Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 178 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzonego w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-06
Data wydania:2012-12-12
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 178 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 6 lutego 2013 r. Poz. 178

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE zdnia 12 grudnia 2012r. wsprawie mocy obowiązującej Porozumienia europejskiego wsprawie osób uczestniczących wpostępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzonego wStrasburgu dnia 5 marca 1996r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy zdnia 25 maja 2012r. oratyfikacji Porozumienia europejskiego wsprawie osób uczestniczących wpostępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzonego w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r. (Dz. U. poz. 802) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 12 listopada 2012 r. ratyfikował wyżej wymienione porozumienie. Zgodnie zart.8 ust.1 porozumienia weszło ono wżycie dnia 1 stycznia 1999r. Zgodnie zart.8 ust.2 porozumienia wstosunku do Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi ono wżycie dnia 1 lutego 2013r. Wchwili podpisania porozumienia Rzeczpospolita Polska złożyła następujące zastrzeżenia oraz deklarację, które zostały potwierdzone podczas złożenia dokumentu ratyfikacyjnego: Zastrzeżenia: „Rzeczpospolita Polska zastrzega, że przyjmuje interpretację art. 3 ust. 2 (c) Porozumienia europejskiego, zgodnie z którą postanowienia te nie będą miały zastosowania w okresie 14 dni od dnia rzeczywistego pozbawienia wolności wpostępowaniu przygotowawczym.” „Rzeczpospolita Polska zastrzega, że przyjmuje interpretację art. 4 ust. 1 (a) Porozumienia europejskiego, zgodnie zktórą postanowienia te nie będą miały zastosowania do osób pozbawionych wolności, osób umieszczonych wszpitalu psychiatrycznym na mocy orzeczenia sądu oraz osób umieszczonych wstrzeżonym ośrodku dla cudzoziemców lub wareszcie wcelu wydalenia. Wzwiązku ze stosowaniem art.4 ust.1 cudzoziemcy wymienieni wart.1 ust.1 Porozumienia muszą posiadać dokument podróży zezwalający na wjazd do Polski, awrazie konieczności – uzyskać wizę. Wizy te będą wydawane wnajkrótszym zmożliwych terminów przez konsulów Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie zart.4 ust.1 (b) Porozumienia.” Deklaracja: „Rzeczpospolita Polska deklaruje, że postanowienia art.4 ust.2 (a) Porozumienia europejskiego nie mają zastosowania wstosunku do obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.” Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje: 1) wstosunku do następujących państw porozumienie weszło wżycie wpodanych niżej datach: Republika Albanii Księstwo Andory Republika Austrii 1 kwietnia 2003r. 1 stycznia 1999r. 1 marca 2001r.

Dziennik Ustaw Królestwo Belgii Republika Bułgarii Republika Chorwacji Republika Cypryjska Republika Czeska Królestwo Danii Republika Estońska Republika Finlandii Republika Francuska Republika Grecka Gruzja Królestwo Hiszpanii Irlandia Republika Islandii Księstwo Liechtensteinu Republika Litewska Wielkie Księstwo Luksemburga Republika Łotewska Republika Mołdawii Księstwo Monako Królestwo Niderlandów1) Republika Federalna Niemiec Królestwo Norwegii Rumunia Republika Słowacka Republika Słowenii Konfederacja Szwajcarska Królestwo Szwecji Republika Turcji Ukraina Węgry Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii iIrlandii Północnej2) Republika Włoska –2– Poz. 178 1 sierpnia 2000r. 1 lipca 2001r. 1 lutego 2000r. 1 kwietnia 2000r. 1 stycznia 1999r. 1 stycznia 1999r. 1 marca 2012r. 1 lutego 1999r. 1 stycznia 1999r. 1 kwietnia 2005r. 1 lipca 2001r. 1 marca 2001r. 1 lipca 1999r. 1 stycznia 1999r. 1 marca 1999r. 1 kwietnia 2003r. 1 maja 1999r. 1 września 2006r. 1 stycznia 2002r. 1 maja 2007r. 1 stycznia 1999r. 1 listopada 2001r. 1 lutego 2002r. 1 czerwca 1999r. 1 lipca 2003r. 1 stycznia 2002r. 1 stycznia 1999r. 1 stycznia 1999r. 1 grudnia 2004r. 1 stycznia 2005r. 1 stycznia 1999r. 1 stycznia 2002r. 1 stycznia 1999r.

