Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 195 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wnoszenia broni oraz materiałów wybuchowych na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy i funkcjonariuszy

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-12
Data wydania:2013-01-29
Data wejscia w życie:2013-05-13
Data obowiązywania:2013-05-13

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 195 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 195

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW zdnia 29 stycznia 2013r. wsprawie wnoszenia broni oraz materiałów wybuchowych na pokład statku powietrznego przez uprawnionych żołnierzy ifunkcjonariuszy Na podstawie art.116 ust.8 ustawy zdnia 3 lipca 2002r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z2012r. poz.933, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki wnoszenia broni palnej, broni gazowej oraz materiałów wybuchowych na pokład statku powietrznego przez żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, Straży Granicznej iBiura Ochrony Rządu, zwanych dalej „uprawnionymi”, wtym szkolenia zzakresu znajomości pokładu statku powietrznego, procedur obowiązujących na pokładzie statku powietrznego, skutków użycia broni palnej lub gazowej na pokładzie statku powietrznego oraz sposobów unieszkodliwienia osoby niebezpiecznej bez użycia broni palnej lub gazowej, wstosunku do uprawnionych. §2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do uprawnionych wnoszących broń palną, broń gazową oraz materiały wybuchowe na pokład statku powietrznego bez zamiaru odbycia lotu. §

3.

1. Warunkiem wniesienia broni palnej, gazowej oraz materiałów wybuchowych na pokład statku powietrznego przez uprawionych jest ukończenie zwynikiem pozytywnym szkolenia zzakresu znajomości: 1) pokładu statku powietrznego; 2) procedur obowiązujących na pokładzie statku powietrznego; 3) skutków użycia broni palnej lub broni gazowej na pokładzie statku powietrznego; 4) sposobów unieszkodliwienia osoby niebezpiecznej bez użycia broni palnej lub gazowej.

2. Funkcjonariusze Straży Granicznej pełniący wartę ochronną, októrej mowa wart.186a ust.1 ustawy zdnia 3 lipca 2002r. – Prawo lotnicze, odbywają szkolenia, októrych mowa wprzepisach wydanych na podstawie art.11 ust.7b ustawy zdnia 12 października 1990r. oStraży Granicznej (Dz.U. z2011r. Nr116, poz.675, zpóźn. zm.2)). §4. Szkolenie zzakresu znajomości pokładu statku powietrznego powinno obejmować zagadnienia dotyczące: 1) ogólnej budowy statku powietrznego, z uwzględnieniem miejsc szczególnie wrażliwych dla bezpieczeństwa statku powietrznego; 2) lokalizacji na pokładzie statku powietrznego miejsc, wktórych rozmieszczone są techniczne środki łączności statku powietrznego, oraz sposobu nawiązywania łączności za ich pośrednictwem zzałogą statku powietrznego; 3) lokalizacji na pokładzie statku powietrznego zestawów pierwszej pomocy oraz ich składu.

1) 2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2012r. poz.951 i 1544 oraz z2013r. poz.134. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr117, poz.677, Nr170, poz.1015, Nr171, poz.1016 iNr230, poz.1371 oraz z2012r. poz.627, 664, 769 i951.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 195

§5. Szkolenie zzakresu znajomości procedur obowiązujących na pokładzie statku powietrznego powinno obejmować zagadnienia dotyczące postępowania wprzypadku: 1) awaryjnego lądowania statku powietrznego; 2) pożaru na pokładzie statku powietrznego; 3) wystąpienia aktu bezprawnej ingerencji wlotnictwie cywilnym na pokładzie statku powietrznego. §6. Szkolenie zzakresu znajomości skutków użycia broni palnej lub broni gazowej na pokładzie statku powietrznego powinno obejmować zagadnienia dotyczące: 1) dopuszczalności użycia poszczególnych rodzajów broni palnej lub broni gazowej; 2) następstw użycia poszczególnych rodzajów broni palnej lub broni gazowej; 3) postępowania po użyciu broni palnej lub broni gazowej. §

7. Szkolenie z zakresu znajomości sposobów unieszkodliwienia osoby niebezpiecznej bez użycia broni palnej lub broni gazowej na pokładzie statku powietrznego powinno obejmować zagadnienia dotyczące: 1) przypadków, wktórych zachowanie osoby na pokładzie statku powietrznego stwarza zagrożenie bezpieczeństwa statku powietrznego lub jego pasażerów; 2) sposobów podejmowania przez uprawnionego interwencji wprzypadkach, októrych mowa wpkt1. §8.

