Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 169 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa Budżetowa na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-05
Data wydania:2013-01-25
Data wejscia w życie:2013-02-05
Data obowiązywania:2013-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 169 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 5 lutego 2013 r. Poz. 169

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2013 zdnia 25 stycznia 2013r. Art. 1.

1. Ustala się, zgodnie zzałącznikiem nr1, łączną kwotę podatkowych iniepodatkowych dochodów budżetu państwa wwysokości 299385300 tys.zł.

2. Ustala się, zgodnie zzałącznikiem nr2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa wwysokości 334950800 tys.zł.

3. Deficyt budżetu państwa ustala się nadzień31grudnia2013r. na kwotę nie większą niż 35565500 tys.zł. Art. 2.

1. Ustala się, zgodnie zzałącznikiem nr3, łączną kwotę dochodów budżetu środków europejskich wwysokości 81403652 tys.zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę wydatków budżetu środków europejskich w wysokości 75249104 tys.zł.

3. Nadwyżkę budżetu środków europejskich ustala się na kwotę 6154548 tys.zł. Art. 3.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa wwysokości 267365179tys.zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa wwysokości 237954227tys.zł – ztytułów wymienionych wzałączniku nr5.

2. Planowane saldo przychodów irozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 29410952tys.zł. Art. 4. Źródłem pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, wtym pokrycia deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa wdniu31grudnia2012r., przychody ztytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, przychody zprywatyzacji, przychody ztytułu kredytów ipożyczek oraz przychody zinnych tytułów. Art. 5.

1. Przyrost zadłużenia nadzień31grudnia2013r. ztytułu zaciągniętych ispłaconych kredytów lubpożyczek oraz emisji ispłaty skarbowych papierów wartościowych niemoże przekroczyć kwoty 80000000tys.zł, przy czym przez spłatę: 1) kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe iprzedterminowe spłaty kapitału; 2) papierów wartościowych należy rozumieć wszczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.

2. Limit określony wust.1 niema zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, atakże na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających zustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.

3. Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, októrych mowa wust.2, nie może przekroczyć kwoty 15000000tys.zł. Art. 6. Poręczenia igwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do kwoty 300000000tys.zł.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 169

Art. 7. Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ztytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych igwarancji ubezpieczeniowych – wwysokości 13000000tys.zł. Art. 8. Upoważnia się Ministra Finansów do: 1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat ztytułu kredytów ipożyczek udzielanych napodstawie umów międzynarodowych rządom innych państw – do kwoty 1500000tys.zł; 2) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek: a) Banku Gospodarstwa Krajowego: dla – na zwiększenie funduszy uzupełniających Banku – do kwoty 2000000tys.zł, – na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego – do kwoty 3000000tys.zł, b) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – do kwoty 2000000tys.zł, dla c) jednostek samorządu terytorialnego wramach postępowania naprawczego lubostrożnościowego – do kwoty dla 100000tys.zł, d) Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa dla odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych – do kwoty 850000tys.zł, e) Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 12000000tys.zł. Art. 9. Ustala się, odrębnie dla każdego funduszu, plany finansowe państwowych funduszy celowych, zgodnie zzałącznikiem nr6. Art. 10. Zestawienie zadań zzakresu administracji rządowej iinnych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr7. Art. 11. Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe icelowe, oraz kwoty tych dotacji zawiera załącznik nr8. Art. 12. Zakres ikwoty dotacji przedmiotowych ipodmiotowych zawiera załącznik nr9. Art. 13.

1. Zgodnie zart.9 ust.1 ustawy zdnia23grudnia1999r. okształtowaniu wynagrodzeń wpaństwowej sferze budżetowej oraz ozmianie niektórych ustaw (Dz.U. z2011r. Nr79, poz.431 iNr291, poz.1707 oraz z2012r. poz.1456) ustala się: dla 1) państwowych jednostek budżetowych wpodziale na części idziały klasyfikacji dochodów iwydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, wzałączniku nr10: a) kwoty wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych ikolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celnej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, żołnierzy zawodowych ifunkcjonariuszy oraz nauczycieli zatrudnionych wszkołach iplacówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej), b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń; kwoty bazowe dla: 2) a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – wwysokości 1766,46zł, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych ikolegiów reb) gionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów iaplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariuszy Służby Celnej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wwysokości 1873,84zł, c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – wwysokości 1523,29zł, d) żołnierzy zawodowych ifunkcjonariuszy – wwysokości 1523,29zł; 3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wpaństwowej sferze budżetowej – wwysokości 100,0%.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 169

2. Zgodnie zart.30 ust.3 ustawy zdnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z2006r. Nr97, poz.674, zpóźn.zm.1)) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli – wwysokości 2717,59zł.

3. Zgodnie zart.10 ustawy wymienionej wust.1 tworzy się rezerwy celowe dlapaństwowych jednostek budżetowych, zprzeznaczeniem na: 1) zwiększenia wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych inowych zadań – wwysokości 2000tys.zł; 2) zwiększenie wynagrodzeń – wwysokości 3250tys.zł – przeznaczonych na wypłaty: a) wynagrodzeń dla osób odwołanych zkierowniczych stanowisk państwowych, b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych iodpraw wzwiązku zprzejściem narentę ztytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla: – osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, – pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, wktórych średnioroczne zatrudnienie wroku poprzednim nieprzekracza 50 osób. Art. 14. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, zpóźn.zm.2)) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych wwysokości 1873,84zł. Art. 15. Ustala się etaty Policji wliczbie 102 370, wtym 102 309 etatów wjednostkach organizacyjnych Policji. Art. 16. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową wwysokości 95000tys.zł. Art. 17. Ustala się dla służby cywilnej: 1) limit mianowań urzędników – 200 osób; 2) środki na wynagrodzenia – wwysokości 6890334tys.zł; 3) środki na szkolenia – wwysokości 49459tys.zł. Art. 18. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów iusług konsumpcyjnych ogółem wynosi 102,7%. Art. 19. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów irencistów wynosi 103,0%. Art. 20. Wysokość odpisu, októrym mowa wart.76 ust.1 pkt1 ustawy zdnia 13 października 1998r. osystemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z2009r. Nr205, poz.1585, zpóźn.zm.3)), wynosi 3430000tys.zł. Art. 21. Kwota wydatków na prewencję rentową, októrych mowa wart.57 ustawy wymienionej wart.20, wynosi 184500tys.zł. Art. 22. Wysokość odpisu, októrym mowa wart.32 ust.2 ustawy zdnia19grudnia2008r. oemeryturach pomostowych (Dz.U. Nr237, poz.1656, zpóźn.zm.4)), wynosi 2266tys.zł. Art. 23. Należności, októrych mowa wart.76 ust.1 pkt3 ustawy wymienionej wart.20, ztytułu poniesionych kosztów poboru idochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek naotwarte fundusze emerytalne, ustala się wwysokości 0,8% kwoty składek przekazanych dofunduszy.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2006r. Nr170, poz.1218 iNr220, poz.1600, z2007r. Nr17, poz.95, Nr80, poz.542, Nr102, poz.689, Nr158, poz.1103, Nr176, poz.1238, Nr191, poz.1369 iNr247, poz.1821, z2008r. Nr145, poz.917 iNr227, poz.1505, z2009r. Nr1, poz.1, Nr56, poz.458, Nr67, poz.572, Nr97, poz.800, Nr213, poz.1650 iNr219, poz.1706, z2011r. Nr149, poz.887 iNr205, poz.1206 oraz z2012r. poz.908 i1544.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2001r. Nr154, poz.1787, z2002r. Nr153, poz.1271 iNr213, poz.1802, z2003r. Nr228, poz.2256, z2005r. Nr169, poz.1410, z2010r. Nr182, poz.1228 oraz z2012r. poz.1544.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2009r. Nr218, poz.1690, z2010r. Nr105, poz.668, Nr182, poz.1228, Nr225, poz.1474, Nr254, poz.1700 iNr257, poz.1725, z2011r. Nr45, poz.235, Nr75, poz.398, Nr138, poz.808, Nr171, poz.1016, Nr197, poz.1170, Nr199, poz.1175, Nr232, poz.1378 iNr291, poz.1706 oraz z2012r. poz.611, 637, 769, 1342 i1548.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr75, poz.398, Nr138, poz.808 iNr171, poz.1016 oraz z2012r. poz.637.

1)

Dziennik Ustaw –4– Poz. 169

Art. 24. Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 466600tys.zł. Art. 25. Kwota wydatków na prewencję wypadkową, októrych mowa wart.37 ust.1 ustawy zdnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz.1322, zpóźn.zm.5)), wynosi 3690tys.zł. Art. 26. Kwota zwrotu, októrym mowa wart.4 ust.4 ustawy zdnia 24 kwietnia 2009r. ozmianie ustawy osystemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. Nr71, poz.609, z2010r. Nr257, poz.1725 oraz z2011r. Nr185, poz.1095), wynosi 5tys.zł. Art. 27. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wgospodarce narodowej wynosi 3713zł. Art. 28. Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, októrych mowa wart.7 ust.2 ustawy zdnia13listopada2003r. odochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z2010r. Nr80, poz.526, zpóźn.zm.6)), wynoszą dla: 1) gmin – 571339tys.zł; 2) powiatów – 1076613tys.zł; 3) województw – 735310tys.zł. Art. 29. Zgodnie zart.104 ust.2 ustawy zdnia 20 kwietnia 2004r. opromocji zatrudnienia iinstytucjach rynku pracy (Dz.U. z2008r. Nr69, poz.415, zpóźn.zm.7)) ustalasię obowiązkową składkę na Fundusz Pracy wwysokości 2,45% podstawy wymiaru składek naubezpieczenia emerytalne irentowe, określonej wart.104 ust.1 wymienionej ustawy. Art. 30. Zgodnie zart.29 ust.2 ustawy zdnia 13 lipca 2006r. oochronie roszczeń pracowniczych wrazie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. Nr158, poz.1121, zpóźn.zm.8)) – ustalasię obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia, októrym mowa wart.19 ust.1 ustawy wymienionej wart.20. Art. 31. Upoważnia się Ministra Finansów do sprzedaży aktywów finansowych zwolnionych wwyniku operacji przedterminowego wykupu zadłużenia zagranicznego. Art. 32.

1. Upoważnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych nainstrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących dochody iwydatki budżetu państwa, zktórych uzyskane środki finansowe pomniejszają wydatki.

2. Upoważnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych nainstrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących przychody irozchody budżetu państwa, zktórych uzyskane środki finansowe pomniejszają rozchody. Art. 33. Zestawienie programów wieloletnich wukładzie zadaniowym zawiera załącznik nr11. Art. 34. Ustala się, odrębnie dla każdej agencji, plany finansowe agencji wykonawczych, zgodnie zzałącznikiem nr12. Art. 35. Ustala się, odrębnie dla każdej instytucji, plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej, zgodnie zzałącznikiem nr13.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr257, poz.1725, z2011r. Nr45, poz.235, Nr122, poz.696 iNr138, poz.808 oraz z2012r. poz.637.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr127, poz.857, z2011r. Nr139, poz.814, Nr207, poz.1230 iNr234, poz.1385 oraz z2012r. poz.354.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr70, poz.416, Nr134, poz.850, Nr171, poz.1056, Nr216, poz.1367 iNr237, poz.1654, z2009r. Nr6, poz.33, Nr69, poz.595, Nr91, poz.742, Nr97, poz.800, Nr115, poz.964, Nr125, poz.1035, Nr127, poz.1052, Nr161, poz.1278 iNr219, poz.1706, z2010r. Nr28, poz.146, Nr81, poz.531, Nr238, poz.1578, Nr239, poz.1593, Nr254, poz.1700 iNr257, poz.1725 i1726, z2011r. Nr45, poz.235, Nr106, poz.622, Nr171, poz.1016, Nr205, poz.1206 i1211 iNr291, poz.1707 oraz z2012r. poz.589, 637, 769, 1456, 1529 i1548.

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr237, poz.1654, z2009r. Nr6, poz.33, Nr125, poz.1035 iNr157, poz.1241, z2010r. Nr18, poz.100 iNr257, poz.1726, z2011r. Nr112, poz.654 iNr197, poz.1170 oraz z2012r. poz.1342.

5)

Dziennik Ustaw –5– Poz. 169

Art. 36. Ustala się, odrębnie dla każdej jednostki, plany finansowe państwowych osób prawnych, o których mowa wart.9 pkt14 ustawy zdnia27sierpnia2009r. ofinansach publicznych (Dz.U. Nr157, poz.1240, zpóźn.zm.9)), zgodnie zzałącznikiem nr14. Art. 37. Ustala się łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe ztytułu umów opartnerstwie publiczno-prywatnym – wwysokości 1000000tys.zł. Art. 38.

1. Planowane dochody iwydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa wlatach 2013–2015 wzakresie Narodowej Strategii Spójności wlatach 2007–2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 iMechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa iNadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej zawiera załącznik nr15.

2. Wykaz programów wraz zlimitami wydatków izobowiązań wkolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007–2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa iNadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej zawiera załącznik nr16. Art. 39. Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wraz zlimitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nieujętych wzałączniku nr16, zawiera załącznik nr17. Art. 40. Środki pochodzące zbudżetu Unii Europejskiej wramach Funduszu Spójności zawiera załącznik nr18. Art. 41.

1. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących zbudżetu Unii Europejskiej określa załącznik nr19.

2. Minister Finansów, wporozumieniu zwłaściwymi ministrami, może dokonywać zmian kwot przychodów irozchodów programów ujętych wzałączniku nr19. Art. 42. Ilekroć wustawie jest mowa oMinistrze Finansów, rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych. Art. 43. Ustawa wchodzi wżycie zdniemogłoszenia, zmocą od dnia 1stycznia 2013r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

9)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr238, poz.1578 iNr257, poz.1726, z2011r. Nr185, poz.1092, Nr201, poz.1183, Nr234, poz.1386, Nr240, poz.1429 iNr291, poz.1707 oraz z2012r. poz.1456, 1530 i1548.

Załączniki do ustawy budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (poz.169)

Załącznik nr 1

Dziennik Ustaw

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2013 R.

Wyszczególnienie

w tys. zł 1 2

Plan na 2013 r.

DOCHODY OGÓŁEM 266 982 697 192 208 239 126 414 509 64 543 730 1 250 000

299 385 300

1. Dochody podatkowe 1.1. Podatki pośrednie z tego: Podatek od towarów i usług Podatek akcyzowy Podatek od gier 1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych 1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.4. Podatek tonażowy 1.5. Podatek od wydobycia niektórych kopalin 29 638 450 42 936 000 8 2 200 000 30 806 651 5 860 010 401 900 2 001 000 20 160 479 2 383 262 1 595 952

–6–

2. Dochody niepodatkowe 2.1. Dywidendy 2.2. Wpłaty z zysku z Narodowego Banku Polskiego 2.3. Cło 2.4. Opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe 2.5. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego

3. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi

Poz. 169

Część Dział 2 KANCELARIA PREZYDENTA RP 1 2 1 140 1 140 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 4 w tys. zł 5

Treść Poz.

Plan na 2013 r.

Dziennik Ustaw

1

01

02 751 2 1 477 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

KANCELARIA SEJMU 1 1 477

03 751 2 200 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

KANCELARIA SENATU 1 200

–7–

04 751 753 2 3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

SĄD NAJWYŻSZY 1

512 495 17

05 751

NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 2

41 200 41 200

06 751

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 2

85 85

Poz. 169

Część Dział 2 NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI 1 2 472 472 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 4 w tys. zł 5

Treść Poz.

Plan na 2013 r.

Dziennik Ustaw

1

07

08 751 2 43 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 1 43

09 751 2 24 165 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI 1 24 165

–8–

11 751 2 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

KRAJOWE BIURO WYBORCZE 1

10 10

12 751

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 2

3 258 3 258

13 751

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 2

2 106 2 106

Poz. 169

Część Dział 2 RZECZNIK PRAW DZIECKA 1 2 2 2 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 4 w tys. zł 5

Treść Poz.

Plan na 2013 r.

Dziennik Ustaw

1

14

15 755 Wymiar sprawiedliwości 2 2 147 238

SĄDY POWSZECHNE 1 2 147 238

15/02 755 Wymiar sprawiedliwości 2 342 569

Sąd Apelacyjny w Warszawie 1 342 569

15/03 755 Wymiar sprawiedliwości 2

Sąd Apelacyjny w Katowicach 1

230 143 230 143

–9–

15/04 755 Wymiar sprawiedliwości 2

Sąd Apelacyjny w Gdańsku 1

234 424 234 424

15/05 755 Wymiar sprawiedliwości

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

1 2

191 876 191 876

15/06 755 Wymiar sprawiedliwości

Sąd Apelacyjny w Krakowie

1 2

207 400 207 400

Poz. 169

Część Dział 2 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu 1 2 214 350 214 350 755 Wymiar sprawiedliwości 3 4 w tys. zł 5

Treść Poz.

Plan na 2013 r.

Dziennik Ustaw

1

15/07

15/08 755 Wymiar sprawiedliwości 2 173 270

Sąd Apelacyjny w Łodzi 1 173 270

15/09 755 Wymiar sprawiedliwości 2 79 167

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie 1 79 167

15/10 755 Wymiar sprawiedliwości 2

Sąd Apelacyjny w Białymstoku 1

120 173 120 173

– 10 –

15/11 755 Wymiar sprawiedliwości 2

Sąd Apelacyjny w Lublinie 1

232 559 232 559

15/12 755 Wymiar sprawiedliwości

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

1 2

121 307 121 307

16 750 Administracja publiczna

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

1 2

5 330 5 330

Poz. 169

Część Dział 2 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 2 3 948 22 970 710 750 Działalność usługowa Administracja publiczna 3 4 w tys. zł 5

Treść Poz.

Plan na 2013 r.

Dziennik Ustaw

1

17

18 1 2 3 4 132 387 363 5 132 755

BUDOWNICTWO, LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO 700 710 750 Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna

19 500 750 758 Handel Administracja publiczna Różne rozliczenia 2 3 4 2 001 000 721 762 487 995

BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE 1 3 210 757

– 11 –

20 100 150 500 750 752 756 Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe Handel Administracja publiczna Obrona narodowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 3 4 5 6 7

GOSPODARKA 1

641 409 1 073 6 596 429 32 456 855 600 000

21 600 750 755 Transport i łączność Administracja publiczna Wymiar sprawiedliwości

GOSPODARKA MORSKA

1 2 3 4

180 101 9 874 170 065 162

Poz. 169

Część Dział 2 GOSPODARKA WODNA 1 2 40 601 40 601 710 Działalność usługowa 3 4 w tys. zł 5

Treść Poz.

Plan na 2013 r.

Dziennik Ustaw

1

22

24 750 801 854 921 Administracja publiczna Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 3 4 5 140 696 94 14 183

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 15 113

25 926 Kultura fizyczna 2 2 640

KULTURA FIZYCZNA 1 2 640

– 12 –

26 750 Administracja publiczna 2

ŁĄCZNOŚĆ 1

7 7

27 750 Administracja publiczna

INFORMATYZACJA

1 2

40 40

28 730 750 Nauka Administracja publiczna

NAUKA

1 2 3

16 543 16 493 50

Poz. 169

Część Dział 2 OBRONA NARODOWA 1 2 3 4 5 6 7 10 010 108 507 76 696 14 098 800 102 219 750 752 753 755 756 851 Administracja publiczna Obrona narodowa Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Wymiar sprawiedliwości Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Ochrona zdrowia 3 4 w tys. zł 5

Treść Poz.

Plan na 2013 r.

Dziennik Ustaw

1

29

30 750 801 Administracja publiczna Oświata i wychowanie 2 3 270 11 717

OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 11 987

– 13 –

31 150 750 853 Przetwórstwo przemysłowe Administracja publiczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 3 4

PRACA 1

56 073 2 501 5 874 47 698

32 010 750 801 854 Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza

ROLNICTWO

1 2 3 4 5

29 156 20 769 4 980 3 259 148

33 700 750 Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna

ROZWÓJ WSI

1 2 3

1 537 961 1 537 959 2

Poz. 169

Część Dział 2 ROZWÓJ REGIONALNY 1 2 415 415 750 Administracja publiczna 3 4 w tys. zł 5

Treść Poz.

Plan na 2013 r.

Dziennik Ustaw

1

34

35 010 750 Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna 2 3 67 900 4

RYNKI ROLNE 1 67 904

36 750 756 3 5 045 000 Administracja publiczna Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 900

SKARB PAŃSTWA 1 5 045 900

– 14 –

37 753 755 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Wymiar sprawiedliwości 2 3

SPRAWIEDLIWOŚĆ 1

50 851 304 50 547

38 803 Szkolnictwo wyższe

SZKOLNICTWO WYŻSZE

1 2

5 890 5 890

39 600 750 Transport i łączność Administracja publiczna

TRANSPORT

1 2 3

1 610 495 1 607 924 2 571

Poz. 169

Część Dział 2 ŚRODOWISKO 1 2 3 4 5 6 7 32 533 82 581 409 88 69 3 450 897 3 566 577 020 710 750 801 854 900 Leśnictwo Działalność usługowa Administracja publiczna Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 4 w tys. zł 5

Treść Poz.

Plan na 2013 r.

Dziennik Ustaw

1

41

42 750 753 754 803 851 Administracja publiczna Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Szkolnictwo wyższe Ochrona zdrowia 2 3 4 5 6 3 873 7 500 56 252 3 14

SPRAWY WEWNĘTRZNE 1 67 642

– 15 –

43 1 2 3 4 750 758 921 Administracja publiczna Różne rozliczenia Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE

19 1 6 12

44 750 852 853 Administracja publiczna Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

1 2 3 4

284 116 8 160

Poz. 169

Część Dział 2 SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ 1 2 226 994 226 994 750 Administracja publiczna 3 4 w tys. zł 5

Treść Poz.

Plan na 2013 r.

Dziennik Ustaw

1

45

46 750 851 Administracja publiczna Ochrona zdrowia 2 3 115 219 356

ZDROWIE 1 219 471

49 750 Administracja publiczna 2 25 150

URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 25 150

– 16 –

50 750 Administracja publiczna 2

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 1

95 060 95 060

53 750 Administracja publiczna

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

1 2

17 940 17 940

54 750 Administracja publiczna

URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH

1 2

1 1

56 754

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 2

83 83

Poz. 169

Część Dział 2 AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO 1 2 8 017 8 017 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 4 w tys. zł 5

Treść Poz.

Plan na 2013 r.

Dziennik Ustaw

1

57

58 150 720 750 Przetwórstwo przemysłowe Informatyka Administracja publiczna 2 3 4 399 1 453 2 405

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 1 4 257

59 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 84

AGENCJA WYWIADU 1 84

– 17 –

60 750 Administracja publiczna 2

WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY 1

1 020 1 020

61 750 Administracja publiczna

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1 2

59 000 59 000

62 050 750 Rybołówstwo i rybactwo Administracja publiczna

RYBOŁÓWSTWO

1 2 3

335 325 10

63 852 Pomoc społeczna

RODZINA

1 2

3 3

Poz. 169

Część Dział 2 GŁÓWNY URZĄD MIAR 1 2 62 378 62 378 750 Administracja publiczna 3 4 w tys. zł 5

Treść Poz.

Plan na 2013 r.

Dziennik Ustaw

1

64

65 750 Administracja publiczna 2 9 110

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY 1 9 110

68 750 Administracja publiczna 2 257

PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI 1 257

70 758 Różne rozliczenia 2

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 1

209 960 209 960

– 18 –

71 750 Administracja publiczna 2

URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO 1

4 616 4 616

72 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

1 2

6 6

73 753 852 853

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 2 3 4

220 800 151 411 64 566 4 823

Poz. 169

Część Dział 2 RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI 1 2 746 746 750 Administracja publiczna 3 4 w tys. zł 5

Treść Poz.

Plan na 2013 r.

Dziennik Ustaw

1

75

76 600 Transport i łączność 2 2 904 169

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 1 2 904 169

77 010 500 750 756 758 5 6 268 480 988 1 408 038 Rolnictwo i łowiectwo Handel Administracja publiczna Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Różne rozliczenia 2 3 4 155 833 1 320 30 761

PODATKI I INNE WPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA 1 270 076 940

– 19 –

78 757 Obsługa długu publicznego 2

OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO 1

55 321 55 321

79 757 Obsługa długu publicznego

OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO

1 2

1 529 727 1 529 727

80 750 Administracja publiczna

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

1 2

3 186 3 186

Poz. 169

Część Dział 2 SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1 2 2 383 262 2 383 262 758 Różne rozliczenia 3 4 w tys. zł 5

Treść Poz.

Plan na 2013 r.

Dziennik Ustaw

1

82

85

BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM 1 2 626 817

– 20 –

010 100 150 500 600 700 710 750 752 754 801 851 852 900 921

Rolnictwo i łowiectwo Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe Handel Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 302 384 9 10 1 144 10 291 1 175 313 16 273 799 857 10 3 111 1 096 121 427 183 764 11 995 133

85/02 010 150 500 600 700 710 750 754 801 851 852 900 921 Rolnictwo i łowiectwo Przetwórstwo przemysłowe Handel Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Województwo dolnośląskie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

206 750 5 186 10 365 200 119 002 660 59 307 131 31 9 209 11 728 909 12

Poz. 169

Część Dział 2 Województwo kujawsko-pomorskie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 633 60 701 46 009 523 45 872 246 17 6 804 10 090 435 129 390 010 500 600 700 710 750 754 801 851 852 900 Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 4 w tys. zł 5

Treść Poz.

Plan na 2013 r.

Dziennik Ustaw

1

85/04

85/06 010 500 600 700 710 750 754 801 851 852 900 Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 939 39 3 325 24 006 603 46 210 224 16 5 745 12 472 349

Województwo lubelskie 1 104 928

– 21 – Poz. 169

Część Dział 2 Województwo lubuskie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 585 37 105 13 356 310 22 547 60 10 2 727 6 022 261 10 50 030 010 500 600 700 710 750 754 801 851 852 900 921 Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 4 w tys. zł 5

Treść Poz.

Plan na 2013 r.

Dziennik Ustaw

1

85/08

85/10 010 500 600 700 710 750 754 801 851 852 900 921 Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 49 063 117 425 56 003 930 49 811 178 14 6 860 11 330 1 065 4

Województwo łódzkie 1 175 800

– 22 – Poz. 169

Część Dział 2 Województwo małopolskie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 504 35 1 000 95 007 2 000 63 247 10 180 26 9 581 12 521 730 202 841 010 500 600 700 710 750 752 754 801 851 852 900 Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 4 w tys. zł 5

Treść Poz.

Plan na 2013 r.

Dziennik Ustaw

1

85/12

85/14 010 500 600 700 710 750 754 801 851 852 900 Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 38 827 120 560 320 500 4 472 126 086 660 45 17 561 18 282 1 849

Województwo mazowieckie 1 528 962

– 23 – Poz. 169

Część Dział 2 Województwo opolskie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 200 15 40 18 508 249 21 570 84 5 2 909 4 197 174 52 951 010 500 600 700 710 750 754 801 851 852 900 Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 4 w tys. zł 5

Treść Poz.

Plan na 2013 r.

Dziennik Ustaw

1

85/16

85/18 010 600 700 710 750 754 801 851 852 900 921 Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 100 1 523 22 421 680 39 939 159 19 7 732 7 066 664 43

Województwo podkarpackie 1 88 346

– 24 – Poz. 169

Część Dział 2 Województwo podlaskie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 680 40 602 22 007 326 28 631 282 12 3 415 5 132 1 180 33 78 340 010 500 600 700 710 750 754 801 851 852 900 921 Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 4 w tys. zł 5

Treść Poz.

Plan na 2013 r.

Dziennik Ustaw

1

85/20

85/22 010 500 600 700 710 750 754 801 851 852 900 Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 661 74 278 60 000 745 42 324 177 47 7 649 12 075 343

Województwo pomorskie 1 142 373

– 25 – Poz. 169

Część Dział 2 Województwo śląskie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 621 9 45 215 150 001 1 281 79 148 136 87 11 540 28 001 788 283 872 010 100 500 600 700 710 750 754 801 851 852 900 Rolnictwo i łowiectwo Górnictwo i kopalnictwo Handel Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 4 w tys. zł 5

Treść Poz.

Plan na 2013 r.

Dziennik Ustaw

1

85/24

85/26 010 500 600 700 710 750 754 801 851 852 900 Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 073 25 160 20 500 553 30 420 34 558 3 869 5 642 322

Województwo świętokrzyskie 1 73 156

– 26 – Poz. 169

Część Dział 2 Województwo warmińsko-mazurskie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 394 26 752 22 000 600 29 535 227 5 4 997 9 113 334 83 983 010 500 600 700 710 750 754 801 851 852 900 Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 4 w tys. zł 5

Treść Poz.

Plan na 2013 r.

Dziennik Ustaw

1

85/28

85/30 010 500 600 700 710 750 754 801 851 852 900 921 Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 53 686 122 203 129 997 1 140 80 925 203 18 13 686 21 432 2 201 26

Województwo wielkopolskie 1 303 639

– 27 – Poz. 169

Część Dział 2 Województwo zachodniopomorskie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 232 24 202 55 996 1 201 34 285 130 186 7 143 8 661 391 5 121 456 010 500 600 700 710 750 754 801 851 852 900 921 Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 4 w tys. zł 5

Treść Poz.

Plan na 2013 r.

Dziennik Ustaw

1

85/32

88 1 2 19 043 755 Wymiar sprawiedliwości 19 043

POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY

– 28 – Poz. 169

Załącznik nr 2

Dziennik Ustaw

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK2013 ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 248 194 495 53 370 1 777 2 368 594 14 170 6 400 1 256 6 981 8 343 429 604 556 1 461 37 695 220 87 454 80 906 8 9

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Unii Europejskiej

Współfinansowanie projektów z udziałem środków *) Unii Europejskiej 10 2 866 592 2 302 125 174 489 879 57 913 160 516 127 007 13 615 366 566 931 334

1 2 931 106 3 509 6 739 520 308 158 308 474 749 21 800 2 627 268 42 067 2 557 220 247 806

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 6 7

– 29 –

4 108 569 458 904 7 032 430 582 53 030 490 1 947 524 41 137 57 573 604 41 302 11 460 950 3 504 169 12 825 438 889 328 17 393 1 158 1 228 958 93 191 170 289 157 420 898 11 040 25 942 151 692 12 366 10 356 2 259 534 1 864 488 5 789 37 22 315 24 487 543

13 618 23 31 1 903 291 17 459 372 227 111 648 898 139 19 799 155 426 458 342 145 318 987 406 979 98 122 7 920 116 15 562 386 974 492 508

010 020 050 100 150 500 550 600 630 700 710 720 730 750 751 752 753 754 755 757 758 801 803 851 852 853 854 900 921 925 926 3 122 960 3 334 14 495 304 993 182 956 121 797 10 027 479 1 815 209 13 691 936 2 799 686 10 269 869 9 530 627 100 4 925 742 1 529 784 30 720 2 423 169 45 092 186 265 79 995 275 242 222 186 44 816 62 460 744 1 958 994 42 694 455 978 954 586 626 6 647 2 223 40 361 343 824 766 36 733 16 175 680 43 511 802 334 950 800 43 511 802

42 640 32 198 17 775 269 7 467 254 82 379 116 965 69 364 6 422 105 118 16 41 197 11 165 3 248

Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Rybołówstwo i rybactwo Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe Handel Hotele i restauracje Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Informatyka Nauka Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wymiar sprawiedliwości Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyższe Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna

6 651 704 7 278 171 084 520 536 789 354 615 774 21 800 8 292 956 45 424 2 585 916 688 109 196 862 4 933 378 12 196 923 2 032 011 22 940 773 75 644 893 13 073 465 10 438 615 43 511 902 89 711 903 1 722 101 12 216 305 6 963 654 12 887 934 3 446 892 101 491 358 446 1 811 922 97 242 274 153

Ogółem

17 775 269

13 118 864

*)

Kolumna ta obejmuje wydatki budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej, projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz wydatki na projekty z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich. 2/1

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 41 000 1 050 345 100 605 41 000 41 000 128 260 99 244 14 700 12 497 1 819 8 100 7 800 300 1 050 128 260 8 100 8 11 12 13

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 1 2 3 4 5 6 7 8 41 000 41 000 137 410 107 389 15 100 12 497 2 424 178 410

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

01

KANCELARIA PREZYDENTA RP

751

75101 75103 75106 75195

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Biuro Bezpieczeństwa Narodowego Odznaczenia państwowe Pozostała działalność

921

92123

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

02 2 3 408 059 408 059 85 304 85 304 294 757 294 757 27 998 27 998

KANCELARIA SEJMU

1

408 059

85 304

294 757

27 998

751

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

– 30 –

03 2 3 97 395 97 395 19 183 19 183

KANCELARIA SENATU

1

97 395

19 183

73 281 73 281 73 281

4 931 4 931 4 931

751

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

04 2 3 4 5 21 500 21 500 74 017 74 017

SĄD NAJWYŻSZY

1

95 517

22 040 540 540 21 500 21 500

72 377 72 377 72 377

1 100 1 100 1 100

751

75102

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Naczelne organy sądownictwa

753

75312

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 27 764 270 270 27 494 27 494 354 766 354 766 11 895 11 895 354 766 11 895 8 11 12 13

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 1 2 3 4 5 27 494 27 494 366 931 366 931 394 425

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

05

NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

751

75102

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Naczelne organy sądownictwa

753

75312

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

06 2 3 4 5 5 180 5 180 5 180 5 180 26 270 26 270 29 29 22 451 22 451 3 790 3 790

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

1

31 450

5 209

22 451

3 790

751

75102

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Naczelne organy sądownictwa

753

75312

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

– 31 –

07 2 3 254 762 254 762 339 339

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

1

254 762

339

246 290 246 290 246 290

8 133 8 133 8 133

751

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

08 2 3 39 164 39 164

RZECZN K PRAW OBYWATELSKICH

1

39 164

40 40 40

37 224 37 224 37 224

1 900 1 900 1 900

751

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

09 2 3

KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI

1

20 756 20 756 20 756

77 77 77

19 984 19 984 19 984

695 695 695

751

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 10 10 10 14 483 14 483 567 567 14 483 567 8 11 12 13

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 1 2 3 15 060 15 060 15 060

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

10

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

751

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

11 2 3 47 367 47 367 6 532 6 532 79 79 40 356 40 356 400 400

KRAJOWE BIURO WYBORCZE

1

47 367

6 532

79

40 356

400

751

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

12 2 3 4 279 755 275 433 4 322 1 406 949 457 271 044 267 179 3 865

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

1

279 755

1 406

271 044

7 305 7 305 7 305

751

75101 75195

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Pozostała działalność

– 32 –

13 1 2 3 4 5 6 2 996 2 996 132 998 243 215 110 217 500 500 1 266 641 625 2 996 2 996 246 211 500 4 262

NSTYTUT PAM ĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

220 683 220 683 91 714 128 969

20 766 20 766 17 362 3 404

751

75101 75112

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

753

75302

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 5 5 5 9 907 9 907 338 338 9 907 338 8 11 12 13

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 1 2 3 10 250 10 250 10 250

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

14

RZECZN K PRAW DZIECKA

751

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

15 2 3 4 5 6 7 8 51 577 51 577 115 115 51 462 51 462 6 025 616 5 958 051 67 565 195 891 195 891 5 459 202 5 391 637 67 565 370 523 370 523 225 883 225 883 225 883 225 883

SĄDY POWSZECHNE

1

6 303 076

421 889

5 510 664

370 523

753

75312

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

755

75502 75595

Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność

801

80144

Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione

– 33 –

15/01 2 3 4 5 6 7 1 713 1 713 252 326 252 326 19 314 19 314 19 314 19 314

Ministerstwo Sprawiedliwości

1

273 353

19 314

196 459

57 580

753

75312

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

755

75502

Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego

194 746 194 746 1 713 1 713

57 580 57 580

801

80144

Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 39 729 24 613 24 613 15 113 15 113 3 3 3 215 3 215 581 436 573 012 8 424 69 512 69 512 584 651 69 512 8 11 12 13

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 1 2 3 4 5 6 7 8 3 218 3 218 666 061 657 637 8 424 24 613 24 613 693 892

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

15/02

Sąd Apelacyjny w Warszawie

753

75312

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

755

75502 75595

Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność

801

80144

Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione

15/03 2 3 4 5 6 7 8 6 098 6 098 14 14 6 084 6 084 669 048 660 846 8 202 25 142 25 142 631 164 622 962 8 202 22 773 22 773 22 773 22 773 12 742 12 742

Sąd Apelacyjny w Katowicach

1

697 919

47 929

637 248

12 742

753

75312

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

755

75502 75595

Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność

– 34 –

801

80144

Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione

15/04 2 3 4 5 6 7 8 6 535 6 535 733 677 722 897 10 780 25 599 25 599

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

1

765 811

53 785 25 599 25 599 28 173 28 173 13 13

664 197

47 829

753

75312

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

755

75502 75595

Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność

657 675 646 895 10 780 6 522 6 522

47 829 47 829

801

80144

Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 31 420 18 244 18 244 13 166 13 166 10 10 5 058 5 058 451 998 448 958 3 040 32 896 32 896 457 056 32 896 8 11 12 13

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 1 2 3 4 5 6 7 8 5 068 5 068 498 060 495 020 3 040 18 244 18 244 521 372

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

15/05

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

753

75312

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

755

75502 75595

Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność

801

80144

Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione

15/06 2 3 4 5 6 7 8 4 567 4 567 9 9 4 558 4 558 595 851 590 286 5 565 20 942 20 942 557 981 552 416 5 565 21 148 21 148 21 148 21 148 16 928 16 928

Sąd Apelacyjny w Krakowie

1

621 566

42 099

562 539

16 928

753

75312

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

755

75502 75595

Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność

– 35 –

801

80144

Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione

15/07 2 3 4 5 6 7 8 5 476 5 476 613 463 605 863 7 600 24 702 24 702

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

1

643 641

45 064 24 702 24 702 20 345 20 345 17 17

562 843

35 734

753

75312

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

755

75502 75595

Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność

557 384 549 784 7 600 5 459 5 459

35 734 35 734

801

80144

Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 41 944 19 899 19 899 22 034 22 034 11 11 5 461 5 461 490 088 485 790 4 298 12 256 12 256 495 549 12 256 8 11 12 13

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 1 2 3 4 5 6 7 8 5 472 5 472 524 378 520 080 4 298 19 899 19 899 549 749

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

15/08

Sąd Apelacyjny w Łodzi

753

75312

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

755

75502 75595

Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność

801

80144

Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione

15/09 2 3 4 5 6 7 8 2 424 2 424 6 6 2 418 2 418 239 624 235 556 4 068 8 298 8 298 228 992 224 924 4 068 8 778 8 778 8 778 8 778 2 334 2 334

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

1

250 826

17 082

231 410

2 334

753

75312

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

755

75502 75595

Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność

– 36 –

801

80144

Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione

15/10 2 3 4 5 6 7 8 3 995 3 995 371 846 367 166 4 680 11 926 11 926

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

1

387 767

28 299 11 926 11 926 16 358 16 358 15 15

338 950

20 518

753

75312

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

755

75502 75595

Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność

334 970 330 290 4 680 3 980 3 980

20 518 20 518

801

80144

Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 30 111 15 360 15 360 14 740 14 740 11 11 4 255 4 255 446 382 439 770 6 612 48 819 48 819 450 637 48 819 8 11 12 13

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 1 2 3 4 5 6 7 8 4 266 4 266 509 941 503 329 6 612 15 360 15 360 529 567

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

15/11

Sąd Apelacyjny w Lublinie

753

75312

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

755

75502 75595

Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność

801

80144

Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione

15/12 2 3 4 5 6 7 8 2 745 2 745 6 6 2 739 2 739 351 341 347 045 4 296 11 580 11 580 326 386 322 090 4 296 13 527 13 527 13 527 13 527 13 375 13 375

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

1

367 613

25 113

329 125

13 375

753

75312

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

755

75502 75595

Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność

– 37 –

801

80144

Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione

52 2 3 11 600 11 600

KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA

1

11 600

2 050 2 050 2 050

9 346 9 346 9 346

204 204 204

751

75104

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Krajowa Rada Sądownictwa

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 20 605 3 202 3 202 17 403 9 123 8 080 200 10 10 2 175 680 120 1 167 2 275 100 91 899 89 932 5 019 5 019 6 492 4 997 2 275 91 909 5 019 8 11 12 13 6 492

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 10 123 088 100 048 9 123 8 080 680 120 5 037 3 202 3 202 126 300

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

16

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

710

71031

Działalność usługowa Centrum Badania Opinii Społecznej

750

75001 75061 75065 75068 75074 75095

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Ośrodek Studiów Wschodnich Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Rada do Spraw Uchodźców Rada do Spraw Polaków na Wschodzie Pozostała działalność

1 495

752

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

17 2 3 4 14 11 11 1 672 1 672 5 6 7 8 1 672 1 672 44 768 44 768 19 527 19 527 53 821 18 353 35 468 14 31 008 18 353 12 655

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1

100 261

1 672

25

50 535

10 381 3 251 3 251 7 130 7 130

37 648 19 548

710

71013 71021

Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Główny Urząd Geodezji i Kartografii

– 38 –

19 548 18 100 18 100

750

75001

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

754

75422

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża

18 1 1 669 473 1 614 771 1 614 771 450 000 106 000 20 000 1 038 771

BUDOWNICTWO, LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO

22

53 350 5 831 831 4 000 1 000

1 330

700

70005 70015 70017 70020 70022 70095

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych Fundusz Termomodernizacji i Remontów Fundusz Dopłat Pozostała działalność

2 3 4 5 6 7 8

1 620 602 831 450 000 110 000 20 000 1 038 771 1 000

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 3 3 19 19 4 4 28 814 28 814 330 330 18 701 17 701 1 000 1 000 1 000 8 11 12 13

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 9 10 11 12 13 14 15 4 4 29 163 29 163 19 704 18 704 1 000

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

710

71015 71095

Działalność usługowa Nadzór budowlany Pozostała działalność

750

75001

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

752

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

19 2 3 4 5 6 21 800 21 800 21 800 21 800 78 462 1 500 8 000 42 124 10 560 8 000 8 278 183 183 45 45 149 149 7 000 5 000 5 000 7 000 12 000 5 000 7 000

BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE

1

5 558 253

21 800

60 156

5 299 469

85 462

91 366

150

15018

15019

Przetwórstwo przemysłowe Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów eksportowych

550

55003

Hotele i restauracje Bary mleczne

– 39 –

750

91 366 26 087 25 665 593 39 021

75001 75008 75009 75010 75013 75046 75095 15 16 17 18 19 20 149 149 45 45 183 183

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Izby skarbowe Urzędy skarbowe Urzędy kontroli skarbowej Izby celne i urzędy celne Komisje egzaminacyjne Pozostała działalność

7 8 9 10 11 12 13 14

5 524 076 286 751 309 717 2 702 573 518 217 1 388 603 967 317 248

60 156 478 33 832 310 58 255 150 98

5 294 092 258 686 301 684 2 659 617 481 682 1 321 755 817 269 851

752

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

754

75414

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna

758

75823

Różne rozliczenia Partie polityczne

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 873 374 520 308 402 308 102 000 16 000 8 70 633 1 170 1 042 44 298 46 370 1 030 220 310 324 225 320 85 004 100 100 7 800 6 000 1 800 13 419 13 419 20 900 20 723 177 148 520 13 105 8 903 67 752 54 760 4 000 120 296 106 154 14 142 200 35 293 293 35 000 84 250 84 250 3 672 3 672 206 206 147 111 106 946 40 165 16 808 200 16 808 30 000 39 463 8 220 35 501 234 978 54 270 8 11 12 13 348 315

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 3 672 3 672 84 250 84 456 206 211 104 133 962 77 142 150 823 106 154 44 669 575 847 14 135 10 073 294 114 99 058 30 000 128 467 520 536 402 308 102 000 16 228 1 546 438

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

20

GOSPODARKA

100

10001 10005 10095

Górnictwo i kopalnictwo Górnictwo węgla kamiennego Produkcja soli Pozostała działalność

150

15004 15011 15012 15014 15080 15095

Przetwórstwo przemysłowe Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej Rozwój przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie finansowe inwestycji Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność

500

50003 50005

Handel Agencja Rezerw Materiałowych Promocja eksportu

750

75001 75057

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Placówki zagraniczne

– 40 –

752

75212 75215

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

900

90011

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

21 2 3 4 5 6 7 8 13 176 12 417 759 588 654 537 562 35 772 15 320

GOSPODARKA MORSKA

1

777 577

103 900

5 219 5 129 2 018 3 111 5 5

324 419 278 190 235 209 27 661 15 320 12 467 11 708 759

323 517 285 277 280 277 5 000 240 240

20 522 20 058 20 058

600

60043 60044 60095

Transport i łączność Urzędy morskie Ratownictwo morskie Pozostała działalność

750

75001 75057

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Placówki zagraniczne

464 464

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 8 399 399 45 45 103 900 91 600 12 300 31 600 31 600 38 000 38 000 40 40 1 763 1 763 11 12 13

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 69 600 69 600 103 940 91 640 12 300 1 808 1 808 399 399

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

752

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

755

75504

Wymiar sprawiedliwości Izby morskie

803

80306 80309

Szkolnictwo wyższe Działalność dydaktyczna Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

900

90018

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona brzegów morskich

22 22 550 3 430 19 120 208 24 110 2 210 21 900 2 136 2 136 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 136 2 136 24 110 2 210 21 900 342 098 13 894 308 876 19 120 208 1 718 5 1 713 209 834 10 331 199 295

GOSPODARKA WODNA

1

368 344

22 550

1 718

236 080

537 537 107 430

107 459 107 459 21 107 438

710

71016 71018 71019 71095

Działalność usługowa Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Regionalne zarządy gospodarki wodnej Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna Pozostała działalność

– 41 –

750

75001 75080

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Działalność badawczo-rozwojowa

752

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

24 2 3 4 5 6 7 8 114 114 60 60 61 780 61 260 520

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1

2 926 940

1 559 967

11 487 214 214

920 964 50 067 49 547 520 114 114 60 60

389 814 3 250 3 250

44 708 8 249 8 249

750

75001 75095

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Pozostała działalność

752

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

754

75414

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 22 106 22 106 2 158 1 747 5 2 4 400 3 258 239 2 500 519 483 29 804 29 716 88 131 439 6 377 325 378 650 2 500 500 910 910 11 165 673 165 165 5 692 5 475 483 30 000 30 000 708 997 691 308 6 274 7 216 866 3 333 30 276 30 000 140 136 8 11 12 13 5 410 5 369

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 31 329 31 241 88 450 450 505 958 477 282 27 674 1 002 452 333 427 159 25 174 768 947 750 530 6 419 7 354 870 3 774

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

801

80132 80143 80146 80148 80195

Oświata i wychowanie Szkoły artystyczne Jednostki pomocnicze szkolnictwa Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Pozostała działalność

41 19 884 19 884

803

80306 80309 80395

Szkolnictwo wyższe Działalność dydaktyczna Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Pozostała działalność

854

85410 85446

Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

921

– 42 –

1 085 078 3 000 8 702 34 500 154 316 50 302 9 313 15 496 176 997 89 791 123 324 109 100 8 105 444 325 18 993 300 291 072 27 098 81 560 850 4 000 14 757

92101 92102 92105 92106 92108 92109 92110 92113 92114 92116 92117 92118 92119 92120 92122 92126 92195

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Instytucje kinematografii Polski Instytut Sztuki Filmowej Pozostałe zadania w zakresie kultury Teatry Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Galerie i biura wystaw artystycznych Centra kultury i sztuki Pozostałe instytucje kultury Biblioteki Archiwa Muzea Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Pozostała działalność

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

1 558 752 4 323 8 702 46 701 158 647 51 144 9 353 17 536 212 375 103 475 127 860 133 141 512 319 27 779 83 770 19 851 4 000 37 776

2 000 34 500 13 150 4 500 27 534 217 444 600

349 1 831 342 40 40 878 534 36 54 3 803 81 1 785 22 000 719

25 2 3 4 5 24 458 24 458 12 12

KULTURA FIZYCZNA

1

298 623

170 289

22 326 11 11

69 020 24 192 24 192 12 12

36 988 255 255

750

75001

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

752

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 170 289 20 979 145 444 3 866 22 315 1 400 41 466 33 788 22 315 44 816 1 950 36 733 15 2 930 8 11 12 13

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 6 7 8 9 10 11 274 153 1 965 23 909 145 444 1 400 101 435

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

926

92603 92604 92605 92680 92695

Kultura fizyczna Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie Instytucje kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność

26 2 3 4 1 796 10 10 1 018 1 018 17 352 17 352 870 870 5 6 7 8 1 018 1 018 18 261 18 261 4 898 2 055 2 843 2 055 2 055 1 796

ŁĄCZNOŚĆ

1

24 177

2 055

10

20 166

870

1 076 1 047 1 047 29 29

600

60046 60052

Transport i łączność Operatorzy pocztowi Zadania w zakresie telekomunikacji

750

75001

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

752

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

– 43 –

27 2 3 4 5 6 7 8 9 163 660 34 810 70 197 58 653 19 536 19 536 40 40 40 10 10 20 33 108 33 108

INFORMATYZACJA

1

216 304

80

48 526

1 357

166 341 33 108 33 108 5 881 5 881 42 645 26 598 8 607 7 440 1 357 730 127 500 13 615 13 615 119 618 7 472 61 453 50 693

150

15012

Przetwórstwo przemysłowe Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

720

72095

Informatyka Pozostała działalność

750

75001 75077 75095

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Władza Wdrażająca Programy Europejskie Pozostała działalność

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 4 195 987 17 459 16 000 204 48 052 65 000 8 745 39 285 39 285 20 20 1 783 1 783 1 998 3 531 309 933 91 165 270 017 5 384 803 803 4 030 965 22 184 2 100 509 1 000 1 010 810 896 462 1 255 314 314 157 022 157 022 8 000 8 000 121 797 315 462 17 773 161 102 317 245 8 11 12 13 367 369 366 566

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8 000 8 000 157 042 20 157 022 42 185 42 185 4 852 249 22 184 2 426 442 49 256 156 165 1 282 825 899 993 15 384 5 059 476

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

28

NAUKA

730

73002 73005 73006 73007 73008 73009 73095

Nauka Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych Działalność upowszechniająca naukę Współpraca naukowa z zagranicą Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki Pozostała działalność

750

75001

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

752

75212 75221

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności

921

92114

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe instytucje kultury

– 44 –

29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 22 664 072 2 885 266 1 534 916 683 347 10 702 612 188 336 261 484 212 818 48 666 1 309 1 309 1 309 1 309 14 614 306 14 308 898 124 214 898 80 226 40 544 29 054 897 054 897 054 897 054 897 054

OBRONA NARODOWA

1

31 170 785

1 258 148

7 282 891

14 460 984

8 168 762

700

70013

Gospodarka mieszkaniowa Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

710

71032

Działalność usługowa Agencja Mienia Wojskowego

750

75001 75057

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Placówki zagraniczne

232 815 203 577 29 238 13 672 942 2 670 368 1 454 690 642 803 2 954 997

14 055 8 935 5 120 7 904 670

752

75201 75202 75203 75204

Obrona narodowa Wojska Lądowe Siły Powietrzne Marynarka Wojenna Centralne wsparcie

7 718 561

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 12 879 332 47 28 13 261 28 500 327 645 2 717 4 626 14 191 66 351 91 325 6 365 450 6 363 101 993 1 356 1 327 620 707 148 561 148 561 455 3 276 100 100 182 429 59 146 18 330 40 816 4 700 3 468 1 232 58 357 58 357 157 500 313 652 313 652 12 530 12 530 128 295 35 118 22 696 195 839 21 550 2 836 1 751 515 830 8 11 12 13

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 159 836 103 966 88 037 137 814 296 650 3 923 102 78 398 584 311 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 455 22 433 5 500 16 933 41 42 43 39 383 5 500 33 883 3 384 2 485 12 284 325 507 343 660 207 018 207 018 65 173 22 418 42 755 6 691 632 6 689 283 993 1 356 28 500 559 906 125 872 165 136 310 841 3 989 453 78 398 835 472 208 718 21 882 2 883 1 779 529 091

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

75207 75208 75209 75210 75213 75215

75216 75217 75218 75219 75220 75280 75295

Żandarmeria Wojskowa Ordynariat Polowy Wojska Polskiego Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Wojskowe Misje Pokojowe Służba Wywiadu Wojskowego Służba Kontrwywiadu Wojskowego Wojska Specjalne Zabezpieczenie wojsk Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność

753

75301 75302 75312

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

755

75503 75506

Wymiar sprawiedliwości Sądy wojskowe Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

– 45 –

803

80302

Szkolnictwo wyższe Uczelnie wojskowe

851

85156

85157 85180 85195

Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Staże i specjalizacje medyczne Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność

3 276

3 384 2 485 12 284 164 276

157 500 16 950 16 950

921

92114 92118

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe instytucje kultury Muzea

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 29 125 1 000 1 000 62 62 4 4 4 1 3 17 970 10 848 5 186 15 65 98 5 484 960 26 282 284 457 32 352 6 060 191 826 27 937 2 661 106 251 1 917 387 72 166 38 540 38 540 2 000 2 000 3 035 3 035 11 870 323 005 4 661 8 11 12 13 75 201

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 970 2 155 1 455 700 960 8 000 8 000 18 19 20 21 22 23 8 000 8 000 1 455 700 960 3 115 388 102 37 644 7 739 199 859 74 868 11 222 56 770 4 1 3 4 4 43 637 43 637 1 000 1 000 443 862

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

30

OŚWIATA I WYCHOWANIE

150

15002

Przetwórstwo przemysłowe Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich

750

75001

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

752

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

754

75414 75421

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe

801

80135 80143 80145 80146 80180 80195

Oświata i wychowanie Szkolnictwo polskie za granicą Jednostki pomocnicze szkolnictwa Komisje egzaminacyjne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność

1 413 6 051 46 446 11 222 7 034

– 46 –

854

85412

85413 85415

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju Pomoc materialna dla uczniów

921

92114

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe instytucje kultury

31 2 3 4 5 65 085 3 537 19 089 42 459

PRACA

1

393 170

305 9 9

266 869 3 528 3 528

12 537

113 459 61 548 19 089 42 459

150

15001 15011 15012

Przetwórstwo przemysłowe Drukarnie Rozwój przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 92 36 10 1 45 31 31 204 204 3 647 3 647 225 225 170 703 170 703 6 627 6 627 4 345 4 345 88 960 54 125 6 336 1 939 26 560 5 685 5 513 72 100 8 11 12 13 47 566 14 094 33 271 201

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3 872 3 872 181 879 181 879 31 31 142 303 73 768 39 689 2 040 26 806

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

750

75001 75071 75072 75095

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” Pozostała działalność

752

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

853

85336

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Ochotnicze Hufce Pracy

921

92116

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki

32 417 897 29 056 18 594 3 105 6 200 105 156 103 800 89 566 62 420 5 9 22 40 280 280 51 209 82 81 943 37 151

ROLNICTWO

1

805 075

424 357

5 194

306 965

19 830 6 815 1 001

48 729

010

– 47 –

9 941 10 888 10 623 9 467 3 873 65 942 65 942 49 49

01011 01013 01015 01017 01018 01019 01020 01021 01026 01032 01035 01080 01095 16 17 18 19 99 99 115 216 115 216

Rolnictwo i łowiectwo Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Postęp biologiczny w produkcji roślinnej Ochrona roślin Rolnictwo ekologiczne Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej Główny Inspektorat Weterynarii Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Graniczne inspektoraty weterynarii Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

506 864 38 234 29 056 18 594 3 105 6 200 10 080 105 156 10 893 103 800 10 832 9 522 90 436 70 956

88

200 33 870 4 623 3 770 3 770 50 50 45 224 45 224

750

75001

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

752

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 744 744 437 437 5 716 4 176 1 540 20 014 20 014 1 283 1 283 4 268 4 263 5 139 017 137 525 1 492 7 912 7 912 8 11 12 13 3 489 3 414 75 16 16

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 716 4 176 1 540 21 750 21 750 155 430 153 114 1 572 744

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

801

80130 80146 80195

Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność

854

85410

Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne

921

92116 92118

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Muzea

33 2 210 463 11 494 2 198 969 20 90 90 13 217 13 217 17 17 2 214 20 2 214 100 250 250 100 000

