Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 188 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-11
Data wydania:2012-12-19
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 188 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 188

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW zdnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów zdnia20 czerwca 2007r. wsprawie wzoru wniosku owydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (Dz. U. Nr 112, poz. 771), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 19 grudnia 2008r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie wzoru wniosku r o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (Dz. U. Nr 237, poz.1662);

2) ozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 1 marca 2011r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie wzoru wniosku r o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (Dz. U. Nr 58, poz.299);

3) ozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 19 grudnia 2011r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie wzoru wniosku r owydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (Dz. U. z2012r. poz.15).

2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) 2 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 19 grudnia 2008r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie wzoru wnios§ ku owydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (Dz. U. Nr237, poz.1662), który stanowi: „§

2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2009r.”;

2) 2 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 1 marca 2011r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie wzoru wniosku § o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (Dz. U. Nr 58, poz.299), który stanowi: „§

2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 kwietnia 2011r.”;

3) 2 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 19 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie wzoru wnios§ ku owydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (Dz. U. z2012r. poz.15), który stanowi: „§

2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem ogłoszenia.”. Minister Finansów: wz. M. Grabowski

Dziennik Ustaw –2– Poz. 188

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów zdnia 19 grudnia 2012r. (poz.188)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1) zdnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku Na podstawie art.14b § 7 ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U.z2012r. poz.749, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa: w

1) zór wniosku owydanie windywidualnej sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej), zwanego dalej „wnioskiem”;

2) sposób uiszczenia opłaty od wniosku. §

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia. §

3. Opłatę od wniosku uiszcza się gotówką wkasie organu właściwego do wydania interpretacji indywidualnej lub na jego rachunek. §

4. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 lipca 2007r.

M inister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr248, poz.1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1342 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 35.

1)

Dziennik Ustaw –3– Poz. 188

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 20 czerwca 2007 r.3)

POLA JASNE WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPEŁNIA WŁAŚCIWY ORGAN. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL

(niepotrzebne skreślić)

wnioskodawcy

2. Nr dokumentu

3. Status

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

ORD-IN

Podstawa prawna:

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Art. 14b § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.)

A. MIEJSCE I CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU1) A.1. ORGAN, DO KTÓREGO JEST KIEROWANY WNIOSEK

(zaznaczyć właściwy kwadrat): Organ upoważniony przez Ministra Finansów do wydania interpretacji indywidualnej Organ właściwy dla wnioskodawcy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: kujawsko-pomorskim, podlaskim, pomorskim,

4. Dyrektor Izby warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim – adres do korespondencji organu: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. św. Jakuba Skarbowej w Bydgoszczy 20, 87-100 Toruń. Organ właściwy dla wnioskodawcy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: małopolskim, podkarpackim, śląskim – adres

5. Dyrektor Izby do korespondencji organu: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała. Skarbowej w Katowicach Organ właściwy dla wnioskodawcy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: lubelskim, łódzkim, opolskim, świętokrzyskim –

6. Dyrektor Izby adres do korespondencji organu: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, Skarbowej w Łodzi 97-300 Piotrków Trybunalski. Organ właściwy dla wnioskodawcy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim - adres

7. Dyrektor Izby do korespondencji organu: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno. Skarbowej w Poznaniu Organ właściwy dla wnioskodawcy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie mazowieckim oraz wnioskodawcy, który ma

8. Dyrektor Izby miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – adres do korespondencji organu: Biuro Krajowej Informacji Skarbowej w Warszawie Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10 09-402 Płock.

A.2. CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU

9. Cel złożenia wniosku (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. złożenie wniosku

2. uzupełnienie wniosku

B. DANE WNIOSKODAWCY

* - dotyczy wnioskodawców niebędących osobami fizycznymi

** - dotyczy wnioskodawców będących osobami fizycznymi

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

10. Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. osoba prawna

2. jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej

11. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **

2)

3. osoba fizyczna

4. inny

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

(dzień - miesiąc - rok)

12. REGON *

13. Numer KRS *

B.2. STATUS WNIOSKODAWCY

14. Status (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. podatnik

2. płatnik

3. inkasent

4. osoba trzecia w rozumieniu art.110-117a ustawy - Ordynacja podatkowa

5. inny

B.3. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **

15. Kraj

18. Gmina

22. Miejscowość

16. Województwo

19. Ulica

23. Kod pocztowy

24. Poczta

17. Powiat

20. Nr domu

21. Nr lokalu

B.4. ADRES DO KORESPONDENCJI

25. Kraj

28. Gmina

32. Miejscowość

26. Województwo

29. Ulica

Pozycje od 25 do 34 należy wypełnić tylko wówczas gdy adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby/adres zamieszkania.

