Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1566 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-12-17
Data wydania:2013-12-06
Data wejscia w życie:2014-01-01
Data obowiązywania:2014-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1566 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 1566

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

1) zdnia 6 grudnia 2013r. wsprawie wzoru wniosku oudzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej wzakresie usług ochrony osób imienia Na podstawie art.17 ust.8 ustawy zdnia 22 sierpnia 1997r. oochronie osób imienia (Dz.U. z2005r. Nr145, poz.1221, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Określa się wzór wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, składanego do organu koncesyjnego przez przedsiębiorcę, stanowiący załącznik do rozporządzenia. § 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób imienia (Dz.U. Nr136, poz.802). § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Minister Spraw Wewnętrznych: B. Sienkiewicz

1)

2)

Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 18 listopada 2011  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz.U. Nr248, poz.1491). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 iNr180, poz.1112, z2009r. Nr98, poz.817, z2010r. Nr47, poz.278, Nr182, poz.1228 iNr229, poz.1496, z2011r. Nr106, poz.622, Nr170, poz.1015 i Nr171, poz.1016, z2012r. poz.908 oraz z2013r. poz.628 i829.

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1566

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 2013 r. (poz. 1566)

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE LUB ZMIANĘ KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA

POUCZENIE:

1. Wniosek należy wypełnić pismem drukowanym.

2. Składając wniosek o udzielenie koncesji przedsiębiorca wypełnia wszystkie rubryki w części oznaczonej literą A oraz ostatnią stronę wniosku wraz ze złożeniem podpisu (str. 10 wzoru wniosku).

3. Składając wniosek o zmianę koncesji, przedsiębiorca wypełnia: a. rubryki w części oznaczonej literą B dotyczące firmy przedsiębiorcy, numeru identyfikacji podatkowej, numeru w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz odnoszące się do danych zawartych w koncesji podlegających zmianie, b. ostatnią stronę wniosku wraz ze złożeniem podpisu (str. 10 wzoru wniosku), c. oświadczenie o niezaleganiu z wpłatami należności budżetowych – jeżeli wniosek dotyczy zmiany zakresu i form działalności gospodarczej objętej koncesją, a przedsiębiorca nie składa zaświadczenia w tej sprawie.

4. Załączniki do wniosku należy złożyć w oryginale lub urzędowo poświadczonych kopiach, zgodnie z art. 17 ust. 1a ustawy o ochronie osób i mienia.

5. Wysokość opłaty skarbowej za udzielenie lub zmianę koncesji oraz numer konta, na który należy wnieść opłatę, jest udostępniona na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych www.msw.gov.pl. Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej. Wydruk internetowy potwierdzający wykonanie operacji nie wymaga stempla i podpisu.

O UDZIELENIE (CZĘŚĆ A) LUB ZMIANĘ (CZĘŚĆ B) KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA

WNIOSEK

A.

* O UDZIELENIE KONCESJI * O ZMIANĘ KONCESJI Z DNIA NR

B.

CZĘŚĆ A – DOTYCZY UDZIELENIA KONCESJI

I. PRZEDSIĘBIORCA

FORMA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCY

1. 2.

1. * OSOBA FIZYCZNA * PRZEDSIĘBIORCA INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA OSOBA FIZYCZNA FIRMA PRZEDSIĘBIORCY ZGODNA Z WPISEM I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DO CENTRALNEJ EWIDENCJI

NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ

* Właściwe zaznaczyć „X”.

1

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1566

2. PRZEDSIĘBIORCA INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA

FIRMA PRZEDSIĘBIORCY ZGODNA Z WPISEM DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRS

NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ NUMER W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

II. SIEDZIBA I ADRES ALBO ADRES ZAMIESZKANIA**

1. WOJEWÓDZTWO

2. MIEJSCOWOŚĆ

3. POCZTA

4. ULICA NR DOMU NR LOKALU KOD POCZTOWY __

III. ZAKRES I FORMY WNIOSKOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZAKRES: USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA FORMY:

1.

2. * BEZPOŚREDNIA OCHRONA FIZYCZNA * ZABEZPIECZENIE TECHNICZNE

IV. DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBJĘTEJ WNIOSKIEM

DZIEŃ lub DATA DORĘCZENIA KONCESJI MIESIĄC ROK

* Właściwe zaznaczyć „X”. ** W przypadku osoby fizycznej.

