Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 1639 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-12-23
Data wydania:2013-11-22
Data wejscia w życie:2014-01-01
Data obowiązywania:2014-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 1639 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1639

USTAWA zdnia 22 listopada 2013r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej Art. 1. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 7: w ust. 1 w pkt 11 lit. b otrzymuje brzmienie: a) „b) nazwa i adres siedziby organu prowadzącego oraz jego numer identyfikacyjny REGON, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę oświatową – jej imię (imiona), nazwisko, numer PESEL iadres zamieszkania, oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej istrony internetowej;”, b) w ust. 1a w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) nazwa i adres siedziby organu prowadzącego oraz jego numer identyfikacyjny REGON, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej zespół – jej imię (imiona), nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania, oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty elektronicznej istrony internetowej;”; 2) w art. 50 ust. 1–3 otrzymują brzmienie: „1. Raz w roku, według stanu na dzień 30 września, a w przypadku zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych według stanu na dzień 10 października, na podstawie danych zawartych w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, zbiorach danych innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, zbiorach danych uczniów oraz zbiorach danych nauczycieli, zgromadzonych w bazie danych SIO, są sporządzane: 1) zestawienia zawierające dane dotyczące liczby uczniów i  liczby etatów nauczycieli, niezbędne do dokonania podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego; 2) zestawienia zawierające dane niezbędne do celów statystyki publicznej.

2. Zestawienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są udostępniane w bazie danych SIO jednostkom samorządu terytorialnego oraz ministrom prowadzącym szkoły i placówki oświatowe w dniu 17 października, a jeżeli dzień ten wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, w najbliższym dniu roboczym.

3. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ministrowie prowadzący szkoły i  placówki oświatowe, w  terminie 30 dni roboczych od dnia udostępnienia w bazie danych SIO zestawień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, potwierdzają prawdziwość danych zawartych w zestawieniach.”; 3) art. 105 otrzymuje brzmienie: „Art. 105. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 1 marca 2017 r. w celach, o których mowa w art. 1 ust. 1, funkcjonuje również system informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o syste1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 oraz z 2013 r. poz. 827 i 829.

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1639

mie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273), zgodnie z organizacją i na zasadach działania określonych w art. 106–118.”; 4) art. 112 otrzymuje brzmienie: „Art. 112.

1. Dane w  bazach danych oświatowych są aktualizowane i  przekazywane według stanu na dzień 30 września 2012 r. oraz na dzień 31 marca i 30 września w latach 2013–2016, z zastrzeżeniem ust. 2–5.

2. Danych, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1–3, nie aktualizuje się i nie przekazuje w latach 2013–2016.

3. Dane, o których mowa w art. 107 ust. 6, są aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 31 marca w latach 2013–2016.

4. Dane, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 3, są aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 30 września w latach 2012–2016.

5. Dane w bazach danych oświatowych prowadzonych przez zakłady kształcenia nauczycieli oraz kolegia pracowników służb społecznych są aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 10 października 2012 r. oraz na dzień 31 marca i 10 października w latach 2013–2016.”; 5) w art. 113 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dane, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 1 lit. c, ust. 4 pkt 1 lit. a–g, i, k, l i pkt 2, są dodatkowo aktualizowane i przekazywane według stanu na dzień 10 września w latach 2012–2016.”; w art. 127 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 6) „1. Uczelnie mogą pozyskiwać z bazy danych SIO dane do celów rekrutacji na studia wyższe, począwszy od rekrutacji na rok akademicki 2017/2018.”; 7) w art. 130: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Jednostce samorządu terytorialnego nie przysługuje zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 104, za lata 2007–2016, jeżeli nieprawdziwe dane zostały przekazane do systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie wymienionej w ust. 1, lub zostały podane w sprawozdaniu, którego obowiązek sporządzenia wynikał z odrębnych przepisów, i jednostka samorządu terytorialnego otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie niższej od należnej.”, b) uchyla się ust. 3; 8) art. 132 otrzymuje brzmienie: „Art. 132. Art. 101 traci moc zdniem 1 marca 2019r.”. Art. 2.

1. Od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2016 r. danych identyfikacyjnych ucznia przekazanych do bazy danych SIO w celu weryfikacji zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, nie usuwa się z bazy danych SIO oraz gromadzi się je w bazie danych SIO w zbiorze danych o uczniach.