ROZWÓJ WSI

1

4 871 664

2 210 463

110

15 448

100 250

2 545 393 2 545 393 2 545 393

010

01001 01027 01095 6 7 8 9 17 17 13 307 13 307

Rolnictwo i łowiectwo Centrum Doradztwa Rolniczego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pozostała działalność

2 3 4 5

4 858 340 11 744 4 844 362 2 234

750

– 48 –

75001

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

752

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

34 2 3 4 5 6 7 8 9 448 263 274 013 99 511 792 73 947 84 899 69 000 15 899

ROZWÓJ REGIONALNY

1

1 695 174

443

35 051

3 268

1 656 412 84 899 69 000 15 899 443 186 256 1 35 029 32 903 536 1 590 3 198 3 198 409 593 237 726 99 511 72 356

150

15012 15095

Przetwórstwo przemysłowe Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Pozostała działalność

750

75001 75018 75057 75095

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Urzędy marszałkowskie Placówki zagraniczne Pozostała działalność

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 8 22 22 70 70 1 440 1 440 1 057 571 740 917 316 654 2 136 2 136 100 773 100 773 11 12 13

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 100 773 100 773 2 136 2 136 1 057 571 740 917 316 654 1 440 1 440 92 92

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

752

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

755

75514

Wymiar sprawiedliwości Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

758

75861 75862

Różne rozliczenia Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

852

85217

Pomoc społeczna Regionalne ośrodki polityki społecznej

853

85332

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy

35 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 30 7 013 7 013 2 2 400 339 400 339 354 453 354 453 7 011 7 011 30 30 21 915 19 475 2 440 105 85 20 21 325 18 905 2 420

RYNKI ROLNE

1

429 297

354 453

107

28 366

1 877 485 485 1 392 1 392

44 494

010

01023 01095

Rolnictwo i łowiectwo Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Pozostała działalność

– 49 –

500

50002

Handel Agencja Rynku Rolnego

44 494 44 494

750

75001

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

752

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 3 100 323 323 603 603 6 6 3 100 3 100 60 174 60 174 1 955 1 955 323 60 783 1 955 8 11 12 13

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 100 3 100 6 6 603 603 62 452 62 452 66 161

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

36

SKARB PAŃSTWA

750

75001

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

752

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

758

75820

Różne rozliczenia Prywatyzacja

921

92115

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Polska Agencja Prasowa

37 2 3 4 5 6 7 8 41 137 142 087 338 32 140 000 1 717 1 692 1 692 1 277 850 1 272 000 5 850 1 270 521 1 264 671 5 850 344 344 344 344 7 329 7 329 2 420 692 123 746 17 588 2 189 377 89 981 135 912 135 912 1 073 1 073 64 685 64 685 63 128 63 128

SPRAWIEDLIWOŚĆ

1

4 205 887

41 137

1 414 300

2 628 478

90 435

31 537 1 557 1 557

750

75001

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

752

– 50 –

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

753

75301 75312

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

755

75501 75507 75512 75513 75514 41 137 15 16 17 18 1 073 1 073 137 613 137 613

Wymiar sprawiedliwości Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości Więziennictwo Zakłady dla nieletnich Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

9 10 11 12 13 14

2 724 322 159 980 19 620 2 401 404 102 181 41 137

90 435 12 361 2 000 66 941 9 133

29 971 23 535 5 086 1 350 9 9

801

80144

Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione

851

85156

Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 9 326 354 8 605 8 605 10 10 25 25 9 317 749 7 523 673 1 549 281 235 790 9 005 29 165 13 029 13 029 26 834 71 3 073 300 146 232 4 130 15 16 922 96 000 30 207 333 425 293 197 10 40 147 97 081 10 657 10 657 812 812 195 195 146 242 53 918 334 237 8 11 12 13 97 276

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 13 029 13 029 9 924 694 7 821 000 3 098 1 606 650 96 000 235 790 162 156 25 25 11 674 11 674 8 605 8 605 9 958 027

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

38

SZKOLNICTWO WYŻSZE

150

15002

Przetwórstwo przemysłowe Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich

750

75001

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

752

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

803

80306 80307 80309 80310 80311 80395

Szkolnictwo wyższe Działalność dydaktyczna Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich Zadania projakościowe Pozostała działalność

97 081

851

85156

Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

– 51 –

39 2 031 796 741 698 1 280 591 6 359

TRANSPORT

1

6 859 216

2 049 111

6 389

2 678 977 2 622 925

1 941 847 1 927 027 1 496 399 34 316 377 464 18 848

182 892 123 692 40 915

600

60001 60002 60005 60011 60012 60042 60055 60056 60061 60095 9 507 13 14 15 111 100 110 400 700

Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Infrastruktura kolejowa Autostrady płatne Drogi publiczne krajowe Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Urzędy żeglugi śródlądowej Inspekcja Transportu Drogowego Urząd Lotnictwa Cywilnego Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Pozostała działalność

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6 711 799 741 698 2 817 905 49 128 2 300 644 585 228 14 132 135 048 50 186 9 507 8 323

4 336 73 1 900 50

14 812 1 923 180 497 954 5 372 125 853 50 136 5 618 30 30 51 150 50 450 700

64 090 8 687 7 295 2 705 720 720 59 200 59 200

750

75001 75057

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Placówki zagraniczne

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 4 902 4 902 17 315 17 315 14 100 14 100 8 11 12 13

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 16 17 18 19 17 315 17 315 19 002 19 002

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

752

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

803

80306

Szkolnictwo wyższe Działalność dydaktyczna

40 2 3 4 5 23 4 374 4 374 10 10 92 92 3 334 6 7 8 9 10 10 4 466 4 466 45 424 40 167 1 900 3 357 42 067 40 167 1 900 23 3 334

TURYSTYKA

1

49 900

42 067

23

7 718

92

630

63002 63003 63095

Turystyka Polska Organizacja Turystyczna Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Pozostała działalność

750

75001

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

752

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

– 52 –

41 2 3 4 3 358 5 6 7 8 9 10 11 12 594 594 69 501 68 586 910 5 779 779 473 468 5 7 127 1 467 5 660 3 358 6 6

ŚRODOWISKO

1

357 493

78 250

1 663

219 432 1 461 1 461 779 779 57 385 56 475 910 594 594

3 431

54 717 2 302 2 302

020

02003 02095

Leśnictwo Biuro Nasiennictwa Leśnego Pozostała działalność

710

71095

Działalność usługowa Pozostała działalność

750

75001 75080 75095

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność

1 020 1 020

10 623 10 623

752

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 100 648 599 38 11 302 302 207 25 16 166 468 712 712 74 792 74 792 27 27 15 931 16 477 82 550 100 115 038 80 568 14 049 14 029 20 30 30 37 319 22 357 955 5 940 8 067 3 248 3 248 80 7 1 101 1 014 8 11 12 13 1 225 1 225

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 13 14 15 16 17 100 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 78 779 78 752 27 153 132 80 22 357 17 011 22 433 91 251 14 381 14 361 20 33 200 29 152 44 3 479 525 30 126 26 314 44 3 361 407

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

801

80130 80146 80148 80195

Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Pozostała działalność

854

85410 85446

Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

900

90008 90011 90014 90022 90023

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Inspekcja Ochrony Środowiska Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Regionalne dyrekcje ochrony środowiska

925

92501 92595

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki narodowe Pozostała działalność

– 53 –

42 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7 787 940 7 787 940 30 30 7 720 820 7 720 820 450 517 189 659 227 649 33 209 415 415 224 187 30 7 20 20 20 20

SPRAWY WEWNĘTRZNE

1

18 670 901

174 004

8 128 984

9 913 111

421 286

33 516

710

71032

Działalność usługowa Agencja Mienia Wojskowego

750

75001 75070 75073

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Centrum Personalizacji Dokumentów Urząd do Spraw Cudzoziemców

396 958 156 997 211 582 28 379 30 30 64 088 64 088

47 162 26 588 16 037 4 537

5 758 5 472 286

752

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

753

75301

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego

3 032 3 032

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 81 514 397 460 12 021 2 084 63 034 239 006 71 568 4 763 4 467 120 10 507 46 46 90 8 433 6 352 950 1 131 32 435 32 435 42 188 23 6 626 16 007 173 170 8 234 39 160 15 000 9 411 167 453 168 306 800 1 838 917 5 337 443 1 192 743 174 238 85 105 328 904 7 155 19 854 21 189 215 322 2 647 8 11 12 13 27 695 872 6 847 11 283 8 212 481

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

754

36 500 16 247 10 277 18 490 90 555 88 964 1 591 1 500 1 000 500 90 10 344 10 344

75402 75403 75404 75405 75406 75408 75409 75412 75414 75415 75421 75495 25 26 27 28 90 601 88 964 1 591 46

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komenda Główna Policji Jednostki terenowe Policji Komendy wojewódzkie Policji Komendy powiatowe Policji Straż Graniczna Biuro Ochrony Rządu Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

10 246 740 473 216 335 585 1 934 423 5 799 983 1 266 958 179 001 165 713 31 247 120 10 450 6 806 43 238

803

80303 80309 80395

Szkolnictwo wyższe Uczelnie służb państwowych Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Pozostała działalność

851

– 54 –

85132 85141 85143 85149 85195 35 36 42 842 42 842

Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Ratownictwo medyczne Publiczna służba krwi Programy polityki zdrowotnej Pozostała działalność

29 30 31 32 33 34

52 211 6 375 950 1 000 8 404 35 482

7 904 34 261 63 63

852

85231

Pomoc społeczna Pomoc dla cudzoziemców

43 2 3 4 5 6 7 8 9 974 674 300 94 374 94 374 9 335 8 695 640 970 970 94 374 94 374 300 300

WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE

1

118 737

108 811

10 10 10

7 435 7 435 7 435

1 841 280 280

640 640 640

750

75001 75077

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Władza Wdrażająca Programy Europejskie

758

75822

Różne rozliczenia Fundusz Kościelny

801

80120 80195

Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Pozostała działalność

674 674

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 8 325 325 12 842 900 11 942 887 887 11 12 13

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 10 11 12 13 14 13 729 900 12 829 325 325

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

803

80395

Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność

921

92104 92105

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Działalność radiowa i telewizyjna Pozostałe zadania w zakresie kultury

44 2 3 4 5 200 49 49 12 349 12 349 760 060 745 360 14 700 300 300 12 618 12 618 6 7 8 9 10 11 12 760 360 745 360 15 000 29 190 29 190 49 49 31 725 30 583 325 817 245 45 31 100 30 158 325 617 157 157

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

1

821 324

772 409

245

44 067

157

4 446 223 223

750

75001 75080 75095

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność

752

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

852

85295

Pomoc społeczna Pozostała działalność

4 223 4 223

– 55 –

853

85324 85395

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pozostała działalność

45 1 23 930 5 700 9 102 1 228 7 900 1 285 1 285 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 689 513 305 587 932 981 46 064 9 102 1 228 1 587 5 000 387 964 1 742 433 23 930

SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSK EJ W UNII EUROPEJSK EJ

255 397 252 955 423 252 532

1 329 967 1 279 489 257 650 594 924 40 264 1 587 5 000 380 064 1 285 1 285

133 130 133 130 47 505 85 525 100

9 9 9

750

75001 75057 75058 75062 75063 75079 75080 75095

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Placówki zagraniczne Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Polski Komitet do spraw UNESCO Pomoc zagraniczna Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność

752

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 12 935 12 935 2 442 2 442 1 914 1 914 32 244 21 815 10 429 2 100 2 100 8 11 12 13

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 32 244 21 815 10 429 1 914 1 914 4 542 4 542 12 935 12 935

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

801

80135

Oświata i wychowanie Szkolnictwo polskie za granicą

853

85330

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą

854

85413

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju

921

92104 92195

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Działalność radiowa i telewizyjna Pozostała działalność

46 2 3 4 5 6 7 8 9 401 420 1 024 1 366 454 1 268 045 98 379 30 1 330 212 1 233 301 96 911 2 016 548 1 468 30 30 1 117 876 3 245 3 245 3 245 3 245 69 290 69 290 230 230 54 488 54 488

ZDROWIE

1

3 785 746

1 745 137

3 270

1 175 639

780 031 2 244 2 244

81 669 12 328 12 328

750

75001

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

752

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

– 56 –

803

80306 80309 80395

Szkolnictwo wyższe Działalność dydaktyczna Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Pozostała działalność

34 196 34 196

851

69 341 1 168 23 29 5 40 7 467 39 171 32 251 13 366 3 990 874

85111 85112 85117 85120 85132 85133 85134 85137 92 246 87 600

10 11 12 13 14 15 16 17

2 333 252 300 490 279 7 547 39 444 33 454 13 621 4 060

743 591 300 489 111 80 250 300 250 70 46 562 23 1 000 225 2 074 245 870 1 373 98 39 2 352 1 302 476 229 318 212 4 281

85141 85143 85148 85149 85151 85152

Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Szpitale kliniczne Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Lecznictwo psychiatryczne Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Inspekcja do Spraw Substancji Chemicznych Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Ratownictwo medyczne Publiczna służba krwi Medycyna pracy Programy polityki zdrowotnej Świadczenia wysokospecjalistyczne Zapobieganie i zwalczanie A DS 18 19 20 21 22 23 24 47 602 92 471 92 049 1 302 722 099 318 212 5 791

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 8 5 708 1 025 191 112 22 356 806 163 332 3 965 13 505 13 505 3 894 5 467 57 11 12 13

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 25 26 27 28 29 30 13 505 13 505 191 112 257 758 9 659 6 492

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

85153 85154 85156

85195

Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność

67 299

921

92116

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki

49 2 3 22 709 22 709 9 9 19 221 19 221 125 125

URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1

22 709

9

19 221

125

3 354 3 354 3 354

750

75001

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

50 2 3 36 307 36 307 5 5 36 042 36 042

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

1

36 307

5

36 042

260 260 260

750

– 57 –

75001

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

53 2 3 4 1 700 5 6 2 2 54 264 52 564 1 700 1 700 240 240

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

1

54 266

1 700

240

46 101 46 099 46 099 2 2

4 480 4 480 4 480

1 745 1 745 1 745

750

75001 75095

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Pozostała działalność

752

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

54 2 3 4 5 14 477 14 477 3 3

URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH

1

29 877

2 000

9 657 7 7

18 120 14 370 14 370 3 3

100 100 100

750

75001

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

752

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 8 12 12 1 000 1 000 1 000 1 000 9 650 9 650 3 735 3 735 11 12 13

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 6 7 8 9 10 11 1 000 1 000 14 385 14 385 12 12

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

851

85156

Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

853

85323

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Kombatantów

921

92195

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność

56 2 3 4 5 108 035 108 035 1 720 1 720 100 782 100 782 5 533 5 533 37 37 37 37

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

1

108 072

1 720

100 819

5 533

752

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

754

75420

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Centralne Biuro Antykorupcyjne

– 58 –

57 2 3 4 5 502 636 502 636 18 102 18 102 34 34

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

1

502 670

18 102

471 568 34 34 471 534 471 534

13 000

752

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

754

75418

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

13 000 13 000

58 2 3 4 5 6 177 326 21 226 156 100 8 318 8 318

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

1

386 870

946 27 27 251 51 200

367 263 8 291 8 291 177 075 21 175 155 900

7 362

11 299

150

15001

Przetwórstwo przemysłowe Drukarnie

720

72001 72002

Informatyka Zakłady techniki obliczeniowej Inne jednostki usług informatycznych

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 668 493 161 14 20 20 103 313 9 000 1 287 5 062 181 877 68 277 7 362 2 300 8 11 12 13 11 299 9 870 1 429

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 7 8 9 10 11 12 13 20 20 108 536 10 429 1 301 201 206 80 940

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

750

75001 75007

75056 75095

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej Spis powszechny i inne Pozostała działalność

752

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

59 2 3 144 176 144 176 4 363 4 363 134 893 134 893 4 920 4 920

AGENCJA WYWIADU

1

144 176

4 363

134 893

4 920

754

75419

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Agencja Wywiadu

60 2 3 4 32 644 53 557 20 913 43 43 52 581 19 937 32 644

WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY

1

53 557

43

52 581

933 933 933

– 59 –

750

75001 75007

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej

61 2 3 4 5 1 1 50 084 50 084

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1

50 085

42 42 42

47 808 47 807 47 807 1 1

1 865 1 865 1 865

370 370 370

750

75001

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

752

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 6 170 6 170 190 180 18 744 10 936 5 000 199 28 185 601 8 11 12 13 124 824 113 002 1 408 111 594 10 9 9 11 11 9 430 9 430 601 601 2 808 11 822 11 822

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 1 2 3 4 5 6 7 5 670 500 8 9 10 11 11 11 21 862 21 862 111 594 5 670 3 318 138 106 12 524 5 000 159 979

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

62

RYBOŁÓWSTWO

050

05004 05006 05011

05080 05095

Rybołówstwo i rybactwo Inspektoraty rybołówstwa morskiego Zarybianie polskich obszarów morskich Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Działalność badawczo-rozwojowa Pozostała działalność

750

75001

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

752

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

63 2 3 4 300 7 800 7 800 5 6 7 800 7 800 5 826 5 276 550 300 7 7 5 324 5 247 77

RODZ NA

1

13 626

8 100

7

5 324

22 22 22

173 173

750

75001 75095

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Pozostała działalność

– 60 –

173

852

85204

Pomoc społeczna Rodziny zastępcze

64 2 3 4 5 6 3 3 91 366 127 602 36 236

GŁÓWNY URZĄD MIAR

1

127 605

349 349 66 283

120 957 120 954 31 659 89 295 3 3

6 299 6 299 4 511 1 788

750

75001 75007

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej

752

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 35 35 35 4 4 30 304 30 304 3 500 3 500 30 308 3 500 8 11 12 13

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 1 2 3 4 5 4 4 33 839 33 839 33 843

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

65

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY

750

75002

Administracja publiczna Polski Komitet Normalizacyjny

752

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

66 2 3 11 526 11 526 5 5 11 421 11 421 100 100

RZECZNIK PRAW PACJENTA

1

11 526

5

11 421

100

750

75001

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

67 2 3 4 5 37 223 26 679 35 700 24 677 81 129 17 227 77 604 17 227

POLSKA AKADEMIA NAUK

1

81 129

77 604

3 525 3 525 1 523 2 002

730

73010 73011

– 61 –

73095

Nauka Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk Pozostała działalność

68 2 3 4 5 6 7 8 5 5 152 468 31 160 121 308 309 309

PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI

1

152 782

362 307 307 55 55

152 063 2 2 152 056 30 748 121 308 5 5

357

150

15095

Przetwórstwo przemysłowe Pozostała działalność

750

75001 75080

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Działalność badawczo-rozwojowa

357 357

752

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 40 15 15 40 40 174 694 174 694 28 000 28 000 174 709 28 000 8 11 12 13

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 1 2 3 4 5 202 734 202 734 15 15 202 749

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

70

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

752

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

758

75821

Różne rozliczenia Komisja Nadzoru Finansowego

71 2 3 26 610 26 610 31 31 24 723 24 723 1 856 1 856

URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO

1

26 610

31

24 723

1 856

750

75001

Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

72 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 30 30 19 745 30 30 19 745 611 284 14 909 596 375 19 745 19 745 16 486 763 15 875 205 274 15 890 388 15 875 205 274 596 375 10 10 10 10

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

1

16 506 548

15 890 388

596 405

19 755

752

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

– 62 –

753

75305 75306 75313

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Fundusz Emerytalno-Rentowy Fundusz Prewencji i Rehabilitacji Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

851

85156

Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

853

85335

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 37 199 401 37 140 102 37 113 910 2 414 498 3 357 946 559 272 606 272 606 59 299 59 299 534 2 246 170 88 2 246 704 88 116 3 26 192 3 358 505 2 414 617 5 605 209 2 687 311 8 11 12 13

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 534 2 305 557 2 306 091 272 606 272 606 3 384 254 562 42 913 224 37 113 910 2 414 498 45 491 921

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

73

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

753

75303 75309 75313

75395

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Składki na ubezpieczenia społeczne Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pozostała działalność

851

85156

Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

853

85335

85347

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC Renta socjalna

74 2 3 4 5 2 2 31 487 31 487 25 25 31 402 31 402 2 2

PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA

1

31 489

25

31 404

60 60 60

– 63 –

750

75003

Administracja publiczna Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa

752

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

75 2 3 4 5 7 7 25 134 25 134

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI

1

25 141

10 10 10

23 406 23 399 23 399 7 7

1 590 1 590 1 590

135 135 135

750

75006

Administracja publiczna Rządowe Centrum Legislacji

752

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 130 130 130 51 51 85 196 85 196 6 200 6 200 85 247 6 200 8 11 12 13 2 828 2 828 2 828

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 1 2 3 4 5 51 51 94 354 94 354 94 405

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

76

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

600

60047

Transport i łączność Urząd Komunikacji Elektronicznej

752

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

78 2 3 4 149 809 11 235 891 11 385 700

OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO

1

11 385 700

11 385 700 11 385 700 11 235 891 149 809

757

75701

Obsługa długu publicznego Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

79 2 3 4 100 32 126 102 100 32 126 202 100

OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO

1

32 126 202

100

32 126 102 32 126 102 32 126 102

– 64 –

757

75703

75704

Obsługa długu publicznego Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

80 2 3 106 205 106 205

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

1

106 205

73 73 73

104 459 104 459 104 459

1 673 1 673 1 673

750

75015

Administracja publiczna Regionalne izby obrachunkowe

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 95 000 95 000 95 000 8 11 12 13

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 1 2 3 95 000 95 000 95 000

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

81

REZERWA OGÓLNA

758

75817

Różne rozliczenia Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów

82 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 51 259 549 39 509 195 335 999 1 567 128 1 091 564 17 000 6 355 401 571 339 1 076 613 735 310 51 259 549 39 509 195 335 999 1 567 128 1 091 564 17 000 6 355 401 571 339 1 076 613 735 310

SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1

51 259 549

51 259 549

758

75801 75802 75803 75804 75805 75807 75831 75832 75833

Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Część regionalna subwencji ogólnej dla województw

– 65 – Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 6 179 015 6 179 015 6 179 015 829 024 165 900 582 610 11 000 11 000 4 641 254 4 641 254 1 928 994 1 928 994 11 000 4 641 254 1 928 994 8 12 13 6 409 683 6 409 683 6 409 683

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Środki własne Unii Europejskiej

Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 1 2 3 4 5 165 900 1 411 634 19 169 946 19 169 946 19 169 946

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki Wydatki bieżące majątkowe na obsługę jednostek długu Skarbu budżetowych Państwa w tysiącach złotych 9 10 11

83

REZERWY CELOWE

758

Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Infrastruktura drogowa i portowa

Rezerwa na finansowanie zadań realizowanych przez prezydentów miast na prawach powiatu w zakresie zarządzania bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej 6 7 720 000 720 000 5 903 5 903

Dopłaty do paliwa rolniczego

– 66 –

Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE 8 6 404 683

6 404 683

Środki na budowę, rozbudowę, utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju, w tym na sfinansowanie wynagrodzeń dla operatorów numerów alarmowych w kwocie 12.000 tys. zł 9 10 20 027 48 000

28 000 20 027

20 000

Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty

Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych 11 11 000

11 000

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej 12 13 14

254 600 9 066 10 000 9 066 10 000

254 600

Pomoc dla repatriantów

Pomoc dla społeczności romskiej

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 8 12 13

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Środki własne Unii Europejskiej

Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki Wydatki bieżące majątkowe na obsługę jednostek długu Skarbu budżetowych Państwa w tysiącach złotych 9 10 11

Pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji 15 16 421 085 421 085 3 010 3 010

Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa

Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów 17 18 71 584 71 584 104 225 103 365 860

Program dla Odry 2006

Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2012 r.) oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA 19 8 372 3 372

5 000

Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2012 oraz zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych w 2012 oraz 2013 roku ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej 20 7 650 7 650

– 67 –

Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 21 3 500

3 500

Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen 22 55 000

30 000

25 000

Środki na realizację Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - Etap IV 2012-2015 23

9 840

60

9 780

Wydatki finansowane ze zwrotów niewykorzystanych środków kredytowych z Międzynarodowych Instytucji Finansowych

24

5 000

5 000

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 8 12 13

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Środki własne Unii Europejskiej

Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki Wydatki bieżące majątkowe na obsługę jednostek długu Skarbu budżetowych Państwa w tysiącach złotych 9 10 11

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w tym zasiłki stałe) 25 772 000 772 000

Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna 26 801 000 801 000

Środki na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 27 200 000 200 000

Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 28 3 376 3 376

Środki na informatyzację, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu 29 31 580 2 000 29 580

Środki na realizację ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989 30 8 000 8 000

– 68 –

Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego 31 103 000

103 000

Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, a także na uzupełnienie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych 32 5 837 5 837

Środki na realizację Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 33 25 000

25 000

Środki na uzupełnienie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych (w tym na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 34 35

798 000 100 000

798 000 100 000

Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"

36

3 000

3 000

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 8 6 000 12 13

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Środki własne Unii Europejskiej

Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 37 6 000

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki Wydatki bieżące majątkowe na obsługę jednostek długu Skarbu budżetowych Państwa w tysiącach złotych 9 10 11

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 38 39 40 41 42 2 500 2 500 27 000 22 865 4 135 907 546 907 546 60 000 60 000 6 890 5 305 1 585

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Środki na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych

Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami

Środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych

Skutki podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej i Służby Więziennej 43 332 307 123 962 208 345

Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego - środki na realizację programu "Radosna szkoła" 44 45 46 15 090 366 500 100 000 100 000

Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego

366 500 15 090

– 69 –

Wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych

Wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 47 600 000 600 000

Wydatki na działalność wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych 48 3 600

3 600

Całoroczne skutki podwyższenia w 2012 r. wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej 49 28 517

28 517

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym 16.000 tys. zł dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych 50 210 000

210 000

Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. 51 52

62 060 272

62 060 102 170

Zadania związane z implementacją dyrektywy obronnej

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 8 12 13

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Środki własne Unii Europejskiej

Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki Wydatki bieżące majątkowe na obsługę jednostek długu Skarbu budżetowych Państwa w tysiącach złotych 9 10 11

Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej) 53 62 500 62 500

Odtworzenie sygnału analogowego w nadawaniu sygnału cyfrowego telewizji 54 55 56 20 000 20 000 8 000 8 000 31 451 31 451

Opłaty dotyczące czarteru samolotów zewnętrznych

Zakup blankietów dowodów osobistych

Skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi 57 934 221 934 221

Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 58 101 000 90 000 11 000

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 59 593 868 593 868

– 70 –

Dezaktywacja odpadów promieniotwórczych w ramach umowy GTRI oraz środki dla Państwowej Agencji Atomistyki na zadania związane z rozwojem energetyki jądrowej w Polsce 60 61 54 576 54 576 24 000

24 000

Dotacje i subwencje dla partii politycznych

Środki na wydatki związane z promocją biopaliw lub innych paliw odnawialnych, o których mowa w art. 37a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.) 62 63 50 700 428 720

428 720 50 700

Wdrożenie systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym

Środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych - art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666) 64 65

1 816 1 000

1 816 1 000

Pilotaż Wieloletniego Programu Rządowego "Cyfrowa szkoła"

Uzupełnienie środków na fundusz ochrony środków gwarantowanych z tytułu lokat budżetowych w BGK

66

16 715

16 715

Środki na uzupełnienie finansowania udziału Polski w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)

67

20 000

20 000

Poz. 169

Część Dział Rozdział

Treść

Poz.

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje 7 8 12 13

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Środki własne Unii Europejskiej

Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1

2

3

4

5

6

z tego: Wydatki Wydatki Wydatki bieżące majątkowe na obsługę jednostek długu Skarbu budżetowych Państwa w tysiącach złotych 9 10 11

Opracowanie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP

2011) 68 3 723 3 723

Środki na modernizację Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego 69 150 000 1 200 148 800

Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój 70 500 000 500 000

Środki na realizowane przez urzędy skarbowe zadania wynikające z ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 71 2 806 2 806

Środki przeznaczone na uzupełnienie wydatków Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych w związku z realizacją zadania dotyczącego przeprowadzania egzaminów zawodowych 72 4 687 4 687

Rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania 73 418 811 418 811

– 71 –

Środki na zadania inwestycyjne związane z realizacją ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym 74 75 76 320 000 320 000 60 500 60 500 22 400

22 400

Współpraca z Polonią i Polakami za granicą

Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego

Środki na opracowanie projektu aranżacji przestrzeni ekspozycyjnej Muzeum Pamięci Sybiru oraz bieżącą działalność Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie 77 78 79 498 5 000 498 800 500

300 5 000

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla Regionalnych Izb Obrachunkowych

Finansowanie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Rezerwa na pokrycie kosztów realizacji na terenie Federacji Rosyjskiej pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. 80

3 000

3 000

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 17 775 269 17 775 269 17 775 269 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 1 2 3 17 775 269 17 775 269 17 775 269 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

84

ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ

758

75850

Różne rozliczenia Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych

85 1 922 223 8 118 127 464 499 074 140 644 23 202 614 19 521 113 26 135 2 842 821 410 565

BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM

401 980 321 199 24 207 115 232

010 2 3 4 5 6 1 264 585 154 142 49 659 369 803 4 048 302 746 154 142 17 111 127 107 4 048

01002 01005 01008 01009 01022

01023 01032 01033 01034 01041 01078 01095 93 502 132 179 338 16 619

Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność 7 8 9 10 11 12 13 14 28 975 26 440 109 366 108 801 230 634 114 589 67 155 973 28 975 26 226 106 768 108 381 227 882 121 2 096 272 2 573

16

– 72 –

114 589 67 155

020 15 16 17 18 19 12 772 569 32 978 20 206 569 791 791 151 151 151 151

02001

Leśnictwo Gospodarka leśna

050

05003 05011

Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

18 951 18 951

495 464 31

12 172

12 172

150 20 21 22 183 125 58

15011 15095

Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Pozostała działalność

183 125 58

500 23 24

50001

Handel Inspekcja Handlowa

64 612 64 612

229 229

64 098 64 098

285 285

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 2 000 281 1 569 150 31 31 14 170 14 170 73 115 61 698 40 149 212 878 134 853 150 090 11 12 13 12 891 12 882 9

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 593 417 590 717 2 700 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

600 25 26 27 28 29 893 251 590 717 238 190 64 154 190

60003 60031 60055 60095

Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejścia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalność

700 30 31 32 220 725 8 168 44 671 78 322 1 612 68 260 68 232 28 45 395 45 371 24 8 664 8 660 4

70005 70095

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność

710

46 114 1 462 150

71002 71004 71005 71012 71013 71014 71015 71035 71095 348 9 920 39 514 5 568 156 795 7 237 1 343 1 286 930 40 764 1 187 104 721 144 716 104 51 172 51 172 2 073 1 549

Działalność usługowa Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Cmentarze Pozostała działalność 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 267 176 78 330 348 9 920 40 846 6 498 199 135 8 424 1 597

– 73 –

750 43 44 45 46 47 48 49 426 4 94 1 229 039 1 207 228 776 23 18 565 1 014 1 433 414 186 397 939 776 23 14 906 400 142

75011 75018 75023 75045 75046 75095

Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Kwalifikacja wojskowa Komisje egzaminacyjne Pozostała działalność

40 464 40 464

3 233 610 1 197

752 50 51 1 864 338 5 662 5 662 974 974

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

15 15 4 813 4 813

3 447 3 447 151 384 143 698 5 292

1 226 1 226 14 945 7 036 7 909

754 52 53 54 55 56 57 58 2 070 097 161 958 1 892 169 7 456 3 330 3 189 1 995

75410 75411 75414 75415 75421 75495

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność

1 858 137 1 179 3 280 1 742 40 666 40 666

2 141 253 14 639 14 629 10

34 617 6 411 26 123 985 50 1 048

758 59 60 61 62

2 000 2 000

75814 75818 75820

Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Prywatyzacja

57 305 40 666 16 629 10

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 11 12 13 80 66 14 11 307 23 23

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 82 6 213 132 6 081 7 976 1 020 19 6 772 574 23 912 92 7 395 10 10 400 271 600 36 807 966 70 70 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

801 63 64 65 66 82 3 100 794 20 67 68 69 70 71 72 73 74 1 839 892 20 123 41 3 928 066 20 784 017 24 202 1 840 584 7 457 133 41 173 323 151 082 9 689 12 552 166 878 150 814 9 689 6 375

80136 80146 80195

Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność

851

85120 85132 85133 85141 85147 85152 85153 85156 75 76 6 931 12 39 626 3 983 1 258 308 13 304 1 258 308 2 390

85195

Ochrona zdrowia Lecznictwo psychiatryczne Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Centra zdrowia publicznego Zapobieganie i zwalczanie AIDS Zwalczanie narkomanii Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność

852

85201 85202 85203 85204 85205 85212 83 84 85 86 87 92 552 466 855 548 994 437 307 92 552 466 855 548 994 437 307 9 622 300 9 622 300

77 78 79 80 81 82

12 805 966 187 864 855 299 381 118 16 024

12 805 289 187 864 855 298 755 118 16 024

626

– 74 –

85213

85214 85216 85219 85220 88 89 90 91 92 170 21 525 77 519 2 657 355 522 170 21 525 77 519 2 657 355 471

85226 85228 85231 85295

Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność 12 39

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 504 4 500 14 214 14 214 281 128 604 1 793 206 9 339 9 339 20 20 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 68 969 68 774 195 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

853 93 94 95 96 97 98 1 158 135 823 100 100 28 284 28 058 226 97 97 384 384 281 128 574 30 1 793 29 002 14 788 29 002 14 788 78 832 78 137 195 500

85321 85332 85395

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy Pozostała działalność

854

85412

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

900

90002 90005 90007 90014 90095

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałasu i wibracji Inspekcja Ochrony Środowiska Pozostała działalność 99 100 101 102 103 104 132 042 135 823 100 130 854 130

206

921 105 106 107 108 83 621 33 218 50 288 115 54 856 5 160 49 581 115

92120 92121 92195

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Pozostała działalność

– 75 –

925 109 110 111 112 10 18 463 18 337 116 10 18 399 18 283 116 10

92502 92503 92595

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerwaty i pomniki przyrody Pozostała działalność

54 54

85/02 1 1 694 767 1 372 609

Województwo dolnośląskie

1 916 97

208 578 35 015

25 259 12 058

86 405 82 046

010

01002 01005 01008 01009 01022 7 1 000

Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 2 3 4 5 6 155 399 10 904 7 181 30 995 644 26 183 10 904 3 605 10 970 644

11 886

3 576 8 139

1 000

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

01023 01032 01033 01034 01041 01078 01095 8 9 10 11 12 13 14 50 122 60 21 61 61 1 104 1 104 3 530 15 16 17 621 21 1 786 1 165 1 750 7 620 6 444 17 937 5 352 64 979 593 4 31 25 34 1 746 7 539 6 419 17 781

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność

5 352 64 979

050

05003 05011

Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

600

600

500 18 19 49 800 49 800 114 2 280 4 614 114 6 894 257 4 406 4 406 23 23 4 343 4 343 40 40

50001

Handel Inspekcja Handlowa

600 20 21 22 23 57 065 49 800 2 280 4 985

60003 60031 60055

Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejścia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego

257

– 76 –

700 24 25 14 4 675 4 675 3 683 3 683

70005

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami

992 992 4 085 149

710

71005 71012 71013 71014 71015 71035 71095 14 29 008 27 773 61 1 105 69 87 73

Działalność usługowa Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Cmentarze Pozostała działalność 26 27 28 29 30 31 32 33 21 938 21 3 114 2 353 461 15 274 524 191 17 690 21 3 114 1 630 415 11 935 384 191

723 46 3 176 140

149

750

47 480 47 008 385 87 14

75011 75018 75045 75046 75095

Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Kwalifikacja wojskowa Komisje egzaminacyjne Pozostała działalność 34 35 36 37 38 39 87 877 86 156 61 1 490 156 14

7 543 7 543

3 759 3 759

752 40 41

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

278 278

50 50

228 228

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 232 232 434 317 200 10 709 9 958 4 035 2 100 1 735 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 149 649 149 139 268 242 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

754 42 43 44 45 46 47 164 625 12 290 150 874 702 242 517

75410 75411 75414 75415 75421

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe

758 48 49 447 9 438 227 351 774 32 2 66 409 64 478 1 931 950 950 5 373 5 373 5 373 5 373

75814

Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe

801 50 51 52 53 54 55 56 57 139 322 295 484 65 460 1 933 139 322 12 797 11 110 850 837 12 350 11 101 850 399

80136 80146 80195

Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność

851

85132 85133 85141 85156 58 59 740 12 60 61 62 63 64 610 896 610 896 853 749 63 700 14 215 883 853 737 63 700 14 215 883 87 924 845 87 924 105

85195

Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność

– 77 –

852

85202 85203 85205 85212

85213 65 66 67 68 69 70 71 72 7 152 45 507 46 000 41 936 1 423 3 700 20 18 317 7 152 45 507 46 000 41 936 1 423 3 700 20 18 305

85214 85216 85219 85226 85228 85231 85295

Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność 12

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 1 074 1 074 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

853 73 74 75 76 77 244 244 50 5 5 60 60 11 190 167 50 11 190 167 2 060 2 060 2 060 2 060 8 520 8 499 21 7 446 7 425 21

85321 85332

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy

854

85412

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

900 78 79 80 11 651 244 11 407

90005 90014

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Inspekcja Ochrony Środowiska

921 81 82 83 5 400 707 4 693 690 540 150 4 645 167 4 478

92120 92121

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

925 84 85 86 1 684 1 660 24 1 684 1 660 24

92502 92503

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerwaty i pomniki przyrody

– 78 –

85/04 1 33 1 389 609 1 211 385 1 273

Województwo kujawsko-pomorskie

148 803 28 373

12 132 7 184

16 016 13 287

010

01002 01005 01008 01009 01022

2 3 4 5 6

64 924 9 770 642 17 979 420

16 047 9 770 642 5 215 420

6 689

6 075

01023 01032 01033 01034 01041 13 14 15 1 752 1 002 750

Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 7 8 9 10 11 12 1 133 1 297 5 540 7 306 13 625 7 212 39 14 9 10 18 18 39

1 133 1 232 5 366 7 297 13 345

65 160 270

7 212 878 878 109 106 3 708

050

05003 05011

Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

708

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

150 16 17 44 44 44 44

15011

Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości

500 18 19 34 933 34 933 55 37 570 3 278 200 92 3 848 200 3 181 3 181 5 5 3 176 3 176

50001

Handel Inspekcja Handlowa

600 20 21 22 23 24 39 073 34 933 570 3 533 37

60003 60031 60055 60095

Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejścia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalność

700 25 26 10 862 2 2 039 10 40 2 1 989 100 100 2 066 2 066 1 989 1 989 77 77

70005

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami

710 27 28 29 30 31 32 33 32 1 249 172 9 197 212 28 119 27 033 80 1 006 8 73 65 36 109 35 269 781 59 13 003 10 32 1 289 172 11 288 212

71004 71005 71013 71014 71015 71035

Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Cmentarze

– 79 –

750 34 35 36 37 38 39 67 766 65 832 80 1 787 59 8

75011 75018 75045 75046 75095

Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Kwalifikacja wojskowa Komisje egzaminacyjne Pozostała działalność

1 650 1 650

1 815 1 815

752 40 41 99 029 98 808 221 242 242 105 105

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

137 137 378 378 7 771 7 072 544 155 2 330 2 030 110 190

754 42 43 44 45 46 47 109 508 7 450 100 838 654 221 345

75410 75411 75414 75415 75421

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe

758 48 49 50

75814 75818

Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe

5 655 4 700 955

4 700 4 700

955 955

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 309 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

801 51 52 53 54 309 196 710 354 59 45 166 43 861 1 002 329 319 10 55 56 57 58 109 600 242 559 44 239 1 012 109 600 8 995 7 620 708 667 8 686 7 620 708 358

80136 80146 80195

Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność

851

85132 85133 85141 85156 59 60 295 303 61 62 63 64 65 66 618 402 618 402 810 512 50 022 17 871 12 809 810 512 50 022 17 871 12 809 86 964 744 86 964 146

85195

Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność

852

85202 85203 85204 85205 85212

85213 67 68 69 70 71 72 73 6 725 32 679 20 076 31 842 1 612 3 425 27 037 6 725 32 679 20 076 31 842 1 612 3 425 27 037 561 561

– 80 –

85214 85216 85219 85226 85228 85295

Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność

853 74 75 76 77 78 1 223 1 223 612 612 4 454 4 439 15 3 893 3 878 15

85321 85332

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy

854

85412

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

611 611

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 11 12 13 206

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 206 144 62 5 4 4 100 100 7 075 130 5 7 075 130 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

900 79 80 81 82 1 562 1 562 7 622 144 62 7 416

90005 90007 90014

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałasu i wibracji Inspekcja Ochrony Środowiska

206

921 83 84 85 86 5 007 1 945 3 056 6 3 341 383 2 952 6

92120 92121 92195

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Pozostała działalność

925 87 88 2 023 2 023 2 023 2 023

92502

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe

85/06 1 125 35 552 1 618 092 1 275 662 2 326 194 885

Województwo lubelskie

121 933 9 118 2 054 6 928

23 286 18 154 4 762 5 584

010 2 3 4 5 6 81 922 13 080 7 318 17 747 124 18 973 13 080 502 5 235 124

01002 01005 01008 01009 01022

– 81 –

01023 01032 01033 01034 01041 01095 32 38 14 15 16 626 1 662 1 036

Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Pozostała działalność 7 8 9 10 11 12 13 15 100 1 9 52 52 38 3 162 2 436 9 219 5 214 15 782 7 808 32 3 162 2 421 8 983 5 213 15 773 984 984

136

7 808

050

05003 05011

Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

588

588

500 17 18

50001

Handel Inspekcja Handlowa

4 150 4 150

16 16

4 134 4 134

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 213 65 110 38 18 252 4 233 109 401 22 485 109 401 11 12 13 18 18

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 40 000 40 000 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

600 19 20 21 22 23 172 117 40 000 127 736 4 343 38

60003 60031 60055 60095

Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejścia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalność

700 24 25 52 46 6 44 479 79 400 215 43 295 43 080 3 050 3 050 34 2 348 12 854 44 2 274 10 329 207 2 426 2 062 2 062 1 990 1 990 27 27 45 45

70005

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami

710 26 27 28 29 30 31 15 332 44 2 354 12 683 207 44

71005 71013 71015 71035 71095

Działalność usługowa Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Nadzór budowlany Cmentarze Pozostała działalność

750 32 33 34 35 36 84 328 82 457 126 1 740 5 35 518 34 262 126 1 125 5

75011 75018 75045 75046

Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Kwalifikacja wojskowa Komisje egzaminacyjne

1 986 1 986

– 82 –

752 37 38 101 376 472 472 224 224 170 170

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

54 54 8 109 7 682 398 29 1 000 1 000 456 6 450 100 2 540 1 095 1 445 50 50

754 39 40 41 42 43 44 101 079 17 280 833 833 112 597 9 249 102 524 465 330 29

75410 75411 75414 75415 75421

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe

758 45 46 47 1 833 833 1 000

75814 75818

Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe

801 48 49 50 51 10 712 8 999 715 998

80136 80146 80195

Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność

10 256 8 993 715 548

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 427 25 2 51 791 49 635 1 521 264 264 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 52 53 54 55 56 57 112 943 41 41 248 636 49 924 1 523 112 943 41 41 196 154 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

851

85132 85133 85141 85152 85153 85156 58 59 400 635 60 61 62 63 64 65 644 698 644 698 860 590 48 886 21 441 15 863 860 590 48 886 21 441 15 863 83 088 1 076 83 088 41

85195

Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Zapobieganie i zwalczanie AIDS Zwalczanie narkomanii Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność

852

85202 85203 85204 85205 85212

85213

– 83 –

85214 85216 85219 85226 85228 85231 85295

Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność 66 67 68 69 70 71 72 73 4 728 42 393 33 215 32 075 932 6 473 650 24 221 4 728 42 393 33 215 32 075 932 6 473 650 24 221

853 74 75 76 77 2 155 490 2 155 490 4 817 4 817 4 222 4 222

85321

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

595 595 1 665 1 665

854

85412

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

900 78 79 8 852 8 852

90014

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska

3 3

8 849 8 849

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 4 4 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

921 80 81 82 4 960 1 362 3 598 1 311 1 255 56 3 645 107 3 538

92120 92121

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

925 83 84 1 143 1 143 1 143 1 143

92502

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe

85/08 1 32 546 17 043 19 643 17 589 800 685 644 203 1 121 102 516 25 482

Województwo lubuskie

27 363 23 326 822 16 504

010 2 3 4 5 6 75 338 5 108 1 918 42 547 90 14 748 5 108 550 9 000 90

01002 01005 01008 01009 01022

01023 01032 01033 01034 01041 2 15 15 13 14 15 883 71 1 501 618 71 20 20 598 598

– 84 –

Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 7 8 9 10 11 12 1 247 1 821 4 113 4 789 7 705 6 000 1 247 1 819 4 098 4 774 7 705

6 000 812

050

05003 05011

Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

812

500 16 17 21 820 21 820 2 931 2 931

50001

Handel Inspekcja Handlowa

9 9 100 100

2 922 2 922 3 328 3 328

600 18 19 20 25 248 21 820 3 428

60003 60055

Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Inspekcja Transportu Drogowego

700 21 22

70005

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami

848 848

726 726

4 4

118 118

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 9 386 5 1 641 150 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

710

71004 71005 71012 71013 71014 71015 71035 32 2 083 2 102 350 4 639 180 5 50 10 1 431 13 184 12 583 111 490 8 63 42 31 31 26 496 26 383 6 393 6 393

Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Cmentarze 23 24 25 26 27 28 29 30 11 032 150 32 2 083 2 152 360 6 075 180

750 31 32 33 34 35 36 49 006 48 292 111 498 63 42

75011 75018 75045 75046 75095

Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Kwalifikacja wojskowa Komisje egzaminacyjne Pozostała działalność

2 902 2 902

752 37 38 58 783 300 300 428 65 6 717 6 224 312 312 113 113 10 10 189 189

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

754 39 40 41 42 43 44 58 665 75 43 67 623 6 877 60 135 503 43 65

75410 75411 75414 75415 75421

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe

1 500 30 1 470

323 323

– 85 –

758 45 46 800 800

75818

Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe

800 800 193

801 47 48 49 50 51 52 53 54 125 050 25 290 649 65 388 98 547 5 058 4 324 309 425

80136 80146 80195

Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność

193 390 40 65 388

4 865 4 324 309 232 26 113 25 250 649

851

85132 85133 85141 85156 55 56 33 156 567

85195

Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność

33 156 3

350

214

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 57 58 59 60 61 62 313 893 313 893 422 597 24 197 8 455 30 678 422 597 24 197 8 455 30 678 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

852

85202 85203 85204 85205 85212

85213 63 64 65 66 67 68 69 3 900 21 000 25 000 8 418 610 610 15 806 3 900 21 000 25 000 8 418 610 610 15 806

85214 85216 85219 85226 85228 85295

Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność

853 70 71 72 73 60 10 25 25 16 11 11 16 2 000 320 1 680 4 943 2 000 320 1 680 2 800 2 800 2 450 2 450 350 350

85321

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

854

– 86 –

85412

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

900 74 75 76 77 78 463 463 5 019 10 25 25 4 959

90002 90005 90007 90014

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałasu i wibracji Inspekcja Ochrony Środowiska

4 943

921 79 80 81 2 587 788 1 799

92120 92121

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

2 113 325 1 788

925 82 83 935 935

92502

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe

935 935

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 2 576 65 1 279 3 365 31 192 4 921 186 124 10 031 11 12 13 16 787 12 986 1 613 3 293

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 1 2 3 4 5 6 65 580 10 808 3 163 11 895 98 16 416 10 808 271 5 237 98 1 464 360 1 248 842 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

85/10

Województwo łódzkie

010

01002 01005 01008 01009 01022

01023 01032 01033 01034 01041 01095 2 50 3 10 2 27 22 22 1 185 1 185 9 40 40 6 78 116 77 14 15 16 579 27 1 826 1 247

Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Pozostała działalność 7 8 9 10 11 12 13 3 140 1 339 7 220 5 464 14 362 8 080 11 3 140 1 331 7 092 5 345 14 275

8 080

050

05003 05011

Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

552

552

– 87 –

500 17 18 26 393 26 393 70 10 80 5 096 5 096 20 20

50001

Handel Inspekcja Handlowa

4 991 4 991 4 760 480 4 280

85 85 95

600

60003 60031 60055 60095

Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejścia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalność 19 20 21 22 23 31 328 26 393 480 4 445 10

95

700 24 25 14 425 3 071 3 071 2 370 2 370

70005

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami

701 701 5 2 478 75 295

710

71004 71005 71013 71015 71035 71095

Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Nadzór budowlany Cmentarze Pozostała działalność 26 27 28 29 30 31 32 17 203 75 40 3 870 12 650 207 361

40 3 845 10 017 207 316

5

25 2 333 45

295

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 103 103 371 20 33 44 263 43 839 1 434 1 434 11 12 13 1 961 1 961

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

750 33 34 35 36 37 38 78 105 76 697 32 1 241 58 77 30 344 29 360 32 870 38 44

75011 75018 75045 75046 75095

Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Kwalifikacja wojskowa Komisje egzaminacyjne Pozostała działalność

752 39 40 137 252 302 302 150 118 163 9 359 9 091 1 864 258 1 228 215 517 517 27 27 490 490

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

754 41 42 43 44 45 46 136 854 338 60 150 065 10 939 138 082 703 60 281

75410 75411 75414 75415 75421

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe

1 288 1 288

758 47 48 938 5 933 204 705 1 036 62 1 3 1 285 1 285 1 285 1 285

75818

Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe

801 49 50 51 52 57 733 51 888 1 949 3 391 12 509 10 004 1 005 1 500 11 551 9 979 1 005 567

– 88 –

80136 80146 80195

Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność

20 20

851

304 288

85132 85133 85141 85147 85152 85156 121 206 62 59 60 83 340 1 572 83 340 97

53 54 55 56 57 58

263 778 52 238 1 950 121 206 3 410 62

16

85195

Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Centra zdrowia publicznego Zapobieganie i zwalczanie AIDS Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność 970

505 606

852

85201 85202 85203 85204 85205

Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 61 62 63 64 65 66 808 841 21 55 296 19 617 21 472

808 235 21 55 296 19 011 21 472

606

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 67 574 404 574 404 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

85212

85213 68 69 70 71 72 73 74 75 1 175 1 175 20 20 5 801 28 785 56 327 40 161 1 395 2 150 52 24 339 5 801 28 785 56 327 40 161 1 395 2 150 52 24 339

85214 85216 85219 85226 85228 85231 85295

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność

853 76 77 78 79 80 100 100 5 5 9 897 9 897 2 479 799 1 680 304 304 43 43 2 479 799 1 680 6 036 6 035 1 4 841 4 840 1

85321 85332

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy

854

85412

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

– 89 –

900 81 82 83 1 250 1 250 10 306 100 10 206

90005 90014

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Inspekcja Ochrony Środowiska

921 84 85 86 4 677 1 610 3 067

92120 92121

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

3 384 360 3 024

925 87 88 1 658 1 658 1 658 1 658

92502

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe

85/12 1 1 792 764

Województwo małopolskie

1 558 120

1 697 11

205 626 25 350 8

10 234 3 816 325 3 391

17 087 13 193 898 3 187

010 2 3 4 5 6

01002 01005 01008 01009

Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne

57 420 8 000 2 179 12 129 550

15 050 8 000 948 5 551 550

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

01022

1 10 100

01023 01032 01033 01034 01041 01095 1

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Pozostała działalność 7 8 9 10 11 12 13 570 1 264 7 000 5 389 11 230 9 108 1 570 1 263 6 990 5 289 11 230

9 108

020 14 15 16 17 18 687 35 1 370 683 35 20 20 663 663 35 35 35 35

02001

Leśnictwo Gospodarka leśna

050

05003 05011

Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

652

652

500 19 20 35 700 33 000 2 700 100 14 114 3 757 10 3 747 4 592 4 592 24 24 4 568 4 568

50001

Handel Inspekcja Handlowa

– 90 –

600 21 22 23 24 25 39 571 33 000 2 710 3 847 14

60003 60031 60055 60095

Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejścia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalność

700 26 27 17 366 5 923 5 923 5 423 5 423

70005

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami

500 500 6 6 638 3

710

71004 71005 71013 71014 71015 71035 34 2 383 500 14 049 400 33 050 31 902 26 950 172

Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Cmentarze 28 29 30 31 32 33 34 24 010 3 34 2 390 1 128 19 008 1 447

6

7 628 4 953 1 047 70 70 63 786 63 319 97 20 350 5 968 5 968 3 039 3 039

750 35 36 37 38 39 40

75011 75018 75045 75046 75095

Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Kwalifikacja wojskowa Komisje egzaminacyjne Pozostała działalność

105 913 104 298 26 1 047 192 350

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

752 41 42 140 643 330 330 300 93 150 150 479 2 477 230 494 632 117 60 124 57 649 1 987 10 407 10 014 805 805 149 149 206 206 450 450

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

754 43 44 45 46 47 48 140 535 68 40 5 831 5 831 151 583 10 547 140 535 368 40 93

75410 75411 75414 75415 75421

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe

203 203

758 49 50 51 5 981 5 831 150

75814 75818

Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe

801 52 53 54 55 56 57 58 59 138 400 291 250 57 766 1 987 138 400 13 894 12 663 386 845 13 415 12 661 386 368

80136 80146 80195

Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność

851

85132 85133 85141 85156 60 61 515 62 63 64 65 66 834 395 834 395 1 063 949 76 031 29 023 977 1 063 949 76 031 29 023 977 91 800 1 297 91 800 294 488

– 91 –

85195

Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność

852

85202 85203 85205 85212

85213 67 68 69 70 71 72 73 6 100 19 944 36 640 27 887 2 306 5 200 25 446

85214 85216 85219 85226 85228 85295

Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność 6 100 19 944 36 640 27 887 2 306 5 200 25 446

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 1 1 772 772 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

853 74 75 76 77 78 70 70 10 9 067 10 9 067 1 805 1 805 1 805 1 805 5 130 5 120 10 4 357 4 347 10

85321 85332

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy

854

85412

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

900 79 80 81 5 500 5 500 9 147 70 9 077

90005 90014

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Inspekcja Ochrony Środowiska

921 82 83 84 85 9 918 6 297 3 522 99 4 418 797 3 522 99

92120 92121 92195

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Pozostała działalność

925 86 87 88 468 448 20 468 448 20

92502 92503

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerwaty i pomniki przyrody

– 92 –

85/14 1 45 2 656 989 2 246 270 2 880

Województwo mazowieckie

341 130 52 669 145

41 248 10 291

25 461 20 162

010

01002 01005 01008 01009 01022

2 3 4 5 6

118 737 18 808 2 168 35 151 510

35 570 18 808 2 000 14 200 510

10 291

23 10 660

01023 01032 01033 01034 01041 01095

Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Pozostała działalność 7 8 9 10 11 12 13 5 400 2 478 10 272 9 616 24 803 9 479 52 52

7 10 18 10

5 400 2 471 10 262 9 598 24 793

9 479

020 14 15

02001

Leśnictwo Gospodarka leśna

80 80

80 80

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 11 12 13 560

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 16 17 18 597 36 1 3 220 2 623 36 121 121 2 302 2 302 201 200 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

050

05003 05011

Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

560

500 19 20 73 715 73 715 200 39 15 438 5 645 239 21 083 7 384 7 384 22 22 7 362 7 362

50001

Handel Inspekcja Handlowa

600 21 22 23 24 25 95 037 73 715 15 438 5 845 39

60003 60031 60055 60095

Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejścia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalność

700 26 27 26 096 37 4 991 78 23 353 23 353 7 853 7 853 1 500 1 500 14 000 14 000

70005

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami

710

71002 71005 71013 71014 71015 71035 12 1 764 1 812 20 544 1 964 37 200 180 4 533 49 518 47 943 75 1 500 20 7 188 161 93 177 92 897 280

Działalność usługowa Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Cmentarze 28 29 30 31 32 33 34 31 124 78 12 1 964 1 992 25 114 1 964

– 93 –

750 35 36 37 38 39 150 442 148 560 75 1 800 7

75011 75018 75045 75095

Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Kwalifikacja wojskowa Pozostała działalność

5 159 5 159

2 400 2 400

752 40 41 236 550 449 449 150 150

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

299 299 435 435 18 395 17 943 6 500 2 000 4 500 2 339 2 339

754

75410 75411 75414 75415 75421 75495

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność 42 43 44 45 46 47 48 264 219 22 717 238 678 476 404 202 1 742

