Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 166 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-04
Data wydania:2012-12-06
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 166 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 166

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW zdnia 6 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 24 lutego 2009r. wsprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków idopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych (Dz.U. Nr32, poz.242), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 14 grudnia 2011r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 286, poz.1679).

2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje §2 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 14 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków idopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych (Dz.U. Nr286, poz.1679), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 2 stycznia 2012r.”. Minister Finansów: wz. M. Grabowski

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów zdnia 6 grudnia 2012r. (poz.166)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1) zdnia 24 lutego 2009r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych Na podstawie art.85 ust.5 ustawy zdnia 6 grudnia 2008r. opodatku akcyzowym (Dz.U. z2011r. Nr108, poz.626, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1.Rozporządzenie określa:

1) ysokość maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych powstających w czasie w wykonywania niektórych czynności, wtrakcie których może dojść do powstania ubytków wyrobów akcyzowych;

M inister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie §1 ust.2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U. Nr248, poz.1481).

2) Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr120, poz.690, Nr171, poz.1016, Nr205, poz.1208, Nr232, poz.1378 iNr291, poz.1707 oraz z2012r. poz.1342 i 1456.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 166

2) szczegółowy zakres isposób ustalania norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych lub dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych;

3) sposób rozliczania ubytków wyrobów akcyzowych, wszczególności wprzypadkach rozpoczęcia czynności, wtrakcie których może dojść do powstania ubytków wyrobów akcyzowych, lub zmiany warunków technicznych itechnologicznych przy dokonywaniu tych czynności, do czasu ustalenia wtych przypadkach przez właściwego naczelnika urzędu celnego norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych. §2.1.Ustala się maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstających wczasie wykonywania niektórych czynności, wtrakcie których może dojść do powstania ubytków:

1) alkoholu etylowego nieskażonego oobjętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej, alkoholu etylowego ipozostałych wyrobów alkoholowych, o dowolnej mocy, skażonych, objętych pozycją CN 2207, zwanych dalej „alkoholem etylowym”,

2) alkoholu etylowego nieskażonego oobjętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódek, likierów ipozostałych napojów spirytusowych, objętych pozycją CN 2208, zwanych dalej „napojami spirytusowymi” oraz ich półproduktów – wwysokości określonej wzałączniku nr1 do rozporządzenia.

2. Ubytki alkoholu etylowego, októrych mowa wrozporządzeniu, wyraża się wjednostkach objętości alkoholu etylowego „100% vol.”, awprzypadku alkoholu etylowego skażonego, wjednostkach masy. §3.Ustala się maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstających wczasie wykonywania niektórych czynności, w trakcie których może dojść do powstania ubytków piwa objętego pozycją CN 2203 00, w wysokości określonej wzałączniku nr2 do rozporządzenia. §4.Ustala się maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstających wczasie wykonywania niektórych czynności, wtrakcie których może dojść do powstania ubytków:

1) in ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi, moszczu gronowego, innego niż ten objęty pozycją w CN 2009, objętych pozycją CN 2204, w

2) ermutu ipozostałych win ze świeżych winogron aromatyzowanych roślinami lub substancjami aromatycznymi, objętych pozycją CN 2205, p

3) ozostałych napojów fermentowanych (na przykład cydr (cidr), perry imiód pitny); mieszanek napojów fermentowanych oraz mieszanek napojów fermentowanych inapojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienionych ani niewłączonych, objętych pozycją CN 2206 00 – zwanych dalej „wyrobami winiarskimi”, wwysokości określonej wzałączniku nr3 do rozporządzenia. §5.Ustala się maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstających wczasie wykonywania niektórych czynności, wtrakcie których może dojść do powstania ubytków:

1) lejów lekkich ipreparatów oznaczonych kodami CN od 2710 11 11 do 2710 11 90 oraz ich mieszanin zbiokomponeno tami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz.1199, zpóźn. zm.3)), zwanych dalej „biokomponentami”,

2) lejów średnich oznaczonych kodami CN od 2710 19 11 do 2710 19 29, o

3) lejów ciężkich oznaczonych kodami CN od 2710 19 31 do 2710 19 69 oraz ich mieszanin zbiokomponentami o – zwanych dalej „paliwami ciekłymi”, wwysokości określonej wzałączniku nr4 do rozporządzenia. § 5a.4)

1. Ustala się maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie wykonywania niektórych czynności, wtrakcie których może dojść do powstania ubytków:

1) węgla, brykietów, brykietek ipodobnych paliw stałych wytwarzanych zwęgla, objętych pozycją CN 2701,

Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2007r. Nr35, poz.217 iNr99, poz.666, z2009r. Nr3, poz.11, z2010r. Nr21, poz.104, Nr229, poz.1496 iNr238, poz.1578 oraz z2011r. Nr153, poz.902, Nr205, poz.1208 i Nr 234, poz. 1392.

