a) datę wpłynięcia wniosku, b) streszczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. g; 3) wraca się z  wnioskiem do organizacji reprezentujących podmioty prowadzące działalność gospodarczą w  zakresie z wyrobu napojów spirytusowych o wyrażenie opinii o spełnianiu wymagań określonych w art. 13 i 14.

2. Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 3, organizacje reprezentujące podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wyrobu napojów spirytusowych przekazują w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku ministra o wyrażenie opinii. Art.26.

1. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wyrobu napojów spirytusowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub organizacja reprezentująca podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wyrobu napojów spirytusowych lub wyrobu alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, której interesu gospodarczego lub prawnego dotyczy postępowanie w sprawie wpisu oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na listę, może złożyć do ministra zastrzeżenie do wniosku o wpis w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym ministra informacji o wpłynięciu tego wniosku.

2. Zastrzeżenie zawiera: 1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnoszącego zastrzeżenie; 2) wskazanie uzasadnionego interesu gospodarczego lub prawnego wnoszącego zastrzeżenie.

3. Datę i godzinę wpłynięcia zastrzeżenia do ministra wpisuje się do ewidencji.

4. Do zastrzeżenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 16, art. 18, art. 19, art. 21, art. 22 i art. 24. Art.27. Minister, w przypadku niewniesienia zastrzeżenia albo wniesienia nieuzasadnionego zastrzeżenia do wniosku o wpis, biorąc pod uwagę wymagania określone w art. 13, art. 14 i art. 17 ust. 1 pkt 3 oraz opinie, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3: 1) wydaje decyzję o wpisie oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na listę po stwierdzeniu spełnienia wymagań określonych w art. 13, art. 14 i art. 17 ust. 1 pkt 3 albo 2) wydaje decyzję o odmowie wpisu oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na listę. Art.28. Minister, w przypadku wniesienia uzasadnionego zastrzeżenia do wniosku o wpis, biorąc pod uwagę wymagania określone w art. 13, art. 14, art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 26 ust. 2 pkt 2 oraz opinie, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3, wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wniosku o wpis uzgodnionego z wnoszącym zastrzeżenie. Art.29. W przypadku: 1) złożenia wniosku o wpis, o którym mowa w art. 28, minister biorąc pod uwagę wymagania określone w art. 13, art. 14, art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 26 ust. 2 pkt 2 oraz opinie, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3: a) ydaje decyzję o wpisie oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na listę po stwierdzeniu spełnienia wymaw gań określonych w art. 13, art. 14 i art. 17 ust. 1 pkt 3 albo b) ydaje decyzję o odmowie wpisu oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na listę; w 2) niezłożenia wniosku o wpis, o którym mowa w art. 28, minister, biorąc pod uwagę wymagania określone w art. 13, art. 14, art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 26 ust. 2 pkt 2 oraz opinie, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3: w a) ydaje decyzję o wpisie oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na listę po stwierdzeniu spełnienia wymagań określonych w art. 13, art. 14 i art. 17 ust. 1 pkt 3 albo b) wydaje decyzję o odmowie wpisu oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na listę.

Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 144

Art.30.

1. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wyrobu napojów spirytusowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca uzasadniony interes gospodarczy lub prawny, lub organizacja zrzeszająca podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wyrobu napoju spirytusowego, którego oznaczenie zostało wpisane na listę, może złożyć wniosek o zmianę opisu napoju spirytusowego, w szczególności w celu uwzględnienia rozwoju nauki i techniki w zakresie produkcji napojów spirytusowych lub ponownego określenia granic obszaru, do którego nawiązuje oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego.

2. Do wniosku o zmianę opisu napoju spirytusowego, który dotyczy nazwy wpisanej na listę stosuje się odpowiednio przepisy art. 13–29. Art.31.

1. Listę prowadzi minister.

2. Lista jest jawna. Art.32. Minister określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór wniosku o wpis,

2) wzór wniosku o zmianę opisu napoju spirytusowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 – mając na względzie wymagania w zakresie ochrony napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art.33. Oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego wpisane na listę podlega ochronie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia wpisu na listę. Art.34.

1. Opłatę pobiera się za dokonanie oceny: 1) wniosku o wpis, z wyłączeniem wniosków, o których mowa w art. 28; 2) zastrzeżenia do wniosku o wpis; 3) wniosku o zmianę opisu napoju spirytusowego, o którym mowa w art. 30 ust.

1.

2. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.

3. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra.

