Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 176 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-06
Data wydania:2012-12-14
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 176 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 176

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW zdnia 14 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 21 stycznia 2011r. wsprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych zprzywozem iwywozem towarów (Dz.U. Nr23, poz.121), zuwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 27 grudnia 2011r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych zprzywozem iwywozem towarów (Dz.U. z2012r. poz.21).

2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje §2 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 27 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych zprzywozem iwywozem towarów (Dz.U. z2012r. poz.21), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. Minister Finansów: wz. M. Grabowski

Dziennik Ustaw –2– Poz. 176

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów zdnia 14 grudnia 2012r. (poz.176)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1) zdnia 21 stycznia 2011r. w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów Na podstawie art.49 ust.1 pkt1 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. oSłużbie Celnej (Dz.U. Nr168, poz.1323, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: Rozdział1 Przepisy ogólne §1. Rozporządzenie określa warunki wykonywania kontroli:

1) przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych zprzywozem iwywozem towarów wobrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej apaństwami trzecimi;

2) przystosowania zakładów produkcyjnych do rejestrowania istosowania receptur zarejestrowanych we właściwej agencji płatniczej ustanowionej zgodnie zart.3 ustawy zdnia 30 lipca 2003r. ouruchamianiu środków pochodzących zSekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji iGwarancji Rolnej (Dz.U. Nr166, poz.1611 orazz2004r. Nr42, poz.386 iNr93, poz.890);

3) stosowania receptur, októrych mowa wpkt2, oraz prawidłowości deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych zrefundacją wywozową;

4) działalności zakładów produkcyjnych iprzetwórczych wzakresie prawidłowości deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych zwnioskiem orefundację wywozową;

5) prawidłowości wypłaty refundacji wywozowych przyznawanych wprzypadku wywozu produktów rolnych do państw trzecich, realizowanych w ramach finansowania wspólnej polityki rolnej, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 485/2008 z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie kontroli przez państwa członkowskie transakcji stanowiących część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (Dz.Urz. UE L 143 z03.06.2008, str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem nr485/2008”, ina zasadach wnim określonych;

6) wywozu iprzywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów podlegających ograniczeniom lub zakazom. §2. Kontrola autentyczności dokumentów polega wszczególności na:

1) ocenie cech zewnętrznych itreści dokumentów;

2) oględzinach znaków zabezpieczających, wszczególności hologramów lub kodów, jeżeli dokument został wten sposób zabezpieczony;

3) uzyskaniu od organów lub osób, które wystawiły dokumenty, potwierdzenia ich autentyczności;

4) dokonaniu przez organ celny lub inny organ albo instytucję ekspertyzy laboratoryjnej dokumentów;

5) ustaleniu autentyczności podpisów, pieczęci iinnych znaków urzędowych lub firmowych;

6) porównaniu dokumentów zich kopiami lub uwierzytelnionymi fotokopiami, które są wposiadaniu organów celnych lub zostały bezpośrednio przekazane organom celnym przez organy lub osoby, które wystawiły te dokumenty. §3. Rewizję przeprowadza się na podstawie analizy ryzyka lub wyników kontroli dokumentów, wyników oględzin oraz wyników kontroli wykonywanej zużyciem urządzeń technicznych lub psów służbowych. §4. Kontrole określone wniniejszym rozporządzeniu przeprowadza się wwarunkach niezagrażających bezpieczeństwu osób imienia.

M inister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie §1 ust.2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U. Nr248, poz.1481).

2) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2009r. Nr201, poz.1540, z2010r. Nr182, poz.1228, z2011r. Nr63, poz.322, Nr73, poz.390, Nr117, poz.677, Nr134, poz.779 iNr171, poz.1016 oraz z2012r. poz.362, 627, 707, 908 i 1544.

1)

Dziennik Ustaw –3– Rozdział2 Wykonywanie kontroli w urzędzie celnym albo miejscu wyznaczonym lub uznanym przez organ celny §5. Przystępując do kontroli funkcjonariusz celny, zwany dalej „funkcjonariuszem”, okazuje kontrolowanemu, na jego wniosek, numer znaku identyfikacji osobistej, atakże podaje podstawę prawną podjęcia kontroli. §6.