4) D odany przez §1 pkt1 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 14 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 286, poz. 1679), które weszło wżycie zdniem 2 stycznia 2012r.

3)

Dziennik Ustaw –3– Poz. 166

2) węgla brunatnego (lignitu), nawet aglomerowanego, zwyłączeniem gagatu, objętego pozycją CN 2702,

3) oksu ipółkoksu, zwęgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowanego, węgla retortowego, objętych k pozycją CN 2704 00 – jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, zwanych dalej „wyrobami węglowymi”, wwysokości określonej wzałączniku nr5 do rozporządzenia.

2. Rozliczenia ubytków wyrobów węglowych objętych pozycjami CN 2701, CN 2702 i CN 2704 00 dokonuje się oddzielnie dla każdej znich.

3. Ubytki wyrobów węglowych wyraża się wjednostkach masy. §6.1.Ustala się maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstających wczasie magazynowania:

1) ygar, cygaretek ipapierosów, wopakowaniach jednostkowych, wwysokości nie większej niż 0,002% ilości wydanej c zmagazynu;

2) ytoniu do palenia, określonego wart.98 ust.5 ustawy zdnia 6 grudnia 2008r. opodatku akcyzowym, wopakowaniach t jednostkowych, wwysokości nie większej niż 0,005% masy wydanej zmagazynu.

2. Rozliczenia ubytków wyrobów, októrych mowa wust.1, dokonuje się za okresy kwartalne. §7.1. Podstawą ustalania przez właściwego naczelnika urzędu celnego wysokości norm dopuszczalnych ubytków oraz dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych jest:

1) wysokość rzeczywistych ubytków lub rzeczywistego zużycia wostatnim okresie obrachunkowym lub

2) badanie rzeczywistych ubytków lub rzeczywistego zużycia, lub

3) ocena zaawansowania technologicznego stosowanych urządzeń itechnologii. 2.Badania wysokości ubytków należy dokonać wprzypadkach przekazania do eksploatacji nowego (lub po remoncie) działu produkcyjnego, wprowadzenia zmian technicznych lub technologicznych, które mogą mieć wpływ na wysokość ubytków, lub rozpoczęcia produkcji nowego wyrobu. §8. Jeżeli ubytek wyrobów akcyzowych powstał wwyniku popełnienia przestępstwa przeciwko mieniu lub wynika zzawinionego działania lub zaniechania podatnika, austalenie wielkości tego ubytku nie jest możliwe, wysokość ubytku ustala się wdrodze oszacowania. §9.Wprzypadku rozpoczęcia przez podatnika działalności gospodarczej wzakresie wyrobów akcyzowych, do czasu ustalenia przez właściwego naczelnika urzędu celnego norm dopuszczalnych ubytków, powstałe ubytki rozlicza się wwysokości równej rzeczywistym stratom wyrobów akcyzowych, nie dłużej jednak niż przez okres sześciu miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, wktórym rozpoczęto produkcję, magazynowanie, przerób, zużycie lub przewóz. §10. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 marca 2009r.5)

5)

N iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 25 marca 2004r. wsprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, atakże szczegółowych zasad iterminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów (Dz.U. Nr63, poz.585 oraz z2007r. Nr114, poz.781), które utraciło moc zdniem 1 marca 2009r. wzwiązku zwejściem wżycie ustawy zdnia 6 grudnia 2008r. opodatku akcyzowym (Dz.U. z2009r. Nr3, poz.11).

Dziennik Ustaw –4– Poz. 166

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 24 lutego 2009r.

Załącznik nr 1

MAKSYMALNE NORMY DOPUSZCZALNYCH UBYTKÓW ALKOHOLU ETYLOWEGO I. 1. Przy rektyfikowaniu alkoholu etylowego surowego oraz innego alkoholu etylowego nieoczyszczonego dopuszczalne ubytki alkoholu etylowego, określone procentowo od ilości alkoholu etylowego wprowadzonego do aparatu destylacyjnego, wynoszą: a) przy wydajności do 7000 dm3 alkoholu etylowego rektyfikowanego100%vol.na dobę b) przy wydajności ponad 7000 dm3 alkoholu etylowego rektyfikowanego100%vol. na dobę

2) dla aparatów odziałaniu ciągłym: a) przy wydajności do 10000 dm3 alkoholu etylowego rektyfikowanego100% vol.na dobę b) rzy wydajności od 10000 dm3 do 25 000 dm3 alkoholu etylowego rektyfikowanego p 100% vol. na dobę c) przy wydajności powyżej 25000 dm alkoholu etylowego rektyfikowanego 100% vol. na dobę

3

1) dla aparatów odziałaniu okresowym: 0,75%, 0,65%; 0,63%, 0,53%, 0,49%;

