Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 21 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-01-08
Data wydania:2012-12-08
Data wejscia w życie:2013-01-23
Data obowiązywania:2013-01-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 21 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21

USTAWA zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach1), 2),

3) Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres ustawy Art. 1. Ustawa określa środki służące ochronie środowiska, życia izdrowia ludzi zapobiegające izmniejszające negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi wynikający zwytwarzania odpadów igospodarowania nimi oraz ograniczające ogólne skutki użytkowania zasobów ipoprawiające efektywność takiego użytkowania.

N iniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę zdnia 26 lipca 1991r. opodatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę zdnia 15 lutego 1992r. opodatku dochodowym od osób prawnych, ustawę zdnia 13 września 1996r. outrzymaniu czystości iporządku wgminach, ustawę zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, ustawę zdnia 11 maja 2001r. oopakowaniach iodpadach opakowaniowych, ustawę zdnia 11 maja 2001r. oobowiązkach przedsiębiorców wzakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz oopłacie produktowej, ustawę zdnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne, ustawę zdnia 6 września 2001r. otransporcie drogowym, ustawę zdnia 27marca 2003r. oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym, ustawę zdnia 20 stycznia 2005r. orecyklingu pojazdów wycofanych zeksploatacji, ustawę zdnia 29 lipca 2005r. ozużytym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym, ustawę zdnia 16 listopada 2006r. oopłacie skarbowej, ustawę zdnia 13 kwietnia 2007r. ozapobieganiu szkodom wśrodowisku iich naprawie, ustawę zdnia 29 czerwca 2007r. omiędzynarodowym przemieszczaniu odpadów, ustawę zdnia 10 lipca 2008r. oodpadach wydobywczych, ustawę zdnia 3października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko, ustawę zdnia 24 kwietnia 2009r. obateriach iakumulatorach oraz ustawę zdnia 9czerwca 2011r. – Prawo geologiczne igórnicze.

2) N iniejsza ustawa dokonuje wzakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw:

1) yrektywy Rady 78/176/EWG zdnia 20 lutego 1978r. wsprawie odpadów pochodzących zprzemysłu ditlenku tytanu (Dz.Urz. WE L 54 d z25.02.1978, str.19, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str.71);

2) yrektywy Rady 86/278/EWG zdnia 12 czerwca 1986r. wsprawie ochrony środowiska, wszczególności gleby, wprzypadku wyd korzystywania osadów ściekowych wrolnictwie (Dz.Urz. WE L 181 z04.07.1986, str.6, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 1, str.265);

3) yrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 d z30.05.1991, str.40, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str.26);

4) yrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 20 grudnia 1994r. wsprawie opakowań iodpadów opakowaniowych d (Dz.Urz. WE L 365 z31.12.1994, str.10, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 13, str.349);

5) yrektywy Rady 96/59/WE zdnia 16 września 1996r. wsprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli ipolichlorowanych d trifenyli (PCB/PCT) (Dz.Urz. WE L 243 z24.09.1996, str.31; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 3, str.75); d

6) yrektywy Rady 1999/31/WE zdnia 26 kwietnia 1999r. wsprawie składowania odpadów (Dz.Urz. WE L 182 z16.07.1999, str.1, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str.228);

7) yrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2000/53/WE zdnia 18 września 2000r. wsprawie pojazdów wycofanych zeksploatacji d (Dz.Urz. WE L 269 z21.10.2000, str.34, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str.224);

8) yrektywy 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 4 grudnia 2000r. wsprawie spalania odpadów (Dz.Urz. WE L 332 d z28.12.2000, str.91, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str.353);

9) yrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 27 stycznia 2003r. wsprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego d ielektronicznego (WEEE) (Dz.Urz. UE L 37 z13.02.2003, str.24, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.13, t. 7, str.359);

1)

Dziennik Ustaw Art. 2. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) gazów ipyłów wprowadzanych do atmosfery;

2) runtu wpierwotnym położeniu (wmiejscu), wtym niewydobytej zanieczyszczonej gleby, ibudynków trwale związag nych zgruntem;

3) iezanieczyszczonej gleby iinnych materiałów występujących wstanie naturalnym, wydobytych wtrakcie robót budown lanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych wstanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty;

4) odpadów promieniotwórczych;

5) wycofanych zużytku materiałów wybuchowych;