4. Dowód wniesienia opłaty dołącza się do wniosku o wpis, zastrzeżenia do wniosku o wpis oraz wniosku o zmianę opisu napoju spirytusowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1. Art.35. Minister w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, stawki opłat za czynności, o których mowa w art. 34 ust. 1, mając na względzie nakład kosztów związanych z podejmowaniem czynności przy rozpatrywaniu wniosków o wpis, zastrzeżeń do wniosków o wpis oraz wniosków o zmianę opisu napoju spirytusowego wpisanego na listę. Art.36.

1. Minister, na wniosek podmiotu, który w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie wyrobu napojów spirytusowych stosuje oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego wpisane na listę, zgłasza do Komisji Europejskiej to oznaczenie celem objęcia go ochroną zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 110/200810).

2. Minister, przed zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 1, zwraca się do organizacji reprezentujących interesy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobu napojów spirytusowych o wyrażenie, w terminie 60 dni, opinii w zakresie zasadności wniosku, o którym mowa w ust.

1. Art.37. 1.11) Napoje spirytusowe z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrabia się zgodnie ze sposobem produkcji, warunkami technologicznymi lub parametrami jakościowymi, określonymi dla nich w ustawie, przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 2 oraz w rozporządzeniu nr 110/2008 oraz w przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia.

10) 11)

Ze zmianą wprowadzoną przez art. 3 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku

2. W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 144

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, dotyczą w szczególności właściwych dla poszczególnych napojów spirytusowych surowców używanych do produkcji napojów spirytusowych, zawartości alkoholu, cukru, środków aromatycznych lub barwników oraz warunków dojrzewania lub leżakowania, a także obszaru, na którym są one wyrabiane. Art.38. 1.12) Polska Wódka/Polish Vodka to wódka otrzymana z zacieru zbóż lub ziemniaków uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poddanego procesowi fermentacji, destylacji i rektyfikacji do mocy co najmniej 96,0% objętości, a następnie rozcieńczonego wodą, wyprodukowana i butelkowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która: n

1) ie zawiera środków aromatycznych, ani barwników, a maksymalny poziom cukru nie może przekraczać 1 grama na litr czystego alkoholu i maksymalny poziom alkoholu metylowego nie może przekraczać 20 gramów na hektolitr czystego alkoholu albo

2) awiera naturalne środki aromatyczne, lub w  szczególnych przypadkach barwniki, a  maksymalny poziom cukru nie z może przekraczać 100 gramów na litr czystego alkoholu i maksymalny poziom alkoholu metylowego nie może przekraczać 200 gramów na hektolitr czystego alkoholu; wódka ta może być dojrzewana lub leżakowana w celu nadania jej szczególnych właściwości organoleptycznych. 1.13) Polska Wódka/Polish Vodka to:

1) wódka niezawierająca dodatków innych niż woda albo

2) ódka smakowa onadanym dominującym smaku innym niż smak surowców użytych do jej wyrobu, zawierająca w naturalne środki aromatyczne, awszczególnych przypadkach barwniki, omaksymalnym poziomie cukru wyrażonym jako cukier inwertowany nieprzekraczającym 100 gramów na litr czystego alkoholu – otrzymana zalkoholu etylowego pochodzenia rolniczego uzyskanego zżyta, pszenicy, jęczmienia, owsa lub pszenżyta albo ziemniaków, uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której wszystkie etapy wyrobu odbywają się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i która może być leżakowana w celu nadania jej szczególnych właściwości organoleptycznych.

2. Minister określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dla napojów spirytusowych z oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innymi niż „Polska Wódka/Polish Vodka”, które zostały objęte ochroną na podstawie rozporządzenia nr 110/200810), mając na względzie zapewnienie odpowiedniego sposobu produkcji, odpowiednich parametrów jakościowych oraz warunków technologicznych dla poszczególnych napojów spirytusowych, a także obszar, na którym mogą być wyrabiane te napoje. Art.39. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wyrobu napojów spirytusowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie wyrobu napojów spirytusowych stosuje oznaczenie geograficzne napoju spirytusowego wpisane na listę, jest obowiązana wdrożyć system wewnętrznej kontroli, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, zapewniający spełnianie warunków określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. c–f, w terminie 60 dni od dnia wpisu oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego na listę. Art.40. Oznaczenia geograficzne wpisane na listę oraz chronione na podstawie rozporządzenia nr 110/200810) nie mogą być używane w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli napoje spirytusowe, których one dotyczą, nie spełniają warunków będących podstawą ochrony:

1) ównież w przypadku, gdy takie użycie nie ma na celu wskazywania pochodzenia geograficznego napojów spirytusor wych oraz gdy rzeczywiste miejsce wytworzenia napojów spirytusowych jest wskazane;