1) 2)

Królestwo Niderlandów przyjęło wyżej wymienione porozumienie dla Królestwa wEuropie, Antyli Niderlandzkich iAruby. Notą zdnia 1 października 2003r. Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii iIrlandii Północnej oświadczył, że ratyfikacja porozumienia rozszerza się na Wyspę Man, za której stosunki międzynarodowe Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii iIrlandii Północnej jest odpowiedzialne.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 178

2) wchwili podpisania bez zastrzeżenia ratyfikacji oraz wmomencie składania dokumentu ratyfikacyjnego wymienione poniżej państwa złożyły następujące deklaracje izastrzeżenia: Republika Bułgarii Deklaracja: „Republika Bułgarii oświadcza, że postanowienia art.4 ust.2 (a) Porozumienia nie będą miały zastosowania do obywateli Republiki Bułgarii.” Declaration: “The Republic of Bulgaria declares that the provisions of Article 4, paragraph 2 (a), of the Agreement will not apply to its own nationals.” Republika Chorwacji Deklaracja: „Wzwiązku zart.4 ust.2 (b) Porozumienia europejskiego wsprawie osób uczestniczących wpostępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka Republika Chorwacji oświadcza, że postanowienia art.4 ust.2 (a) nie będą miały zastosowania do obywateli Republiki Chorwacji.” Declaration: “Pursuant to Article 4, paragraph 2, sub-paragraph (b) of the European Agreement Relating to Persons Participating in Proceedings of the European Court of Human Rights, the Republic of Croatia declares that provision of Article 4, paragraph2, sub-paragraph (a) will not apply to Croatian nationals.” Republika Czeska Deklaracja: „Rząd Republiki Czeskiej oświadcza, że postanowienia art. 4 ust. 2 (a) Porozumienia nie będą miały zastosowania wstosunku do obywateli Republiki Czeskiej.” Declaration: “The Government of the Czech Republic declares that the provisions of Article 4, paragraph 2(a), of the Agreement shall not apply in respect of citizens of the Czech Republic.” Republika Estońska Deklaracje: „Republika Estońska deklaruje, że przyjmuje interpretację art.4 ust.1 (a) Konwencji, zgodnie zktórą przepisy te wRepublice Estońskiej nie mają zastosowania do osób pozbawionych wolności wtoku postępowań przedsądowych isądowych, osób odbywających karę pozbawienia wolności na podstawie wdrożonego do wykonania wyroku sądowego, osób umieszczonych wszpitalu psychiatrycznym na mocy orzeczenia sądowego oraz osób przebywających wośrodku dla osób podlegających wydaleniu bądź wpolicyjnym areszcie wcelu wydalenia na podstawie orzeczenia sądu.” „Stosownie do treści art.4 ust.2 (b) Republika Estońska oświadcza, że zapisy art.4 ust.2 (a) nie będą miały zastosowania wstosunku do jej obywateli bądź osób stale zamieszkujących wRepublice Estońskiej.”

Dziennik Ustaw Declarations: “The Republic of Estonia declares that it interprets Article 4, paragraph 1(a), of the Convention, as not applying in the Republic of Estonia to persons detained in the course of pre-trial proceedings and court proceedings, persons serving aprison sentence upon an enforced court judgment, persons placed in apsychiatric hospital upon acourt ruling and persons placed in the expulsion centre or police detention house for the purpose of expulsion upon acourt ruling.” “Pursuant to Article 4, paragraph 2 (b), the Republic of Estonia declares that paragraph 2 (a) of Article 4 shall not apply to its own nationals or to the permanent residents of the Republic of Estonia.” Republika Francuska Deklaracje: „Wmomencie ratyfikacji Porozumienia Republika Francuska oświadcza, że przyjmuje interpretację art.4 ust.1 (a), zgodnie zktórą postanowienia te nie mają zastosowania do osób pozbawionych wolności. Wzwiązku ze stosowaniem art.4 ust.1 cudzoziemcy wymienieni wart.1 ust.1 Porozumienia muszą posiadać dokument podróży zezwalający na wjazd do Republiki Francuskiej, awrazie konieczności – uzyskać wizę. Cudzoziemiec wydalony zRepubliki Francuskiej musi uzyskać dodatkowo wizę zwaną „wizą specjalną”. Wizy te będą wydawane wnajkrótszym z możliwych terminów przez właściwych przedstawicieli konsularnych Republiki Francuskiej, zgodnie z art. 4 ust.1 (b) Porozumienia.” „Republika Francuska oświadcza, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 4 przyjmuje interpretację art. 4 ust.2 (a), zgodnie zktórą postanowienia te nie mają zastosowania na terytorium Republiki Francuskiej do osób zamieszkujących stale na jej terytorium.” Declarations: “At the time of ratification of the Agreement, the French Republic declares that it interprets paragraph1a of Article 4 as not applying to detained persons. In respect of the application of paragraph 1 of Article 4, the foreign nationals referred to in paragraph 1 of Article 1 of the Agreement, must be in possession of the circulation documents required for entry into France and obtain, if appropriate, the necessary visa. Avisa known as a“special visa” must additionally be obtained by foreigners expelled from French territory. Those visas will be issued within the briefest period by the competent French consular representatives, subject to the provisions of paragraph 1b of Article 4 of the Agreement.” “The French Republic declares that, with regard to the terms of paragraph 4 of Article4, it interprets paragraph 2a of that article as not applying on French territory to persons ordinarily resident in France.” Republika Grecka Deklaracja: „Rząd Republiki Greckiej oświadcza, że zastrzega sobie prawo niestosowania postanowień art.4 ust.2 (a) Porozumienia wobec własnych obywateli.” Declaration: “The Government of Greece declares that it reserves the right not to apply the provisions of Article 4, paragraph 2 (a) of the Agreement to its own nationals.” –4– Poz. 178

