Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 192 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-11
Data wydania:2013-01-09
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 192 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 192

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW zdnia 9 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 23 kwietnia 2004r. wsprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.U.Nr94, poz.911), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 15 grudnia 2004r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.U. Nr272, poz.2694); 2) rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 7 lipca 2005r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.U. Nr135, poz.1139); 3) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.U. Nr155, poz.1301); 4) rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 19 października 2006r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.U. Nr198, poz.1458); 5) rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 13 lipca 2007r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.U. Nr130, poz.909); 6) rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.U. Nr150, poz.1062); 7) rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 16 grudnia 2008r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.U. Nr234, poz.1578); 8) rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 5 czerwca 2009r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.U. Nr89, poz.731); 9) rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 23 października 2009r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.U. Nr180, poz.1401); 10) rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 17 grudnia 2010r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.U. Nr249, poz.1663); 11) rozporządzeniem Ministra Finansów zdnia 9 lutego 2012r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.U. poz.160).

2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje: 1) §2 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 15 grudnia 2004r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.U. Nr272, poz.2694), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2005r.”;

Dziennik Ustaw –2– Poz. 192

2) § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.U. Nr135, poz.1139), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 sierpnia 2005r.”; 3) §2 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 9 sierpnia 2005r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.U. Nr155, poz.1301), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 września 2005r.”; 4) §2 i§3 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 19 października 2006r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.U. Nr198, poz.1458), które stanowią: „§2.

1. Postępowanie wsprawach, októrych mowa w§1 pkt2 i4, wszczęte iniezakończone przez organy celne przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, przejmuje organ celny wskazany w niniejszym rozporządzeniu, przy czym wszystkie już podjęte wpostępowaniu czynności pozostają wmocy.

2. Wsprawach cofnięcia, uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności pozwoleń, októrych mowa w§1 pkt2 i4, wydanych przed dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia właściwy jest organ celny wskazany wniniejszym rozporządzeniu. §3. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 5) §2 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 13 lipca 2007r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.U. Nr130, poz.909), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 6) §2 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 9 sierpnia 2007r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.U. Nr150, poz.1062), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 września 2007r.”; 7) §2 i§3 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 16 grudnia 2008r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.U. Nr234, poz.1578), które stanowią: „§2.

1. Postępowanie wsprawach, októrych mowa w§2 pkt5 i6 rozporządzenia wymienionego w§1 wszczęte iniezakończone przez organy celne przed dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia, przejmuje organ celny wskazany wniniejszym rozporządzeniu, przy czym wszystkie już podjęte wpostępowaniu czynności pozostają wmocy.

2. Wsprawach cofnięcia, uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności pozwoleń, októrych mowa w§2 pkt5 i6 rozporządzenia wymienionego w§1, wydanych przed dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia właściwy jest organ celny wskazany wniniejszym rozporządzeniu. §3. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2009r.”; 8) §2 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 5 czerwca 2009r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.U. Nr89, poz.731), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 9) §2 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 23 października 2009r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.U. Nr180, poz.1401), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 31 października 2009r.”; 10) §2 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 17 grudnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.U. Nr249, poz.1663), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2011r.”; 11) §2 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 9 lutego 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.U. poz.160), który stanowi: „§2. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 15 lutego 2012r.”. Minister Finansów: wz. M. Grabowski

Dziennik Ustaw –3– Poz. 192

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów zdnia 9 stycznia 2013r. (poz.192)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

1) zdnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych Na podstawie art.71 ustawy zdnia 19 marca 2004r. – Prawo celne (Dz.U. Nr68, poz.622, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1.3)

1. Rozporządzenie określa właściwość miejscową organów celnych wsprawach postępowań celnych, dozoru celnego ikontroli celnej oraz innych zadań wykonywanych przez te organy, określonych wprzepisach odrębnych.