234 178 226 404 1 742

250 202

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

758 49 50 51 634 12 622 386 338 1 130 214 96 419 93 606 2 441 5 000 5 000 360 350 10 360 350 10

75818 75820

Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Prywatyzacja

801 52 53 54 55 56 57 58 59 228 948 488 887 98 820 2 441 228 948 20 865 18 669 853 1 343 20 231 18 657 853 721

80136 80146 80195

Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność

851

85132 85133 85141 85156 60 61 916 10 372 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 10 110 28 862 75 000 56 589 10 110 28 862 75 000 56 589 1 074 232 1 074 232 1 421 971 120 109 440 26 760 40 1 076 1 421 961 120 109 440 26 760 40 1 076 156 900 1 778 156 900 490

85195

Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność

852

85201 85202 85203 85204 85205 85212

– 94 –

85213

85214 85216 85219 85220 73 74 75 76 77 170 3 007 8 043 1 360 27 162 170 3 007 8 043 1 360 27 152

85226 85228 85231 85295

Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność 10

853 78 79

85321

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

6 210 6 210

5 829 5 829

381 381

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 80 81 2 518 1 700 818 2 518 1 700 818 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

854

85412

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

900 82 83 450 450 10 10 13 978 13 978 19 19 13 862 13 862 97 97

90014

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska

921 84 85 86 7 731 666 7 065 7 271 216 7 055

92120 92121

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

925 87 88 89 424 409 15 424 409 15

92502 92503

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerwaty i pomniki przyrody

85/16 1 28 18 914 602 826 491 933 744 88 097

Województwo opolskie

6 231 4 328 138 4 190

15 821 12 754 394 3 900

010 2 3 4 5 6 45 300 4 906 1 022 11 890 80 9 276 4 906 490 3 800 80

– 95 –

01002 01005 01008 01009 01022

01023 01032 01033 01034 01041

Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 7 8 9 10 11 12 664 857 3 639 5 999 7 783 8 460 3 16 6 3 664 854 3 623 5 993 7 780

8 460

020 13 14 15 16 17 1 281 650 631 8 8

02001

Leśnictwo Gospodarka leśna

8 8 49 26 26 49 624 624 2 580

050

05003 05011

Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

2

580

500 18 19

50001

Handel Inspekcja Handlowa

2 211 2 211

9 9

2 202 2 202

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 71 71 2 379 2 379 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 22 900 22 900 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

600 20 21 22 750 750 25 350 22 900 2 450

60003 60055

Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Inspekcja Transportu Drogowego

700 23 24 25 3 1 522 20 1 502 1 116 1 112 4 366 362 4

70005 70095

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność

710

71013 71014 71015 71035 3 11 931 11 607 324 20 20 1 501 1 501

Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Cmentarze 26 27 28 29 30 7 009 1 110 104 5 691 104 5 484 1 090 104 4 186 104

750 31 32 33 34 37 121 36 633 408 80 21 195 21 031 84 80

75011 75045 75046

Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa Komisje egzaminacyjne

2 474 2 474

752 35 36 61 061 61 000 61 167 167 6 335 6 092 92 151 238 238 110 110 128 128

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

– 96 –

754 37 38 39 40 41 42 67 576 6 272 61 000 92 61 151

75410 75411 75414 75415 75421

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe

13 13

758 43 44 800 800

75818

Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe

800 800 228 28 200

801 45 46 47 48 5 783 5 136 302 345

80136 80146 80195

Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność

5 555 5 108 302 145

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 181 4 1 22 887 22 056 695 400 400 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 49 50 51 52 52 013 106 926 22 460 696 52 013 83 458 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

851

85132 85133 85141 85156 53 54 176 136 55 56 57 58 59 196 273 196 273 293 436 31 000 6 407 824 293 436 31 000 6 407 824 31 380 377 31 380 65

85195

Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność

852

85202 85203 85205 85212

85213 60 61 62 63 64 65 66 67 1 719 20 400 11 161 13 215 636 1 550 15 10 236 1 719 20 400 11 161 13 215 636 1 550 15 10 236

85214 85216 85219 85226 85228 85231 85295

Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność

– 97 –

853 68 69 70 71 1 110 954 1 110 954 1 453 1 453 1 324 1 324

85321

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

129 129 156 156

854

85412

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

900 72 73 3 129 3 129

90014

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska

11 11 728 728

3 118 3 118

921 74 75 76 2 515 1 050 1 465

92120 92121

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

1 787 322 1 465

925 77 78

92502

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe

464 464

464 464

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 1 242 72 50 2 707 6 816 32 115 12 113 175 455 43 603 11 12 13 28 337 18 390 3 738 6 920

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 1 2 3 4 5 6 79 776 11 186 6 795 19 136 180 17 086 11 186 300 5 400 180 1 531 094 1 282 457 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

85/18

Województwo podkarpackie

010

01002 01005 01008 01009 01022

01023 01032 01033 01034 01041 01078 01095 2 42 9 6 30 400 56 2 104 20 12 76 76 1 424 1 424 13 52 50 2 15 16 17 614 12 2 164 1 550

Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność 7 8 9 10 11 12 13 14 1 721 1 394 7 862 6 247 17 490 5 556 2 176 33 1 721 1 362 7 420 6 182 15 380

5 556 2 176

050

05003 05011

Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

600

600

– 98 –

500 18 19 54 000 54 000 151 31 120 3 540 3 540 9 9

50001

Handel Inspekcja Handlowa

3 481 3 481 12 630 7 939 4 691

50 50 25 688 25 438 250 333 333

600 20 21 22 23 92 802 54 000 33 741 5 061

60003 60031 60055

Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejścia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego

700 24 25 15 287 1 431 1 431 1 358 1 358

70005

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami

73 73 6 2 539 19 350

710

71004 71005 71012 71013 71015 71035 71095

Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Nadzór budowlany Cmentarze Pozostała działalność 26 27 28 29 30 31 32 33 18 182 19 7 1 663 3 577 11 998 590 328

7 1 663 3 525 9 324 590 178

6

52 2 468

200 150

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 75 75 42 062 41 854 2 340 2 340 11 12 13 2 533 2 533

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

750

75011 75018 75023 75045 75046 75095 138 70

Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Kwalifikacja wojskowa Komisje egzaminacyjne Pozostała działalność 34 35 36 37 38 39 40 70 839 68 976 67 23 1 629 134 10 23 829 22 174 67 23 1 491 64 10

752 41 42 108 535 108 434 101 86 1 255 1 255 385 7 378 199 36 2 50 50 167 90 239 239 7 990 7 737 1 510 500 830 90 188 188 100 100 88 88

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

754 43 44 45 46 47 48 2 449 2 449 124 755 8 495 115 726 257 101 176

75410 75411 75414 75415 75421

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe

6 481 19 6 462

758 49 50 51 82 3 704 2 449 1 255

75814 75818

Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe

– 99 –

801 52 53 54 55 82 195 279 56 57 58 59 106 449 245 279 46 268 2 561 107 049 9 313 8 181 436 696

80136 80146 80195

Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność

8 796 8 124 436 236 48 701 45 932 2 359

851

85132 85133 85141 85156 60 61 88 800 601 88 800 30

1 100 300 200 600

85195

Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność

161

410

852 62 63 64 65 846 625 54 151 26 148 1 783

85202 85203 85205

Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

846 625 54 151 26 148 1 783

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 66 647 667 647 667 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

85212

85213 67 68 69 70 71 72 73 500 500 4 774 31 620 18 462 20 173 700 12 593 28 554 4 774 31 620 18 462 20 173 700 12 593 28 554

85214 85216 85219 85226 85228 85295

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność

853 74 75 76 77 78 1 735 1 435 300 1 735 1 435 300 6 573 6 541 32 6 073 6 041 32

85321 85332

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy

854

85412

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

900 79 80 9 532 9 532 8 8 10 219 10 219 22 22 9 897 9 897

90014

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska

300 300 50 50

– 100 –

921 81 82 83 13 194 9 906 3 288

92120 92121

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

3 604 374 3 230

925 84 85 775 775 775 775

92502

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe

85/20 1 841 424

Województwo podlaskie

667 634

949 27

128 393 27 122

14 077 4 141

30 371 12 847

010

01002 01005 01008 01009

Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne 2 3 4 5 6 57 935 7 060 5 074 12 024 158

13 798 7 060 2 129 4 437 158

4 141

2 945 3 446

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

01022

2 25

01023 01032 01033 01034 01041 01095 14 24 61 61 1 090 1 090 14 15 16 684 24 1 835 1 151

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Pozostała działalność 7 8 9 10 11 12 13 1 331 1 313 6 006 5 450 13 049 6 456 14 1 331 1 311 5 981 5 450 13 049

6 456

050

05003 05011

Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

660

660

500 17 18 21 300 21 300 65 77 6 618 3 535 142 10 153 3 811 3 811 15 15 3 796 3 796

50001

Handel Inspekcja Handlowa

600 19 20 21 22 52 999 21 300 28 087 3 612

8 873 8 873

12 531 12 531

60003 60031 60055

Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejścia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego

– 101 –

700 23 24 1 130 1 130 680 680

70005

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami

450 450 1 946

710

71005 71013 71014 71015 71035

Działalność usługowa Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Cmentarze 25 26 27 28 29 30 9 446 32 1 517 160 7 637 100 7 500 32 1 517 160 5 691 100

1 946

750 31 32 33 34 48 774 48 061 680 33

75011 75045 75046

Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa Komisje egzaminacyjne

16 481 15 933 538 10

18 18

29 332 29 167 142 23

366 366

2 577 2 577

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

752 35 36 63 398 63 398 222 20 600 600 185 4 181 111 684 225 20 1 31 408 29 821 1 061 257 120 251 251 7 460 7 218 377 304 304 289 289 15 15

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

754 37 38 39 40 41 372 372 73 242 9 225 63 655 342 20

75410 75411 75414 75421

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe

1 756 1 756

758 42 43 44 972 372 600

75814 75818

Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe

801 45 46 47 48 49 50 51 52 69 104 143 622 30 146 1 062 69 104 305 305 5 539 5 098 100 341 5 354 5 094 100 160

80136 80146 80195

Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność

851

85132 85133 85141 85156 53 54 204 55 56 57 58 59 60 302 701 302 701 429 329 46 26 070 7 302 1 014 429 329 46 26 070 7 302 1 014 42 540 770 42 540 40 526

– 102 –

85195

Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność

852

85201 85202 85203 85205 85212

85213 61 62 63 64 65 66 67 68 2 693 35 180 19 000 15 558 712 2 170 250 16 633

85214 85216 85219 85226 85228 85231 85295

Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność 2 693 35 180 19 000 15 558 712 2 170 250 16 633

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

853 69 70 71 72 456 456 456 456 2 308 2 308 2 015 2 015 293 293

85321

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

854

85412

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

900 73 74 270 270 1 1 6 415 6 415 24 24 6 391 6 391

90014

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska

921 75 76 77 2 524 318 2 206 2 253 48 2 205

92120 92121

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

925 78 79 80 783 776 7 783 776 7

92502 92503

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerwaty i pomniki przyrody

85/22 1 92 1 458 308 1 252 583 1 518

Województwo pomorskie

160 379 28 322

16 047 10 099 235 9 714

27 781 23 608 395 17 009

– 103 –

010 2 3 4 5 6 87 611 9 190 1 330 42 123 200 25 490 9 190 700 15 400 200

01002 01005 01008 01009 01022

01023 01032 01033 01034 01041 13 14 15 3 056 1 373 1 683 78

Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 7 8 9 10 11 12 1 300 1 921 6 220 6 656 12 467 6 204 10 70 1 11 70 70 78

1 300 1 911 6 000 6 655 12 456

150

6 204 1 303 1 303 5 1 600

050

05003 05011

Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

5

1 600

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

150 16 17 58 58 58 58

15095

Przetwórstwo przemysłowe Pozostała działalność

500 18 19 40 440 40 440 73 4 800 2 937 26 73 7 737 26 3 976 3 976 20 20 3 956 3 956

50001

Handel Inspekcja Handlowa

600 20 21 22 23 48 276 40 440 4 800 3 036

60003 60031 60055

Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejścia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego

700 24 25 11 2 349 175 3 362 3 362 2 900 2 900 292 292 170 170

70005

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami

710

71005 71013 71014 71015 71035 71095 11 2 349 156 151 5 41 006 40 957 49

Działalność usługowa Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Cmentarze Pozostała działalność 26 27 28 29 30 31 32 175 1 581 1 581 14 779 3 1 719 572 11 727 400 358 12 244 3 1 719 572 9 192 400 358

– 104 –

750 33 34 35 36 37 69 020 68 107 17 854 42 23 704 22 845 17 800 42

75011 75018 75045 75046

Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Kwalifikacja wojskowa Komisje egzaminacyjne

2 573 2 573

752 38 39 106 178 105 774 404 570 570

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

254 254 211 211 8 340 8 078 262

316 316 2 773 2 588 125 60

754 40 41 42 43 44 45 2 567 2 567 117 502 8 289 108 362 387 404 60

75410 75411 75414 75415 75421

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe

758 46 47 48

75814 75818

Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe

3 567 2 567 1 000

800 800

200 200

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 379 15 364 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

801 49 50 51 52 171 239 5 95 4 44 670 1 690 537 53 54 55 56 57 103 358 218 961 5 45 302 1 694 103 358 495 46 690 537 9 905 8 824 311 770 9 526 8 809 311 406

80136 80146 80195

Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność

851

85120 85132 85133 85141 85156 58 59 396 2 20 20 330 60 61 62 63 64 668 532 668 532 859 580 50 997 16 866 810 859 558 50 997 16 846 810 67 800 802 67 800 76

85195

Ochrona zdrowia Lecznictwo psychiatryczne Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność

852

85202 85203 85205 85212

85213 65 66 67 68 69 70 71 72 8 131 15 823 48 777 19 284 1 223 7 684 10 21 443 8 131 15 823 48 777 19 284 1 223 7 684 10 21 441

– 105 –

85214 85216 85219 85226 85228 85231 85295

Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność 2

853 73 74 75 76 2 234 2 234 1 771 1 771 4 473 4 473 3 705 3 705

85321

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

768 768 463 463

854

85412

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

900 77 78

90014

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska

6 200 6 200

10 10

6 060 6 060

130 130

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 1 1 15 15 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

921 79 80 81 3 248 900 2 348 721 701 20 2 511 199 2 312

92120 92121

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

925 82 83 1 930 1 930 1 930 1 930

92502

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe

85/24 1 37 367 7 172 29 317 7 855 2 078 571 1 793 347 2 338 250 260 15 750

Województwo śląskie

16 876 12 911 2 399 3 825

010 2 3 4 5 6 62 769 7 420 5 742 13 073 177 12 649 7 420 2 976 2 076 177

01002 01005 01008 01009 01022

– 106 –

01023 01032 01033 01034 01041 4 20 10 3

Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 7 8 9 10 11 12 817 1 824 6 594 8 230 12 205 6 687 817 1 800 6 278 8 220 12 202 20 296

6 687

020 13 14 15 16 17 729 29 1 678 949 29 3 3 3 3

02001

Leśnictwo Gospodarka leśna

050

05003 05011

Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

63 63

886 886

700

700

500 18 19 4 978 4 978

50001

Handel Inspekcja Handlowa

15 15 33 000 33 000 80

4 963 4 963 7 568

600 20 21 22 23

60003 60031 60055

Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejścia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego

40 648 33 000 1 950 5 698

80

1 950 5 618

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 1 004 1 004 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

700 24 25 26 7 3 643 38 9 464 9 440 24 8 460 8 436 24

70005 70095

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność

710

71005 71012 71013 71014 71015 71035 7 3 643 38 34 659 33 268 1 303 88 65 266 200 1 4 000 4 000

Działalność usługowa Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Cmentarze 27 28 29 30 31 32 33 25 101 6 3 060 2 723 483 18 277 552 21 413 6 3 060 2 723 483 14 589 552

750 34 35 36 37 38 119 717 117 749 1 723 87 158 77 541 77 030 419 87 5

75011 75045 75046 75095

Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa Komisje egzaminacyjne Pozostała działalność

3 251 3 251

752 39 40 210 449 432 432 14 244 12 298 1 185 538 223 2 250 2 250 595 15 580 327 751 798 79 199 509 577 577 307 307

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

270 270

– 107 –

754 41 42 43 44 45 46 47 210 207 187 55 2 451 2 451 227 240 13 960 211 092 1 372 55 538 223

75410 75411 75414 75415 75421 75495

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność

2 115 1 230 885

758 48 49 50 5 701 2 451 3 250

75814 75818

Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe

1 000 1 000 14

801 51 52 53 54 20 316 18 093 1 149 1 074

80136 80146 80195

Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność

19 707 18 078 1 149 480 74 249 71 956 2 283 10 436 400 36

14

851 55 56 57 58 59

85132 85133 85141 85152

Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Zapobieganie i zwalczanie AIDS

403 234 72 435 2 319 199 509 10

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

85156 60 61 719 62 63 64 65 66 852 507 852 507 1 131 216 79 032 19 531 1 942 1 131 216 79 032 19 531 1 942 127 848 1 113 127 848 394

85195

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność

852

85202 85203 85205 85212

85213 67 68 69 70 71 72 73 74 645 645 6 932 40 735 49 191 46 453 3 145 4 798 100 26 850 6 932 40 735 49 191 46 453 3 145 4 798 100 26 850

85214 85216 85219 85226 85228 85231 85295

Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność

– 108 –

853 75 76 77 78 79 129 25 104 1 734 854 35 1 734 854 6 525 6 439 86 5 880 5 794 86

85321 85332

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy

854

85412

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

880 880 9 353

900 80 81 82 83 2 434 2 434 9 517 25 104 9 388

90002 90005 90014

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Inspekcja Ochrony Środowiska

35 10 10

9 353 36 36

921 84 85 86 6 183 3 124 3 059

92120 92121

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

3 703 690 3 013

925 87 88 89

92502 92503

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerwaty i pomniki przyrody

1 970 1 920 50

1 970 1 920 50

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 1 010 59 467 5 088 19 193 5 655 106 815 14 355 11 12 13 13 926 11 535 2 044 2 812

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 1 2 3 4 5 6 49 107 7 853 3 065 12 098 53 12 665 7 853 554 4 198 53 921 395 785 289 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

85/26

Województwo świętokrzyskie

010

01002 01005 01008 01009 01022

01023 01032 01033 01034 01041 01095 5 26 15 13 100 7

Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Pozostała działalność 7 8 9 10 11 12 13 640 1 054 4 160 4 662 8 836 6 679 7 640 1 049 4 034 4 647 8 823

6 679

020 14 15 16 17 18 696 28 1 118 422 28 11 11 411 411 20 20 20 20

02001

Leśnictwo Gospodarka leśna

050

– 109 –

05003 05011

Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

668

668

500 19 20 27 920 27 920 71 71 2 111 2 111 7 7

50001

Handel Inspekcja Handlowa

2 094 2 094 2 808 2 808

10 10 50 50

600 21 22 23 30 849 27 920 2 929

60003 60055

Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Inspekcja Transportu Drogowego

700 24 25 2 420 2 420

70005

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 000 1 000 2

1 420 1 420 1 526 130

710

71005 71013 71014 71015 71035 71095

Działalność usługowa Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Cmentarze Pozostała działalność 26 27 28 29 30 31 32 8 312 60 1 275 265 6 282 215 215

6 654 60 1 220 260 4 699 215 200

2

55 5 1 451 15

130

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 136 136 4 250 4 250 11 12 13 1 723 1 723

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 13 052 12 299 753 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

750 33 34 35 36 51 376 49 835 774 767 32 215 31 427 21 767

75011 75045 75095

Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa Pozostała działalność

752 37 38 64 906 64 859 47 1 721 1 721 800 193 10 183 108 317 15 23 1 274 800 210 2 300 150 246 246 7 328 7 118 2 450 180 180 180 180

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

754 39 40 41 42 43 74 930 7 364 67 159 360 47

75410 75411 75414 75415

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

758 44 45 46 2 521 1 721 800

75814 75818

Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe

801 47 48 49 50 27 509 26 920 589 6 044 5 220 485 339 5 851 5 210 485 156

80136 80146 80195

Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność

– 110 –

851 51 52 53 54 55 56 472 136 956 15 27 799 590 56 472

856 856

85120 85132 85133 85141 85156 56 57 58 59 60 61 62 421 262 542 965 38 209 10 964 458 542 965 38 209 10 964 458 421 262 51 828 252 51 828 2 250

85195

Ochrona zdrowia Lecznictwo psychiatryczne Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność

852

85202 85203 85205 85212

Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

85213 63 64 65 66 67 68 69 4 400 11 753 20 010 10 009 412 4 520 20 968 4 400 11 753 20 010 10 009 412 4 520 20 968

85214 85216 85219 85226 85228 85295

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność

853 70 71 72 73 100 100 936 936 3 3 8 8 3 717 3 717 100 100 1 009 1 009 1 009 1 009 3 174 3 174 2 737 2 737 437 437

85321

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

854

85412

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

900 74 75 76 3 925 3 825 100

90014 90095

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska Pozostała działalność

– 111 –

921 77 78 79 3 065 1 088 1 977

92120 92121

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

2 126 152 1 974

925 80 81 1 313 1 313 1 259 1 259

92502

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe

54 54

85/28 1 1 204 093 1 023 700

Województwo warmińsko-mazurskie

1 056 52

146 302 28 093 10

15 470 8 632

17 565 14 162

010

01002 01005 01008 01009 01022 7 1 304

Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 2 3 4 5 6 70 992 7 129 727 28 953 140

20 053 7 129 717 12 067 140

8 632

8 254

1 304

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 10 30 4 8 1 439 5 839 5 980 13 521 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 8 9 10 11 12 13 14 15 854 36 18 3 232 2 378 36 90 90 2 220 2 220 86 68 1 449 5 869 5 984 13 529 5 908 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

01023 01032 01033 01034 01041

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

5 908 800

050

05003 05011

Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

800

150 16 17 50 50 50 50

15011

Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości

500 18 19 32 145 32 145 120 128 12 10 018 3 145 40 260 13 203 5 500 5 500 2 954 2 954 13 13 2 896 2 896 45 45

50001

Handel Inspekcja Handlowa

600

9

60003 60031 60055 60095

Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejścia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalność 20 21 22 23 24 51 117 32 145 15 638 3 282 52

9

– 112 –

700 25 26 7 953 7 843 843 727 727

70005

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami

116 116 1 959 40 45

710

71004 71005 71013 71014 71015 71035 2 1 028 140 6 368 415

Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Cmentarze 27 28 29 30 31 32 33 9 964 40 2 1 058 150 8 299 415

7

30 10 1 879

45

750 34 35 36 57 080 56 551 529

75011 75045

Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa

17 503 17 032 471

62 62

36 049 35 991 58

872 872

2 594 2 594

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

752 37 38 78 702 77 824 878 33 1 400 1 400 161 8 153 157 964 113 33 35 361 34 539 822 136 45 280 280 7 855 7 686 145 100 315 315 240 240 75 75

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

754 39 40 41 42 43 44 357 357 86 982 8 066 77 824 181 878 33

75410 75411 75414 75415 75421

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe

758 45 46 47 1 757 357 1 400

75814 75818

Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe

801 48 49 50 51 52 53 54 55 91 885 193 438 34 572 822 91 885 6 385 5 838 265 282 6 224 5 830 265 129

80136 80146 80195

Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność

851

85132 85133 85141 85156 56 57 80 58 59 60 61 62 519 900 519 900 700 911 49 063 33 612 1 497 700 911 49 063 33 612 1 497 66 048 111 66 048 31

– 113 –

85195

Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność

852

85202 85203 85205 85212

85213 63 64 65 66 67 68 69 5 622 22 972 17 013 23 179 807 3 218 24 028

85214 85216 85219 85226 85228 85295

Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność 5 622 22 972 17 013 23 179 807 3 218 24 028

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 336 336 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

853 70 71 72 73 74 1 813 333 1 480 1 813 333 1 480 5 241 5 232 9 4 905 4 896 9

85321 85332

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy

854

85412

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

900 75 76 602 602 8 8 6 219 6 219 10 10 6 139 6 139 70 70

90014

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska

921 77 78 79 80 3 341 1 000 2 331 10 2 731 398 2 323 10

92120 92121 92195

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków Pozostała działalność

925 81 82 1 459 1 459 1 459 1 459

92502

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe

– 114 –

85/30 1 107 1 947 985 1 635 813 2 600

Województwo wielkopolskie

254 328 56 610 10

31 617 18 763

23 627 20 938

010

01002 01005 01008 01009 01022

2 3 4 5 6

125 000 15 660 1 135 42 398 374

28 582 15 660 527 11 921 374

18 137

598 12 340

01023 01032 01033 01034 01041 01095

Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Pozostała działalność 7 8 9 10 11 12 13 100 4 081 2 254 11 226 13 849 25 923 8 000 100 25 21 11 50

4 081 2 229 10 579 13 838 25 873

626

8 000

020 14 15

02001

Leśnictwo Gospodarka leśna

5 5

5 5

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 60 60 2 244 2 244 11 12 13 692

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 16 17 18 692 2 996 2 304 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

050

05003 05011

Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

692

150 19 20 25 25 25 25

15011

Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości

500 21 22 47 951 47 951 135 2 190 4 736 135 6 926 5 379 5 379 10 10 5 344 5 344 25 25

50001

Handel Inspekcja Handlowa

600 23 24 25 26 55 012 47 951 2 190 4 871

60003 60031 60055

Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejścia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego

700 27 28 22 820 8 8 40 51 2 600 2 716 25 5 085 5 085 4 586 4 586 499 499

70005

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami

710

230

– 115 –

71004 71005 71013 71014 71015 71035 5 6 557 600 14 858 800 36 012 34 376 181 1 455 270 270 55 671 55 446 145 80

Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Cmentarze 29 30 31 32 33 34 35 25 774 33 5 6 597 651 17 688 800

230

750 36 37 38 39 40 97 650 95 789 181 1 600 80

75011 75018 75045 75046

Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Kwalifikacja wojskowa Komisje egzaminacyjne

3 700 3 700

1 997 1 997

752 41 42 324 324

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

224 224 151 884 151 840 44 304 304 11 038 10 618 186 234

100 100 8 038 193 7 500

754 43 44 45 46 47 48 171 264 11 115 159 340 186 44 579

75410 75411 75414 75415 75421

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe

345

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

758 49 50 533 6 527 233 858 619 121 5 3 20 76 901 70 634 2 161 92 4 004 626 581 25 1 400 1 400 1 400 1 400

75818

Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe

801 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 145 266 20 20 312 004 71 336 2 191 145 358 4 047 20 16 500 13 780 1 255 1 465 15 967 13 774 1 255 938

80136 80146 80195

Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność

851

85132 85133 85141 85147 85152 85156 61 62 490 7 10 63 64 65 66 67 878 369 878 369 1 098 370 67 094 26 971 1 027 1 098 363 67 094 26 971 1 027 88 212 840 88 212 340

85195

Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Centra zdrowia publicznego Zapobieganie i zwalczanie AIDS Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność

852

85202 85203 85205 85212

– 116 –

85213 68 69 70 71 72 73 74 75 6 813 6 793 20 6 521 31 302 31 358 24 068 1 630 7 785 50 22 195 6 521 31 302 31 358 24 068 1 630 7 785 50 22 188 501 1 500 2 511 2 511 2 511 2 511

85214 85216 85219 85226 85228 85231 85295

Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność 7 928 928

853 76 77 78 79 80 81 8 242 7 722 20 500

85321 85332 85395

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy Pozostała działalność

854

85412

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 49 36 13 30 23 23 60 60 12 767 75 30 12 767 75 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

900 82 83 84 85 1 230 1 230 12 921 36 13 12 872

90005 90007 90014

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałasu i wibracji Inspekcja Ochrony Środowiska

921 86 87 88 6 399 1 553 4 846 5 086 323 4 763

92120 92121

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

925 89 90 1 124 1 124 1 124 1 124

92502

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe

85/32 1 40 31 594 1 199 652 1 031 266 889 145 130

Województwo zachodniopomorskie

7 096 4 081

15 271 10 900

010

01002 01005 01008 01009 01022

2 3 4 5 6

66 775 7 260 200 19 665 250

20 160 7 260 200 12 400 250

3 981

3 284

– 117 –

01023 01032 01033 01034 01041 01095 1 22 5 12 50 46 20 20 46 14 15 16 1 446 2 501 1 055

Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Pozostała działalność 7 8 9 10 11 12 13 1 465 1 989 6 806 7 502 13 908 7 600 130 1 465 1 988 6 684 7 481 13 896 80 1 035 1 035

100

16 7 600

050

05003 05011

Rybołówstwo i rybactwo Państwowa Straż Rybacka Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

1 400

1 400

150 17 18

15011

Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości

6 6

6 6

500 19 20

50001

Handel Inspekcja Handlowa

3 912 3 912

12 12

3 870 3 870

30 30

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 65 5 294 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 31 400 31 400 65 2 570 2 724 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

600 21 22 23 24 36 759 31 400 2 570 2 789

60003 60031 60055

Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Przejścia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego

700 25 26 3 2 173 100 1 411 1 411 900 900 511 511

70005

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami

710

71005 71013 71015 71035 71095 3 10 2 163 100 18 274 17 549 725 4 39 35 1 365 1 365

Działalność usługowa Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Nadzór budowlany Cmentarze Pozostała działalność 27 28 29 30 31 32 14 967 18 4 898 9 444 507 100 12 691 18 4 888 7 178 507 100

750 33 34 35 36 54 025 53 235 765 25 31 467 31 406 40 21

75011 75045 75046

Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa Komisje egzaminacyjne

2 880 2 880

752 37 38 95 943 95 543 400 234 234 9 327 8 869 328 100 30 1 584 1 584 98 5 93 139 139 5 5 134 134

75212

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

– 118 –

754 39 40 41 42 43 44 45 14 012 14 012 106 386 9 103 96 345 408 400 100 30

880 800 80

2 2

75410 75411 75414 75415 75421 75495

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność

758 46 47 48 15 596 14 012 1 584

75814 75818

Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe

801 49 50 51 52 8 708 7 523 560 625

80136 80146 80195

Oświata i wychowanie Kuratoria oświaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność

8 544 7 452 560 532

66 66

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 329 60 40 505 39 679 772 200 200 11 12 13 23 23

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 53 54 55 56 100 029 212 002 39 962 772 100 029 170 945 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

851

85132 85133 85141 85156 57 58 269 20 54 59 60 61 62 63 464 169 464 169 661 325 41 667 14 198 911 661 305 41 667 14 198 911 70 680 559 70 680 236

85195

Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność

852

85202 85203 85205 85212

85213 64 65 66 67 68 69 70 71 20 2 2 395 395 7 244 37 900 41 764 26 460 975 3 600 150 22 287 7 244 37 900 41 764 26 460 975 3 600 150 22 267

85214 85216 85219 85226 85228 85231 85295

Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność

– 119 –

853 72 73 74 75 76 200 100 100 2 160 2 000 23 2 160 2 000 2 876 2 875 1 2 479 2 478 1

85321 85332

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie urzędy pracy

854

85412

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

160 160 6 279 420

900

90002 90005 90014 90095

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Inspekcja Ochrony Środowiska Pozostała działalność 77 78 79 80 81 6 922 100 100 6 692 30

23

6 249 30

420

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 605 605 9 20 9 20 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

921 82 83 84 2 872 904 1 968 2 238 299 1 939

92120 92121

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

925 85 86 87 10 310 300 10 300 300 10

92502 92595

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Pozostała działalność

86 1 107 411 110 105 453 1 848

SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM

750 2 3 107 411 107 411 110 110 105 453 105 453 1 848 1 848

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

86/01 1 8 890 10 8 705

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie

175

– 120 –

750 2 3 8 890 8 890 10 10

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

8 705 8 705

175 175

86/03 1 1 077 3

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej

1 074

750 2 3 1 077 1 077

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

3 3

1 074 1 074

86/05 1 2 115

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku

2

2 078

35

750 2 3 2 115 2 115

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

2 2

2 078 2 078

35 35

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 2 244 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 1 2 244 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

86/07

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej

750 2 3 2 244 2 244 2 244 2 244

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

86/09 1 2 815 3 2 812

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy

750 2 3 2 815 2 815 3 3 2 812 2 812

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

86/11 1 980 980

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie

750 2 3 980 980 980 980

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

86/13 1 1 270

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie

1 210

60

– 121 –

750 2 3 1 270 1 270

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

1 210 1 210

60 60

86/15 1 2 078

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie

1

2 017

60

750 2 3 2 078 2 078

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

1 1

2 017 2 017

60 60

86/17 1 1 510

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu

5

1 505

750 2 3

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

1 510 1 510

5 5

1 505 1 505

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 5 3 545 150 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 1 3 700 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

86/19

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

750 2 3 3 700 3 700 5 5 3 545 3 545 150 150

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

86/21 1 1 843 1 1 792 50

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim

750 2 3 1 843 1 843 1 1 1 792 1 792 50 50

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

86/23 1 1 467 2 1 445 20

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze

750 2 3 1 467 1 467 2 2 1 445 1 445

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

20 20

86/25 1 1 562 1

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu

1 561

– 122 –

750 2 3 1 562 1 562 1 1

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

1 561 1 561

86/27 1 6 287

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach

11

6 276

750 2 3 6 287 6 287

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

11 11

6 276 6 276

86/29 1 3 042

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

8

2 984

50

750 2 3

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

3 042 3 042

8 8

2 984 2 984

50 50

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 2 1 249 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 1 1 251 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

86/31

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie

750 2 3 1 251 1 251 2 2 1 249 1 249

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

86/33 1 1 567 1 1 546 20

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie

750 2 3 1 567 1 567 1 1 1 546 1 546 20 20

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

86/35 1 5 701 10 5 616 75

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie

750 2 3 5 701 5 701 10 10 5 616 5 616

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

75 75

86/37 1 1 311 1

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie

1 310

– 123 –

750 2 3 1 311 1 311 1 1

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

1 310 1 310

86/39 1 1 504

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy

1 484

20

750 2 3 1 504 1 504

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

1 484 1 484

20 20

86/41 1 1 189

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie

2

1 157

30

750 2 3

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

1 189 1 189

2 2

1 157 1 157

30 30

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 2 3 210 20 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 1 3 232 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

86/43

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie

750 2 3 3 232 3 232 2 2 3 210 3 210 20 20

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

86/45 1 1 024 3 1 012 9

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży

750 2 3 1 024 1 024 3 3 1 012 1 012 9 9

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

86/47 1 3 620 12 3 528 80

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi

750 2 3 3 620 3 620 12 12 3 528 3 528

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

80 80

86/49 1 1 756

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu

1 686

70

– 124 –

750 2 3 1 756 1 756

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

1 686 1 686

70 70

86/51 1 3 199

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie

3 159

40

750 2 3 3 199 3 199

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

3 159 3 159

40 40

86/53 1 2 385

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu

1

2 354

30

750 2 3

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

2 385 2 385

1 1

2 354 2 354

30 30

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 1 146 25 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 1 1 171 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

86/55

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce

750 2 3 1 171 1 171 1 146 1 146 25 25

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

86/57 1 1 261 1 231 30

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile

750 2 3 1 261 1 261 1 231 1 231 30 30

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

86/59 1 1 836 3 1 753 80

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim

750 2 3 1 836 1 836 3 3 1 753 1 753

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

80 80

86/61 1 1 227 1

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku

1 211

15

– 125 –

750 2 3 1 227 1 227 1 1

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

1 211 1 211

15 15

86/63 1 3 673

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu

1

3 572

100

750 2 3 3 673 3 673

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

1 1

3 572 3 572

100 100

86/65 1 1 279

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu

1 229

50

750 2 3

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

1 279 1 279

1 229 1 229

50 50

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 6 1 793 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 1 1 799 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

86/67

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu

750 2 3 1 799 1 799 6 6 1 793 1 793

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

86/69 1 2 119 1 2 092 26

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie

750 2 3 2 119 2 119 1 1 2 092 2 092 26 26

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

86/71 1 1 484 1 1 458 25

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach

750 2 3 1 484 1 484 1 1 1 458 1 458

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

25 25

86/73 1 1 410 2

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu

1 357

51

– 126 –

750 2 3 1 410 1 410 2 2

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

1 357 1 357

51 51

86/75 1 1 079

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach

3

1 076

750 2 3 1 079 1 079

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

3 3

1 076 1 076

86/77 1 1 479

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

1

1 463

15

750 2 3

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

1 479 1 479

1 1

1 463 1 463

15 15

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 1 193 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 1 1 193 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

86/79

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach

750 2 3 1 193 1 193 1 193 1 193

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

86/81 1 2 623 3 2 620

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie

750 2 3 2 623 2 623 3 3 2 620 2 620

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

86/83 1 1 460 1 440 20

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu

750 2 3 1 460 1 460 1 440 1 440

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

20 20

86/85 1 1 885

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie

1 885

– 127 –

750 2 3 1 885 1 885

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

1 885 1 885

86/87 1 2 019

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

1

1 923

95

750 2 3 2 019 2 019

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

1 1

1 923 1 923

95 95

86/89 1 1 758

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu

1 743

15

750 2 3

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

1 758 1 758

1 743 1 743

15 15

Poz. 169

Część Dział Rozdział Poz.

Treść

Plan na 2013 r.

Dotacje i subwencje

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 1 237 11 12 13

Wydatki na obsługę długu Skarbu Państwa

Środki własne Współfinansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem środków Unii Europejskiej

Dziennik Ustaw

1 5 1 1 237 6 7

2

3

4

z tego: Wydatki Wydatki bieżące majątkowe jednostek budżetowych w tysiącach złotych 9 10

86/91

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku

750 2 3 1 237 1 237 1 237 1 237

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

86/93 1 3 061 3 035 26

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu

750 2 3 3 061 3 061 3 035 3 035 26 26

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

86/95 1 1 136 1 136

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu

750 2 3 1 136 1 136 1 136 1 136

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

86/97 1 2 603 1

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze

2 321

281

– 128 –

750 2 3 2 603 2 603 1 1

75016

Administracja publiczna Samorządowe kolegia odwoławcze

2 321 2 321

281 281

88 1 1 824 687

POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY

207 226

1 589 824

26 850

787

753 2 3 204 431 204 431

75302

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

204 431 204 431

755 4 5 1 620 256 1 620 256

75505

Wymiar sprawiedliwości Jednostki powszechne prokuratury

2 795 2 795

1 589 824 1 589 824

26 850 26 850

787 787

Poz. 169

Załącznik nr 3

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W2013R.

w tys. zł Nazwa Programu Dochody budżetu środków europejskich (część

87) 19 104 997 7 695 798 8 293 860 2 299 385

Dziennik Ustaw

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Ogółem Regionalne Programy Operacyjne

– 129 –

20 004 751 1 469 708 1 000 624 1 432 574 462 165 1 357 105

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013

Poz. 169

Dziennik Ustaw

Nazwa Programu

Dochody budżetu środków europejskich (część

87) 1 826 905 1 744 822 594 180 1 604 216 638 164

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013

– 130 –

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013

1 195 853 1 892 257 984 075 1 144 544 1 740 364 917 195 651

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013

Granty EFS Ogółem programy NSS

Poz. 169

57 399 442

Dziennik Ustaw

Nazwa Programu

Dochody budżetu środków europejskich (część

87) 25 602 6 284 465 664 23 506 660

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich

Wspólna Polityka Rolna Ogółem Programy

81 403 652

– 131 – Poz. 169

Załącznik nr 4

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2013 R.

w tys. zł Nazwa Programów Operacyjnych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 5 498 105 257 63 968 188 429 6 558 4 396 96 600 1 520 996 654 641 93 486 2 544 14 383 8 197 210 000 169 277 227 2 616 221 741 2 446 519 15 227 337 169 504 2 600 847 199 383 174 723 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 7 263 7 263 Wydatki z budżetu środków europejskich Razem część

Dziennik Ustaw

Część

Dział

16

750

Administracja publiczna

17

710

Działalność usługowa

750

Administracja publiczna

19

750

Administracja publiczna

150

Przetwórstwo przemysłowe

20

500

Handel

– 132 –

750

Administracja publiczna

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

21

600

Transport i łaczność

22

710

Działalność usługowa

Poz. 169

Część 77 400 40 345 232 182 909 66 400 39 166 24 117 251 472 5 938 160 166 059 77 140 480 969 11 530 3 718 108 670 1 365 101 29 148 4 317 170 335 358 485 302 047 175 281 206 341 3 074 600 69 3 743 683 669 358 820 1 398 736 848 086 6 098 357 366 Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dział Nazwa Programów Operacyjnych Razem część

Wydatki z budżetu środków europejskich

Dziennik Ustaw

750

Administracja publiczna

801 Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oświata i wychowanie

24

803

Szkolnictwo wyższe

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

26

600

Transport i łaczność

750

Administracja publiczna

150

Przetwórstwo przemysłowe

– 133 –

720

Informatyka

27

750

Administracja publiczna

730

Nauka

28

750

Administracja publiczna

30

750

Administracja publiczna

801

Oświata i wychowanie

150

Przetwórstwo przemysłowe

31

750

Administracja publiczna

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

32

801

Oświata i wychowanie

Poz. 169

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Część Wspólna Polityka Rolna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 34 140 3 721 16 280 8 160 2 433 867 534 878 423 259 495 695 177 450 465 688 407 491 955 746 173 633 491 005 244 858 286 706 812 861 224 389 448 637 514 012 467 635 10 593 556 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 346 921 420 50 679 10 632 750 10 632 750

Dział Nazwa Programów Operacyjnych Razem część

Wydatki z budżetu środków europejskich

Dziennik Ustaw

33

010

Rolnictwo i łowiectwo

150

Przetwórstwo przemysłowe

750

Administracja publiczna

755

Wymiar sprawiedliwości

– 134 –

34

758

Różne rozliczenia

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013

Poz. 169

Część Wspólna Polityka Rolna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 552 1 580 3 798 28 319 82 876 40 851 257 50 1 097 184 378 327 888 6 293 042 56 855 4 318 226 1 185 8 413 2 429 614 82 2 500 693 6 293 042 513 363 158 283 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 762 319 950 319 188

Dział Nazwa Programów Operacyjnych Razem część

Wydatki z budżetu środków europejskich

Dziennik Ustaw

35

500

Handel

750

Administracja publiczna

37

755

Wymiar sprawiedliwości

801

Oświata i wychowanie

750

Administracja publiczna

38

803

Szkolnictwo wyższe

39

600

Transport i łączność

020

Leśnictwo

– 135 –

750

Administracja publiczna

801

Oświata i wychowanie

41

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Poz. 169

Część Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Kapitał Ludzki 5 968 1 748 2 700 1 061 1 590 3 051 4 931 48 2 136 6 000 4 170 5 412 1 265 2 296 16 755 35 620 51 3 441 5 599 40 191 45 378 167 732 42 924 23 580 328 845 51 55 936 5 412 40 095 1 063 4 762 867

Dział Nazwa Programów Operacyjnych Razem część

Wydatki z budżetu środków europejskich

Dziennik Ustaw

750

Administracja publiczna

42

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

– 136 –

43

750

Administracja publiczna

750

Administracja publiczna

44

852

Pomoc społeczna

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

45

750

Administracja publiczna

750

Administracja publiczna

46

851

Ochrona zdrowia

Poz. 169

Część Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 363 371 765 5 763 35 728 280 4 000 4 306 153 134 019 41 434 18 225 617 32 326 5 149 53 440 1 831 55 271 37 475 18 842 175 453 4 459 35 732 280 5 763 765 363 371 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka poz. 98 Finansowanie programów z budżetu środków europejskich poz. 99 Finansowanie wynagrodzeń w ramach budżetu środków europejskich Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 2 093 2 093 1 529 1 529 403 403

Dział Nazwa Programów Operacyjnych Razem część

Wydatki z budżetu środków europejskich

49

750

Administracja publiczna

Dziennik Ustaw

58

750

Administracja publiczna

61

750

Administracja publiczna

62

050

Rybołówstwo i rybactwo

75

750

Administracja publiczna

76

600

Transport i łączność

83

758

Różne rozliczenia

88

755

Wymiar sprawiedliwości

85/02

010

Rolnictwo i łowiectwo

– 137 –

85/04

010

Rolnictwo i łowiectwo

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

85/06

010

Rolnictwo i łowiectwo

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

85/08

010

Rolnictwo i łowiectwo

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Poz. 169

Część Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 7 297 13 382 1 853 1 148 34 491 2 947 12 884 8 218 23 469 1 084 1 109 19 175 17 907 385 243 60 975 32 371 19 123 114 14 569 916 4 189 19 674 19 237 93 346 37 710 33 880 37 438 12 884 16 383 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 10 22 400 15 093

Dział Nazwa Programów Operacyjnych Razem część

Wydatki z budżetu środków europejskich

010

Rolnictwo i łowiectwo

Dziennik Ustaw

85/10

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

010

Rolnictwo i łowiectwo

85/12

750

Administracja publiczna

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

85/14

010

Rolnictwo i łowiectwo

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

85/16

010

Rolnictwo i łowiectwo

010

Rolnictwo i łowiectwo

85/18 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

750

Administracja publiczna

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

010

Rolnictwo i łowiectwo

– 138 –

85/20

600

Transport i łączność

750

Administracja publiczna

85/22

010

Rolnictwo i łowiectwo

85/24

010

Rolnictwo i łowiectwo

801

Oświata i wychowanie

010

Rolnictwo i łowiectwo

85/26

750

Administracja publiczna

852

Pomoc społeczna

Poz. 169

Część Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki RAZEM 75 249 104 75 249 104 374 11 301 10 927 43 745 43 745 51 25 851 25 800

Dział Nazwa Programów Operacyjnych Razem część

Wydatki z budżetu środków europejskich

Dziennik Ustaw

85/28

010

Rolnictwo i łowiectwo

600

Transport i łączność

85/30

010

Rolnictwo i łowiectwo

85/32

010

Rolnictwo i łowiectwo

801

Oświata i wychowanie

– 139 – Poz. 169

Załącznik nr 5

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Treść Rozchody 6 237 954 227 * Poz. Przewidywane wykonanie 2012 r. Saldo 3 36 233 946 31 700 000 4 533 946 23 216 853 22 197 728 21 589 289 -5 670 087 27 259 376 18 007 646 8 255 642 996 088 608 439 -345 645 -144 096 3 200 000 89 960 17 -1 781 094 2 000 000 23 823 303 12 367 309 9 170 284 2 285 710 1 655 321 -4 792 633 -49 306 23 823 303 25 478 624 109 560 638 106 260 638 5 845 362 100 415 276 13 251 193 84 878 373 2 285 710 3 300 000 28 007 808 694 27 700 081 * 30 000 000 7 000 000 22 636 683 175 097 419 29 410 952 35 565 500 -6 154 548 267 365 179 * Przychody w tysiącach złotych 4 5 Plan na 2013 r.

Dziennik Ustaw

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2

Finansowanie deficytu budżetu państwa i budżetu środków europejskich: - deficytu budżetu państwa - deficytu budżetu środków europejskich

I. Finansowanie krajowe

152 460 736 84 082 014 82 437 335 5 845 362 76 591 973 883 884 75 708 089

1. Skarbowe papiery wartościowe

1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe

a) bony skarbowe

– 140 –

b) obligacje rynkowe - o zmiennym oprocentowaniu - o stałym oprocentowaniu - indeksowane

1.2 Obligacje oszczędnościowe

1 644 679 4 820 640 858 000 27 700 081 * 30 000 000 5 000 000

2. Pożyczki udzielone

3. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

4. Zarządzanie płynnością sektora publicznego

5. Pozostałe przychody i rozchody

6. Środki na rachunkach budżetowych

Poz. 169

Treść Rozchody 8 70 403 093 12 087 494 3 096 144 2 528 175 288 941 129 016 102 612 47 399 737 057

Dziennik Ustaw

Poz.

Przewidywane wykonanie 2012 r. Saldo 3 17 511 395 8 633 485 3 894 795 1 184 381 2 773 803 82 158 -95 111 -50 435 -191 930 -599 243 137 814 6 370 199 3 316 683 2 890 734 312 794 -102 612 -47 399 9 466 344 5 844 859 3 179 675 441 810 6 828 925 18 916 419 16 864 026 87 267 119 Przychody w tysiącach złotych 6 7

Plan na 2013 r.

1 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2

II. Finansowanie zagraniczne

1. Obligacje skarbowe

2. Kredyty otrzymane a) Europejski Bank Inwestycyjny b) Bank Światowy c) Bank Rozwoju Rady Europy d) Klub Paryski e) pozostałe

3. Kredyty i pożyczki udzielone

4. Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych 27 28 29 30 31 32 62 995 165 295 62 995 5 182 282 4 953 992 5 115 527 5 052 533 -7 237 -851 383

851 383 58 746 542 57 683 547 1 000 000 62 995 53 631 014 52 631 014 1 000 000

– 141 –

5. Pozostałe przychody i rozchody 5.1 Przepływy związane z rachunkiem walutowym 5.2 Przedterminowa spłata zobowiązań 5.3 Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych 5.4 Inne rozliczenia

Poz. 169

Treść Rozchody 8 15 090 398

Poz.

Przewidywane wykonanie 2012 r. Saldo 3 -4 494 302 9 703 684 58 500 606 240 17 641 17 641 4 983 000 4 983 000 -10 089 757 5 000 641 Przychody w tysiącach złotych 6 7

Plan na 2013 r.

Dziennik Ustaw

1 33 34 35 36

2

III. Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie

1. Prywatyzacja pośrednia

2. Prywatyzacja bezpośrednia

3. Pozostałe przychody z prywatyzacji

4. Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego 37 38 -8 355 543 -11 314 742 2 454

5. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych **

11 314 742

6. Restrukturyzacja przemysłowego potencjału obronnego i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP 39 40 41 42 43 44 45 46 47 -60 834 -146 021 -2 272 983 -302 515 -1 555 632 -207 418 -207 418 -1 280 144 -330 022 -750 096 -100 013 -100 013 -403 630 -223 634 -4 027 345 -1 868 248 -2 454

– 142 –

7. Odpis na Fundusz Rezerwy Demograficznej

1 868 248 1 280 144 330 022 750 096 100 013 100 013 403 630 223 634

8. Odpisy na fundusze celowe: a) Fundusz Reprywatyzacji b) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców c) Fundusz Skarbu Państwa d) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej

9. Odpis na wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy

10. Odpis na Rezerwy Poręczeniowe i Gwarancyjne Skarbu Państwa

* po uwzględnieniu zobowiązań zaciąganych i spłacanych w ciągu roku przychody związane z zarządzaniem płynnością sektora finansów publicznych prognozuje się na kwotę 933 091 164 tys. zł, a rozchody z tego tytułu na kwotę 933 091 164 tys. zł. W związku z tym prognoza łącznej kwoty przychodów i rozchodów wynosi odpowiednio 1 172 756 262 tys. zł oraz 1 143 345 310 tys. zł. Zgodnie z art. 52 ust 1a ustawy o finansach publicznych rozchody z tytułu zobowiązań finansowych zaciąganych i spłacanych przez Ministra Finansów w tym samym roku budżetowym nie są zaliczane do limitu rozchodów.

** z czego z emisji SPW:

w 2012 r. 4 494 302 tys. zł w 2013 r. 10 089 757 tys. zł

Poz. 169

Załącznik nr 6

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Dziennik Ustaw

Część A Treść

Lp.

1 I 1 2 3 4 5 6 7 2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy

Emerytury Renty Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie Zasiłki chorobowe Pozostałe zasiłki i świadczenia Prewencja rentowa Prewencja wypadkowa

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4 171 470 455 180 967 530 112 953 860 119 581 036 38 462 872 40 297 218 4 949 719 5 311 145 7 923 303 8 322 256 6 997 101 7 267 685 180 000 184 500 3 600 3 690

Część B Treść Paragrafy

Lp.

2

– 143 –

1 I 1 2 3 3.1 32 II 2430 0820 x x x x 0860 0910, 0920,0970 x 1080 0970,1510

Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne Należności Zobowiązania (minus), w tym z tytułu: - zaciągniętego kredytu - pożyczek z budżetu państwa Przychody (przypis)

3 x x x x x x x

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 -16 667 514 -17 291 606 13 192 13 192 6 101 852 7 470 253 -22 782 558 -24 775 051 -847 737 -1 471 704 -15 877 546 -16 192 690 175 434 386 180 859 063 39 939 301 123 123 707 73 186 417 32 552 235 10 930 723 6 454 332 8 355 543 1 050 791 -30 2 887 000 78 044 37 113 910 128 774 651 74 965 394 35 682 264 11 475 745 6 651 248 11 314 742 1 073 803 -5 2 500 000 81 957

1 2 2.1 22 23 2.4 3 4

Dotacja z budżetu państwa Składki - fundusz emerytalny - fundusz rentowy - fundusz chorobowy - fundusz wypadkowy Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE Pozostałe przychody w tym: zwroty pobranych odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym 1)

5 6

Środki z FRD Pozostałe zwiększenia

Poz. 169

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B Treść Paragrafy

Lp.

Dziennik Ustaw

1 III 3110, 4580 x x x 2970 3030, 4300 4300 8070 4300 4300 4810, 4950 x x x x x x 171 286 855 156 366 451 14 920 404 3 964 219 3 765 000 180 000 3 600 12 526 3 092 1 807 404 -17 291 606 13 192 7 470 253 -24 775 051 -1 471 704 -16 192 690 180 779 340 165 189 399 15 589 941 3 661 645 3 430 000 184 500 3 690 40 219 3 235 1 436 243 -21 309 771 13 192 7 837 851 -29 160 814 -1 471 704 -20 995 330

2

Koszty realizacji zadań

3 x

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 176 058 478 184 877 228

1 1.1 12 2 2.1 2.2 23 2.4 2.5 2.6 3 IV 1 2 3 3.1 3.2

Transfery na rzecz ludności Emerytury i renty (łącznie z dodatkami) Pozostałe świadczenia Wydatki bieżące Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Prewencja rentowa Prewencja wypadkowa Koszt obsługi kredytów Wynagrodzenia dla płatników składek Pozostałe wydatki Pozostałe zmniejszenia Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) Środki pieniężne Należności Zobowiązania (minus), w tym z tytułu: - zaciągniętego kredytu - pożyczek z budżetu państwa

Część C

– 144 –

Lp. Treść

Paragrafy

1 I 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 4

2 Przychody (wpływy) Dotacja z budżetu państwa Składki - fundusz emerytalny - fundusz rentowy - fundusz chorobowy - fundusz wypadkowy Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE Pozostałe przychody w tym: zwroty pobranych odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym

1) x x x x x x x x x x x

3 x x x x x x x x x

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 174 145 341 179 512 277 39 939 301 37 113 910 121 892 470 127 486 904 72 454 552 74 215 739 32 226 713 35 325 441 10 821 416 11 360 988 6 389 789 6 584 736 8 355 543 11 314 742 1 071 027 1 096 721

4.1 42 43 4.4 5 6 6.1 62 63 6.4

- fundusz emerytalny - fundusz rentowy - fundusz chorobowy - fundusz wypadkowy Środki z FRD Wpływy ogółem bez dotacji z budżetu państwa - fundusz emerytalny - fundusz rentowy - fundusz chorobowy - fundusz wypadkowy

-30 970 396 80 889 8 165 11 577 2 887 000 134 206 040 84 667 491 32 307 602 10 829 581 6 401 366

-5 997 038 80 127 8 088 11 468 2 500 000 142 398 367 89 027 519 35 405 568 11 369 076 6 596 204

Poz. 169

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU UBEZP ECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C Treść Paragrafy

Lp.