3) la aparatów pracujących wprocesie doświadczalnym normy ubytków, októrych mowa wpkt1 i2, podwyższa d się o1,0 pkt. 2. rzy dodatkowym oczyszczaniu alkoholu etylowego rektyfikowanego wysokość ubytków, o których mowa P wust.1, zmniejsza się o0,25 pkt. 3. ydajność dobową dla poszczególnych gatunków rektyfikatów ustala się woparciu ośrednią godzinową wydajW ność pomnożoną przez

24. 4. rzy odwadnianiu alkoholu etylowego dopuszczalne ubytki alkoholu etylowego wynoszą 0,75% ilości alkoholu P etylowego wprowadzonego do aparatu destylacyjnego, ztym że wprzypadku stosowania metody sit molekularnych dopuszczalne ubytki wynoszą 1,0% ilości alkoholu etylowego wprowadzonego do urządzeń odwadniających. 5. o ubytków przy rektyfikacji iodwadnianiu alkoholu etylowego zalicza się również ubytki powstałe wlaboratoD riach zakładowych iprzy pobieraniu prób zklosza alkoholu etylowego, związane zbadaniem przebiegu tych procesów.

II. 1. rzy produkcji napojów spirytusowych ispirytusu butelkowanego dopuszczalne ubytki alkoholu etylowego, okreśP lone wprzeliczeniu na alkohol etylowy 100% vol., zawarty wprzekazanych do magazynu gotowych wyrobach, wynoszą:  

1) dla wódek, zwyłączeniem wymienionych wpoz.2  

2) dla wódek smakowych iziołowych  

3) dla okowit (wódek naturalnych) zbożowych  

4) dla okowit (wódek naturalnych) pozostałych  

5) dla brandy (weinbrand), brandy zbożowej, rumu iwhisky (whiskey)  

6) dla napojów spirytusowych jałowcowych, kminkowych, anyżowych igorzkich (bitter)  

7) dla napojów spirytusowych owocowych  

8) dla likierów, zwyłączeniem wymienionych wpkt10 i11  

9) dla kremów

10) dla likierów zdodatkiem jajka

11) dla likieru jajecznego (advocaat, avocat lub advokat) ilikieru zdodatkiem przetworów mlecznych

12) dla spirytusu butelkowanego 1,7%; 2,3%; 2,3%; 2,6%; 2,6%; 2,6%; 3,3%; 3,6%; 4,3%; 4,8%; 5,8%; 2,0%.

2. opuszczalne ubytki alkoholu etylowego, októrych mowa wust.1, obejmują straty powstałe wcyklu produkcyjD nym, niezależnie od ilości oddziałów produkcyjnych iich lokalizacji, zwyłączeniem ubytków powstałych wczasie magazynowania (leżakowania) iwydawania półproduktów oraz maderyzacji alkoholu etylowego surowego.

Dziennik Ustaw –5– Poz. 166

3. o ubytków alkoholu etylowego wcyklu produkcyjnym zalicza się również: D

1) ubytki powstałe wlaboratoriach zakładowych związane zbadaniem przebiegu procesu produkcji;

2) ubytki związane zlikwidacją nienaprawialnych braków napojów spirytusowych ispirytusu butelkowanego. 4. przypadku niezakończonego cyklu produkcji napojów spirytusowych ispirytusu butelkowanego ustala się niżej W wymieniony podział norm dopuszczalnych ubytków, o których mowa w ust. 1, przy czym dopuszczalne ubytki powstające w czasie sporządzania zestawu są ustalane od ilości alkoholu etylowego zawartego w przekazanym (sprzedanym) wyrobie, adopuszczalne ubytki powstające wtrakcie rozlewu – od ilości alkoholu etylowego zawartego wgotowych wyrobach przekazanych do magazynu: Sporządzenie zestawu w% 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,8 1,75 2,0 2,5 0,5 Rozlanie zestawu w% 1,2 1,3 1,3 1,6 1,6 1,6 1,8 1,8 2,55 2,8 3,3 1,5

Poz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Napoje spirytusowe wódki, zwyłączeniem wymienionych wpoz.2 wódki smakowe iziołowe okowity (wódki naturalne) zbożowe okowity (wódki naturalne) pozostałe brandy (weinbrand), brandy zbożowa, rum iwhisky (whiskey) napoje spirytusowe jałowcowe, kminkowe, anyżowe igorzkie (bitter) napoje spirytusowe owocowe likiery, zwyłączeniem wymienionych wpoz.10 i11 kremy likiery zdodatkiem jajka likier jajeczny (advocaat, avocad lub advokat) ilikier zdodatkiem przetworów mlecznych spirytus butelkowany

III. 1. Przy maderyzacji alkoholu etylowego surowego dopuszczalne ubytki alkoholu etylowego ustala się na każdy dzień maderyzacji, od objętości pobranego alkoholu etylowego 100% vol. wwysokości:

1) wnaczyniach metalowych

2) wnaczyniach kamionkowych 0,09%; 0,075%.

2. kres trwania maderyzacji przyjęty do obliczania ubytków wynosi dla alkoholu etylowego surowego nie więcej O niż: 12 tygodni; 16 tygodni.