27. Powiat

30. Nr domu

33. Kod pocztowy

34. Poczta

31. Nr lokalu

C. ORGANY PODATKOWE WŁAŚCIWE DLA WNIOSKODAWCY ZE WZGLĘDU NA SPRAWĘ BĘDĄCĄ PRZEDMIOTEM INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

35. Nazwa i adres organów podatkowych (Naczelnik Urzędu Skarbowego, Naczelnik Urzędu Celnego)

1) Wzór wniosku nie ma zastosowania do interpretacji indywidualnych wydawanych stosownie do swojej właściwości przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast), starostów

2) Podanie informacji o dacie urodzenia nie jest wymagane w przypadku wypełnienia poz. 1.

lub marszałków województw - zgodnie z art. 14j § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

ORD-IN(5)

1/6

3) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (Dz. U. z 2012r. poz. 15), które weszło w życie z dniem 5 stycznia 2012 r.

Dziennik Ustaw –4– Poz. 188

POLA JASNE WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPEŁNIA WŁAŚCIWY ORGAN. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

D. DANE PEŁNOMOCNIKA DO DORĘCZEŃ LUB PRZEDSTAWICIELA D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

36. Pierwsze imię

Poz. od 36 do 48 należy wypełnić tylko wówczas, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub przedstawiciela, o którym mowa w art. 145 ustawy – Ordynacja podatkowa (np. opiekuna prawnego, kuratora).

37. Nazwisko

D.2. ADRES DO DORĘCZEŃ

38. Kraj

41. Gmina

45. Miejscowość

39. Województwo

42. Ulica

46. Kod pocztowy

47. Poczta

40. Powiat

43. Nr domu

44. Nr lokalu

48. Inne informacje ułatwiające kontakt z pełnomocnikiem lub przedstawicielem (nr telefonu, faksu, adres e-mail, nazwa kancelarii, nazwa spółki doradztwa podatkowego)3)

E. ZAKRES WNIOSKU E.1. PRZEDMIOT WNIOSKU

Rodzaj (zaznaczyć właściwe kwadraty):

49. 51. Liczba zaistniałych stanów faktycznych zaistniały stan faktyczny

50. zdarzenie przyszłe

52. Liczba zdarzeń przyszłych

E.2. RODZAJ SPRAWY

Dotyczy (zaznaczyć właściwe kwadraty):

53. 56.

59. Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek akcyzowy Ordynacja podatkowa

54. 57.

60. Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek od czynności cywilnoprawnych

55. 58. Podatek od towarów i usług Podatek od spadków i darowizn

Inne (np. gry hazardowe, zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników)

E.3. WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

61. Przepisy prawa podatkowego (należy wskazać oznaczenie przepisów wraz z nazwą aktu prawnego do każdego z przedstawionych we wniosku stanowisk odnośnie do zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego bez przytaczania treści przepisów)

F. WYSOKOŚĆ, SPOSÓB UISZCZENIA I ZWROTU OPŁATY ORAZ NUMERY KONT BANKOWYCH

62. Kwota opłaty (iloczyn ustawowej opłaty i sumy liczb z poz. 51 i

52)

63. Sposób uiszczenia opłaty (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. gotówka

2. na rachunek

64. Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. dołączona do wniosku

2. zostanie przesłana w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku

65. Numer konta bankowego, na który jest wnoszona opłata (zaznaczyć właściwy kwadrat w przypadku zaznaczenia kwadratu nr 2 w poz. 63): Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Izba Skarbowa w Katowicach, Izba Skarbowa w Łodzi, Izba Skarbowa w Poznaniu, Izba Skarbowa w Warszawie, nr konta bankowego nr konta bankowego nr konta bankowego nr konta bankowego nr konta bankowego

52 1010 1078 0040 6622 3100 0000 68 1010 1212 0010 3622 3100 0000 87 1010 1371 0005 2122 3100 0000 29 1010 1469 0032 6122 3100 0000 31 1010 1010 0166 4922 3100 0000

2. zwrot przekazem pocztowym na adres wskazany wczęści B3

4. zwrot przekazem pocztowym na adres wskazany w części D.2

66. Sposób zwrotu nienależnej opłaty (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. zwrot na rachunek bankowy

3. zwrot przekazem pocztowym na adres wskazany w części B.4

67. Numer rachunku (wypełnić, jeżeli w poz. 66 zaznaczono kwadrat nr 1):

└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘└────┴────┴────┴────┘└────┴────┴────┴────┘└────┴────┴────┴────┘└────┴────┴────┴────┘└────┴────┴────┴────┘

3) Wypełnienie poz.48 nie jest obowiązkowe.

