Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 15 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-07
Data wydania:2012-12-20
Data wejscia w życie:2013-01-22
Data obowiązywania:2013-01-22

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 15 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 7 stycznia 2013 r. Poz. 15

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

1) zdnia 20 grudnia 2012r. wsprawie standardów postępowania medycznego wdziedzinie anestezjologii iintensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą Na podstawie art.22 ust.5ustawy zdnia 15 kwietnia 2011r. odziałalności leczniczej (Dz.U. Nr112, poz.654, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa standardy postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii wzakresie świadczeń zdrowotnych zzakresu anestezji, intensywnej terapii, resuscytacji, leczenia bólu niezależnie od jego przyczyny, atakże sedacji, udzielanych przez lekarza specjalistę anestezjologii iintensywnej terapii, lekarza anestezjologa oraz lekarza wtrakcie specjalizacji. §2.Użyte wrozporządzeniu określenia oznaczają:

1) nestezja – wykonywanie znieczulenia ogólnego lub regionalnego do zabiegów operacyjnych oraz do celów diagnoa stycznych lub leczniczych;

2) ntensywna terapia – postępowanie mające na celu podtrzymywanie funkcji życiowych oraz leczenie chorych wstanach i zagrożenia życia, spowodowanych potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu, wszczególności oddychania, krążenia, ośrodkowego układu nerwowego;

3) ekarz specjalista anestezjologii iintensywnej terapii – lekarza, który: l a) osiada specjalizację II stopnia wdziedzinie: p – anestezjologii, – anestezjologii ireanimacji lub – anestezjologii iintensywnej terapii, lub b)uzyskał tytuł specjalisty wdziedzinie anestezjologii iintensywnej terapii;

4) lekarz anestezjolog – lekarza, który posiada specjalizację Istopnia wdziedzinie anestezjologii iintensywnej terapii;

5) lekarz wtrakcie specjalizacji – lekarza będącego wtrakcie specjalizacji wdziedzinie anestezjologii iintensywnej terapii;

6) ielęgniarka anestezjologiczna – pielęgniarkę, która ukończyła specjalizację wdziedzinie pielęgniarstwa anestezjolop gicznego i intensywnej opieki, lub pielęgniarkę, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego iintensywnej opieki, lub pielęgniarkę wtrakcie specjalizacji wdziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego iintensywnej opieki; 7)resuscytacja – działanie mające na celu przerwanie potencjalnie odwracalnego procesu umierania;

M inister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie §1ust.2rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr248, poz.1495 iNr284, poz.1672).

2) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092 oraz z2012r. poz.742.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 15

8)sedacja – działanie mające na celu zniesienie niepokoju, strachu oraz wywołanie uspokojenia pacjenta; 9)zabieg wtrybie natychmiastowym – zabieg wykonywany natychmiast po podjęciu przez operatora decyzji ointerwencji, upacjenta wstanie bezpośredniego zagrożenia życia, groźby utraty kończyny czy narządu lub ich funkcji; stabilizacja stanu pacjenta prowadzona jest równoczasowo zzabiegiem; 10)zabieg wtrybie pilnym – zabieg wykonywany wciągu 6godzin od podjęcia decyzji przez operatora, upacjenta zostrymi objawamichoroby lubpogorszeniem stanu klinicznego, które potencjalniezagrażają jego życiu albo mogą stanowić zagrożenie dla utrzymania kończyny czy organu, lub z innymi problemami zdrowotnymi niedającymi się opanować leczeniem zachowawczym; 11)zabieg wtrybie przyśpieszonym – zabieg wykonywany wciągu kilku dni od podjęcia decyzji przez operatora, upacjenta, który wymaga wczesnego leczenia zabiegowego, lecz wpływ schorzenia na stan kliniczny pacjenta nie ma cech opisanych dla zabiegu wtrybie natychmiastowym ipilnym; 12)zabieg wtrybie planowym – zabieg wykonywany według harmonogramu zabiegów planowych, upacjenta woptymalnym stanie ogólnym, wczasie dogodnym dla pacjenta ioperatora. §

3. Kwalifikacja pacjentów do oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii w szpitalach odbywa się zgodnie zaktualnymi Wytycznymi Polskiego Towarzystwa Anestezjologii iIntensywnej Terapii określającymi sposób kwalifikacji oraz kryteria przyjęcia pacjentów do oddziałów anestezjologii iintensywnej terapii. §4.1.Wszpitalach, wktórych udzielane są świadczenia zdrowotne zzakresu anestezji iintensywnej terapii na rzecz pacjentów dorosłych, tworzy się oddziały anestezjologii iintensywnej terapii, awprzypadkach gdy udziela się na rzecz tych pacjentów świadczeń zdrowotnych wyłącznie zzakresu anestezji, tworzy się oddziały anestezjologii. 2.Wszpitalach, wktórych udzielane są świadczenia zdrowotne zzakresu anestezji iintensywnej terapii na rzecz dzieci, tworzy się oddziały anestezjologii iintensywnej terapii dla dzieci, awprzypadkach gdy udziela się na rzecz tych pacjentów świadczeń zdrowotnych wyłącznie zzakresu anestezji, tworzy się oddziały anestezjologii dla dzieci. 3.Liczba łóżek na oddziale anestezjologii iintensywnej terapii stanowi co najmniej 2% ogólnej liczby łóżek wszpitalu. 4.Usytuowanie oddziału anestezjologii iintensywnej terapii lub oddziału anestezjologii iintensywnej terapii dla dzieci zapewnia komunikację zblokiem operacyjnym, szpitalnym oddziałem ratunkowym lub oddziałem przyjęć ipomocy doraźnej oraz ze wszystkimi oddziałami łóżkowymi. 5.Woddziale anestezjologii iintensywnej terapii lub oddziale anestezjologii iintensywnej terapii dla dzieci zapewnia się izolatkę dostępną ztraktów komunikacji oddziału, która posiada śluzę umożliwiającą umycie rąk, przebieranie się iskładowanie materiałów izolacyjnych. 6.Tworzy się następujące poziomy referencyjne oddziałów anestezjologii iintensywnej terapii lub oddziałów anestezjologii iintensywnej terapii dla dzieci wszpitalach wcelu zapewnienia odpowiedniej jakości oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych na rzecz dorosłych oraz dzieci: 1)pierwszy poziom referencyjny; 2)drugi poziom referencyjny; 3)trzeci poziom referencyjny. 7.Warunki ogólne wymagane dla oddziałów anestezjologii iintensywnej terapii lub oddziałów anestezjologii iintensywnej terapii dla dzieci oraz oddziałów anestezjologii lub oddziałów anestezjologii dla dzieci wszpitalach są określone wczęści Izałącznika nr1do rozporządzenia. 8.Warunki szczegółowe dla poziomów referencyjnych oddziałów anestezjologii iintensywnej terapii oraz dlaoddziałów anestezjologii iintensywnej terapii dla dzieci wszpitalach są określone wczęściach II iIII załącznika nr1do rozporządzenia. 9.Wszpitalach, wktórych są udzielane świadczenia zdrowotne zzakresu anestezji, wobrębie bloku operacyjnego lub wbliskim sąsiedztwie bloku operacyjnego znajdują się sale nadzoru poznieczuleniowego. 10.Kierującym oddziałami szpitala wymienionymi wust.1lub 2powinien być lekarz specjalista anestezjologii iintensywnej terapii.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 15