1) zbożowego

2) owocowego

3. opuszczalne ubytki alkoholu etylowego powstałe przy maderyzacji rozlicza się łącznie zubytkami określonymi D wczęści II wust.1.

IV. 1. Naturalne ubytki powstające wczasie magazynowania alkoholu etylowego, liczone wstosunku do objętości alkoholu etylowego 100% vol., nie mogą przekroczyć:

1) czasie przechowywania – 0,0007% od sumy dziennych pozostałości alkoholu etylowego; podstawą obliczenia w tej sumy są dzienne stany alkoholu etylowego wykazywane wewidencji magazynowej;

Dziennik Ustaw –6– Poz. 166

2) przy przyjęciu alkoholu etylowego do magazynu: a) eżeli przyjęcia dokonano sposobem wagowym – 0,05% od ilości określonej w dokumencie sprawdzenia j iprzyjęcia, przeliczonej woparciu ourzędowe tabele alkoholometryczne na jednostki objętościowe; nie dotyczy to przyjęcia przy zastosowaniu wagi zbiornikowej, j b) eżeli przyjęcia dokonano sposobem objętościowym – 0,10% ilości ustalonej wcysternie, wktórej dostarczono alkohol etylowy, w c) przypadku przewodowego przemieszczenia alkoholu etylowego wewnątrz jednostki gospodarczej – 0,025% od ilości przyjętej ustalonej wdziale przyjmującym alkohol etylowy;

3) przy wydawaniu alkoholu etylowego zmagazynu: a) 0,09% od ilości wydanej, w b) przypadku przewodowego przemieszczenia alkoholu etylowego wewnątrz jednostki gospodarczej – 0,025% od ilości wydanej, ustalonej wdziale odbierającym alkohol etylowy. 2. ozliczenia ubytków wmagazynie alkoholu etylowego dokonuje się, porównując rzeczywisty ubytek wszystkich R magazynowanych rodzajów alkoholu etylowego nieskażonego z sumą ubytków, wyliczoną na podstawie norm ustalonych wust.1. 3. rzy magazynowaniu alkoholu etylowego skażonego stosuje się normy ubytków wwysokości ustalonej wust.1, P liczone wstosunku do masy tego alkoholu etylowego, oddzielnie dla każdego alkoholu etylowego skażonego określonym skażalnikiem. 4. rzepisów ust.1 i2 nie stosuje się do gorzelni rolniczych, wktórych magazynowanie alkoholu etylowego odbywa P się wsystemie magazynu zamkniętego.

V. 1. Przy magazynowaniu półproduktów zawierających alkohol etylowy (nalewów, soków owocowych konserwowanych alkoholem etylowym, alkoholu etylowego owocowego lub zestawów napojów spirytusowych, októrych mowa wczęści II ust.1 pkt2–11) normy ubytków, liczone procentowo od sumy dziennych pozostałości alkoholu etylowego zawartego wpółproduktach, wynoszą:

1) la półproduktów omocy do 25% vol. przechowywanych wnaczyniach drewnianych – 0,005%, awnaczyniach d metalowych lub innych – 0,0025%;

2) la półproduktów o mocy powyżej 25% vol. przechowywanych w naczyniach drewnianych i kamionkowych d o pojemności do 600 litrów – 0,0115%, a w naczyniach drewnianych i kamionkowych o pojemności ponad 600litrów – 0,01%;

3) dla półproduktów omocy powyżej 25% vol. przechowywanych wnaczyniach metalowych – 0,0018%. 2. rzy leżakowaniu alkoholu etylowego owocowego, winnego, zbożowego lub specjalnego, normy ubytków alkohoP lu etylowego, liczone procentowo od sumy dziennych pozostałości, wynoszą: 0,0115%; 0,01%, 0,0018%; 0,03%.

1) wnaczyniach drewnianych opojemności do 600 litrów

2) wnaczyniach opojemności ponad 600 litrów: a) drewnianych b) metalowych

3) przy leżakowaniu whisky

3. odstawą obliczenia sumy dziennych pozostałości alkoholu etylowego zawartego wpółproduktach, októrych moP wa wust.1 i2, są ich dzienne stany wykazywane wewidencji magazynowej. 4. rzy wydawaniu znaczyń produkcyjnych półproduktów, októrych mowa wust.1 i2, stosuje się normy ubytków P naturalnych, liczone wstosunku do wydanej ilości tych półproduktów wwysokości: 10,0%; 9,0%; 4,0%; 4,5%; 3,0%.

1) dla nalewów na owoce świeże

2) dla nalewów na owoce suszone

3) dla soków owocowych konserwowanych alkoholem etylowym (morsów) omocydo25% vol.

4) dla soków owocowych konserwowanych alkoholem etylowym (morsów) omocyod25% do 70% vol.