1. Kontrolę towarów zgłoszonych wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej iwyprowadzanych ztego obszaru wykonuje się wszczególności przez podjęcie czynności określonych wprzepisach tytułu VIII części Irozporządzenia Komisji (EWG) nr2454/93 zdnia 2 lipca 1993r. ustanawiającego przepisy wcelu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. WE L 253 z11.10.1993, str. 1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, zpóźn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem wykonawczym”.

2. Kontrola towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej przed nadaniem przeznaczenia celnego jest wykonywana wszczególności przez weryfikację:

1) dokumentów wymaganych na podstawie przepisów prawa;

2) komunikatów przesyłanych wSystemie Kontroli Importu – ICS. §7.

1. Kontroli poza kolejnością dokonuje się wprzypadku:

1) wyposażenia iśrodków pomocy przewożonych przez członków grup ratowniczych;

2) towarów przewożonych przez członków załóg pojazdów straży pożarnej, sanitarnych oraz towarów przewożonych przez osoby uczestniczące wakcjach ratowniczych;

3) autobusów wkomunikacji międzynarodowej dokonujących regularnych przewozów osób;

4) środków transportu przewożących żywe zwierzęta, towary łatwo psujące się, niebezpieczne lub pomoc humanitarną;

5) towarów przewożonych przez upoważnionych przedsiębiorców, posiadających świadectwa AEO.

2. Kontroli poza kolejnością można dokonać także winnych szczególnie uzasadnionych przypadkach. §8.1.Wprzypadku przywozu lub wywozu towarów, których posiadanie, obrót lub rozpowszechnianie przepisy prawa uzależniają od spełnienia określonych wymogów, kontrola jest wykonywana:

1) po dokonaniu zgłoszenia celnego;

2) przed nadaniem przeznaczenia celnego wprzypadku, gdy nadanie towarom przeznaczenia celnego nie wymaga dokonania zgłoszenia celnego. 2.Jeżeli przepisy prawa uzależniają przywóz lub wywóz towaru od posiadania pozwolenia, funkcjonariusz wmomencie przyjęcia zgłoszenia celnego jest obowiązany, wszczególności:

1) dokonać, na oryginale pozwolenia, adnotacji: a) oilości lub wartości przywożonego lub wywożonego towaru, b) ocałkowitym wykorzystaniu pozwolenia, jeżeli towar objęty pozwoleniem został wcałości przywieziony lub wywieziony,

2) zwrócić oryginał pozwolenia zgłaszającemu – chyba że przepisy odrębne określają inny sposób postępowania. §9.1. Kontrola wyrobów akcyzowych podlegających oznaczaniu znakami akcyzy, na podstawie przepisów opodatku akcyzowym, jest wykonywana przez sprawdzenie prawidłowości naniesienia znaków akcyzy na wyrób akcyzowy oraz sprawdzeniu, czy znaki akcyzy:

1) są autentyczne iodpowiednie;

2) nie są zniszczone lub uszkodzone. Poz. 176

Dziennik Ustaw –4– Poz. 176

2.Wprzypadku przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrobów akcyzowych, na które polskie znaki akcyzy nałożono za granicą, kontrola jest wykonywana również przez sprawdzenie, czy znaki te zostały wywiezione zkraju zgodnie zobowiązującymi przepisami, oraz sprawdzenie, czy został spełniony obowiązek określony wart.136 ust.1 i4 ustawy zdnia 6 grudnia 2008r. opodatku akcyzowym (Dz.U. z2011r. Nr108, poz.626, zpóźn. zm.3)). §10.Kontrola towarów przemieszczanych transportem przesyłowym, takim jak rurociągi, gazociągi isieć energetyczna, jest wykonywana przez porównanie danych zawartych wzgłoszeniu celnym zdokumentami stanowiącymi podstawę do ustalenia ilości lub masy tych towarów, określonymi wakcie wykonawczym wydanym na podstawie art.19 ust.1 ustawy zdnia 19 marca 2004r. – Prawo celne (Dz.U. Nr68, poz.622, zpóźn. zm.4)). Wtrakcie kontroli funkcjonariusz kontroluje również stan zamknięć urzędowych. §11.5)1. Kontrola prowadzenia magazynu czasowego składowania jest wykonywana przez sprawdzenie zgodności jego prowadzenia zprzepisami prawa celnego iudzielonym pozwoleniem na prowadzenie magazynu czasowego składowania, wtym ustalenie, czy:

1) stan miejsca, wktórym prowadzony jest magazyn czasowego składowania, oraz jego wyposażenie zapewniają odpowiednie warunki składowania towarów, umożliwiają prowadzenie kontroli i gwarantują pozostawanie towarów pod dozorem celnym;

2) formalności niezbędne do nadania przeznaczenia celnego towarom czasowo składowanym dokonywane są wokreślonych terminach;

3) tożsamość oraz stan towarów złożonych wmagazynie są zgodne zdokumentami dotyczącymi tych towarów;

4) ewidencja towarów składowanych wmagazynie czasowego składowania jest prowadzona zgodnie zprzepisami prawa celnego oraz zawiera informacje, których zakres został zatwierdzony przez organ Służby Celnej;

5) ilość towarów znajdujących się wmagazynie czasowego składowania jest zgodna zilością wykazaną wewidencji towarów składowanych wmagazynie czasowego składowania oraz innych dokumentach dotyczących towaru.

2. Wprzypadkach uzasadnionych rezultatami analizy ryzyka, októrej mowa wart.3 ust.1 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. oSłużbie Celnej, kontrola, októrej mowa wust.1, może być wykonywana również przez wprowadzanie towarów do magazynu czasowego składowania wobecności funkcjonariusza celnego. Rozdział 3 Wykonywanie kontroli w siedzibie, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej oraz miejscu zamieszkania podmiotu podlegającego kontroli §12.

1. Kontrola uproszczeń wstosowaniu przepisów prawa celnego, których sposób weryfikacji nie został określony wprzepisach prawa celnego, wykonywana jest przez ustalenie, czy posiadacz pozwolenia nie naruszył:

1) przepisów dotyczących uproszczeń wstosowaniu przepisów prawa celnego;

2) przepisów związanych zprzywozem, przewozem lub wywozem towarów;

3) warunków określonych wpozwoleniu;

4) warunków niezbędnych do udzielenia pozwolenia.

2. Kontrola, októrej mowa wust.1, jest wykonywana wszczególności przez weryfikację prowadzonej przez podmiot podlegający kontroli dokumentacji lub przez porównanie stanu towaru zdokumentacją. §13. Wtrakcie kontroli funkcjonariusz zabezpiecza zgromadzone dowody przez:

1) przechowanie ich upodmiotu podlegającego kontroli woddzielnym, zamkniętym pomieszczeniu, na które zostały nałożone zamknięcia urzędowe;

Z miany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr120, poz.690, Nr171, poz.1016, Nr205, poz.1208, Nr232, poz.1378 iNr291, poz.1707 oraz z 2012 r. poz. 1342 i 1456.

4) Z miany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2004r. Nr273, poz.2703, z2008r. Nr209, poz.1320 iNr215, poz.1355, z2009r. Nr168, poz.1323, z2010r. Nr106, poz.673, z2011r. Nr106, poz.622 i Nr 254, poz. 1529 oraz z2012r. poz.908, 1116 i1529.

5) W brzmieniu ustalonym przez §1 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 27 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych zprzywozem iwywozem towarów (Dz.U. z2012r. poz.21), które weszło wżycie zdniem 24 stycznia 2012r.

3)

Dziennik Ustaw –5– Poz. 176

2) nałożenie zamknięć urzędowych ioddanie za pokwitowaniem na przechowanie podmiotowi podlegającemu kontroli;

3) odebranie ich za pokwitowaniem. Rozdział4 Wykonywanie kontroli w miejscach innych niż urząd celny albo miejsce wyznaczone lub uznane przez organ celny oraz innych niż siedziba, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej oraz miejsce zamieszkania podmiotu podlegającego kontroli §14.1. Przystępując do kontroli, funkcjonariusz podaje podmiotowi podlegającemu kontroli stopień służbowy, imię inazwisko oraz informuje ocelu kontroli.

2. Legitymację służbową, wprzypadkach októrych mowa wart.36 ust.2 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009r. oSłużbie Celnej, zwanej dalej „ustawą”, okazuje się w sposób umożliwiający odczytanie i odnotowanie danych funkcjonariusza, wszczególności jego stopnia, imienia inazwiska oraz nazwy organu, który wydał ten dokument.