11.Pielęgniarką oddziałową oddziału szpitala wymienionego wust.1lub 2powinna być pielęgniarka, która ukończyła specjalizację wdziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego iintensywnej opieki. §5.Standardy określone w§9pkt 5i7–15 oraz wymagania dotyczące wyposażenia stanowiska znieczulenia określone wczęści Izałącznika nr1do rozporządzenia stosuje się w: 1)ambulatorium lub przedsiębiorstwie, wktórym są udzielane stacjonarne icałodobowe świadczenia zdrowotne inne niż świadczenia szpitalne, 2)pomieszczeniach, wktórych jest wykonywana praktyka zawodowa –wktórych są udzielane świadczenia zdrowotne zzakresu anestezji. §6.1.Świadczenia zdrowotne wzakresie leczenia bólu mogą być udzielane wszpitalu wramach oddziału wymienionego w§4ust.1lub

2. 2. W oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub oddziale anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci albo oddziale anestezjologii lub oddziale anestezjologii dla dzieci wszpitalu może zostać utworzony zespół zajmujący się leczeniem bólu ostrego, głównie pooperacyjnego. 3.Woddziale anestezjologii iintensywnej terapii lub oddziale anestezjologii iintensywnej terapii dla dzieci wszpitalu mogą być również hospitalizowani pacjenci wymagający, wcelu leczenia bólu, wykonania inwazyjnych zabiegów diagnostycznych lub terapeutycznych albo odpowiedniego monitorowania lub leczenia pacjentów. §7.Lekarz specjalista anestezjologii iintensywnej terapii przejmuje nawezwanie prowadzenie resuscytacji ipodejmuje decyzję ojej zakończeniu. §8.1.Wpodmiocie leczniczym świadczenia zdrowotne zzakresu anestezji, polegające nawykonywaniu znieczulenia ogólnego oraz znieczulenia regionalnego: zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego, mogą być udzielane wyłącznie przez lekarza specjalistę anestezjologii iintensywnej terapii.

2. Lekarz anestezjolog może samodzielnie udzielać świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezji, o których mowa wust.1, wprzypadku znieczulania chorych powyżej 3roku życia, których stan ogólny według skali ASA (American Society of Anesthesiologists Physical Status Classification System) odpowiadastopniom I, II lub III, awpozostałych przypadkach lekarz anestezjolog może samodzielnie udzielać świadczeń zdrowotnych zzakresu anestezji za pisemną zgodą lekarza kierującego oddziałem wymienionym w§4ust.1lub

2. 3.Lekarz wtrakcie specjalizacji może wykonywać znieczulenie, jeżeli wykonanie tego znieczulenia jest bezpośrednio nadzorowane przez lekarza specjalistę anestezjologii iintensywnej terapii. 4.Za zgodą lekarza kierującego oddziałem anestezjologii iintensywnej terapii lub oddziałem anestezjologii iintensywnej terapii dla dzieci lekarz specjalista anestezjologii iintensywnej terapii może równocześnie nadzorować pracę nie więcej niż trzech lekarzy w trakcie specjalizacji, wykonujących znieczulenia chorych, których stan ogólny według skali ASA odpowiadastopniom I, II lub III, wprzypadku: odbycia przez tych lekarzy co najmniej 2-letniego szkolenia wramach specjalizacji wdziedzinie anestezjologii iintensywnej terapii oraz wykazania się odpowiednią wiedzą iumiejętnościami wykonywania znieczulenia. Lekarz specjalista anestezjologii iintensywnej terapii nadzorujący pracę lekarzy wtrakcie specjalizacji znajduje się wbezpośredniej bliskości znieczulanych chorych przez cały czas trwania znieczulenia. 5.Odbycie przez lekarza wtrakcie specjalizacji co najmniej 2-letniego przeszkolenia specjalistycznego wdziedzinie anestezjologii iintensywnej terapii oraz wykazanie się odpowiednią wiedzą iumiejętnościami wykonywania znieczulenia, októrych mowa wust.4, potwierdza pisemnie kierownik specjalizacji. Potwierdzenie jest przechowywane waktach osobowych lekarza wtrakcie specjalizacji. §9.Ustala się następujące standardy postępowania medycznego przy udzielaniu wszpitalu świadczeń zdrowotnych wzakresie anestezji: 1)kierownik podmiotu leczniczego prowadzącego szpital, wporozumieniu zlekarzem kierującym oddziałem wymienionym w§4ust.1lub 2, określa procedury przygotowania pacjenta do znieczulenia, wtym wykaz badań diagnostycznych,laboratoryjnych, wcelu bezpiecznego przeprowadzenia zabiegu wtrybie natychmiastowym, pilnym, przyśpieszonym iplanowym; 2)kierownik podmiotu leczniczego, wporozumieniu zkierującym oddziałem wymienionym w§4ust.1lub 2, ustala sposób komunikacji alarmowej;