5) dla alkoholu etylowego owocowego idestylatów

Dziennik Ustaw –7– Poz. 166

5. magazynach półproduktów napojów spirytusowych, októrych mowa wczęści II ust.1 pkt2–11, ogólny ubytek W magazynowy alkoholu etylowego zawartego we wszelkiego rodzaju półproduktach porównuje się zsumą dopuszczalnych ubytków alkoholu etylowego zawartego wtych półproduktach. Wyniki obrachunków przeprowadzonych wmagazynach półproduktów nie mogą być kompensowane wynikami obrachunków przeprowadzonych wmagazynach alkoholu etylowego lub wdziałach produkcyjnych, zwyjątkiem przypadku magazynowania (przechowywania) półproduktów wpomieszczeniach działów produkcyjnych napojów spirytusowych.

VI. Ubytki alkoholu etylowego powstałe przy oddzielaniu osadów zpółproduktów (opróżnienie naczyń) oraz wwyniku obróbki nowych naczyń drewnianych (ługowanie), atakże przy płukaniu naczyń służących do transportu, jeżeli zostały ustalone wobecności uprawnionego na podstawie odrębnych przepisów pracownika organu podatkowego, uznaje się za dozwolone irozlicza oddzielnie. VII. Przy magazynowaniu napojów spirytusowych i spirytusu butelkowanego normy ubytków naturalnych alkoholu etylowego zpowodu stłuczki, liczone procentowo od objętości alkoholu etylowego 100% vol. zawartego wwyrobach gotowych wydanych zmagazynu, ustala się wwysokości nie wyższej niż 0,07%. Rozliczenia ubytków alkoholu etylowego zpowodu stłuczki dokonuje się za okresy kwartalne. VIII. Ubytki alkoholu etylowego, których normy ustalono wczęściach I–V, rozlicza się narastająco za okresy roczne. IX. 1. Przy przewozie alkoholu etylowego, napojów spirytusowych lub ich półproduktów naturalny ubytek liczony wstosunku do wysłanej objętości alkoholu etylowego 100% vol. nie może przekroczyć:

1) wcysternach samochodowych 0,10%;

2) wcysternach kolejowych 0,01% za każdy dzień przewozu; w

3) innych naczyniach służących do transportu 0,04% za każdy dzień przewozu, przy czym dzień wysłania idzień przyjęcia przesyłki liczy się jako jeden dzień przewozu. 2. Wprzypadku przelewu wyrobów, októrych mowa wust.1, do innych naczyń podczas przewozu, naturalny ubytek nie może przekroczyć 0,15% ilości przelanej, przy czym pierwszy iostatni dzień przewozu tych wyrobów wtych samych naczyniach służących do transportu liczy się jako jeden dzień. 3. Normy dozwolonych ubytków ustalone wust.1 powiększa się o:

1) 0,09 pkt– gdy pomiar był dokonany wzbiorniku dostawcy;

2) 0,25 pkt– gdy pomiar był dokonany wzbiorniku odbiorcy, awyrób dostarczono wcysternie; 0

3) ,35 pkt– gdy pomiar był dokonany wzbiorniku odbiorcy, awyrób dostarczono winnych niż cysterna naczyniach służących do transportu. 4. Naturalny ubytek powstający wczasie przewozu napojów spirytusowych ispirytusu wbutelkach, liczony procentowo od objętości alkoholu etylowego 100% vol., nie może przekroczyć 0,04% ilości wyrobów pobranych do przewozu, ustalonej na podstawie dokumentu przewozu.

Dziennik Ustaw –8– Poz. 166

Załącznik nr 2

MAKSYMALNE NORMY DOPUSZCZALNYCH UBYTKÓW PIWA I. 1. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstających wczasie produkcji piwa wynoszą: Piwo ozawartości ekstraktu wbrzeczce podstawowej (stopnie Plato) do 15,0 powyżej 15,0 Dopuszczalne ubytki ogółem % brzeczki gorącej 20 22

