Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 187 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie współpracy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-11
Data wydania:2013-01-29
Data wejscia w życie:2013-02-26
Data obowiązywania:2013-02-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 187 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 187

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW OBRONY NARODOWEJ ORAZ TRANSPORTU, BUDOWNICTWA IGOSPODARKI MORSKIEJ

1) zdnia 29 stycznia 2013r. wsprawie współpracy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego zPaństwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych Na podstawie art.140 ust.7 ustawy zdnia 3 lipca 2002r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z2012r. poz.933, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1. Rozporządzenie określa warunki itryb współpracy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, zwanej dalej „Komisją Lotnictwa Państwowego”, zPaństwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych, zwaną dalej „Komisją”, w zakresie prowadzenia badań zdarzeń lotniczych, o których mowa w art. 140 ust. 6 ustawy z dnia 3 lipca 2002r. – Prawo lotnicze, zwanej dalej „ustawą”. §2. Współpraca Komisji Lotnictwa Państwowego zKomisją wszczególności polega na: 1) wspólnym badaniu zdarzeń lotniczych; 2) wymianie informacji o zdarzeniach lotniczych, ich okolicznościach i przyczynach oraz formułowanych zaleceniach dotyczących bezpieczeństwa. §3. Wspólne badanie zdarzeń lotniczych wszczególności polega na: 1) prowadzeniu działań na miejscu zdarzenia; 2) wykonywaniu lub pomocy wprzeprowadzaniu ekspertyz; 3) sporządzaniu lub pomocy wsporządzaniu opinii; 4) wymianie informacji zebranych podczas prowadzonych badań; 5) konsultacji wzakresie formułowanych zaleceń, projektów raportów oraz innych dokumentów związanych zbadanymi zdarzeniami. §4.

1. Po zaistnieniu zdarzenia lotniczego, októrym mowa wart.140 ust.6 ustawy, tworzy się zespół koordynacyjny składający się zprzedstawicieli komisji.

2. Zadaniem zespołu koordynacyjnego jest: 1) zapewnienie właściwej wymiany informacji zebranych przez przedstawicieli Komisji Lotnictwa Państwowego iKomisji na każdym etapie prowadzonych badań; 2) koordynacja zbieranych informacji na miejscu zdarzenia; 3) wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego przeprowadzania niezbędnych ekspertyz iuzyskiwania opinii.

Minister Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie §1 ust.2 pkt3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa iGospodarki Morskiej (Dz.U. Nr248, poz.1494 oraz z2012r. poz.1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2012r. poz.951 i1544 oraz z2013r. poz.134.

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 187

3. Wskład zespołu koordynacyjnego wchodzą osoby kierujące zespołami badawczymi.

4. Wuzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji mogą rozszerzyć skład zespołu koordynacyjnego.

5. Zakończenie prac zespołu koordynacyjnego następuje zdniem zakończenia badań przez obie komisje lub gdy osoby kierujące zespołami badawczymi uznają, że dalsze jego funkcjonowanie nie ma uzasadnienia. § 5.

1. Komisje, po uzgodnieniu w zespole koordynacyjnym, przekazują sobie zebrane informacje, w szczególności wzakresie wykonanych ekspertyz iuzyskanych opinii.

2. Ekspertyzy wykonuje się wzakresie niezbędnym do realizacji prowadzonych przez komisje badań zgodnie zobowiązującymi je procedurami, wramach właściwości tych komisji. Potrzebę wykonania dodatkowych ekspertyz ustala się wramach działania zespołu koordynacyjnego. §6.

1. Komisje przekazują sobie projekty zaleceń wcelu ich konsultacji.

2. Komisja otrzymująca projekt zaleceń przekazuje stanowisko wsprawie tego projektu wterminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

3. Wprzypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa komisja przekazująca projekt zaleceń może wyznaczyć krótszy termin na przekazanie stanowiska przez komisję otrzymującą projekt.

4. Decyzję ozakresie uwzględnienia przekazanych uwag komisje podejmują odpowiednio wzakresie swoich właściwości. §7.

1. Komisje przekazują sobie projekty raportów końcowych wcelu ich konsultacji.

2. Komisja otrzymująca projekt raportu końcowego może przekazać do niego uwagi wterminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

3. Nieuwzględnione uwagi załącza się do raportu końcowego wzakresie wskazanym przez komisję, która je zgłosiła.

4. Konsultacje mają zastosowanie do projektów raportów wstępnych, pośrednich oraz oświadczeń tymczasowych, dotyczących badań zdarzeń lotniczych, októrych mowa wart.140 ust.6 ustawy. Uwagi zgłoszone wramach tych konsultacji przekazuje się wterminie 5 dni od dnia otrzymania projektu. §8. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak

3)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministrów Obrony Narodowej iInfrastruktury zdnia 30 grudnia 2004r. wsprawie współpracy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego zPaństwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych (Dz.U. z2005r. Nr4, poz.22), które utraciło moc zdniem wejścia wżycie ustawy zdnia 30 czerwca 2011r. ozmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr170, poz.1015).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 187 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.