Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 152 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-31
Data wydania:2012-12-24
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 152 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 31 stycznia 2013 r. Poz. 152

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW zdnia 24 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 24 grudnia 2002r. wsprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz.U.Nr240, poz.2068), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 28 sierpnia 2003r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie rejestru zastar wów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz.U. Nr152, poz.1488); r

2) ozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 22 grudnia 2011r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz.U. Nr293, poz.1730).

2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) §2 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 28 sierpnia 2003r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz.U. Nr152, poz.1488), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 września 2003r.”;

2) §2 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 22 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz.U. Nr293, poz.1730), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.”. Minister Finansów: wz. M. Grabowski

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów zdnia 24 grudnia 2012r. (poz.152)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1) zdnia 24 grudnia 2002r. w sprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych Na podstawie art.46 §3 ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U.z2012r. poz.749, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

M inister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie §1 ust.2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U. Nr248, poz.1481).

2) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2012r. poz. 1101, 1342 i1529.

1)

Dziennik Ustaw §1.

1. Rejestr zastawów skarbowych zawiera:

1) datę ustanowienia zastawu;

2) informację opodstawie ustanowienia zastawu; 3)3) dane dotyczące zobowiązanego: imię inazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania lub adres siedziby oraz identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL;

4) dane identyfikujące przedmiot zastawu;

5) wysokość należności zabezpieczonej zastawem;

6) datę wygaśnięcia zastawu. 2.4) Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych zawiera dane, októrych mowa wust.1, oraz informacje ourzędzie skarbowym, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego, który dokonał wpisu zastawu skarbowego. §2.

1. Zastaw skarbowy jest wpisywany do rejestru zastawów skarbowych wdniu jego ustanowienia. 2.5) Naczelnik urzędu skarbowego dokonuje wykreślenia wpisu wrejestrze zastawów skarbowych wdniu:

1) wygaśnięcia zastawu skarbowego;

2) wydania decyzji na podstawie art.42a ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa. §3. Przekazanie informacji zrejestrów zastawów skarbowych do Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych następuje nie później niż następnego dnia po dokonaniu wpisu lub wykreśleniu wpisu zrejestru zastawów skarbowych. §4. Rejestr zastawów skarbowych oraz Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych są prowadzone przy zastosowaniu techniki informatycznej. §5. Wysokość opłaty za wydanie wypisu:

1) zrejestru zastawów skarbowych – wynosi 20 zł;

2) zCentralnego Rejestru Zastawów Skarbowych – wynosi 50 zł. §6. Wzór rejestru zastawów skarbowych oraz wzór Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych określają odpowiednio załączniki nr1 i2 do rozporządzenia. §7. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2003r.6) –2– Poz. 152

W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 22 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz.U. Nr293, poz.1730), które weszło wżycie zdniem 1 stycznia 2012r.

4) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 28 sierpnia 2003r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie rejestru zastawów skarbowych oraz Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych (Dz.U. Nr152, poz.1488), które weszło wżycie zdniem 1 września 2003r.

5) W brzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 4.

6) Z akres spraw regulowany niniejszym rozporządzeniem był uregulowany wrozporządzeniu Ministra Finansów zdnia 4 maja 2001r. wsprawie wykonania niektórych przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr40, poz.463), które wtym zakresie przestało obowiązywać zdniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia.

3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 24 grudnia 2002r.

Załącznik nr 17)

Dziennik Ustaw

WZÓR REJESTR ZASTAWÓW SKARBOWYCH Przedmiot zastawu Dane identyfikujące przedmiot zastawu Wysokość należności zabezpieczonej zastawem Podstawa ustanowienia zastawu* Data wygaśnięcia zastawu

Lp.

Data ustanowienia zastawu

Dane dotyczące zobowiązanego: imię inazwisko lub nazwa, miejsce zamieszkania lub adres siedziby oraz identyfikator podatkowy: NIP albo numer PESEL

–3–

* ależy podać nrdecyzji idatę jej wydania lub rodzaj deklaracji oraz rodzaj należności, ztytułu której zastaw został ustanowiony, tj.: Skarb Państwa (SP), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), N Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), jednostka samorządu terytorialnego (JST).

Poz. 152

7)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

Załącznik nr 27)

WZÓR CENTRALNY REJESTR ZASTAWÓW SKARBOWYCH Przedmiot zastawu Dane identyfikujące przedmiot zastawu Wysokość należności zabezpieczonej zastawem Podstawa ustanowienia zastawu* Data wygaśnięcia zastawu

Dziennik Ustaw

Lp.

Urząd skarbowy

Data ustanowienia zastawu

Dane dotyczące zobowiązanego: imię inazwisko lub nazwa, miejsce zamieszkania lub adres siedziby oraz identyfikator podatkowy: NIP albo numer PESEL

–4– Poz. 152

* ależy podać nrdecyzji idatę jej wydania lub rodzaj deklaracji oraz rodzaj należności, ztytułu której zastaw został ustanowiony, tj.: Skarb Państwa (SP), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), N Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), jednostka samorządu terytorialnego (JST).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 152 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.