2. Normy dopuszczalnych ubytków, októrych mowa wust.1, dzieli się na poszczególne fazy produkcyjne, właściwe dla browaru: warzelnia, fermentacja ileżakownia lub tankofermentory oraz rozlew, odrębnie dla każdego rodzaju piwa, zokreśleniem wskaźników procentowych rozlewu piwa do różnych naczyń służących do transportu. 3. Wprzypadku schładzania brzeczki gorącej za pomocą tacy, normy ubytków ustalone wust.1, podwyższa się o3pkt. 4. Wprzypadku pasteryzacji piwa wbutelkach wbrowarze orocznej produkcji do 20 tys. hl piwa, normy ubytków ustalone wust.1 podwyższa się o3 pkt. 5. Jeżeli wtrakcie obrachunku miesięcznego zostanie stwierdzone, iż faktyczne wskaźniki procentowe rozlewu do butelek ibeczek (lub innych pojemników) różnią się od przyjętych przy ustaleniu norm dopuszczalnych ubytków ogółem więcej niż o 5 pkt, podatnik dokonuje, za okres objęty obrachunkiem, korekty miesięcznych obrotów wewidencji piwa gotowego, uwzględniając normy ubytków ustalonych przez właściwego naczelnika urzędu celnego przy rozlewie do różnych rodzajów naczyń. 6. Wprzypadku sprzedaży brzeczki gorącej lub piwa będącego w toku produkcji ustalenie normy dopuszczalnego ubytku następuje przez odniesienie ubytków (zaników) fazowych do odpowiednich etapów produkcji, przebytych usprzedającego. 7. ubytków powstających wczasie produkcji piwa zalicza się również ubytki powstałe wlaboratoriach zakładoDo wych, związane zkontrolą produkcji ioceną wyrobów gotowych. II. 1. Dopuszczalne ubytki powstające przy magazynowaniu piwa wbutelkach lub puszkach ustala się wwysokości nie większej niż 0,02% ilości wydanej zmagazynu. Rozliczenia ubytków zpowodu strat magazynowych dokonuje się za okresy kwartalne. 2. Dopuszczalne ubytki powstające wczasie przewozu piwa wbutelkach lub puszkach ustala się wwysokości nie większej niż 0,04% ilości piwa pobranego do przewozu, ustalonej na podstawie dokumentu przewozu. Ubytki te są rozliczane odrębnie dla każdej przesyłki piwa. III. 1. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstające podczas przewozu piwa cysternami wynoszą: Czynności powodujące powstanie ubytku

1) załadunek

2) wyładunek Jednostka miary dm3 dm3 Ubytki w% 0,30 0,30 ilość nadana ilość ustalona wlegalizowanym naczyniu służącym do transportu ilość przyjęta wzbiorniku odbiorcy ilość nadana Podstawa odniesienia

3) wyładunek

4) przewóz

dm3 dm3

0,50 0,20

1) norma ubytku naturalnego ztytułu załadunku (poz.1 tabeli) przysługuje nadawcy;

2) ormę ubytku naturalnego ztytułu wyładunku (poz.3 tabeli) stosuje się wówczas, gdy podczas przyjęcia przen syłki piwa nie można ustalić jego ilości wnaczyniu służącym do transportu; ubytek dopuszczalny obliczony na podstawie tej normy należy porównać zróżnicą między ilością piwa określoną wdokumencie przewozu ailością tego piwa określoną wdokumencie przyjęcia;

3) ormy ubytków ustalone wtabeli stosuje się niezależnie od pory roku, odległości iczasu przewozu. n 2. Wrazie konieczności przelania piwa podczas przewozu dopuszczalny ubytek nie może przekroczyć 0,3% ilości przelanej.

Dziennik Ustaw –9– Poz. 166

Załącznik nr 3

MAKSYMALNE NORMY DOPUSZCZALNYCH UBYTKÓW WYROBÓW WINIARSKICH I. 1. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie produkcji wyrobów winiarskich wynoszą (wprocentach): Wina gronowe, wermuty gronowe iinne wina ześwieżych winogron przyprawionych roślinami lub substancjami aromatycznymi 3,0 4,0 Napoje fermentowane miody pitne trójniak, czwórniak 3,5 4,0 pozostałe

Faza produkcji

dwójniak

półtorak

I II

3,5 7,0

3,5 7,5

3,0 3,5

2. faza obejmuje cykl produkcyjny od sporządzenia nastawu do zakończenia procesu fermentacji i przekazania I wyrobu winiarskiego na leżakownię. faza obejmuje cykl produkcyjny od chwili przyjęcia wyrobu winiarskiego do leżakowni izakończenia wszystII kich czynności produkcyjnych oraz napełnienia opakowań jednostkowych. 3. Wysokość ubytków należy obliczać wprocentach:

1) Ifazie od ilości nastawów obciągniętych iprzekazanych do II fazy wokresie obrachunkowym, bez względu w na to, wjakim okresie nastawy zostały sporządzone, ztym że objętość wyrobu winiarskiego wokresie fermentacji burzliwej może być większa od objętości ustalonej wnastawie maksymalnie o3%;

2) II fazie od ilości otrzymanego wyrobu winiarskiego po zakończeniu fermentacji głównej, przyjętego do leżaw kowni oraz od zwiększających objętość dodatków;

3) przypadku przerobu wyrobu winiarskiego pochodzącego zzakupu od ilości wyrobu winiarskiego wziętego do w dalszego przerobu. 4. Każda zfaz procesu produkcyjnego podlega odrębnemu rozliczeniu, przy czym niewykorzystane dozwolone ubytki lub stwierdzone nadwyżki wjednej fazie nie mogą być wykorzystane na pokrycie nadmiernych ubytków wdrugiej fazie. Niewykorzystane dozwolone ubytki lub stwierdzone nadwyżki wjednym rodzaju wyrobu winiarskiego nie mogą być wykorzystane na pokrycie nadmiernych ubytków winnym rodzaju. Dozwolone ubytki niewykorzystane wroku obrachunkowym są przenoszone na następny rok wrzeczywistej wysokości, jednakże nie wyższej od wysokości dopuszczalnych ubytków, obliczonych od równocześnie przenoszonych ilości napojów. 5. Przy produkcji wyrobów winiarskich zmoszczu świeżego (niemagazynowanego), normy ubytków ustalone wust.1 dla Ifazy produkcji podwyższa się o0,8 pkt. 6. Przy produkcji wyrobów winiarskich musujących, normy ubytków ustalone wust.1 dla II fazy produkcji podwyższa się o2 pkt. 7. Wprzypadku stosowania uzupełniających procesów lub operacji technologicznych dopuszczalne ubytki ustalone wust.1 dla II fazy podwyższa się:

1) przy maderyzacji o1 pkt,

2) przy gazowaniu o2 pkt – od ilości wyrobów winiarskich wziętej do tych operacji. 8. Przy ponownym przerobie wyrobów winiarskich, zwróconych zhandlu lub zmagazynu wyrobów gotowych, ustala się maksymalne dopuszczalne ubytki wwysokości 2% ilości przyjętej do przerobu. 9. Przy sprzedaży (wysyłce) wyrobów winiarskich luzem, na zasadzie pisemnych uzgodnień między zainteresowanymi podatnikami, następuje podział ubytków II fazy, w zależności od zaawansowania procesu technologicznego usprzedawcy.

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 166

10. Przepis ust.8 stosuje się również przy przerobie własnych wyrobów winiarskich. 11. ubytków powstających przy produkcji wyrobów winiarskich zalicza się również ubytki powstałe wlaboratoDo riach zakładowych, związane zkontrolą przebiegu produkcji ioceną wyrobów gotowych. II. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków przy przerobie wyrobów winiarskich pochodzących z zakupu nie mogą przekroczyć 3,0%. Przepis części Iust.6 stosuje się odpowiednio. III. 1. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstających wczasie magazynowania wyrobów winiarskich wbutelkach (stłuczka magazynowa) lub winnych opakowaniach jednostkowych ustala się wwysokości nie większej niż 0,03% ilości wydanej zmagazynu. Rozliczenia ubytków powstających wczasie magazynowania dokonuje się za okresy kwartalne. 2. Dopuszczalne ubytki powstające w czasie przewozu wyrobów winiarskich w butelkach lub winnych opakowaniach jednostkowych ustala się w wysokości nie większej niż 0,04% ilości wyrobów winiarskich pobranych do przewozu, ustalonej na podstawie dokumentu przewozu. Ubytki te są rozliczane odrębnie dla każdej przesyłki wyrobów winiarskich. I V. 1. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstające podczas przewozu wyrobów winiarskich cysternami wynoszą: Czynności powodujące powstanie ubytku

1) załadunek

2) wyładunek

3) wyładunek

4) przewóz Jednostka miary dm3 dm3 dm3 dm3

Ubytki w% 0,30 0,30 0,50 0,20 ilość nadana

Podstawa odniesienia

ilość ustalona wlegalizowanym naczyniu służącym dotransportu ilość przyjęta wzbiorniku odbiorcy ilość nadana

1) orma ubytku naturalnego ztytułu załadunku (poz.1 tabeli) przysługuje nadawcy, jeżeli pomiar ilości nadanej n został dokonany wnaczyniu służącym do transportu;

2) ormę ubytku naturalnego ztytułu wyładunku (poz.3 tabeli) stosuje się wówczas, gdy podczas przyjęcia przen syłki wyrobu winiarskiego nie można ustalić jego ilości wnaczyniu służącym do transportu. Ubytek dopuszczalny obliczony na podstawie tej normy należy porównać zróżnicą między ilością wyrobu winiarskiego określoną wdokumencie przewozu ailością tego wyrobu określoną wdokumencie przyjęcia;

3) asadę określoną wpkt2 stosuje się odpowiednio wprzypadku wyładunku wyrobów winiarskich przewożonych z transportem kolejowym;

4) ormy ubytków ustalone wtabeli obowiązują niezależnie od pory roku, odległości iczasu przewozu. n 2. Wrazie konieczności przelania wyrobu winiarskiego podczas przewozu, dopuszczalny ubytek nie może przekroczyć 0,3% ilości przelanej.

