Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1509 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu odbywania zasadniczej służby wojskowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-12-11
Data wydania:2013-12-03
Data wejscia w życie:2014-01-01
Data obowiązywania:2014-11-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1509 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 11 grudnia 2013 r. Poz. 1509

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zdnia 3 grudnia 2013r. zmieniające rozporządzenie wsprawie sposobu odbywania zasadniczej służby wojskowej Na podstawie art.83 ust.3 pkt2 ustawy zdnia 21 listopada 1967r. opowszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z2012r. poz.461, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §1. Wrozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej zdnia 14 września 2010r. wsprawie sposobu odbywania zasadniczej służby wojskowej (Dz.U. Nr179, poz.1209) wprowadza się następujące zmiany: 1) w§7 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Wpoczątkowym okresie szkolenia, októrym mowa wust.1, żołnierz może być szkolony wcentrach iośrodkach szkolenia oraz wytypowanych jednostkach wojskowych.”; 2) w§13 ust.2 i3 otrzymują brzmienie: „2. Wprzypadkach, gdy nie występuje dowódca, któremu podlegają jednostki, októrych mowa wust.1, przeniesienie żołnierza do innej jednostki wojskowej następuje na podstawie rozkazu szefa komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej wsprawach organizacji iuzupełnień.

3. Przeniesienie żołnierza zcentrum lub ośrodka szkolenia po zakończeniu szkolenia do innej jednostki wojskowej, wktórej będzie odbywał dalszą zasadniczą służbę wojskową, niezależnie od podporządkowania tej jednostki, następuje na podstawie rozkazu dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa lub Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, któremu to centrum lub ośrodek podlega.”; 3) w§15 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Żołnierzowi będącemu absolwentem centrum lub ośrodka szkolenia, który ukończył szkolenie wtym centrum lub ośrodku zpierwszą, drugą lub trzecią lokatą, przysługuje prawo wyboru jednostki wojskowej, w której będzie odbywał dalszą służbę wramach rodzaju Sił Zbrojnych, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Żandarmerii Wojskowej lub Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, na potrzeby którego ośrodek ten szkoli żołnierzy, jeśli wwybranej jednostce wojskowej jest wolne stanowisko lub funkcja wspecjalności wojskowej uzyskanej przez żołnierza.”; 4) w§16: a) wust.1 pkt1 otrzymuje brzmienie: „1) dowódca rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa lub Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej odpowiedzialny za przygotowanie jednostki wojskowej do użycia poza granicami państwa lub wymianę jej stanu osobowego wprzypadku udziału tej jednostki w: a) konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, b) misji pokojowej, c) akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom;”,

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2012r. poz.1101, 1407 i1445 oraz z2013r. poz.852 i1355.

Dziennik Ustaw b) ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Wprzypadkach uzupełniania indywidualnych stanowisk wjednostce wojskowej, októrej mowa wust.1 pkt1, znajdującej się poza granicami państwa, do służby wtej jednostce kieruje, wdrodze rozkazu, szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach uzupełnień, działając z urzędu lub na wniosek dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa lub Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej odpowiedzialnego za przygotowanie tej jednostki do użycia poza granicami państwa.”, c) wust.6 pkt1 i2 otrzymują brzmienie: szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej wsprawach uzupełnień – wprzy„1) padku żołnierzy pełniących służbę wjednostce wojskowej, októrej mowa wust.2, działając zurzędu lub na wniosek dowódcy tej jednostki; 2) dowódca rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa lub Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej – wprzypadku żołnierzy pełniących służbę wjednostce wojskowej, októrej mowa wust.1 pkt1, działając zurzędu lub na wniosek dowódcy tej jednostki;”. §2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2014r. Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak –2– Poz. 1509

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1509 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-14 poz. 680

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie wzoru świadectwa kwalifikacji wydawanego żołnierzom zasadniczej służby wojskowej.

 • Dziennik Ustaw z 2007-01-05 poz. 4

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-10 poz. 481

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przyjmowania oraz sposobu odbywania nadterminowej zasadniczej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-25 poz. 1368

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 2013 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2014 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-28 poz. 542

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów żołnierzy niezawodowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.