ORD-IN(5)

2/6

Dziennik Ustaw –5– Poz. 188

POLA JASNE WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPEŁNIA WŁAŚCIWY ORGAN. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

G. WYCZERPUJĄCE PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIAŁEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANÓW FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZŁEGO (ZDARZEŃ PRZYSZŁYCH) I PYTANIA (PYTAŃ)

68. Opis stanu faktycznego (stanów faktycznych), zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych)

Jeżeli obszerność stanu faktycznego (stanów faktycznych) zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych) lub pytania (pytań) nie pozwala na ich opisanie na formularzu ORD-IN, należy je opisać w załączniku do niniejszego wniosku.

ORD-IN(5)

3/6

Dziennik Ustaw –6– Poz. 188

POLA JASNE WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPEŁNIA WŁAŚCIWY ORGAN. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

69. Pytanie (pytania) przyporządkowane do stanu faktycznego (stanów faktycznych) lub zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych) przedstawionego w poz. 68

H. WŁASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIAŁEGO STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZŁEGO

70. Stanowisko wnioskodawcy do pytania (pytań) przedstawionego w poz. 69

Jeżeli obszerność stanowiska wnioskodawcy nie pozwala na jego przedstawienie na formularzu ORD-IN, należy dalszą część tego stanowiska opisać w załączniku do niniejszego wniosku.

ORD-IN(5)

4/6

Dziennik Ustaw –7– Poz. 188

POLA JASNE WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPEŁNIA WŁAŚCIWY ORGAN. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

ORD-IN(5)

5/6

Dziennik Ustaw –8– Poz. 188

POLA JASNE WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPEŁNIA WŁAŚCIWY ORGAN. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

I. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH ORD-IN/A

Należy podać liczbę dołączonych załączników ORD-IN/A.

71. Do wniosku dołączono załączniki (należy podać liczbę dołączonych załączników ORD-IN/A)

└────┴────┘

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS WNIOSKODAWCY LUB OSOBY UPOWAŻNIONEJ

Zgodnie z art. 233 § 1 w związku z § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), kto składa fałszywe oświadczenie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Ja, niżej podpisany(a), pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 w związku z § 6 Kodeksu karnego za składanie fałszywych oświadczeń składam, stosowne do art. 14b § 4 ustawy – Ordynacja podatkowa, oświadczenie nastepującej treści: Oświadczam, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

72. Imię i nazwisko wnioskodawcylub osobyupoważnionej (osób upoważnionych)

73. Podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej (osób upoważnionych)4)

74. Data wypełnienia wniosku (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

75. Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z wnioskodawcą (nr telefonu, faksu, adres e-mail)5)

K. ADNOTACJE WŁAŚCIWEGO ORGANU

76. Uwagi właściwego organu

4) W przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika (pełnomocników) lub osobę upoważnioną (osoby upoważnione), do wniosku

5) Wypełnienie poz. 75 nie jest obowiązkowe.

należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa lub innego dokumentu, z którego wynika prawo do występowania w imieniu wnioskodawcy z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego.

ORD-IN(5)

6/6

Dziennik Ustaw –9– Poz. 188

POLA JASNE WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPEŁNIA WŁAŚCIWY ORGAN. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) wnioskodawcy

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

ORD-IN/A

Załącznik do wniosku ORD-IN

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

2. Nr załącznika1)

└────┴────┘

/ └────┴────┘

B. DANE WNIOSKODAWCY

3. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** 2)

* - dotyczy wnioskodawców niebędących osobami fizycznymi

** - dotyczy wnioskodawców będących osobami fizycznymi

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

4. REGON *

5. Numer KRS *

(dzień - miesiąc - rok)

G. WYCZERPUJĄCE PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIAŁEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANÓW FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZŁEGO (ZDARZEŃ PRZYSZŁYCH) I PYTANIA (PYTAŃ)

6. Opis stanu faktycznego (stanów faktycznych), zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych)

1) Należy podać kolejny numer załącznika w ogólnej liczbie składanych załączników ORD- N/A.

2) Podanie informacji o dacie urodzenia nie jest wymagane w przypadku wypełnienia poz. 1.

ORD-IN/A(4)

1/2

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 188

POLA JASNE WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA, POLA CIEMNE WYPEŁNIA WŁAŚCIWY ORGAN. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

7. Pytanie (pytania) do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego w poz. 68 wniosku ORD-IN

H. WŁASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIAŁEGO STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZŁEGO

8. Stanowisko wnioskodawcy przyporządkowane do pytania (pytań) przedstawionego w poz. 69 wniosku ORD-IN

ORD-IN/A(4)

2/2

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 188 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.