2

Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1566

V. ADRESY MIEJSC WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBJĘTEJ WNIOSKIEM, W TYM PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI

*

JEDNO

*

WIELE 1

podać liczbę

1. WOJEWÓDZTWO

2. MIEJSCOWOŚĆ

3. POCZTA

4. ULICA NR DOMU NR LOKALU KOD POCZTOWY __

VI. INFORMACJE O POSIADANYCH KONCESJACH, ZEZWOLENIACH LUB WPISACH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

VII. OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY O NIEZALEGANIU Z WPŁATAMI NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

TREŚĆ OŚWIADCZENIA***:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Potwierdzam własnoręcznym podpisem (podpis zgodny z reprezentacją przedsiębiorcy)

1

Jeżeli dotyczy wielu miejsc, podać ich adresy w załączniku.

* Właściwe zaznaczyć „X”. *** Oświadczenie składa przedsiębiorca, który do wniosku nie dołącza zaświadczenia o niezaleganiu z wpłatami należności budżetowych.

3

Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 1566

VIII. DANE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ, OSÓB UPRAWNIONYCH LUB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANU UPRAWNIONEGO DO REPREZENTOWANIA PRZEDSIĘBIORCY, PROKURENTÓW ORAZ PEŁNOMOCNIKA USTANOWIONEGO W CELU KIEROWANIA DZIAŁALNOŚCIĄ OKREŚLONĄ W KONCESJI 2

właściciel; wspólnik spółki jawnej; komplementariusz, prezes zarządu komplementariusza, wiceprezes zarządu komplementariusza, członek zarządu komplementariusza, prokurent komplementariusza, pełnomocnik komplementariusza; prezes zarządu; wiceprezes zarządu; członek zarządu; prokurent; pełnomocnik ustanowiony w celu kierowania działalnością określoną w koncesji****

1. IMIĘ/IMIONA

2. NAZWISKO

3. NAZWISKO RODOWE

4. DATA URODZENIA DZIEŃ MIESIĄC ROK

5. MIEJSCE URODZENIA

6. OBYWATELSTWO

7. NR PESEL – o ile został nadany

8. SERIA I NUMER PASZPORTU albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość OKREŚLENIE RODZAJU DOKUMENTU SERIA I NUMER DOKUMENTU

ADRES ZAMIESZKANIA – pobyt stały

1. WOJEWÓDZTWO

2. MIEJSCOWOŚĆ

3. POCZTA

4. ULICA

5. NUMER TELEFONU NR DOMU NR LOKALU KOD POCZTOWY __

2

Jeżeli dotyczy wielu osób, należy wykonać kserokopie stron 4 i 5 oraz wypełnić je dla każdej osoby oddzielnie.

**** Właściwe podkreślić.

4

Dziennik Ustaw

ADRES ZAMIESZKANIA – pobyt czasowy

1. WOJEWÓDZTWO

2. MIEJSCOWOŚĆ

3. POCZTA

4. ULICA

5. NUMER TELEFONU NR DOMU NR LOKALU KOD POCZTOWY __

– 6 –

Poz. 1566

WPISANY NA LISTĘ:

1. ***** KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ PRZEZ KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO/STOŁECZNEGO POLICJI W: DATA WPISU DZIEŃ

2. MIESIĄC ROK

***** KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO PRZEZ KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO/ STOŁECZNEGO POLICJI W: DATA WPISU

DZIEŃ

MIESIĄC

ROK

***** Właściwe zaznaczyć „X” i wypełnić.

5

Dziennik Ustaw – 7 – Poz. 1566

CZĘŚĆ B – DOTYCZY ZMIANY KONCESJI Z DNIA

I. PRZEDSIĘBIORCA

NR

.

FIRMA PRZEDSIĘBIORCY ZGODNA Z WPISEM DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB WPISEM DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ NUMER W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

(w przypadku przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna)

Z:

ZMIANA OZNACZENIA PRZEDSIĘBIORCY

NA:

II. SIEDZIBA I ADRES ALBO ADRES ZAMIESZKANIA

Z: ZMIANA DANYCH DOTYCZĄCYCH SIEDZIBY I ADRESU ALBO ADRESU ZAMIESZKANIA

NA:

6 6

Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 1566

III. ZAKRES I FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBJĘTEJ KONCESJĄ

ZMIANY ZAKRESU I FORM DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ KONCESJĄ

Z:

NA:

IV. ADRESY MIEJSC WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBJĘTEJ KONCESJĄ, W TYM PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI

* DOPISANIE ADRESU 1 * WYKREŚLENIE ADRESU 1

1. WOJEWÓDZTWO

2. MIEJSCOWOŚĆ

3. POCZTA

4. ULICA NR DOMU NR LOKALU KOD POCZTOWY __

V. OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY O NIEZALEGANIU Z WPŁATAMI NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

TREŚĆ OŚWIADCZENIA***:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Potwierdzam własnoręcznym podpisem (podpis zgodny z reprezentacją przedsiębiorcy)

1

Jeżeli dotyczy wielu miejsc, podać ich adresy w załączniku. * Właściwe zaznaczyć „X”. *** Oświadczenie składa przedsiębiorca, który do wniosku nie dołącza zaświadczenia o niezaleganiu z wpłatami należności budżetowych.

