Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 201 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-13
Data wydania:2012-12-24
Data wejscia w życie:2013-02-28
Data obowiązywania:2013-02-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 201 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 201

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA IROZWOJU WSI zdnia 24 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego

1. Na podstawie art.16 ust. 3 ustawy zdnia 20 lipca 2000r. oogłaszaniu aktów normatywnych iniektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z2011r. Nr197, poz.1172 iNr232, poz.1378) ogłasza się wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 25 czerwca 2008r. wsprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego (Dz.U. Nr120, poz.776), zuwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 10 stycznia 2012r. zmieniającym rozporządzenie wsprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego (Dz.U. poz.67).

2. Podany wzałączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia nie obejmuje §2 i§3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 10 stycznia 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego (Dz.U. poz.67), które stanowią: „§2. Środki skażające określone wzałączniku do rozporządzenia, októrym mowa w§1, wlp.20 oraz lp.22–24 mogą być stosowane jako środek skażający alkohol etylowy nie dłużej niż przez sześć miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia. §3. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. T. Nalewajk

Dziennik Ustaw –2– Poz. 201

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 24 grudnia 2012r. (poz.201)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA IROZWOJU WSI

1) zdnia 25 czerwca 2008r. w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy zdnia 2 marca 2001r. owyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr31, poz.353, zpóźn. zm.2)) zarządza się, conastępuje: §1.Ustala się wykaz środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego wraz zminimalną ilością ich zastosowania, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §2.Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 2 stycznia 2006r. wsprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego (Dz. U. Nr8, poz.49). §3.Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).

Minister Rolnictwa iRozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie §1 ust. 2 pkt3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi (Dz. U. Nr248, poz.1486).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2002r. Nr166, poz.1362, z2004r. Nr29, poz.257 iNr173, poz.1808, z2009r. Nr3, poz.11 oraz z2011r. Nr171, poz.1016.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone wdniu 8 lipca 2008r.

1)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 25 czerwca 2008r.4)

WYKAZ ŚRODKÓW DOPUSZCZONYCH DO SKAŻANIA ALKOHOLU ETYLOWEGO WRAZ ZMINIMALNĄ ILOŚCIĄ ICH ZASTOSOWANIA Minimalna ilość środka skażającego na 100 l alkoholu etylowego 100% 3 3l 3l 5l 10 l 2g 3l 0,3 l 3l 3l

Lp. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4)

Środek skażający 2 Aceton Alkohol benzylowy Alkohol butylowy Alkohol izopropylowy (2-propanol) Benzoesan denatonium1) Benzyna2) Bromek lub chlorek etylu Eter etylowo-tert butylowy Eter dietylowy

Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa iRozwoju Wsi zdnia 10 stycznia 2012r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego (Dz.U. poz.67), które weszło wżycie zdniem 3lutego 2012r.

Dziennik Ustaw 1 10 11 12 13 14 15 16 17 Ftalan dietylu Keton etylowo-metylowy Nafta – frakcja naftowa zdestylacji zachowawczej2) Nipagina (aseptina) Octan etylu Ogólny środek skażający – zgodny z Polską Normą PN-C-97911 „Ogólny środek skażający” Szelak Środek skażający otrzymany zpołączenia3) benzoesanu denatonium1) oraz acetonu 18 Środek skażający otrzymany zpołączenia3) benzoesanu denatonium1) oraz alkoholu izopropylowego (2-propanolu) 19 Środek skażający otrzymany zpołączenia benzoesanu denatonium oraz

3) 1)

–3– 2 3 1l 3l 2l 3 kg 5l 0,5 l 3 kg 1g 2l 1g 6l 1g 2l 0,1 kg 0,8 l

Poz. 201

ketonu etylowo-metylowego 20 21 22 23 24 25 (uchylona) Środek skażający otrzymany zpołączenia3) jodu krystalicznego4) oraz ftalanu dietylu (uchylona) (uchylona) (uchylona) Toluol lub toluen

3l

Obja śn i e n i a : Dopuszczone jest stosowanie roztworów benzoesanu denatonium wetanolu lub alkoholu tert-butylowym po uprzednim przeliczeniu dawki na czysty składnik.

2) Niesklasyfikowana na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia zdnia 28 września 2005r. wsprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz zich klasyfikacją ioznakowaniem (Dz. U. Nr201, poz.1674) jako substancja rakotwórcza.

3) Połączenie substancji musi nastąpić najpóźniej wtrakcie procesu skażania alkoholu etylowego.

4) Dopuszczone jest stosowanie roztworów jodu wetanolu po uprzednim przeliczeniu dawki na czysty składnik.

1)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 201 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Dopłaty z UE do hektara

  Czy dopłaty bezpośrednie do rolnictwa dotyczą hektara przeliczeniowego czy rzeczywistego? Czy dopłata jest niezależna od klasy gleby?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-09 poz. 1424

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawki płatności cukrowej za 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-09 poz. 1425

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawki płatności do pomidorów za 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-09 poz. 1421

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-23 poz. 1290

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2012/2013

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-24 poz. 1893

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.