3. Wprzypadku gdy wwyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości, funkcjonariusz poucza podmiot podlegający kontroli oprawie złożenia wniosku osporządzenie protokołu zwykonanych czynności. §15. Wramach kontroli określonych wniniejszym rozdziale czynności kontrolne są wykonywane wmiejscach, wktórych są zapewnione warunki do przeprowadzenia kontroli. Rozdział5 Wykonywanie kontroli stosowania procedur celnych §16.1. Kontrola stosowania procedury dopuszczenia do swobodnego obrotu jest wykonywana przez sprawdzenie przestrzegania obowiązujących wtym zakresie warunków określonych przepisami prawa celnego.

2. Kontrole przeprowadza się wszczególności wprzypadku, gdy towar został zwolniony znależności przywozowych ze względu na przeznaczenie lub cel przywozu albo pod warunkiem nieodstępowania towaru, atakże, gdy ze względu na przeznaczenie towarów zostały zastosowane obniżone lub preferencyjne stawki celne albo inne środki taryfowe.

3. Kontrola dopuszczenia do swobodnego obrotu towarów z zastosowaniem zerowej lub obniżonej stawki celnej ze względu na ich przeznaczenie jest wykonywana przez sprawdzenie, czy podmiot podlegający kontroli prowadzi działalność zgodnie zprzepisami prawa celnego, wtym:

1) towary nie zostały usunięte spod dozoru celnego przed otrzymaniem określonego wpozwoleniu przeznaczenia;

2) towary zostały użyte wcelach określonych do zastosowania obniżonej lub zerowej stawki celnej;

3) przestrzega wyznaczonych terminów, wktórych towary dopuszczone do swobodnego obrotu zzastosowaniem zerowej lub obniżonej stawki celnej ze względu na ich przeznaczenie powinny otrzymać określone dla nich przeznaczenie;

4) przestrzega warunków niezbędnych do udzielenia pozwolenia oraz warunków określonych wpozwoleniu;

5) przestrzega procedury obiegu karty kontrolnej T5, októrej mowa wart.912a–912g rozporządzenia wykonawczego. §17. Kontrola stosowania procedury tranzytu jest wykonywana wszczególności przez sprawdzenie:

1) dokumentów wymaganych na podstawie przepisów prawa;

2) zamknięć urzędowych;

3) przestrzegania terminu dostarczenia towarów idokumentów do urzędu przeznaczenia;

4) komunikatów przesyłanych w Nowym Skomputeryzowanym Systemie Tranzytowym (NCTS), w tym terminów ich przesyłania;

5) zgodności stanu faktycznego przewożonego towaru zdanymi zawartymi wzgłoszeniu celnym oraz wdołączonych dokumentach. §18.1. Kontrola stosowania procedury składu celnego jest wykonywana przez sprawdzenie, czy podmiot podlegający kontroli prowadzi działalność zgodnie zprzepisami prawa celnego iudzielonym pozwoleniem, wtym czy:

1) towary, podczas ich pozostawania wskładzie celnym, nie zostały usunięte spod dozoru celnego;

Dziennik Ustaw –6– Poz. 176

2) spełnia obowiązki wynikające ze składowania towarów objętych procedurą składu celnego;

3) przestrzega warunków niezbędnych do udzielenia pozwolenia oraz warunków określonych wpozwoleniu;

4) towary są poddawane zwyczajowym czynnościom, zgodnie zwarunkami określonymi wpozwoleniu;

5) towary są czasowo wyprowadzane ze składu celnego, zgodnie zwarunkami określonymi wpozwoleniu.

2. Kontrola, októrej mowa wust.1, jest wykonywana wszczególności przez sprawdzenie faktycznego stanu składowanych towarów ze stanem wynikającym zdokumentów celnych, ewidencji towarowych lub wykazu towarów przedkładanego na podstawie art.529 rozporządzenia wykonawczego oraz weryfikacji dokumentacji wzakresie niezbędnym do stwierdzenia przestrzegania warunków, októrych mowa wust.1 pkt3. §19.

