Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 167 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-05
Data wydania:2013-01-29
Data wejscia w życie:2013-03-01
Data obowiązywania:2013-03-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 167 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 5 lutego 2013 r. Poz. 167

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY IPOLITYKI SPOŁECZNEJ

1) zdnia 29 stycznia 2013r. wsprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu wpaństwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej ztytułu podróży służbowej Na podstawie art.775 §2 ustawy zdnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z1998r. Nr21, poz.94, zpóźn. zm. ) zarządza się, co następuje:

2)

Rozdział 1 Przepisy ogólne §1. Rozporządzenie określa wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu wpaństwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, ztytułu podróży służbowej: 1) obszarze kraju, zwanej dalej „podróżą krajową”; na 2) poza granicami kraju, zwanej dalej „podróżą zagraniczną”. §2. Ztytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej wterminie imiejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują: 1) diety; 2) zwrot kosztów: a) przejazdów, b) dojazdów środkami komunikacji miejscowej, c) noclegów, d) innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

 Minister Pracy iPolityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie §1 ust.2 pkt1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy iPolityki Społecznej (Dz.U. Nr248, poz.1485).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z1998r. Nr106, poz.668 iNr113, poz.717, z1999r. Nr99, poz.1152, z2000r. Nr19, poz.239, Nr43, poz.489, Nr107, poz.1127 iNr120, poz.1268, z2001r. Nr11, poz.84, Nr28, poz.301, Nr52, poz.538, Nr99, poz.1075, Nr111, poz.1194, Nr123, poz.1354, Nr128, poz.1405 iNr154, poz.1805, z2002r. Nr74, poz.676, Nr135, poz.1146, Nr196, poz.1660, Nr199, poz.1673 iNr200, poz.1679, z2003r. Nr166, poz.1608 iNr213, poz.2081, z2004r. Nr96, poz.959, Nr99, poz.1001, Nr120, poz.1252 iNr240, poz.2407, z2005r. Nr10, poz.71, Nr68, poz.610, Nr86, poz.732 iNr167, poz.1398, z2006r. Nr104, poz.708 i711, Nr133, poz.935, Nr217, poz.1587 iNr221, poz.1615, z2007r. Nr64, poz.426, Nr89, poz.589, Nr176, poz.1239, Nr181, poz.1288 iNr225, poz.1672, z2008r. Nr93, poz.586, Nr116, poz.740, Nr223, poz.1460 iNr237, poz.1654, z2009r. Nr6, poz.33, Nr56, poz.458, Nr58, poz.485, Nr98, poz.817, Nr99, poz.825, Nr115, poz.958, Nr157, poz.1241 iNr219, poz.1704, z2010r. Nr105, poz.655, Nr135, poz.912, Nr182, poz.1228, Nr224, poz.1459, Nr249, poz.1655 iNr254, poz.1700, z2011r. Nr36, poz.181, Nr63, poz.322, Nr80, poz.432, Nr144, poz.855, Nr149, poz.887 iNr232, poz.1378, z2012r. poz.908 i1110 oraz z2013r. poz.2.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 167

§3.

1. Środek transportu właściwy do odbycia podróży krajowej lub podróży zagranicznej, atakże jego rodzaj iklasę, określa pracodawca.

2. Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu wwysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi znimi opłatami dodatkowymi, wtym miejscówkami, zuwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, zjakiego tytułu ulga przysługuje.

3. Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd wpodróży krajowej lub podróży zagranicznej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy.

4. Wprzypadkach, októrych mowa wust.3, pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu wwysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. otransporcie drogowym (Dz.U. z2012r. poz.1265 oraz z2013r. poz.21). §4. 1.Pracownikowi, który wczasie podróży krajowej lub podróży zagranicznej poniósł inne niezbędne wydatki związane ztą podróżą, określone lub uznane przez pracodawcę, zwraca się je wudokumentowanej wysokości.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują opłaty za bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój wstrefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe oraz inne niezbędne wydatki wiążące się bezpośrednio zodbywaniem podróży krajowej lub podróży zagranicznej. §5.