Dziennik Ustaw –5– Gruzja Deklaracja: „Zgodnie z art. 4 ust. 2 (b) Porozumienia europejskiego Rząd Gruzji oświadcza, że postanowienia art. 4 ust. 2 (a) Porozumienia nie będą miały zastosowania do obywateli Gruzji.” Declaration: “In accordance with Article 4, paragraph 2 (b), of the European Agreement, the Government of Georgia declares that the provisions of Article 4, paragraph 2 (a), will not apply to the citizens of Georgia.” Królestwo Hiszpanii Deklaracja: „Zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 2 (b) Porozumienia Królestwo Hiszpanii oświadcza, że postanowienia art. 4 ust.2 (a) Porozumienia nie będą miały zastosowania do jego obywateli.” Declaration: “In accordance with the provisions of Article 4, paragraph 2b, of the Agreement, the Kingdom of Spain declares that the provisions of Article 4, paragraph 2 (a), of the Agreement will not apply to its own nationals.” Księstwo Liechtensteinu Deklaracja: „Księstwo Liechtensteinu oświadcza, że postanowienia art.4 ust.2 (a) Porozumienia nie będą miały zastosowania do obywateli Księstwa Liechtensteinu.” Declaration: “The Principality of Liechtenstein declares that the provisions of Article 4, paragraph 2(a), of the Agreement will not apply to nationals of Liechtenstein.” Republika Łotewska Deklaracje: „Republika Łotewska oświadcza, że postanowienia art.4 ust.1 (a) Porozumienia europejskiego wsprawie osób uczestniczących wpostępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka nie będą miały zastosowania wstosunku do osób przebywających wjednostkach penitencjarnych bądź winnych miejscach pozbawienia wolności osobistej wrozumieniu wynikającym zorzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.” „W związku z art. 4 ust. 2 (b) Porozumienia europejskiego Republika Łotewska oświadcza, że postanowienia art. 4 ust.2 (a) nie będą miały zastosowania do jej obywateli, osób niebędących obywatelami Republiki Łotewskiej iapatrydów stale zamieszkujących na jej terytorium.” Poz. 178