1. Kontrola stosowania procedury uszlachetniania czynnego jest wykonywana przez sprawdzenie, czy podmiot podlegający kontroli prowadzi działalność zgodnie zprzepisami prawa celnego, wtym czy:

1) przestrzega terminu, wktórym produkty kompensacyjne powinny zostać wywiezione, powrotnie wywiezione lub otrzymać inne przeznaczenie celne;

2) przestrzega terminu na złożenie rozliczenia procedury oraz wymogów, które rozliczenie takie musi spełniać;

3) warunki określone dla towarów ekwiwalentnych są spełnione;

4) przestrzegane są warunki niezbędne do udzielenia pozwolenia oraz warunki określone wpozwoleniu.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest wykonywana w szczególności przez weryfikację dokumentacji posiadanej przez podmiot podlegający kontroli, wzakresie niezbędnym do stwierdzenia przestrzegania warunków, októrych mowa wust.1, oraz może być wykonywana przez oględziny towaru lub miejsca, wktórym są wykonywane czynności wramach procedury uszlachetniania czynnego, lub przez wykonanie czynności, októrej mowa wart.32 ust.1 pkt10 ustawy. § 20.

1. Kontrola stosowania procedury przetwarzania pod kontrolą celną jest wykonywana przez sprawdzenie, czy podmiot podlegający kontroli prowadzi działalność zgodnie zprzepisami prawa celnego, wtym czy przestrzega:

1) terminu, wktórym produkty przetworzone powinny zostać dopuszczone do obrotu;

2) terminu do złożenia rozliczenia procedury oraz wymogów, które rozliczenia takie powinny spełniać;

3) warunków niezbędnych do udzielenia pozwolenia oraz warunków określonych wpozwoleniu.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest wykonywana w szczególności przez weryfikację dokumentacji posiadanej przez podmiot podlegający kontroli w zakresie niezbędnym do stwierdzenia przestrzegania wymogów, o których mowa wust.1, oraz może być wykonywana przez oględziny towarów lub miejsca, wktórym są wykonywane czynności wramach kontrolowanej procedury, lub przez wykonanie czynności, októrej mowa wart.32 ust.1 pkt10 ustawy. §21.

1. Kontrola stosowania procedury odprawy czasowej jest wykonywana przez sprawdzenie, czy podmiot podlegający kontroli prowadzi działalność zgodnie zprzepisami prawa celnego, wtym czy:

1) wykorzystuje towar objęty procedurą odprawy czasowej zgodnie zprzepisami prawa celnego;

2) przestrzega wyznaczonych terminów, wtym terminu, wktórym towary przywożone powinny zostać powrotnie wywiezione lub otrzymać nowe przeznaczenie celne;

3) przestrzega warunków niezbędnych do udzielenia pozwolenia oraz warunków określonych wpozwoleniu.

2. Kontrola, októrej mowa wust.1, jest wykonywana wszczególności przez weryfikację posiadanej przez podmiot kontrolowany dokumentacji oraz może być wykonywana przez oględziny towaru, jak również miejsc, wktórych jest on wykorzystywany. § 22.

1. Kontrola stosowania procedury uszlachetniania biernego jest wykonywana przez sprawdzenie, czy podmiot podlegający kontroli prowadzi działalność zgodnie zprzepisami prawa celnego, wtym czy:

1) przestrzega terminu, wktórym produkty kompensacyjne powinny zostać powrotnie przywiezione;

2) prawidłowo zastosował przepisy dotyczące całkowitego lub częściowego zwolnienia znależności przywozowych;

Dziennik Ustaw –7– Poz. 176

3) warunki określone dla produktów zamiennych zostały spełnione;

4) przestrzega warunków niezbędnych do udzielenia pozwolenia oraz warunków określonych wpozwoleniu.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest wykonywana w szczególności przez weryfikację dokumentacji posiadanej przez podmiot podlegający kontroli oraz może polegać na oględzinach irewizji towaru. §23.