2. Właściwość miejscową organów celnych określa załącznik do rozporządzenia, zzastrzeżeniem §2. §2. Właściwość miejscową organów celnych ustala się wsprawach dotyczących: 1) złożenia wniosku owydanie upoważnienia do stosowania uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towaru – według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy; 2) złożenia wniosku owydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej – według lokalizacji miejsca, wktórym dokonywane będą czynności wynikające ze stosowania procedury uproszczonej, lub ze względu na urząd celny (lub urzędy celne), wktórym towary obejmowane będą procedurą celną zzastosowaniem procedury uproszczonej; 3)4) złożenia wniosku owydanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego innego niż skład typu E – według proponowanej lokalizacji składu celnego; 4)4) złożenia wniosku owydanie pozwolenia na stosowanie procedury składu celnego wskładzie celnym innym niż skład typu E – według lokalizacji składu celnego, wktórym towary mają być objęte procedurą składu celnego; 4a)5) złożenia wniosku owydanie pozwolenia na stosowanie procedury wskładzie typu E – według miejsca, wktórym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy lub dostępne wsystemie teleinformatycznym wnioskodawcy; 5)6) złożenia wniosku, októrym mowa wart.497 ust.1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr2454/93 zdnia 2 lipca 1993r. ustanawiającego przepisy wcelu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. WE L 253 z11.10.1993, str. 1, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem Wykonawczym”, o wydanie pozwolenia na korzystanie zprocedury uszlachetniania czynnego – według miejsca: a) wktórym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy oraz gdzie będzie dokonywana przynajmniej część procesu uszlachetniania, b) wktórym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy, wprzypadku gdy właściwy organ celny nie może zostać wskazany według kryterium określonego wlit.a;

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie §1 ust.2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U. Nr248, poz.1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2004r. Nr273, poz.2703, z2008r. Nr209, poz.1320 iNr215, poz.1355, z2009r. Nr168, poz.1323, z2010r. Nr106, poz.673, z2011r. Nr106, poz.622 iNr254, poz.1529 oraz z2012r. poz.908, 1116 i1529.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.U. Nr130, poz.909), które weszło wżycie zdniem 4 sierpnia 2007r.

4) Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 19 października 2006r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.U. Nr198, poz.1458), które weszło wżycie zdniem 15 listopada 2006r.

5) Dodany przez §1 pkt2 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 4; wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 16 grudnia 2008r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.U. Nr234, poz.1578), które weszło wżycie zdniem 1 stycznia 2009r.

6) Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 rozporządzenia wymienionego jako drugie wodnośniku 5.

1)

Dziennik Ustaw –4– Poz. 192

6)6) złożenia wniosku, októrym mowa wart.497 ust.1 Rozporządzenia Wykonawczego, owydanie pozwolenia na korzystanie zprocedury przetwarzania pod kontrolą celną – według miejsca: a) wktórym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy oraz gdzie będzie dokonywana przynajmniej część procesu przetwarzania, b) wktórym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy, wprzypadku gdy właściwy organ celny nie może zostać wskazany według kryterium określonego wlit.a; 7) złożenia wniosku, októrym mowa wart.497 ust.1 Rozporządzenia Wykonawczego, owydanie pozwolenia na korzystanie zprocedury odprawy czasowej – według miejsca, wktórym towar będzie wykorzystywany; 8) złożenia wniosku, októrym mowa wart.497 ust.1 iust.3 lit.d tiret pierwsze Rozporządzenia Wykonawczego, owydanie pozwolenia na korzystanie zprocedury uszlachetniania biernego – według siedziby organu celnego właściwego dla procedury wywozu; 8a)7) złożenia wniosku owydanie pozwolenia pojedynczego: a) wprzypadku procedury odprawy czasowej – według miejsca pierwszego wykorzystania towaru, b) wprocedurach innych niż procedura odprawy czasowej – według miejsca, wktórym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy lub dostępne wsystemie teleinformatycznym wnioskodawcy oraz gdzie będzie dokonywana przynajmniej część operacji objętych wnioskiem, c) wprzypadkach gdy właściwy organ celny nie może zostać określony zgodnie zlit.alub b, wniosek składa się organowi celnemu właściwemu ze względu na miejsce, wktórym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy; 8b)7) złożenia wniosku owydanie pozwolenia zintegrowanego: a) wprzypadku procedury odprawy czasowej – według miejsca pierwszego wykorzystania towaru, b) wprocedurach innych niż procedura odprawy czasowej – według miejsca, wktórym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy lub dostępne wsystemie teleinformatycznym wnioskodawcy; 9) złożenia wniosku owydanie pozwolenia na zniszczenie towaru – według miejsca, gdzie planowane jest zniszczenie towaru; 10) wyrażenia zgody na zrzeczenie się towaru na rzecz Skarbu Państwa – według siedziby organu celnego, wdyspozycji którego znajduje się towar; 11) złożenia wniosku owydanie pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego – według siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy albo ze względu na miejsce objęcia towarów procedurą celną; 12) złożenia wniosku owydanie pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności – według siedziby organu celnego, który zaksięgował należności, albo organu celnego, wktórym będą zaksięgowane należności; 13) złożenia wniosku owydanie upoważnienia do stosowania procedury księgowego rozróżniania – według miejsca wytwarzania produktów; 14) złożenia wniosku owydanie pozwolenia na rozładowanie lub przeładowanie towarów ze środka transportu, na którym się znajdują – według miejsca, gdzie znajduje się środek transportu; 15)8) złożenia wniosku owydanie pozwolenia na uprzywilejowane traktowanie taryfowe towarów albo na stosowanie preferencyjnych środków taryfowych wobec towarów, ze względu na ich przeznaczenie, zzastrzeżeniem pkt8a i8b – według miejsca: a) wktórym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy igdzie realizowana jest przynajmniej część czynności, które mają być objęte pozwoleniem lub towary osiągają swoje przeznaczenie, b) wktórym są prowadzone księgi handlowe wnioskodawcy, wprzypadkach gdy właściwy organ celny nie może zostać wskazany według kryterium określonego wlit.a; 16) złożenia wniosku owydanie pozwolenia na uproszczone obliczenie niektórych elementów wliczanych bądź niewliczanych do wartości celnej towarów, októrym mowa wart.156a Rozporządzenia Wykonawczego – według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;