Dziennik Ustaw Declarations: “The Republic of Latvia declares that the provisions of paragraph 1 (a) of Article 4 of the European Agreement relating to persons participating in proceedings of the European Court of Human Rights shall not apply to persons who are in places of detention, or in other places of deprivation of personal liberty pursuant to the case-law of the European Court of Human Rights.” “Pursuant to Article 4, paragraph 2 (b) of the European Agreement, the Republic of Latvia declares that the provisions of paragraph 2 (a) of Article 4 shall not apply to its own citizens, non-citizens of the Republic of Latvia and to the stateless persons permanently residing therein.” Republika Mołdawii Deklaracje: „Na podstawie art.4 ust.2 (b) Republika Mołdawii oświadcza, że postanowienia art.4 ust.2 (a) nie mają zastosowania do jej obywateli.” „Republika Mołdawii oświadcza, że Porozumienie europejskie nie obejmuje terytoriów będących obecnie pod kontrolą lokalnych władz samozwańczej Republiki Naddniestrzańskiej, do momentu osiągnięcia ostatecznego porozumienia wsprawie konfliktu wtym regionie.” Zastrzeżenie: „Republika Mołdawii zastrzega sobie prawo niestosowania postanowień art.4 ust.1 (a) wstosunku do osób pozbawionych wolności.” Declarations: “On the basis of Article 4, paragraph 2 (b), the Republic of Moldova declares that the provisions of Article 4, paragraph2 (a), are not applied to its nationals.” “The Republic of Moldova declares that the European Agreement shall not apply to the territory actually controlled by the local authorities of the self-proclaimed Trans-Dniester Republic until the final settlement of the conflict in this region.” Reservation: “The Republic of Moldova reserves the right not to apply the provisions of Article 4, paragraph 1 (a) to detained persons.” Księstwo Monako Deklaracja: „Księstwo Monako oświadcza, że przyjmuje interpretację art.4 ust.1 (a) Porozumienia, zgodnie zktórą postanowienia te nie mają zastosowania do osób pozbawionych wolności.” Declaration: “The Principality of Monaco declares that it interprets Article 4, paragraph 1a, of the Agreement as not applying to detained persons.” –6– Poz. 178

Dziennik Ustaw –7– Republika Słowacka Deklaracja: „Republika Słowacka oświadcza, że postanowienia art.4 ust.2 (a) Porozumienia nie będą miały zastosowania do obywateli Republiki Słowackiej.” Declaration: “The Slovak Republic declares that the provisions of Article 4, paragraph 2 (a), of the Agreement shall not apply in respect of citizens of the Slovak Republic.” Konfederacja Szwajcarska Deklaracja: „Postanowienia art.4 ust.2(a) Porozumienia nie będą miały zastosowania do obywateli Konfederacji Szwajcarskiej oskarżonych lub pozbawionych wolności na jej terytorium wzwiązku zpopełnieniem ciężkiego przestępstwa przeciwko państwu, bezpieczeństwu narodowemu lub zdolnościom obronnym kraju.” Declaration: “The Provisions of paragraph2, letter (a), of Article4, of the Agreement shall not apply to Swiss citizens prosecuted or detained in Switzerland for agrave crime against the State, national defence or the defence capability of the country.” Republika Turcji Deklaracja: „Republika Turcji oświadcza, że postanowienia art.4 ust.2 (a) Porozumienia nie będą miały zastosowania do jej obywateli. Wzwiązku ze stosowaniem art.4 ust.1 cudzoziemcy, októrych mowa wart.1 ust.1 Porozumienia, muszą posiadać dokument podróży wymagany przy wjeździe na terytorium Republiki Turcji i,oile jest to konieczne, posiadać niezbędną wizę. Wizy będą wydawane niezwłocznie przez upoważnionych przedstawicieli konsularnych Republiki Turcji, zgodnie zzapisami art.4 ust.1 (b) Porozumienia.” Declaration: “The Republic of Turkey declares that the provisions of Article 4, paragraph 2 (a), of the Agreement will not apply to its own nationals. In respect of the application of paragraph 1 of Article 4, the foreign nationals referred to in paragraph 1 of Article 1 of the Agreement, must be in possession of the circulation documents required for entry into Turkey and obtain, if appropriate, the necessary visa. Those visas will be issued in due time by the competent Turkish consular representatives, subject to the provisions of paragraph 1b of Article 4 of the Agreement.” Węgry Deklaracja: „Republika Węgierska niniejszym oświadcza, że wzwiązku zart.4 ust.2 (b) Porozumienia europejskiego wsprawie osób uczestniczących wpostępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzonego wStrasburgu dnia 5 marca 1996r., zastrzega sobie prawo niestosowania postanowień art.4 ust.2 (a) do własnych obywateli.” Poz. 178

Dziennik Ustaw Declaration: “The Republic of Hungary hereby declares that, in accordance with Article4, paragraph2, subparagraphb, of the European Agreement Relating to Persons Participating in Proceedings of the European Court of Human Rights, done at Strasbourg on 5March1996, it reserves the right not to apply the provisions of paragraph2, subparagrapha, of this Article to its own nationals.” Republika Włoska Deklaracja: „Wzwiązku zart.4 ust.2 (b) Porozumienia Republika Włoska oświadcza, że postanowienia ust.2 nie będą miały zastosowania do jej obywateli.” Declaration: “With regard to Article 4, paragraph 2.b, of the Agreement, Italy declares that the provisions of paragraph2 shall not apply to its own nationals.” Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski –8– Poz. 178

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 178 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.