Dziennik Ustaw –4– Poz. 15

3) lan zabiegów wykonywanych w szpitalu ustala się w porozumieniu z kierującym oddziałem wymienionym p w§4ust.1lub 2; plan ten powinien uwzględniać zasadę nadrzędności mniejszego ryzyka zagrożenia dla zdrowia iżycia pacjenta, awszczególności powinien być dostosowany do liczby lekarzy udzielających świadczeń zzakresu anestezji oraz do wyposażenia podmiotu leczniczego wwyroby medyczne niezbędne doudzielania tych świadczeń; 4)wprzypadku gdy wszpitalu są wykonywane zabiegi na rzecz pacjentów dorosłych oraz narzecz dzieci, plan zabiegów powinien dodatkowo uwzględniać zasadę rozdziału czasowego lub przestrzennego wykonywania zabiegów dla tych grup pacjentów; 5)lekarz specjalista anestezjologii iintensywnej terapii, lekarz anestezjolog lub lekarz wtrakcie specjalizacji pod nadzorem lekarza specjalisty anestezjologii iintensywnej terapii zapoznaje się zdokumentacją medyczną pacjenta, skompletowaną wraz zniezbędnymi wynikami badań laboratoryjnych przez lekarza prowadzącego, oraz przeprowadza, nie później niż 24 godziny przed zabiegiem wtrybie planowym, badanie wcelu zakwalifikowania pacjenta do znieczulenia, zgodnie ze stanem zdrowia pacjenta iwskazaniami medycznymi; lekarz specjalista anestezjologii iintensywnej terapii, lekarz anestezjolog lub lekarz wtrakcie specjalizacji pod nadzorem lekarza specjalisty anestezjologii iintensywnej terapii może zlecić dodatkowe badania ikonsultacje niezbędne do zakwalifikowania pacjenta do znieczulenia; 6)jeżeli pacjent jest małoletni, badanie wcelu zakwalifikowania pacjenta do znieczulenia, októrym mowa wpkt 5, nie może odbywać się wpomieszczeniach przeznaczonych dla pacjentów dorosłych; 7)lekarz dokonujący kwalifikacji pacjenta do znieczulenia wypełnia kartę konsultacji anestezjologicznej podczas kwalifikacji pacjenta do znieczulenia; 8)dokument zawierający zgodę pacjenta na znieczulenie dołącza się do historii choroby; 9)lekarz dokonujący znieczulenia może wtym samym czasie znieczulać tylko jednego pacjenta; podczas znieczulenia zlekarzem współpracuje pielęgniarka anestezjologiczna; dotyczy to również znieczuleń wykonywanych poza salą operacyjną; 10)przed przystąpieniem do znieczulenia lekarz dokonujący znieczulenia, awprzypadku lekarza wtrakcie specjalizacji również lekarz nadzorujący znieczulenie, jest obowiązany: a)sprawdzić wyposażenie stanowiska znieczulenia, b)skontrolować sprawność działania wyrobów medycznych niezbędnych do znieczulenia imonitorowania, c) skontrolować właściwe oznakowanie płynów infuzyjnych, strzykawek ze środkami anestetycznymi, strzykawek zlekami stosowanymi podczas znieczulenia, d) przeprowadzić kontrolę zgodności biorcy z każdą jednostką krwi lub jej składnika przeznaczoną do przetoczenia wprzypadku konieczności jej toczenia, e)dokonać identyfikacji pacjenta poddawanego znieczuleniu; 11)lekarz dokonujący znieczulenia znajduje się wbezpośredniej bliskości pacjenta przez cały czas trwania znieczulenia; 12)lekarz dokonujący znieczulenia wypełnia kartę przebiegu znieczulenia, uwzględniającą wszczególności jego przebieg, dawkowanie anestetyków iinnych leków, aktualne wartości parametrów podstawowych funkcji życiowych oraz ewentualne powikłania; 13)jeżeli inny lekarz kontynuuje znieczulenie pacjenta, lekarz ten ponosi odpowiedzialność za to znieczulenie od chwili rozpoczęcia kontynuacji znieczulenia; lekarz kontynuujący znieczulenie jest obowiązany zapoznać się zewszystkimi informacjami dotyczącymi znieczulanego pacjenta, przebiegu znieczulenia oraz wyrobów medycznych; przejęcie odpowiedzialności za znieczulenie lekarz kontynuujący znieczulenie potwierdza pisemnie wkarcie przebiegu znieczulenia; 14)ekarz dokonujący znieczulenia może opuścić znieczulanego pacjenta w celu przeprowadzenia resuscytacji innego l pacjenta, jeżeli uzna, że opuszczenie znieczulanego pacjenta nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla jego życia; wtakim przypadku przy pacjencie do czasu przybycia lekarza dokonującego znieczulenia pozostaje pielęgniarka anestezjologiczna; 15)transport pacjenta bezpośrednio po zakończonym znieczuleniu odbywa się pod nadzorem lekarza specjalisty anestezjologii iintensywnej terapii, lekarza anestezjologa lub lekarza wtrakcie specjalizacji pod nadzorem lekarza specjalisty anestezjologii iintensywnej terapii, wrazie potrzeby zużyciem przenośnego źródła tlenu, respiratora, urządzeń monitorujących podstawowe funkcje życiowe iinnego niezbędnego sprzętu; 16)wbezpośrednim okresie pooperacyjnym pacjenta umieszcza się wsali nadzoru poznieczuleniowego.