7) 8)

Dodany przez §1 pkt2 rozporządzenia wymienionego jako drugie wodnośniku

5. Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 rozporządzenia wymienionego jako drugie wodnośniku 5.

Dziennik Ustaw –5– Poz. 192

17) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na stosowanie gwarancji generalnej lub zwolnienie ze składania gwarancji wtranzycie wspólnotowym/wspólnym – według siedziby wnioskodawcy; 18) złożenia wniosku owydanie pozwolenia na stosowanie specjalnych list towarowych – według siedziby wnioskodawcy; 19) złożenia wniosku owydanie pozwolenia na zwolnienie zobowiązku przewozu wyznaczoną trasą – według siedziby wnioskodawcy; 20) złożenia wniosku owydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu wspólnotowego/wspólnego – według miejsca, wktórym następuje objęcie towarów procedurą tranzytu; 21) złożenia wniosku owydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy zakończeniu procedury tranzytu wspólnotowego/wspólnego – według miejsca zakończenia procedury tranzytu; 22) złożenia wniosku owydanie pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych właściwych dla przewozu towarów transportem lotniczym we wspólnotowej/wspólnej procedurze tranzytu – według siedziby wnioskodawcy; 22a)9) złożenia wniosku owydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy rozpoczęciu procedury TIR – według miejsca, wktórym następuje objęcie towarów procedurą TIR; 23) złożenia wniosku owydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy zakończeniu procedury TIR – według miejsca zakończenia procedury TIR; 24)10) złożenia wniosku owydanie pozwolenia na potwierdzanie wspólnotowego statusu towarów przez upoważnionego nadawcę – według miejsca, wktórym następuje potwierdzanie wspólnotowego statusu towarów przez upoważnionego nadawcę; 25) złożenia wniosku owydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy obejmowaniu towarów procedurą tranzytu wtransporcie kolejowym – według miejsca, wktórym następuje objęcie towarów procedurą tranzytu; 26) złożenia wniosku owydanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy zakończeniu procedury tranzytu wtransporcie kolejowym – według miejsca zakończenia procedury tranzytu; 27) złożenia wniosku o wystawienie świadectwa informacyjnego INF 4, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr1207/2001 zdnia 11 czerwca 2001r. wsprawie procedur ułatwiających wystawianie świadectw przewozowych EUR 1, sporządzanie deklaracji na fakturze iformularzy EUR 2 iwydawanie zezwoleń niektórym upoważnionym eksporterom wramach przepisów regulujących handel na warunkach preferencyjnych między Wspólnotą Europejską iniektórymi krajami, oraz uchylającego rozporządzenie (EWG) nr3351/83 (Dz.Urz. L 165) – według siedziby wnioskodawcy; 27a)11) złożenia wniosku onadanie numeru EORI, októrym mowa wart.1 pkt16 Rozporządzenia Wykonawczego: a) według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy albo według miejsca, wktórym dokonywana jest pierwsza czynność wymagająca posłużenia się numerem EORI – wprzypadku, gdy wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) według miejsca, wktórym dokonywana jest pierwsza czynność wymagająca posłużenia się numerem EORI, albo według miejsca, wktórym planowane jest dokonanie pierwszej czynności wymagającej posłużenia się numerem EORI – wprzypadku, gdy wnioskodawca nie posiada miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Wspólnoty; 27b)12) złożenia wniosku owydanie świadectwa upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) – według siedziby wnioskodawcy; 28)13) objęcia procedurą celną energii elektrycznej wtransporcie przesyłowym – według miejsca zamieszkania lub siedziby osoby, na rzecz której dokonuje się zgłoszenia celnego; 29)13) objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu ropy naftowej wtransporcie przesyłowym – według miejsca zamieszkania lub siedziby osoby, na rzecz której dokonuje się zgłoszenia celnego; 30)13) objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu gazu wtransporcie przesyłowym, wtym, wprzypadku wymiany przygranicznej – według miejsca zamieszkania lub siedziby osoby, na rzecz której dokonuje się zgłoszenia celnego.

