Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1504 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-12-11
Data wydania:2013-11-20
Data wejscia w życie:2013-12-26
Data obowiązywania:2013-12-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1504 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 11 grudnia 2013 r. Poz. 1504

Rozporządzenie Ministra Administracji iCyfryzacji

1) zdnia 20 listopada 2013r. wsprawie przesyłek wgłosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych Na podstawie art.61h §6 ustawy zdnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr21, poz.112, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §1. Rozporządzenie określa tryb: 1) doręczania kopert zwrotnych do obwodowych komisji wyborczych; przekazywania pakietów wyborczych właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego, jeżeli 2) przekazanie pakietów wyborczych obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania nie było możliwe; przekazywania właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego kopert zwrotnych niedoręczonych 3) do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania. §2. Ilekroć wrozporządzeniu jest mowa o: 1) Kodeksie wyborczym – należy przez to rozumieć ustawę zdnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy; 2) właściwym dyrektorze delegatury Krajowego Biura Wyborczego – należy przez to rozumieć dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego właściwej ze względu na siedzibę obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej zgodnie zart.61b Kodeksu wyborczego; 3) operatorze wyznaczonym – należy przez to rozumieć operatora wrozumieniu art.3 pkt13 ustawy zdnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz.1529). Rozdział 2 Tryb doręczania kopert zwrotnych do obwodowych komisji wyborczych §3.

1. Przedstawiciel operatora wyznaczonego odbiera, najpóźniej wostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów, kopertę zwrotną wstanie zamkniętym od wyborcy niepełnosprawnego, który otrzymał pakiet wyborczy.

2. Urząd gminy, niezwłocznie po doręczeniu pakietów wyborczych, informuje pisemnie operatora wyznaczonego owyborcach niepełnosprawnych, którzy otrzymali pakiet wyborczy za jego pośrednictwem.

1)

2)

Minister Administracji iCyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie §1 ust.2 pkt3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji iCyfryzacji (Dz.U. Nr248, poz.1479). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr26, poz.134, Nr94, poz.550, Nr102, poz.588, Nr134, poz.777, Nr147, poz.881, Nr149, poz.889, Nr171, poz.1016 iNr217, poz.1281 oraz z2012r. poz.849, 951 i1529.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 1504

3. Odbiór, októrym mowa wust.1, następuje za pokwitowaniem, pod adresem, na który nastąpiło doręczenie. §

4. Przedstawiciel operatora wyznaczonego, który dokonał odbioru koperty zwrotnej, w sposób określony w § 3, niezwłocznie przekazuje ją do właściwej placówki, która je gromadzi. §

5. Operator wyznaczony, który zgromadził koperty zwrotne, dokonuje jednego doręczenia zgromadzonych kopert dowłaściwej obwodowej komisji wyborczej, za pokwitowaniem odbioru. §6. Doręczanie kopert zwrotnych do obwodowych komisji wyborczych następuje wdniu wyborów, wczasie trwania głosowania. Rozdział 3 Tryb przekazywania pakietów wyborczych właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego, jeżeli przekazanie pakietów wyborczych obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania nie było możliwe §7.

1. Pakiety wyborcze, których doręczenie do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania nie było możliwe, aktóre pozostały wposiadaniu operatora wyznaczonego, operator wyznaczony przekazuje niezwłocznie właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

2. Pakiety wyborcze, których doręczenie do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania nie było możliwe, aktóre pozostały wposiadaniu urzędu gminy, urząd gminy przekazuje niezwłocznie właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego. §8. Przekazanie zgromadzonych pakietów wyborczych następuje przez jednorazowe wydanie ich osobie uprawnionej do odbioru przesyłek wsiedzibie delegatury Krajowego Biura Wyborczego, za pokwitowaniem odbioru. Rozdział 4 Tryb przekazywania właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego kopert zwrotnych niedoręczonych do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania §9. Koperty zwrotne niedoręczone do obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania operator wyznaczony przekazuje właściwemu dyrektorowi delegatury Krajowego Biura Wyborczego. §

10. Przekazanie zgromadzonych kopert zwrotnych następuje przez jednorazowe wydanie ich osobie uprawnionej doodbioru przesyłek wsiedzibie delegatury Krajowego Biura Wyborczego, za pokwitowaniem odbioru. Rozdział 5 Przepisy końcowe §11. Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury zdnia 20 września 2011r. wsprawie trybu doręczania iprzekazywania przesyłek wgłosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych (Dz.U. Nr197, poz.1171). §12. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Administracji iCyfryzacji: M. Boni

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1504 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Porady prawne

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Zwolnienie z wpłat obowiązkowych na PFRON

  Nasz zakład zatrudnia 32 osoby (w przeliczeniu na etaty również 32). Mamy 2 pracowników z orzeczonym umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Czy jesteśmy (...)

 • Umorzenie pożyczki udzielonej z ZFRON-u

  Jako zakład pracy chronionej udzieliliśmy pracownikowi z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pożyczki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Po jakimś (...)

 • Tajne głosowanie w sprawach osobowych

  Czy przewodniczący zgromadzenia wspólników musi być wybierany w głosowaniu tajnym? Jeśli tak jaka jest prawna możliwość wyboru w głosowaniu jawnym?

 • Zastrzeżenie doręczeń do rąk własnych

  Listonosz pod moją nieobecność przekazuje przesyłki i pieniądze domownikom. Ostatnio np. zwrot nadpłaty z rocznego rozliczenia podatku małżonków wręczył żonie (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2004 nr 13 poz. 222

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2004 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-21 poz. 1171

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2011 r. w sprawie trybu doręczania i przekazywania przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym wyborców niepełnosprawnych

 • Monitor Polski 2001 nr 21 poz. 356

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 lipca 2001 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców.

 • Monitor Polski 2011 nr 75 poz. 745

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-31 poz. 888

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.