Dziennik Ustaw –5– Poz. 15

§10.Świadczenia zzakresu intensywnej terapii są udzielane wszpitalu na stanowiskach intensywnej terapii. §

11. Ustala się następujące standardy postępowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu intensywnej terapii woddziałach anestezjologii iintensywnej terapii lub oddziałach anestezjologii iintensywnej terapii dla dzieci wszpitalu: 1)prowadzi się ciągłe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych istosuje się dostępne metody itechniki terapeutyczne, ze szczególnym uwzględnieniem inwazyjnych i wspomagających czynności podstawowych układów organizmu; 2)udzielanie świadczeń zdrowotnych wymaga stałej obecności lekarza specjalisty anestezjologii iintensywnej terapii oraz pielęgniarki anestezjologicznej woddziale; 3)intensywną terapię prowadzi lekarz specjalista anestezjologii iintensywnej terapii; 4)świadczeń zdrowotnych zzakresu intensywnej terapii może udzielać lekarz anestezjolog lub lekarz wtrakcie specjalizacji, jeżeli jego praca jest bezpośrednio nadzorowana przez lekarza specjalistę anestezjologii iintensywnej terapii;

5) świadczeń zdrowotnych z zakresu intensywnej terapii może udzielać lekarz odbywający w oddziale anestezjologii iintensywnej terapii staż specjalizacyjny wramach innych dziedzin medycyny lub staż podyplomowy, jeżeli jego praca jest bezpośrednio nadzorowana przez lekarza specjalistę anestezjologii iintensywnej terapii; 6)na stanowisku nadzoru pielęgniarskiego zapewnia się możliwość obserwacji bezpośredniej; 7)należy zapewnić możliwość izolacji pacjentów oraz dostępność wyrobów medycznych monitorujących iterapeutycznych, niezbędnych do wykonywania specjalistycznych interwencji wstanach zagrożenia życia. §12.1.Leczenie chorych wramach intensywnej terapii wszpitalu ma charakter interdyscyplinarny. 2.Wrazie gdy stan pacjenta nie wymaga dalszego postępowania wzakresie intensywnej terapii, leczenie przejmują inne oddziały szpitala. §13.Wcelu prawidłowego udzielania świadczenia zzakresu intensywnej terapii podmiot leczniczy prowadzący szpital zapewnia możliwość przeprowadzania wlokalizacji rozumianej jako budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie itworzących funkcjonalną całość, wktórych zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń, całodobowych niezbędnych badań radiologicznych ilaboratoryjnych. §14.Lekarz kierujący oddziałem anestezjologii iintensywnej terapii lub oddziałem anestezjologii iintensywnej terapii dla dzieci wszpitalu przeprowadza raz wroku ocenę jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych woddziale, wszczególności zgodności postępowania zprocedurami określonymi w§9pkt 1, aktualnymi zaleceniami odpowiednich towarzystw naukowych, kompletności dokumentacji iwystępowania zdarzeń medycznych, októrych stanowi art.67a ustawy zdnia 6listopada 2008r. oprawach pacjenta iRzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z2012r. poz.159 i742). §15.Ustala się rodzaje czynności medycznych wykonywanych woddziałach anestezjologii iintensywnej terapii lub woddziałach anestezjologii iintensywnej terapii dla dzieci wszpitalu przez lekarzy, októrych mowa w§11 pkt3–5: 1)podstawowe – wymienione wczęści Azałącznika nr2do rozporządzenia; 2)inne, których wykonywanie jest uwarunkowane wyposażeniem oddziału wodpowiednie wyroby medyczne – wymienione wczęści B załącznika nr2do rozporządzenia. § 16.

1. Pielęgniarki wykonujące przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia czynności przewidziane wdotychczasowych przepisach dla przeszkolonych pielęgniarek, niespełniające wymagań określonych w§2pkt 6, mogą wykonywać czynności przewidziane dla pielęgniarki anestezjologicznej nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016r. 2.Podmioty lecznicze niespełniające wdniu wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia wymagań dotyczących odrębności oddziałów anestezjologii iintensywnej terapii dla dzieci ioddziałów anestezjologii iintensywnej terapii lub, wprzypadku udzielania świadczeń wyłącznie w zakresie anestezji, odrębności oddziałów anestezjologii dla dzieci i oddziałów anestezjologii dostosują się do wymagań określonych w§4ust.1i2wterminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2018r. 3.Lekarz będący przed dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia kierującym oddziałem anestezjologii iintensywnej terapii lub oddziałem anestezjologii iintensywnej terapii dla dzieci albo oddziałem anestezjologii lub oddziałem anestezjologii dla dzieci wszpitalu, niespełniający wymagań określonych w§4ust.10 może pełnić tę funkcję nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018r.

Dziennik Ustaw –6– Poz. 15

4. Pielęgniarka będąca przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia pielęgniarką oddziałową oddziału anestezjologii iintensywnej terapii lub oddziału anestezjologii iintensywnej terapii dla dzieci albo oddziału anestezjologii lub oddziału anestezjologii dla dzieci wszpitalu, niespełniająca wymagań określonych w§4ust.11 może pełnić tę funkcję nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2018r. §17.1.Podmioty lecznicze prowadzące szpitale, które wdniu wejścia wżycie rozporządzenia nie spełniają wymagań określonych wzałączniku nr1do rozporządzenia, dostosują się do wymagań określonych wprzepisach rozporządzenia: 1)wczęści I„Organizacja udzielania świadczeń”, „Wyposażenie waparaturę isprzęt medyczny” oraz „Pozostałe wymagania” – wterminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2016r.; 2)wczęści I„Personel” oraz wczęści II „Warunki szczegółowe dlapoziomów referencyjnych oddziału anestezjologii iintensywnej terapii”, oraz wczęści III „Warunki szczegółowe dlapoziomów referencyjnych oddziału anestezjologii iintensywnej terapii dla dzieci” – wterminie nie dłuższym niż do dnia 1lipca 2017r.; 3)wczęści I„Wymagania przestrzenne” – wterminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2018r. 2.Przepis ust.1wzakresie obowiązku dostosowania się do wymagań określonych wczęści Izałącznika nr1do rozporządzenia dotyczących „Wyposażenia stanowiska znieczulenia” stosuje się, wterminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2016r., do podmiotów leczniczych prowadzących ambulatorium lub przedsiębiorstwa, wktórym udzielane są stacjonarne icałodobowe świadczenia zdrowotne inne niż świadczenia szpitalne, oraz do prowadzących praktyki zawodowe. §18.Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Zdrowia: wz. S. Neumann