1. Pracownik dokonuje rozliczenia kosztów podróży krajowej lub podróży zagranicznej nie później niż wterminie 14 dni od dnia zakończenia tej podróży.

2. Do rozliczenia kosztów podróży, októrych mowa wust.1, pracownik załącza dokumenty, wszczególności rachunki, faktury lub bilety potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Jeżeli przedstawienie dokumentu nie jest możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie odokonanym wydatku iprzyczynach braku jego udokumentowania.

3. Wuzasadnionych przypadkach pracownik składa pisemne oświadczenie ookolicznościach mających wpływ na prawo do diet, ryczałtów, zwrot innych kosztów podróży lub ich wysokość. Rozdział 2 Podróż krajowa § 6.

1. Miejscowość rozpoczęcia izakończenia podróży krajowej określa pracodawca.

2. Pracodawca może uznać za miejscowość rozpoczęcia lub zakończenia podróży krajowej miejscowość pobytu stałego lub czasowego pracownika. §7.

1. Dieta wczasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia iwynosi 30zł za dobę podróży. 2.Należność ztytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego wnastępujący sposób: 1) jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę iwynosi: a) mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje, b) od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety, c) ponad 12 godzin – przysługuje dieta wpełnej wysokości; 2) jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta wpełnej wysokości, aza niepełną, ale rozpoczętą dobę: a) do 8 godzin – przysługuje 50% diety, b) ponad 8 godzin – przysługuje dieta wpełnej wysokości.

Dziennik Ustaw 3.Dieta nie przysługuje: 1) za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz wprzypadkach, októrych mowa w§10; 2) jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.

4. Kwotę diety, októrej mowa wust.1, zmniejsza się okoszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio: 1) śniadanie – 25% diety; 2) obiad – 50% diety; 3) kolacja – 25% diety.

5. Wprzypadku korzystania przez pracownika zusługi hotelarskiej, wramach której zapewniono wyżywienie, przepisy ust.4 stosuje się odpowiednio. § 8.

1. Za nocleg podczas podróży krajowej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów wwysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety.

2. Wuzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów noclegu stwierdzonych rachunkiem wwysokości przekraczającej limit, októrym mowa wust.1.

3. Pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku, o którym mowa wust.1, przysługuje ryczałt za każdy nocleg wwysokości 150% diety. 4.Ryczałt za nocleg przysługuje, jeżeli nocleg trwa co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i7. 5.Zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu, atakże jeżeli pracodawca uzna, że pracownik ma możliwość codziennego powrotu do miejscowości stałego lub czasowego pobytu. §9. 1.Za każdą rozpoczętą dobę pobytu wpodróży krajowej pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej wwysokości 20% diety. 2.Ryczałt, októrym mowa wust.1, nie przysługuje, jeżeli pracownik nie ponosi kosztów dojazdów. 3.Przepisu ust.1 nie stosuje się, jeżeli na wniosek pracownika pracodawca wyrazi zgodę na pokrycie udokumentowanych kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej. §10.Pracownikowi przebywającemu wpodróży krajowej trwającej co najmniej 10 dni przysługuje zwrot kosztów przejazdu wdniu wolnym od pracy, środkiem transportu określonym przez pracodawcę, do miejscowości pobytu stałego lub czasowego izpowrotem. §11. Na wniosek pracownika pracodawca przyznaje zaliczkę na niezbędne koszty podróży krajowej wwysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów. Rozdział 3 Podróż zagraniczna §12. Czas podróży zagranicznej liczy się wprzypadku odbywania jej środkami komunikacji: 1) lądowej – od chwili przekroczenia granicy państwowej wdrodze za granicę do chwili jej przekroczenia wdrodze powrotnej do kraju; 2) lotniczej – od chwili startu samolotu wdrodze za granicę zostatniego lotniska wkraju do chwili lądowania samolotu wdrodze powrotnej na pierwszym lotnisku wkraju; 3) morskiej – od chwili wyjścia statku (promu) zostatniego portu polskiego do chwili wejścia statku (promu) wdrodze powrotnej do pierwszego portu polskiego. –3– Poz. 167

Dziennik Ustaw –4– Poz. 167

§13.