6) biomasy wpostaci: a) dchodów podlegających przepisom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia o 21października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie oproduktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz.Urz. UE L 300 z14.11.2009, str.1, zpóźn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr1069/2009”, b) słomy, c) innych, niebędących niebezpiecznymi, naturalnych substancji pochodzących zprodukcji rolniczej lub leśnej – wykorzystywanej wrolnictwie, leśnictwie lub do produkcji energii ztakiej biomasy za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska ani nie stanowią zagrożenia dla życia izdrowia ludzi;

7) sadów przemieszczanych wobrębie wód powierzchniowych wcelu związanym zgospodarowaniem wodami lub droo gami wodnymi, zarządzaniem wodami lub urządzeniami wodnymi lub ochroną przed powodzią bądź ograniczaniem skutków powodzi isusz, rekultywacją, refulacją, pozyskiwaniem lub uzdatnianiem terenu, jeżeli osady te nie są niebezpieczne;

8) ścieków;

9) roduktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, wtym produktów przetworzonych, objętych rozporządzeniem (WE) p nr1069/2009, zwyjątkiem tych, które są odpadami przewidzianymi do składowania na składowisku odpadów albo do przekształcania termicznego lub do wykorzystania w zakładzie produkującym biogaz lub w kompostowni, zgodnie ztym rozporządzeniem;

10) włok zwierząt, które poniosły śmierć winny sposób niż przez ubój, wtym zwierząt uśmierconych wcelu wyeliminoz wania chorób epizootycznych, iktóre są unieszkodliwiane zgodnie zrozporządzeniem (WE) nr1069/2009;

11) as ziemnych lub skalnych przemieszczanych wzwiązku zwydobywaniem kopalin ze złóż, jeżeli koncesja na wydom bywanie kopalin ze złóż lub plan ruchu zakładu górniczego zatwierdzony decyzją, októrych mowa wustawie zdnia 9czerwca 2011r. – Prawo geologiczne igórnicze (Dz.U. Nr163, poz.981), lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego określają warunki isposób ich zagospodarowania.

10) yrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 15 marca 2006r. wsprawie gospodarowania odpadami pochodząd cymi zprzemysłu wydobywczego oraz zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE (Dz. Urz. UE L 102 z11.04.2006, str.15, zpóźn. zm.); d

11) yrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 6 września 2006r. wsprawie baterii iakumulatorów oraz zużytych baterii iakumulatorów oraz uchylającej dyrektywę 91/157/EWG (Dz.Urz. UE L 266 z26.09.2006, str.1, zpóźn. zm.);

12) yrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2008/98/WE zdnia 19 listopada 2008r. wsprawie odpadów oraz uchylającej niektóre d dyrektywy (Dz.Urz. UE L 312 z22.11.2008, str.3);

13) yrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 2010/75/UE zdnia 24 listopada 2010r. wsprawie emisji przemysłowych (zintegrowane d zapobieganie zanieczyszczeniom iich kontrola) (Dz.Urz. UE L 334 z17.12.2010, str.17).

3) N iniejsza ustawa została notyfikowana Komisji Europejskiej dnia 26 kwietnia 2012r. pod numerem 2012/0263/PL, zgodnie zart.16 dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 20 grudnia 1994r. wsprawie opakowań iodpadów opakowaniowych (Dz.Urz. WE L 365 z31.12.1994, str.10, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 13, str.349), oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów zdnia 23 grudnia 2002r. wsprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm iaktów prawnych (Dz.U. Nr239, poz.2039 oraz z2004r. Nr65, poz.597), wdrażającego postanowienia dyrektywy 98/34/WE zdnia 22czerwca 1998r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji wdziedzinie norm iprzepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.Urz. WE L 204 z21.07.1998, str.37, zpóźn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.13, t. 20, str.337).

–2–

Poz. 21

Dziennik Ustaw –3– Rozdział 2 Objaśnienia określeń ustawowych Art. 3.

