Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1452 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2013 r. w sprawie nadania Ośrodkowi Przetwarzania Informacji statusu państwowego instytutu badawczego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-12-05
Data wydania:2013-10-23
Data wejscia w życie:2013-12-20
Data obowiązywania:2013-12-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1452 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 1452

ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 23 października 2013 r. wsprawie nadania Ośrodkowi Przetwarzania Informacji statusu państwowego instytutu badawczego Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje: § 1.

1. Ośrodkowi Przetwarzania Informacji z siedzibą w Warszawie, utworzonemu zarządzeniem nr 12 Ministra – Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z dnia 13 grudnia 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Ośrodek Przetwarzania Informacji (Dz. Urz. Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń Nr 4, poz. 13) oraz działającemu na podstawie zarządzenia nr 29/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Ośrodka Przetwarzania Informacji (Dz. Urz. MNiSW Nr 2, poz. 33), zwanemu dalej „Instytutem”, nadaje się status państwowego instytutu badawczego.

2. Instytut używa nazwy „Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy”.

3. Instytut może używać skróconej nazwy: „OPI – Państwowy Instytut Badawczy” lub „OPI PIB”.

4. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw nauki. § 2.

1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych i wdrażanie ich wyników oraz świadczenie usług w zakresie systemów informacyjnych. Dotyczy to interaktywnych inteligentnych systemów informacyjnych, ich projektowania, eksploatacji i doskonalenia, pozyskiwania i opracowywania informacji zbiorczej, przekrojowej i syntetycznej dotyczącej badań naukowych i prac rozwojowych, w tym dla celów statystycznych.

2. Do zadań Instytutu należy: 1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie, o którym mowa w ust. 1, oraz przystosowanie ich wyników do publikacji lub wdrożenia w praktyce; 2) wspomaganie procesów organizacji i finansowania badań naukowych, a także jednostek działających na rzecz badań naukowych i prac rozwojowych; 3) 4) 5) 6) prezentowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych; tworzenie i utrzymanie unikatowych systemów informatycznych; transfer technologii i wiedzy z sektora nauki do sektora gospodarki; prowadzenie działalności wydawniczej;

7) popularyzacja wiedzy o wynikach badań naukowych i ich komercjalizacji oraz wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych; 8) opracowywanie analiz, opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;

9) wspieranie procesów wdrażania funduszy Unii Europejskiej oraz innych programów lub inicjatyw finansowych pochodzących ze źródeł krajowych i zagranicznych, otrzymanych na podstawie zawartych umów międzynarodowych.

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1452

§ 3. Do zadań Instytutu szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonanie jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, ochrony dziedzictwa narodowego, rozwoju edukacji i kultury oraz poprawy jakości życia obywateli, dotyczących opracowywania i opiniowania standardów w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego i bezpieczeństwa technicznego oraz standardów produktów, procesów i usług, należy: 1) projektowanie, wdrażanie, eksploatacja i doskonalenie systemów informacyjnych służących planowaniu i rozwojowi polityki innowacyjnej państwa na potrzeby finansowania nauki z budżetu państwa; 2) utrzymywanie baz danych dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego, w tym gromadzenie, przetwarzanie i opracowywanie danych o: a) projektach naukowych oddziałujących w szczególności na rynek pracy, ochronę zdrowia, ochronę środowiska, gospodarkę żywnościową, gospodarkę zasobami naturalnymi, zmianach w  zasobach kadrowych nauki i  szkolnictwa wyższego, mających wpływ w  szczególności na rynek b) pracy, ochronę zdrowia, rozwój kultury fizycznej i sportu, c) zmianach w zasobach materialnych i niematerialnych sektora nauki, mających wpływ w szczególności na ochronę zdrowia, rozwój społeczeństwa informacyjnego, ochronę środowiska, gospodarkę bogactwami i zasobami naturalnymi. § 4. Źródłem finansowania zadań Instytutu są środki finansowe: 1) uzyskiwane ze źródeł, o których mowa w art. 18 ust. 7 i 8, oraz uzyskane na zasadach określonych w art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych; 2) pozyskiwane przez Instytut na realizację projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w ramach innych funduszy zagranicznych oraz finansowanych przez podmioty krajowe i zagraniczne. § 

5. Dysponentem środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań, o  których mowa w  § 3, jest minister właściwy do spraw nauki oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. § 6. W księgach rachunkowych Instytut prowadzi wyodrębnioną ewidencję w podziale na realizowane zadania, w sposób umożliwiający rozliczenie wszystkich środków finansowych. § 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1452 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Porady prawne

 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

  Zajmuję się w firmie sprawami kadrowymi. Wiem, że każdą firmę bez względu na ilość zatrudnianych pracowników obowiązuje ewidencja osób, które maja dostęp do (...)

 • Sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych

  Jeśli w przeszłości wyraziłem zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, to czy teraz mogę wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania? Czy muszę, (...)

 • Dane służbowe a ich ochrona

  Lista papierowa złożona z nazwiska, imienia, numeru służbowego telefonu ułożona alfabetycznie wg nazwiska podlega ustawie o ochronie danych osobowych. Natomiast lista (...)

 • Doraźne zbiory danych

  Czy imprezy sportowe, konkursy, zawody można zaliczyć do przetwarzania danych w zbiorach doraźnych?

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2010 nr 69 poz. 863

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 16 września 2010 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski 2009 nr 1 poz. 7

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2008 r. o podjęciu decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski 2009 nr 25 poz. 352

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-05 poz. 238

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego policjantów

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-22 poz. 1165

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Ochrony Środowiska w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.