1. Szkolenie, októrym mowa w§3 ust.1, prowadzi Straż Graniczna na podstawie programu szkolenia zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, po jego wcześniejszym uzgodnieniu zPrezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

2. Komendant Główny Straży Granicznej lub upoważniona przez niego osoba wydaje zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia, ważne przez 5 lat.

3. Koszty szkolenia prowadzonego przez Straż Graniczną ponoszą podmioty delegujące uprawnionych do odbycia tego szkolenia na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Komendantem Głównym Straży Granicznej awłaściwym podmiotem. §9.

1. Informację ozamiarze wniesienia na pokład statku powietrznego broni palnej, broni gazowej lub materiałów wybuchowych przełożony uprawnionego jest obowiązany przekazać: 1) komendantowi właściwej miejscowo placówki Straży Granicznej – wprzypadku lotniska, na którym znajduje się lotnicze przejście graniczne, 2) zarządzającemu lotniskiem wylotu iprzylotu statku powietrznego – wprzypadku lotniska znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 3) przewoźnikowi lotniczemu.

2. Informację, októrej mowa wust.1, przekazuje się wformie pisemnej, nie później niż na 2 dni przed planowanym terminem wylotu uprawnionego, zzastrzeżeniem ust.4.

3. Informacja, októrej mowa wust.1, zawiera: 1) termin wylotu; 2) oznaczenie lotu; 3) dane dotyczące uprawnionego: a) imię inazwisko, b) serię inumer dokumentu tożsamości, c) numer karty identyfikacyjnej portu lotniczego – jeżeli posiada; 4) dane dotyczące liczby sztuk broni lub rodzaju, wagi isiły rażenia materiałów wybuchowych wnoszonych na pokład.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 195

4. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy nie ma możliwości przekazania informacji, o której mowa w ust. 1, zzachowaniem terminu określonego wust.2, przekazuje się ją telefonicznie, anastępnie niezwłocznie potwierdza wformie pisemnej.

5. Przepisów ust.1–4 nie stosuje się do funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących wartę ochronną, októrej mowa wart.186a ust.1 ustawy zdnia 3 lipca 2002r. – Prawo lotnicze.

6. Dowódca statku powietrznego informuje uczestniczących wdanym locie funkcjonariuszy: 1) Straży Granicznej pełniących wartę ochronną, 2) Biura Ochrony Rządu wykonujących działania ochronne, 3) Policji wykonujących konwoje osób pozbawionych wolności – oprzebywaniu na pokładzie statku powietrznego uprawnionych posiadających broń palną, broń gazową lub materiały wybuchowe oraz ozajmowanych przez nich miejscach.

7. Uprawniony na pokładzie statku powietrznego: 1) utrzymuje broń wstanie zabezpieczonym, bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej iwmiejscu uniemożliwiającym jej dobycie przez osoby postronne; 2) posiada amunicję przystosowaną do jej użycia na pokładzie statku powietrznego.

8. Wprzypadku przewożenia broni palnej, broni gazowej lub materiału wybuchowego przez uprawnionego na pokładzie statku powietrznego, przewoźnik lotniczy przekazuje dowódcy statku powietrznego dane wynikające z informacji, októrej mowa wust.1. §10. Uprawnieni wykonujący czynności służbowe na pokładach statków powietrznych przed dniem wejścia wżycie rozporządzenia mogą wnosić broń palną lub gazową na pokład statku powietrznego do czasu ukończenia szkolenia, októrym mowa w§3 ust.1, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia wżycie rozporządzenia. §11. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 195 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.