Dziennik Ustaw

1 II x x x x x x 111 250 389 111 235 232 15 157 42 278 775 34 362 225 1 718 628 117 894 456 117 855 111 39 345 44 416 612 36 130 830 1 725 925

2

Wydatki

3 x

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 175 251 074 184 440 985

1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3

– 145 –

2.4 2.5 2.6 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5 6

Fundusz emerytalny Emerytury Pozostałe świadczenia Fundusz rentowy Renty Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie Zasiłki pogrzebowe Pozostałe świadczenia Prewencja rentowa Fundusz chorobowy Zasiłki chorobowe Zasiłki macierzyńskie Zasiłki opiekuńcze Świadczenia rehabilitacyjne Pozostałe świadczenia Wynagrodzenia dla płatników składek Fundusz wypadkowy Renty Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych Zasiłki chorobowe Jednorazowe odszkodowania Świadczenia rehabilitacyjne Pozostałe świadczenia Prewencja wypadkowa Pozostałe wydatki Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Koszt obsługi kredytów x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4 794 678 1 221 200 2 044 180 000 12 667 377 7 369 892 3 704 638 580 335 1 008 652 768 3 092 5 277 007 4 100 647 155 041 553 411 359 267 104 020 1 020 3 600 1 3 765 000 12 526 5 142 937 1 230 000 2 420 184 500 13 246 063 7 740 487 3 831 065 611 371 1 059 100 805 3 235 5 413 635 4 166 388 168 208 581 769 383 240 109 197 1 142 3 690 1 3 430 000 40 219

1) kwota zwrotu przez ZUS pobranych od płatnika składek odsetek za zwłokę z tytułu nieopłaconych w terminie składek, o której mowa

w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe

(Dz. U. Nr 71, poz. 609, z 2010 r. Nr 257, poz.1725 oraz z 2011 r. Nr 185, poz.1095)

Poz. 169

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Część A Treść

Lp.

Dziennik Ustaw

1 I.

1.

2.

3. 2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy

Emerytury, renty rolne Zasiłki pogrzebowe Pozostałe świadczenia

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4 14 836 335 15 340 298 13 971 125 14 438 124 240 000 240 000 625 210 662 174

Część B Treść Paragrafy

Lp.

1 I. x x x x 2430 0820 x x 3110, 4580 x x x x x 2960 4130 15 551 107 1 494 540 46 140 17 088 744 14 836 335 11 398 701 2 572 424 240 000 625 210 466 600 466 600 1 785 809 17 091 787 79 326 263 831 -331 675 100 181 250 333 -335 989 17 483 530 15 875 205 1 563 325 45 000 17 568 232 15 340 298 11 767 793 2 670 331 240 000 662 174 466 600 466 600 1 761 334

2

3 x

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 11 482 14 525

1.

2. 3.

Stan funduszu na początek roku w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania (minus)

II.

Przychody

1.

Dotacja z budżetu państwa

2.

Składki (przypis)

– 146 –

3.

Pozostałe przychody (przypis)

III.

Koszty realizacji zadań

1. 1.1 12 13 1.4

Transfery na rzecz ludności - emerytury rolne - renty rolne - zasiłki pogrzebowe - pozostałe świadczenia

2. 2.1

Wydatki bieżące - odpis na fundusz administracyjny

3.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu

Poz. 169

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Część B Treść Paragrafy

Lp.

Dziennik Ustaw

1 IV. x x x 100 181 250 333 -335 989 3 076 267 467 -340 720

2

3 x

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 14 525 -70 177

1.

2. 3.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania (minus)

Część D Treść Jednostki 3 % zł zł tys. tys. 99,5 927,53 811,01 1024 264 99,0 978,08 856,39 1003 260 5 2 Plan na 2013 r.

Dane uzupełniające

Lp.

1

Przewidywane wykonanie w 2012 r. 4

1.

2.

3.

4. 5.

Ściągalność składek Przeciętna emerytura (finansowana z FER) Przeciętna renta (finansowana z FER) Liczba emerytur Liczba rent

– 147 – Poz. 169

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A Treść

Lp.

Dziennik Ustaw

1 I.

1.

2. 2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy

Wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4 36 795 33 125 32 731 30 895 4 064 2 230

Część B Treść Paragrafy

Lp.

1 I.

1.

2.

3. x 2430 2960 x x x x 6110,6120 6260 x x x x 32 900 260 36 795 32 731 4 064 20 4 044 258 2 268 47 -2 057 1 038 34 198 33 173 274 32 639 260 33 125 30 895 2 230 30 2 200 306 2 316 47 -2 057

2

Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne Należności Zobowiązania (minus)

3 x x x x

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 2 855 258 4 865 2 268 47 -2 010 -2 057

II.

Przychody

1.

Dotacja z budżetu państwa

2.

Odpis z funduszu składkowego

3.

Inne przychody (przypis)

– 148 –

III.

Koszty realizacji zadań

1.

Wydatki bieżące

2. 2.1 22

Wydatki inwestycyjne: - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne - dotacje inwestycyjne

IV.

1.

2. 3.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) Środki pieniężne Należności Zobowiązania (minus)

Poz. 169

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU ADM NISTRACYJNEGO

Część A Treść

Lp.

Dziennik Ustaw

1 I.

1. 2.

2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy

Wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4 611 346 608 131 577 864 584 818 33 482 23 313

Część B Treść Paragrafy

Lp.

1 I. x x x x 2960 2960 x x x x x x x 466 600 59 278 76 973 51 591 20 670 2 999 15 600 2 071 4 712 602 851 63 344 10 986 -50 000 50 579 10 922 -45 666 599 135 466 600 58 750 73 785 49 444 20 221 3 089 14 909 2 223 4 120

2

3 x

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 25 117 16 622

1.

2. 3.

Stan funduszu na początek roku w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania (minus)

II.

Przychody

1.

Odpis z funduszu emerytalno-rentowego

2.

Odpis z funduszu składkowego

– 149 –

3. 3.1 32 3.2.1 3.2 2 3.2 3 33

Pozostałe przychody - refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych - refundacja kosztów obsługi: - ubezpieczeń zdrowotnych - świadczeń zleconych do wypłaty - rent socjalnych - inne przychody

Poz. 169

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU ADM NISTRACYJNEGO

Część B Treść Paragrafy

Lp.

Dziennik Ustaw

1 III. 577 864 287 882 44 931 5 812 239 239 71 076 18 33 482 31 603 1 879 23 313 23 313 245 875 64 901 x 4010-4100, 4170 4110 4120 4780 x 4300 x x 6110, 6120 x 584 818 287 882 45 249 5 812

2

Koszty realizacji zadań

3 x

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 611 346 608 131

1. 1.1 12 13 1.4 15 1.5.1 1.5 2

Wydatki bieżące (własne) - wynagrodzenia pracowników Kasy - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - pozostałe wydatki bieżące, w tym: - opłaty pocztowe i usługi bankowe - Program PPWOW - 10% wkład własny

2. 2.1 22

Wydatki inwestycyjne: - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne - Program PPWOW - 10% wkład własny

IV. x x x 50 579 10 922 -45 666

x

16 622

7 626 42 715 10 720 -46 596

1.

2. 3.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania (minus)

– 150 – Poz. 169

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

Część A Treść

Lp.

Dziennik Ustaw

2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy

1 I.

1.

2. Część B Treść Paragrafy

Emerytury pomostowe Pozostałe świadczenia

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4 164 478 250 648 164 447 250 601 31 47

Lp.

1 I. 2 x x x x x 2430 0820 0910,0920,0970 0970 x 3110, 4580 x x x 2970 x x x x x x 220 407 2 268 9 839 167 870 164 478 164 447 31 2 266 2 266 1 126 287 853 2 812 286 251 3 752 -4 962 0 232 514 242 479 0 230 025 1 285 11 169 254 406 250 648 250 601 47 2 266 2 266 1 492 275 926 10 411 265 726 5 755 -5 966 18 605 209 736 1 447 -6 579 2 812 286 251 3 752 -4 962

Stan funduszu na początek roku

3 x

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 223 209 287 853

1.

2.

3. 4.

Środki pieniężne Ulokowane środki finansowe Należności Zobowiązania (minus)

II.

Przychody (przypis)

1.

Dotacja z budżetu państwa

2.

Składki (przypis)

3.

Pozostałe przychody (przypis)

– 151 –

4.

Pozostałe zwiększenia

III.

Koszty realizacji zadań

1. 1.1 12

Transfery na rzecz ludności - emerytury pomostowe - pozostałe świadczenia

2. 2.1

Wydatki bieżące - odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

3.

Pozostałe zmniejszenia

IV.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)

1.

2.

3. 4.

Środki pieniężne Ulokowane środki finansowe Należności Zobowiązania (minus)

Poz. 169

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część A Treść

Dziennik Ustaw

Lp.

1 I.

1.

2. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2. 2.3

3. 3.1 4.

2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Transfery na rzecz ludności Wydatki bieżące (własne) - pozostałe, w tym: - koszty poboru składki - umorzenia wpłaty do budżetu państwa różne przelewy Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne) Zwrot niewykorzystanych środków finansowych do Funduszu Pracy

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4 1 129 318 265 415 1 200 1 880 175 297 263 165 143 905 234 588 1 805 1 888 142 100 232 700 5 887 5 377 25 505 23 200 700 370 700 370 952 121

Część B Treść Paragrafy

Lp.

1 I. x x x x x x x 0820 x

2

3 x

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 4 779 238 4 211 349

– 152 –

1.

2.

3.

4. 4.1 5.

Stan funduszu na początek roku w tym: Środki pieniężne Udziały Papiery wartościowe Skarbu Państwa Należności - w tym: z tytułu udzielonych pożyczek Zobowiązania

3 062 162 0 0 1 733 634 1 730 963 -16 558 561 429 360 914 200 515

2 453 515 0 0 1 775 434 1 772 763 -17 600 564 820 377 500 187 320

II.

Przychody

1.

2. 2.1

22 23

Składki i opłaty (przypis) Pozostałe przychody (przypis), w tym: - odsetki bankowe (bieżące i od wolnych środków przekazanych w depozyt/zarządzanie u Ministra Finansów) - pozostałe odsetki - pozostałe przychody z innych tytułów

0920 0920 x

116 335 82 780 1 400

104 210 81 780 1 330

Poz. 169

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część B Treść Paragrafy

Lp.

Dziennik Ustaw

1 III. x x x x x 3010 x x 6110,6120 x x 4 510 754 2 780 480 0 0 1 747 774 1 745 103 -17 500 x x x x x x 2 453 515 0 0 1 775 434 1 772 763 -17 600 1 200 175 297 143 905 1 805 142 100 5 887 25 505 700 700 952 121 4 211 349 1 880 263 165 234 588 1 888 232 700 5 377 23 200 370 370

2

Koszty realizacji zadań

3 x

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 1 129 318 265 415

1.

2. 2.1 2.1.1 2.1 2 2

2. 23

3. 3.1

4. IV.

1.

2.

3.

4. 4.1 5.

Transfery na rzecz ludności Wydatki bieżące (własne) - pozostałe, w tym: - koszty poboru składki - umorzenia wpłaty do budżetu państwa różne przelewy Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne Zwrot niewykorzystanych środków finansowych do Funduszu Pracy Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) w tym: Środki pieniężne Udziały Papiery wartościowe Skarbu Państwa Należności - w tym: z tytułu udzielonych pożyczek Zobowiązania

– 153 –

Część E Dane uzupełniające Wyszczególnienie

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 2 439 480 4 2 775 193

1 1

2 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów:

Poz. 169

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A Treść

Dziennik Ustaw

Lp.

– 154 –

1 I

1. 2.

1. 1.1

2. 2.1

3.

4.

5. 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.2 5 2.1 5 2.2 5 2.3 53 5 3.1 5 3.2 5.4 5.4.1 5.4.2 55 5.6 5.6.1 5.6.1.1 5.6.1 2 5.6.2 5.7 5.7.1 5.7.2 5.7.3 58 5.8.1 5.8.2 59 5.10 717 583 835 329

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4 9 780 462 10 803 963 9 480 462 10 555 963 300 000 248 000 3 538 793 3 732 485 763 000 805 549 1 677 184 1 750 000 25 000 26 250 92 880 90 000 17 485 17 500 3 935 080 4 655 080 195 153 367 222 115 000 207 500 25 000 46 500 55 153 113 222 11 000 15 200 3 300 3 500 700 800 7 000 10 900 200 000 245 000 173 500 214 000 26 500 31 000 180 000 238 000 156 200 206 500 23 800 31 500 35 000 40 000 970 000 1 184 417 950 000 1 159 417 777 000 960 000 173 000 199 417 20 000 25 000 11 082 13 000 7 900 9 000 1 682 2 000 1 500 2 000 270 000 230 000 221 400 184 000 48 600 46 000 353 262 324 658

5.11

5.11.1

5.11 2 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17

2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne Zasiłki dla bezrobotnych - w tym: składki na ubezpieczenia społeczne Zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne - w tym: koszty obsługi Dodatki aktywizacyjne Świadczenia integracyjne Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - szkolenia - stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych - składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów - koszty szkolenia - studia podyplomowe - stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych - składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów - koszty studiów podyplomowych - prace interwencyjne - wynagrodzenia - składki na ubezpieczenia społeczne - roboty publiczne - wynagrodzenia - składki na ubezpieczenia społeczne - prace społecznie użyteczne - stypendia - w okresie odbywania stażu - stypendia - składki na ubezpieczenia społeczne - w okresie nauki - przygotowanie zawodowe dorosłych - stypendia - składki na ubezpieczenie społeczne - koszty przygotowania zawodowego dorosłych - młodociani pracownicy - wynagrodzenia - składki na ubezpieczenia społeczne - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych - refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, w tym: - wydatki na zakupy inwestycyjne - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia - restrukturyzacja zatrudnienia - projekty pilotażowe - elementy specyficzne programów specjalnych - koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia - opieka nad dzieckiem lub osobą zależną 900 000 400 000 240 000 500 000 1 000 1 000 5 000 50 000 20 000 1 000 1 012 254 412 254 188 000 600 000 1 500 1 000 35 000 50 000 45 000 1 500

Poz. 169

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A Treść

Lp.

Dziennik Ustaw

1 1 000 10 000 1 000 2 000 174 400 13 000 126 400 35 000 284 640 59 100 15 000 34 430 100 000 10 000 45 900 210 1 000 1 000 2 000 10 000 3 000 3 000 60 000 75 088 15 000 40 000 100 000 10 000 47 600 210 1 000 1 000 2 000 10 000 5 000 3 000 60 000 41 000 309 898 13 000 135 000 189 000 1 500 11 000 1 500 2 000

2

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4

5.18 5.19 5.20 5.21 6.

6.1

62 6.3

7. 7.1

7.2 7.3 7.4 75 7.6 7.7 7.8 7.9

– 155 –

7.10 7.11 7.12

7.13 8.

- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych - badania lekarskie bezrobotnych - refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla spółdzielni socjalnych - umorzenia pożyczek Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wynagrodzenia, składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy - dodatki do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy Pozostałe zadania: - wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami - poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy - szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy - rozwój i eksploatacja systemu informatycznego - partnerstwo lokalne, zadania EURES, konferencje MPiPS - pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - przejazdy członków rad zatrudnienia - refundacja składek na ubezpieczenie dla zwalnianych rolników - audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki - wydatki kwalifikowane środków Europejskiego Funduszu Społecznego - koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej - umorzenia nienależnie pobranych świadczeń i inne Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy

Poz. 169

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B Treść Paragrafy

Lp.

Dziennik Ustaw

1 I. 5 663 201 169 966 26 218 26 218 -100 922 -100 922 -100 000 x x x x x x x x x 2007 0820 x 0970 0920 x 9 780 462 645 839 9 179 626 1 300 000 1 100 000 200 000 180 000 10 052 517 250 000 50 000 200 000 10 803 963 11 125 465 10 482 517 6 977 248 200 000 30 000 30 000 -100 000

3 x

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 5 732 245 7 077 248

1.

2. 2.1 2.1.1

3. 3.1 32 3 2.1

2 Stan funduszu na początek roku w tym: Środki pieniężne Należności w tym: z tytułu udzielonych pożyczek w tym: od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania, w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne

II.

Przychody

1.

2.

3. 3.1 32

Środki otrzymane z Unii Europejskiej Składki 2,45% Pozostałe przychody, w tym: - wpływy z różnych dochodów - odsetki

III.

Koszty realizacji zadań

1. 2690 x 3110 3119 x x x 4010 4019 x 4110, 4120 4119, 4129 4110 x 4110

Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy

– 156 –

126 400 5 362 542 5 338 718 23 824 645 839 3 555 681 568 800 563 506 5 294 95 900 95 018 882 763 000 163 382 156 853

135 000 5 367 686 5 255 274 112 412 1 400 000 3 663 277 638 200 634 671 3 529 106 500 105 618 882 805 549 88 717 60 482

2. 2.1

22

Transfery na rzecz ludności - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej

3.

Środki z Unii Europejskiej

4. 4.1 4.1.1

4.1.2

42 4 2.1

4 2.2

43 4.4 4.4.1

Wydatki bieżące: - refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej - pochodne od refundowanych wynagrodzeń - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej - składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych - składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów

Poz. 169

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B Treść Paragrafy

Lp.

Dziennik Ustaw

1

2

3

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5

4.4.2 4119 4110 4320 x 4430 4590, 4600 4210, 4300 4210, 4300 x 4210, 4300 4219, 4309 4210,4300 353 262 3 236 1 500 40 578 65 298 8 824 2 000 324 658 717 583 1 246 016 45 900 5 000 160 000 309 500 43 814 835 329 1 187 982 47 600 5 000 74 254 250 000 74 122 6 529 1 000 28 235 1 000

45 4.6.

4.7 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.7.4 4.7.5 4.7 5.1

4.7 5 2

4.7.6 4.7.7 4210, 4300 4210,4300, 4350 4360,4370 x 3030, 4300, 4410 3039, 4309, 4419 x 4280 59 100 10 000 8 235 1 765 5 000 4 118 882 34 430 10 000 9 118

4.7.8

- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej - składki na ubezpieczenia społeczne rolników - koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych - pozostałe - koszty poboru składki - umorzenia - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - koszty szkolenia - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej - koszty przygotowania zawodowego dorosłych - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się 75 088 35 000 33 235 1 765 8 000 7 471 529 40 000 10 000 9 118

4.7.9 4.7 9.1

– 157 –

4.7 9 2

4.7.10 4.7.10.1

4.7.10.2

4.7.11

4289 4170, 4210, 4300 4550, 4700

4.7.12

4.7.12.1

- koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej - badania lekarskie bezrobotnych - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej - koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy - poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów x 4010,4110,4170,4210 4240,4300,4380,4390

4.7.12.2

- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej

882 100 000

882 100 000

4.7.13

- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego

4019,4119,4179,4219 4249,4309,4389, 4399 4170,4210,4260,4270, 4300, 4350

Poz. 169

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B Treść Paragrafy Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5

Lp.

Dziennik Ustaw

1 4.7.14 10 000 1 000 300 2 000 210 10 000 10 000 1 000 300 2 000 210 10 000

2 - koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES, konferencje MPiPS

3 4170,4210,4240,4300 4350,4380,4390,4410, 4420

4.7.15 4 300 4440 4590-4610 3030 4170,4210,4240,4300 4350,4380,4390,4420 4170,4210,4300 3 000 4210,4300,4350,4360 4370 4300 4210,4300 4210,4300 4210,4300 x x 6110,6120 25 000 1 000 1 000 5 000 50 000 90 000 50 000 48 235 26 250 1 500 1 000 35 000 50 000 238 000 50 000 48 235 5 000

4.7.16 4.7.17 4.7.18 4.7.19

- koszty audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki - przejazdy członków rad zatrudnienia - wydatki kwalifikowalne środków Europejskiego Funduszu Społecznego

4.7 20

4.7 21

- koszty związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej - koszty obsługi zasiłków i świadczeń przedemerytalnych

4.7 22 4.7 23 4.7 24 4.7 25

5. 5.1 5.1.1

5.1.2 6119,6129 6120 x

– 158 –

52

- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia - restrukturyzacja zatrudnienia - projekty pilotażowe - elementy specyficzne programów specjalnych Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy 1 765 40 000 7 077 248 6 977 248 200 000 30 000 30 000 -100 000 -100 000

1 765 188 000 6 755 802 6 675 802 180 000 30 000 30 000 -100 000 -100 000

IV. x x x x x x x x

1.

2. 2.1 2.1.1

3. 3.1 32 3 2.1

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) w tym: Środki pieniężne Należności, w tym: z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek sektora finansów publicznych Zobowiązania, w tym: - z tytułu zaciągniętego kredytu - pozostałe, z tego: - wymagalne

Poz. 169

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część D Dane uzupełniające Treść

Lp.

Dziennik Ustaw

1

2

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4

1. 1.1 12

13 1.4

Zobowiązania według wartości nominalnej Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

Część E Dane uzupełniające Treść

Lp.

1 6 000 000 500 000 5 500 000

2

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4 6 100 000 600 000 5 500 000

1. 1.1 12

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe

– 159 – Poz. 169

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część A Treść 2

Dziennik Ustaw

Lp.

1 I 1 6 082 7 576 3 914 9 844

Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy

Aktualizacja i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności:

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4 13 742 13 808 13 742 13 808

1.1

zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków;

12

zakup urządzeń i wyposażenia lokali niezbędnych do prowadzenia zasobu;

13 1.4 84 50

15

informatyzacja zasobu, w tym zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania; podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad i konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu; opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów i instrukcji technicznych, a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz upowszechnianie informacji o zasobie;

1.6

działalność wydawnicza Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

– 160 – Poz. 169

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część B Treść Paragrafy

Lp.

Dziennik Ustaw

1 I.

1.

2.

3. II. x 0830 0840 x 13 678 13 678 9 957 9 957 x 4010-4100,4170,4180 x 4270 4210 4300 4350 4700 13 563 63 52 64 64 12 808 12 308 500 x 6110 6120 x x x 13 742 13 808 2 000 1 600 400 2 000 1 600 400

2

Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne Należności Zobowiązania Przychody

3 x x x x x

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 24 550 12 808 24 502 12 308 1 398 500 -1 350 2 000 2 000

1. 1.1 12

Przychody własne - wpływy z usług - wpływy ze sprzedaży wyrobów

III.

Koszty realizacji zadań

1. 1.1 12 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5

Koszty (własne) - wynagrodzenia - pozostałe, w tym: - zakup usług remontowych - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci Internet - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

9 844 63 50

– 161 –

2. 2.1 22

Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne - wydatki inwestycyjne - wydatki na zakupy inwestycyjne

3 851 336 3 515 1 000 500 500

IV.

1. 2.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) Środki pieniężne Należności

Część E Dane uzupełniające Wyszczególnienie Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4 3 582 3 582

Lp.

1

1. 1.1 1.2

2 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe

Poz. 169

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZOŚCI

Część A Treść

Lp.

Dziennik Ustaw

1 I.

1.

2.

3. 2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy

Stypendia Pomoc socjalna Dofinansowania do wydań o szczególnym znaczeniu dla kultury oraz dla niewidomych

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4 750 720 500 380 170 170 80 170

Część B Treść Paragrafy

Lp.

1 I.

1.

2. x x 560 650 650 620 620 610

2

Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne Należności

3 x x x

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 487 387 483 373 4 14

II.

Przychody

1.

Pozostałe przychody w tym: - wpłaty od wydawców utworów literackich, muzycznych...

– 162 –

III. 2440, 2450 x

Koszty realizacji zadań

x

750 80 670

720 170 550

1. 2.

Dotacje na realizację zadań bieżących Transfery na rzecz ludności

IV.

1. 2.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) Środki pieniężne Należności

x x

387 373 14

287 287

Poz. 169

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW

Część A Treść

Lp.

Dziennik Ustaw

1 I.

1. 2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy

Zajęcia sportowe dla uczniów

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4 12 000 12 000 12 000 12 000

Część B Treść Paragrafy

Lp.

1 I.

1.

2.

3. x x 1080 x 2440, 2450 x x x 4300 x x x 12 000 12 004 12 000 4 4 4 4 13 349 12 919 430 12 000 12 000 13 000 13 000 12 000 12 004 12 000 4 4 4 4 14 345 14 000 345

2

Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne Należności Zobowiązania

3 x x x

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 13 353 13 349 12 919 12 919 435 430 -1

II.

Przychody

1.

1.1

Pozostałe przychody w tym: - opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych

III.

Koszty realizacji zadań

– 163 –

1.

Dotacje na realizację zadań bieżących

2. 2.1 2.1.1 2.1.2

Wydatki bieżące (własne) - pozostałe - inne - opłaty bankowe

IV.

1. 2.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) Środki pieniężne Należności

Poz. 169

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

Część A Treść

Dziennik Ustaw

Lp.

1 I.

1.

2.

3. 4.

2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4 72 897 77 818 23 640 19 807 26 036 33 582 21 353 21 863 1 868 2 566

Część B Treść Paragrafy

Lp.

1 I.

1.

2.

3. x x 0920 3000 6170 x 69 691 373 43 476 25 842 73 072 47 036 69 691 77 808 77 808

2

Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne Należności Zobowiązania

3 x x x x

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 3 431 50 4 007 50 15 -591

II.

Przychody

1.

– 164 –

1.1 12 13

Pozostałe przychody w tym: - odsetki - wpłaty od jednostek na fundusz celowy - wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych

278 43 948 33 582 77 818 44 236

III.

Koszty realizacji zadań

1. 1.1

Wydatki bieżące (własne) - wynagrodzenia

1.1.1 1.1.2 12 13 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5

- bezosobowe - pozostałe - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - pozostałe, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków żywności - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zakup sprzętu i uzbrojenia - zakup energii

x 4010-4100, 4170, 4180 4170 4060,4180 4110 4120 x 4210 4220 4230 4250 4260

23 422 200 23 222 36 3 23 400 5 570 64 15 3 345 207

24 848 419 24 429 52 3 19 333 6 002 20 14 2 987 149

Poz. 169

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

Część B Treść Paragrafy

Lp.

Dziennik Ustaw

1 4270 4300 4350 9 911 4 033 10 7 694 2 317 10

2

3

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5

1.4.6 1.4.7 1.4.8 1.4.9 4360 4390 4400 4410 4430 4480 x x 6110, 6120 26 036 26 036 33 582 33 582 23 60 124 5 28 5 175 23 60 32 0 20 5 0

1.4.10 1.4.11 1.4.12 1.4.13 1.4.14 15

- zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci Internet - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomiesz. garaż. - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - podatek od nieruchomości - inne zmniejszenia funduszu

2. 2.1

Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne

IV. x 50

x

50

40 40

1.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) w tym: Środki pieniężne

– 165 – Poz. 169

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część A Treść

Dziennik Ustaw

Lp.

1 I.

1.

2. 3.

2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4 480 800 553 800 293 720 292 970 161 284 237 034 25 796 23 796

Część B Treść Paragrafy

Lp.

1 I.

1.

2.

3.

4. 52 118 553 708 553 708 528 800 3 700 480 810 187 080 10 10 10 10 x 6260, 6270 x x x x 293 720 293 720 183 163 128 690 1 073 53 400 53 400 558 900 558 900 x x 1070 0920 x 2440, 2450 x x x 4300

2

Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne Należności Zobowiązania Pozostałe środki obrotowe

3 x x x x x

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 110 265 183 163 57 161 128 690 986 1 073

II.

Przychody

1.

– 166 –

1.1 12

Pozostałe przychody w tym: - wpływy z dopłat do stawek w grach losowych objętych monopolem państwa - odsetki bankowe

535 200 3 700 553 810 260 830 10 10 10 10 292 970 292 970 188 253 134 090 1 163 53 000

III.

Koszty realizacji zadań

1.

Dotacje na realizację zadań bieżących

2. 2.1 2.1.1 2.1.1.1

Wydatki bieżące (własne) - pozostałe - inne - opłaty bankowe

3. 3.1

Wydatki inwestycyjne - dotacje inwestycyjne

IV.

1.

2. 3.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) Środki pieniężne Należności Pozostałe środki obrotowe

Poz. 169

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Część A Treść

Lp.

Dziennik Ustaw

1 I.

1. 1.1 25 000 39 280

2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4 163 295 195 861 156 487 188 163

1.2 8 700 11 000 3 000 840 15 197 17 505 3 000 900

13 1.4 15 1.6

27 748

21 000

1.7

Promowanie lub wspieranie: - ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym - twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej - działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego - młodych twórców i artystów - działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych - zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej 80 199 6 808 91 281 7 698

2.

Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

– 167 – Poz. 169

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Część B Treść Paragrafy

Lp.

Dziennik Ustaw

1 I.

1.

2.

3. x x 1070 x x 2440 2446 2449 2450 2456 54 848 83 880 163 305 195 866 153 960 153 960 158 345 157 960 158 345 157 960

2

Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne Należności Zobowiązania

3 x x x x

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 46 039 41 079 45 919 41 079 121 -1

II.

Przychody

1.

1.1

Pozostałe przychody w tym: - wpływy z dopłat do stawek w grach losowych objętych monopolem państwa

III.

Koszty realizacji zadań

1. 1.1 12

13

1.4 15

1.6 2459 2890 x x x 4300 3040 x x 6260 6266 6269 6270 6276 6279 x x

– 168 –

1.7

Dotacje na realizację zadań bieżących: -dla jednostek sektora finansów publicznych -dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG -dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych - przekazane Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej 10 10 10 10 3 000 105 447 105 447

2. 2.1

Wydatki bieżące (własne) - pozostałe -inne - koszty obsługi funduszu

5 5 5 5 3 000 108 981 108 981

3.

Transfery na rzecz ludności - nagrody z FPK

4. 4.1 4.1.1 4.1.2

4.1.3

4.1.4 4.1.5

4.1.6

Wydatki inwestycyjne - dotacje inwestycyjne -dla jednostek sektora finansów publicznych -dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG -dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych współfinansowanie programów ze środków NMF i EOG - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych współfinansowanie programów ze środków z funduszy strukturalnych

IV. 1.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) Środki pieniężne

41 079 41 079

3 173 3 173

Poz. 169

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZP ECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Część A Treść

Dziennik Ustaw

Lp.

1 I.

1. 1.1 12

2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja i wyposażenie jednostek - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4 5 801 12 423 5 801 12 423 1 501 1 501 4 300 10 922

Część B Treść Paragrafy

Lp.

1 I.

1. x x 6280 0920 x x x 4210 4300 x 6110, 6120 x x 5 801 1 501 1 501 1 500 1 4 300 4 300 11 726 11 726 2 008 2 008 0 2 008 1 302 1 302 802 500 12 423 1 501 1 501 1 500 1 10 922 10 922 605 605

2

Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne

3 x x

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 15 519 11 726 15 519 11 726

II.

Przychody

1. 1.1 12

Pozostałe przychody - środki otrzymane od jednostek - odsetki bankowe

III.

Koszty realizacji zadań

– 169 –

1. 1.1 1.1.1 1.1.2

Wydatki bieżące (własne) - pozostałe, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia - opłaty bankowe

2. 2.1

Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne

IV.

1.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) w tym: Środki pieniężne

Poz. 169

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ

Część A Treść Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4 200 000 250 000 180 000 219 800 20 000 30 200

Dziennik Ustaw

Lp.

1 I.

1. 2.

2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych Wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych określonych w założeniach polityki naukowo-technicznej państwa

Część B Treść Paragrafy

Lp.

1 I.

1. x x x x x x x 6260, 6270 x 332 300 332 300 200 000 20 000 20 000 20 000 180 000 180 000 209 300 209 300 107 013 107 013 250 000 30 200 30 200 30 200 219 800 219 800 189 313 189 313

2

Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne

3 x x

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 323 000 332 300 323 000 332 300

II. 1.

Przychody Pozostałe przychody

III.

1. 1.1 1.1.1

2. 2.1

Koszty realizacji zadań Wydatki bieżące (własne) - pozostałe, w tym: - inne Wydatki inwestycyjne - dotacje inwestycyjne

– 170 –

IV. 1.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) Środki pieniężne

Część E Dane uzupełniające Treść

Lp.

1

2

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4 332 300 332 300 189 313 189 313

1. 1.1 12

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe

Poz. 169

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część A Treść Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4 87 451 125 108

Dziennik Ustaw

Lp.

1 I.

1. 87 451 83 151 4 300 125 108 113 108 12 000

1.1 12

2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Utworzenie, rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne

Część B Treść Paragrafy

Lp.

1 I.

1.

2.

3. x 0400, 0490, 0520, 0530 0540, 0690, 0820, 0850 0920 x x 4010-4100, 4170, 4180 4170 4110 4120 x 4270 x 4210 4240 4300 4350 4540 4550 x 6110, 6120 x x 116 820 103 827

2

Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne Należności Zobowiązania

3 x x x x

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 74 040 103 409 70 722 103 409 8 773 0 -5 455 0

II.

Przychody

1.

Składki i opłaty

– 171 –

2.

Pozostałe przychody - w tym odsetki

114 620 2 200 2 200 87 451 83 151 500 500 80 13 82 558 500 82 058 400 0 81 298 10 150 200 4 300 4 300 103 409 103 409

101 627 2 200 2 200 125 108 113 108 500 500 80 13 112 515 500 112 015 1 500 0 109 911 204 200 200 12 000 12 000 82 128 82 128

III.

Koszty realizacji zadań

1. 1.1 1.1.1 12 13 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4 2.1 1.4 2 2 1.4 2 3 1.4 2.4 1.4 2 5 1.4 2.6

Wydatki bieżące (własne) - wynagrodzenia, w tym: - bezosobowe - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - pozostałe, w tym: - remonty - inne, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci Internet - składki do organizacji międzynarodowych - szkolenia

2. 2.1

Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)

IV.

1.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) w tym: Środki pieniężne

Poz. 169

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

Część A Treść Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4 51 951 178 180 51 951 178 180

Dziennik Ustaw

Lp.

1 I. 1.

2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Część B Treść Paragrafy

Lp.

1 I.

1. x x 63 858 63 858 64 481 64 481

2

Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne

3 x x

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 101 792 113 699 101 792 113 699

II.

Przychody

1. 1.1

12 13 1.4 15 x x 6110, 6120 x

Pozostałe przychody - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego) - z usług specjalistycznych realizowanych w trakcie zadań szkoleniowych - z udostępniania poligonów wojskom obcym - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów x x x x x 58 274 29 30 5 000 525 51 951 51 951 51 951 113 699

61 268 10 804 1 860 539 178 180 178 180 178 180 0

– 172 –

III.

Koszty realizacji zadań

1. 1.1

Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)

IV.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)

Poz. 169

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAŻY GRANICZNEJ

Część A Treść

Dziennik Ustaw

Lp.

1 I.

1. 2.

2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4 2 268 2 265 2 140 2 117 128 148

Część B Treść Paragrafy

Lp.

1 I. x x x x 0920 3000 6170 x 12 2 252 208 2 268 2 140 0 2 140 95 2 045 1 864 20 15 146 2 472 2 472 76 -15 265 0 2 265 2 265 12 2 105 148 2 265 2 117 0 0 2 117 95 2 022 1 838 20 15 149 0 x 6110, 6120 x 128 128 265 148 148 265

2

3 x

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 61 265

1. 2.

Stan funduszu na początek roku w tym: Środki pieniężne Zobowiązania

II.

Przychody

1.

1.1 12 13

Pozostałe przychody (przypis) w tym: - odsetki - wpłaty od jednostek na fundusz celowy - wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

– 173 –

III. x 4010-4100, 4170, 4180 4170 x 4270 x 4210 4220 4240 4300 4420

Koszty realizacji zadań

1. 1.1 1.1.1 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1 2.1 2.1 2 2 2.1 2 3 2.1 2.4 2.1 2 5

Wydatki bieżące (własne) - wynagrodzenia, w tym: - bezosobowe - pozostałe, w tym: - remonty - inne, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków żywności - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup usług pozostałych - podróże służbowe zagraniczne

3. 3.1

Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne

IV.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)

Poz. 169

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW HAZARDOWYCH

Część A Treść Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4 18 000 13 000

Dziennik Ustaw

Lp.

1 I.

1. 2 000 1 000 1 500 3 000

2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i opracowywanie specjalistycznych ekspertyz, raportów, sprawozdań dotyczących problematyki uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych

2.

Opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych

3. 13 000 6 000

Udzielanie finansowej pomocy instytucjom i stowarzyszeniom realizującym zadania związane z rozwiązywaniem problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym sporządzanie oceny rozpowszechnienia i zagrożenia patologicznym hazardem

4.

Prowadzenie działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych, a także zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem w celu zwiększenia skuteczności oraz dostępności leczenia uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla osób uzależnionych i ich bliskich 2 000 2 500

Część B Treść Paragrafy

Lp.

1 I. x x x 1070 0920 x 2440, 2450 x 4300 x x 39 755 21 624 21 624 20 600 1024 18 000 17 000 1 000 1 000 43 379 43 379

2 3 x

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 39 755 43 379 43 379 23 026 23 026 20 800 2 226 13 000 12 000 1 000 1 000 53 405 53 405

1.

Stan funduszu na początek roku w tym: Środki pieniężne

– 174 –

II.

Przychody

1.

1.1 12

Pozostałe przychody (przypis) w tym: wpływy z dopłat do stawek w grach losowych objętych monopolem państwa pozostałe odsetki

III.

Koszty realizacji zadań

1. 2.

2.1

Dotacje na realizację zadań bieżących Wydatki bieżące w tym: zakup usług pozostałych

IV.

1.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) w tym: Środki pieniężne

Część E Dane uzupełniające Wyszczególnienie Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4 43 379 43 379 52 513

Lp.

1 1.

1.1 12

2 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe

Poz. 169

52 513

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

Część A Treść

Lp.

Dziennik Ustaw

1 I.

1. 1.1 692 400 3 100 19 000 6 200 692 400 3 100 19 000 6 200

2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4 720 700 720 700 720 700 720 700

1.2 1.3 1.4 2.

Wydatki bieżące - wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - pozostałe odsetki - pozostałe wydatki Wydatki inwestycyjne

Część B Treść Paragrafy

Lp.

1 I. x x x -166 972 x x 0920 1060 x x x 291 339 291 339 100 000 191 339 720 700 720 700 5 351 230

2

3 x

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 5 184 258 4 754 897 4 754 897

1.

2. 3.

Stan funduszu na początek roku w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania

– 175 –

II.

Przychody

520 022 520 022 190 000 330 022 720 700 720 700

1. 1.1 1.2

Pozostałe przychody - pozostałe odsetki - przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji

III.

Koszty realizacji zadań

1. 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1 2 1.1.1 3 1.1.1.4 1.1.1 5 1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.1 8

2970 4170 4300 4390 4580 4590 4610 4930 x

100 100 19 000 3 100 6 000 692 400 0

100 100 19 000 3 100 6 000 692 400 0

2. 2.1

IV. 1.

Wydatki bieżące (własne) - pozostałe, w tym - inne - przelewy różne - wynagrodzenia bezosobowe - zakup usług pozostałych - zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii - pozostałe odsetki - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne) Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) Środki pieniężne

6120 x x

4 754 897 4 754 897

4 554 219 4 554 219

Poz. 169

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

Część A Treść

Lp.

Dziennik Ustaw

1 I.

1. 1.1 1.2 2.

2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy

Wydatki bieżące - wypłaty świadczeń pieniężnych - obsługa wypłat świadczeń Wydatki inwestycyjne

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4 703 000 630 436 703 000 630 436 700 000 627 436 3 000 3 000

Część B Treść Paragrafy

Lp.

1 I.

1.

2.

3. x x 0920 1080 x x x 4300 4590 x 6110, 6120 x x x 211 100 30 000 181 100 703 000 703 000 3 000 700 000 0 0 524 286 473 708 50 578 211 100 152 350 152 350 18 900 133 450 630 436 630 436 3 000 627 436 0 0 46 200 41 742 4 458

2

Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne Należności Zobowiązania

3 x x x x

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 1 016 186 524 286 946 057 473 708 73 650 50 578 -3 521

II.

Przychody

1.

1.1 1.2

Pozostałe przychody w tym: - pozostałe odsetki - przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących z zasobu WRSP

– 176 –

III.

Koszty realizacji zadań

1. 1.1 1.1.1 1.1.2

Wydatki bieżące (własne) - inne - zakup usług pozostałych - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych

2. 2.1

Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)

IV.

1. 2.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) Środki pieniężne Należności

Poz. 169

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

Część E Dane uzupełniające Wyszczególnienie Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4 473 708 473 708 41 742 41 742

Dziennik Ustaw

Lp.

1 1.

1.1 12

2 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe

– 177 – Poz. 169

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU - WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część A Treść

Lp.

Dziennik Ustaw

1 I. 3 825 13 662 3 576 13 911

2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4 17 487 17 487

1.1 12

Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej

Część B Treść Paragrafy

Lp.

1 I.

1.

2.

3. x 17 487 0830 0920 0960 3000 6170 927 13 604 1 520 14 423 17 487 17 487 17 487

2

Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne Należności Zobowiązania

3 x x x x

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 2 269 2 269 2 249 2 269 21 0 -1 0

II.

Przychody

1.

– 178 –

1.1 12 13 1.4 15

Pozostałe przychody - w tym: - wpływy z usług - odsetki - zapisy i darowizny - wpłaty od jednostek na fundusz celowy - wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych

135 14 598 1 922 14 818

Poz. 169

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU - WSPARCIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Część B Treść Paragrafy

Lp.

Dziennik Ustaw

1 III. 2440, 2450, 2890 x 4010-4100, 4170, 4180 4170 4060 4110 4120 x 4270 x 4210 4220 4240 4250 4260 4300 4420 4430 4530 4700 x 50 0 0 2 878 833 2 045 1 551 60 50 23 235 97 22 0 2 5 13 662 897 2 928 50 1 162 2 414 100 50 50 0 0 2 314 459 1 855 1 540 0 0 158 125 32 0 0 0 0 13 911

2

Koszty realizacji zadań

3 x

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 17 487 17 487

1.

2. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.2.1 2.4.2 2 2.4.2 3 2.4.2.4 2.4.2 5 2.4.2.6 2.4.2.7 2.4.2 8 2.4.2 9 2.4.2.10

3. 3.1 6110, 6120 6260,6270,6670 x x 11 281 2 381 2 269 2 269 11 491 2 420 2 269 2 269

– 179 –

3.2

Dotacje na realizację zadań bieżących Jednostki Samorządu Terytorialnego - powiat Wydatki bieżące (własne) - wynagrodzenia, w tym: - bezosobowe - pozostałe - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - pozostałe, w tym: - zakup usług remontowych - inne: - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków żywności - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup sprzętu i uzbrojenia - zakup energii - zakup usług pozostałych - podróże służbowe zagraniczne - różne opłaty i składki - podatek od towarów i usług (VAT) - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne - dotacje inwestycyjne Jednostki Samorządu Terytorialnego - powiat

IV.

1.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) w tym: Środki pieniężne

Poz. 169

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A Treść Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4 34 001 31 180

Dziennik Ustaw

Lp.

1 I.

1. 34 001 34 001 31 180 31 180

1.1 12

2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzinom, również osobom pokrzywdzonym i ich rodzinom, w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe

Część B Treść Paragrafy

Lp.

1 I.

1. x x 1080 1080 x 34 000 10 000 24 000 34 001 10 880 2 001 2 001 56 925 100 20 100 800 34 000

2

Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne

3 x x

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 6 919 6 918 6 919 6 918 31 180 31 180 15 000 16 180 31 180 13 255 3 730 3 730 0 2 930 0 0 0 800

II.

Przychody

1.

Pozostałe przychody, w tym: - wpłaty z tytułu orzeczonych przez sąd nawiązek oraz świadczeń pieniężnych - wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych

– 180 –

III.

Koszty realizacji zadań

1.

2. 2.1

3. 3.1 4.

Dotacje na realizację zadań bieżących Wydatki bieżące (własne) - pozostałe, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - zakup usług obejmujących tłumaczenia - podróże służbowe krajowe - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne) Przelewy redystrybucyjne x x

2450 x x 4210 4300 4380 4410 4700 4610 x 6110, 6120 2960

21 120 6 918 6 918

14 195 6 918 6 918

IV. 1.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) Środki pieniężne

Poz. 169

PLAN F NANSOWY FUNDUSZU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SKAZANYCH ORAZ ROZWOJU PRZYW ĘZ ENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część A Treść

Dziennik Ustaw

Lp.

1 I.

1. 1.1 12 13

2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności, w tym: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne - częściowe refinansowanie zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4 42 287 42 287 42 287 42 287 300 504 26 000 25 300 15 987 16 483

Część B Treść Paragrafy

Lp.

1 I.

1. 2.

2

3. x x 1080 1080 0920 44 968 44 968 300 44 368 300 0 42 391 300 x 104 103 4300 x 6260, 6270 1 26 000 26 000 15 987

Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne Należności w tym: z tytułu udzielonych pożyczek Zobowiązania

3 x x x x x 37 850

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 28 206 30 783 28 325 27 283 102 3 650 0 3 500 -221 -150

II.

Przychody

– 181 –

1. 1.1 12 13 1.4 x 2440, 2450

Pozostałe przychody, w tym: - wpłaty przywięziennych zakładów pracy - wpłaty z tytułu potrąceń z wynagrodzeń skazanych - odsetki - inne zwiększenia

37 850 300 37 000 550 0 42 287 400 104 103 1 25 300 25 300 16 483

III.

Koszty realizacji zadań

1.

Dotacje na realizację zadań bieżących

2. 2.1 2.1.1. 2.1

2. 2.1.2.1.

Wydatki bieżące (własne) pozostałe, w tym: - umorzenia - inne - opłaty i prowizje bankowe

3. 3.1

Wydatki inwestycyjne - dotacje inwestycyjne

4.

Wypłata ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów wynagrodzenia skazanych

IV.

1. 2.

3.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) Środki pieniężne Należności w tym: z tytułu udzielonych pożyczek Zobowiązania

x x x x x

30 783 27 283 3 650 3 500 -150

26 346 23 646 3 000 2 850 -300

Poz. 169

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

Część A Treść Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4 898 671 745 072 49 962 656 682 38 600 49 790

Dziennik Ustaw

Lp.

1 I. 1.

2. 805 715 37 705 5 289

3. 4.

2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Udzielone pożyczki i kredyty Pozostałe wydatki

Część B Treść Paragrafy

Lp.

1 I.

1.

2.

3. x x 1060 0920 9510 1080 x x x 1 517 236 1 517 236 1 500 000 15 000 736 1 500 900 171 894 882 894 882

2

Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne Należności Zobowiązania

3 x x x x

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 1 002 612 1 619 677 1 476 988 1 616 677 34 053 3 000 -508 429 780 096

II.

Przychody

– 182 –

1. 1.1 12 13 1.4

Pozostałe przychody - przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji - pozostałe odsetki - przychody ze spłat pożyczek i kredytów - wpływy z różnych dochodów

780 096 750 096 30 000

III.

Koszty realizacji zadań

745 072 745 072 745 072

1. 1.1 1.1.1 1.1.1.1

2450

49 962

49 790 656 682 38 600 0

1.1.1 2

1.1.1 3 1.1.1.4

2. 2.1

Wydatki bieżące (własne) - pozostałe, w tym - inne, w tym: - dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - udzielone pożyczki i kredyty - koszty postępowania kompensacyjnego w stoczniach Wydatki inwestycyjne: -dotacja na remont tężni w Ciechocinku

6010 9910 x x 6270 x x x

805 715 37 705 1 500 5 289 5 289 1 619 677 1 616 677 3 000

IV.

1. 2.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) Środki pieniężne Należności

1 654 701 1 651 701 3 000

Poz. 169

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

Część A Treść

Lp.

Dziennik Ustaw

1 I.

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 15 2 030 2 030 2 025 2 025

2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy

Wydatki bieżące - wydatki na pokrycie kosztów prywatyzacji - wydatki związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa - wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa - dofinansowanie likwidacji i upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa - wydatki na realizację innych ustawowo określonych zadań

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4 256 257 182 914 254 227 180 889 243 737 166 686 3 415 3 805 300 300 1 675 3 560 5 100 6 538

2. 2.1

Wydatki inwestycyjne - wydatki na zakupy inwestycyjne

Część B Treść Paragrafy

Lp.

1 I.

1.

2.

3. 3.1 3.1.1 x x 291 638 291 638 638

2

Stan funduszu na początek roku Środki pieniężne Należności Zobowiązania - pozostałe, z tego - niewymagalne

3 x x x x x x

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 264 825 300 206 405 295 335 206 4 804 5 000 -145 274 -40 000

– 183 –

II.

Przychody

152 379 152 379

1.

85 000 6 000

1.1 12 13 1.4 15 1.6 1.7 18 19 1.10

Pozostałe przychody w tym: - wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa - dochody ze zbycia praw majątkowych - wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - pozostałe odsetki - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - wpływy z różnych dochodów - przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji - różne, w tym określono ustawowo przychody państwowych funduszy celowych 0690 0750 0780 0810 0870 0920 0960 0970 1060 1080 x x x 2970 4110 4120 4170 4210

200 000

850 2 4 400 40 627 1 300 4 000 35 52 100 013 1 100 256 257 254 227 182 914 180 889

III.

Koszty realizacji zadań

1. 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1 2 1.1.1 3 1.1.1.4 1.1.1 5

Wydatki bieżące (własne) - pozostałe, w tym - inne - różne przelewy - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia

120 20 1 309 450

150 22 1 309 473

Poz. 169

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

Część B Treść Paragrafy

Lp.

Dziennik Ustaw

1 4260 4270 4300 4350 4370 4380 4390 4400 4420 4430 4480 4500 4520 4530 4570 4580 4590 4600 4610 4670 240 5 3 100 3 000 3 000 4 000 5 480 190 225 000 370 9 261 9 500 219 600 58 266 5 266 212 150 000 50 5 261 9 027 219 800 145 636 21 2 240 1 3 100 3 000 3 000 4 000 5

2

3

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5

1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.1 8 1.1.1 9 1.1.1.10 1.1.1.11 1.1.1.12 1.1.1.13 1.1.1.14 1.1.1.15 1.1.1.16 1.1.1.17 1.1.1.18 1.1.1.19 1.1.1.20 1.1.1.21 1.1.1.22 1.1.1.23 1.1.1.24 1.1.1.25 1.1.1.26

– 184 –

1.1.1.27 1.1.1.28 1.1.1.29 x 6120 x x x x x x

- zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci internet - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - zakup usług obejmujących tłumaczenia - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - podróże służbowe zagraniczne - różne opłaty i składki - podatek od nieruchomości - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek od towarów i usług (VAT) - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat - pozostałe odsetki - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości - dofinansowania procesów likwidacyjnych i upadłości przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, w których Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - odsetki od kredytów i pożyczek związanych z obsługą długu krajowego 4940 6010 8010 8070 1 675 300 40 5 2 030 2 030 300 206 335 206 5 000 -40 000 3 560 300 60 25 2 025 2 025 269 671 301 171 8 500 -40 000

2. 2.1

Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)

IV.

1.

2.

3. 3.1 3.1.1

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) Środki pieniężne Należności Zobowiązania - pozostałe, z tego - niewymagalne

Poz. 169

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO

Część A Treść Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4 491 032 472 394 470 000 459 039 9 000 3 000 9 000 12 032 10 587 1 445 2 500 3 000 10 355 7 855

Dziennik Ustaw

Lp.

1 I.

1.

2. 2.1 22

3. 3.1 32 33

2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy Udzielanie przedsiębiorcom premii technologicznej Wypłacanie przedsiębiorcom rat kredytów technologicznych i częściowe ich umorzenia - wypłata transz kredytów - częściowe umorzenia udzielonych kredytów technologicznych Obsługa Funduszu Kredytu Technologicznego - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne - prowizja za obsługę funduszu

Część B Treść Paragrafy

Lp.

1 I. x x x x x 2000, 2430, 6200, 6220 2009 2007, 2008, 6207, 6208 x 127 565 23 900 23 900 28 573 187 794 894

2

3 x

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 180 038 154 906 102 433 11 400 11 400 41 073 472 772 920

1.

2. 2.1 3.

Stan funduszu na początek roku w tym: Środki pieniężne Należności - w tym z tytułu udzielonych pożyczek Pozostałe środki obrotowe

– 185 –

II.

Przychody

1. 1.1

1.1.1

2.

3. 3.1 32 33

Dotacje z budżetu państwa, w tym: - dotacje celowe (na finansowanie projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej) - w tym na współfinansowanie Środki otrzymane z Unii Europejskiej Pozostałe przychody, w tym - odsetki od udzielonych kredytów technologicznych - odsetki od stanu środków na rachunku - spłaty udzielonych kredytów technologicznych x

894 894 170 000 16 900 2 100 4 600 10 200 212 926 2440, 2450, 2890, 2009, 6209 2007, 2008, 6207, 6208 x 4010-4100, 4170, 4180 4110 4120 30 894 170 000 12 032 166 18 3 1 400 1 445 9 000 x 6110, 6120

920 920 451 652 20 200 1 400 3 800 7 000 546 347 84 340 451 652 10 355 166 18 3 4 668 2 500 3 000

III.

Koszty realizacji zadań

1.

Dotacje na realizację zadań bieżących

2.

3. 3.1 32 33 3.4 35 3.6

4. 4.1

Środki z Unii Europejskiej Wydatki bieżące (własne) - wynagrodzenia - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - inne - prowizja z tytułu obsługi Funduszu - umorzenia części kredytów technologicznych Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)

Poz. 169

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO

Część B Treść Paragrafy

Lp.

Dziennik Ustaw

1 IV. x x x 102 433 11 400 11 400 41 073 28 858 4 400 4 400 48 073

2

3 x

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 154 906 81 331

1.

2. 2.1 3.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) w tym: Środki pieniężne Należności, w tym: - z tytułu udzielonych pożyczek Pozostałe środki obrotowe

Część E Dane uzupełniające Treść Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4 102 433 28 858 102 433 28 858

Lp.

1

1. 1.1 12

2 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe

– 186 – Poz. 169

PLAN F NANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB N EPEŁNOSPRAWNYCH

Część A Treść

Dziennik Ustaw

Lp.

1 I.

1.

2. 65 000 5 750 59 250 44 238 44 238 3 034 790 101 412 101 412 3 321 204 65 000 6 000 59 000

2 Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy

Wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4 5 032 636 5 088 906 4 820 550 4 941 614 212 086 147 292

1. 1.1 12 2.

2.1

3.

4. 50 000 7 939 7 939 30 158 767 51 010 107 757 6 500 6 500 50 000 7 000 7 000 30 100 000

5. 5.1 6.

7.

Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1 - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2 - wydatki bieżące Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - art. 26a Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych - art. 47 ust. 2 Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art.47 ust.1 pkt 4 lit. b - wydatki bieżące Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej 57 936 42 064 7 000 7 000

- art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a

– 187 –

7.1 72

8. 8.1 9.

9.1 92

10. 11. 11.1 11.2

12.

13. 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.5.1 13.5 2

- wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych - art. 32 ust. 1 pkt 1 - wydatki bieżące Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych i administracyjnych - art.32 ust.1 pkt 2 - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a Zadania zlecane - art. 36 - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6 Wydatki bieżące (własne), z tego: - wynagrodzenia - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe, w tym: - zakup usług remontowych - amortyzacja majątku trwałego

9 134 6 857 2 277 83 591 168 475 167 308 1 167 988 631 368 981 52 282 9 123 1 327 1 200 79 683 1 852 20 539

10 000 7 000 3 000 74 676 145 845 143 845 2 000 800 000 359 471 52 282 9 444 1 327 1 200 94 169 1 902 36 652

Poz. 169

PLAN F NANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A Treść

Lp.

Dziennik Ustaw

1

2

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4

13.6 225 366 3 488 41 635 402 201 049 3 576 41 228 1 964

14.

15. 16.

17. 1 035 1 035 500 500

17.1

- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne) Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art.18 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się - art. 47 ust. 1 pkt. 4 lit. c - wydatki bieżące

Część B Treść Paragrafy

Lp.

1 I. 440 303

2

3 x

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 640 557 520 632 326 226

– 188 –

1.

2.

3.

4. 4.1 42

5. 5.1 5.1.1 x 2430 2007 0850 2960 x

Stan funduszu na początek roku w tym: Środki pieniężne Udziały Papiery wartościowe Skarbu Państwa Należności, w tym: - należności z tytułu wpłat obowiązkowych - należności z tytułu udzielonych pożyczek Zobowiązania, z tego: - pozostałe - wymagalne x x x x x x x x x 757 065 602 451 12 614 -75 677 -75 677 4 871 076 747 686 38 322 3 920 000 4 334 160 734

857 630 650 000 2 271 -63 558 -63 558

II.

Przychody

4 951 465 745 360 35 620 4 020 000 4 000 146 485

1.

2.

3.

4. 5.

Dotacje z budżetu państwa Środki otrzymane z Unii Europejskiej Składki i opłaty (przypis) Przelewy redystrybucyjne Pozostałe przychody (przypis)

Poz. 169

PLAN F NANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB N EPEŁNOSPRAWNYCH

Część B Treść Paragrafy

Lp.