Dodany przez §1 pkt3 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku

4. Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt4 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 4.

11) Dodany przez §1 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 5 czerwca 2009r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.U. Nr89, poz.731), które weszło wżycie zdniem 25 czerwca 2009r.

12) Dodany przez §1 pkt1 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 17 grudnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.U. Nr249, poz.1663), które weszło wżycie zdniem 1 stycznia 2011r.

13) Dodany przez §1 pkt2 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 3.

9) 10)

Dziennik Ustaw –6– Poz. 192

§3. Postępowania wsprawach wszczętych iniezakończonych przez organy celne, przed dniem wejścia wżycie rozporządzenia, przejmują organy celne właściwe wtych sprawach po dniu wejścia wżycie rozporządzenia, przy czym wszystkie już podjęte wpostępowaniu czynności pozostają wmocy. §4. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów zdnia 19 kwietnia 2002r. wsprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.U. Nr43, poz.391 iNr194, poz.1631 oraz z2003r. Nr134, poz.1255 iNr184, poz.1799). §5. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 maja 2004r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 23 kwietnia 2004r.14)

Lp. 1 I15) 1 2 3 II 1 2 3 III16)

Dyrektor Izby Celnej Naczelnik Urzędu Celnego 2 Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej Naczelnik Urzędu Celnego wBiałej Podlaskiej Naczelnik Urzędu Celnego wLublinie Naczelnik Urzędu Celnego wZamościu Dyrektor Izby Celnej w Białymstoku Naczelnik Urzędu Celnego wBiałymstoku Naczelnik Urzędu Celnego wŁomży Naczelnik Urzędu Celnego wSuwałkach Dyrektor Izby Celnej w Gdyni

Właściwość miejscowa 3 obszar województwa lubelskiego powiaty: bialski, łukowski, parczewski, radzyński, włodawski oraz miasto Biała Podlaska powiaty: chełmski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, opolski, puławski, rycki, świdnicki oraz miasta Chełm iLublin powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, janowski, tomaszowski, zamojski oraz miasto Zamość obszar województwa podlaskiego powiaty: białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski oraz miasto Białystok powiaty: grajewski, kolneński, łomżyński, wysokomazowiecki, zambrowski oraz miasto Łomża powiaty: augustowski, sejneński, suwalski oraz miasto Suwałki obszar województwa pomorskiego oraz morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, morskie porty iprzystanie od wschodniej granicy Państwa do południka 16°42'00'' długości geograficznej wschodniej, zwyłączeniem wód Zalewu Wiślanego powiaty: kartuski, kościerski, pucki, wejherowski oraz miasta Gdynia iSopot powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski oraz miasto Gdańsk powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, lęborski, słupski oraz miasto Słupsk

1 2 3

Naczelnik Urzędu Celnego wGdyni Naczelnik Urzędu Celnego wGdańsku Naczelnik Urzędu Celnego wSłupsku

Wbrzmieniu ustalonym przez §1 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 15 grudnia 2004r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.U. Nr272, poz.2694), które weszło wżycie zdniem 1 stycznia 2005r.

15) Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.arozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 12.

16) Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 9 sierpnia 2007r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.U. Nr150, poz.1062), które weszło wżycie zdniem 1 września 2007r.