3)

N iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia iOpieki Społecznej zdnia 27 lutego 1998r. wsprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych zzakresu anestezjologii iintensywnej terapii wzakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr37, poz.215 oraz z2007r. Nr160, poz.1133), które utraciło moc zdniem 1stycznia 2013r. na podstawie art.219 ust.1ustawy zdnia 15 kwietnia 2011r. odziałalności leczniczej (Dz.U. Nr112, poz.654, Nr149, poz.887, Nr174, poz.1039 iNr185, poz.1092 oraz z2012r. poz.742).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia zdnia 20 grudnia 2012 r. (poz.15)

Załącznik nr1

Dziennik Ustaw

WARUNKI DLA ODDZIAŁÓW ANESTEZJOLOGII IINTENSYWNEJ TERAPII ORAZ ODDZIAŁÓW ANESTEZJOLOGII WSZPITALACH

Część I. Warunki ogólne dla oddziału anestezjologii iintensywnej terapii oraz oddziału anestezjologii wszpitalu Warunki wymagane 4

1) a Ipoziomie referencyjnym – równoważnik co najmniej 4 etatów – lekarz specjalista anestezjologii iintensywnej terapii n (nie dotyczy dyżuru medycznego);

2) a II poziomie referencyjnym – równoważnik co najmniej 5 etatów – lekarz specjalista anestezjologii iintensywnej terapii n (nie dotyczy dyżuru medycznego);

3) a III poziomie referencyjnym – równoważnik co najmniej 6 etatów – lekarz specjalista anestezjologii iintensywnej terapii n (nie dotyczy dyżuru medycznego);

4) przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych zzakresu anestezji dodatkowo: równoważnik co najmniej 1 etatu – lekarz w specjalista anestezjologii iintensywnej terapii (nie dotyczy dyżuru medycznego) – odpowiednio do potrzeb

1) ównoważnik co najmniej 2,2 etatu na jedno stanowisko intensywnej terapii – pielęgniarka anestezjologiczna; r

2) przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych zzakresu anestezji dodatkowo: równoważnik co najmniej 1 etatu – w pielęgniarka, która ukończyła specjalizację wdziedzinie anestezjologii iintensywnej opieki, lub pielęgniarka, która ukończyła kurs kwalifikacyjny wdziedzinie anestezjologii iintensywnej opieki, lub pielęgniarka – odpowiednio do zakresu wykonywanych świadczeń Równoważnik co najmniej 0,5 etatu – fizjoterapeuta – odpowiednio do zakresu wykonywanych świadczeń (dotyczy trzeciego poziomu referencyjnego)

1) ala nadzoru poznieczuleniowego odrębna dla pacjentów dorosłych oraz dzieci, która znajduje się wobrębie bloku s operacyjnego lub bliskim sąsiedztwie bloku operacyjnego;

2) dzielanie świadczeń zdrowotnych wsali nadzoru poznieczuleniowego wymaga stałej obecności lekarza specjalisty u anestezjologii iintensywnej terapii lub lekarza anestezjologa woddziale (nie może być łączona ze stałą obecnością lekarza specjalisty anestezjologii iintensywnej terapii woddziale przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych na stanowisku intensywnej terapii);

3) ezpośredni nadzór nad pacjentem wsali nadzoru poznieczuleniowego prowadzą pielęgniarki anestezjologiczne, którym b należy zapewnić środki techniczne umożliwiające stały kontakt zlekarzem specjalistą anestezjologii iintensywnej terapii;

4) tosunek liczby pielęgniarek anestezjologicznych wsali nadzoru poznieczuleniowego na każdej zmianie do liczby s faktycznie obłożonych stanowisk nadzoru poznieczuleniowego nie powinien być niższy niż 1:4;

Lp.

Oddział

1

2

3

1

Lekarze

–7–

Pielęgniarki

Pozostały personel

Oddział anestezjologii iintensywnej terapii/ oddział anestezjologii iintensywnej terapii dla dzieci albo oddział anestezjologii / oddział anestezjologii dla dzieci, wskład którego wchodzą wszczególności: a) stanowiska intensywnej terapii (dotyczy oddziału anestezjologii iintensywnej terapii/ oddziału anestezjologii iintensywnej terapii dla dzieci), b) tanowiska s znieczulenia, c) tanowiska nadzoru s poznieczuleniowego

Organizacja udzielania świadczeń

Poz. 15

Dziennik Ustaw

5) stala się trzy poziomy intensywności opieki pielęgniarskiej na stanowiskach intensywnej terapii woddziałach u anestezjologii iintensywnej terapii: a) ajniższy poziom opieki – potrzeba ciągłego monitorowania zpowodu zagrożenia niewydolnością narządową – n co najmniej 1 pielęgniarka na 3 stanowiska intensywnej terapii na zmianę, b) ośredni poziom opieki – pacjent z1 niewydolnością narządową bezpośrednio zagrażającą życiu iwymagającą p mechanicznego lub farmakologicznego wspomagania – co najmniej 1 pielęgniarka na 2 stanowiska intensywnej terapii na zmianę, c) ajwyższy poziom opieki – pacjent z2 lub więcej niewydolnościami narządowymi, które bezpośrednio zagrażają życiu n pacjenta iwymagają mechanicznego lub farmakologicznego wspomagania czynności narządów – co najmniej 1pielęgniarka na 1 stanowisko intensywnej terapii na zmianę A. Wypos ażenie oddziału anestezjologii i intensywne j te r a pii