Dziennik Ustaw

1 III. x 2440 2449 2450 x x x x 4010 4170 4110 4120 x 4270 1 852 52 282 1 200 9 123 1 327 79 683 53 482 53 482 52 282 1 200 9 444 1 327 94 169 1 902 37 577 37 602 368 981 4 113 86 200 359 471 3 387 357 76 731 70 095 3 689 866 130 527 115 315

2

Koszty realizacji zadań

3 x

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 5 032 636 5 088 906

1. 1.1 1.1.1 1.1.2 6 636 3 310 626 3 310 626 15 212 3 559 339 3 559 339

12 1 2.1

Dotacje na realizację zadań bieżących - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) - środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)

2.

3. 4.

Transfery na rzecz ludności Środki z Unii Europejskiej Wydatki bieżące (własne)

4.1

- wynagrodzenia, w tym:

4.1.1 4.1.2 42 43 4.4

45 4810 x 6110, 6120 6110,6120 6260, 6270 6260 6270 2960

5.

- osobowe - bezosobowe - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - pozostałe w tym: - zakup usług remontowych - odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności Wydatki inwestycyjne 225 366 212 086 41 635 41 635 170 451 164 893 5 558 988 631 90 187 2 255 874 331 21 858

201 049 147 292 41 228 41 228 106 064 100 219 5 845 800 000 130 000 3 250 650 488 16 262

– 189 –

5.1

- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne

5.1.1

- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania )

52

- dotacje inwestycyjne

5.2.1

- dla sektora finansów publicznych

5.2.2

- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

6. 6.1 62

63 6.4

7.

IV.

x x

402 520 632 326 226

1 964 424 419 222 371

1.

2.

3.

4. 4.1 42

5. 5.1 5.1.1

Przelewy redystrybucyjne, z tego dla: - samorządów wojewódzkich na realizację zadań - samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań - samorządów powiatowych na realizację zadań - samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)* w tym: Środki pieniężne Udziały Papiery wartościowe Skarbu Państwa Należności, w tym: - należności z tytułu wpłat obowiązkowych - należności z tytułu udzielonych pożyczek Zobowiązania - pozostałe, z tego: - wymagalne

x x x x x x x x x

857 630 650 000 2 271 -63 558 -63 558

856 300 640 000 2 266 -63 418 -63 418

Poz. 169

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHAB LITACJI OSÓB N EPEŁNOSPRAWNYCH

Część D Dane uzupełniające Treść

Dziennik Ustaw

Lp.

1

2

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4

1. 1.1 12

13 1.4

Zobowiązania według wartości nominalnej Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

Część E Dane uzupełniające Treść

Lp.

1

1. 1.1 12

2 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4 326 000 222 371 126 000 222 371 200 000 0

*Stan funduszu na koniec 2012 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 41.635 tys. zł.

– 190 –

*Stan funduszu na koniec 2013 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 41.228 tys. zł.

Poz. 169

Załącznik nr 7

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ IINNE ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

1. GMINY

Dziennik Ustaw

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania Poz.

w tys. zł 1 2 3

Plan na 2013 r.

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

KRAJOWE BIURO WYBORCZE 10 205 355

6 532

- prowadzenie stałego rejestru wyborców

85

BUDŻETY WOJEWODÓW

z zakresu administracji publicznej, w tym:

- zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej

- utrzymanie w gminach stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej

- wydawanie dowodów osobistych

- prowadzenie ewidencji ludności

- wydawanie koncesji i zezwoleń

- realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego"

z zakresu obrony narodowej:

– 191 –

- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w gminach

- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych

z zakresu bezpieczeństwa publicznego:

- realizacja zadań obrony cywilnej

z zakresu ochrony zdrowia:

- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu

- finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji potwierdzającej prawo do świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, spełniającym kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)

18

z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:

19 20 21 22

- finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP lub są ofiarami handlu ludźmi

- prowadzenie i rozwój środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- realizacja świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, za osoby pobierające zasiłek stały, objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu

23 24

- organizowanie i finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

Poz. 169

OGÓŁEM

10 211 887

2. POWIATY

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania Poz.

w tys. zł 1 2 3

Dziennik Ustaw

Plan na 2013 r.

85

1 2 3

BUDŻETY WOJEWODÓW

3 752 180

z zakresu leśnictwa:

- zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

- zagospodarowanie i ochrona drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

z zakresu transportu i łączności:

- zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej

z zakresu gospodarki nieruchomościami:

- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

- zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa

z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa

– 192 –

- prowadzenie, modernizacja i informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu

z zakresu nadzoru budowlanego:

- nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

z zakresu administracji publicznej, w tym:

- utrzymanie w powiatach stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej

- nadzór nad fundacjami

- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej

z zakresu gospodarki wodnej, w tym:

- realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej oraz zarządzania wodami (ustalanie linii brzegu, wydawanie pozwoleń wodnoprawnych)

z zakresu obrony narodowej:

- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w powiatach

- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych

z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:

- realizacja zadań obrony cywilnej

- ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza realizowana przez Państwową Straż Pożarną

Poz. 169

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania Poz.

w tys. zł 1 2 3

Plan na 2013 r.

Dziennik Ustaw

z zakresu ochrony zdrowia:

28

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dzieci przebywających w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium oraz osób niepobierających zasi ku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego

29 30 31 32 33 34 35

z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:

- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

- finansowanie świadczeń z pomocy społecznej cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium RP

- finansowanie bieżącej działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności

OGÓŁEM

3 752 180

– 193 – Poz. 169

3. SAMORZĄDY WOJEWÓDZTW

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania Poz.

w tys. zł 1 2 3

Dziennik Ustaw

Plan na 2013 r.

85

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

BUDŻETY WOJEWODÓW

1 112 534

z zakresu rolnictwa, w tym:

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

- remonty, utrzymanie oraz budowa urządzeń melioracji wodnych podstawowych

- wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich

z zakresu transportu:

- wyrównywanie przewoźnikom wykonującym krajowe pasażerskie przewozy autobusowe utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów

z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:

- wykonanie inwentaryzacji złóż surowców mineralnych na terenie województwa

- prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- prowadzenie wojewódzkich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie w szczególności baz danych obiektów topograficznych, w tym opracowanie numerycznego modelu rzeźby terenu dla obszarów dolin rzecznych i terenów zalewowych rzek

z zakresu administracji publicznej, w tym:

– 194 –

- prowadzenie ewidencji zaszeregowania obiektów hotelarskich

- aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich

- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin podstawowych i pospolitych

- utrzymanie w samorządzie województwa stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej

- finansowanie działalności komisji przeprowadzających egzamin na przewodnika turystycznego i pilota wycieczek

z zakresu gospodarki wodnej, w tym:

- utrzymanie urządzeń wodnych Skarbu Państwa niebędących urządzeniami melioracyjnymi, wobec których prawa właścicielskie sprawuje marszałek województwa

- wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do wód nieistotnych dla rolnictwa

z zakresu ochrony zdrowia:

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu

23

- zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375, z późn. zm.), dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi - kontrola prawidłowości wydawania orzeczeń z zakresu medycyny i psychologii transportu

Poz. 169

24

NAZWA CZĘŚCI Nazwa zadania Poz.

w tys. zł 1 2 3

Plan na 2013 r.

Dziennik Ustaw

z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

- realizacja świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

- finansowanie zadań określonych w ustawie o służbie zastępczej

- prowadzenie ośrodków adopcyjnych

z zakresu obrony narodowej:

- organizacja szkoleń i ćwiczeń obronnych

z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym:

- opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza

- opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny

- przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami

- udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie solanek, wód leczniczych i termalnych

OGÓŁEM

1 112 534

– 195 – Poz. 169

Załącznik nr 8

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W2013R.

1. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek 4 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Fundacja - Centrum Badania Opinii Społecznej Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 1 2 3 4 20 405 3 202 9 123 8 080 5 6 Poz. Kwota dotacji (w tys. zł)

Dziennik Ustaw

Część

Dział

Rozdział

1

2

3

16

710 750

71031 75061 75065

20

100

150 6 7 8

10001 10005 10005 10095 15004

1 2 3 4 5

622 483 374 872 85 000 17 000 16 000

– 196 –

500

15012 50003

GOSPODARKA Podmioty górnictwa węgla kamiennego Kopalnia Soli "Wieliczka" Kopalnia Soli "Bochnia" Centralna Pompownia "Bolko" Sp. z o.o. w Bytomiu Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Agencja Rezerw Materiałowych

6 650 47 437 75 524

21

803

80306 80309

GOSPODARKA MORSKA Wyższe szkoły morskie - działalność dydaktyczna Wyższe szkoły morskie - pomoc materialna dla studentów i doktorantów

1 2 3

103 900 91 600 12 300

Poz. 169

Część 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 25 174 450 3 000 8 702 138 816 48 802 1 313 10 496 98 043 34 891 55 524 254 452 27 098 4 000 14 757 1 174 783 22 106 427 159 5 6

Dział

Rozdział

Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek

Poz.

Kwota dotacji (w tys. zł)

Dziennik Ustaw

1

2

3

24

801 803

80132 80306 80309

854 921

85410 92101 92102 92106 92108 92109 92110 92113 92114 92116 92118 92119 92126 92195

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne Wyższe szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna Wyższe szkoły artystyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów Internaty i bursy szkolne Instytucje kinematografii Polski Instytut Sztuki Filmowej Teatry Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby "Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie Centra kultury i sztuki Pozostałe instytucje kultury Biblioteka Narodowa w Warszawie Muzea Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich

– 197 –

28

730

921

73005 73008 73009 92114

NAUKA Jednostki naukowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki Centrum Nauki KOPERNIK

1 2 3 4 5 1 3 4 5 6 7

1 877 012 1 793 509 36 356 39 147 8 000 321 510 146 418 4 098 148 561 5 500 16 933

29

752

75295

75295

803 921

80302 92114 92118

OBRONA NARODOWA Wyższe szkoły wojskowe realizujące zadania związane z obroną narodową Instytucja gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" Wyższe szkoły wojskowe Wojskowy Instytut Wydawniczy Muzea

Poz. 169

Część 4 OŚWIATA I WYCHOWANIE Centrum Nauki KOPERNIK 1 2 8 000 8 000 5 6

Dział

Rozdział

Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek

Poz.

Kwota dotacji (w tys. zł)

Dziennik Ustaw

1

2

3

30

921

92114

32

010 921

01013 92116 92118

ROLNICTWO Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Centralna Biblioteka Rolnicza Muzea

1 2 3 4

15 107 9 391 4 176 1 540

33

010

01027

ROZWÓJ WSI Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

1 2

2 198 969 2 198 969

35

500

50002

RYNKI ROLNE Agencja Rynku Rolnego

1 2

354 049 354 049

– 198 –

36

921

92115

SKARB PAŃSTWA Polska Agencja Prasowa

1 2

3 100 3 100

37

755

75514

SPRAWIEDLIWOŚĆ Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1 2

41 137 41 137

38

803

80306 80309 80311 80395 80395

SZKOLNICTWO WYŻSZE Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna Szkoły wyższe - pomoc materialna dla studentów i doktorantów Szkoły wyższe - zadania projakościowe Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Reprezentacja Doktorantów

1 2 3 4 5 6

9 309 511 7 523 673 1 549 281 235 790 527 240

Poz. 169

Część 4 TRANSPORT PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna 1 2 3 1 297 906 1 280 591 17 315 5 6

Dział

Rozdział

Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek

Poz.

Kwota dotacji (w tys. zł)

Dziennik Ustaw

1

2

3

39

600 803

60002 80306

40

630

63002

TURYSTYKA Polska Organizacja Turystyczna

1 2

40 167 40 167

42

754 803 4 5

75495 80303 80309

1 2 3

107 318 16 263 88 964 1 591 500

851

85149

SPRAWY WEWNĘTRZNE Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji Uczelnie służb państwowych Uczelnie służb państwowych - pomoc materialna dla studentów i doktorantów Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

43 1 2

– 199 –

921

92105

WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym

1 885 1 885

45

750

75062 75063

SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Polski Komitet do spraw UNESCO

1 2 3

10 330 9 102 1 228 1 443 005 1 233 301 3 96 911

46

803

80306 80309

1 2

851

85141

921

85195 92116

ZDROWIE Wyższe szkoły medyczne - działalność dydaktyczna Wyższe szkoły medyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie Agencja Oceny Technologii Medycznych Główna B blioteka Lekarska

4 5 6

92 246 7 042 13 505

Poz. 169

Część 4 1 2 3 4 35 700 24 677 77 604 17 227 5 6

Dział

Rozdział

Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek

Poz.

Kwota dotacji (w tys. zł)

Dziennik Ustaw

1

2

3

67

730

73010 73011

73095

POLSKA AKADEMIA NAUK Polska Akademia Nauk - działalność organów i korporacji uczonych Polska Akademia Nauk - działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polska Akademia Nauk - pozostała działalność

85/02

010

01009

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Spółki wodne

1 2

644 644

85/04

010

01009

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Spółki wodne

1 2

420 420

85/06

010

01009

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Spółki wodne

1 2

124 124

– 200 –

85/08

010

01009

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Spółki wodne

1 2

90 90 98 98

85/10

010

01009

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Spółki wodne

1 2

85/12

010

01009

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Spółki wodne

1 2

550 550

85/14

010

01009

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Spółki wodne

1 2

510 510

Poz. 169

Część 4 WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Spółki wodne 1 2 80 80 5 6

Dział

Rozdział

Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek

Poz.

Kwota dotacji (w tys. zł)

Dziennik Ustaw

1

2

3

85/16

010

01009

85/18

010

01009

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Spółki wodne

1 2

180 180

85/20

010

01009

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Spółki wodne

1 2

158 158

85/22

010

01009

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Spółki wodne

1 2

200 200

85/24

010

01009

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Spółki wodne

1 2

177 177

– 201 –

85/26

010

01009

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Spółki wodne

1 2

53 53

85/28

010

01009

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Spółki wodne

1 2

140 140

85/30

010

01009

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Spółki wodne

1 2

374 374

85/32

010

01009

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Spółki wodne OGÓŁEM

1 2

250 250 19 032 229

Poz. 169

2. Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek 4 KANCELARIA PREZYDENTA RP Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa 6 532 6 532 500 500 200 1 2 41 000 41 000 5 6 Poz. Kwota dotacji (w tys. zł)

Część

Dział

Rozdział

Dziennik Ustaw

1

2

3

01

921

92123

11

751 1 2 1 2

75101

KRAJOWE BIURO WYBORCZE Jednostki samorządu terytorialnego (gminy)

1 2

13

751

75101

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Fundacje i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

16

750

75095

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

– 202 –

200

17

754

75422

ADMINISTRACJA PUBLICZNA Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK

1 2

1 672 1 672

20

100 150

500

10001 15004 15011 15012 15014 15095 50003 50005

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

297 261 27 436 7 485 8 903 21 357 99 058 4 000 30 630 14 142 84 250

752

75215

GOSPODARKA Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki i stowarzyszenia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki Agencja Rezerw Materiałowych Fundacje, stowarzyszenia i pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Poz. 169

Część Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek 4 GOSPODARKA WODNA Państwowy Instytut Geologiczny Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 1 2 3 4 22 550 1 930 1 500 19 120 5 6 Poz.

Dział

Rozdział

Kwota dotacji (w tys. zł)

Dziennik Ustaw

1

2

3

22

710

71016 71016 71019

24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 81 560 850 22 000 14 15 16 713 564 30 000 650 34 500 18 000 2 000 8 000 7 000 113 990 68 050 72 300 254 064 600

803 921

80306 92101 92105 92106 92108 92109 92110 92113 92114 92116 92118 92119 92120

– 203 –

92122 92195

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO WyŜsze szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna Instytucje kinematografii Fundacje, stowarzyszenia Teatry Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Galerie i biura wystaw artystycznych Centra kultury i sztuki Pozostałe instytucje kultury Biblioteki Muzea Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz fundacje i stowarzyszenia Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Inne jednostki sektora finansów publicznych

25 KULTURA FIZYCZNA Centralny Ośrodek Sportu Fundacje, stowarzyszenia Pozostałe jednostki, Instytut Sportu

926

92604 92605 92695

1 2 3 4

173 219 23 909 145 444 3 866

Poz. 169

Część Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek 4 5 6 Poz.

Dział

Rozdział

Kwota dotacji (w tys. zł)

Dziennik Ustaw

1

2

3

28

730

752 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 1 322 586 897 054 1 309 153 141 28 500 9 320 58 357 157 955 16 950

73002 73005 73006 73008 73009 75221

NAUKA Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Jednostki naukowe Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 2 3 4 5 6 7

2 634 437 22 184 616 933 1 000 976 452 860 846 157 022

29

700 710 752

70013 71032 75204

75215 75295

803 851

80302 85195

– 204 –

921

92118

OBRONA NARODOWA Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Agencja Mienia Wojskowego Instytucja gospodarki budŜetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia, fundacje i Instytucja gospodarki budŜetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego" WyŜsze szkoły wojskowe Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Muzea

30

801

80195

20 125 17 970 1 455 700

854

85412

85413

OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły wyŜsze, fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki samorządu terytorialnego Stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Poz. 169

Część Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek 4 1 2 3 4 281 688 19 665 103 800 90 436 5 6 Poz.

Dział

Rozdział

Kwota dotacji (w tys. zł)

Dziennik Ustaw

1

2

3

32

010

01013 01026 01080 01095 5 6 67 043 744

801

80195

ROLNICTWO Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Instytucje ubezpieczeniowe Instytuty badawcze i szkoła wyŜsza oraz pozostałe jednostki Instytuty badawcze, laboratoria referencyjne, fundacje, izby rolnicze, związki zawodowe rolników indywidualnych, społeczno-zawodowe organizacje rolników oraz pozostałe jednostki Fundacje, stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego

33 1 2 3

010

01001 01027

ROZWÓJ WSI Centrum Doradztwa Rolniczego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

130 080 11 744 118 336

35 1 2

500

50002

RYNKI ROLNE Agencja Rynku Rolnego

3 551 3 551

– 205 –

38 SZKOLNICTWO WYśSZE Szkoły wyŜsze - działalność dydaktyczna Szkoły wyŜsze - pomoc materialna dla studentów i doktorantów Fundacje i stowarzyszenia

803

80306 80309 80395

1 2 3 4

341 582 293 197 40 147 8 238

39

600

752

60001 60002 60061 75212

TRANSPORT PKP Intercity S.A. i Przewozy Regionalne Sp. z o.o. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP S.A. Polska Agencja śeglugi Powietrznej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

1 2 3 4 5

1 853 852 333 846 1 496 399 9 507 14 100

40

630

63003

TURYSTYKA Stowarzyszenia

1 2

1 900 1 900

Poz. 169

Część Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek 4 5 6 Poz.

Dział

Rozdział

Kwota dotacji (w tys. zł)

Dziennik Ustaw

1

2

3

41

020 801 925

– 206 –

02095 80195 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501 92501

ŚRODOWISKO Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Fundacje i stowarzyszenia Babiogórski Park Narodowy Białowieski Park Narodowy Biebrzański Park Narodowy Bieszczadzki Park Narodowy Park Narodowy Bory Tucholskie Drawieński Park Narodowy Gorczański Park Narodowy Park Narodowy Góry Stołowe Kampinoski Park Narodowy Karkonoski Park Narodowy Magurski Park Narodowy Narwiański Park Narodowy Ojcowski Park Narodowy Pieniński Park Narodowy Poleski Park Narodowy Roztoczański Park Narodowy Słowiński Park Narodowy Świętokrzyski Park Narodowy Tatrzański Park Narodowy Park Narodowy Ujście Warty Wielkopolski Park Narodowy Wigierski Park Narodowy Woliński Park Narodowy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

78 962 3 358 100 1 822 4 749 4 936 4 222 1 771 2 646 2 997 2 642 8 935 2 472 3 681 1 750 2 154 2 021 2 555 3 182 2 754 3 351 5 841 1 400 2 951 4 157 2 515

Poz. 169

Część Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 227 1 000 7 904 34 261 10 450 70 716 31 247 158 240 20 415 5 6 Poz.

Dział

Rozdział

Kwota dotacji (w tys. zł)

Dziennik Ustaw

1

2

3

42

710 750 754

71032 75001 75409

75412 75415

75495

851

85143 85149 85195

SPRAWY WEWNĘTRZNE Agencja Mienia Wojskowego Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX Jednostki ochrony przeciwpoŜarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Związek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych RP Stowarzyszenia prowadzące działalność z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, stowarzyszenia i fundacje Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

43 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3

750

75001

14 113

– 207 –

801

803 921

80120 80195 80395 92104

970 674 300 325 900 10 944 27 049 12 349 14 700

92105

WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE Organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego (gmina) Jednostki samorządu terytorialnego (gmina) Organizacje romskie Szkoły wyŜsze, pozarządowe organizacje romskie Stowarzyszenia mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym Organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym

44

852

85295

853

85395

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Poz. 169

Część Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 828 015 34 196 300 489 111 225 7 900 5 700 13 600 5 6 Poz.

Dział

Rozdział

Kwota dotacji (w tys. zł)

Dziennik Ustaw

1

2

3

45

750

75058

75095

SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Podmioty prowadzące Regionalne Centra Informacji Europejskiej (fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych)

46

803

80306

851

85111 85112 85141

85143

– 208 –

85152 85153 85154 85156 85195

ZDROWIE WyŜsze szkoły medyczne, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - działalność dydaktyczna Szpitale ogólne Szpitale kliniczne i instytuty badawcze Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia Narodowy Fundusz Zdrowia Pozostałe jednostki, fundacje i stowarzyszenia

89 674 1 373 5 708 1 025 191 112 15 291

Poz. 169

Część Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek 4 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Konsumenckie organizacje pozarządowe 1 2 1 700 1 700 5 6 Poz.

Dział

Rozdział

Kwota dotacji (w tys. zł)

Dziennik Ustaw

1

2

3

53

750

75095

54 1 2 3 1 000 URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH Związek Inwalidów Wojennych RP Związki i stowarzyszenia kombatanckie oraz fundacje i inne podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych 2 000 1 000

853 921

85323 92195

62 RYBOŁÓWSTWO Morski Instytut Rybacki w Gdyni Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA 1 2 3 1 2 3

050

05080 05095

6 170 5 670 500 8 100

63 RODZINA Fundacje, stowarzyszenia i jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki samorządu terytorialnego (powiat)

750

75095

– 209 –

852

85204

300 7 800

67 POLSKA AKADEMIA NAUK Pomocnicze jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne PAN Kancelaria PAN

730

73011 73095

1 2 3

3 525 1 523 2 002

Poz. 169

Część Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek 4 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Stowarzyszenia Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 799 758 353 041 93 589 1 228 232 9 770 44 221 109 600 623 612 1 562 1 105 800 771 329 268 140 66 331 Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa 1 246 388 1 2 3 4 5 6 1 397 408 10 904 242 139 322 540 12 5 6 Poz.

Dział

Rozdział

Kwota dotacji (w tys. zł)

Dziennik Ustaw

1

2

3

85/02

010 754 851 921

01002 75415 85141 92120 92121

85/04

010 150 754 851

01002 15011 75415 85141

– 210 –

852 854 921 Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa

85203 85412 92120

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego Stowarzyszenia Kujawsko-pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Stowarzyszenia Stowarzyszenia Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Poz. 169

Część Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 490 1 255 1 173 423 820 361 283 568 69 494 1 301 853 13 080 330 112 943 41 41 250 5 6 Poz.

Dział

Rozdział

Kwota dotacji (w tys. zł)

Dziennik Ustaw

1

2

3

85/06

010 754 851

852 854

01002 75415 85141 85152 85153 85295 85412

921 Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa

92120

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Stowarzyszenia Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Stowarzyszenia Stowarzyszenia Stowarzyszenia Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

– 211 –

85/08

010 754 851 854 921

01002 75415 85141 85412 92120

686 427 5 108 43 65 388 320 453 615 115 405 159 136 678 73 278

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Stowarzyszenia Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Stowarzyszenia Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa

Poz. 169

Część Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek 4 5 6 Poz.

Dział

Rozdział

Kwota dotacji (w tys. zł)

Dziennik Ustaw

1

2

3

85/10

010 754

851 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 200 799 1 250 1 133 797 769 277 312 415 52 105 1 568 613 8 000 2 700 40 138 400 442 5 500 1 413 531 994 626 358 354 60 551 266

852

01002 75414 75415 85141 85152 85214

1 2 3 4 5 6

1 268 476 10 808 28 60 121 206 62

85295

854

85412

921 Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa

92120

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Stowarzyszenie - Aeroklub Łódzki Stowarzyszenia Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Stowarzyszenia Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

– 212 –

85/12

010 600 754 851 852

01002 60031 75415 85141 85295

921

92120

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa

Poz. 169

Część Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 700 450 2 043 367 1 333 157 585 125 125 085 508 886 4 906 61 52 013 100 954 670 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 450 182 267 810 135 554 46 818 170 130 300 400 2 294 677 18 808 404 228 948 5 6 Poz.

Dział

Rozdział

Kwota dotacji (w tys. zł)

Dziennik Ustaw

1

2

3

85/14

010 754 851 852

01002 75415 85141 85203

85220

854

85231 85295 85412

921 Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa

92120

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Stowarzyszenia Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje, stowarzyszenia Fundacje, stowarzyszenia Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

– 213 –

85/16

010 754 851 852 854 921 Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa

01002 75415 85141 85295 85412 92120

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Stowarzyszenia Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Poz. 169

Część Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 532 1 174 516 800 215 294 277 80 024 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Stowarzyszenia Stowarzyszenia Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Stowarzyszenia Stowarzyszenia Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa 1 304 401 11 186 101 82 106 449 1 100 1 435 5 6 Poz.

Dział

Rozdział

Kwota dotacji (w tys. zł)

Dziennik Ustaw

1

2

3

85/18

010 754 801 851 852 854 921

01002 75415 80195 85141 85295 85412 92120

85/20

– 214 –

010 851 852 921 6 7 8 9

01002 85141 85295 92120

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Stowarzyszenia Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

1 2 3 4 5

684 325 7 060 69 104 120 270 607 771 408 691 153 152 45 928

Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa

Poz. 169

Część Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 771 701 1 142 888 821 742 252 724 68 422 1 812 025 7 420 55 199 509 519 854 2 434 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 601 234 1 057 557 479 077 64 600 446 154 1 258 970 9 190 58 404 103 358 5 6 Poz.

Dział

Rozdział

Kwota dotacji (w tys. zł)

Dziennik Ustaw

1

2

3

85/22

010 150 754 851 852

01002 15095 75415 85141 85203

854

85228 85412

921 Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa

92120

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje i stowarzyszenia Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

– 215 –

85/24

010 754 851 852 854 921 Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa

01002 75415 85141 85295 85412 92120

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Stowarzyszenia Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Poz. 169

Część Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 936 736 332 510 129 176 089 50 114 1 046 006 7 129 878 91 885 1 000 333 600 944 181 646 868 226 388 70 925 1 009 803 001 7 853 47 56 472 352 5 6 Poz.

Dział

Rozdział

Kwota dotacji (w tys. zł)

Dziennik Ustaw

1

2

3

85/26

010 754 851 852 854

01002 75415 85141 85203 85412

921 Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa

92120

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Stowarzyszenia Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Fundacje, stowarzyszenia Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

85/28

– 216 –

010 754 851

01002 75415 85141

852 854

85295 85412

921 Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa

92120

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Stowarzyszenia Warmińsko-mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Stowarzyszenia Stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Poz. 169

Część Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 511 1 230 1 515 968 1 037 903 372 546 105 519 1 032 723 7 260 6 400 100 029 60 250 2 000 605 922 113 628 890 231 301 61 922 1 440 1 682 164 15 660 25 44 145 266 20 5 6 Poz.

Dział

Rozdział

Kwota dotacji (w tys. zł)

Dziennik Ustaw

1

2

3

85/30

010 150 754 851

852

01002 15011 75415 85141 85152 85295

854

85412

921 Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa

92120

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Fundacje Fundacje, stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Fundacje, stowarzyszenia, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

– 217 –

85/32

010 150 754 851

01002 15011 75415 85141

852

85195 85203

854 921

85412 92120

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia Fundacje, stowarzyszenia Stowarzyszenia, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Stowarzyszenia Fundacje, stowarzyszenia, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego z tego: - gminy - powiaty - samorząd województwa

Poz. 169

Część Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek 4 5 6 Poz.

Dział

Rozdział

Kwota dotacji (w tys. zł)

Dziennik Ustaw

1

2

3

Jednostki ubiegające się o dotacje celowe na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) 1 34 113 652 5 247 692 OGÓŁEM

– 218 – Poz. 169

Załącznik nr 9

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W2013R.

1. Dotacje przedmiotowe

Dziennik Ustaw

Wyszczególnienie 1 2 574 367 21 800 2 055 9 605 133 055 123 750 3 105 6 200

Kwota dotacji (w tys. zł)

OGÓŁEM

1. Dofinansowanie posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

2. Dofinansowanie przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych

3. Dofinansowanie podręczn ków szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnozawodowego oraz podręczników akademickich

4. Dofinansowanie lub finansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa w zakresie:

- postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej - ochrony roślin - rolnictwa ekologicznego

– 219 –

5. Dofinansowanie krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.)

407 852

Poz. 169

2. Dotacje podmiotowe

Dziennik Ustaw

Wyszczególnienie 1 19 032 229 730 089 92 098 637 991 92 746 11 598 038 11 050 131 547 907 1 137 250 22 556 1 264 21 292 2 970 695 9 391 2 198 969 354 049 47 437 75 524 40 167 9 123 9 102 8 080 41 137 8 702 4 000 153 874 7 042 4 098 2

Kwota dotacji (w tys. zł)

OGÓŁEM

1. Dotacje dla instytucji kultury - samorządowych - państwowych

2. Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

3. Dotacje dla szkolnictwa wyższego - dotacje dla uczelni publicznej - dotacje dla uczelni niepublicznej

4. Dotacje dla jednostek naukowych

5. Dotacje dla jednostek systemu oświaty - publicznych - niepublicznych

– 220 –

6. Dotacje dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Agencji Rynku Rolnego - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - Agencji Rezerw Materiałowych - Polskiej Organizacji Turystycznej - Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia - Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych - Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - kinematografii - Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia - nauki i szkolnictwa wyższego - Agencji Oceny Technologii Medycznych - Instytucji gospodarki budżetowej "Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego"

Poz. 169

Wyszczególnienie 1 2 480 855 4 048 492 872 6 650 1 280 591 3 202 1 228 16 263 3 100 656 259 16 642 2

Dziennik Ustaw

Kwota dotacji (w tys. zł)

7. Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - spółek wodnych - górnictwa i kopalnictwa - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku - infrastruktury kolejowej - Centrum Badania Opinii Społecznej - Polskiego Komitetu do spraw UNESCO - Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - Polskiej Agencji Prasowej - nauki i szkolnictwa wyższego - kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

– 221 – Poz. 169

Załącznik nr 10

Dziennik Ustaw

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W2013R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)

WYNAGRODZENIA 1/ w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe

wynagrodzenia roczne 2/ 4 2 066 056

1 2 27 739 386 36 479 36 479 1 430 1 430 2 397 2 397 4 147 4 147 4 581 4 581 3 450 3 450 3 063 3 063 3 616 3 616 3

OGÓŁEM

25 673 330 33 718 33 718 1 403 1 403 2 210 2 210 3 824 3 824 4 224 4 224 3 180 3 180 2 825 2 825 3 333 3 333

CZĘŚĆ 15 - SĄDY POWSZECHNE

2 761 2 761 27

Dział 801 - Oświata i wychowanie

CZĘŚĆ 15/01 - Ministerstwo Sprawiedliwości

– 222 –

Dział 801 - Oświata i wychowanie

27 187 187 323 323 357 357 270 270 238 238 283 283

CZĘŚĆ 15/02 - Sąd Apelacyjny w Warszawie

Dział 801 - Oświata i wychowanie

CZĘŚĆ 15/03 - Sąd Apelacyjny w Katowicach

Dział 801 - Oświata i wychowanie

CZĘŚĆ 15/04 - Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Dział 801 - Oświata i wychowanie

CZĘŚĆ 15/05 - Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Dział 801 - Oświata i wychowanie

CZĘŚĆ 15/06 - Sąd Apelacyjny w Krakowie

Dział 801 - Oświata i wychowanie

CZĘŚĆ 15/07 - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Poz. 169

Dział 801 - Oświata i wychowanie

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R.

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)

WYNAGRODZENIA 1/ w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2/ 4 3 775 3 775 1 711 1 711 2 560 2 776 3 063 3 063 2 006 2 006 57 751 56 751 1 000 24 264 9 652 14 612 29 169 12 675 2 560 2 824 2 824 1 849 1 849 53 517 52 517 1 000 22 623 8 942 13 681 26 914 11 713 1 641 710 931 2 255 962 319 319 145 145 216

1 2 4 094 4 094 1 856 1 856 2 776 3

CZĘŚĆ 15/08 - Sąd Apelacyjny w Łodzi

Dział 801 - Oświata i wychowanie

CZĘŚĆ 15/09 - Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Dział 801 - Oświata i wychowanie

CZĘŚĆ 15/10 - Sąd Apelacyjny w Białymstoku

– 223 –

Dział 801 - Oświata i wychowanie

216 239 239 157 157 4 234 4 234

CZĘŚĆ 15/11 - Sąd Apelacyjny w Lublinie

Dział 801 - Oświata i wychowanie

CZĘŚĆ 15/12 - Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Dział 801 - Oświata i wychowanie

CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Dział 710 - Działalność usługowa

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R.

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)

WYNAGRODZENIA 1/ w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2/ 4 15 201 3 634 008 3 634 008 86 549 86 549 87 522 87 876 5 910 1 112 132 623 130 861 1 762 622 123 26 172 511 520 19 525 64 906 14 990 14 695 295 81 044 5 453 1 025 122 266 120 556 1 710 573 528 24 224 471 448 17 995 59 861 13 909 13 637 272 1 293 300 758 300 758 7 147 7 147 7 376 6 832 457 87 10 357 10 305 52 48 595 1 948 40 072 1 530 5 045 1 081 1 058 23

1 2 16 494 3 934 766 3 934 766 93 696 93 696 94 898 3

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 19 - BUDśET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA

– 224 –

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA

Dział 750 - Administracja publiczna

Poz. 169

Dział 926 - Kultura fizyczna

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R.

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)

WYNAGRODZENIA 1/ w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2/ 4 9 395 9 395 37 261 37 261 21 233 23 006 6 881 637 170 615 6 575 374 17 820 46 739 71 089 119 476 25 360 94 116 155 868 1 688 43 848 108 771 1 561 21 233 6 354 962 158 179 6 071 326 16 427 43 378 65 652 112 605 23 462 89 143 144 346 1 557 40 522 100 783 1 484 737 737 2 801 2 801 1 773 1 773 526 675 12 436 504 048 1 393 3 361 5 437 6 871 1 898 4 973 11 522 131 3 326 7 988 77

1 2 10 132 10 132 40 062 40 062 23 006 3

CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 28 - NAUKA

Dział 750 - Administracja publiczna

– 225 –

CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 752 - Obrona narodowa

Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Dział 851 - Ochrona zdrowia

CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 801 - Oświata i wychowanie

CZĘŚĆ 31 - PRACA

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Poz. 169

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R.

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)

WYNAGRODZENIA 1/ w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2/ 4 179 192 45 853 47 033 76 738 9 568 8 674 9 399 102 354 102 354 16 526 10 848 5 678 39 270 39 270 1 636 164 58 409 1 471 538 106 217 10 592 8 674 94 518 94 518 15 273 10 029 5 244 36 144 36 144 1 511 311 54 204 1 359 545 97 562 9 803 15 097 3 831 3 935 6 518 813 725 725 7 836 7 836 1 253 819 434 3 126 3 126 124 853 4 205 111 993 8 655 789

1 2 194 289 49 684 50 968 83 256 10 381 9 399 3

CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI

– 226 –

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Dział 801 - Oświata i wychowanie

CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYśSZE

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R.

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)

WYNAGRODZENIA 1/ w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2/ 4 6 692 3 111 425 895 364 427 61 468 2 281 2 462 149 615 616 37 645 20 150 8 353 82 851 7 322 262 94 312 16 087 7 207 508 4 355 3 412 3 412 2 281 138 070 570 34 812 18 569 7 701 76 418 6 763 296 87 458 14 847 6 656 977 4 014 3 167 3 167 525 264 35 590 30 597 4 993 181 181 11 545 46 2 833 1 581 652 6 433 558 966 6 854 1 240 550 531 341 245 245

1 2 7 217 3 375 461 485 395 024 66 461 2 462 3

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 803 - Szkolnictwo wyŜsze

CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA

– 227 –

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO

Dział 020 - Leśnictwo

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 851 - Ochrona zdrowia

CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE

Dział 750 - Administracja publiczna

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R.

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)

WYNAGRODZENIA 1/ w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2/ 4 17 759 17 187 572 278 258 278 258 139 657 43 633 107 522 15 201 15 201 23 458 23 458 29 323 29 323 9 393 9 393 70 128 70 128 40 438 99 219 14 085 14 085 21 641 21 641 27 075 27 075 8 683 8 683 65 163 65 163 1 409 1 353 56 23 100 23 100 11 498 3 195 8 303 1 116 1 116 1 817 1 817 2 248 2 248 710 710 4 965 4 965

1 2 19 168 18 540 628 301 358 301 358 151 155 3

CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 852 - Pomoc społeczna CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE

– 228 –

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 851 - Ochrona zdrowia

CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R.

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)

WYNAGRODZENIA 1/ w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2/ 4 342 974 342 974 253 061 5 851 126 742 120 468 75 948 75 948 40 699 40 699 34 761 34 761 15 228 6 330 8 898 3 055 3 055 86 006 70 846 70 846 37 767 37 767 32 128 32 128 14 046 5 834 8 212 2 845 2 845 79 486 15 175 15 175 21 466 497 11 071 9 898 5 102 5 102 2 932 2 932 2 633 2 633 1 182 496 686 210 210 6 520

1 2 358 149 358 149 274 527 6 348 137 813 130 366 3

CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Dział 720 - Informatyka

Dział 750 - Administracja publiczna

– 229 –

CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

CZĘŚĆ 60 - WYśSZY URZĄD GÓRNICZY

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 63 - RODZINA

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R.

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)

WYNAGRODZENIA 1/ w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2/ 4 79 486 14 426 14 426 6 197 6 197 6 253 6 253 103 334 103 334 14 582 14 582 15 778 15 778 17 044 17 044 43 828 43 828 72 263 5 790 5 790 95 600 95 600 13 676 13 676 14 789 14 789 15 725 15 725 40 507 40 507 66 634 6 520 1 050 1 050 385 385 463 463 7 734 7 734 906 906 989 989 1 319 1 319 3 321 3 321 5 629

1 2 86 006 15 476 15 476 6 582 6 582 3

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI

– 230 –

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Dział 758 - RóŜne rozliczenia

CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Dział 600 - Transport i łączność

CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R.

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)

WYNAGRODZENIA 1/ w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2/ 4 66 634 501 998 501 998 1 827 100 323 159 11 823 46 758 57 563 26 559 537 177 81 103 112 074 628 256 2 062 93 303 32 851 43 113 53 052 24 524 495 941 74 854 103 433 578 972 1 902 86 027 30 300 153 846 27 268 990 3 645 4 511 2 035 41 236 6 249 8 641 49 284 160 7 276 2 551 5 629

1 2 72 263 501 998 501 998 1 980 946 350 427 12 813 3

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 83 - REZERWY CELOWE

Dział 758 - RóŜne rozliczenia

CZĘŚĆ 85 - BUDśETY WOJEWODÓW OGÓŁEM

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 500 - Handel

– 231 –

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R.

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)

WYNAGRODZENIA 1/ w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2/ 4 153 846 136 533 22 880 723 2 924 2 786 1 766 37 515 5 614 8 273 51 615 312 8 437 2 899 108 439 21 005 618 2 322 2 248 1 361 27 678 2 570 1 629 34 657 5 182 7 631 47 584 288 7 789 2 676 99 999 19 366 570 2 140 2 072 1 255 25 538 11 455 1 934 61 249 216 137 2 858 432 642 4 031 24 648 223 8 440 1 639 48 182 176 106 2 140

1 2 1 980 946 147 988 24 814 784 3 173 3

OGÓŁEM

1 827 100

część 85/02 - Województwo dolnośląskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

– 232 –

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R.

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)

WYNAGRODZENIA 1/ w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2/ 4 3 903 5 401 32 572 229 4 973 1 980 122 218 24 365 688 2 923 10 114 1 656 33 059 4 357 6 724 39 446 106 6 388 2 670 70 712 13 891 423 22 461 634 2 697 9 321 1 526 30 563 4 020 6 197 36 356 98 5 888 2 457 65 221 12 804 390 325 459 2 755 19 423 168 10 278 1 904 54 226 793 130 2 496 337 527 3 090 8 500 213 5 491 1 087

1 2 4 228 5 860 35 327 248 5 396 2 148 132 496 3

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

część 85/06 - Województwo lubelskie

– 233 –

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

część 85/08 - Województwo lubuskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Poz. 169

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

33

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R.

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)

WYNAGRODZENIA 1/ w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2/ 4 1 979 2 018 847 18 088 3 727 2 736 18 348 75 3 511 1 056 129 036 21 298 850 3 818 2 857 1 594 32 524 5 116 7 112 44 449 367 7 012 2 039 69 3 242 973 118 947 19 639 784 3 519 2 633 1 470 30 007 4 722 6 555 40 936 338 6 462 1 882 168 172 71 1 505 310 233 1 554 6 269 83 10 089 1 659 66 299 224 124 2 517 394 557 3 513 29 550 157

1 2 2 147 2 190 918 19 593 4 037 2 969 19 902 3

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

– 234 –

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

część 85/10 - Województwo łódzkie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Poz. 169

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R.

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)

WYNAGRODZENIA 1/ w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2/ 4 134 222 17 282 467 3 127 2 550 2 862 47 851 6 237 9 611 44 568 6 328 2 572 232 211 34 714 1 396 5 582 3 868 3 044 69 253 9 248 14 253 76 327 44 244 5 757 8 858 40 896 5 802 2 377 214 227 32 004 1 290 5 151 3 568 2 811 63 938 8 535 13 144 70 372 11 431 1 469 41 255 224 209 3 607 480 753 3 672 526 195 17 984 2 710 106 431 300 233 5 315 713 1 109

1 2 145 653 18 751 508 3 382 2 774 3 071 3

część 85/12 - Województwo małopolskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

– 235 –

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

część 85/14 - Województwo mazowieckie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Poz. 169

Dział 851 - Ochrona zdrowia

5 955

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R.

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)

WYNAGRODZENIA 1/ w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2/ 4 9 522 3 892 59 779 12 968 396 1 539 1 605 1 045 16 954 4 073 3 734 17 933 2 351 944 122 595 22 417 946 2 530 5 719 1 739 30 897 4 300 1 480 964 15 657 3 760 3 443 16 534 2 167 871 113 034 20 672 872 2 331 5 270 1 603 28 499 3 967 788 324 5 022 1 095 33 131 125 81 1 297 313 291 1 399 184 73 9 561 1 745 74 199 449 136 2 398

1 2 10 310 4 216 64 801 14 063 429 1 670 3

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

część 85/16 - Województwo opolskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

– 236 –

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

część 85/18 - Województwo podkarpackie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Poz. 169

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

333

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R.

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)

WYNAGRODZENIA 1/ w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2/ 4 5 665 35 036 7 084 2 035 83 322 17 712 716 2 637 4 664 1 329 23 340 4 247 3 915 24 113 129 4 645 1 401 109 729 20 182 814 2 569 1 866 660 2 430 4 298 1 228 21 548 3 920 3 608 22 225 119 4 281 1 293 101 200 18 619 753 2 368 1 723 479 2 973 602 173 7 018 1 492 56 207 366 101 1 792 327 307 1 888 10 364 108 8 529 1 563 61 201

1 2 6 144 38 009 7 686 2 208 90 340 19 204 3

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

cześć 85/20 - Województwo podlaskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

– 237 –

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

część 85/22 - Województwo pomorskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 500 - Handel

Poz. 169

Dział 600 - Transport i łączność

143

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R.

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)

WYNAGRODZENIA 1/ w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2/ 4 1 311 27 437 4 343 5 534 33 761 308 3 912 1 558 174 017 21 599 650 3 637 3 511 2 222 54 927 7 027 13 631 58 386 161 6 328 1 938 73 740 3 607 1 436 160 556 19 907 602 3 352 3 237 2 048 50 665 6 485 12 673 53 812 148 5 841 1 786 68 012 114 2 301 363 462 2 868 26 305 122 13 461 1 692 48 285 274 174 4 262 542 958 4 574 13 487 152 5 728

1 2 1 425 29 738 4 706 5 996 36 629 334 3

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

– 238 –

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

część 85/24 - Województwo śląskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

część 85/26 - Województwo świętokrzyskie

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R.

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)

WYNAGRODZENIA 1/ w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2/ 4 12 480 250 1 448 1 683 917 19 811 4 091 4 047 21 838 2 732 1 383 99 131 20 169 1 497 2 103 6 439 1 219 25 841 3 945 4 253 27 753 4 334 1 578 3 776 3 726 20 127 2 518 1 276 91 398 18 601 1 380 1 938 5 935 1 124 23 829 3 641 3 920 25 575 4 001 1 454 1 057 19 123 145 77 1 639 315 321 1 711 214 107 7 733 1 568 117 165 504 95 2 012 304 333 2 178 333 124

1 2 13 537 269 1 571 1 828 994 21 450 3

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

– 239 –

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Poz. 169

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R.

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)

WYNAGRODZENIA 1/ w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2/ 4 163 618 34 545 1 440 3 562 3 031 1 645 41 065 5 324 10 006 60 274 195 9 517 2 944 102 837 23 022 663 2 829 1 805 1 392 25 492 4 553 5 546 37 949 4 914 9 222 55 634 180 8 780 2 716 94 814 21 219 612 2 608 1 663 1 284 23 511 4 202 5 120 13 603 2 851 122 303 258 139 3 116 410 784 4 640 15 737 228 8 023 1 803 51 221 142 108 1 981 351

1 2 177 221 37 396 1 562 3 865 3 289 1 784 3

część 85/30 - Województwo wielkopolskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

– 240 –

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Poz. 169

Dział 801 - Oświata i wychowanie

426

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R.

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)

WYNAGRODZENIA 1/ w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2/ 4 29 204 125 4 070 1 196 2 483 10 346 101

1 2 31 687 135 4 416 1 297 3

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

– 241 – Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R.

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)

WYNAGRODZENIA 1/ w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2/ 4 67 268 4 964 4 964 650 705 1 462 1 462 1 567 1 567 1 944 1 944 684 684 837 837 1 454 1 454 650 1 347 1 347 1 445 1 445 1 792 1 792 630 630 771 771 1 340 1 340 5 671 390 390 55 55 115 115 122 122 152 152 54 54 66 66 114 114

1 2 72 939 5 354 5 354 705 3

CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE

CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Dział 750 - Administracja publiczna

– 242 –

CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE

Dział 750 - Administracja publiczna

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R.

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)

WYNAGRODZENIA 1/ w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2/ 4 967 967 2 270 2 270 1 045 1 133 1 020 1 020 1 096 1 096 4 612 4 612 2 206 2 206 862 862 1 106 1 106 1 045 940 940 1 010 1 010 4 259 4 259 2 034 2 034 795 795 1 019 1 019 82 82 193 193 88 88 80 80 86 86 353 353 172 172 67 67 87

1 2 1 049 1 049 2 463 2 463 1 133 3

CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Dział 750 - Administracja publiczna

– 243 –

CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE

Poz. 169

Dział 750 - Administracja publiczna

87

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R.

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)

WYNAGRODZENIA 1/ w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2/ 4 3 500 3 500 751 751 912 990 836 836 2 076 2 076 695 695 2 562 2 562 1 115 1 115 2 362 2 362 912 771 771 1 914 1 914 640 640 2 361 2 361 1 028 1 028 2 179 2 179 297 297 64 64 78 78 65 65 162 162 55 55 201 201 87 87 183

1 2 3 797 3 797 815 815 990 3

CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY

Dział 750 - Administracja publiczna

– 244 –

CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMśY

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE

Poz. 169

Dział 750 - Administracja publiczna

183

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R.

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)

WYNAGRODZENIA 1/ w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2/ 4 1 528 1 528 697 697 770 835 1 167 1 167 861 861 2 607 2 607 789 789 1 239 1 239 1 581 1 581 770 1 075 1 075 794 794 2 402 2 402 727 727 1 142 1 142 1 458 1 458 130 130 59 59 65 65 92 92 67 67 205 205 62 62 97 97 123

1 2 1 658 1 658 756 756 835 3

CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE

Dział 750 - Administracja publiczna

– 245 –

CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE

Poz. 169

Dział 750 - Administracja publiczna

123

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R.

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)

WYNAGRODZENIA 1/ w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2/ 4 979 979 858 858 677 735 1 045 1 045 811 811 1 817 1 817 952 952 1 293 1 293 1 387 1 387 677 963 963 748 748 1 675 1 675 877 877 1 191 1 191 1 278 1 278 84 84 73 73 58 58 82 82 63 63 142 142 75 75 102 102 109

1 2 1 063 1 063 931 931 735 3

CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH

Dział 750 - Administracja publiczna

– 246 –

CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU

Poz. 169

Dział 750 - Administracja publiczna

109

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R.

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)

WYNAGRODZENIA 1/ w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2/ 4 1 129 1 129 806 806 1 910 2 071 748 748 1 692 1 692 1 910 690 690 1 560 1 560 96 96 68 68 161 161 58 58 132 132

1 2 1 225 1 225 874 874 2 071 3

CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU

Dział 750 - Administracja publiczna

– 247 –

CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE

Dział 750 - Administracja publiczna

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R.