14)

Dziennik Ustaw 1 IV

117) 2 Dyrektor Izby Celnej w Katowicach Naczelnik Urzędu Celnego wKatowicach obszar województwa śląskiego powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, mikołowski, gmina Ożarowice zpowiatu tarnogórskiego oraz miasta: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy powiaty: gliwicki, gmina Pawłowice zpowiatu pszczyńskiego, raciborski, rybnicki, tarnogórski, zwyłączeniem gminy Ożarowice, wodzisławski oraz miasta: Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Zabrze, Żory powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, zawierciański oraz miasto Częstochowa powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, zwyłączeniem gminy Pawłowice, żywiecki oraz miasto Bielsko-Biała obszar województwa świętokrzyskiego obszar województwa świętokrzyskiego obszar województwa małopolskiego21) powiaty: bocheński, chrzanowski, krakowski, miechowski, olkuski, proszowicki, wielicki oraz miasto Kraków powiaty: myślenicki, nowotarski, oświęcimski, suski, tatrzański, wadowicki oraz gminy: Mszana Dolna iNiedźwiedź zpowiatu limanowskiego powiaty: brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski zwyłączeniem gmin: Mszana Dolna iNiedźwiedź, nowosądecki, tarnowski oraz miasta Nowy Sącz iTarnów obszar województwa łódzkiego powiaty: brzeziński, łaski, łódzki wschodni, pabianicki, rawski, sieradzki, skierniewicki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, części miasta Łódź: część miasta pod nazwą Górna, część miasta pod nazwą Widzew oraz miasto Skierniewice powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, poddębicki, zgierski oraz części miasta Łódź: część miasta pod nazwą Bałuty, część miasta pod nazwą Polesie iczęść miasta pod nazwą Śródmieście powiaty: bełchatowski, opoczyński, pajęczański, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski oraz miasto Piotrków Trybunalski –7– 3 Poz. 192

217)

Naczelnik Urzędu Celnego wRybniku Naczelnik Urzędu Celnego wCzęstochowie (uchylony) Naczelnik Urzędu Celnego wBielsku-Białej Dyrektor Izby Celnej w Kielcach Naczelnik Urzędu Celnego wKielcach Dyrektor Izby Celnej w Krakowie Naczelnik Urzędu Celnego wKrakowie Naczelnik Urzędu Celnego wNowym Targu Naczelnik Urzędu Celnego wNowym Sączu (uchylony) Dyrektor Izby Celnej w Łodzi Naczelnik Urzędu CelnegoI wŁodzi

3

418) 519) IVa20) 1 V 1 2 3

422) VI 123)

223)

Naczelnik Urzędu CelnegoII wŁodzi Naczelnik Urzędu Celnego wPiotrkowie Trybunalskim

3

Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.b rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku

12. Przez §1 pkt1 lit.b rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 7 lipca 2005r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.U. Nr135, poz.1139), które weszło wżycie zdniem 1 sierpnia 2005r.

19) Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt1 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 23 października 2009r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.U. Nr180, poz.1401), które weszło wżycie zdniem 31 października 2009r.

20) Dodana przez §1 pkt1 rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 9 sierpnia 2005r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.U. Nr155, poz.1301), które weszło wżycie zdniem 1 września 2005r.

21) Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.arozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 20.

22) Przez §1 pkt2 lit.b rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 20.

23) Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.c rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 12.

17) 18)

Dziennik Ustaw 1 VII24) 1 2 Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie Naczelnik Urzędu Celnego wOlsztynie Naczelnik Urzędu Celnego wElblągu Dyrektor Izby Celnej w Opolu Naczelnik Urzędu Celnego wOpolu (uchylony) Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu Naczelnik Urzędu Celnego wPoznaniu Naczelnik Urzędu Celnego wPile Naczelnik Urzędu Celnego wLesznie Naczelnik Urzędu Celnego wKaliszu Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu Naczelnik Urzędu Celnego wPrzemyślu Naczelnik Urzędu Celnego wRzeszowie (uchylony) Naczelnik Urzędu Celnego wKrośnie Dyrektor Izby Celnej w Rzepinie Naczelnik Urzędu Celnego wZielonej Górze Naczelnik Urzędu Celnego wGorzowie Wielkopolskim (uchylony) powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski, sanocki oraz miasto Krosno obszar województwa lubuskiego powiaty: krośnieński, nowosolski, wschowski, żagański, żarski, zielonogórski oraz miasto Zielona Góra powiaty: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński oraz miasto Gorzów Wielkopolski obszar województwa wielkopolskiego powiaty: gnieźnieński, obornicki, poznański, średzki, szamotulski, wrzesiński oraz miasto Poznań powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki, złotowski powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, rawicki, śremski, wolsztyński oraz miasto Leszno powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, kolski, koniński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, słupecki, turecki oraz miasta Kalisz iKonin obszar województwa podkarpackiego powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski oraz miasto Przemyśl powiaty: dębicki, kolbuszowski, leżajski, łańcucki, mielecki, niżański, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, stalowowolski, strzyżowski, tarnobrzeski oraz miasta Rzeszów iTarnobrzeg –8– 3 obszar województwa warmińsko-mazurskiego oraz wody Zalewu Wiślanego wraz zmorskimi portami iprzystaniami od wschodniej granicy Państwa powiaty: bartoszycki, ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski oraz miasto Olsztyn powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki oraz miasto Elbląg obszar województwa opolskiego obszar województwa opolskiego Poz. 192

2 VIII

125) 226) IX 1 2 3 4 X 1 227)

328) 4 XI

129) 229)

330)

24) 25)

Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku

16. Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 lit.arozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 18.

