Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1613 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-12-20
Data wydania:2013-12-17
Data wejscia w życie:2014-01-01
Data obowiązywania:2014-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1613 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz. 1613

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ zdnia 17 grudnia 2013r. zmieniające rozporządzenie wsprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny Na podstawie art.23 ust.4 ustawy zdnia 19 sierpnia 2011r. oweteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr205, poz.1203) zarządza się, co następuje: §1. Wrozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej zdnia 12 marca 2012r. wsprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny (Dz.U. poz.291) wprowadza się następujące zmiany: 1) w§2 ust.2 i3 otrzymują brzmienie: „2. Pomoc psychologiczna udzielana jest wgodzinach pracy psychologów wjednostkach wojskowych, wwojskowych pracowniach psychologicznych i w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

3. Zpomocy psychologicznej wjednostkach wojskowych, wojskowych pracowniach psychologicznych oraz podmiotach leczniczych utworzonych inadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej można skorzystać bezpośrednio – bez skierowania, okazując jedynie dokument, októrym mowa wust.1.”; 2) w§3 wust.2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Zakres pomocy psychologicznej świadczonej wpodmiocie leczniczym utworzonym inadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej obejmuje:”; 3) §4 otrzymuje brzmienie: „§4.

1. Wprzypadku gdy psycholog wjednostce wojskowej lub wojskowej pracowni psychologicznej uzna, że weteranowi-żołnierzowi, weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi lub najbliższemu członkowi jego rodziny jest wskazane udzielenie pomocy psychologicznej wzakresie określonym w§3 ust.2, informuje tę osobę omożliwości uzyskania takiej pomocy i sporządza opinię dotyczącą stanu psychicznego tej osoby dla psychologa w podmiocie leczniczym utworzonym inadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej.

2. Wprzypadku gdy psycholog wpodmiocie leczniczym utworzonym inadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej uzna, że weteranowi-żołnierzowi, weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi lub najbliższemu członkowi jego rodziny jest wskazane udzielenie pomocy psychologicznej wzakresie określonym w§3 ust.1, informuje tę osobę omożliwości uzyskania takiej pomocy isporządza zalecenia dotyczące postępowania wstosunku do tej osoby dla psychologa wjednostce wojskowej lub wojskowej pracowni psychologicznej.”; 4) w§5 pkt1 otrzymuje brzmienie: „1) liczbie weteranów poszkodowanych-żołnierzy, którzy skorzystali zpomocy psychologicznej udzielonej wjednostkach wojskowych, wojskowych pracowniach psychologicznych oraz podmiotach leczniczych utworzonych inadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;”;

Dziennik Ustaw 5) w§6: a) wust.1: – pkt1 otrzymuje brzmienie: „1) psychologów wjednostkach wojskowych – do psychologów koordynujących działalność psychologiczną wDowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, wDowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, wInspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych, wKomendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej, wDowództwie Garnizonu Warszawa oraz wdowództwie sił specjalnych;”, – pkt3 otrzymuje brzmienie: „3) psychologów wpodmiotach leczniczych utworzonych inadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej – do wyznaczonego psychologa komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia.”, b) ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Zbiorcze sprawozdania obejmujące sprawozdania, októrych mowa wust.1 pkt1 i2, drogą służbową, przesyłane są do komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw profilaktyki psychologicznej, wterminie do dnia 31 marca każdego roku, za rok poprzedni.”; 6) w§7: a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej właściwa do spraw profilaktyki psychologicznej oraz komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony Narodowej lub jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej właściwa do spraw zdrowia, każda we własnym zakresie:”, b) pkt2 otrzymuje brzmienie: „2) prowadzi ewidencję jednostek wojskowych, wojskowych pracowni psychologicznych oraz podmiotów leczniczych utworzonych inadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, wktórych weterani-żołnierze, weterani poszkodowani-żołnierze oraz najbliżsi członkowie ich rodzin mogą uzyskać pomoc psychologiczną, na potrzeby psychologów świadczących tę pomoc.”. §2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2014r. Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak –2– Poz. 1613

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1613 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Porady prawne

 • Odprawa mieszkaniowa dla żołnierzy

  W jakich przypadkach żołnierzowi przysługuje odprawa mieszkaniowa?

 • Renta inwalidzka i świadczenie pieniężne żołnierza

  Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej przysługuje (...)

 • Renta dla żołnierza

  Od 7 lat jestem zawodowym wojskowym. Podczas tych lat dostałem depresji, nerwicy i popadłem w alkoholizm. Czy może być to podstawą do ubiegania się o rentę?

 • Zwolnienie z zawodowej służby wojskowej

  Pracowałem w wojsku przez 7 lat. Następnie leczyłem się psychiatrycznie na depresję i nerwicę. Jeżeli złożę wypowiedzenie w pracy, czy przy zwolnieniu zachowam wszystkie (...)

 • Normy mieszkaniowe WAM a rozwód

  Wielkość metrażowa przydzielanej kwatery stałej żołnierzowi zawodowej służby stałej z zasobów Wojskowej Agencji Mieszkaniowej jest zależna m.in. od posiadanych (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-04 poz. 375

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-funkcjonariuszowi, weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi oraz najbliższym członkom jego rodziny

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-19 poz. 291

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-12 poz. 336

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie pomocy psychologicznej dla weterana-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-04 poz. 376

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-17 poz. 187

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi pomocy finansowej na naukę


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.