Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 163 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-04
Data wydania:2012-12-24
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 163 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 163

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW zdnia 24 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 27 grudnia 2010r. wsprawie odliczania izwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. Nr257, poz.1733), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. poz.163).

2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 9 lutego 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie odliczania izwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. poz.163), który stanowi: „§

2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia.”. Minister Finansów: wz. M. Grabowski

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów zdnia 24 grudnia 2012r. (poz.163)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1) zdnia 27 grudnia 2010r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących Na podstawie art.111 ust.7 pkt1 i2 ustawy zdnia 11 marca 2004r. opodatku od towarów iusług (Dz.U. z2011r. Nr177, poz.1054, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1.Rozporządzenie określa sposób, warunki itryb odliczania od kwoty podatku należnego (zwrotu) kwoty, októrej mowa wart.111 ust.4 i5 ustawy zdnia 11 marca 2004r. opodatku od towarów iusług, zwanej dalej „ustawą”, oraz przypadki, warunki itryb zwrotu przez podatnika kwot, októrych mowa wart.111 ust.6 ustawy, oraz inne przypadki naruszenia warunków związanych zich odliczeniem (zwrotem), powodujące konieczność dokonania przez podatnika zwrotu tych kwot.

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust.2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U. Nr248, poz.1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2012r. poz.1342, 1448, 1529 i1530.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 163

§2.1.Odliczenia kwoty, októrej mowa wart.111 ust.4 ustawy, zwanego dalej „odliczeniem”, lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem: 1) złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu ikwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia oliczbie kas rejestrujących imiejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania; 2)3) rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych wokresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione wart.111 ust.6a ustawy oraz kryteria iwarunki techniczne, którym muszą odpowiadać, zwanym dalej „potwierdzeniem”; 3) posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

2. Wprzypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania obrotu ikwot podatku należnego jedną kasę rejestrującą, zgłoszenie, októrym mowa wust.1 pkt1, może być dokonane na formularzu zgłoszenia omiejscu instalacji kasy rejestrującej, zgodnie zprzepisami dotyczącymi kryteriów iwarunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków ich stosowania, jeżeli zgłoszenie to zostało złożone przed terminem obowiązkowego rozpoczęcia ewidencjonowania tych kwot. §3. 1.Odliczenie może być dokonane wdeklaracji podatkowej dla podatku od towarów iusług za okres rozliczeniowy, wktórym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu ikwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. 2.Kwota odliczenia wdanym okresie rozliczeniowym nie może być wyższa od kwoty różnicy między kwotą podatku należnego akwotą podatku naliczonego, októrych mowa wart.86 ustawy.

3. Wprzypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa albo równa kwocie podatku należnego wdanym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, ztym że wdanym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości: 1) 25% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 175 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub 2) 50% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 350 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

4. Wprzypadku podatników rozliczających się wformie ryczałtu, októrym mowa wart.114 ustawy, kwota odliczenia za dany okres rozliczeniowy nie może przekraczać kwoty, która powinna podlegać wpłacie do urzędu skarbowego. §

4. 1.Wprzypadku podatników, októrych mowa wart.111 ust.5 ustawy, zwrot kwoty, októrej mowa wart.111 ust.4 ustawy, jest dokonywany na wniosek podatnika składany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

2. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, awprzypadku podatników świadczących usługi przewozów osób iładunków taksówkami osobowymi ibagażowymi – dodatkowo informację onumerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym ibocznym taksówki, wktórej zainstalowano kasę rejestrującą. 3.Do wniosku, októrym mowa wust.2, należy dołączyć: 1) dane określające imię inazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej; 2) oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz zdowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą; 3) informacje onumerze rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku współdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu; 4) fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego zkasą ozastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, wtym również zintegrowanego wjednej obudowie zkasą – wprzypadku podatników świadczących usługi przewozu osób iładunków taksówkami osobowymi ibagażowymi.

3)

W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie odliczania izwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. poz.163), które weszło wżycie zdniem 14lutego 2012r.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 163

§ 5.4) Wprzypadku zakupu kas rejestrujących zintegrowanych wjednej obudowie ztaksometrem, nabytych wokresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, odliczenia izwroty, októrych mowa w§ 3, stosuje się odpowiednio. §6.1.Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, wprzypadkach gdy wokresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania: 1) zaprzestaną działalności; 2) nastąpi otwarcie likwidacji; 3) zostanie ogłoszona upadłość; 4) nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), anastępca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży, októrej mowa wart.111 ust.1 ustawy; 5) dokonają odliczenia znaruszeniem warunków, októrych mowa w§ 2 i3.

2. Zwrot odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadkach, o których mowa wart.111 ust.6 ustawy, oraz wprzypadkach wymienionych wust.1 pkt4 i5, odnosi się tylko do tych kas, których te warunki lub przypadki dotyczyły.

3. Zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących należy dokonać na rachunek właściwego urzędu skarbowego wterminie: 1) do

25. dnia miesiąca następującego po: a) miesiącu, wktórym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy miesięczne, b) kwartale, wktórym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy kwartalne; 2) do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu wprzypadku podatników, októrych mowa wart.111 ust.5 ustawy. §7. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1stycznia 2011r.5)

4) 5)

Wbrzmieniu ustalonym przez § 1 pkt2 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku

3. Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie odliczania izwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. Nr228, poz.1509), które utraciło moc zdniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia, zgodnie zart.3 ustawy zdnia 2grudnia 2009r. ozmianie ustawy opodatku od towarów iusług (Dz.U. Nr215, poz.1666).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 163 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.