2) ównież przy użyciu wyrażeń „w stylu”, „rodzaju”, „przy użyciu metody”, „tak jak produkowane w”, „imitacja”, „odr miana” lub „podobne”;

3) w oryginalnym brzmieniu albo w tłumaczeniu;

4)  innym mylącym lub fałszywym odniesieniem do miejsca pochodzenia, właściwości lub podstawowych cech napoju z spirytusowego na opakowaniu wewnętrznym lub zewnętrznym, w materiale reklamowym lub dokumentach odnoszących się do danego napoju;

5) w zakresie innych praktyk mogących wprowadzić w błąd co do prawdziwego pochodzenia napoju spirytusowego.

12) 13)

W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku

13.  brzmieniu ustalonym przez art. 1 ustawy z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestraW cji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. poz. 800), która wejdzie w życie z dniem 13 stycznia 2013 r.

Dziennik Ustaw – 11 – Rozdział 4 Przepisy karne Art.41.

1. Kto, nie będąc uprawnionym do używania oznaczenia geograficznego wpisanego na listę, wprowadza do obrotu napoje spirytusowe oznaczone takim oznaczeniem, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat

2. 2. Tej samej karze podlega kto używa w obrocie oznaczenia geograficznego wpisanego na listę z naruszeniem warunków zawartych w opisie napoju spirytusowego, którego oznaczenie zostało wpisane na listę.

3. Tej samej karze podlega kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w ust. 1 lub

2.

4. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 lub 2 stałe źródło dochodu albo jeżeli dopuścił się przestępstwa określonego w ust. 1–3 w stosunku do napojów spirytusowych o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. Art. 42. 1.14) Kto wyrabia napoje spirytusowe niezgodnie ze sposobem produkcji, warunkami technologicznymi lub parametrami jakościowymi, określonymi dla nich w  ustawie, w  przepisach wydanych na podstawie art.  38 ust. 2 lub w art. 2–5 i 13 rozporządzenia nr 110/2008 lub w załączniku I do tego rozporządzenia lub wprowadza tak wytworzone napoje do obrotu podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat

2. 2. Tej samej karze podlega kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w ust.

1.

3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo jeżeli dopuścił się przestępstwa określonego w ust. 1 w stosunku do napojów spirytusowych o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. Art.43. 1.15) Kto oznacza napoje spirytusowe niezgodnie z wymaganiami w zakresie ich definicji lub opisu, lub prezentacji, określonymi w art. 7–12 i 14–16 rozporządzenia nr 110/2008 lub w załączniku II do tego rozporządzenia lub wprowadza tak oznaczone napoje do obrotu podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat

2. 2. Tej samej karze podlega kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w ust.

1. 3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo jeżeli dopuścił się przestępstwa określonego w ust. 1 w stosunku do napojów spirytusowych o znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. Art.44.

1. Kto bez wymaganego wpisu do rejestru wyrabia lub rozlewa napoje spirytusowe, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

2. Kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w stosunku do napojów spirytusowych o znacznej wartości, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat

2. Art.45. W przypadkach określonych w art. 41–44 sąd może orzec przepadek rzeczy stanowiącej przedmiot przestępstwa albo służących lub przeznaczonych do jego popełnienia, choćby nie były własnością sprawcy. Rozdział 5 Przepisy zmieniające, przejściowe ikońcowe Art.46. (pominięty).16) Art.47. Rejestr działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych prowadzony na podstawie ustawy, o której mowa w art. 49, staje się rejestrem w rozumieniu niniejszej ustawy.

W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnośniku

2. W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 8 ustawy, o której mowa w odnośniku 2.

16) Zamieszczony w obwieszczeniu.

14) 15)

Poz. 144

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 144

Art.48.

1. Przedsiębiorca wpisany do rejestru na podstawie ustawy, o której mowa w art. 49, przedkłada ministrowi: 1) oświadczenie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 6 lit. a tiret drugie oraz lit. c, 2) informację o zakresie działalności gospodarczej – w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. W przypadku nieprzedłożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia i informacji w terminie określonym w ust. 1 minister wydaje decyzję o  zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności w  zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych.

3. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 2, stała się ostateczna, minister z urzędu wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze. Art.49. Traci moc ustawa z dnia 13 września 2002 r. o napojach spirytusowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1362, z 2004 r. Nr 29, poz. 257 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 171, poz. 1225). Art.50. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia17).

17)

Ustawa została ogłoszona w dniu 21 listopada 2006 r.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 144 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.