Wyposażenie wwyroby medyczne

–8–

e

1) lektryczne urządzenie do ssania – co najmniej 1 na 3 stanowiska intensywnej terapii, ale nie mniej niż 2 woddziale;

2) przęt do pomiaru rzutu serca – co najmniej 1 na cztery stanowiska intensywnej terapii; s

3) parat do ciągłego leczenia nerkozastępczego – co najmniej 1 na osiem stanowisk intensywnej terapii, jeżeli wszpitalu a nie ma odcinka (stacji) dializ;

4) ronchofiberoskop – co najmniej 1 na oddział; b

5) przęt do bezpośredniego monitorowania ciśnienia wewnątrzczaszkowego – co najmniej 1 na oddział; s

6) rzyłóżkowy aparat rentgenowski – co najmniej 1 na oddział; p

7) efibrylator zmożliwością wykonania kardiowersji izewnętrznej stymulacji serca – co najmniej 1 naoddział; d

8) respirator transportowy – co najmniej 1 na 5 stanowisk B. Wyposażenie stanowiska intensywnej terapii

1) óżko do intensywnej terapii zmateracem przeciwodleżynowym; ł

2) espirator zmożliwością regulacji stężenia tlenu wzakresie 21–100%; r

3) ródła elektryczności, tlenu, powietrza ipróżni; ź

4) zestaw do intubacji iwentylacji zworkiem samorozprężalnym;

5) przęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów, wtym co najmniej 6 pomp infuzyjnych; s

6) kardiomonitor;

7) pulsoksymetr;

8) kapnograf;

9) aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną;

10) sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi;

11) materac lub inne urządzenie od aktywnej regulacji temperatury pacjenta;

12) fonendoskop

Poz. 15

Dziennik Ustaw

C. Wyposażenie stanowiska znieczulenia

–9–

a

1) parat do znieczulenia ogólnego zrespiratorem anestetycznym; aparaturę anestezjologiczną stanowiska znieczulenia ogólnego zzastosowaniem sztucznej wentylacji płuc wyposaża się także w: a) alarm nadmiernego ciśnienia wukładzie oddechowym, b) alarm rozłączenia wukładzie oddechowym, c) urządzenie ciągłego pomiaru częstości oddychania, d) urządzenie ciągłego pomiaru objętości oddechowych;

2) worek samorozprężalny irurki ustno-gardłowe;

3) źródło tlenu, powietrza ipróżni;

4) urządzenie do ssania; z

5) estaw do intubacji dotchawicznej zrurkami intubacyjnymi idwoma laryngoskopami;

6) efibrylator zmożliwością wykonania kardiowersji ielektrostymulacji – co najmniej 1 na zespół połączonych ze sobą d stanowisk znieczulenia lub wyodrębnioną salę operacyjną;

7) yciąg gazów anestetycznych; w

8) asilanie elektryczne zsystemem awaryjnym; z z

9) normalizowany stolik (wózek) anestezjologiczny;

10) ródło światła; ź

11) sprzęt do dożylnego podawania leków;

12) fonendoskop lub dla dzieci stetoskop przedsercowy;

13) aparat do pomiaru ciśnienia krwi;

14) termometr;

15) pulsoksymetr;

16) monitor stężenia tlenu wukładzie anestetycznym zalarmem wartości granicznych;

17) kardiomonitor;

18) kapnometr;

19) monitor zwiotczenia mięśniowego – 1 na stanowisko znieczulenia;

20) monitor gazów anestetycznych – 1 na stanowisko znieczulenia;

21) sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi;

22) urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych;

23) urządzenie do ogrzewania pacjenta – co najmniej 1 na 3 stanowiska znieczulenia;

24) sprzęt do szybkich przetoczeń płynów;

25) sprzęt do regulowanych przetoczeń płynów;

26) co najmniej 3 pompy infuzyjne D. Wypos ażenie sali nadzoru poznieczuleniowego l ub sta nowiska n a dz or u poz nie c z ule niow e go

1) wózek reanimacyjny izestaw do konikotomii;

2) defibrylator zmożliwością wykonania kardiowersji;

3) espirator zmożliwością regulacji stężenia tlenu wzakresie 21–100% – co najmniej 1 na salę nadzoru r poznieczuleniowego;

Poz. 15

Dziennik Ustaw

4) stanowiska nadzoru poznieczuleniowego: a) źródło tlenu, powietrza ipróżni, b) aparat do pomiaru ciśnienia krwi, c) monitor EKG, d) pulsoksymetr, e) termometr;

5) elektryczne urządzenia do ssania – co najmniej 1 na 3 stanowiska nadzoru poznieczuleniowego;

6) apewnia się możliwość obserwacji bezpośredniej lub przy użyciu kamer wyposażonych wfunkcje autostartu, z wszczególności możliwość obserwacji twarzy

Pozostałe wymagania

– 10 –

Woddziale anestezjologii iintensywnej terapii zapewnia się dodatkowo przyłóżkowy aparat usg, aparat do pomiaru laboratoryjnych parametrów krytycznych oraz zestaw do zabezpieczenia drożności dróg oddechowych wprzypadku wystąpienia zdarzenia, jakim są „trudne drogi oddechowe”; wskład zestawu wchodzą co najmniej:

1) laryngoskop złopatką złamanym zakończeniem;

2) rękojeść krótka;

3) maski krtaniowe wróżnych rozmiarach;

4) prowadnica długa isprężysta (typ bougie);

5) prowadnica światłowodowa lub wideolaryngoskop;

6) rurki ustno-gardłowe;

7) rurka krtaniowa;

8) zestaw do konikopunkcji;

9) zestaw do tracheotomii. Powierzchnia pokoi łóżkowych woddziale anestezjologii iintensywnej terapii oraz sali nadzoru poznieczuleniowego wynosi odpowiednio:

1) pokój 1-stanowiskowy – co najmniej 18,0 m2;

2) pokój wielostanowiskowy – co najmniej 16,0 m2 na 1 stanowisko.