26) Przez §1 pkt2 lit.b rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 18.

27) Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt3 lit.arozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 18.

28) Przez §1 pkt3 lit.b rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 18.

29) Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt4 lit.arozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 18.

30) Przez §1 pkt4 lit.b rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 18.

Dziennik Ustaw 1 XII31) 2 Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie Naczelnik Urzędu Celnego wSzczecinie Naczelnik Urzędu Celnego wKoszalinie Dyrektor Izby Celnej w Toruniu Naczelnik Urzędu Celnego wBydgoszczy Naczelnik Urzędu Celnego wToruniu Dyrektor Izby Celnej w Warszawie Naczelnik Urzędu CelnegoI wWarszawie Naczelnik Urzędu CelnegoII wWarszawie –9– 3 obszar województwa zachodniopomorskiego oraz morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, morskie porty iprzystanie od południka 16°42'00'' długości geograficznej wschodniej do zachodniej granicy Państwa powiaty: policki, choszczeński, goleniowski, gryfiński, kamieński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki oraz miasta Szczecin iŚwinoujście powiaty: białogardzki, drawski, gryficki, kołobrzeski, koszaliński, łobeski, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki oraz miasto Koszalin obszar województwa kujawsko-pomorskiego powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński oraz miasto Bydgoszcz powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski oraz miasta: Grudziądz, Toruń iWłocławek obszar województwa mazowieckiego powiaty: piaseczyński oraz dzielnice m.st. Warszawy: Bemowo, Bielany, Mokotów, Ochota, Śródmieście, Ursus, Ursynów, Wilanów, Wola, Włochy, Żoliborz powiaty: legionowski, nowodworski zwyłączeniem terenu Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, otwocki, wołomiński, gminy: Dębe Wielkie, Halinów iSulejówek zpowiatu mińskiego oraz dzielnice m.st. Warszawy: Białołęka, Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Targówek, Wawer iWesoła teren Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie oraz teren Portu Lotniczego Warszawa-Modlin powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński oraz miasto Radom powiaty: gostyniński, grodziski, płocki, pruszkowski, sierpecki, sochaczewski, warszawski zachodni, żyrardowski oraz miasto Płock powiaty: garwoliński, łosicki, siedlecki, sokołowski, węgrowski, miński zwyłączeniem gmin: Dębe Wielkie, Halinów iSulejówek oraz miasto Siedlce powiaty: ciechanowski, makowski, mławski, ostrołęcki, ostrowski, płoński, przasnyski, pułtuski, wyszkowski, żuromiński oraz miasto Ostrołęka obszar województwa dolnośląskiego powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski oraz miasto Wrocław powiaty: bolesławiecki, głogowski, górowski, jaworski, legnicki, lubański, lubiński, polkowicki, zgorzelecki, złotoryjski oraz miasto Legnica powiaty: dzierżoniowski, jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, lwówecki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki oraz miasto Jelenia Góra Poz. 192

1 2 XIII 1 2

XIV 1

232)

332)

Naczelnik Urzędu CelnegoIII „Port Lotniczy” wWarszawie Naczelnik Urzędu Celnego wRadomiu Naczelnik Urzędu Celnego wPruszkowie Naczelnik Urzędu Celnego wSiedlcach Naczelnik Urzędu Celnego wCiechanowie Dyrektor Izby Celnej we Wrocławiu Naczelnik Urzędu Celnego we Wrocławiu Naczelnik Urzędu Celnego wLegnicy (uchylony) Naczelnik Urzędu Celnego wWałbrzychu

4 5 6 7 XV

133) 233)

334) 4

35)

Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt4 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku

16. W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzanie wsprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz.U. poz.160), które weszło wżycie zdniem 15 lutego 2012r.

33) Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt5 lit.arozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 18.

34) Przez §1 pkt5 lit.b rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 18.

35) Wbrzmieniu ustalonym przez §1 pkt2 rozporządzenia, októrym mowa wodnośniku 32.

31) 32)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 192 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.