7

Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 1566

VI. DANE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ, OSÓB UPRAWNIONYCH LUB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANU UPRAWNIONEGO DO REPREZENTOWANIA PRZEDSIĘBIORCY, PROKURENTÓW ORAZ PEŁNOMOCNIKA USTANOWIONEGO W CELU KIEROWANIA DZIAŁALNOŚCIĄ OKREŚLONĄ W KONCESJI 3

właściciel; wspólnik spółki jawnej; komplementariusz, prezes zarządu komplementariusza, wiceprezes zarządu komplementariusza, członek zarządu komplementariusza, prokurent komplementariusza, pełnomocnik komplementariusza; prezes zarządu; wiceprezes zarządu; członek zarządu; prokurent; pełnomocnik ustanowiony w celu kierowania działalnością określoną w koncesji **** * DOPISANIE * WYKREŚLENIE * ZMIANA FUNKCJI LUB INNYCH DANYCH ZAWARTYCH W PUNKCIE VI

1. IMIĘ/IMIONA

2. NAZWISKO

3. NAZWISKO RODOWE

4. DATA URODZENIA DZIEŃ MIESIĄC ROK

5. MIEJSCE URODZENIA

6. OBYWATELSTWO

7. NR PESEL – o ile został nadany

8. SERIA I NUMER PASZPORTU albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość OKREŚLENIE RODZAJU DOKUMENTU SERIA I NUMER DOKUMENTU

ADRES ZAMIESZKANIA – pobyt stały

1. WOJEWÓDZTWO

2. MIEJSCOWOŚĆ

3. POCZTA KOD POCZTOWY __

Jeżeli dotyczy wielu osób, należy wykonać kserokopie stron 8 i 9 oraz wypełnić je dla każdej osoby oddzielnie. * Właściwe zaznaczyć „X”. **** Właściwe podkreślić.

3

8 8

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 1566

4. ULICA

5. NUMER TELEFONU

NR DOMU

NR LOKALU

ADRES ZAMIESZKANIA – pobyt czasowy

1. WOJEWÓDZTWO

2. MIEJSCOWOŚĆ

3. POCZTA

4. ULICA

5. NUMER TELEFONU NR DOMU NR LOKALU KOD POCZTOWY __

WPISANY NA LISTĘ:

1. ***** KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ PRZEZ KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO/STOŁECZNEGO POLICJI W: DATA WPISU DZIEŃ

2. MIESIĄC ROK

***** KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO PRZEZ KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO/STOŁECZNEGO POLICJI W: DATA WPISU

DZIEŃ

MIESIĄC

ROK

***** Właściwe zaznaczyć „X” i wypełnić.

9 9

Dziennik Ustaw

DANE KONTAKTOWE PRZEDSIĘBIORCY NUMER TELEFONU, NUMER FAKSU, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ

– 11 –

Poz. 1566

MIEJSCE NA EWENTUALNE DODATKOWE INFORMACJE

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O UDZIELENIE LUB ZMIANĘ KONCESJI******:

1) 2)

3) zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego; zaświadczenie o niezaleganiu z wpłatami należności budżetowych – jeśli wniosek dotyczy zakresu i form działalności gospodarczej, a przedsiębiorca nie składa oświadczenia w tej sprawie; oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy oraz osób, o których mowa w art. 17 ust. 3 pkt 6 ustawy o ochronie osób i mienia, obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywateli państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; poświadczone tłumaczenie zaświadczenia o niekaralności przedsiębiorców oraz osób innych niż wymienione w pkt 3; w przypadku przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna należy dodatkowo dołączyć:

5) listę udziałowców lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 50% udziałów lub akcji.

4)

MIEJSCOWOŚĆ

DATA (dzień, miesiąc, rok)

Prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem (podpis zgodny z reprezentacją przedsiębiorcy)

****** W odpowiednim kwadracie wpisać liczbę załączonych dokumentów.

10

10

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1566 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-01 poz. 802

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw z 2001-09-17 poz. 1165

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-16 poz. 1550

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-15 poz. 554

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-18 poz. 44

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, a także obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.