Wymagania przestrzenne

Poz. 15

Część II. Warunki szczegółowe dla poziomów referencyjnych oddziału anestezjologii iintensywnej terapii wszpitalu Warunki wymagane 4

1) co najmniej 4 stanowiska intensywnej terapii;

2) yodrębniona całodobowa opieka lekarska – jednoczasowo przez co najmniej 1 lekarza specjalistę anestezjologii w iintensywnej terapii we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona zinnymi oddziałami lub wykonywaniem świadczeń zzakresu anestezji);

3) yodrębniona całodobowa opieka pielęgniarska – na każdej zmianie co najmniej 1 pielęgniarka anestezjologiczna, w zuwzględnieniem szczegółowych poziomów intensywności opieki określonych wpkt 5 Organizacja udzielania świadczeń, wczęści I Zapewnienie działania wstrukturze podmiotu leczniczego prowadzącego szpital:

1) loku operacyjnego zapewniającego stałą gotowość co najmniej jednej sali operacyjnej doudzielania świadczeń b zdrowotnych;

2) co najmniej jednego oddziału zabiegowego

Dziennik Ustaw

Lp.

Poziom referencyjny

1

2

3

1

Pierwszy poziom referencyjny

Organizacja udzielania świadczeń

Pozostałe wymagania

2

Drugi poziom referencyjny

Organizacja udzielania świadczeń

– 11 –

1) co najmniej 6 stanowisk intensywnej terapii;

2) yodrębniona całodobowa opieka lekarska – jednoczasowo przez co najmniej 1 lekarza specjalistę anestezjologii w iintensywnej terapii we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona zinnymi oddziałami lub wykonywaniem świadczeń zzakresu anestezji);

3) yodrębniona całodobowa opieka pielęgniarska – na każdej zmianie co najmniej 1 pielęgniarka anestezjologiczna, w zuwzględnieniem szczegółowych poziomów intensywności opieki określonych wpkt 5 Organizacja udzielania świadczeń, wczęści I Zapewnienie działania wstrukturze podmiotu leczniczego prowadzącego szpital:

1) loku operacyjnego zapewniającego stałą gotowość co najmniej jednej sali operacyjnej doudzielania świadczeń b zdrowotnych pacjentowi urazowemu;

2) racowni endoskopii diagnostycznej izabiegowej, czynnej całą dobę; p

3) ddziału chirurgii ogólnej lub oddziału ortopedii itraumatologii narządu ruchu; o

4) oddziału neurochirurgii lub chirurgii ogólnej realizujących świadczenia wobrębie czaszki, mózgowia irdzenia kręgowego

1) co najmniej 8 stanowisk intensywnej terapii;

2) yodrębniona całodobowa opieka lekarska – jednoczasowo przez co najmniej 2 lekarzy (lekarz specjalista anestezjologii w iintensywnej terapii lub lekarz anestezjolog, lub lekarz wtrakcie specjalizacji), wtym co najmniej 1 lekarza specjalistę anestezjologii iintensywnej terapii, wewszystkie dni tygodnia (nie może być łączona zinnymi oddziałami lub wykonywaniem świadczeń zzakresu anestezji);

3) yodrębniona całodobowa opieka pielęgniarska – na każdej zmianie co najmniej 1 pielęgniarka anestezjologiczna, w zuwzględnieniem szczegółowych poziomów intensywności opieki określonych wpkt 5 Organizacja udzielania świadczeń, wczęści I

Pozostałe wymagania

3

Trzeci poziom referencyjny

Organizacja udzielania świadczeń

Poz. 15

Dziennik Ustaw

Pozostałe wymagania

Zapewnienie działania wstrukturze podmiotu leczniczego prowadzącego szpital:

1) loku operacyjnego zapewniającego stałą gotowość co najmniej jednej sali operacyjnej doudzielania świadczeń b zdrowotnych pacjentowi urazowemu;

2) racowni endoskopii diagnostycznej izabiegowej, czynnej całą dobę; p

3) ddziału chirurgii ogólnej lub oddziału ortopedii itraumatologii narządu ruchu; o

4) ddziału neurochirurgii lub chirurgii ogólnej realizujących świadczenia wobrębie czaszki, mózgowia irdzenia kręgowego; o

5) ddziału chirurgii naczyń lub chirurgii ogólnej zprofilem chirurgii naczyń. o Do podmiotów leczniczych realizujących świadczenia wysokospecjalistyczne określone wprzepisach wsprawie świadczeń gwarantowanych zzakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji nie stosuje się wymogów określonych wpkt 3–5.

– 12 – Poz. 15

Część III. Warunki szczegółowe dla poziomów referencyjnych oddziału anestezjologii iintensywnej terapii dla dzieci wszpitalu Warunki wymagane 4

1) o najmniej 4 stanowiska intensywnej terapii, wtym co najmniej 1 dlanoworodków; c

2) o najmniej 2 inkubatory otwarte zmożliwością fototerapii oraz ważenia dzieci oraz co najmniej 1 inkubator zamknięty c zmożliwością fototerapii oraz ważenia dzieci, wprzypadku udzielania świadczeń dla noworodków;

3) yodrębniona całodobowa opieka lekarska – jednoczasowo przez co najmniej 1 lekarza specjalistę anestezjologii w iintensywnej terapii, we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona zinnymi oddziałami lub wykonywaniem świadczeń zzakresu anestezji);

4) yodrębniona całodobowa opieka pielęgniarska – na każdej zmianie co najmniej 1 pielęgniarka anestezjologiczna, w zuwzględnieniem szczegółowych poziomów intensywności opieki określonych wpkt 5 Organizacja udzielania świadczeń, wczęści I Zapewnienie działania wstrukturze podmiotu leczniczego prowadzącego szpital: b

1) loku operacyjnego zapewniającego stałą gotowość co najmniej jednej sali operacyjnej doudzielania świadczeń zdrowotnych pacjentowi małoletniemu, wszczególności noworodkowi;