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)

WYNAGRODZENIA 1/ w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2/ 4 85 870 85 870

1 2 1 162 036 1 162 036 3

CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY

1 076 166 1 076 166

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

1

2

/ wynagrodzenia finansowane z budŜetu państwa i budŜetu środków europejskich, / u Ŝołnierzy - dodatkowe uposaŜenia roczne, a u funkcjonariuszy - nagrody roczne,

– 248 – Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4

WYNAGRODZENIA z tego:

(OSOBY NIEOBJĘTE MNOśNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)

1 4 355 519 3 642 3 642 787 132 655 827 391 436 66 835 66 835 6 119 6 119 44 380 42 825 443 1 112 75 400 75 272 4 016 703 3 357 3 357 731 126 605 762 360 402 61 641 61 641 5 694 5 694 40 903 39 470 408 1 025 69 415 69 297

2

3

OGÓŁEM

338 816 285 285 56 6 50 65 31 34 5 194 5 194 425 425 3 477 3 355 35 87 5 985 5 975

CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział 710 - Działalność usługowa

– 249 –

Dział 750 - Administracja publiczna CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 19 - BUDśET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA

Dział 710 - Działalność usługowa

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 118 97 192 1 300 74 389 9 222 12 281 1 942 1 808 295 808 808 29 337 29 337 1 777 1 777 1 607 875 3 471 1 549 170 17 685 13 316 1 670 272 745 745 27 257 27 257 1 638 1 638 1 482 877 3 216 1 428 646 16 303 12 280

WYNAGRODZENIA z tego:

(OSOBY NIEOBJĘTE MNOśNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)

1 128 105 451 1 411 80 705 10 006 13 329 2 103

2

3

Dział 750 - Administracja publiczna

10 8 259 111 6 316 784 1 048 161 138 23 63 63 2 080 2 080 139 139 124 998 255 120 524 1 382 1 036

CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA

Dział 750 - Administracja publiczna

– 250 –

Dział 926 - Kultura fizyczna

CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 28 - NAUKA

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 752 - Obrona narodowa

Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 22 432 39 620 1 874 37 746 115 345 1 557 11 521 100 783 1 561 58 410 32 704 2 912 17 630 5 164 16 605 16 605 195 195 1 314 1 314 1 484 53 909 30 142 2 684 16 326 4 757 15 363 15 363 180 180 1 211 1 211

WYNAGRODZENIA z tego:

(OSOBY NIEOBJĘTE MNOśNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)

1 24 233 42 629 2 034 40 595 124 450 1 688 12 430 108 771

2

3

Dział 851 - Ochrona zdrowia

1 801 3 009 160 2 849 9 105 131 909 7 988 77 4 501 2 562 228 1 304 407 1 242 1 242 15 15 103 103

CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 801 - Oświata i wychowanie

CZĘŚĆ 31 - PRACA

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

– 251 –

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA

Dział 750 - Administracja publiczna

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 126 144 3 159 122 985 3 459 348 3 111 62 558 43 481 26 472 361 361 15 041 183 1 027 6 793 2 251 4 787 431 784 19 956 1 334 38 052 24 506 331 331 13 861 170 947 6 264 2 075 4 405 398 087 18 562 1 251

WYNAGRODZENIA z tego:

(OSOBY NIEOBJĘTE MNOśNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)

1 136 539 3 410 133 129 3 741 366 3 375 69 953

2

3

CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ

10 395 251 10 144 282 18 264 7 395 5 429 1 966 30 30 1 180 13 80 529 176 382 33 697 1 394 83

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYśSZE

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 803 - Szkolnictwo wyŜsze

CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT

– 252 –

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO

Dział 020 - Leśnictwo

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 374 260 4 014 284 284 1 281 1 257 24 13 480 13 480 73 765 2 234 71 531 192 192 3 112 3 112 461 461 495 24 12 848 12 848 67 971 2 059 65 912 177 177 2 868 2 868 425 425 456 632 632 5 794 175 5 619 15 15 244 244 36 36 39 31 879 341 24 24 99 99

WYNAGRODZENIA z tego:

(OSOBY NIEOBJĘTE MNOśNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)

1 406 139 4 355 308 308 1 380 1 356

2

3

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 851 - Ochrona zdrowia

CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Dział 750 - Administracja publiczna

– 253 –

Dział 852 - Pomoc społeczna CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 851 - Ochrona zdrowia

CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 456 4 700 4 700 15 583 15 583 61 804 5 851 42 086 18 623 3 936 3 936 5 313 5 313 2 051 2 051 1 882 1 730 152 138 38 789 17 164 3 661 3 661 4 933 4 933 1 897 1 897 1 741 1 601 140 128

WYNAGRODZENIA z tego:

(OSOBY NIEOBJĘTE MNOśNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)

1 495 5 070 5 070 16 983 16 983 67 057 6 348

2

3

Dział 750 - Administracja publiczna

39 370 370 1 400 1 400 5 253 497 3 297 1 459 275 275 380 380 154 154 141 129 12 10

CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

– 254 –

Dział 720 - Informatyka

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

CZĘŚĆ 60 - WYśSZY URZĄD GÓRNICZY

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 63 - RODZINA

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 128 11 899 11 899 14 060 14 060 709 727 125 125 102 247 102 247 434 434 15 323 15 323 237 237 1 693 709 115 115 94 513 94 513 400 400 14 334 14 334 219 219 1 560

WYNAGRODZENIA z tego:

(OSOBY NIEOBJĘTE MNOśNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)

1 138 12 856 12 856 15 110 15 110 727

2

3

Dział 750 - Administracja publiczna

10 957 957 1 050 1 050 18 18 10 10 7 734 7 734 34 34 989 989 18 18 133

CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA

Dział 750 - Administracja publiczna

– 255 –

CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Dział 758 - RóŜne rozliczenia

CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 1 560 48 777 48 777 721 420 25 725 11 823 4 738 21 423 2 303 72 563 2 319 8 797 614 697 2 062 8 118 4 234 19 751 2 127 67 244 2 142 8 121 566 460 1 902 7 482 3 905

WYNAGRODZENIA z tego:

(OSOBY NIEOBJĘTE MNOśNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)

1 1 693 52 888 52 888 782 370 27 899 12 813 5 142

2

3

Dział 600 - Transport i łączność

133 4 111 4 111 60 950 2 174 990 404 1 672 176 5 319 177 676 48 237 160 636 329

CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 85 - BUDśETY WOJEWODÓW OGÓŁEM

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

– 256 –

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 721 420 55 916 1 460 723 255 223 208 4 978 163 538 50 493 312 593 393 43 602 1 598 618 263 271 105 3 844 104 192 4 666 150 502 46 548 288 547 362 40 223 1 473 570 242 250 97 3 567 96

WYNAGRODZENIA z tego:

(OSOBY NIEOBJĘTE MNOśNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)

1 782 370 60 561 1 580 784 277 242

2

3

OGÓŁEM

60 950 4 645 120 61 22 19 16 312 13 36 3 945 24 46 31 3 379 125 48 21 21 8 277 8

część 85/02 - Województwo dolnośląskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

– 257 –

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 738 32 067 229 559 335 51 892 1 893 688 267 7 823 142 5 178 99 667 38 622 106 283 276 25 048 1 066 423 247 634 246 7 215 132 4 855 91 615 35 598 98 261 254 23 133 983 390 228

WYNAGRODZENIA z tego:

(OSOBY NIEOBJĘTE MNOśNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)

1 801 34 780 248 607 363 56 199 2 048

2

3

Dział 801 - Oświata i wychowanie

63 2 713 19 48 28 4 307 155 54 21 608 10 323 8 52 3 024 8 22 22 1 915 83 33 19

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

część 85/06 - Województwo lubelskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

– 258 –

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

część 85/08 - Województwo lubuskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 500 - Handel

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 284 104 1 996 110 338 18 050 69 409 222 52 829 2 180 850 498 272 133 3 995 53 488 43 285 367 591 117 377 204 48 660 2 011 784 459 251 123 3 682 49 450 39 863 338 542 108

WYNAGRODZENIA z tego:

(OSOBY NIEOBJĘTE MNOśNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)

1 309 113 2 120 118 367 19 579 75

2

3

Dział 600 - Transport i łączność

25 9 124 8 29 1 529 6 32 18 4 169 169 66 39 21 10 313 4 38 3 422 29 49 9

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

– 259 –

część 85/10 - Województwo łódzkie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 52 305 1 287 467 277 403 125 8 386 250 601 43 445 407 367 90 488 2 460 1 396 823 495 498 7 925 307 833 74 869 231 554 39 859 375 341 83 307 2 266 1 290 759 460 464 7 180 283 768 69 022

WYNAGRODZENIA z tego:

(OSOBY NIEOBJĘTE MNOśNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)

1 56 926 1 396 508 301 437 136 9 078

2

3

część 85/12 - Województwo małopolskie

4 621 109 41 24 34 11 692 19 47 3 586 32 26 7 181 194 106 64 35 34 745 24 65 5 847

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

– 260 –

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

część 85/14 - Województwo mazowieckie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 441 374 22 356 1 307 396 182 226 110 3 294 99 415 17 532 249 234 48 857 1 939 946 265 2 916 145 4 483 132 101 3 060 91 384 16 163 230 216 45 046 1 787 872 244 2 687 134 4 149 121 36 31 1 867 111 33 16 19 9 234 8 31 1 369 19 18 3 811 152 74 21 229 11 334 11

WYNAGRODZENIA z tego:

(OSOBY NIEOBJĘTE MNOśNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)

1 477 405 24 223 1 418 429 198 245

2

3

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

część 85/16 - Województwo opolskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

– 261 –

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

część 85/18 - Województwo podkarpackie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 486 33 815 570 181 28 623 1 115 660 253 2 499 98 1 417 90 368 23 568 129 517 192 44 959 1 686 814 279 281 233 2 303 90 1 306 83 339 21 722 119 476 177 41 463 1 556 753 257 259

WYNAGRODZENIA z tego:

(OSOBY NIEOBJĘTE MNOśNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)

1 528 36 688 618 197 31 058 1 211 716

2

3

Dział 801 - Oświata i wychowanie

42 2 873 48 16 2 435 96 56 20 196 8 111 7 29 1 846 10 41 15 3 496 130 61 22 22

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

cześć 85/20 - Województwo podlaskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 500 - Handel

– 262 –

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

część 85/22 - Województwo pomorskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 97 4 042 213 436 32 968 308 404 170 63 468 2 119 650 307 283 137 6 312 332 1 024 56 882 161 365 237 28 402 1 954 602 283 261 128 5 854 306 950 52 426 148 336 220 26 201 12 320 18 37 2 800 26 34 14 5 341 165 48 24 22 9 458 26 74 4 456 13 29 17 2 201

WYNAGRODZENIA z tego:

(OSOBY NIEOBJĘTE MNOśNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)

1 109 4 362 231 473 35 768 334 438 184 68 809

2

3

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

– 263 –

część 85/24 - Województwo śląskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

część 85/26 - Województwo świętokrzyskie

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 1 196 250 210 263 79 3 504 71 336 19 878 306 142 39 419 1 099 1 497 256 4 520 94 3 310 84 326 27 340 558 335 282 132 36 344 1 013 1 380 236 4 166 87 3 062 81 301 25 194 515 309

WYNAGRODZENIA z tego:

(OSOBY NIEOBJĘTE MNOśNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)

1 1 298 269 228 287 86 3 776 77 365 21 568

2

3

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

102 19 18 24 7 272 6 29 1 690 24 10 3 075 86 117 20 354 7 248 3 25 2 146 43 26

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

– 264 –

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 64 858 2 463 1 440 339 268 98 4 094 50 570 58 948 195 746 334 40 796 2 128 663 312 252 82 4 141 130 433 46 525 54 412 180 688 305 37 625 1 961 612 288 232 76 3 841 120 399

WYNAGRODZENIA z tego:

(OSOBY NIEOBJĘTE MNOśNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)

1 70 194 2 673 1 562 368 291 107 4 350

2

3

część 85/30 - Województwo wielkopolskie

5 336 210 122 29 23 9 256 4 45 4 536 15 58 29 3 171 167 51 24 20 6 300 10 34

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

– 265 –

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 28 875 125 879 217 2 455 10 75 19

WYNAGRODZENIA z tego:

(OSOBY NIEOBJĘTE MNOśNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)

1 31 330 135 954 236

2

3

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

– 266 – Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 14 602 1 255 1 255 97 97 200 217 498 498 331 331 176 176 238 238 301 301 200 459 459 305 305 162 162 219 219 277 277

WYNAGRODZENIA z tego:

(OSOBY NIEOBJĘTE MNOśNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)

1 15 833 1 356 1 356 105 105 217

2

3

CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE

1 231 101 101 8 8 17 17 39 39 26 26 14 14 19 19 24 24

CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU

– 267 –

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE

Dział 750 - Administracja publiczna

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 245 245 273 273 237 237 237 237 311 311 1 036 1 036 408 408 172 172 230 230 218 218 287 287 957 957 377 377 158 158 212 212

WYNAGRODZENIA z tego:

(OSOBY NIEOBJĘTE MNOśNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)

1 266 266 296 296 257 257

2

3

CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU

21 21 23 23 20 20 19 19 24 24 79 79 31 31 14 14 18 18

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Dział 750 - Administracja publiczna

– 268 –

CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE

Dział 750 - Administracja publiczna

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 653 653 199 199 190 190 145 145 463 463 188 188 554 554 240 240 449 449 134 134 427 427 173 173 510 510 221 221 415 415 55 55 17 17 16 16 11 11 36 36 15 15 44 44 19 19 34 34

WYNAGRODZENIA z tego:

(OSOBY NIEOBJĘTE MNOśNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)

1 708 708 216 216 206 206

2

3

CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY

Dział 750 - Administracja publiczna

– 269 –

CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMśY

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE

Dział 750 - Administracja publiczna

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 296 296 145 145 218 218 291 291 170 170 532 532 190 190 271 271 337 337 268 268 157 157 490 490 175 175 250 250 311 311

WYNAGRODZENIA z tego:

(OSOBY NIEOBJĘTE MNOśNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)

1 321 321 157 157 236 236

2

3

CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU

25 25 12 12 18 18 23 23 13 13 42 42 15 15 21 21 26 26

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE

Dział 750 - Administracja publiczna

– 270 –

CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE

Dział 750 - Administracja publiczna

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 172 172 220 220 210 210 260 260 119 119 295 295 260 260 416 416 328 328 240 240 110 110 272 272 240 240 383 383 302 302 15 15 19 19 18 18 20 20 9 9 23 23 20 20 33 33 26 26

WYNAGRODZENIA z tego:

(OSOBY NIEOBJĘTE MNOśNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)

1 187 187 239 239 228 228

2

3

CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH

Dział 750 - Administracja publiczna

– 271 –

CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU

Dział 750 - Administracja publiczna

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 237 237 169 169 412 412 150 150 355 355 138 138 327 327 20 20 14 14 35 35 12 12 28 28

WYNAGRODZENIA z tego:

(OSOBY NIEOBJĘTE MNOśNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)

1 257 257 183 183 447 447

2

3

CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU

Dział 750 - Administracja publiczna

– 272 –

CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE

Dział 750 - Administracja publiczna

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 289 116 289 116 24 574 24 574

WYNAGRODZENIA z tego:

(OSOBY NIEOBJĘTE MNOśNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)

1 313 690 313 690

2

3

CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

– 273 – Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia

WYNAGRODZENIA z tego: Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4

(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUśBY CYWILNEJ)

1 2 6 784 519 48 647 48 647 22 761 9 117 13 644 27 525 11 891 15 634 2 871 750 2 871 750 69 898 69 898 50 380 45 051 5 329 56 807 55 324 3

OGÓŁEM

6 261 682 44 858 44 858 21 176 8 413 12 763 25 335 10 960 14 375 2 649 249 2 649 249 64 491 64 491 46 481 41 574 4 907 52 435 50 994

522 837 3 789 3 789 1 585 704 881 2 190 931 1 259 222 501 222 501 5 407 5 407 3 899 3 477 422 4 372 4 330

CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział 710 - Działalność usługowa

– 274 –

Dział 750 - Administracja publiczna CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 19 - BUDśET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA

Dział 710 - Działalność usługowa

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia

WYNAGRODZENIA z tego: Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 1 441 69 386 22 325 47 061 11 505 11 505 9 186 9 186 10 275 10 275 20 941 20 941 144 626 54 893 89 733 22 563 22 563 30 993 8 512 8 512 9 567 9 567 19 307 19 307 134 587 50 826 83 761 20 825 20 825 28 576

(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUśBY CYWILNEJ)

1 2 1 483 75 220 24 162 51 058 12 425 12 425 3

Dział 750 - Administracja publiczna

42 5 834 1 837 3 997 920 920 674 674 708 708 1 634 1 634 10 039 4 067 5 972 1 738 1 738 2 417

CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA

Dział 750 - Administracja publiczna

– 275 –

CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 28 - NAUKA

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 752 - Obrona narodowa

CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 31 - PRACA

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia

WYNAGRODZENIA z tego: Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 28 576 58 539 14 926 43 613 8 524 8 524 84 643 84 643 15 802 10 261 5 541 36 944 36 944 54 020 54 020 6 402 6 402 389 157 78 069 78 069 14 564 9 457 5 107 33 921 33 921 50 085 50 085 5 895 5 895 360 994

(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUśBY CYWILNEJ)

1 2 30 993 63 515 16 195 47 320 9 249 9 249 3

Dział 750 - Administracja publiczna

2 417 4 976 1 269 3 707 725 725 6 574 6 574 1 238 804 434 3 023 3 023 3 935 3 935 507 507 28 163

CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI

Dział 750 - Administracja publiczna

– 276 –

CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYśSZE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia

WYNAGRODZENIA z tego: Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 324 769 36 225 1 812 1 812 105 028 400 35 880 77 552 581 216 68 889 14 753 497 574 2 958 2 958 17 326 16 722 604 254 104 254 104 33 127 71 501 535 933 63 784 13 596 458 553 2 737 2 737 16 016 15 468 548 234 011 234 011

(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUśBY CYWILNEJ)

1 2 349 905 39 252 1 963 1 963 113 865 433 3

Dział 600 - Transport i łączność

25 136 3 027 151 151 8 837 33 2 753 6 051 45 283 5 105 1 157 39 021 221 221 1 310 1 254 56 20 093 20 093

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO

Dział 020 - Leśnictwo

Dział 750 - Administracja publiczna

– 277 –

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 852 - Pomoc społeczna CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Dział 750 - Administracja publiczna

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia

WYNAGRODZENIA z tego: Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 69 445 37 401 32 044 9 446 9 446 18 508 20 081 28 470 28 470 8 064 8 064 206 950 95 727 111 223 34 994 34 994 16 637 16 637 18 508 26 258 26 258 7 433 7 433 190 737 87 953 102 784 32 442 32 442 15 372 15 372

(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUśBY CYWILNEJ)

1 2 75 140 40 412 34 728 10 201 10 201 20 081 3

CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE

5 695 3 011 2 684 755 755 1 573 1 573 2 212 2 212 631 631 16 213 7 774 8 439 2 552 2 552 1 265 1 265

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 851 - Ochrona zdrowia

CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

– 278 –

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

Dział 720 - Informatyka

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 60 - WYśSZY URZĄD GÓRNICZY

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dział 750 - Administracja publiczna

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia

WYNAGRODZENIA z tego: Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 12 165 4 233 7 932 2 579 2 579 67 195 72 758 5 591 5 591 5 826 5 826 13 606 13 606 41 732 41 732 1 123 323 322 528 41 616 67 195 5 224 5 224 5 373 5 373 12 734 12 734 38 544 38 544 1 035 809 297 434 38 375

(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUśBY CYWILNEJ)

1 2 13 206 4 600 8 606 2 779 2 779 72 758 3

CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO

1 041 367 674 200 200 5 563 5 563 367 367 453 453 872 872 3 188 3 188 87 514 25 094 3 241

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 63 - RODZINA

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR

– 279 –

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Dział 600 - Transport i łączność

CZĘŚĆ 85 - BUDśETY WOJEWODÓW OGÓŁEM

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 500 - Handel

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia

WYNAGRODZENIA z tego: Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 33 301 22 309 423 129 8 497 95 312 12 512 78 545 28 617 26 395

(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUśBY CYWILNEJ)

1 2 36 140 24 161 459 020 9 220 103 277 13 559 85 185 3

Dział 600 - Transport i łączność

2 839 1 852 35 891 723 7 965 1 047 6 640

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

– 280 –

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 222

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia

WYNAGRODZENIA z tego: Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4

(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUśBY CYWILNEJ)

1 2 1 123 323 82 155 23 234 2 896 2 544 1 558 32 145 571 7 735 1 122 7 844 2 506 60 690 19 407 2 059 1 977 1 256 23 385 426 5 059 547 3

OGÓŁEM

1 035 809 75 720 21 420 2 669 2 347 1 437 29 599 527 7 129 1 036 7 242 2 314 55 927 17 893 1 898 1 822 1 158 21 536 393 4 663 505

87 514 6 435 1 814 227 197 121 2 546 44 606 86 602 192 4 763 1 514 161 155 98 1 849 33 396 42

część 85/02 - Województwo dolnośląskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

– 281 –

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia

WYNAGRODZENIA z tego: Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 4 414 1 645 66 540 20 568 2 451 2 106 1 514 27 489 581 6 057 824 6 105 2 394 41 774 12 825 1 900 1 881 805 17 135 367 2 602 323 1 394 25 316 535 5 582 758 5 627 2 203 38 477 11 821 1 751 1 734 743 15 760 338 2 398 298

(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUśBY CYWILNEJ)

1 2 4 789 1 785 72 228 22 317 2 656 2 291 3

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

375 140 5 688 1 749 205 185 120 2 173 46 475 66 478 191 3 297 1 004 149 147 62 1 375 29 204 25

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

część 85/06 - Województwo lubelskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

– 282 –

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

część 85/08 - Województwo lubuskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia

WYNAGRODZENIA z tego: Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 2 865 769 65 784 17 628 3 060 2 382 1 461 28 137 610 6 624 1 164 6 421 1 922 82 966 17 355 3 081 2 337 2 935 38 381 618 9 010 1 123 1 347 25 933 562 6 105 1 073 5 920 1 774 76 569 15 995 2 850 2 147 2 737 35 466 570 8 304 1 037

(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUśBY CYWILNEJ)

1 2 3 102 834 71 362 19 118 3 320 2 585 3

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

237 65 5 578 1 490 260 203 114 2 204 48 519 91 501 148 6 397 1 360 231 190 198 2 915 48 706 86

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

część 85/10 - Województwo łódzkie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

– 283 –

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

część 85/12 - Województwo małopolskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia

WYNAGRODZENIA z tego: Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 5 427 2 036 122 906 29 738 4 392 3 108 2 546 60 855 765 13 420 1 458 9 833 3 811 36 797 12 645 1 472 1 360 935 13 395 458 3 319 401 2 347 56 291 705 12 376 1 350 9 081 3 518 33 912 11 661 1 357 1 254 863 12 332 423 3 059 371

(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUśBY CYWILNEJ)

1 2 5 921 2 205 133 074 32 254 4 759 3 373 3

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

494 169 10 168 2 516 367 265 199 4 564 60 1 044 108 752 293 2 885 984 115 106 72 1 063 35 260 30

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

część 85/14 - Województwo mazowieckie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

– 284 –

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

część 85/16 - Województwo opolskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia

WYNAGRODZENIA z tego: Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 1 937 655 64 251 18 885 2 087 2 583 1 594 26 022 544 5 616 1 321 7 068 2 011 55 189 17 993 2 384 2 165 1 231 21 658 329 3 547 545 1 469 23 958 501 5 179 1 221 6 514 1 854 50 900 16 597 2 197 1 995 1 138 19 977 303 3 269 503

(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUśBY CYWILNEJ)

1 2 2 102 710 69 722 20 478 2 265 2 803 3

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

165 55 5 471 1 593 178 220 125 2 064 43 437 100 554 157 4 289 1 396 187 170 93 1 681 26 278 42

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

część 85/18 - Województwo podkarpackie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

– 285 –

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

cześć 85/20 - Województwo podlaskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia

WYNAGRODZENIA z tego: Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 3 805 1 116 55 931 17 063 2 111 1 464 1 316 25 111 639 5 523 861 3 474 1 374 98 792 19 480 3 330 3 228 2 085 48 223 671 12 607 1 504 1 214 23 130 589 5 098 793 3 203 1 266 91 135 17 953 3 069 2 976 1 920 44 419 618 11 723 1 386

(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUśBY CYWILNEJ)

1 2 4 128 1 209 60 669 18 496 2 290 1 585 3

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

323 93 4 738 1 433 179 121 102 1 981 50 425 68 271 108 7 657 1 527 261 252 165 3 804 53 884 118

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

część 85/22 - Województwo pomorskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

– 286 –

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

część 85/24 - Województwo śląskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia

WYNAGRODZENIA z tego: Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 5 505 1 566 38 421 11 284 1 238 1 420 908 17 409 629 3 682 270 2 426 1 241 56 055 19 070 1 847 1 919 1 125 22 266 469 3 927 413 838 16 042 580 3 390 249 2 236 1 144 51 658 17 588 1 702 1 769 1 037 20 502 429 3 619 381

(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUśBY CYWILNEJ)

1 2 5 963 1 701 41 688 12 239 1 343 1 541 3

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

458 135 3 267 955 105 121 70 1 367 49 292 21 190 97 4 397 1 482 145 150 88 1 764 40 308 32

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

część 85/26 - Województwo świętokrzyskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

– 287 –

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia

WYNAGRODZENIA z tego: Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 3 486 1 145 94 355 32 082 3 223 2 763 1 677 36 323 926 9 436 1 326 8 771 2 610 57 875 20 894 2 517 1 553 1 215 21 086 617 5 113 357 1 547 33 463 855 8 697 1 222 8 092 2 411 53 323 19 258 2 320 1 431 1 120 19 405 569 4 721 329

(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUśBY CYWILNEJ)

1 2 3 776 1 243 102 287 34 723 3 497 2 998 3

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

290 98 7 932 2 641 274 235 130 2 860 71 739 104 679 199 4 552 1 636 197 122 95 1 681 48 392 28

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

część 85/30 - Województwo wielkopolskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

– 288 –

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia

WYNAGRODZENIA z tego: Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 3 191 979

(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUśBY CYWILNEJ)

1 2 3 462 1 061 3

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

271 82

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

– 289 – Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. WYNAGRODZENIA z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 38 031 3 419 2 419 1 000 716 403 313 817 393 424 1 424 1 424 1 132 1 132 138 138 416 265 151 313 817 393 424 1 424 1 424 1 132 1 132 138 138 416 265 151 w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE

(OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)

1 2 38 031 3 419 2 419 1 000 716 403 3

OGÓŁEM

CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział 710 - Działalność usługowa

– 290 –

Dział 750 - Administracja publiczna CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, LOKALNE PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE ORAZ MIESZKALNICTWO Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 19 - BUDśET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. WYNAGRODZENIA z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 1 118 599 519 462 462 138 138 276 276 288 288 737 737 763 763 425 425 1 521 785 138 276 276 288 288 737 737 763 763 425 425 1 521 785 w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE

(OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)

1 2 1 118 599 519 462 462 138 3

CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ

Dział 750 - Administracja publiczna

– 291 –

CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 28 - NAUKA

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 31 - PRACA

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. WYNAGRODZENIA z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 736 150 150 886 886 529 392 137 1 012 1 012 737 737 449 449 1 934 1 197 737 138 138 392 137 1 012 1 012 737 737 449 449 1 934 1 197 737 138 138 w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE

(OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)

1 2 736 150 150 886 886 529 3

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

– 292 –

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYśSZE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT

Dział 600 - Transport i łączność

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA

Dział 750 - Administracja publiczna

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. WYNAGRODZENIA z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 1 250 738 512 931 931 146 146 462 462 1 456 1 456 2 137 874 1 263 392 392 265 265 392 146 462 462 1 456 1 456 2 137 874 1 263 392 392 265 265 392 w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE

(OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)

1 2 1 250 738 512 931 931 146 3

CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE

Dział 750 - Administracja publiczna

– 293 –

CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Dział 750 - Administracja publiczna CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 851 - Ochrona zdrowia

CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. WYNAGRODZENIA z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 392 326 326 520 520 392 392 392 392 140 140 138 138 392 392 366 / 366 264 264 392 392 392 140 140 138 138 392 392 366 366 264 264 w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE

(OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)

1 2 392 326 326 520 520 392 3

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 60 - WYśSZY URZĄD GÓRNICZY

Dział 750 - Administracja publiczna

– 294 –

CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 62 - RYBOŁÓWSTWO

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 63 - RODZINA

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY

3

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 66 - RZECZNIK PRAW PACJENTA

Dział 750 - Administracja publiczna

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. WYNAGRODZENIA z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 302 302 1 087 1 087 542 542 455 455 403 403 455 455 403 403 w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE

(OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)

1 2 302 302 1 087 1 087 542 542 3

CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Dział 758 - RóŜne rozliczenia

3

/

CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA

– 295 –

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Dział 600 - Transport i łączność

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. WYNAGRODZENIA z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 5 256 5 256 392 392 265 265 392 392 265 265 392 392 392 392 392 392 265 265 392 392 265 265 392 392 392 392 392 392 265 265 w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE

(OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)

1 2 5 256 5 256 392 392 265 265 3

CZĘŚĆ 85 - BUDśETY WOJEWODÓW OGÓŁEM

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 85/02 - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 85/04 - WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 85/06 - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

– 296 –

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 85/08 - WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 85/10 - WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 85/12 - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZEŚĆ 85/14 - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 85/16 - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Dział 750 - Administracja publiczna

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. WYNAGRODZENIA z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 392 392 265 265 265 265 392 392 265 265 265 265 392 392 265 265 392 392 265 265 265 265 392 392 265 265 w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE

(OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)

1 2 392 392 265 265 265 265 3

CZĘŚĆ 85/18 - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZEŚĆ 85/20 - WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 85/22 - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 85/24 - WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

– 297 –

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 85/26 - WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 85/28 - WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 85/30 - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 85/32 - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Dział 750 - Administracja publiczna

3

/ - osoby nieobjęte ustawą z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. WYNAGRODZENIA z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE

(ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)

1 2 57 106 3 998 3 998 600 600 1 245 1 245 1 069 1 069 1 613 1 613 508 508 599 599 1 153 1 153 52 666 3 709 3 709 553 553 1 147 1 147 986 986 1 487 1 487 468 468 552 552 1 063 1 063 3

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 4 440 289 289 47 47 98 98 83 83 126 126 40 40 47 47 90 90

CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE

CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU

– 298 –

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE

Dział 750 - Administracja publiczna

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. WYNAGRODZENIA z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE

(ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)

1 2 783 783 2 167 2 167 876 876 783 783 785 785 3 576 3 576 1 798 1 798 690 690 876 876 722 722 1 997 1 997 808 808 722 722 723 723 3 302 3 302 1 657 1 657 637 637 807 807 3

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 61 61 170 170 68 68

CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Dział 750 - Administracja publiczna

– 299 –

CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE

61 61 62 62 274 274 141 141 53 53 69 69

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE

Dział 750 - Administracja publiczna

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. WYNAGRODZENIA z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE

(ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)

1 2 3 089 3 089 599 599 784 784 691 691 1 613 1 613 507 507 2 008 2 008 875 875 1 913 1 913 2 847 2 847 552 552 722 722 637 637 1 487 1 487 467 467 1 851 1 851 807 807 1 764 1 764 3

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 242 242 47 47 62 62

CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY

Dział 750 - Administracja publiczna

– 300 –

CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE

54 54 126 126 40 40 157 157 68 68 149 149

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMśY

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE

Dział 750 - Administracja publiczna

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. WYNAGRODZENIA z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE

(ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)

1 2 1 337 1 337 599 599 599 599 876 876 691 691 2 075 2 075 599 599 968 968 1 244 1 244 1 232 1 232 552 552 552 552 807 807 637 637 1 912 1 912 552 552 892 892 1 147 1 147 3

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 105 105 47 47 47 47

CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE

Dział 750 - Administracja publiczna

– 301 –

CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

69 69 54 54 163 163 47 47 76 76 97 97

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE

Dział 750 - Administracja publiczna

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. WYNAGRODZENIA z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE

(ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)

1 2 876 876 692 692 507 507 785 785 692 692 1 522 1 522 692 692 877 877 1 059 1 059 807 807 638 638 467 467 723 723 638 638 1 403 1 403 637 637 808 808 976 976 3

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 69 69 54 54 40 40

CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH

Dział 750 - Administracja publiczna

– 302 –

CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU

62 62 54 54 119 119 55 55 69 69 83 83

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU

Dział 750 - Administracja publiczna

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. WYNAGRODZENIA z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE

(ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)

1 2 968 968 691 691 1 624 1 624 598 598 1 337 1 337 892 892 637 637 1 498 1 498 552 552 1 233 1 233 3

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 76 76 54 54 126 126

CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU

Dział 750 - Administracja publiczna

– 303 –

CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU

46 46 104 104

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE

Dział 750 - Administracja publiczna

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia

Dziennik Ustaw

WYNAGRODZENIA z tego: Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 921 694 921 694 921 694

(FUNKCJONARIUSZE SŁUśBY CELNEJ)

1 994 757 994 757 994 757

2

3

OGÓŁEM

73 063 73 063 73 063

CZĘŚĆ 19 - BUDśET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE

Dział 750 - Administracja publiczna

– 304 – Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM (nagrody roczne) 1 13 317 976 2 043 2 043 20 20 174 174 5 119 181 111 514 4 931 764 135 28 912 46 856 1 336 912 242 1 336 670 441 441 6 308 331 161 161 4 728 113 103 400 4 554 559 124 26 810 43 220 1 235 169 223 1 234 946 409 409 5 828 345 1 883 1 883 12 316 166 2 3 4 1 001 810 160 160 20 20 13 13 391 068 8 114 377 205 11 2 102 3 636 101 743 19 101 724 32 32 479 986 Wynagrodzenia Dodatkowe uposaŜenia roczne

WYNAGRODZENIA z tego:

(śOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)

OGÓŁEM

CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA

– 305 –

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 752 - Obrona narodowa

Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Dział 851 - Ochrona zdrowia

CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT

Dział 600 - Transport i łączność

CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM (nagrody roczne) 1 4 536 6 303 795 1 780 1 780 113 113 508 508 65 058 65 058 341 166 341 166 72 012 72 012 69 997 95 338 69 564 4 880 4 880 1 641 104 104 468 468 60 463 60 463 327 391 327 391 67 185 67 185 64 615 88 312 64 215 4 505 4 505 1 641 5 824 164 4 181 2 3 4 355 479 631 139 139 9 9 40 40 4 595 4 595 13 775 13 775 4 827 4 827 5 382 7 26 5 349 375 Wynagrodzenia Dodatkowe uposaŜenia roczne

WYNAGRODZENIA z tego:

(śOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH

– 306 –

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

CZĘŚĆ 85 - BUDśETY WOJEWODÓW OGÓŁEM

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

część 85/02 - Województwo dolnośląskie

Poz. 169

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

375

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM (nagrody roczne) 1 3 882 184 3 698 3 677 3 677 3 625 73 3 552 4 453 4 453 5 369 5 369 8 257 81 8 176 3 516 3 516 3 624 3 624 3 394 3 394 3 346 67 3 279 4 111 4 111 4 956 4 956 7 622 75 7 547 3 246 3 246 3 345 3 345 3 414 170 3 584 2 3 4 298 14 284 283 283 279 6 273 342 342 413 413 635 6 629 270 270 279 279 Wynagrodzenia Dodatkowe uposaŜenia roczne

WYNAGRODZENIA z tego:

(śOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)

część 85/04 - Województwo kujawsko-pomorskie

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

część 85/06 - Województwo lubelskie

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

część 85/08 - Województwo lubuskie

Dział 750 - Administracja publiczna

– 307 –

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

część 85/10 - Województwo łódzkie

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

część 85/12 - Województwo małopolskie

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

część 85/14 - Województwo mazowieckie

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

część 85/16 - Województwo opolskie

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

część 85/18 - Województwo podkarpackie

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM (nagrody roczne) 1 3 828 3 828 3 836 3 836 6 024 6 024 3 385 3 385 3 392 3 392 4 348 4 348 3 901 95 3 806 240 240 3 541 3 541 5 561 5 561 3 125 3 125 3 131 3 131 4 013 4 013 3 601 88 3 513 219 219 3 534 3 534 2 3 4 294 294 295 295 463 463 Wynagrodzenia Dodatkowe uposaŜenia roczne

WYNAGRODZENIA z tego:

(śOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)

cześć 85/20 - Województwo podlaskie

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

część 85/22 - Województwo pomorskie

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

część 85/24 - Województwo śląskie

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

– 308 –

część 85/26 - Województwo świętokrzyskie

260 260 261 261 335 335 300 7 293 21 21

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

część 85/28 - Województwo warmińsko-mazurskie

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

część 85/30 - Województwo wielkopolskie

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie

Dział 710 - Działalność usługowa

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa

CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia

WYNAGRODZENIA z tego: Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 792 733 4 288 4 288 1 614 1 614 786 831 848 106 786 831

(SĘDZIOWIE DELEGOWANI DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ, PROKURATORZY ORAZ ASESORZY PROKURATORSCY) 1 854 356 4 511 4 511 1 739 1 739 848 106 2 3

OGÓŁEM

61 623 223 223 125 125 61 275 61 275

CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY

– 309 –

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. WYNAGRODZENIA z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 15 506 15 506 15 506 1 301 1 301 1 301 w tys. zł

WYSZCZEGÓLNIENIE

Dziennik Ustaw

(PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI)

1 16 807 16 807 16 807

2

3

OGÓŁEM

CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI

Dział 750 - Administracja publiczna

– 310 – Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R.

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia

WYNAGRODZENIA z tego:

w tys. zł

(EKSPERCI, ASESORZY I APLIKANCI EKSPERCCY URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ)

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4

1 15 681 15 681 15 681

2

3 14 467 14 467 14 467

OGÓŁEM

1 214 1 214 1 214

CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dział 750 - Administracja publiczna

– 311 – Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia

WYNAGRODZENIA z tego:

(ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

1 19 375 19 375 19 375 17 857 17 857 17 857

2

3

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 1 518 1 518 1 518

OGÓŁEM

CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Dział 750 - Administracja publiczna

– 312 – Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia

WYNAGRODZENIA z tego:

(CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)

1 4 416 4 416 4 416 4 070 4 070 4 070

2

3

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 346 346 346

OGÓŁEM

CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dział 750 - Administracja publiczna

– 313 – Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

Dziennik Ustaw

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia

WYNAGRODZENIA z tego: Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 43 734 15 232 15 232 200 200 28 302 30 538 28 302

(CZŁONKOWIE SŁUśBY ZAGRANICZNEJ NIEBĘDĄCY CZŁONKAMI KORPUSU SŁUśBY CYWILNEJ)

1 47 285 16 527 16 527 220 220 30 538

2

3

OGÓŁEM

3 551 1 295 1 295 20 20 2 236 2 236

CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA

Dział 750 - Administracja publiczna

CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY

Dział 750 - Administracja publiczna CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE I CZŁONKOSTWO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W UNII EUROPEJSKIEJ Dział 750 - Administracja publiczna

– 314 – Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 676 023 33 718 33 718 1 403 1 403 2 210 2 210 3 824 4 147 4 581 4 581 3 450 3 450 3 063 3 063 3 616 3 616 4 094 4 094 1 856 1 856 3 824 4 224 4 224 3 180 3 180 2 825 2 825 3 333 3 333 3 775 3 775 1 711 1 711 55 537 2 761 2 761 27,00 27 187 187 323 323 357 357 270 270 238 238 283 283 319 319 145 145

Dziennik Ustaw

WYNAGRODZENIA z tego:

(NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ)

1 731 560 36 479 36 479 1 430 1 430 2 397 2 397 4 147

2

3

OGÓŁEM

CZĘŚĆ 15 - SĄDY POWSZECHNE

Dział 801 - Oświata i wychowanie

CZĘŚĆ 15/01 - Ministerstwo Sprawiedliwości

Dział 801 - Oświata i wychowanie

CZĘŚĆ 15/02 - Sąd Apelacyjny w Warszawie

Dział 801 - Oświata i wychowanie

CZĘŚĆ 15/03 - Sąd Apelacyjny w Katowicach

– 315 –

Dział 801 - Oświata i wychowanie

CZĘŚĆ 15/04 - Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Dział 801 - Oświata i wychowanie

CZĘŚĆ 15/05 - Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Dział 801 - Oświata i wychowanie

CZĘŚĆ 15/06 - Sąd Apelacyjny w Krakowie

Dział 801 - Oświata i wychowanie

CZĘŚĆ 15/07 - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Dział 801 - Oświata i wychowanie

CZĘŚĆ 15/08 - Sąd Apelacyjny w Łodzi

Dział 801 - Oświata i wychowanie

CZĘŚĆ 15/09 - Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Poz. 169

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2013 R. w tys. zł

WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 2 560 2 560 2 824 2 824 1 849 1 849 405 832 397 059 8 773 4 707 4 707 53 521 53 521 70 843 65 626 5 217 106 217 106 217 19 459 13 357 6 102 4 360 4 360 51 397 51 397 65 223 60 412 4 811 97 562 97 562 17 931 12 305 5 626 216 216 239 239 157 157 34 502 33 756 746 347 347 2 124 2 124 5 620 5 214 406 8 655 8 655 1 528 1 052 476

Dziennik Ustaw

WYNAGRODZENIA z tego:

(NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ)

1 2 776 2 776 3 063 3 063 2 006 2 006 440 334 430 815 9 519

2

3

CZĘŚĆ 15/10 - Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Dział 801 - Oświata i wychowanie

CZĘŚĆ 15/11 - Sąd Apelacyjny w Lublinie

Dział 801 - Oświata i wychowanie

CZĘŚĆ 15/12 - Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Dział 801 - Oświata i wychowanie

CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział 801 - Oświata i wychowanie

– 316 –

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA

Dział 752 - Obrona narodowa

CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 801 - Oświata i wychowanie

CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ

Dział 801 - Oświata i wychowanie

CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Poz. 169

Załącznik nr 11

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

w tys. zł Miernik Cel programu Nazwa Bazowa 2013 r. 6 x 3 320 7 x 8 x 9 x 10 x 11 x 12 24 710 165 13 9 291 360 2014 r. 2015 r. 5 x Ogółem 4 x W ramach podzadania/ działania Ogółem 2013 r. 2014 r. 14 5 848 801 Wartość Docelowa Termin realizacji Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa 2015 r. 15 5 364 757

Dziennik Ustaw

Część

Jednostka koordynująca/realizująca

Nazwa programu zadania/podzadania/działania

2 3 x Razem Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"

1

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku

Funkcja

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

Zadanie 2.1.W Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa

Podzadanie 2.1.5.W Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego 960 40% [2009] 100% 100% 100% 2007-2015 29 320 29 320 9 000 3 000 3 000 3 000 320 320 320

42 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

83 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Program/Działanie: Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"

Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski

Wskaźnik dynamiki projektów z zakresu ograniczania aspołecznych zachowań objętych dofinansowaniem w stosunku do projektów w roku bazowym

Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013 125 838

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku

Funkcja

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

Zadanie 2.6.W Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji

– 317 –

Podzadanie 2.6.4.W Sprawne funkcjonowanie przejść granicznych

85 Wojewodowie Lubelski i Podkarpacki 38% [2011] 100% -

Program/Działanie: "Program rozwoju infrastruktury Poprawa funkcjonowania polskogranicznej na polsko-ukraińskiej granicy ukraińskiej granicy państwowej państwowej w latach 2010-2013" Procentowa realizacja planu rzeczowego Programu

2010-2013

467 257

467 257

125 838

125 838

0

0

Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego 100 000

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku

Funkcja

3. Edukacja, wychowanie i opieka

Zadanie 3.2.W Szkolnictwo wyższe

Podzadanie 3.2.4 Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego

38 Uniwersytet Jagielloński

Program/Działanie: "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" 24 480 [2007]

Sumaryczna powierzchnia użytkowa Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu w m2 obiektów Jagiellońskiego oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego

59 995

76 743

97 313

2001-2015

962 500

962 500

363 959

100 000

120 000

143 959

Poz. 169

Część Cel programu Nazwa Bazowa 2013 r. 6 39 556 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2014 r. 2015 r. 5 Ogółem 3 4 W ramach podzadania/ działania Ogółem 2013 r. 2014 r. 2015 r. Wartość Docelowa Termin realizacji

Miernik

Jednostka koordynująca/realizująca

Nazwa programu zadania/podzadania/działania

Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa

Dziennik Ustaw

2 1 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku

Funkcja

3. Edukacja, wychowanie i opieka

Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe

Podzadanie 3.2.4 Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego

38 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 29 553 [2010] 60 214 60 214 83 090 2004-2015 600 937 600 937 77 324

Sumaryczna powierzchnia użytkowa Program/Działanie: Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu w m2 obiektów "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oddanych do użytku w Poznaniu 2004-2015" ramach programu wieloletniego

39 556

34 984

2 784

Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe 62 297

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku

Funkcja

4. Zarządzanie finansami państwa

Zadanie 4.3.W realizacja polityki finansowej państwa

Podzadanie 4.3.3. Zarządzanie długiem publicznym Program/Działanie: 78 "Wyposażenie Sił Zbrojnych Realizacja zobowiązań dłużnika Ministerstwo Finansów Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacyjności w latach 2008-2013 Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika 100% [2011] 100% 100% 100% 2001-2015 1 196 369

1 196 369

193 273

62 297

77 166

53 810

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku

10 100

Funkcja

6. Polityka gospodarcza kraju

– 318 –

Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki

Podzadanie 6.1.1. Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw Zapewnienie jak najszerszego udziału polskich instytucji i podmiotów w Liczba odbiorców Program/Działanie: unijnym Programie ramowym na rzecz usług świadczonych 20 "Udział Polski w Programie ramowym konkurencyjności i innowacji, którego przez instytucje Polska Agencja Rozwoju na rzecz konkurencyjności i celem jest promowanie wspierane w ramach Przedsiębiorczości innowacyjności w latach 2008-2013" konkurencyjności europejskich Programu przedsiębiorstw Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 42 000 [2011] 60 000 -

2008-2013

126 450

126 450

10 100

10 100

-

-

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku

4 000

Funkcja

6. Polityka gospodarcza kraju

Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki

Podzadanie 6.1.2. Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

20 Ministerstwo Gospodarki

Program/Działanie: "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" 1344 [2011]

Liczba gmin na terenie których Wycofanie azbestu i wyrobów przeprowadzono zawierających azbest stosowanych na inwentaryzację terytorium Polski wyrobów zawierających azbest

2 000

2 000

2 478

2009-2032

40 400 000

40 400 000

37 200

4 000

4 000

4 000

Poz. 169

Część Cel programu Nazwa Bazowa 2013 r. 6 99 058 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2014 r. 2015 r. 5 Ogółem 3 4 W ramach podzadania/ działania Ogółem 2013 r. 2014 r. 2015 r. Wartość Docelowa Termin realizacji

Miernik

Jednostka koordynująca/realizująca

Nazwa programu zadania/podzadania/działania

Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)

Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa

Dziennik Ustaw

2 1 Programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2013 roku

Funkcja

6. Polityka gospodarcza kraju

Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki

Podzadanie 6.1.4. System wsparcia inwestorów

20 Ministerstwo Gospodarki 16 000 24 000 32 174 2011-2020 727 000 727 000 666 000

70 000

90 000

96 000

20 Ministerstwo Gospodarki 503 [2011] 500 500 2010-2014 26 527 26 527

Działanie 6.1.4.1. Realizacja programów wieloletnich wsparcia finansowego projektów inwestycyjnych Program: Wzrost innowacyjności oraz Liczba utworzonych "Program wspierania inwestycji o konkurencyjności polskiej gospodarki nowych miejsc pracy istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020" Program: Wdrożenie nowej inwestycji "Wsparcie finansowe inwestycji produkcyjnej o charakterze realizowanej przez Orion Electric Liczba utworzonych (Poland) Sp. z o.o. w Łysomicach pod innowacyjnym, utworzenie nowych nowych miejsc pracy miejsc pracy o wysokiej nazwą: Fabryka telewizorów produktywności ciekłokrystalicznych, w latach 20102014" 7 820

3 910

3 910

-

20 Ministerstwo Gospodarki 546 621 689 2008-2016

Program: "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Cadbury Wedel Sp. z o.o. w Skarbimierzu i w Bielanach Wrocławskich pod nazwą: Budowa innowacyjnego i proekologicznego zakładu produkcji wyrobów czekoladowych w Skarbimierzu oraz rozbudowa istniejącej fabryki wyrobów czekoladowych w Bielanach Wrocławskich w latach 2008-2016" 491 [2011] 14 180

Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia innowacyjnego i proekologicznego Liczba utworzonych zakładu produkcji wyrobów nowych miejsc pracy czekoladowych w Skarbimierzu oraz rozbudowy istniejącej fabryki wyrobów czekoladowych w Bielanach Wrocławskich przez Cadbury Wedel Sp. z o.o.

14 180

3 778

908

951

908

– 319 –

20 Ministerstwo Gospodarki 250 -

Program: "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o. we Wronkach pod nazwą: Utworzenie nowoczesnego zakładu produkcyjnego pralek i lodówek, w latach 2012 i 2013" 250 [2011] -

Podwyższenie konkurencyjności i poziomu technologicznego gospodarki poprzez wdrożenie nowej inwestycji o liczba utworzonych charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności

2012-2013

7 860

7 860

1 260

1 260

-

-

20 Ministerstwo Gospodarki

Program: "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Nidec Motors & Actuators (Poland) Sp. z o.o. w Niepołomicach k. Krakowa pod nazwą: Fabryka silników i napędów elektrycznych dla przemysłu motoryzacyjnego, w latach 2008-2013" 172 [2011]

Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia w Niepołomicach k. Krakowa fabryki Liczba utworzonych silników i napędów elektrycznych dla nowych miejsc pracy przemysłu motoryzacyjnego przez Nidec Motors & Actuators (Poland) Sp. z o.o.

250

-

-

2008-2013

1 463

1 463

293

293

-

-

Poz. 169

Część Cel programu Nazwa Bazowa 2013 r. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2014 r. 2015 r. 5 Ogółem 3 4 W ramach podzadania/ działania Ogółem 2013 r. 2014 r. 2015 r. Wartość Docelowa Termin realizacji

Miernik

Jednostka koordynująca/realizująca

Nazwa programu zadania/podzadania/działania

Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa

Dziennik Ustaw

1

2

20 Ministerstwo Gospodarki 1103 2007-2013 9 581 9 581 962 962

Program: "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Indesit Company Polska Sp. z o.o. w Radomsku pod nazwą: Fabryka zmywarek i pralek, w latach 2007-2013" 999 [2011] -

Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez Liczba utworzonych wsparcie finansowe budowy fabryki nowych miejsc pracy zmywarek i pralek przez Indesit Company Polska Sp. z o.o. w Radomsku

-

20 Ministerstwo Gospodarki 380 440 500 2009-2015 4 963 4 963 1 788

Program: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o. pod nazwą: Centrum Usług Wspólnych Transfer Agency w Poznaniu, w latach 2009-2015 318 [2011]

Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia w Liczba utworzonych Poznaniu Centrum Usług Wspólnych nowych miejsc pracy Transfer Agency przez Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o.

596

596

596

20 Ministerstwo Gospodarki 600 2006-2013 11 161

Program: "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Innotek Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD LG Innotek Poland, w latach 2006-2013" 508 [2011] 11 161

Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez Liczba utworzonych wsparcie finansowe budowy fabryki nowych miejsc pracy podzespołów do produkcji ekranów LCD przez LG Innotek Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach

583

583

-

-

20 Ministerstwo Gospodarki 1 976 2006-2013

Program: "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Display Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka modułów do ekranów ciekłokrystalicznych, w latach 20062013" 1 986 [2011]

Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki Liczba utworzonych produkującej moduły do ekranów nowych miejsc pracy ciekłokrystalicznych przez firmę LG Display Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach

– 320 –

67 000

67 000

1 403

1 403

-

-

20 Ministerstwo Gospodarki 400 -

Program: "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Fiat Powertrain Technologies Poland Sp. z o.o. w Bielsku-Białej pod nazwą: Zakład produkcji małych silników benzynowych, w latach 2010-2013" 300 [2011]

Wdrożenie nowej inwestycji o charakterze innowacyjnym, utworzenie Liczba utworzonych nowych miejsc pracy o wysokiej nowych miejsc pracy produktywności

2010-2013

14 704

14 704

2 416

2 416

-

-

20 Ministerstwo Gospodarki Liczba utworzonych nowych miejsc pracy 170 14 [2011]

Program: "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Goodrich Aerospace Poland Sp. z o.o. w Jasionce gmina Trzebownisko k. Rzeszowa pod nazwą: Fabryka podwozi do samolotów, w latach 2010-2014"

Wdrożenie nowej inwestycji produkcyjnej o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności

250

-

2010-2014

12 570

12 570

6 157

4 706

1 451

-

20 Ministerstwo Gospodarki

Program: "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu, pod nazwą: Centrum usług wspólnych IT-IDC (Integrated Delivery Center), w latach 2010-2013"

Wdrożenie nowej inwestycji o charakterze innowacyjnym, utworzenie Liczba utworzonych nowych miejsc pracy o wysokiej nowych miejsc pracy produktywności

1 744 [2011]

3 000

-

-

2010-2013

31 500

31 500

10 050

10 050

-

-

Poz. 169

Część Cel programu Nazwa Bazowa 2013 r. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2014 r. 2015 r. 5 Ogółem 3 4 W ramach podzadania/ działania Ogółem 2013 r. 2014 r. 2015 r. Wartość Docelowa Termin realizacji

Miernik

Jednostka koordynująca/realizująca

Nazwa programu zadania/podzadania/działania

Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa

Dziennik Ustaw

1

2

20 Ministerstwo Gospodarki 250 2011-2013 1 382 1 382 249 249

Program: "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Łodzi przez Nordea Bank AB Oddział w Polsce pod nazwą: Centrum operacyjne, w latach 20112013" 120 [2011] -

Poprawa konkurencyjności i podniesienie poziomu technologicznego gospodarki poprzez Liczba utworzonych wdrożenie nowej inwestycji usługowej nowych miejsc pracy o charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności

-

20 Ministerstwo Gospodarki 400 590 780 2012-2016 3 200 3 200 2 400

Program: "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez TJX European Distribution Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Centrum Operacyjne we Wrocławiu, w latach 2012-2016" 250 [2012]

Podwyższenie konkurencyjności i poziomu technologicznego gospodarki poprzez wdrożenie nowej inwestycji o Liczba utworzonych charakterze innowacyjnym, utworzenie nowych miejsc pracy nowych miejsc pracy o wysokiej produktywności

480

608

608

20 Ministerstwo Gospodarki 162 [2011] 136 191 251 2011-2015 804

Program: "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez McKinsey EMEA Shared Services Sp. z o.o. pod nazwą: Centrum Kompetencyjne w Poznaniu, w latach 2011-2015"

Wdrożenie nowej inwestycji usługowej o charakterze innowacyjnym, Liczba utworzonych utworzenie nowych miejsc pracy o nowych miejsc pracy wysokiej produktywności

804

531

163

176

192

– 321 –

20 Ministerstwo Gospodarki 83 [2012] 117 151 2012-2013

Program: "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Pittsburgh Glass Works (Poland) Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej pod nazwą: Uruchomienie w Środzie Śląskiej produkcji szyb klasy premium do pojazdów samochodowych, w latach 2012 i 2013"

Wdrożenie nowej inwestycji o charakterze innowacyjnym, utworzenie Liczba utworzonych nowych miejsc pracy o wysokiej nowych miejsc pracy produktywności.

3 579

3 579

1 079

1 079

-

-

Kultura + 65 000

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku

Funkcja

9. Kultura i dziedzictwo narodowe

Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą

Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą

24 Narodowy Instytut Audiowizualny

2 549 489 [2011] 8 389 326

Program/Działanie: Program Wieloletni "Kultura +" Priorytet "Digitalizacja"

Poszerzanie i ułatwianie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego Liczba wykonanych dziedzictwa kulturowego za skanów (narastająco) pośrednictwem Internetu mieszkańcom Polski, zwłaszcza wsi i małych miast

12 052 398

16 003 506

2011-2015

516 250

67 620

35 000

12 500

12 500

10 000

Poz. 169

Część Cel programu Nazwa Bazowa 2013 r. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2014 r. 2015 r. 5 Ogółem 3 4 W ramach podzadania/ działania Ogółem 2013 r. 2014 r. 2015 r. Wartość Docelowa Termin realizacji

Miernik

Jednostka koordynująca/realizująca

Nazwa programu zadania/podzadania/działania

Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)

Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa

Dziennik Ustaw

1

2 Zadanie 9.3. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury

Podzadanie 9.3.2. Utrzymanie, modernizacja i wyposażanie obiektów

24 Instytut Książki 133 2011-2015 8,51 [2011] 26 35 41 73 630 35 000 516 250 12 500 188 206 375 000 93 000 40 000

Program/Działanie: Program Wieloletni "Kultura +" Priorytet "Biblioteka +. Infrastruktura Bibliotek" 4 [2011]

Wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych

Liczba oddanych do użytku obiektów bibliotecznych po budowie lub remoncie (nanrastająco)

40 000

13 000

24 Narodowy Instytut Audiowizualny

Program/Działanie: Program Wieloletni "Kultura +" Priorytet "Digitalizacja"

Poszerzanie i ułatwianie dostępu do cyfrowych zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego za pośrednictwem Internetu mieszkańcom Polski, zwłaszcza wsi i małych miast Liczba stworzonych pracowni digitalizacyjnych (narastająco)

12 500

10 000

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV - 2012-2015 9 840

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku

Funkcja

9. Kultura i dziedzictwo narodowe

Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą

Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą

83 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 37 [2011] 11 12 12 2012-2015

Program/Działanie: "Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV - 2012-2015"

Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół Państwowego Muzeum Liczba zrealizowanych Auschwitz-Birkenau, rozwój zadań priorytetowych działalności edukacyjnej, poprawa Programu dostępności komunikacyjnej oraz atrakcyjności turystycznej Oświęcimia 76 725

76 725

26 690

9 840

12 360

4 490

Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 14 555

– 322 –

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku

Funkcja

9. Kultura i dziedzictwo narodowe

Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą

24 Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku Rewaloryzacja i adaptacja obiektów 2 zabytkowych w m 0 [2011] 827 827

Podzadanie 9.1.4.W Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków Stworzenie obiektu kultury umacniającego naszą tożsamość narodową, upowszechniającego Program/Działanie: wiedzę o dziejach ojczystych i "Budowa kompleksu Muzeum Józefa uchronienie przed zniszczeniami Piłsudskiego w Sulejówku" "Enklawy historycznej", bezcennego z historycznego punktu widzenia fragmentu naszego narodowego dziedzictwa Zadanie 9.3. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury 827

2012-2016

168 795

15 639

14 397

2 322

3 455

4 912

Podzadanie 9.3.1. Budowa obiektów

24 Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku Powierzchnia budowanych obiektów 2 wm

Program/Działanie: "Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku"

Stworzenie obiektu kultury umacniającego naszą tożsamość narodową, upowszechniającego wiedzę o dziejach ojczystych i uchronienie przed zniszceniami "Enklawy historycznej", bezcennego z historycznego punktu widzenia fragmentu naszego narodowego dziedzictwa 0 [2011]

5 000

5 000

5 000

2012-2016

168 795

153 156

147 699

12 233

46 030

46 892

Poz. 169

Część Cel programu Nazwa Bazowa 2013 r. 6 161 039 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2014 r. 2015 r. 5 Ogółem 3 4 W ramach podzadania/ działania Ogółem 2013 r. 2014 r. 2015 r. Wartość Docelowa Termin realizacji

Miernik

Jednostka koordynująca/realizująca

Nazwa programu zadania/podzadania/działania

Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)

Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa

Dziennik Ustaw

2 1 Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku

Funkcja

9. Kultura i dziedzictwo narodowe

Zadanie 9.3. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury

Podzadanie 9.3.1. Budowa obiektów 0 [2011] 23 000 23 000 0 2011-2014 358 432 358 432 238 792 161 039 77 753 0

24 Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Stworzenie nowoczesnego muzeum, w Powierzchnia Program/Działanie: "Budowa Muzeum II Wojny Światowej w którym opowiedziana zostanie historia budowanych obiektów wojny we wszystkich jej aspektach Gdańsku" w m2

Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - II etap 31 500

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku

Funkcja

10. Nauka polska

Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom

28 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy 52 [2012] 244 2011-2013 93 500

Funkcja

14. Rynek pracy

Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R Liczba produktów (rozwiązań prewencji Opracowanie innowacyjnych rozwiązań technicznej i Program/Działanie: organizacyjnych i technicznych organizacyjnej) "Poprawa bezpieczeństwa i warunków poprawiających warunki i programu pracy" - II etap bezpieczeństwo pracy wieloletniego w części B 31 500

10 500

10 500

-

-

Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy i warunków pracy

– 323 –

31 Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy 97 [2011] 94 -

Program dla Odry - 2006

Podzadanie 14.2.3. Prawna ochrona pracy oraz bezpieczeństwo i higiena pracy Opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych Program/Działanie: ukierunkowanych na rozwój zasobów "Poprawa bezpieczeństwa i warunków ludzkich oraz nowych wyrobów, pracy" - II etap technologii, metod i systemów zarządzania Liczba zadań w zakresie służb państwowych realizowanych w ramach programu wieloletniego 2011-2013

93 500

62 000

21 000

21 000

-

-

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku

71 584

Funkcja

12. Środowisko

Zadanie 12.5.W Gospodarowanie zasobami wodnymi

83 Pełnomocnik Rządu ds. Programu dla Odry-2006 67 [2010] 61

Podzadanie 12.5.3.W Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy Liczba km zbudowanych lub Zapewnienie bezpieczeństwa Program/Działanie: przeciwpowodziowego mieszkańcom zmodernizowanych "Program dla Odry - 2006" wałów i urządzeń dorzecza Odry melioracji wodnych

61

61

2002-2016

10 772 185

10 772 185

240 373

71 584

56 396

47 510

Poz. 169

Część Cel programu Nazwa Bazowa 2013 r. 6 107 860 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2014 r. 2015 r. 5 Ogółem 3 4 W ramach podzadania/ działania Ogółem 2013 r. 2014 r. 2015 r. Wartość Docelowa Termin realizacji

Miernik

Jednostka koordynująca/realizująca

Nazwa programu zadania/podzadania/działania

Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)

Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa

Dziennik Ustaw

2 1 Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku

Funkcja

12. Środowisko

Zadanie 12.5.W Gospodarowanie zasobami wodnymi

Podzadanie 12.5.3.W Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy

83 Pełnomocnik Rządu ds. Programu Ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły 0 [2011] 7,64 12 15,7 2011-2030 13 150 716 13 150 716 1 572 570

Program/Działanie: "Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły"

Podniesienie bezpieczeństwa powodziowego w dorzeczu górnej Wisły

Liczba zrealizowanych inwestycji w zakresie zagospodarowania zasobami wodnymi w stosunku do zaplanowanych (w %)

107 860

100 620

99 910

Pomoc państwa w zakresie dożywiania 550 000

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku

Funkcja

13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna

Podzadanie 13.1.1.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 350 000 1 933 998 [2011] 2 000 000 2010-2013 3 100 000 3 100 000 550 000 200 000 -

85 Wojewodowie

83 Wojewodowie

Program/Działanie: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania osobom i rodzinom pozbawionym posiłku, w szczególności Liczba osób objętych dożywianiem (w mln) dzieciom, osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

– 324 –

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 16 400

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku

Funkcja

13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna

Podzadanie 13.1.1.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 16 024 4 475 [2011] 4 700 4 700 4 700 2006-2016 133 505 133 505 25 516 376 4 690 4 426

85 Wojewodowie Liczba sprawców poddanych oddziaływaniom korekcyjnoedukacyjnym (w tys.)

83 Wojewodowie

Program/Działanie: "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"

Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i dostępności pomocy oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

Poz. 169

Część Cel programu Nazwa Bazowa 2013 r. 6 10 000 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2014 r. 2015 r. 5 Ogółem 3 4 W ramach podzadania/ działania Ogółem 2013 r. 2014 r. 2015 r. Wartość Docelowa Termin realizacji

Miernik

Jednostka koordynująca/realizująca

Nazwa programu zadania/podzadania/działania

Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)

Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa

Dziennik Ustaw

2 1 Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku

Funkcja

16. Sprawy obywatelskie

Zadanie 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych

Podzadanie 16.2.1.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania wobec mniejszości narodowych i etnicznych

83 Ministerstwo Administracj i Cyfryzacjii 80% [2011] 81% 2004-2013 100 000 100 000 10 000

Program/Działanie: "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"

Zapewnienie pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa obywatelskiego

Odsetek dzieci romskich uczestniczących w Programie w stosunku do liczby dzieci romskich realizujących obowiązek szkolny

10 000

-

-

Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój 500 000

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku

Funkcja

19. Infrastruktura transportowa

19.1.W Wspieranie transportu drogowego

19.1.1.W Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych Podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz Program/Działanie: 83 zwiększenie efektywności instytucji "Narodowy program przebudowy dróg Ministerstwo publicznych, dzięki intensyfikacji lokalnych – Etap II BezpieczeństwoAdministracji i Cyfryzacji rozwoju bezpiecznej, spójnej, Dostępność-Rozwój" funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej Program Ochrony Brzegów Morskich Długość odcinków dróg lokalnych przebudowanych, wybudowanych oraz wyremontowanych w ramach programu (w tys. km) 0 [2011] 5 9,15 13,3 2012-2015 10 666 667

10 666 667

3 000 000

500 000

1 000 000

1 000 000

– 325 –

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku

69 600

Funkcja

19. Infrastruktura transportowa

Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej

Podzadanie 19.3.1. Bezpieczeństwo żeglugi, ochrona brzegów i środowiska morskiego 21 Długość Urzędy Morskie Program/Działanie: Zabezpieczenie brzegu morskiego zabezpieczonych w Gdyni, Słupsku "Program Ochrony Brzegów Morskich" przed zjawiskiem erozji odcinków brzegu i Szczecinie morskiego (w km) Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu 15,6 [2011] 10,1 16,5 16,3

2004-2023

1 101 368

1 101 368

786 792

69 600

57 000

70 500

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku

267 399

Funkcja

19. Infrastruktura transportowa

Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej

Podzadanie 19.3.2.Wspieranie infrastruktury morskiej i żeglugi śródlądowej

21 Urząd Morski w Szczecinie

Program/Działanie: "Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu"

Zapewnianie osłony dla portu zewnętrznego w Świnoujściu

Poziom zapewnienia osłony portu zewnętrznego w Świnoujściu w stosunku do projektowanej długości linii osłony (km i %) 1,32 km 40,87% [2011]

0,42 km 13%

-

-

2008-2013

1 016 754

1 016 754

267 399

267 399

-

-

Poz. 169

Część Cel programu Nazwa Bazowa 2013 r. 6 3 000 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2014 r. 2015 r. 5 Ogółem 3 4 W ramach podzadania/ działania Ogółem 2013 r. 2014 r. 2015 r. Wartość Docelowa Termin realizacji

Miernik

Jednostka koordynująca/realizująca

Nazwa programu zadania/podzadania/działania

Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)

Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa

Dziennik Ustaw

2 1 Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku

Funkcja

19. Infrastruktura transportowa

Zadanie 19

3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej

Podzadanie 19.3 5.Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu morskiego i żeglugi śródlądowej Zwiększenie możliwości rozwoju Długość toru Program/Działanie regionów wsch. i półn.-wsch. części podejściowego wraz z "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Polski, które korzystać będą z Wiślany z Zatoką Gdańską" otwarcia Zalewu Wiślanego na Morze infrastrukturą (w %) Bałtyckie Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych 0 [2011] 0 2008-2013 417 200 417 200 410 903 3 000 250 000

21 Urząd Morski w Gdyni

-

-

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku

Funkcja

20. Zdrowie

Zadanie 20.1.W Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

Podzadanie 20.1

2. Realizacja świadczeń wysokospecjalistycznych i programów zdrowotnych ważnych dla zdrowia społeczeństwa

46 Ministerstwo Zdrowia bm: 44 %; bm: 45 %; bm: 47 %; 2006-2015 bc: 27 %; bc: 30 %; bc 33 %; bk: 41 tys. bk: 41 tys. bk: 41 tys.

Zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory złośliwe, osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w Program/Działanie: "Narodowy program zwalczania chorób zakresie wczesnego wykrywania nowotworów, wskaźników nowotworowych" skuteczności leczenia , stworzenie w onkologii warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej bm: 43 % bc: 24 % bk: 36 tys. [2011] 3 000 000

% wskaźnik objęcia populacji badaniami skryningowymi: raka piersi (bm), raka szyjki macicy (bc); liczba wykonywanych badań kolonoskopowych w ramach skryningu jelita grubego (w tys.) (bk)

3 000 000

750 000

250 000

250 000

250 000

– 326 –

Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej 45 000

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku

Funkcja

20. Zdrowie

Zadanie 20.1.W Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

46 Ministerstwo Zdrowia 37,1 [2011] 38,1

Podzadanie 20.1.4. Medycyna transplantacyjna Program/Działanie: „Narodowy program rozwoju medycyny Rozwój medycyny transplantacyjnej transplantacyjnej" Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców 39,4

41,0

2011-2020

450 000

450 000

360 000

45 000

45 000

45 000

Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia 408 731

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2013 roku

Funkcja

20. Zdrowie

Zadanie 20.4.W Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia

Podzadanie 20.4.1.W Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia

46 Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie

Program/Działanie "Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie"

Budowa obiektu z przeznaczeniem na Szpital Pediatryczny o zdolności Zaawansowanie usługowej na 527 łóżek, powierzchni realizacji inwestycji 44.766 m2 i kubaturze 200.000 m3

5% [2011]

64%

100%

-

2008-2014

550 761

550 761

395 050

197 000

198 050

-

Poz. 169

Część Cel programu Nazwa Bazowa 2013 r. 6 13% 60 000 28% 47% 2006-2019 1 230 060 1 230 060 731

9581) 120 000 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1)

Miernik Wartość Docelowa 2014 r. 2015 r. Ogółem W ramach podzadania/ działania Ogółem 2013 r. 2014 r. 2015 r. Termin realizacji

Jednostka koordynująca/realizująca 4 Zaawansowanie realizacji inwestycji 3% [2011] 5

Nazwa programu zadania/podzadania/działania

Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa

Dziennik Ustaw

2

Program/Działanie: "Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim"

3 Budowa obiektu szpitalnego o zdolności usługowej na 925 łóżek, powierzchni 109.685 m2, kubaturze 391.709 m3

1 46 Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie 46 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Zaawansowanie realizacji inwestycji 88% 98% 100% 2007-2015 326 963 326 963 100

6552) 45 500 36% [2011] 32 200 Zaawansowanie realizacji inwestycji 38% 64% 75% 2008-2017 509 156 509 156 329 387 11% [2011] 60 127 131 507

Program/Działanie: "Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy"

Rozbudowa i przebudowa Szpitala Uniwersyteckiego o 125 łóżek

5 955

46 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Program/Działanie: "Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku" 39% 66% 90% 2011-2016 201 361 201 361 168 361

Przebudowa i rozbudowa Szpitala Klinicznego o zdolności usługowej na 2 840 łóżek, powierzchni 56.043,4 m i 3 kubaturze 186.585,1 m

55 602

46 2 Program/Działanie: Przebudowa powierzchni 52.914 m Uniwersytet Jagielloński Zaawansowanie 1% "Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala obiektu szpitalnego i dobudowanie Collegium Medicum realizacji inwestycji [2011] 2 Dziecięcego w Krakowie" 3.087m w Krakowie Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe

46 104

53 605

49 339

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku

12 216

Funkcja

21. Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

Podzadanie 21.1.1. Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

– 327 –

Liczba publikacji i opracowań Ulepszanie roślin na cele żywieniowe, upowszechniających paszowe, a także alternatywne oraz 185 175 2008-2013 62 722 62 722 wyniki badań ochrona i wykorzystanie [2011] wykonywanych w bioróżnorodności w rolnictwie ramach programu wieloletniego Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów

32 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie

Program/Działanie: "Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe"

12 216

12 216

-

-

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku

11 067

Funkcja

21. Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

32 Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach 53 [2011] 50

Podzadanie 21.1.1. Postęp biologiczny w produkcji roślinnej Program/Działanie: "Rozwój zrównoważonych metod Wspieranie rozwoju zrównoważonych i produkcji ogrodniczej w celu ekologicznych metod produkcji zapewnienia wysokiej jakości ogrodniczej oraz ochrona i biologicznej i odżywczej produktów wykorzystanie bioróżnorodności w ogrodniczych oraz zachowania ogrodnictwie bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów" Liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego 42

-

2008-2014

57 064

57 064

17 208

11 067

6 141

0

Poz. 169

Część Cel programu Nazwa Bazowa 2013 r. 6 7 315 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2014 r. 2015 r. 5 Ogółem 4 W ramach podzadania/ działania Ogółem 2013 r. 2014 r. 2015 r. Wartość Docelowa Termin realizacji

Miernik

Jednostka koordynująca/realizująca

Nazwa programu zadania/podzadania/działania

Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)

Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa

Dziennik Ustaw

2 1 3 Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku

Funkcja

21. Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

Podzadanie 21.1.1. Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

32 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut TechnologicznoPrzyrodniczy w Falentach Opracowanie, publikowanie i propagowanie piśmiennictwa o możliwości wykorzystania rodzimych źródeł białka roślinnego 1 [2011] 12 22 1 2011-2015 35 139 35 139 20 909

Program/Działanie: "Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach"

Stworzenie warunków do zmniejszenia importu białka paszowego (poekstrakcyjna śruta sojowa) o ok. 50% w wyniku zwiększenia wartości biologicznej i użytkowej białka roślinnego pochodzącego z polskich surowców

7 315

7 158

6 436

Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska 8 038

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku

Funkcja

21. Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

Podzadanie 21.1.4.W Ochrona roślin

– 328 –

32 Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu Liczba publikacji (narastająco) 118 165 212 21 [2011] 2011-2015

Program/Działanie: "Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska"

Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska

38 369

38 369

24 965

8 038

8 310

8 617

Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania 12 571

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku

Funkcja

21. Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.2. Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt

Podzadanie 21.2.1. Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej

32 Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie 100% [2011]

Program/Działanie: "Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania"

Procentowy udział zwierząt gospodarskich poddanych ocenie, w Zapewnienie stabilnych warunków do tym metodami realizacji tematów badawczych cytogenetycznymi i wspomagających postęp biologiczny w molekularnymi DNA, w produkcji zwierzęcej stosunku do zwierząt zgłoszonych do badań na przykładzie bydła i świń 100%

100%

100%

2011-2015

56 218

56 218

32 601

12 571

9 980

10 050

Poz. 169

Część Cel programu Nazwa Bazowa 2013 r. 6 12 692 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2014 r. 2015 r. 5 Ogółem 3 4 W ramach podzadania/ działania Ogółem 2013 r. 2014 r. 2015 r. Wartość Docelowa Termin realizacji

Miernik

Jednostka koordynująca/realizująca

Nazwa programu zadania/podzadania/działania

Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)

Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa

Dziennik Ustaw

2 1 Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku

Funkcja

21. Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego

Podzadanie 21.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt 32 Zapewnienie aktualnych informacji Państwowy Instytut Program/Działanie: dotyczących występowania w Polsce Liczba przeszkolonych 1107 1 400 2009-2013 61 319 Weterynaryjny "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia najgroźniejszych dla ludzi osób [2011] Państwowy Instytut publicznego" odzwierzęcych czynników Badawczy w Puławach chorobotwórczych Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich 61 319 12 692 12 692 7 390

-

-

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku

Funkcja

21. Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.4.W Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.4.1.W Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej

32 Instytut TechnologicznoPrzyrodniczy w Falentach 21 [2011] 21 21 21 2011-2015 31 543

Program/Działanie: "Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich"

Poprawa stanu środowiska i zasobów naturalnych oraz bezpieczeństwa technicznego i energetycznego w Liczba raportów rolnictwie i na obszarach wiejskich etapowych przez standaryzację i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych

31 543

21 597

7 390

7 146

7 061

Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce 8 533

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku

– 329 –

Funkcja

21. Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.4.W Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.4.3. Żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakość żywności 32 Program/Działanie: Wspieranie działań w zakresie Instytut Uprawy "Wspieranie działań w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i Nawożenia kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji i Gleboznawstwa zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce Państwowy Instytut rolniczej w Polsce" Badawczy w Puławach Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013 Liczba publikacji w tym z tzw. listy filadelfijskiej (narastająco) 48 [2011] 315 437 558

2011-2015

41 016

41 016

25 976

8 533

8 563

8 880

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku

5 670

Funkcja

21. Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.6.W Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego

Podzadanie 21.6.2. Wspieranie rybołówstwa morskiego

62 Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni

Program/Działanie: "Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013"

Zbieranie danych niezbędnych do prowadzenia Wspólnej Polityki Rybackiej

Stopień wykonania przygotowywanych typów danych biologicznych i ekonomicznych dla użytkowników zewnętrznych 95% [2011]

100%

0

0

2007-2013

31 320

31 320

5 670

5 670

-

-

Poz. 169

Część Cel programu Nazwa Bazowa 2013 r. 6 10 614 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2014 r. 2015 r. 5 Ogółem 4 W ramach podzadania/ działania Ogółem 2013 r. 2014 r. 2015 r. Wartość Docelowa Termin realizacji

Miernik

Jednostka koordynująca/realizująca

Nazwa programu zadania/podzadania/działania

Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)

Nakłady do poniesienia po 2012 r. z budżetu państwa

Dziennik Ustaw

2 1 3 Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku

Funkcja

21. Polityka rolna i rybacka

Zadanie 21.7.W realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej

Podzadanie 21.7.2.W Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR

32 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie Liczba publikacji 56 [2011] 85 97 2011-2014 41 345 41 345 21 289 Miernik Cel programu Nazwa Bazowa 2013 r. 6 7 8 9 10 2014 r. 2015 r. 5 3 4 Ogółem Wartość Docelowa Termin realizacji W ramach podzadania/ działania 11

Program/Działanie: "Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej"

Analiza i ocena konkurencyjności polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej

10 614

10 675

-

Część

Jednostka koordynująca/realizująca

Nazwa programu zadania/podzadania/działania

Koszty całkowite programu (wszystkie źródła) Ogółem 12

Nakłady do poniesienia po 2012 r.

2013 r. 13 2 935 000

2014 r. 14

2015 r. 15

2 1 Program budowy dróg krajowych 2011-2015

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku

Funkcja

19. Infrastruktura transportowa

Zadanie 19.1.W Wspieranie transportu drogowego

Podzadanie 19.1.1.W Budowa i przebudowa sieci dróg publicznych

– 330 –

Podzadanie 19.1.2. Utrzymanie i zarządzanie siecią dróg krajowych 18 783 758

1) 145,65

2) 89,92 [2011]

1) 263,4

2) 21,9

1) 196,4

2) 29,3

2) 2,7 2011-2015 70 572 888 70 572 888 9 435 000 12 283 758 3 200

0003) w tym z budżetu państwa 2 935 000 3 200 000 3 300 000 3 300 0003)

39 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Program: Poprawa dostępności komunikacyjnej "Program budowy dróg krajowych 2011- Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi 2015"

1)Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad (km) 2)długość przebudowanych dróg krajowych (km)

Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015 3 234 577

Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2013 roku

Funkcja

19. Infrastruktura transportowa

19.2.W Transport kolejowy 8 935 296 Długość przebudowanych linii kolejowych (km)

392,3 km linii; 547 km linii; (1096 km toru) (3190 km [2011] toru)

4) 4)

19.2.1. Inwestycje w infrastrukturę kolejową 8 935 296 2011-2013 18 263 439 18 263 439 3 234 577

4) 4)

39 PKP PLK S.A.

Program/Działanie: Poprawa stanu bezpieczeństwa w "Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą transporcie do roku 2015"

w tym z budżetu państwa 3 234 577

4) 4)

1) Nakłady do poniesienia po 2012 r. obejmują kwotę w wysokości 551.958 tys. zł do rozdysponowania na lata 2015-2019. Kwota ta nie została uwzględniona w kolumnach 13-15.

2) Nakłady do poniesienia po 2012 r. obejmuja kwotę w wysokości 17.000 tys. zł do rozdysponowania na lata 2013-3015. Kwota ta nie została uwzględniona w kolumnach 13-15.

3) Wartości obejmują tylko nakłady do poniesienia z budżetu państwa (na tym etapie prac nie są prezentowane środki na lata 2014-2015, gdyż w uchwale zostały zaplanowane do 2013 r.)

4) Program sporządzony do 2013 r.

Poz. 169

Załącznik nr 12

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH

PLAN F NANSOWY AGENCJI M ENIA WOJSKOWEGO

Dziennik Ustaw

Część A Wyszczególnienie 2 226 727 165 000 61 727 12 906 0 213 665 210 917 1 508 0 1 240 131 766 132 354 210 206 1 329 0 4 389 215 924 245 238 180 238 65 000 11 000 0

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 331 –

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5 2 1.5 3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 + 81 899 77 362 17 080 60 282 58 274

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

55 476 10 859 2 003 349 4 181 27 231 25 885 1 346 0 4 093 654 0 0 6 106 62 945 0 13 345 0

49 981 1 287 1 895 335 5 397 26 980 25 885 1 095 0 4 543 648 0 0 8 896 79 418 0 2 955 0 + 83 570 78 898 16 828 62 070 61 268

IV

WYN K BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

1 2 2.1

2.2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego: - odpis na inwestycje Sił Zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych - odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego

2 008 + 4 537 1 508 0 0 1 508

802 + 4 672 1 329 0 0 1 329

VI

WYN K NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa

Poz. 169

PLAN FINANSOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część A cd) Wyszczególnienie 2 3 0 0 0 2 838 0 0 4 438 0 0 0 4 Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych

Dziennik Ustaw

Lp.

1 1.4 1.4.1 15 1.6 1.6.1

- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

IX

ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM

1 1.1 12 2 3 3.1 32 4

4.1 42 245 238 180 238 65 000 11 000

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X

STAN NA KONIEC ROKU: 298 567 236 567 62 000 10 000

– 332 –

1 1.1 12 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

Część B Wyszczególnienie 2

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 165 000 213 262 1 508 0 0 1 508 0 0 0 0 211 754 4 180 238 249 230 1 329 0 0 1 329 0 0 0 0 247 901

1

I

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU

II

DOCHODY

1 1.1 12 13 1.4

Dotacje ogółem, z tego - podmiotowa - przedmiotowa - celowa, - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące),

1.5

w tym na współfinansowanie - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe),

1.6 2 3

w tym na wspólfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Pozostałe dochody

Poz. 169

PLAN FINANSOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część B cd) Wyszczególnienie 2 3 198 024 44 617 2 003 349 4 181 27 231 25 885 1 346 0 4 093 654 0 0 6 106 6 964 128 989 21 135 78 343 193 3 094 26 224 0 17 454 180 238 236 057 76 031 7 872 3 961 19 418 26 980 25 885 1 095 0 4 543 648 0 0 12 609 5 457 94 707 25 067 62 070 4 238 2 822 510 0 17 216 193 411 4 Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych

Lp.

Dziennik Ustaw

1

III

WYDATKI

1 1.1 12 13 1.4 1.4.1 1.4 2 1.4 3 15 1.6 1.7 18 19 2 3 3.1 32 33 3.4 3.5 4 5

Wydatki na funkcjonowanie, z tego: Materiały i energia Remonty Pozostałe usługi obce Wynagrodzenia - osobowe - bezosobowe - pozostałe Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Wydatki majątkowe Wydatki na realizację zadań, w tym Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa (wpłaty na rzecz funduszy celowych MON i MSW) Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Pozostałe wydatki Środki przyznane innym podmiotom Pozostałe wydatki

– 333 –

IV

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KON EC ROKU (I+II-III)

Część E. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 180 238 108 143 72 095 4 236 567 141 940 94 627

1

1

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów

1.1 1.2

- depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe

Poz. 169

PLAN FINANSOWY WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część A Wyszczególnienie 2 387 006 231 463 152 438 118 508 1 421 286 515 767 825 844 79 675 1 220 528 1 152 620 93 389 12 512 127 937 62 887 61 715 1 172 10 531 1 468 345 843 551 67 908 8 545 1 219 342 897 263 64 189 91 469 11 901 121 077 51 504 50 461 1 043 1 183 320 1 247 509 84 437 463 318 897 054 1 444 809 371 823 206 131 163 621 78 617

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 334 –

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 + 200 758 40 150 40 150 + 160 608 825 844 + 197 300 38 300 38 300 + 159 000 897 054

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYN K BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU F NANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego

VI

WYN K NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

825 844

897 054

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

125 500

209 000

Poz. 169

IX

ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM

PLAN FINANSOWY WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część A cd) Wyszczególnienie 2 3 4 Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych

Dziennik Ustaw

Lp.

1

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2 371 823 206 131 163 621 78 617 251 958 88 266 161 564 63 116

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X

STAN NA KON EC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

– 335 –

Część B Wyszczególnienie 2

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 231 463 1 335 005 825 844 4 206 131 1 434 841 897 054

1

I

STAN ŚRODKÓW P ENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU

II

DOCHODY

1 1.1 1.2 1.3 1.4

Dotacje ogółem, z tego - podmiotowa - przedmiotowa - celowa, - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące),

825 844

897 054

1.5

w tym na współfinansowanie - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe),

1.6 2 3

w tym na wspólfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Pozostałe dochody

509 161

537 787

Poz. 169

PLAN FINANSOWY WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część B cd) Wyszczególnienie 2 3 1 360 337 1 184 686 74 141 48 342 58 453 55 421 54 273 1 148 9 800 1 463 128 936 938 125 500 3 682 3 401 221 46 469 206 131 34 311 88 266 130 1 012 049 257 031 4 916 4 587 261 8 067 1 216 1 256 448 85 244 46 521 57 674 45 547 44 551 996 1 552 706 4 Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych

Dziennik Ustaw

Lp.

1

III

WYDATKI

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 3 3.1 3.2 4 5

Wydatki na funkcjonowanie, z tego: Materiały i energia Remonty Pozostałe usługi obce Wynagrodzenia - osobowe - bezosobowe - pozostałe Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Wydatki majątkowe Wydatki na realizację zadań, w tym - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Środki przyznane innym podmiotom Pozostałe wydatki

IV

STAN ŚRODKÓW P ENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)

– 336 –

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 78 617 1 897 1 897 4 63 116 1 237 1 237

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej

1.1 1.2

1.3 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

Część E. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2

Lp.

Plan Przewidywane wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 206 131 51 533 154 598 4 88 266 22 067 66 199

1

1

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów

1.1 1.2

- depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe

Poz. 169

PLAN F NANSOWY AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A Wyszczególnienie 2 2 303 311 23 898 81 624 18 997 0 432 064 317 180 110 654 67 655 4 230 404 415 377 056 63 839 106 154 75 524 500 170 493 2 527 865 0 69 837 222 210 0

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 337 –

74 304 6 653 8 956 2 437 3 893 35 663 35 506 157 0 5 213 710 0 0 10 779 323 472 6 639 + 27 649 47 305 -206 563

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

77 167 6 779 9 926 2 866 3 993 35 663 35 506 157 0 5 213 710 0 0 12 017 252 584

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego + 27 649 110 654 67 655 0 42 999 -206 563 106 154 75 524 0 30 630

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

11 264

11 658

Poz. 169

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

PLAN FINANSOWY AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A cd) Wyszczególnienie

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2 2 527 865 0 69 837 222 210 2 480 360 0 1 200 444 803

2 Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X

STAN NA KON EC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

Część B Wyszczególnienie 2 3 22 396 780 335 110 654 67 655 42 999 0 0 0 669 681

– 338 –

Lp.

Przewidywane Plan na wykonanie w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 4 676 852 106 154 75 524 30 630 0 0 0 570 698

1

I

STAN ŚRODKÓW P ENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU

II

DOCHODY

1 1.1 1.2 1.3 1.4

Dotacje ogółem, z tego - podmiotowa - przedmiotowa - celowa, - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące),

1.5

w tym na współfinansowanie - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe),

1.6 2 3

w tym na wspólfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Pozostałe dochody

Poz. 169

PLAN FINANSOWY AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część B cd) Wyszczególnienie 2 3 802 731 71 615 10 950 2 991 3 614 35 663 35 506 157 0 5 213 710 0 0 12 474 13 855 711 076 162 836 317 555 230 685 0 6 185 0 0 75 524 12 209 3 525 4 912 35 663 35 506 157 0 5 213 710 0 0 13 292 14 339 350 716 87 828 0 262 888 0 236 273 676 852 4 Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych

Dziennik Ustaw

Lp.

1

III

WYDATKI

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 3 3.1 3.2 3.3 4 5

Wydatki na funkcjonowanie, z tego: Materiały i energia Remonty Pozostałe usługi obce Wynagrodzenia - osobowe - bezosobowe - pozostałe Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Wydatki majątkowe Wydatki na realizację zadań, w tym - zakupy towarów do rezerw strategicznych - zakupy towarów na zapasy państwowe - wydatki na utrzymanie towarów w magazynach obcych Środki przyznane innym podmiotom Pozostałe wydatki

– 339 –

IV

STAN ŚRODKÓW P ENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 222 210 204 860 204 860 4 444 803 423 803 423 803

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej

1.1 1.2

1.3 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

Poz. 169

PLAN FINANSOWY AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A Wyszczególnienie 2 STAN NA POCZĄTEK ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne 113 346 27 206 250 080 2 388 125 48 676 2 339 449 2 021 867 2 323 305 2 198 969 14 725 2 402 969 2 438 187 2 338 030 84 057 27 206 268 667 PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody KOSZTY OGÓŁEM

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

1 1.1 1.2 2 2.1

II

1 2 2.1 3

III

– 340 –

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5

2. 1.5 3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 93 252 1 226 451 102 376 1 111 922

1 203 393 155 000 42 359 2 671 276 550 539 752 501 052 1 500 37 200 80 585 13 224

1 242 352 141 000 48 775 2 670 308 843 533 133 493 638 1 495 38 000 92 331 13 224

864 374

863 916

102 190

128 099

68 491 45 115 4 688 766 75

66 200 47 371 2 624 887 75

140 000 752 8 343

2 750

2.1 3 3.1

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, z tego: - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód - finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie - finansowanie zalesiania gruntów rolnych - działalność informacyjno-promocyjna - finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt - pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych - pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012 - realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe 48 695

Poz. 169

PLAN FINANSOWY AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A cd) Wyszczególnienie 2 -50 062 -64 939

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO

1 2 -50 062 2 339 449 2 339 449 2 021 867 158 000 9 900 1 996 148 918 764 154 146 436 100 167 18 336 6 000 1 500 100 000 2 323 305 2 198 969 2 323 305 -64 939

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

– 341 –

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X

STAN NA KON EC ROKU: 84 057 27 206 268 667 84 057 27 206 292 773

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

Poz. 169

PLAN FINANSOWY AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B Wyszczególnienie 2 3 87 556 2 388 125 2 339 449 2 021 867 18 336 6 000 1 500 2 323 305 2 198 969 2 338 030 79 557 4 Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych

Dziennik Ustaw

Lp.

1

I

STAN ŚRODKÓW P ENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU

II

DOCHODY

1 1.1 1.2 1.3 1.4 158 000 9 900 1 996 764 154 148 918 100 000 14 725 2 338 030 48 676 2 396 124

Dotacje ogółem, z tego - podmiotowa - przedmiotowa - celowa, - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące),

1.5

w tym na współfinansowanie - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe),

1.6 2 3

w tym na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Pozostałe dochody

III

WYDATKI

– 342 –

1 056 967 41 878 2 683 293 021 534 667 496 514 1 375 36 778 78 644 12 815

1 104 003 48 639 2 670 308 072 532 352 493 638 1 520 37 194 96 079 13 932

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 3 3.1 93 259 149 004 1 181 682 102 259 100 000 1 085 327 822 553 2 143 97 193 843 951

3.2 3.3

122 081

3.4

3.5 3.6 3.7 3.8 3.9

68 491 45 115 4 609 766 60

65 512 47 371 2 700 887 75

3.10 4 5

140 000 752 8 471 79 557

2 750 48 700 79 557

Wydatki na funkcjonowanie, z tego: Materiały i energia Remonty Pozostałe usługi obce Wynagrodzenia - osobowe - bezosobowe - pozostałe Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Wydatki majątkowe Wydatki na realizację zadań, z tego - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie części kosztów inwestycji i częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych - częściowa spłata kapitału kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych - dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód - finansowanie lub dofinansowanie ponoszonych przez producentów rolnych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie - finansowanie zalesiania gruntów rolnych - działalność informacyjno-promocyjna - finansowanie zadań w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt - pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych - pomoc finansowa dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012 - realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji Środki przyznane innym podmiotom Pozostałe wydatki

Poz. 169

IV

STAN ŚRODKÓW P ENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)

PLAN FINANSOWY AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 268 667 292 773 3 4 Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych

Dziennik Ustaw

Lp.

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej

1.1 1.2

1.3 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

Część E. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 79 000 79 000 3 4 Plan Przewidywane na 2013 r. wykonanie w 2012 r. w tysiącach złotych

Lp.

1

1

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów

1.1 1.2

- depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe

– 343 – Poz. 169

PLAN F NANSOWY AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A Wyszczególnienie 2 1 311 1 270 41 2 312 1 884 374 438 357 600 354 049 16 838 375 499 146 534 11 400 5 497 366 22 177 66 898 66 238 660 11 326 1 639 378 182 360 420 348 691 17 762 339 693 144 908 12 150 5 280 402 20 727 66 898 66 238 660 11 359 1 645

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 344 –

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 26 447 179 318 112 818 64 000 2 500 15 467 10 454 + 38 489 27 231 220 410 118 000 99 910 2 500 8 555 1 392 -1 061

2.1 3 3.1

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, z tego: - dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych "Szklanka mleka" - wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego - działania promocyjne i informacyjne dotyczące promowania produktów rolnych - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego + 38 489 360 420 360 420 348 691 1 275 -1 061 357 600 357 600 354 049

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące)

Poz. 169

2 159

PLAN FINANSOWY AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A cd) Wyszczególnienie 2 3 10 454 1 392 4 Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych

Dziennik Ustaw

Lp.

1 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1 10 454 1 392

w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 934 934 1 884

STAN NA KON EC ROKU: 415 415 1 898

– 345 –

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

Część B Wyszczególnienie 2

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 1 270 363 841 360 420 348 691 1 275 360 780 357 600 354 049 2 159 4

1

I

STAN ŚRODKÓW P ENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU

II

DOCHODY

1 1.1 1.2 1.3 1.4

Dotacje ogółem, z tego - podmiotowa - przedmiotowa - celowa, - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące),

1.5

w tym na współfinansowanie - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe), 10 454 3 421 1 392 762 2 418

1.6 2 3

w tym na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Pozostałe dochody

Poz. 169

PLAN F NANSOWY AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część B cd) Wyszczególnienie 2 3 364 177 133 939 5 194 390 20 672 66 898 66 238 660 11 359 1 645 11 326 1 639 135 380 5 491 365 22 172 66 898 66 238 660 360 365 4 Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych

Dziennik Ustaw

Lp.

1

III

WYDATKI

1 1.1 12 13 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 15 1.6 1.7 18 19 2 3 3.1 27 781 10 454 218 517 114 017 102 000 2 500 1 267 934 118 000 99 910 2 500 3 183 415 27 489 1 392 220 410

32 33

– 346 –

4 5

Wydatki na funkcjonowanie, z tego: Materiały i energia Remonty Pozostałe usługi obce Wynagrodzenia - osobowe - bezosobowe - pozostałe Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Wydatki majątkowe Wydatki na realizację zadań, z tego: - dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych "Szklanka mleka" - wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego - działania promocyjne i informacyjne dotyczące promowania produktów rolnych Środki przyznane innym podmiotom Pozostałe wydatki

IV

STAN ŚRODKÓW PIEN ĘŻNYCH NA KON EC ROKU (I+II-III)

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 1 884 4 1 898

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej

1.1 12

13 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

Poz. 169

PLAN F NANSOWY AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A Wyszczególnienie 2 115 000 104 573 5 600 25 000 0 161 764 7 000 0 0 154 764 160 264 160 264 6 000 5 450 2 200 18 800 97 464 96 714 750 12 700 2 150 4 750 25 900 3 700 263 850 9 000 12 000 3 700 25 000 161 050 156 300 263 850 7 000 0 0 263 850 270 850 118 300 102 623 6 000 25 000 0

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I 1 1.1 1.2 2 2.1

STAN NA POCZĄTEK ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 347 –

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 15 500 23 500 + 1 500 0 + 7 000 0

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU F NANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego + 1 500 0 0 + 7 000 0 0

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

7 500 0

7 100 0

Poz. 169

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

PLAN FINANSOWY AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A cd) Wyszczególnienie Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

Dziennik Ustaw

Lp.

1

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2 118 300 104 573 6 000 25 000 0 50 000 33 900 6 000 25 000 0

2 Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X

STAN NA KON EC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

Część B Wyszczególnienie 2 3 104 573 161 764

– 348 –

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 4 102 623 270 850

1

I

STAN ŚRODKÓW P ENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU

II

DOCHODY

1 1.1 1.2 1.3 1.4

Dotacje ogółem, z tego - podmiotowa - przedmiotowa - celowa, - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące),

1.5

w tym na współfinansowanie - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe),

1.6 2 3

w tym na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Pozostałe dochody

161 764

270 850

Poz. 169

PLAN FINANSOWY AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część B cd) Wyszczególnienie 2 3 161 764 154 264 5 450 2 200 18 800 97 464 96 714 0 750 12 700 2 150 0 0 15 500 7 500 0 0 0 104 573 33 900 254 850 12 000 3 700 25 000 161 050 156 300 0 4 750 25 900 3 700 0 0 23 500 7 100 0 0 77 623 339 573 4 Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych

Dziennik Ustaw

Lp.

1

III

WYDATKI

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 3 4 5

Wydatki na funkcjonowanie, z tego: Materiały i energia Remonty Pozostałe usługi obce Wynagrodzenia - osobowe - bezosobowe - pozostałe Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Wydatki majątkowe Wydatki na realizację zadań Środki przyznane innym podmiotom Pozostałe wydatki

IV

STAN ŚRODKÓW P ENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)

– 349 –

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 3 25 000

Lp.

Przewidywane Plan na 2013 r. wykonanie w 2012 r. w tysiącach złotych 4 25 000

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej

1.1 1.2

1.3 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

200

200

Część E. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 104 573 104 573 0 4 33 900 33 900 0

1

1

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów

1.1 1.2

- depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe

Poz. 169

PLAN FINANSOWY ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A Wyszczególnienie

Lp.

Dziennik Ustaw

1 3 550 500 3 550 500 2 893 000 352 500 120 000 155 000 125 000 5 000 25 000 30 000 2 543 530 1 680 486 1 404 400 2 263 250 3 531 400 3 021 400 412 500 60 000 37 500 7 500 5 000 25 000 0 3 531 400

2

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.5

Przychody własne Przychody ze sprzedaży mienia Zasobu Przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu Przychody finansowe - odsetki - dywidendy - inne Pozostałe przychody

II

KOSZTY OGÓŁEM

1 1.1 1 529 886 120 900 29 700 154 764 708 280 117 000 23 000 156 000 83 280 69 000 10 490 1 620 2 170 50 000 10 000 9 000 100 000 50 000 110 000 110 000 + 1 006 970 10 000 20 000 1 230 termin 30.04. 31.07. 31.10. 10.12. 2013 100 000 150 000 200 000 803 300 0 263 850 595 000 100 000 10 000 150 000 1 253 300 151 100

1.2

1.3

– 350 –

2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.10.1 3.10.2

Przekazy zewnętrzne Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego Rozliczenie wykupu obligacji wyemitowanych przez Ministra Finansów w celu zwiększenia funduszy własnych i rezerw BGŻ Środki na koszty funkcjonowania Agencji Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego: - amortyzacja - materiały i energia - usługi obce - wynagrodzenia (z narzutami) - wynagrodzenia - świadczenia społeczne - FUS - Fundusz Pracy - inne świadczenia na rzecz pracowników - bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych - bezzwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek - pozostałe koszty rodzajowe - pozostałe koszty operacyjne - podatki i opłaty - koszty finansowe - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - inne 35 000 5 000 15 000 100 000 60 000 120 000 120 000 + 1 268 150 10 000 20 000 0

III

WYN K (I - II)

IV

LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH

V

WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)

VI

ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

ZALICZKI NADWYŻKI za 2013 rok (w tys. zł)

rozliczenie zaliczki do przekazania w roku następnym

Poz. 169

PLAN FINANSOWY ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B Dane uzupełniające Wyszczególnienie

Dziennik Ustaw

Lp.

1 I II 1 2 3 3.1 III 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3. 29 700 181 100 154 764 553 300 180 000 160 000 20 000 60 000 1 300 38 000 77 500 86 500 65 000 21 500 110 000 118 436 207 036 -5 000 5 000 -5 000 -5 000 310 885 2012 r. 73 650 17 450 20 000 70 000 65 000 30 000 -202 036 0 -5 000 5 000 -5 000 -5 000 103 849 2013 r. 13 450 20 000 50 000 50 000 0 133 450 263 850 376 600 100 000 80 000 20 000 40 000 1 100 58 000 82 500 95 000

2 STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK OKRESU WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU Ze sprzedaży mienia Zasobu Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu Inne z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu, w tym: - odsetki od środków na rachunkach bankowych WYDATKI OGÓŁEM Przekazy zewnętrzne, z tego: - wpłata do budżetu państwa - wpłata za rok porzedni - zaliczki za rok bieżący

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4 197 449 310 885 2 593 750 2 032 200 2 248 750 1 670 700 330 000 346 500 15 000 15 000 5 000 7 500 2 475 314 2 234 236 1 767 250 1 593 786 1 586 150 1 460 336 93 600 207 036 1 462 850 1 253 300

– 351 –

1.2 2 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.7 IV 1 V 1 2 3 VI

- wpłata do budżetu państwa z tytułu rozliczenia wykupu obligacji wyemitowanych przez Ministra Finansów w celu zwiększenia funduszy własnych i rezerw BGŻ - zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego Środki na koszty funkcjonowania Agencji Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego: - inwestycje i remonty - inwestycje i remonty dotyczące mienia Zasobu - realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - bezzwrotna pomoc finansowa - utrzymanie zasobów mieszkaniowych - utrzymanie mienia niezagospodarowanego - wydatki związane z rozdysponowaniem mienia - pozostałe wydatki, z tego: - wsparcie programu restrukturyzacji strategicznych spółek hodowlanych - wpłaty do US z tytułu VAT - inne wydatki - wydatki dotyczące Jednostek Gospodarowania Zasobu RÓŻNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (II - III) Różnica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku następnym POZOSTAŁE PRZEPŁYWY Spłata pożyczek Udzielanie pożyczek Pozostałe rozrachunki STAN ŚRODKÓW NA KONIEC OKRESU

ZASILEN E FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO (w tys. zł) wpłata za IV kwartał, płatna do końca stycznia roku następnego wpłata za I kwartał wpłata za II kwartał wpłata za III kwartał

Część C. Informacje dodatkowe Wyszczególnienie

Lp.

1 1.1 1.2

1

2 Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów - depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4 310 885 103 849 310 885 103 849 0 0

Poz. 169

PLAN F NANSOWY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A Wyszczególnienie 2 0 0

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1 899 581 896 581 37 836 3 000 899 581 40 836 3 000 300 6 210 23 500 6 500 17 000 1 450 220 5 803 23 500 6 500 17 000 1 450 220 42 147 3 000 2 030 899 462 896 462 39 147 3 000 899 462

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 352 –

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 6 156 858 745 858 745 6 144 857 315 857 315 0 0

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego 0 899 993 899 993 37 836 858 745 0 899 993 899 993 39 147 857 315

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

3 412

3 531

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

3 412 858 745

3 531 857 315

Poz. 169

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

PLAN F NANSOWY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część A cd) Wyszczególnienie Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

Dziennik Ustaw

Lp.

1

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4 858 745 778 542 80 203 857 315 777 315 80 000

4.1 4.2 STAN NA KON EC ROKU: 0 0 Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

2 Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X

1 1.1 1.2 2 2.1

Część B Wyszczególnienie 2 STAN ŚRODKÓW P ENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU DOCHODY 3 0 899 993 899 993 37 836 858 745

– 353 –

Lp.

Plan Przewidywane wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 4 0 899 993 899 993 39 147 857 315

1

I Dotacje ogółem, z tego - podmiotowa - przedmiotowa - celowa, - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące), w tym na współfinansowanie - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE- majątkowe), w tym na wspólfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Pozostałe dochody

II

1 1.1 1.2 1.3 1.4

1.5

1.6 2 3

3 412

3 531

Poz. 169

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Część B cd) Wyszczególnienie 2 899 993 37 836 300 6 210 23 500 6 500 17 000 1 450 220 1 450 220 5 803 23 500 6 500 17 000 39 147 2 030 899 993 3 4 Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych

Dziennik Ustaw

Lp.

1

III

WYDATKI

6 156 3 412 858 745 778 542 80 203 0 857 315 777 315 80 000

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 3 4 4.1 4.2 5 6 144 3 531 0

Wydatki na funkcjonowanie, z tego: Materiały i energia Remonty Pozostałe usługi obce Wynagrodzenia - osobowe - bezosobowe - pozostałe Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Wydatki majątkowe Wydatki na realizację zadań, Środki przyznane innym podmiotom - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansow publicznych Pozostałe wydatki

– 354 –

IV

STAN ŚRODKÓW P ENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)

Poz. 169

PLAN F NANSOWY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU

Część A Wyszczególnienie 2 0 0

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1 1 552 295 0 1 551 365 30 690 930 1 552 295 69 833 700 1 195 16 295 32 143 17 244 14 899 2 790 472 73 246 1 100 917 1 703 998 0 1 693 160 36 356 10 838 1 703 998

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 355 –

13 646 33 302 19 250 12 414 1 638 3 701 534

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 16 238 1 482 462 1 482 462 20 046 1 630 752 1 624 032 0 0

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYN K BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU F NANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego 0 1 553 655 1 553 655 30 690 934 988 329 814 1 930 256 233 2 290 4 471 771 0 1 695 208 1 695 208 36 356 1 131 476 311 049 270 641 1 998 214 329 214 244 2 048 4 387 021

VI

WYN K NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 169

IX

ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM

PLAN F NANSOWY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU

Część A cd) Wyszczególnienie

Dziennik Ustaw

Lp.

1

1 1.1 12 2 3 3.1 32 4 1 226 589 751 177 475 412 255 873 141 642 114 231 0 0 120 000 94 279 1 419 428 826 226 593 202 214 279

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4 2 989 309 2 753 314 1 843 150 1 540 088 1 146 159 1 213 226

4.1 42 STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

2 Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X

1 1.1 12 2 2.1

Część B Wyszczególnienie 2 STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU DOCHODY Dotacje ogółem, z tego - podmiotowa - przedmiotowa - celowa, - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące), w tym na współfinansowanie - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe), w tym na wspólfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Pozostałe dochody 3 0 1 553 885 1 553 655 30 690

– 356 –

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 4 0 1 704 946 1 695 208 36 356

1

I

II

1 1.1 12 13 1.4

15

1.6 2 3

934 988 329 814 0 256 233 0 1 930 230

1 131 476 311 049 270 641 214 329 214 244 1 998 9 738

Poz. 169

PLAN F NANSOWY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ i ROZWOJU

Część B cd) Wyszczególnienie 2 3 1 553 885 69 133 1 195 16 295 32 143 17 244 14 899 2 790 472 13 646 33 302 19 250 12 414 1 638 3 701 534 72 146 917 1 704 946 4 WYDATKI Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych

Dziennik Ustaw

Lp.

1

III

1 1.1 12 13 1.4 1.4.1 1.4 2 1.4 3 15 1.6 1.7 18 19 2 3 4 4.1 16 238 2 290 0 1 482 462 751 177 475 412 141 642 114 231 0 0 820 421 589 332 120 000 94 279 0 0 20 046 2 048 6 720 1 624 032

42

43

– 357 –

4.4

5 STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KON EC ROKU (I+II-III)

Wydatki na funkcjonowanie, z tego: Materiały i energia Remonty Pozostałe usługi obce Wynagrodzenia - osobowe - bezosobowe - pozostałe Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Wydatki majątkowe Wydatki na realizację zadań Środki przyznane innym podmiotom - na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych - na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostałe wydatki

IV

Część E. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 729 729 0 4 800 800 0

1

1 - depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów

1.1 12

Poz. 169

PLAN F NANSOWY CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część A Wyszczególnienie 2 17 609 2 236 7 755 5 243 0 65 714 29 157 29 056 9 391 7 501 65 552 61 497 26 061 29 056 9 391 6 601 61 718 18 000 1 847 7 500 4 717 0

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 358 –

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 + 162 130 130 + 32 29 056 29 056 9 391 19 665 + 221 150 150 + 71 29 056 29 056 9 391 19 665

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

43 377 1 975 13 285 955 2 131 18 523 17 219 1 284 20 2 827 453 0 0 3 228 21 975 0 200 0

41 500 2 057 11 957 860 1 918 18 523 17 219 1 284 20 2 827 453 0 0 2 905 19 898 0 99 0

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

Poz. 169

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

0

0

PLAN F NANSOWY CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚL N UPRAWNYCH

Część A cd) Wyszczególnienie 2 ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM 0 0

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

IX

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2 STAN NA KON EC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne 18 000 1 847 7 500 4 717 0 18 200 1 989 7 000 4 846 0

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X

1 1.1 1.2 2 2.1

– 359 –

Część B Wyszczególnienie 2 STAN ŚRODKÓW P ENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU DOCHODY

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 2 236 65 654 29 056 9 391 19 665 4 1 847 59 994 29 056 9 391 19 665

1

I Dotacje ogółem, z tego - podmiotowa - przedmiotowa - celowa, - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące), w tym na współfinansowanie - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe),

II

1 1.1 1.2 1.3 1.4

1.5

1.6 2 3

w tym na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Pozostałe dochody

36 598

30 938

Poz. 169

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO OŚRODKA BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH

Część B cd) Wyszczególnienie 2 3 66 043 59 852 4 Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych

Lp.

Dziennik Ustaw

1

III

WYDATKI

– 360 –

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.5 3.6 3.7 3.8 4 5 42 658 14 621 1 046 2 646 18 523 17 219 1 284 20 2 827 453 0 30 2 512 2 000 21 385 3 606 813 988 12 943 11 884 1 059 0 1 975 317 0 743 0 0 1 847 1 989 36 582 10 159 941 2 381 18 523 17 219 1 284 20 2 827 453 0 0 1 298 3 000 20 270 2 745 732 889 12 943 11 884 1 059 0 1 975 317 0 669 0 0

Wydatki na funkcjonowanie, z tego: Materiały i energia Remonty Pozostałe usługi obce Wynagrodzenia - osobowe - bezosobowe - pozostałe Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Wydatki majątkowe Wydatki na realizację zadań, w tym Materiały i energia Remonty Pozostałe usługi obce Wynagrodzenia - osobowe - bezosobowe - pozostałe Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Pozostałe wydatki na relizacje zadań Środki przyznane innym podmiotom Pozostałe wydatki

IV

STAN ŚRODKÓW P ENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4 717 4 4 846

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej

1.1 1.2

1.3 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

Poz. 169

PLAN FINANSOWY POLSK EJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A Wyszczególnienie 2 230 094 37 282 192 812 195 897 1 053 944 40 713 555 47 437 340 349 1 053 426 777 069 40 645 893 47 437 131 649 777 582 247 359 37 830 205 370 212 650

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 361 –

95 147 3 597 2 009 125 29 247 48 514 45 151 2 865 498 6 147 1 114 20 4 374 941 122 941 122 17 157 + 518 98 98 + 420 713 555 713 555 47 437 20 431 642 243 555 540 2 142 1 302 195 3 693 941 122 26 3 887 660 535 660 535 21 927 + 513 97 97 + 416 645 893 645 893 47 437 15 374 479 031 377 559 1 042 103 009 102 313 2 620 660 535

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

94 607 4 789 2 223 0 27 023 48 514 45 151 2 865 498 7 050 1 095

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 169

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A cd) Wyszczególnienie 2 3 373 373 477 590 26 185 451 405 463 159 126 858 336 301 247 359 37 830 205 370 212 650 175 878 37 962 134 959 175 914 111 510 233 086 312 002 8 678 303 324 344 596 3 937 3 937 4 Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych

Dziennik Ustaw

Lp.

1

1 1.1 12 2 3 3.1 32 4

4.1 42

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X

STAN NA KONIEC ROKU:

1 1.1 12 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

Część B Wyszczególnienie 2 3 37 282 901 177 887 733 47 437

– 362 –

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 4 37 830 764 102 727 651 47 437

1

I

STAN ŚRODKÓW PIEN ĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU

II

DOCHODY

1 1.1 12 13 1.4

Dotacje ogółem, z tego - podmiotowa - przedmiotowa - celowa, - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące),

15

w tym na współfinansowanie - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe),

20 431 816 421 706 394 1 302 2 142 1 336 12 108

20 315 537 736 436 440 121 121 1 042 4 719 31 732

1.6 2 3

w tym na wspólfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki otrzymane z Unii Europejskiej Pozostałe dochody

Poz. 169

PLAN FINANSOWY POLSK EJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część B cd) Wyszczególnienie 2 3 900 629 93 551 2 009 125 29 247 48 514 45 151 2 865 498 6 147 1 114 27 023 48 514 45 151 2 865 498 7 050 1 095 26 5 387 2 620 647 336 12 308 291 024 109 567 234 437 8 529 37 830 22 696 37 962 20 6 375 3 694 794 855 11 856 377 372 82 338 323 289 91 318 2 223 763 970 4 Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych

Dziennik Ustaw

Lp.

1

III

WYDATKI

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 3 3.1

3.2

3.3

– 363 –

3.4

4 5

Wydatki na funkcjonowanie, z tego: Materiały i energia Remonty Pozostałe usługi obce Wynagrodzenia - osobowe - bezosobowe - pozostałe Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań Pozostałe wydatki na funkcjonowanie Wydatki majątkowe Wydatki na realizację zadań, w tym Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przyznane innym podmiotom Pozostałe wydatki

IV

STAN ŚRODKÓW P ENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+II-III)

Część D Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 212 650 4 64

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej

1.1 1.2

1.3 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

Część E Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 30 450 660 29 790 4 27 610 700 26 910

1

1

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów

Poz. 169

1.1 1.2

- depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe

Załącznik nr 13

PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

PLAN F NANSOWY CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

Dziennik Ustaw

Część A Wyszczególnienie 2 STAN NA POCZĄTEK ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne PRZYCHODY OGÓŁEM 46 000 46 500 46 500 47 000 3 452 1 618 974 1 733 3 560 1 810 1 050 2 000

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

1 1.1 1.2 2 2.1

II

1 2 2.1 3 500 45 500 45 500 8 700 5 000 7 000 19 500 18 000 1 500 2 964 380 8 900 5 400 8 070 19 500 18 000 1 500 2 600 320 46 500 46 500 500 KOSZTY OGÓŁEM

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

– 364 –

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5 2 1.5 3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 1 956 1 710 WYN K BRUTTO (II - III) OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU FINANSOWEGO Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego WYN K NETTO (IV - V) DOTACJE Z BUDŻETU Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE 0 0 + 1 000 190 190 + 810 + 500 90 90 + 410

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

V

1 2

VI

VII

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Poz. 169

VIII

PLAN F NANSOWY CENTRUM OBSŁUGI KANCELARII PREZYDENTA RP

Część A cd) Wyszczególnienie 2 ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

Dziennik Ustaw

Lp.

1

IX

1 1.1 12 2 3 3.1 32 4

4.1 42 STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne 3 560 1 810 1 050 2 000 3 329 1 579 950 1 800

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X

1 1.1 12 2 2.1

– 365 – Poz. 169

PLAN F NANSOWY ZACHODN EJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST

Część A Wyszczególnienie 2 21 880 16 106 3 633 7 571 0 39 353 37 418 37 408 39 318 22 415 16 462 3 751 7 833 0

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3 1 935 39 060 39 060 1 910

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 366 –

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 + 293 56 56 + 237 0 + 258 49 49 + 209 0

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

39 060 713 8 948 645 10 136 10 749 10 549 200 0 1 705 257 0 0 5 907

39 060 608 8 788 706 10 670 10 749 10 549 200 0 1 705 257 0 0 5 577

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie 0 0 0 0

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 169

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

PLAN FINANSOWY ZACHODN EJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ PIAST

Część A cd) Wyszczególnienie 2 3 4 Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych

Dziennik Ustaw

Lp.

1

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 22 415 16 462 3 751 7 833 22 731 16 644 3 904 7 921

STAN NA KON EC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 3 7 833

– 367 –

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 7 921

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej

1.1 1.2

1.3 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

Poz. 169

PLAN F NANSOWY PODLASKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ B ELIK

Część A Wyszczególnienie 2 8 027 1 340 1 044 2 899 31 221 24 065 24 232 31 388 8 104 1 372 1 066 2 913

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3 7 156 30 378 19 291 946 4 172 340 889 9 808 7 817 1 991 1 535 212 1 535 212 19 291 946 4 172 340 889 9 808 7 817 1 991 30 378 7 156

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 368 –

1 389

1 389

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 11 087 + 843 160 160 + 683 0 11 087 + 1 010 182 182 + 828 0

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie 0 0 0 0

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 169

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

PLAN FINANSOWY PODLASKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ B ELIK

Część A cd) Wyszczególnienie 2 3 4 Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych

Dziennik Ustaw

Lp.

1

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 8 104 1 372 1 066 2 913 8 186 1 405 1 092 2 913

STAN NA KON EC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 3 2 913

– 369 –

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 2 913

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej

1.1 1.2

1.3 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

Poz. 169

PLAN F NANSOWY BAŁTYCK EJ NSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTICA

Część A Wyszczególnienie 2 23 294 18 692 3 398 5 039 50 077 48 965 49 048 50 198 24 103 20 205 2 613 4 911

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3 1 112 48 871 48 871 1 150

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 370 –

48 573 731 14 855 17 768 6 613 5 754 5 604 150 0 886 141 0 1 825 1 729

48 566 742 14 618 17 789 6 820 5 754 5 604 150 0 968 146 0

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 298 + 1 206 229 229 + 977 0 305 + 1 327 252 252 + 1 075 0

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie 0 0 0 0

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 169

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

PLAN FINANSOWY BAŁTYCK EJ NSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BALTICA

Część A cd) Wyszczególnienie 2 3 4 Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych

Dziennik Ustaw

Lp.