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 166

Załącznik nr 4

MAKSYMALNE NORMY DOPUSZCZALNYCH UBYTKÓW PALIW CIEKŁYCH I. 1. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstające wczasie magazynowania poszczególnych paliw ciekłych wynoszą dla: o

1) lejów lekkich ipreparatów oznaczonych kodami CN od 2710 11 11 do 2710 11 90 oraz ich mieszanin zbiokomponentami

2) lejów średnich oznaczonych kodami CN od 2710 19 11 do 2710 19 29 o o

3) lejów ciężkich oznaczonych kodami CN od 2710 19 31 do 2710 19 69 oraz ich mieszanin zbiokomponentami 0,0015%, 0,0014%, 0,0006%

 od sumy dziennych pozostałości paliw ciekłych; podstawą obliczenia tej sumy są dzienne stany paliw ciekłych – wykazywane wewidencji magazynowej. 2. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstające w czasie przeładunku poszczególnych paliw ciekłych wskładzie podatkowym wynoszą dla: o

1) lejów lekkich ipreparatów oznaczonych kodami CN od 2710 11 11 do 2710 11 90 oraz ich mieszanin zbiokomponentami

2) olejów średnich oznaczonych kodami CN od 2710 19 11 do 2710 19 29 o

3) lejów ciężkich objętych kodami CN od 2710 19 31 do 2710 19 69 orazich mieszanin zbiokomponentami – od ilości paliw ciekłych poddanych przeładunkowi. 3. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstające wczasie przyjęcia paliw ciekłych do magazynu wynoszą dla: o

1) lejów lekkich ipreparatów oznaczonych kodami CN od 2710 11 11 do 2710 11 90 oraz ich mieszanin zbiokomponentami o

2) lejów średnich oznaczonych kodami CN od 2710 19 11 do 2710 19 29 o

3) lejów ciężkich oznaczonych kodami CN od 2710 19 31 do 2710 19 69 orazich mieszanin zbiokomponentami – od ilości przyjętych paliw ciekłych. 4. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstające wczasie wydania paliw ciekłych zmagazynu wynoszą dla: o

1) lejów lekkich ipreparatów oznaczonych kodami CN od 2710 11 11 do 2710 11 90 oraz ich mieszanin zbiokomponentami

2) olejów średnich oznaczonych kodami CN od 2710 19 11 do 2710 19 29 o

3) lejów ciężkich oznaczonych kodami CN od 2710 19 31 do 2710 19 69 orazich mieszanin zbiokomponentami – od ilości wydanych paliw ciekłych. 5. Ubytki paliw ciekłych, októrych mowa wust.1–4, rozlicza się narastająco za okresy roczne. II. 1. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstające wczasie przewozu paliw ciekłych wynoszą dla:

1) cystern samochodowych 0,10% od ilości wysłanej;

2) cystern kolejowych 0, 5% od ilości wysłanej; i

3) nnych naczyń służących do transportu 0,04% od ilości wysłanej za każdy dzień przewozu, przy czym dzień wysłania idzień przyjęcia przesyłki liczy się jako jeden dzień przewozu paliw ciekłych. 2. Maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstające wczasie transportu paliw ciekłych rurociągiem przesyłowym dalekosiężnym wynoszą 0,06% od ilości wysłanej. 3. Ubytki paliw ciekłych, októrych mowa wust.2, rozlicza się narastająco za okresy roczne, łącznie dla wszystkich wysłanych wtym okresie paliw ciekłych, uwzględniając sumę stwierdzonych nadwyżek, bez względu na odbiorcę irodzaj paliwa ciekłego. 4. Wprzypadku przelania paliw ciekłych do innych naczyń wczasie przewozu, dopuszczalny ubytek nie może przekroczyć 0,20% ilości przelanej. 0,10%, 0,08%, 0,04% 0,10%, 0,08%, 0,04% 0,10%, 0,08%, 0,04%

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 166

Załącznik nr 56)

MAKSYMALNE NORMY DOPUSZCZALNYCH UBYTKÓW WYROBÓW WĘGLOWYCH I. 1. Maksymalna norma dopuszczalnego ubytku powstającego wczasie magazynowania wyrobów węglowych wynosi 6,0% średniego dziennego stanu zapasów obliczonego na podstawie dziennych stanów wykazanych wewidencji magazynowej. 2. Maksymalna norma dopuszczalnego ubytku powstającego w czasie przeładunku wyrobów węglowych wynosi 0,8% ilości wyrobów węglowych poddanych przeładunkowi. 3. Maksymalna norma dopuszczalnego ubytku powstającego wczasie przyjęcia wyrobów węglowych do magazynu wynosi 0,8% ilości przyjętej. 4. Maksymalna norma dopuszczalnego ubytku powstającego w czasie wydania wyrobów węglowych z magazynu wynosi 0,8% ilości wydanej. 5. Ubytki wyrobów węglowych, októrych mowa wust.1–4, rozlicza się za okresy roczne. 6. Masę magazynowanych wyrobów węglowych oznacza się wagowo lub oblicza jako iloczyn ich objętości igęstości nasypowej. 7. Sposób oznaczania gęstości nasypowej poszczególnych wyrobów węglowych określają Polskie Normy. II. 1. Maksymalna norma dopuszczalnego ubytku powstającego w czasie przewozu wyrobów węglowych wynosi 2,0% ilości wysłanej, bez względu na środek transportu. 2. Wprzypadku przeładunku wczasie przewozu dopuszczalny ubytek nie może przekroczyć 1,0% ilości przeładowanej.

6)

Dodany przez §1 pkt2 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 4.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 166 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.