2) o najmniej jednego dziecięcego oddziału zabiegowego c

1) co najmniej 6 stanowisk intensywnej terapii, wtym co najmniej 3dlanoworodków;

2) o najmniej 2 inkubatory otwarte zmożliwością fototerapii oraz ważenia dzieci oraz co najmniej 1 inkubator zamknięty c zmożliwością fototerapii oraz ważenia dzieci, wprzypadku udzielania świadczeń dla noworodków;

3) yodrębniona całodobowa opieka lekarska – jednoczasowo przez co najmniej 1 lekarza specjalistę anestezjologii w iintensywnej terapii, we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona zinnymi oddziałami lub wykonywaniem świadczeń zzakresu anestezji);

4) yodrębniona całodobowa opieka pielęgniarska – na każdej zmianie co najmniej 1 pielęgniarka anestezjologiczna, w zuwzględnieniem szczegółowych poziomów intensywności opieki określonych wpkt 5 Organizacja udzielania świadczeń, wczęści I Zapewnienie działania wstrukturze podmiotu leczniczego prowadzącego szpital:

1) loku operacyjnego zapewniającego stałą gotowość co najmniej jednej sali operacyjnej doudzielania świadczeń b zdrowotnych pacjentowi małoletniemu, wszczególności noworodkowi;

2) racowni endoskopii diagnostycznej izabiegowej, czynnej całą dobę; p

3) ddziału chirurgii dziecięcej zmożliwością udzielania świadczeń zzakresu traumatologii narządu ruchu oraz nagłych o przypadków zzakresu neurochirurgii

1) o najmniej 8 stanowisk intensywnej terapii, wtym co najmniej 4dlanoworodków; c

2) o najmniej 2 inkubatory otwarte zmożliwością fototerapii oraz ważenia dzieci oraz co najmniej 1 inkubator zamknięty c zmożliwością fototerapii oraz ważenia dzieci, wprzypadku udzielania świadczeń dla noworodków;

Dziennik Ustaw

Lp.

Poziom referencyjny

1

2

3

1

Pierwszy poziom referencyjny

Organizacja udzielania świadczeń

Pozostałe wymagania

– 13 –

2

Drugi poziom referencyjny

Organizacja udzielania świadczeń

Pozostałe wymagania

3

Trzeci poziom referencyjny

Organizacja udzielania świadczeń

Poz. 15

Dziennik Ustaw

3) yodrębniona całodobowa opieka lekarska – jednoczasowo przez co najmniej 2 lekarzy (lekarz specjalista anestezjologii w iintensywnej terapii lub lekarz anestezjolog, lub lekarz wtrakcie specjalizacji), wtym co najmniej 1 lekarza specjalistę anestezjologii iintensywnej terapii, we wszystkie dni tygodnia (nie może być łączona zinnymi oddziałami lub wykonywaniem świadczeń zzakresu anestezji);

4) yodrębniona całodobowa opieka pielęgniarska – na każdej zmianie co najmniej 1 pielęgniarka anestezjologiczna, w zuwzględnieniem szczegółowych poziomów intensywności opieki określonych wpkt 5 Organizacja udzielania świadczeń, wczęści I Zapewnienie działania wstrukturze podmiotu leczniczego prowadzącego szpital:

1) loku operacyjnego zapewniającego stałą gotowość co najmniej jednej sali operacyjnej doudzielania świadczeń b zdrowotnych pacjentowi małoletniemu, wszczególności noworodkowi;

2) racowni endoskopii diagnostycznej izabiegowej, czynnej całą dobę; p

3) ddziału chirurgii dziecięcej lub oddziału ortopedii itraumatologii narządu ruchu; o

4) ddziału neurochirurgii lub chirurgii ogólnej realizujących świadczenia wobrębie czaszki, mózgowia irdzenia kręgowego o

Pozostałe wymagania

– 14 – Poz. 15

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 15

Załącznik nr2

RODZAJE CZYNNOŚCI MEDYCZNYCH WYKONYWANYCH WODDZIAŁACH ANESTEZJOLOGII IINTENSYWNEJ TERAPII Część A. Czynności podstawowe:

1) ciągłe przyłóżkowe monitorowanie EKG;

2) pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą nieinwazyjną;

3) ciągły pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą inwazyjną;

4) pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego;

5) pomiar ciśnienia wewnątrzczaszkowego;

6) ciągły pomiar ciśnienia wtętnicy płucnej metodą inwazyjną;

7) pomiar rzutu serca;

8) zabezpieczenie drożności dróg oddechowych;

9) przedłużona wentylacja płuc zużyciem respiratora zregulacją stężenia tlenu wrespiratorze wzakresie 21–100%;

10) wziernikowanie dróg oddechowych za pomocą bronchofiberoskopu;

11) terapia płynami infuzyjnymi za pomocą pomp infuzyjnych, strzykawek automatycznych;

12) toaleta dróg oddechowych za pomocą urządzeń ssących;

13) ciągłe leczenie nerkozastępcze;

14) przyłóżkowa diagnostyka rtg iusg;

15) monitorowanie temperatury ciała;

16) defibrylacja, kardiowersja, stymulacja zewnętrzna serca;

17) pulsoksymetria;

18) kapnometria. Część B. Czynności inne, których wykonywanie jest uwarunkowane wyposażeniem oddziału wodpowiednie wyroby medyczne:

1) przyłóżkowa diagnostyka rtg ztorem wizyjnym;

2) kontrapulsacja wewnątrzaortalna lub inna metoda mechanicznego wspomagania czynności serca, odpowiednia do wieku pacjenta;

3) pozaustrojowe wspomaganie czynności wątroby;

4) pozaustrojowa wymiana gazów;

5) leczenie wziewne tlenkiem azotu;

6) diagnostyka procesu hemostazy zzastosowaniem tromboelastometrii;

7) hipotermia terapeutyczna.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 15 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.