1

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 24 103 20 205 2 613 4 911 24 918 20 857 2 730 3 423

STAN NA KON EC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 3 4 911

– 371 –

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 3 423

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej

1.1 1.2

1.3 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

Poz. 169

PLAN F NANSOWY POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA

Część A Wyszczególnienie 2 21 944 17 222 2 964 2 553 0 39 106 36 406 36 512 39 309 20 986 16 399 2 964 2 553 0

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3 2 700 37 447 37 447 2 797

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 372 –

29 835 980 7 295 10 477 1 573 7 952 7 952 0 0 1 364 194 0 0

30 384 987 7 516 10 786 1 585 7 952 7 952 0 0 1 364 194 0 0

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 7 612 + 1 659 315 315 + 1 344 0 7 063 + 1 862 354 354 + 1 508 0

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie 0 0 0 0

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 169

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

PLAN FINANSOWY POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ POMERANIA

Część A cd) Wyszczególnienie 2 3 4 Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych

Dziennik Ustaw

Lp.

1

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 20 986 16 399 2 964 2 553 20 475 16 569 2 546 2 283

STAN NA KON EC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 3 2 553

– 373 –

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 2 283

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej

1.1 1.2

1.3 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

Poz. 169

PLAN F NANSOWY MAZOWIECK EJ NSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

Część A Wyszczególnienie 2 7 842 3 779 2 467 4 149 0 54 679 54 402 54 343 54 620 8 058 3 871 2 539 4 288 0

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3 277 54 620 54 620 277

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 374 –

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 + 59 11 11 + 48 0 +0 0 +0 0

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

54 620 433 15 336 9 583 13 543 11 099 9 780 1 319 0 1 697 270 0 0 2 659

54 620 433 15 336 9 583 13 543 11 099 9 780 1 319 0 1 697 270 0 0 2 659

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie 90 0 100 0

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 169

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

PLAN FINANSOWY MAZOWIECK EJ NSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ MAZOVIA

Część A cd) Wyszczególnienie 2 3 4 Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych

Dziennik Ustaw

Lp.

1

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 8 058 3 871 2 539 4 288 0 8 236 3 924 2 612 4 428 0

STAN NA KON EC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 3 4 288

– 375 –

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 4 428

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej

1.1 1.2

1.3 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

Poz. 169

PLAN F NANSOWY PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ CARPATIA

Część A Wyszczególnienie 2 27 323 21 949 3 360 5 278 39 500 38 990 39 140 39 700 25 393 19 899 3 460 3 338

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3 510 39 350 39 350 560

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 376 –

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 + 150 67 67 + 83 0 + 350 75 75 + 275 0

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

39 350 736 21 559 230 5 007 8 191 7 969 222 0 1 294 188 0 0 2 145

39 350 736 21 559 230 5 007 8 191 7 969 222 0 1 294 188 0 0 2 145

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

290

290

Poz. 169

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

PLAN FINANSOWY PODKARPACKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ CARPATIA

Część A cd) Wyszczególnienie 2 3 4 Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych

Dziennik Ustaw

Lp.

1

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 25 393 19 899 3 460 3 338 27 473 22 049 3 360 5 078

STAN NA KON EC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 3 3 338

– 377 –

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 5 078

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej

1.1 1.2

1.3 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

Poz. 169

PLAN F NANSOWY CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA NSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A Wyszczególnienie 2 400 400 0 0 0 3 155 1 900 1 950 1 950 471 441 30 50 0

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3 1 255 3 136 1 912

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 378 –

3 136 1 260 180 50 190 1 080 1 000 80 0 162 25

1 912 10 190 50 195 1 080 1 000 80 0 165 26

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 189 0 196 0 + 19 3 3 + 16 + 38 7 7 + 31

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie 0 0 0 0

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 169

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

PLAN FINANSOWY CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA NSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Część A cd) Wyszczególnienie 2 3 4 Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych

Dziennik Ustaw

Lp.

1

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 471 441 30 50 519 479 40 60

STAN NA KON EC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

– 379 – Poz. 169

PLAN F NANSOWY CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Część A Wyszczególnienie 2 11 192 6 500 4 692 9 491 91 701 67 792 23 909 27 015 102 985 99 355 18 113 15 527 1 900 12 769 28 404 25 750 2 654 4 300 636 4 300 636 98 709 17 320 16 031 1 770 11 972 28 404 25 750 2 654 129 434 65 996 23 909 116 920 12 600 8 000 4 600 9 859

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 380 –

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 17 706 18 276 3 630 3 630 -11 284 30 725 30 725 -12 514 90 90 -11 284 23 909 -12 604 23 909

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

20 979

20 979

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

2 930

2 930

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

28 630

30 725

Poz. 169

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

PLAN F NANSOWY CENTRALNEGO OŚRODKA SPORTU

Część A cd) Wyszczególnienie

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

1 1.1 12 2 3 3.1 32 4

4.1 42

2 Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 12 600 8 000 4 600 9 859 12 800 8 300 4 500 9 490

STAN NA KONIEC ROKU:

1 1.1 12 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 3 9 859

– 381 –

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 9 490

1

1 1.1 12

13 1.4

Zobowiązania wg wartości nominalnej Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

Poz. 169

PLAN F NANSOWY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Część A Wyszczególnienie 2 154 193 142 477 6 305 48 044 137 624 129 631 38 631 46 131 123 000 113 553 3 600 28 800

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3 7 993 121 523 103 305 7 500

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 382 –

121 523 9 800 32 166 13 540 11 988 37 060 36 560 500 0 6 368 844 212 9 545 217 7 721

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 + 16 101 3 059 3 059 + 13 042 0 -57 174 0 -57 174 0

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

103 305 9 800 23 750 12 800 9 500 32 907 31 907 1 000 0 5 786 824

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

51 225

22 821

Poz. 169

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

PLAN F NANSOWY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Część A cd) Wyszczególnienie 2 3 4 Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych

Dziennik Ustaw

Lp.

1

1 1.1 12 2 3 3.1 32 4

4.1 42

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 123 000 113 553 3 600 28 800 50 000 39 958 3 400 18 800

STAN NA KONIEC ROKU:

1 1.1 12 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 3 1 800 0

– 383 –

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 1 800 0

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej

1.1 12

13 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

1 800

1 800

Poz. 169

PLAN F NANSOWY CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część A Wyszczególnienie 2 STAN NA POCZĄTEK ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody KOSZTY OGÓŁEM 56 932 56 923 47 767 0 0 245 57 020 0 0 60 48 012 57 080 6 433 2 045 2 574 4 626 515 4 500 200 3 600 6 842 0

Lp.

Dziennik Ustaw

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

1 1.1 12 2 2.1

II

1 2 2.1 3

III

– 384 –

1 1.1 12 13 1.4 15 1 5.1 152 153 1.6 1.7 18 19 1.10 2 2.1 3 3.1 WYNIK BRUTTO (II - III) OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego WYNIK NETTO (IV - V) DOTACJE Z BUDŻETU Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM 0 0 -8 920 -8 920 + 157 30 30 + 127

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

56 932 1 233 21 570 962 4 168 21 599 19 080 1 181 1 338 3 327 416 2 64 3 591

56 923 906 22 201 1 590 3 276 21 474 19 029 1 026 1 419 3 291 427 3 280 3 475

IV

V

1 2

VI

VII

1 1.1 12 13 1.4 1.4.1 15 1.6 1.6.1

VIII

1 000

1 000

Poz. 169

IX

Dziennik Ustaw

PLAN F NANSOWY CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

Część A cd) 1 Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: 1.1 - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 12 - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2 Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów 3 Środki przekazane na realizację zadań bieżących 3.1 - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 32 dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4 Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 4.1 - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 42 - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych STAN NA KON EC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne 4 500 200 3 600 6 842 5 000 200 3 600 6 779

X

1 1.1 12 2 2.1

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 Zobowiązania wg wartości nominalnej 5 452 5 452 5 452 3 4 5 452 5 452 5 452 Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych

Lp.

1

1

– 385 –

1.1 12

13 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

Poz. 169

PLAN F NANSOWY PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

Część A Wyszczególnienie 2 480 455 90 1 954 1 834 1 834 1 954 100 490 460

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3 120 1 792 1 481 166 384 60 194 530 370 160 65 5 65 5 1 481 166 384 60 194 530 370 160 1 792 120

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 386 –

77

77

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 311 + 162 83 31 52 + 79 0 311 + 162 83 31 52 + 79 0

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie 55 55

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 169

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

PLAN FINANSOWY PROFILAKTYCZNEGO DOMU ZDROWIA W JURACIE

Część A cd) Wyszczególnienie 2

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 490 460 100 100 460 460

STAN NA KON EC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

– 387 – Poz. 169

PLAN F NANSOWY WYDAWNICTWA EDUKACYJNEGO PARPAMEDIA

Część A Wyszczególnienie 2 559 138 50 26 942 916 910 935 572 141 50

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3 26 927 922 16 42 418 385 385 418 385 217 922 16 42 925 25

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 388 –

39 6 3 13

168 39 6 3 13

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 5 + 15 3 3 + 12 0 3 + 10 2 2 +8 0

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie 0 0 0 0

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 169

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

PLAN FINANSOWY WYDAWNICTWA EDUKACYJNEGO PARPAMEDIA

Część A cd) Wyszczególnienie

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2

2 Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 572 141 50 762 155 50

STAN NA KON EC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

– 389 – Poz. 169

PLAN F NANSOWY ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A Wyszczególnienie 2 9 630 9 500 130 6 650 326 418 2 500 204 801 3 808 119 117 326 399 266 986 2 400 157 639 4 098 107 154 267 193 8 930 8 800 130 6 150

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 390 –

6 351 100 140 10 730 3 887 3 767 120 0 500 80

6 308 100 228 17 450 3 895 3 775 120 0 500 80

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 904 1 038 320 048 319 555 + 19 4 4 + 15 204 801 204 801 3 808 493 260 678 260 278 + 207 39 39 + 168 157 639 157 639 4 098 400

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

200 500

153 141

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

319 555

260 278

Poz. 169

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Część A cd) Wyszczególnienie

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2

2 Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 8 930 8 800 130 6 150 8 420 8 300 120 6 000

STAN NA KON EC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

– 391 – Poz. 169

PLAN F NANSOWY CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

Część A Wyszczególnienie 2 4 574 249 4 325 4 007 0 44 400 44 330 0 0 70 40 300 41 308 44 980 0 0 20 45 000 4 810 310 4 500 4 749 0

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 392 –

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 + 4 100 779 779 + 3 321 0 + 3 692 701 701 + 2 991 0

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągnietych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

40 300 100 400 2 000 17 709 16 330 15 230 100 1 000 2 600 430 0 0 731

41 308 100 410 2 000 17 911 16 500 15 200 100 1 200 3 240 405 0 0 742

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

3 260

2 000

Poz. 169

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

Część A cd) Wyszczególnienie 2 3 4 Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych

Dziennik Ustaw

Lp.

1

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 4 810 310 4 500 4 749 5 701 1 301 4 400 4 710

STAN NA KON EC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 3 4 749

– 393 –

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 4 710

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej

1.1 1.2

1.3 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

Poz. 169

PLAN F NANSOWY CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Część A Wyszczególnienie 2 4 196 2 580 1 616 2 339 12 900 8 880 9 871 14 001 4 306 2 856 1 450 1 782

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3 4 020 12 824 9 194 1 300 1 051 185 1 220 4 211 3 898 313 650 100 650 100 10 182 1 300 1 305 190 1 938 4 211 3 898 313 13 915 4 130

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 394 –

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 477 3 500 3 500 130 130 + 76 14 14 + 62 488 3 600 3 600 133 133 + 86 16 16 + 70

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie 130 133

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 169

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Część A cd) Wyszczególnienie Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

Dziennik Ustaw

Lp.

1

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2

2 Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 4 306 2 856 1 450 1 782 4 522 3 142 1 380 1 560

STAN NA KON EC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

– 395 – Poz. 169

PLAN F NANSOWY CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

Część A Wyszczególnienie 2 118 100 0 80 2 900 2 900 2 900 2 900 142 142 0 40

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3 2 859 2 859 213 620 200 1 392 1 052 340 206 30 1 392 1 052 340 206 30 2 879 213 640 200 2 879

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 396 –

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 198 198 + 41 17 1 16 + 24 0 + 21 9 1 8 + 12 0

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 169

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

PLAN FINANSOWY CENTRUM BADAŃ I EDUKACJI STATYSTYCZNEJ GUS

Część A cd) Wyszczególnienie Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

Dziennik Ustaw

Lp.

1

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2

2 Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X

STAN NA KON EC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 3 40

– 397 –

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 40

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej

1.1 1.2

1.3 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

Poz. 169

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 14 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

PLAN F NANSOWY AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

Załącznik nr 14

Dziennik Ustaw

Część A Wyszczególnienie 2 4 389 4 191 198 801 11 272 7 362 7 042 3 910 10 961 12 127 7 242 7 042 4 885 12 127 3 000 2 850 150 600

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 12 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 398 –

10 961 100 650 50 2 000 6 080 4 600 1 480 755 115

12 127 100 680 50 2 562 6 300 4 600 1 700 760 120

1 1.1 12 13 1.4 15 1 5.1 1 5

2. 153 1.6 1.7 18 19 1.10 2 2.1 3 3.1 1 211 + 311 56 56 + 255 7 362 7 362 7 042

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

1 555

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

0

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU FINANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

0 7 242 7 242 7 042

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 12 13 1.4 1.4.1 15

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Poz. 169

320

200

PLAN FINANSOWY AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH

Część A cd) Wyszczególnienie 2 3 4 Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych

Dziennik Ustaw

Lp.

1 1.6 1.6.1

- celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 3 000 2 850 150 600

STAN NA KONIEC ROKU: 3 150 3 000 150 500

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

– 399 –

Część E. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 2 850 350 2 500 4 2 900 400 2 500

1

1

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów

1.1 1.2

- depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe

Poz. 169

PLAN FINANSOWY TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Wyszczególnienie 2 77 562 75 034 1 963 7 559 52 220 49 870 54 117 57 137 67 874 65 645 1 999 13 850

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3 2 350 51 307 51 017 2 450 2 180 300 3 090 26 579 26 479 100 4 199 677 4 316 677 48 451 2 816 2 254 309 4 437 26 579 26 479 100 48 796 3 020

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 400 –

11 542

7 063

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 290 + 913 274 274 + 639 0 345 + 8 341 2 502 2 502 + 5 839 0

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

Poz. 169

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

13 355

40 649

PLAN FINANSOWY TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

Część A cd) Wyszczególnienie 2 3 4 Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych

Dziennik Ustaw

Lp.

1

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 67 874 65 645 1 999 13 850 49 483 47 171 2 132 27 583

STAN NA KONIEC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

– 401 –

Część E. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 3 65 645 10 675 54 970

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 47 171 13 608 33 563

1

1

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów

1.1 1.2

- depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe

Poz. 169

PLAN FINANSOWY URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Część A Wyszczególnienie 2 198 628 184 917 13 407 58 393 364 097 351 904 361 728 374 651 197 056 184 054 12 602 59 155

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3 12 193 333 513 327 546 16 004 14 614 8 874 28 659 186 161 185 461 700 22 133 4 024 22 500 4 100 340 234 17 823 16 547 6 492 35 833 186 161 185 461 700 346 556 12 923

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 402 –

47 077

50 778

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 5 967 + 30 584 9 175 9 175 + 21 409 6 322 + 28 095 8 428 8 428 + 19 667

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie 40 464 40 280

Poz. 169

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

PLAN FINANSOWY URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Część A cd) Wyszczególnienie 2

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 197 056 184 054 12 602 59 155 195 647 183 301 11 916 54 941

STAN NA KONIEC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

– 403 –

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 3 59 155

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 54 941

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej

1.1 1.2

1.3 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

Część E. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 183 654 3 000 180 654 4 183 000 3 000 180 000

1

1

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów

1.1 1.2

- depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe

Poz. 169

PLAN FINANSOWY POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW M ĘDZYNARODOWYCH

Część A Wyszczególnienie 2 1 472 25 230 230 10 842 9 102 9 102 1 740 10 842 10 842 278 1 050 1 650 5 700 5 300 400 780 130 478 400 1 650 5 700 5 300 400 780 130 10 842 10 842 9 102 9 102 1 740 10 842 1 472 25 230 230

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 404 –

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 1 254 1 704 0 0

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego 0 9 102 9 102 0 9 102 9 102

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

Poz. 169

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

PLAN FINANSOWY POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW M ĘDZYNARODOWYCH

Część A cd) Wyszczególnienie 2 3 4 Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych

Dziennik Ustaw

Lp.

1

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 1 472 25 230 230 1 472 25 230 230

STAN NA KONIEC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 3 230

– 405 –

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 230

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej

1.1 1.2

1.3 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

Poz. 169

PLAN FINANSOWY POLSK EGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A Wyszczególnienie 2

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I 800 600 300 300 5 642 822 450 4 370 5 642 5 591 165 62 1 800 354 1 200 1 100 100 157 1 5 642 4 464 843 450 5 757 2 000 500 300 300

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 406 –

5 591 160 62 1 800 354 1 200 1 100 90 10 157 1

1 852

1 857

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 51 0 51 + 115 22 0 450 450 + 93 450 450

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

Poz. 169

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

10

10

PLAN FINANSOWY POLSK EGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

Część A cd) Wyszczególnienie 2

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 2 000 500 300 300 2 000 400 200

STAN NA KONIEC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

– 407 –

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 300 4 200

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej

1.1 1.2

1.3 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

300

Część E. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 600 600 4 2 000 100 1 900

1

1

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów

1.1 1.2

- depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe

Poz. 169

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU UBEZP ECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A Wyszczególnienie 2 398 131 495 465 62 271 14 389 1 059 177 452 211 4 376 176 3 765 000 2 266 229 505 66 844 52 947 109 714 223 976 55 082 20 410 27 367 15 547 105 570 40 493 40 493 114 936 4 240 574 4 238 674 391 284 2 284 121 583 1 033 909 56 665 387 771 33 889 386 657 168 927 61 809 7 915 1 308 27 286 25 300 112 405 224 975 55 527 90 510 3 430 000 2 266 258 442 4 079 350 440 000 751 309 102 221 41 330 14 389 926 164

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

Środki pieniężne Inne aktywa finansowe Należności Zapasy Zobowiązania, w tym:

- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 3 3.1

3.2

3.3 4

Odpis z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Odpis z Funduszu Emerytur Pomostowych Przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek innych niż na FUS z tego: - przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na otwarte fundusze emerytalne - przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - przychody z tytułu poboru i dochodzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne

Przychody z tytułu zwrotu kosztów obsługi świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty:

– 408 –

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5 5.1 6

- rent socjalnych - zasiłków i świadczeń przedemerytalnych - świadczeń na rzecz kombatantów - świadczeń zbiegowych realizowanych przez KRUS - obsługa pozostałych świadczeń Przychody finansowe - odsetki Pozostałe przychody

59 299 18 369 26 592 16 316 104 399 47 213 47 213 116 454 4 278 749 4 275 860 392 682 3 682 132 681 1 052 955 52 450 398 071 41 383 385 027 176 024 62 789 8 105 1 398 27 286 26 000

III

KOSZTY OGÓŁEM

1 1.1

1.2 1.3 1.3.1 1.3 2 1.3 3 1.3.4 1.3 5 1.4 1.4.1

1.4 2 1.4 3 1.4.4

Koszty według rodzaju amortyzacja, w tym: - zakup wyposażenia o niskiej wartości materiały i energia usługi obce - remonty - usługi pocztowe i bankowe - usługi telekomunikacyjne - usługi związane z przetwarzaniem danych - pozostałe podatki i opłaty, w tym: - podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - opłaty urzędowe - wpłaty na PFRON

Poz. 169

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU UBEZP ECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A cd) Wyszczególnienie 2 Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4 2 116 771 2 117 818 2 102 250 2 102 250 14 521 15 568 475 861 474 091 354 756 353 015 50 590 50 590 54 083 53 918 0 0 16 432 16 568 37 457 42 844 100 1 000 0 0 100 1 000 1 800 1 889 0 0 0 + 135 602 0 + 135 602 454 880 0 0 - 199 399 0 - 199 399 464 880 0

Dziennik Ustaw

Lp.

1 1.5 1.5.1 1.5 2 1.6 1.6.1 1.6 2 1.6 3 1.6.4 1.6 5 1.7 2 2.1 2.2 3

wynagrodzenia - osobowe - pozostałe ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - świadczenia socjalne - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - inne pozostałe Koszty finansowe - obsługa długu - inne Pozostałe koszty

IV

WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH

- zyski nadzwyczajne - straty nadzwyczajne

V

WYNIK BRUTTO (poz.II-III+/-IV)

VI

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

VII

WYNIK NETTO (V-VI)

– 409 –

VIII

Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

IX

STAN NA KONIEC ROKU 751 309 102 221 41 330 14 389 926 164 440 000 139 712 102 221 41 330 14 389 586 164 70 000

Środki pieniężne Inne aktywa finansowe Należności Zapasy Zobowiązania, w tym:

- z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych

Poz. 169

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU UBEZP ECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B. Dane uzupełniające Wyszczególnienie w tysiącach złotych

2 3 4 5

Dziennik Ustaw

Lp.

Stan na dzień 31.12.2011 r. Plan na 2013 r.

Przewidywane wykonanie w 2012 r.

1 1 059 177 1 059 177 2 452 211 (w 46 663 46 096 46 096 440 000 70 000 926 144 586 164 926 144 586 164

ZOBOWIĄZANIA

1 1.1

Inne w tym: wymagalne

1.2

z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych LICZBA ZATRUDNIONYCH przeliczeniu na pełne etaty)

Część C. Dane uzupełniające Wyszczególnienie w tysiącach złotych

2 3 4 5

Lp.

Stan na dzień 31.12.2011 r. Plan na 2013 r.

Przewidywane wykonanie w 2012 r.

1 1 059 177 926 164 586 164

1 2

– 410 –

3 4 4.1 4.2 1 059 177 2 452 211 926 164 440 000

ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - wobec sektora finansów publicznych - wobec pozostałych Depozyty Inne w tym: zobowiązania wymagalne z tytułu odsetek za nieprzekazane składki do otwartych funduszy emerytalnych 586 164 70 000

Poz. 169

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część A Wyszczególnienie 2 1 080 500 500 2 000 81 182 47 984 39 327 33 198 81 182 9 755 9 786 60 451 45 471 40 167 14 980 60 451 1 050 500 500 2 000

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

2 416 6 220 6 220

2 501 6 220 6 220

– 411 –

850 148

802 148

121 31 572 39 855 0

115 32 306 18 359 0

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego 0 47 984 39 327 0 45 471 40 167

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

8 657 432

5 304 450

Poz. 169

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

Część A cd) Wyszczególnienie 2

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 1 050 500 500 2 000 1 040 500 500 2 000

STAN NA KONIEC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 3 2 000

– 412 –

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 2 000

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej

1.1 1.2

1.3 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

Poz. 169

PLAN FINANSOWY POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część A Wyszczególnienie 2 7 500 7 000 400 3 000 20 000 19 700 19 750 20 000 9 900 9 500 400 3 000

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3 300 17 500 17 400 200 1 000 200 9 000 6 000 6 000 18 900 250 1 000 100 9 000 6 000 6 000 19 000 250

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 413 –

800 100

800 100

100

1 650

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 100 + 2 500 866 380 486 + 1 634 100 + 1 000 430 190 240 + 570

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

Poz. 169

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

PLAN FINANSOWY POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

Część A cd) Wyszczególnienie 2

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

1 1.1 1.2 2 3 3.2 4

4.1 4.2

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 9 900 9 500 400 3 000 10 900 10 500 400 3 000

STAN NA KONIEC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 3 3 000

– 414 –

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 3 000

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej

1.1 1.2

1.3 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

Część E. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2

Lp.

Plan Przewidywane na 2013 r. wykonanie w 2012 r. w tysiącach złotych 3 9 500 500 9 000 4 10 500 500 10 000

1

1

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów

1.1 1.2

- depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe

Poz. 169

PLAN FINANSOWY POLSK EJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A Wyszczególnienie 2 290 692 153 042 134 644 311 866 749 673 740 107 8 646 920 714 816 753 014 237 783 320 9 507 793 064 169 410 43 676 122 466 273 240

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 415 –

706 062 61 222 15 367 5 290 77 268 381 831 380 871 960 28 149 8 087 755 128 093 192 786

744 933 73 937 16 683 6 584 75 779 340 941 339 981 960 29 621 7 635 967

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 8 754 + 34 857 9 294 9 294 + 25 563 8 646 8 081 + 40 050 13 154 13 154 + 26 896 9 507

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

8 646

9 507

Poz. 169

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

PLAN FINANSOWY POLSK EJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ

Część A cd) Wyszczególnienie 2

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 169 410 43 676 122 466 273 470 179 979 42 398 134 193 316 464

STAN NA KONIEC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 3 161 476 0 0

– 416 –

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 198 140 67 000 67 000

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej

1.1 1.2

1.3 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

Poz. 169

PLAN FINANSOWY RZECZN KA UBEZPIECZONYCH

Część A Wyszczególnienie 2 722 352 370 258 258 6 690 6 684 6 880 6 887 678 298 380 264 264

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3 6 6 690 6 887 7

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 417 –

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 0 0

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

6 384 60 128 25 1 101 4 305 2 848 1 237 220 469 77 0 15 204 40 40 266 6

6 687 65 171 31 1 355 4 305 3 048 1 037 220 469 77 0 10 204 50 50 150 29

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego 0 0 0 0

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

Poz. 169

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

PLAN FINANSOWY RZECZN KA UBEZPIECZONYCH

Część A cd) Wyszczególnienie 2

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 678 298 380 264 264 661 311 350 252 252

STAN NA KONIEC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 3

– 418 –

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej 200

1.1 1.2

1.3 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

264

Poz. 169

PLAN FINANSOWY POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI F LMOWEJ

Część A Wyszczególnienie 2 93 351 53 791 38 823 5 820 3 170 831 13 652 13 312 157 179 170 831 13 527 570 500 320 1 630 6 109 4 409 1 700 1 022 135 1 022 135 12 227 570 500 20 1 630 6 309 4 409 1 900 141 875 8 702 8 702 133 173 141 875 93 351 53 791 38 823 5 820

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 419 –

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 3 241 157 304 3 900 2 041 129 648 1 250 0 0

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego 0 13 952 13 312 340 0 8 702 8 702

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

300

Poz. 169

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

300

PLAN FINANSOWY POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI F LMOWEJ

Część A cd) Wyszczególnienie 2 3 3 900 1 250 4 Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych

Dziennik Ustaw

Lp.

1

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

3 900 3 900 1 250

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4 1 250

4.1 4.2

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 93 351 53 791 38 823 5 820 93 351 53 791 38 823 5 820

STAN NA KONIEC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

Część E. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 3 53 781 4 221 49 560

– 420 –

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 53 781 4 221 49 560

1

1

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów

1.1 1.2

- depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe

Poz. 169

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A Wyszczególnienie 2 4 122 893 2 495 288 5 818 230 32 950 1 725 770 1 447 650 13 120 265 000 2 266 199 106 160 6 700 1 960 1 850 5 481 59 800 58 300 1 500 7 580 1 417 3 500 17 872 2 160 039 2 160 039 8 300 1 115 520 109 480 2 572 200 2 572 200 192 470 5 500 1 605 680 5 470 59 800 58 300 1 500 2 764 670 367 300 1 127 450 175 686 1 670 436 5 226 977 4 015 281 5 569 136 32 515

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 421 –

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 -540 429 -1 094 234

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego -540 429 13 120 -1 094 234 175 686

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

13 000

18 059

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

120 2 500

157 627

Poz. 169

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Część A cd) Wyszczególnienie 2 2 160 039 2 572 200

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

1 1.1 1.2 2 3 3.1 35 817 799 725 465 625 298 421

167 204

39 850 790 650 386 602

3.1.1 3.1.2 3.2 4 334 100 1 324 497 1 131 156 243 365

887 791

235 516 151 086 404 047 1 741 700 1 130 208

4.1

4.1.1 4.1.2 4.2 193 341

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: - państwowe jednostki budżetowe; - pozostałe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: - państwowe jednostki budżetowe; - pozostałe - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 276 811 853 397 611 493

– 422 –

X 3 550 274 2 386 435 6 072 971 204 117

STAN NA KONIEC ROKU: 3 656 041 2 634 955 6 328 533 111 963

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 182 500 182 500 182 500 4 111 963 85 000 85 000 500

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej

1.1 1.2

1.3 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

Część E. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 2 386 435 405 694 1 980 741 4 2 619 146 445 255 2 173 891

1

1

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów

Poz. 169

1.1 1.2

- depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe

PLAN FINANSOWY CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A Wyszczególnienie 2 5 706 4 120 706 478 0 15 560 3 550 11 854 0 156 15 087 16 041 3 604 11 744 0 982 16 330 1 508 700 540 276 0

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 423 –

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 + 473 16 16 0 + 457 11 854 + 289 16 16 0 + 273 11 744

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

14 972 715 1 367 457 1 836 8 361 7 982 379 0 1 220 175 0 5 836 0 0 115 0

15 093 762 1 561 457 1 757 8 361 7 982 379 0 1 220 175 0 5 795 883 0 65 0

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

11 854

11 744

Poz. 169

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

2 500

1 300

PLAN FINANSOWY CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

Część A cd) Wyszczególnienie 2

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 1 508 700 540 276 2 508 380 540 475

STAN NA KONIEC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 3 276

– 424 –

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 0

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej

1.1 1.2

1.3 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

Część E. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2

Lp.

Plan Przewidywane wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 600 500 100 4 330 230 100

1

1

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów

1.1 1.2

- depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe

Poz. 169

PLAN FINANSOWY CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A Wyszczególnienie 2 STAN NA POCZĄTEK ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody KOSZTY OGÓŁEM 4 600 200 30 500 1 350 1 200 150 190 30 190 30 200 30 500 1 550 1 200 350 4 050 4 600 4 050 50 4 600 4 000 60 4 000 4 000 4 650 4 060 50 50

Lp.

Dziennik Ustaw

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

1 1.1 1.2 2 2.1

II

1 2 2.1 3

III

– 425 –

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 2 300 1 550 WYNIK BRUTTO (II - III) OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego WYNIK NETTO (IV - V) DOTACJE Z BUDŻETU 4 600 4 000 600 Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE 4 000 4 000 + 50 + 10 + 50 + 10

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

V

1 2

VI

VII

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

VIII

Poz. 169

PLAN FINANSOWY CENTRUM POLSKO-ROSYJSKIEGO DIALOGU I POROZUMIENIA

Część A cd) Wyszczególnienie 2 ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

Lp.

Dziennik Ustaw

1

IX

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2 STAN NA KONIEC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne 50 50 60 60

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X

1 1.1 1.2 2 2.1

– 426 – Poz. 169

PLAN FINANSOWY OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A Wyszczególnienie 2 120 90

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1 9 019 100 8 823 8 823 96 8 823 9 223 100 9 123 9 123 9 223

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 427 –

8 823 150 601 183 887 5 320 5 055 15 250 750 110

9 223 150 443 133 999 5 620 5 355 15 250 810 120

822 0 0 + 196

948 0 0 0

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego + 196 8 823 8 823 8 823 0 9 123 9 123 9 123

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

Poz. 169

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

100

PLAN FINANSOWY OŚRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA

Część A cd) Wyszczególnienie 2

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 120 90 114 49

STAN NA KONIEC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

– 428 – Poz. 169

PLAN FINANSOWY BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Wyszczególnienie 2 490 70 60 302 156 5 188 2 279 2 141 768 5 759 4 991 310 140 50 1 140 2 639 2 244 395 331 58 5 199 219 2 235 2 070 4 524 508 70 60 312 161

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 429 –

4 980 320 154 111 915 2 639 2 244 150 245 338 58

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 323 768 445 219 -571 - 675

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego -571 2 437 - 675 2 070

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

1 822 319 16 296 93

1 822 248 33

Poz. 169

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

25

PLAN FINANSOWY BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd) Wyszczególnienie 2 3 24 4 Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych

Dziennik Ustaw

Lp.

1

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

24 24

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 508 70 60 312 161 526 0 60 323 167

STAN NA KONIEC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 3 302

– 430 –

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 323

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej

1.1 1.2

1.3 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

62 156

62 167

Poz. 169

PLAN FINANSOWY BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Wyszczególnienie 2 892 150 766 12 627 2 800 4 681 5 146 9 493 9 493 1 244 1 094 207 432 4 946 4 946 0 796 126 24 624 803 121 5 640 9 648 1 275 1 304 70 484 4 946 4 942 4 9 648 2 029 2 870 4 749 9 648 155 793 923

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 431 –

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 + 3 134 0

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego + 3 134 4 681 0 4 749

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

4 681

4 749

Poz. 169

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

5 997

PLAN FINANSOWY BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd) Wyszczególnienie 2 3 4 Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych

Dziennik Ustaw

Lp.

1

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 923 155 793 159 813 946

STAN NA KONIEC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 3 793

– 432 –

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 813

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej

1.1 1.2

1.3 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

Poz. 169

PLAN FINANSOWY B EBRZAŃSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp. Wyszczególnienie w tysiącach złotych 2 3 105 45 4

Dziennik Ustaw

Przewidywane wykonanie w 2012 r.

Plan na 2013 r.

1

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1 351 12 475 2 637 6 151 3 687 12 483 8 133 647 417 65 620 4 911 4 830 81 753 119 841 116 8 277 663 427 67 416 4 911 4 830 81 12 373 3 245 2 813 5 652 11 710 379

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 433 –

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 601 4 350 836 4 096 -8 - 663

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego -8 6 151 - 663 5 652

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

4 936 1 215 150

4 936 716 84

Poz. 169

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

2 200

8 275

PLAN FINANSOWY B EBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp. Wyszczególnienie w tysiącach złotych 2 3 4

Dziennik Ustaw

Przewidywane wykonanie w 2012 r.

Plan na 2013 r.

1

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 45 45

STAN NA KONIEC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1 379

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

485

– 434 –

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 411 4 485

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej

1.1 1.2

1.3 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

Poz. 169

PLAN FINANSOWY BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Wyszczególnienie 2 270 120 255 550 170 490 7 768 2 450 4 633 685 8 818 7 637 1 050 320 90 318 4 330 4 104 226 590 89 8 981 2 439 4 230 2 312 9 957 9 957 980 660 60 2 751 4 330 4 104 226 550 78 280

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 435 –

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 548 850 1 181 85 -976 -1 050

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego -976 5 628 -1 050 5 071

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

4 064 166 23 110 1 288 175

4 222 411 53 0 438 14 899

Poz. 169

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

PLAN FINANSOWY BIESZCZADZKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd) Wyszczególnienie 2 3 85 4 Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych

Dziennik Ustaw

Lp.

1

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

85 85

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 280 0 170 490 250 50 120 530

STAN NA KONIEC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 3 490

– 436 –

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 530

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej

1.1 1.2

1.3 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

Poz. 169

PLAN FINANSOWY PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE"

Część A Wyszczególnienie 2

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1 119 2 823 468 1 771 584 2 780 2 461 206 143 12 175 1 447 1 441 6 224 30 1 223 319 243 30 1 213 645 2 502 186 123 13 196 1 497 1 491 6 3 147 715 475 1 771 2 961 123

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 437 –

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 + 43 - 186

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego + 43 1 863 - 186 1 771

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

1 771

1 771

92 85 263

Poz. 169

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

PLAN FINANSOWY PARKU NARODOWEGO "BORY TUCHOLSKIE"

Część A cd) Wyszczególnienie 2 3 4 Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych

Dziennik Ustaw

Lp.

1

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X

STAN NA KONIEC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1 123

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

55 15 40 15

Część E. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 3

– 438 –

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 15 15

1

1

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów

1.1 1.2

- depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe

Poz. 169

PLAN FINANSOWY DRAWIEŃSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A Wyszczególnienie 2 4 5 232 8 553 3 323 3 813 1 417 8 553 7 136 480 537 22 2 475 2 631 2 597 34 448 63 455 66 5 742 508 537 20 1 094 2 631 2 597 34 8 559 951 2 588 4 512 8 051 5 232 4

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 439 –

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 480 1 417 431 2 817 0 -508 35 35 0 0 3 826 -543 4 583

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

2 646 1 167 197 13 2 937

2 646 1 866 284 71 11 741

Poz. 169

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

PLAN FINANSOWY DRAWIEŃSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd) Wyszczególnienie 2 3 4 Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych

Dziennik Ustaw

Lp.

1

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 4 5 232 150 259 263

STAN NA KONIEC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 3 232

– 440 –

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 259

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej

1.1 1.2

1.3 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

Poz. 169

PLAN FINANSOWY GORCZAŃSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A Wyszczególnienie 2 STAN NA POCZĄTEK ROKU: 32 246 4 931 1 020 3 352 559 5 547 5 547 616 328 68 1 158 2 494 2 471 23 400 62 1 420 423 63 6 624 654 156 1 027 1 353 2 494 2 471 23 6 627 491 837 4 642 5 970 249 Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne 33 PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody KOSZTY OGÓŁEM

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

1 1.1 12 2 2.1

II

1 2 2.1 3

III

1 1.1 12 13

– 441 –

1.4 1 5.1 1.5

2. 153 1.6 1.7 18 19 1.10 2 2.1 3 3.1 WYN K BRUTTO (II - III) OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYN KU F NANSOWEGO Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego WYN K NETTO (IV - V) DOTACJE Z BUDŻETU Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE 3 581 - 616 - 616

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe 454 3 3 - 657

IV

V

1 2

VI

- 657 5 183

VII

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 15 1.6 1.6.1

2 971 381 72 25 204 31 25

2 971 1 671 250 26 515 77 891

Poz. 169

VIII

PLAN FINANSOWY GORCZAŃSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd) Wyszczególnienie 2 3 3 4 ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych

Dziennik Ustaw

Lp.

1

IX

3 3

1 1.1 12 2 3 3.1 32 4

4.1 42 STAN NA KONIEC ROKU: 33 249 Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne 40 10 232

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla : GOPR Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X

1 1.1 12 2 2.1

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 Zobowiązania wg wartości nominalnej 3 249

– 442 –

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 232

1

1

1.1 12

13 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

216 33

192 40

Poz. 169

PLAN FINANSOWY PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

Część A Wyszczególnienie 2 106 250 70 250 7 156 3 434 2 622 2 622 1 100 6 983 6 983 500 724 755 2 093 2 167 2 122 45 325 49 376 52 7 634 570 620 882 2 437 2 167 2 122 45 7 634 4 123 2 622 2 622 1 435 8 180 91 259 72 296

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 443 –

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 370 530 + 173 + 546 12 12 + 173 2 622 + 534 2 642

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

2 622

2 622

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

20

Poz. 169

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

760

2 826

PLAN FINANSOWY PARKU NARODOWEGO GÓR STOŁOWYCH

Część A cd) Wyszczególnienie 2 3 4 Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych

Dziennik Ustaw

Lp.

1

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 91 259 72 296 1 280 1 200 80 260

STAN NA KONIEC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 3 296

– 444 –

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 260

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej

1.1 1.2

1.3 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

232

236

Część E. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 4 1 163 100 1 063

1

1

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów

1.1 1.2

- depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe

Poz. 169

PLAN FINANSOWY KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Wyszczególnienie 2 1 300 35 1 085 1 182 23 313 3 481 8 958 10 874 28 519 17 645 2 273 1 054 123 3 391 8 075 7 432 643 1 052 169 1 207 182 15 435 1 662 995 100 1 923 8 075 7 432 643 18 297 2 862 4 067 9 706 16 635 1 305 40 1 085 1 205

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 445 –

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 1 508 1 291 2 862 10 874 3 000 -5 206 -1 662

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego -5 206 13 552 -1 662 11 410

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

8 873 85 33 270 4 324 750

8 835 871 131 100 1 604 240 19 783

Poz. 169

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

PLAN FINANSOWY KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd) Wyszczególnienie 2

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 1 305 40 1 085 1 205 722 0 562 557

STAN NA KONIEC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 3 1 205

– 446 –

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 557

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej

1.1 1.2

1.3 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

Poz. 169

PLAN FINANSOWY KARKONOSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A Wyszczególnienie 2 63 18 278 14 696 4 564 8 004 2 128 15 771 15 771 1 290 1 494 3 265 4 323 3 773 3 356 417 609 94 1 0 922 609 94 1 8 1 723 16 998 1 364 1 222 4 483 4 413 3 081 3 014 67 16 998 2 179 4 334 9 131 15 644 19 288 65

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 447 –

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 -1 075 9 9 -1 084 8 152 -1 354 10 10 -1 364 9 131

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

2 511 5 493 484 148 148 1 159

2 472 6 659 450

Poz. 169

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

6 831

PLAN FINANSOWY KARKONOSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd) Wyszczególnienie 2

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 65 19 288 1 058 971 20 1 294

STAN NA KONIEC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 3 288

– 448 –

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 1 294

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej

1.1 1.2

1.3 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

Poz. 169

PLAN FINANSOWY MAGURSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A Wyszczególnienie 2 140 0 105 317 8 327 2 365 5 053 909 8 800 8 800 690 626 22 1 595 4 576 4 514 62 490 86 7 708 642 88 8 840 9 229 707 629 7 1 732 4 576 4 514 62 9 229 1 132 2 306 5 084 8 522 120 0 109 328

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 449 –

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 -473 -707

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego -473 6 075 -707 5 084

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

3 681 1 372 194 1 022 73 1 094

3 681 1 403 203

Poz. 169

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

PLAN FINANSOWY MAGURSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd) Wyszczególnienie 2 1

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

1 1

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 120 109 328 120 336 102 328

STAN NA KONIEC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

– 450 – Poz. 169

PLAN FINANSOWY NARWIAŃSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A Wyszczególnienie 2

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1 86 2 142 314 1 828 354 2 442 2 326 300 177 30 473 1 069 1 039 30 164 25 169 25 2 588 340 234 95 476 1 069 1 039 30 4 260 598 2 968 3 920 89

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 451 –

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 88 180 1 672 212 116 116 -300 -340

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego -300 1 944 -340 3 831

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 386 442 82 116 18

1 650 1 318 100 763 1 080

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

Poz. 169

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

PLAN FINANSOWY NARWIAŃSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd) Wyszczególnienie 2 3 237 4 Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych

Dziennik Ustaw

Lp.

1

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4 212 212 25

4.1 4.2 25

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 146 116 89 97

STAN NA KONIEC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 3 86

– 452 –

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 89

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej

1.1 1.2

1.3 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

Poz. 169

PLAN FINANSOWY OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Wyszczególnienie 2 2 580 23 177 4 843 1 498 2 129 1 216 5 394 4 962 551 839 33 653 2 263 2 263 4 359 658 383 31 375 2 263 2 263 4 359 105 1 567 2 029 3 701 24 183 1 875

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 453 –

343 55

345 52

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 225 252 432 432 -551 -658

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego -551 2 229 -658 2 154

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

2 129

2 029

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

100

125

Poz. 169

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

350

PLAN FINANSOWY OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd) Wyszczególnienie 2

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 1 875 24 183 25 188 1 116

STAN NA KONIEC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

– 454 – Poz. 169

PLAN FINANSOWY PIENIŃSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A Wyszczególnienie 2 73 223 150 184 4 385 1 756 2 021 608 5 020 4 576 500 372 77 466 2 369 2 153 216 340 53 2 645 397 444

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1 184 4 263 1 824 2 089 350 5 030 5 030 632 357 80 553 2 369 2 153 216 340 53 1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 455 –

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 -767 -635

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego -767 2 089 -635 2 021

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

2 021 68 10

2 021

Poz. 169

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

2 443

1 238

PLAN FINANSOWY PIENIŃSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd) Wyszczególnienie 2 Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

Dziennik Ustaw

Lp.

1

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 73 150 184 390 280 205

STAN NA KONIEC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

– 456 –

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 3 380

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 390

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej

1.1 1.2

1.3 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

Część E. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 3 200 200 4 200 200

1

1

Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów

1.1 1.2

- depozyty overnight (O/N) - depozyty terminowe

Poz. 169

PLAN FINANSOWY POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Wyszczególnienie 2 40 40 169 4 820 1 032 2 560 1 228 5 140 5 135 340 333 275 1 298 2 095 2 045 50 357 50 3 384 5 366 50 3 366 1 244 5 391 370 332 327 1 482 2 095 2 045 50 6 635 1 285 1 231 3 799 6 315 181

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 457 –

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 -320 -320

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego -320 2 560 -320 3 799

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

2 555 5 1

2 555 1 244 187

Poz. 169

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

793

1 853

PLAN FINANSOWY POLESKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd) Wyszczególnienie 2 3 4 Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych

Dziennik Ustaw

Lp.

1

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X 40 40 181 181 90 90

STAN NA KONIEC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 3 181

– 458 –

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 181

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej

1.1 1.2

1.3 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

Poz. 169

PLAN FINANSOWY ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Wyszczególnienie 2

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1 213 7 234 3 392 3 191 651 8 243 8 243 1 009 550 72 1 474 3 721 3 621 100 609 86 3 719 601 90 3 545 754 7 734 1 160 591 111 912 3 721 3 621 100 8 488 754 3 392 3 182 7 328

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 459 –

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 -1 009 -1 160

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego -1 009 3 191 -1 160 3 182

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

3 182 9 2

3 182

Poz. 169

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

2 477

202

PLAN FINANSOWY ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd) Wyszczególnienie 2

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X

STAN NA KONIEC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1 328

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

– 460 – Poz. 169

PLAN FINANSOWY SŁOWIŃSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A Wyszczególnienie 2 STAN NA POCZĄTEK ROKU: 161 161

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

1 1.1 1.2 2 2.1 282 6 995 3 727 3 138 130 6 957 6 827 704 448 368 711 3 183 3 047 136 502 82 525 75 7 311 589 754 361 1 245 3 183 3 047 136 8 693 1 090 3 465 3 549 8 104 282 PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody KOSZTY OGÓŁEM

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

1 2 2.1 3

III

– 461 –

829 0 130 38

579 1 382 0 -589

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 WYN K BRUTTO (II - III) OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU F NANSOWEGO Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego WYN K NETTO (IV - V) DOTACJE Z BUDŻETU Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE 6 508 3 700 38 -589

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

V

1 2

VI

VII

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

2 603 535 97 19 3 351 812

2 603 946 142 151 0 0 10 394

Poz. 169

VIII

PLAN FINANSOWY SŁOWIŃSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd) Wyszczególnienie 2 3 4 ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych

Dziennik Ustaw

Lp.

1

IX

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2 STAN NA KONIEC ROKU: 161 161

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X

1 1.1 1.2 2 2.1 282 282

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 3 282 Zobowiązania wg wartości nominalnej

– 462 –

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 282

1

1

1.1 1.2

1.3 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

Poz. 169

PLAN FINANSOWY ŚW ĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Wyszczególnienie 2 110 0 145 240 6 808 1 101 3 890 1 817 7 414 6 410 927 279 50 1 372 2 847 2 847 5 190 669 254 45 307 2 847 2 847 7 793 833 1 210 5 081 7 124 90 0 140 248

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 463 –

443 66 1 425

459 58 1 550 2 603 1 004 1 004 -606 -669

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego -606 3 890 -669 5 121

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

3 311 579 103

3 311 1 770 265 40

Poz. 169

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

40

PLAN FINANSOWY ŚW ĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd) Wyszczególnienie 2

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2 90 140 248 183 251 46

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X

STAN NA KONIEC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 3 248

– 464 –

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 251

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej

1.1 1.2

1.3 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

Poz. 169

PLAN FINANSOWY TATRZAŃSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A Wyszczególnienie 2 610 0 843 610 20 751 12 888 7 863 15 645 7 041 22 686 610 0 843 610

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3 22 437 22 437 2 500 1 953 1 484 6 230 7 637 7 012 625 1 051 166 22 686 2 500 1 953 1 484 6 230 7 637 7 012 625 24 796

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 465 –

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 1 416 1 051 163 3 249 1 416 2 110 910 -1 686 -2 110

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego -1 686 7 863 -2 110 7 041

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

5 991 1 872 300

5 841 1 200 180

Poz. 169

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

780

3 000

PLAN FINANSOWY TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd) Wyszczególnienie 2 910

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

910 910

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2 610 0 843 610 610 0 843 610

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X

STAN NA KONIEC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

– 466 – Poz. 169

PLAN FINANSOWY PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY"

Część A Wyszczególnienie 2

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1 6 395 1 040 1 767 0 3 588 6 395 6 395 300 258 65 1 108 1 180 1 180 3 229 308 264 60 636 1 180 1 178 2 192 29 0 0 560 10 383 13 612 1 521 2 173 0 9 610 13 304

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 467 –

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 207 30 0 0 3 247 0 -308

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego 0 1 782 -308 2 173

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

1 400 367 67 0 15 2 603

1 400 773 116

Poz. 169

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

392

PLAN F NANSOWY PARKU NARODOWEGO "UJŚC E WARTY"

Część A cd) Wyszczególnienie 2 ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

IX

1 1.1 12 2 3 3.1 32 4

4.1 42 STAN NA KON EC ROKU: Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X

1 1.1 12 2 2.1

– 468 – Poz. 169

PLAN FINANSOWY WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A Wyszczególnienie 2 360 71 59 326 329 5 834 2 873 2 961 8 898 2 304 2 983 3 611 9 048 5 437 445 514 86 1 250 2 438 2 427 11 362 51 396 59 6 156 445 598 120 1 400 2 438 2 427 11 6 156 360 71

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 469 –

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 291 700 3 611 1 390 -150 -322

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego -150 3 244 -322 3 847

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

2 951 32 5 261 48 0

2 951 69 10 827 125 319

Poz. 169

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

PLAN FINANSOWY W ELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd) Wyszczególnienie 2

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2 360 71 0 329 400 582 50 355

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X

STAN NA KONIEC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 3 329

– 470 –

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 355

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej

1.1 1.2

1.3 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

Poz. 169

PLAN FINANSOWY WIGIERSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A

Lp. Wyszczególnienie w tysiącach złotych 2 3 70 120 323 7 890 2 363 4 202 1 325 8 157 7 557 267 301 76 1 520 4 090 4 090 7 775 895 410 129 820 4 090 4 090 9 378 1 519 2 723 4 241 8 483 323 70 120 4

Dziennik Ustaw

Przewidywane wykonanie w 2012 r.

Plan na 2013 r.

1

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 471 –

631 100

639 96

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 572 696 1 603 600 600 -267 -895

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego -267 4 738 -895 4 633

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

4 157 45 8 536 97

4 157 84 12 392 59 10 023

Poz. 169

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

PLAN FINANSOWY WIGIERSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd)

Lp. Wyszczególnienie w tysiącach złotych 2 3 4

Dziennik Ustaw

Przewidywane wykonanie w 2012 r.

Plan na 2013 r.

1

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2 70 120 323 323 70 120

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X

STAN NA KONIEC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 3 323

– 472 –

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 323

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej

1.1 1.2

1.3 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

Poz. 169

PLAN FINANSOWY WOLIŃSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A Wyszczególnienie 2 3 35 265 6 027 2 533 2 994 500 7 561 8 357 978 2 733 3 113 6 824 273 -35 35

Dziennik Ustaw

Lp.

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych 3 4

I

STAN NA POCZĄTEK ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania, w tym: - wymagalne

II

PRZYCHODY OGÓŁEM

1 2 2.1 3

Przychody z prowadzonej działalności Dotacje z budżetu, w tym: - podmiotowa Pozostałe przychody

III

KOSZTY OGÓŁEM

– 473 –

7 561 1 811 738 59 1 278 2 874 2 736 138 0 407 55

8 357 1 775 853 408 1 547 2 874 2 736 138 0 446 68

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2. 1.5.3 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2 2.1 3 3.1 339 386 -1 534 -1 533

Koszty funkcjonowania - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Wynagrodzenia, z tego: - osobowe - bezosobowe - pozostałe - Składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na Fundusz Pracy - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - Pozostałe koszty funkcjonowania Koszty realizacji zadań, w tym: - środki przekazane innym podmiotom Pozostałe koszty, w tym: - środki na wydatki majątkowe

IV

WYNIK BRUTTO (II - III)

V

OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO

1 2

Podatek dochodowy od osób prawnych Pozostałe obciążenia wyniku finansowego -1 534 4 163 -1 533 4 748

VI

WYNIK NETTO (IV - V)

VII

DOTACJE Z BUDŻETU

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.5 1.6 1.6.1

Dotacje ogółem, z tego: - podmiotowa - przedmiotowa - celowa - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące) w tym: na współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne - celowa (na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe) w tym: na współfinansowanie

2 515 479 75 201 968 171 190

2 365 748 51 150 1 485 57 776

Poz. 169

VIII

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE

PLAN FINANSOWY WOLIŃSK EGO PARKU NARODOWEGO

Część A cd) Wyszczególnienie 2 3 4 Przewidywane Plan wykonanie na w 2012 r. 2013 r. w tysiącach złotych

Dziennik Ustaw

Lp.

1

IX

ŚRODKI PRZYZNANE NNYM PODMIOTOM

1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 4

4.1 4.2 -35 35 273 281 35 35

Środki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dopłaty do oprocentowania odsetek od kredytów Środki przekazane na realizację zadań bieżących - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

X

STAN NA KONIEC ROKU:

1 1.1 1.2 2 2.1

Środki obrotowe, w tym: Środki pieniężne Należności Zobowiązania - wymagalne

Część D. Dane uzupełniające Wyszczególnienie 2 3 273

– 474 –

Lp.

Przewidywane Plan wykonanie na 2013 r. w 2012 r. w tysiącach złotych 4 281

1

1

Zobowiązania wg wartości nominalnej

1.1 1.2

1.3 1.4

Papiery wartościowe Kredyty i pożyczki, w tym zaciągniete od: - sektora finansów publicznych - pozostałych Depozyty Zobowiązania wymagalne

35

35

Poz. 169

Załącznik nr 15

Dziennik Ustaw

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2013–2015 W ZAKRESIE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI W LATACH 2007–2013, SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO2009–2014 I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009–2014, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH ORAZ WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

w tys. zł Wydatki Plan na rok 2015 Wydatki budżetu państwa **) Wydatki budżetu państwa Plan na rok 2013 Plan na rok 2014 Plan na rok 2015 Wydatki budżetu państwa

Tabela 1

Dochody

Plan na rok 2013

Plan na rok 2014

Nazwa Programu

Dochody budżetu środków europejskich cz. 87 dochody budżetu państwa cz. 77 dochody budżetu państwa cz. 77

Finansowanie Współfinansowanie Finansowanie Współfinansowanie

dochody budżetu państwa cz. 77 Wydatki z budżetu środków europejskich *) Wydatki z budżetu środków europejskich 22 675 395 5 904 792 5 342 363 0 1 685 064 0 0 220 385 310 326 14 367 10 171 54 417 106 835 194 028 1 923 104 719 045 714 170 49 763 91 200 4 890 4 857 10 939 620 4 236 572 4 078 348 0 921 420 0 0 35 400 3 019 15 030 4 654 13 606 61 221 319 462 58 270 279 629 579 082 123 147 740 417 181 054 309 995

Dochody budżetu środków europejskich cz. 87 Dochody budżetu środków europejskich cz. 87 8 697 490 3 571 528 3 849 081 0 1 067 117 0 0 50 110 7 180 15 391 256 000 160 179 84 430 102 400 103 069 88 611 243 439 275 000 14 921 20 817 70 346

Wydatki z budżetu środków europejskich 16 131 556 5 014 258 2 384 622 0 1 547 000 0 0

Finansowanie

Współfinansowanie

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

19 104 997

123 711

15 575 761

202 296 105 560 118 217 244 250 14 581 6 849 14 135

1 682 821 649 193 273 488 36 044 78 000 4 250 0

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

7 695 798

101 002

6 363 026

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 0

8 293 860

272 480

6 857 514

Programy Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013

0

275 000

– 475 –

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 0 0

2 299 385

14 415

1 901 173

Program Operacyjny Europejskiej Współpracy Terytorialnej

0

25 496

Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa 22 000 682 074 0 536 626 22 100

0

70 057

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 17 231 464 378 0 426 833 20 955

1 469 708

23 398

1 215 182

23 882

654 192

21 900

32 381

332 291

12 500

14 678

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007 - 2013 23 200 664 840 1 852 500 844

1 000 624

21 283

827 334

23 216

437 619

13 507

46 463