Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 164 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 stycznia 2013 r. sygn. akt SK 28/11

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-04
Data wydania:2013-01-29
Data wejscia w życie:2013-02-04
Data obowiązywania:2013-02-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 164 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 164

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO zdnia 29 stycznia 2013r. sygn. akt SK 28/11 Trybunał Konstytucyjny wskładzie: Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz – przewodniczący, Maria Gintowt-Jankowicz – sprawozdawca, Andrzej Rzepliński, Piotr Tuleja, Marek Zubik,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, zudziałem skarżącego oraz Sejmu iProkuratora Generalnego, na rozprawie wdniu 29 stycznia 2013r., skargi konstytucyjnej Janusza Bielaka ozbadanie zgodności: 1) 54 ust. 4 ustawy zdnia 15 grudnia 2000 r. osamorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz art. urbanistów (Dz. U. z2001 r. Nr5, poz. 42, ze zm.) wzakresie, wjakim do rozpoznania odwołań od orzeczeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Izby Architektów powołany jest sąd apelacyjny – sąd pracy i ubezpieczeń społecznych, zart.45 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 2) art.54 ust.5 ustawy powołanej wpunkcie 1 wzakresie, wjakim do odwołań od orzeczeń okręgowego sądu dyscyplinarnego architektów irozpoznawania sprawy przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny oraz odwołań od orzeczenia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego irozpoznawania sprawy przez sąd apelacyjny – sąd pracy iubezpieczeń społecznych mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania cywilnego o apelacji, przy jednoczesnym braku w ustawie powołanej wpunkcie 1 oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury zdnia 31 października 2002 r. wsprawie szczegółowych zasad itrybu postępowania dyscyplinarnego wstosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. Nr194, poz.1635, ze zm.) regulacji, wktórej miałby zastosowanie kodeks postępowania karnego wzakresie norm gwarancyjnych obwinionego, zart.42 ust.2 wzwiązku zart.2 iart.32 ust.1 i2 oraz art.45 ust.1, art.78 wzwiązku zart.2 iart.32 ust.1 i2 Konstytucji, orzeka:

1. Art. 54 ust.4 ustawy zdnia 15 grudnia 2000r. osamorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z2001r. Nr5, poz.42, z2002r. Nr23, poz.221, Nr153, poz.1271 iNr240, poz.2052, z2003r. Nr124, poz.1152 iNr190, poz.1864, z2004r. Nr141, poz.1492, z2005r. Nr150, poz.1247, z2008r. Nr210, poz.1321, z2010r. Nr200, poz.1326 oraz z2012r. poz.951) wzakresie, wjakim przewiduje, że od orzeczenia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego wsprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej odwołanie przysługuje do sądu apelacyjnego – sądu pracy iubezpieczeń społecznych, jest zgodny zart.45 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 54 ust.5 zdanie pierwsze ustawy powołanej wpunkcie 1 jest zgodny zart.32 ust.1, art.42 ust.2 iart.45 ust.1 Konstytucji.

Dziennik Ustaw –2– Ponadto postanawia: na podstawie art.39 ust.1 pkt1 ustawy zdnia 1 sierpnia 1997r. oTrybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr102, poz.643, z2000r. Nr48, poz.552 iNr53, poz.638, z2001r. Nr98, poz.1070, z2005r. Nr169, poz.1417, z2009r. Nr56, poz.459 iNr178, poz.1375, z2010r. Nr182, poz.1228 iNr197, poz.1307 oraz z2011r. Nr112, poz.654) umorzyć postępowanie wpozostałym zakresie. Maria Gintowt-Jankowicz Piotr Tuleja Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz Andrzej Rzepliński Marek Zubik Poz. 164

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 164 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.