1. Dieta wczasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia iinne drobne wydatki.

2. Dieta przysługuje wwysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej. Wprzypadku podróży zagranicznej odbywanej do dwóch lub więcej państw pracodawca może ustalić więcej niż jedno państwo docelowe.

3. Należność ztytułu diet oblicza się wnastępujący sposób: 1) każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta wpełnej wysokości; za 2) za niepełną dobę podróży zagranicznej: a) 8 godzin – przysługuje 1/3 diety, do b) ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety, c) ponad 12 godzin – przysługuje dieta wpełnej wysokości.

4. Wysokość diety za dobę podróży zagranicznej wposzczególnych państwach jest określona wzałączniku do rozporządzenia. §14.

1. Pracownikowi, któremu zapewniono wczasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety ustalonej zgodnie z§13 ust.3.

2. Kwotę diety zmniejsza się okoszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio: śniadanie 1) obiad 2) 3) kolacja – 15% diety; – 30% diety; – 30% diety.

3. Wprzypadku korzystania przez pracownika zusługi hotelarskiej, wramach której zapewniono wyżywienie, przepisy ust.2 stosuje się odpowiednio.

4. Pracownikowi, który otrzymuje wczasie podróży zagranicznej należność pieniężną na wyżywienie, dieta nie przysługuje. Jeżeli należność pieniężna jest niższa od diety, pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety. §15. Za każdy dzień (dobę) pobytu wszpitalu lub innym zakładzie leczniczym wczasie podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje 25% diety. §16.

1. Za nocleg podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot kosztów wwysokości stwierdzonej rachunkiem, wgranicach limitu określonego wposzczególnych państwach wzałączniku do rozporządzenia.

2. Wrazie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt wwysokości 25% limitu, októrym mowa wust.1. Ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu.

3. Wuzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów za nocleg, stwierdzonych rachunkiem, wwysokości przekraczającej limit, októrym mowa wust.1.

4. Przepisów ust.1 i2 nie stosuje się, jeżeli pracodawca lub strona zagraniczna zapewniają pracownikowi bezpłatny nocleg. §17.

1. Pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu zido dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego wwysokości jednej diety wmiejscowości docelowej za granicą oraz wkażdej innej miejscowości za granicą, wktórej pracownik korzystał znoclegu.

2. Wprzypadku gdy pracownik ponosi koszty dojazdu, októrych mowa wust.1, wyłącznie wjedną stronę, przysługuje ryczałt wwysokości 50% diety.

3. Na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej pracownikowi przysługuje ryczałt wwysokości 10% diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu wpodróży zagranicznej.

4. Ryczałty, októrych mowa wust.1–3, nie przysługują, jeżeli pracownik: 1) odbywa podróż zagraniczną służbowym lub prywatnym pojazdem samochodowym, motocyklem lub motorowerem;

Dziennik Ustaw 2) ma zapewnione bezpłatne dojazdy; 3) nie ponosi kosztów, na pokrycie których są przeznaczone te ryczałty. §18. Pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów przewozu samolotem bagażu osobistego owadze do 30 kg, liczonej łącznie zwagą bagażu opłaconego wcenie biletu, jeżeli podróż zagraniczna trwa ponad 30 dni lub jeżeli państwem docelowym jest państwo pozaeuropejskie. §19.

1. Wprzypadku choroby powstałej podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot udokumentowanych niezbędnych kosztów leczenia za granicą.