1. Kontrola stosowania procedury wywozu jest wykonywana przez sprawdzenie, czy podmiot podlegający kontroli przestrzega określonych przepisami prawa warunków stosowania tej procedury. 2.Kontrola, októrej mowa wust.1, jest wykonywana wszczególności przez weryfikację:

1) komunikatów przesyłanych wSystemie Kontroli Eksportu (ECS), wtym terminów ich przesyłania;

2) zgodności stanu faktycznie wywożonego towaru zdanymi zawartymi wzgłoszeniu celnym oraz wdokumentach stanowiących załączniki do zgłoszenia celnego. Rozdział6 Wykonywanie kontroli działalności składów celnych, działalności prowadzonej w wolnym obszarze celnym i składzie wolnocłowym §24.1. Kontrola działalności składu celnego jest wykonywana przez sprawdzenie zgodności prowadzenia tej działalności zprzepisami prawa celnego iudzielonym pozwoleniem, wtym ustalenie, czy:

1) stan pomieszczeń oraz wyposażenie składu celnego zapewniają odpowiednie warunki składowania towarów, umożliwiają prowadzenie kontroli igwarantują pozostawanie towarów pod dozorem celnym;

2) towary są składowane zgodnie zustalonymi warunkami, azwłaszcza czy przestrzegane są wyznaczone terminy składowania;

3) ewidencja towarowa jest prowadzona zgodnie zprzepisami prawa celnego oraz warunkami określonymi przez organ Służby Celnej;

4) operacje dotyczące: a) składowania towarów wspólnotowych nieobjętych procedurą składu celnego, b) poddania towarów niewspólnotowych wpomieszczeniach składu celnego procesom uszlachetniania pod procedurą uszlachetniania czynnego, c) poddania towarów niewspólnotowych wpomieszczeniach składu celnego procesom przetwarzania pod kontrolą celną – nie ograniczają możliwości sprawowania dozoru celnego;

5) objęcie towarów procedurą składu celnego bez ich przedstawienia organom Służby Celnej lub dopuszczenie do obrotu towarów uprzednio objętych procedurą składu celnego bez przedstawiania ich organom Służby Celnej następuje zgodnie zwarunkami określonymi wpozwoleniu;

6) ilość towarów znajdujących się wskładzie celnym jest zgodna zilością wykazaną wewidencji towarowej oraz wdokumentach celnych;

7) usunięte zostały uchybienia stwierdzone wwyniku wcześniejszej kontroli składu celnego. 2.Wuzasadnionych przypadkach organ Służby Celnej może zakazać wprowadzania towarów do składu celnego lub wyprowadzania towarów ze składu celnego na okres niezbędny do przeprowadzenia czynności kontrolnych wskładzie celnym. §

25. Kontrola działalności prowadzonej w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym jest wykonywana przez sprawdzenie zgodności prowadzenia tej działalności zprawem celnym idecyzją organu Służby Celnej, wtym sprawdzenie, czy:

1) działalność gospodarcza w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym prowadzona jest przez operatorów zgodnie zzakresem iwarunkami ustalonymi wdecyzji wydanej przez organ Służby Celnej;

2) stan towarów, którym nadano przeznaczenie wolny obszar celny, istan towarów objętych wwolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym dopuszczalnymi procedurami celnymi jest zgodny zdokumentami celnymi oraz zapisami wewidencji towarowej;

Dziennik Ustaw –8– Poz. 176

3) ewidencje towarowe są prowadzone zgodnie zzasadami określonymi przez organ Służby Celnej;

4) spełnione są wymogi, od których przepisy prawa celnego uzależniają udzielenie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej wwolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym;

5) przestrzegane są terminy pozostawania towarów wwolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym, jeżeli terminy takie zostały wyznaczone. §26.Kontrola działalności prowadzonej przez zarządzającego wolnym obszarem celnym lub składem wolnocłowym jest wykonywana przez sprawdzenie, czy zarządzający wolnym obszarem celnym lub składem wolnocłowym prowadzi działalność zgodnie zwarunkami określonymi przez organ Służby Celnej, wtym czy:

1) granice wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego są zgodne zprzepisami wydanymi na podstawie art.27 ust.2 ustawy zdnia 19 marca 2004r. – Prawo celne;

2) granice oraz miejsca wejścia iwyjścia do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego zapewniają możliwość skutecznego sprawowania dozoru celnego izapobiegają nieprawidłowemu wyprowadzaniu towarów ztego obszaru;

3) spełnione są wymogi, od których przepisy prawa celnego uzależniają ustanowienie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego;

4) prace budowlane imodernizacyjne na terenie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego są realizowane zgodnie zzasadami określonymi wprzepisach prawa celnego. Rozdział7 Wykonywanie kontroli wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej §27.