2. Jeżeli dane identyfikacyjne ucznia, o których mowa w ust. 1, zostały pozytywnie zweryfikowane, szkoła lub placówka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO dane dziedzinowe tego ucznia.

3. W okresie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia, o której mowa w art. 26b ust. 4 i art. 44 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, szkoła lub placówka oświatowa, wraz z rozpoczęciem wyjaśniania stanu faktycznego, odpowiednio: 1) gromadzi w lokalnej bazie danych SIO, w zbiorach danych o uczniach, dane identyfikacyjne oraz dane dziedzinowe tego ucznia; 2) przekazuje do bazy danych SIO, do zbioru danych o uczniach, dane dziedzinowe tego ucznia.

4. Do przechowywania danych identyfikacyjnych oraz danych dziedzinowych ucznia, o których mowa w ust. 3 pkt 1, oraz danych dziedzinowych ucznia, o których mowa w ust. 3 pkt 2, odpowiednio w lokalnej bazie danych SIO i w bazie danych SIO, stosuje się przepisy art. 93 i art. 94 ustawy, o której mowa w art. 1.

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1639

5. Niezwłocznie po wyjaśnieniu stanu faktycznego szkoła lub placówka oświatowa ponownie przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne ucznia. Dane te podlegają weryfikacji z danymi osobowymi ucznia zawartymi w zbiorze PESEL.

6. W przypadku pozytywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia dane identyfikacyjne tego ucznia zgromadzone zgodnie z ust. 1 i 3 odpowiednio w bazie danych SIO i w lokalnej bazie danych SIO usuwa się niezwłocznie.

7. Jeżeli po upływie 6 miesięcy od dnia negatywnej weryfikacji, o której mowa w ust. 3, szkoła lub placówka oświatowa nie przekazała ponownie do bazy danych SIO danych identyfikacyjnych ucznia zgodnie z ust. 5, administrator bazy danych SIO usuwa z bazy danych SIO dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe tego ucznia zgromadzone zgodnie z ust. 1 i 3 pkt 2 oraz przekazuje administratorowi lokalnej bazy danych SIO informację o ich usunięciu. Administrator lokalnej bazy danych SIO niezwłocznie usuwa z lokalnej bazy danych SIO dane, o których mowa w zdaniu pierwszym.

8. W okresie, o którym mowa w ust. 1, do weryfikacji danych identyfikacyjnych nauczyciela przekazanych do bazy danych SIO zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz przekazywania danych dziedzinowych nauczyciela do bazy danych SIO przepisy ust. 1–7 stosuje się odpowiednio. Art. 3.

1. Jeżeli do dnia 31 grudnia 2016 r. zweryfikowane negatywnie dane identyfikacyjne ucznia zgromadzone zgodnie z art. 2 ust. 1 i 3 odpowiednio w bazie danych SIO i w lokalnej bazie danych SIO nie zostaną pozytywnie zweryfikowane, z dniem 1 stycznia 2017 r. zbiór danych ucznia w lokalnej bazie danych SIO staje się nieaktywny i nie może być zmieniany ani uzupełniany. Przepisy art. 93 i art. 94 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zweryfikowanych negatywnie danych identyfikacyjnych nauczyciela zgromadzonych w bazie danych SIO zgodnie z art. 2. Art. 4. Do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na lata 2014–2016 przyjmuje się dane zgromadzone w systemie informacji oświatowej, o którym mowa w art. 105 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 1639 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustawa o świadku koronnym

  Ustawa o świadku koronnym, jak wynika z przepisów końcowych , obowiązuje do 1 września 2006 roku. Czy oznacza to, że po 1 września nie maja już zastosowania te przepisy? (...)

 • Limit stopy procentowej pożyczki w lombardzie

  Osoba fizyczna prowadzi lombard, która udziela pożyczek dla innych osób fizycznych pod zastaw rzeczy. Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące stopy procentowej udzielanych (...)

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

 • Różnica między typem a rodzajem szkoły

  Jaka jest różnica między typem a rodzajem szkoły? Czy szkoła z nauką języka mniejszości narodowej do 42 uczniów jest szkołą innego rodzaju niż szkoła z nauką (...)

 • Obowiązek rozwiązania stosunku pracy

  Czy do nabycia prawa do emerytury na podstawie art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszy Ubezpieczeń Społecznych konieczne jest rozwiązanie stosunku pracy?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.