2. Zwrot kosztów, októrych mowa wust.1, następuje ze środków pracodawcy, zwyjątkiem świadczeń gwarantowanych udzielonych zgodnie zprzepisami okoordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wUnii Europejskiej, októrych mowa wart.5 pkt32 ustawy zdnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z2008r. Nr164, poz.1027, zpóźn. zm.3)).

3. Nie podlegają zwrotowi koszty zakupu leków, których nabycie za granicą nie było konieczne, koszty zabiegów chirurgii plastycznej ikosmetycznych oraz koszty nabycia protez ortopedycznych, dentystycznych lub okularów.

4. Wrazie zgonu pracownika za granicą, pracodawca pokrywa koszty transportu zwłok do kraju. §20.

1. Pracownik otrzymuje zaliczkę wwalucie obcej na niezbędne koszty podróży zagranicznej, wwysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów.

2. Za zgodą pracownika zaliczka może być wypłacona w walucie polskiej, w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej pracownikowi zaliczki wwalucie obcej, według średniego kursu złotego wstosunku do walut obcych określonego przez Narodowy Bank Polski zdnia wypłaty zaliczki.

3. Rozliczenie kosztów podróży zagranicznej jest dokonywane wwalucie otrzymanej zaliczki, wwalucie wymienialnej albo wwalucie polskiej, według średniego kursu zdnia jej wypłacenia. §21. Wprzypadku odbywania podróży zagranicznej wpołączeniu zprzejazdem na obszarze kraju, przepisy rozdziału 2 stosuje się odpowiednio. Rozdział 4 Przepisy końcowe §

22. Tracą moc: 1) rozporządzenie Ministra Pracy iPolityki Społecznej zdnia 19 grudnia 2002r. wsprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu wpaństwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z2005r. Nr186, poz.1554 oraz z2006r. Nr227, poz.1661); 2) rozporządzenie Ministra Pracy iPolityki Społecznej zdnia 19 grudnia 2002r. wsprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu wpaństwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej ztytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr236, poz.1991, z2003r. Nr199, poz.1951, z2004r. Nr271, poz.2687 oraz z2005r. Nr186, poz.1555). §23. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 marca 2013r. Minister Pracy iPolityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz –5– Poz. 167

3)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr216, poz.1367, Nr225, poz.1486, Nr227, poz.1505, Nr234, poz.1570 iNr237, poz.1654, z2009r. Nr6, poz.33, Nr22, poz.120, Nr26, poz.157, Nr38, poz.299, Nr92, poz.753, Nr97, poz.800, Nr98, poz.817, Nr111, poz.918, Nr118, poz.989, Nr157, poz.1241, Nr161, poz.1278 iNr178, poz.1374, z2010r. Nr50, poz.301, Nr107, poz.679, Nr125, poz.842, Nr127, poz.857, Nr165, poz.1116, Nr182, poz.1228, Nr205, poz.1363, Nr225, poz.1465, Nr238, poz.1578 iNr257, poz.1723 i1725, z2011r. Nr45, poz.235, Nr73, poz.390, Nr81, poz.440, Nr106, poz.622, Nr112, poz.654, Nr113, poz.657, Nr122, poz.696, Nr138, poz.808, Nr149, poz.887, Nr171, poz.1016, Nr205, poz.1203 iNr232, poz.1378, z2012r. poz.123, 1016, 1342 i1548 oraz z 2013 r. poz. 154.