1. Kontrola przystosowania zakładów produkcyjnych do rejestrowania istosowania receptur zarejestrowanych we właściwej agencji płatniczej, ustanowionej zgodnie zart.3 ustawy zdnia 30 lipca 2003r. ouruchamianiu środków pochodzących zSekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji iGwarancji Rolnej, jest wykonywana przez przeprowadzenie czynności kontrolnych, które pozwolą na ustalenie, czy:

1) zakład prowadzi działalność wzakresie produkcji produktów przetworzonych;

2) surowce wykorzystywane do wytwarzania produktów przetworzonych iwywożonych wcelu uzyskania refundacji wywozowej są przechowywane oddzielnie od innych surowców lub zapewnione są warunki do prawidłowego lokalizowania iidentyfikowania surowców na podstawie dokumentacji handlowej, produkcyjnej lub magazynowej;

3) producent posiada warunki do prowadzenia wzakładzie produkcyjnym stałej ewidencji surowców, zwyszczególnieniem ich pochodzenia, używanych półproduktów, produktów ubocznych, strat oraz gotowych produktów lub produktów przetworzonych, jak również dokumentacji handlowej dotyczącej wszystkich zgłoszonych izarejestrowanych receptur;

4) producent posiada warunki do archiwizowania dokumentacji produkcyjnej, handlowej i magazynowej w porządku chronologicznym.

2. Kontrola, októrej mowa wust.1, jest przeprowadzana na wniosek agencji płatniczej. 3.Dokumentacja handlowa oznacza dokumenty określone wart.1 ust.3 lit.arozporządzenia nr485/2008. §28.

1. Kontrola stosowania receptur, októrych mowa w§27 ust.1, oraz kontrola prawidłowości deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych zrefundacją wywozową jest wykonywana przez ustalenie, czy:

1) spełnione są warunki, októrych mowa w§27 ust.1;

2) receptura stosowana przez producenta jest zgodna zrecepturą zarejestrowaną przez agencję płatniczą.

2. Kontrola, októrej mowa wust.1, jest przeprowadzana na wniosek agencji płatniczej oraz wszczególnie uzasadnionych przypadkach zurzędu. §29.

1. Kontrola działalności zakładów produkcyjnych iprzetwórczych wzakresie prawidłowości deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych zwnioskiem orefundację wywozową jest wykonywana przez ustalenie, czy zużycie produktów rolnych wcelu wytworzenia towarów wywożonych zwnioskiem orefundację jest zgodne zdeklaracją eksportera.

Dziennik Ustaw –9– Poz. 176

2. Kontrola, októrej mowa wust.1, jest przeprowadzana na wniosek agencji płatniczej oraz wszczególnie uzasadnionych przypadkach również zurzędu. §

30. Kontrola stosowania procedury planowej jest wykonywana przez ustalenie, czy podmiot podlegający kontroli spełnia warunki określone przepisami prawa iokreślone wpozwoleniu, wtym czy:

1) stan faktycznego wywożonego towaru jest zgodny zdanymi zawartymi wdokumentach, na podstawie których następuje jego dostawa;

2) dane zawarte wzgłoszeniu celnym iwniosku orefundację wywozową są zgodne zdanymi zawartymi wrejestrze oraz dokumentacji iewidencjach księgowych. §31. Kontrola magazynów żywnościowych jest wykonywana wszczególności przez ustalenie, czy:

1) są przestrzegane warunki określone wpozwoleniu;

2) towar wprowadzony do magazynu nie został usunięty spod dozoru celnego;

3) ilość, wartość, tożsamość oraz stan towaru złożonego wmagazynie są zgodne zodpowiednią dokumentacją;

4) rejestry magazynowe są prowadzone prawidłowo;

5) towar wyprowadzany zmagazynu dostarczany jest zgodnie zprzeznaczeniem do miejsc wskazanych wart.37 ust.1 rozporządzenia Komisji (WE) nr612/2009 zdnia 7 lipca 2009r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (Dz.Urz. UE L 186 z17.07.2009, str. 1, zpóźn. zm.);

6) przestrzegane są terminy przechowywania towarów wmagazynie. §32. Kontrola podmiotu wnioskującego oudzielenie pozwolenia na prowadzenie składu celnego, wktórym składowane będą towary na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr1741/2006 zdnia 24 listopada 2006r. ustanawiającego warunki przyznawania refundacji wywozowych do wołowiny bez kości zdorosłego bydła płci męskiej, objętej procedurą składu celnego przed wywozem (Dz.Urz. UE L 329 z25.11.2006, str. 7, zpóźn. zm.), jest wykonywana przez ustalenie, czy wnioskodawca spełnia określone przepisami prawa warunki do udzielenia pozwolenia oraz warunki związane zprowadzeniem przez wnioskodawcę komputerowej bazy danych produktów objętych procedurą składu celnego. §33.

1. Do kontroli składu celnego, wktórym składowana jest przed wywozem, wołowina bez kości zdorosłego bydła płci męskiej, §24 stosuje się odpowiednio.

2. Organ Służby Celnej przeprowadza rocznie co najmniej dwie kontrole dotyczące stosowania procedury składowania. Obejmują one co najmniej 5% ogólnych ilości produktów składowanych wdniu rozpoczęcia kontroli.

3. Funkcjonariusz sprawdza wszczególności stan rzeczywisty zdanymi zawartymi wkomputerowej bazie danych. §34. Kontrola miejsca przeznaczonego do wykorzystania cielęciny iwołowiny do produkcji konserw kwalifikujących się do refundacji na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr1731/2006 zdnia 23 listopada 2006r. wsprawie szczególnych zasad stosowania refundacji wywozowych wodniesieniu do niektórych konserw zwołowiny icielęciny (Dz.Urz. UE L 325 z24.11.2006, str. 12, zpóźn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr1731/2006”, jest wykonywana przez ustalenie, czy:

1) osoba, która dokonuje przetwarzania, prowadzi działalność zgodnie zzasadami wskazanymi wprzepisach prawa celnego;

2) mięso przeznaczone do produkcji konserw jest przechowywane woddzielnych pomieszczeniach wsposób wskazany wart.3 ust.1 akapit 3 rozporządzenia nr1731/2006 inie zostało usunięte spod dozoru celnego;

3) kwalifikujące się do refundacji konserwy produkowane są zmięsa objętego deklaracją objęcia kontrolą celną, októrej mowa wart.3 ust.1 rozporządzenia nr1731/2006;

4) kwalifikujące się do refundacji konserwy produkowane są zuwzględnieniem zasad wskazanych wart.3 ust.6 oraz wart.4 rozporządzenia nr1731/2006 inie zostały usunięte spod dozoru celnego;

5) prowadzony jest oddzielny rejestr przyjmowanej wołowiny icielęciny przeznaczonej do produkcji konserw, który jest aktualizowany wodniesieniu do każdej partii produkcyjnej. §35.

1. Kontrola prawidłowości wypłaty refundacji wywozowych przyznawanych wprzypadku wywozu produktów rolnych do państw trzecich, realizowanych wramach finansowania wspólnej polityki rolnej, ma na celu ustalenie, czy transakcje stanowiące część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji rzeczywiście zostały przeprowadzone iwykonane prawidłowo.

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 176

2. Kontrola, októrej mowa wust.1, polega wszczególności na kontroli dokumentów handlowych przedsiębiorców otrzymujących płatności, odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG).

3. Kontrola, októrej mowa wust.1, może polegać na sprawdzeniu warunków dotyczących:

1) cech produktu wodniesieniu do nomenklatury taryfowej CN;

2) cech produktu wodniesieniu do nomenklatury eksportowej ERN;

3) pochodzenia produktu;

4) jakości handlowej produktu;

5) ilości produktu;

6) dokonania formalności celnych wywozowych;

7) statusu celnego produktu;

8) dokonania formalności przywozowych wkraju przeznaczenia wprzypadku zróżnicowanych stawek refundacji eksportowych;

9) składu produktu wprzypadku towarów przetworzonych;

10) terminowego wywozu wstanie niezmienionym;

11) innych szczególnych kryteriów wynikających zprzepisów prawa. Rozdział8 Przepisy końcowe §36. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia6).7)

6) 7)

Rozporządzenie zostało ogłoszone wdniu 2 lutego 2011r. N iniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2004 r. w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej (Dz. U. Nr 255, poz. 2559 oraz z 2007 r. Nr 234, poz. 1719).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 176 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.