Dziennik Ustaw –6– Poz. 167

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zdnia 29 stycznia 2013r. (poz.167)

WYSOKOŚĆ DIETY ZA DOBĘ PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ ORAZ LIMITU NA NOCLEG WPOSZCZEGÓLNYCH PAŃSTWACH Lp. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Afganistan Albania Algieria Andora Angola Arabia Saudyjska Argentyna Armenia Australia Austria Azerbejdżan Bangladesz Belgia Białoruś Bośnia iHercegowina Brazylia Bułgaria Chile Chiny Chorwacja Cypr Czechy Dania Egipt Ekwador Estonia Etiopia Finlandia Francja Grecja Gruzja Hiszpania USD EUR USD EUR AUD EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR DKK USD USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR Państwo 2 Waluta 3 EUR EUR EUR Kwota diety 4 47 41 50 jak wHiszpanii 61 45 50 42 88 52 43 50 48 42 41 43 40 60 55 42 43 41 406 55 44 41 55 48 50 48 43 50 180 180 150 145 250 130 150 120 160 130 100 120 120 120 170 125 160 120 1 300 150 110 100 300 160 180 140 140 160 Kwota limitu nanocleg 5 140 120 200

Dziennik Ustaw 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Indie Indonezja Irak Iran Irlandia Islandia Izrael Japonia Jemen Jordania Kambodża Kanada Katar Kazachstan Kenia Kirgistan Kolumbia Kongo, Demokratyczna Republika Konga Korea Południowa Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna Kostaryka Kuba Kuwejt Laos Liban Libia Liechtenstein Litwa Luksemburg Łotwa Macedonia Malezja Malta Maroko Meksyk Mołdowa EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR 2 –7– 3 EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR JPY USD EUR USD CAD EUR EUR EUR USD USD USD EUR EUR USD EUR EUR USD USD EUR 4 38 41 60 41 52 56 50 7 532 48 40 45 71 41 41 41 41 49 66 46 48 50 42 39 54 57 52 jak wSzwajcarii 39 jak wBelgii 57 39 41 43 41 53 41 132 125 140 180 130 140 85 130 5 190 110 120 95 160 160 150 22 000 160 95 100 190 200 140 150 150 120 220 170 170 140 110 200 100 150 100 Poz. 167

Dziennik Ustaw 1 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 Monako Mongolia Niderlandy Niemcy Nigeria Norwegia Nowa Zelandia Oman Pakistan Palestyńska Władza Narodowa Panama Peru Portugalia Republika Południowej Afryki Rosja Rumunia San Marino Senegal Republika Serbii iRepublika Czarnogóry Singapur Słowacja Słowenia Stany Zjednoczone Ameryki (USA), wtym: – Nowy Jork – Waszyngton 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 Syria Szwajcaria Szwecja Tadżykistan Tajlandia Tanzania Tunezja Turcja Turkmenistan Ukraina Urugwaj Uzbekistan Wenezuela Węgry USD CHF SEK EUR USD USD EUR USD EUR EUR USD EUR USD EUR 50 88 459 41 42 53 37 53 47 41 50 41 60 44 EUR EUR USD EUR EUR USD USD USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR NOK USD EUR EUR 2 –8– 3 4 jak we Francji 45 50 49 46 451 58 40 38 jak wIzraelu 52 50 49 52 48 38 jak we Włoszech 44 40 56 43 41 59 120 100 230 120 130 200 350 300 150 200 1 800 140 110 150 100 173 90 180 80 140 220 130 140 150 120 275 200 100 140 130 150 240 1 500 180 240 200 5 Poz. 167

Dziennik Ustaw 1 106 107 108 109 110 111 112 2 Wielka Brytania Wietnam Włochy Wybrzeże Kości Słoniowej Zimbabwe Zjednoczone Emiraty Arabskie Państwa inne niż wymienione wlp.1–111 –9– 3 GBP USD EUR EUR EUR EUR EUR 4 35 53 48 33 39 39 41 5 200 160 174 100  90 200 140 Poz. 167

Przy podróżach do: – Gibraltaru dieta ikwota limitu na nocleg wynosi jak wWielkiej Brytanii, – Hongkongu dieta wynosi 55 USD, akwota limitu na nocleg 250 USD, – Tajwanu dieta wynosi 40 EUR, akwota limitu na nocleg 142 EUR.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 167 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.