1. Ilekroć wustawie jest mowa o: b

1) ioodpadach – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady zogrodów iparków, odpady spożywcze ikuchenne zgospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, atakże porównywalne odpady zzakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność;

2) ospodarowaniu odpadami – rozumie się przez to zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie znadzorem nad g tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie zmiejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane wcharakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika wobrocie odpadami;

3) gospodarce odpadami – rozumie się przez to wytwarzanie odpadów igospodarowanie odpadami; k

4) omunalnych osadach ściekowych – rozumie się przez to pochodzący zoczyszczalni ścieków osad zkomór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków oskładzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych;

5) magazynowaniu odpadów – rozumie się przez to czasowe przechowywanie odpadów obejmujące: a) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę, b) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów, c) magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów; o

6) dpadach – rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany;

7) dpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające wgospodarstwach domowych, zwyłączeniem pojazo dów wycofanych zeksploatacji, atakże odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających wgospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła wsposób znaczący ich właściwości;

8) dpadach medycznych – rozumie się przez to odpady powstające wzwiązku zudzielaniem świadczeń zdrowotnych o oraz prowadzeniem badań idoświadczeń naukowych wzakresie medycyny; o

9) dpadach obojętnych – rozumie się przez to odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą wreakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji inie wpływają niekorzystnie na materię, zktórą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń wtych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, atakże negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku są nieznaczne, awszczególności nie stanowią zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby iziemi;

10) dpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenoo wemu przy udziale mikroorganizmów; o

11) dpadach weterynaryjnych – rozumie się przez to odpady powstające wzwiązku zbadaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, atakże wzwiązku zprowadzeniem badań naukowych idoświadczeń na zwierzętach;

12) dpadach zielonych – rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących zpielęgnacji tereo nów zielonych, ogrodów, parków icmentarzy, atakże ztargowisk, zwyłączeniem odpadów zczyszczenia ulic iplaców;

13) dpadach zwypadków – rozumie się przez to odpady powstające podczas prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej, o zwyłączeniem: a) dpadów powstałych wwyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej, wrozumieniu art.3 pkt23 i24 o ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z2008r. Nr25, poz.150, zpóźn. zm.4)), b) dpadów powstałych w wyniku szkody w środowisku, o której mowa w art. 6 pkt 11 ustawy z dnia 13 kwietnia o 2007r. ozapobieganiu szkodom wśrodowisku iich naprawie (Dz.U. Nr75, poz.493, zpóźn. zm.5));

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr111, poz.708, Nr138, poz.865, Nr154, poz.958, Nr171, poz.1056, Nr199, poz.1227, Nr223, poz.1464 iNr227, poz.1505, z2009r. Nr19, poz.100, Nr20, poz.106, Nr79, poz.666, Nr130, poz.1070 iNr215, poz.1664, z2010r. Nr21, poz.104, Nr28, poz.145, Nr40, poz.227, Nr76, poz.489, Nr119, poz.804, Nr152, poz.1018 i1019, Nr182, poz.1228, Nr229, poz.1498 iNr249, poz.1657, z2011r. Nr32, poz.159, Nr63, poz.322, Nr94, poz.551, Nr99, poz.569, Nr122, poz.695, Nr152, poz.897, Nr178, poz.1060 iNr224, poz.1341 oraz z2012r. poz.460, 951, 1342 i1513.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr138, poz.865 iNr199, poz.1227, z2011r. Nr63, poz.322, Nr152, poz.897, Nr227, poz.1367 iNr228, poz.1368 oraz z2012r. poz.1513.

4)

Poz. 21

Dziennik Ustaw –4– Poz. 21

14) dzysku – rozumie się przez to jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użyteczneo mu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które wprzeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub wwyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji wdanym zakładzie lub ogólnie wgospodarce;

15) dzysku energii – rozumie się przez to termiczne przekształcanie odpadów wcelu odzyskania energii; o

16) lejach odpadowych – rozumie się przez to wszelkie mineralne lub syntetyczne oleje smarowe lub przemysłowe, które o przestały się nadawać do użytku, do jakiego były pierwotnie przeznaczone, wszczególności zużyte oleje zsilników spalinowych ioleje przekładniowe, oleje smarowe, oleje turbinowe oraz oleje hydrauliczne;

17) CB – rozumie się przez to polichlorowane bifenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, P monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek ztych substancji wilości powyżej 0,005% wagowo łącznie;

18) onownym użyciu – rozumie się przez to działanie polegające na wykorzystywaniu produktów lub części produktów p niebędących odpadami ponownie do tego samego celu, do którego były przeznaczone; p

19) osiadaczu odpadów – rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące wposiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości;

20) ośredniku wobrocie odpadami – rozumie się przez to każdego, kto organizuje przetwarzanie odpadów wimieniu innych p podmiotów, wtym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie wposiadanie;

21) rzetwarzaniu – rozumie się przez to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, wtym przygotowanie poprzedzające odzysk p lub unieszkodliwianie; p

22) rzygotowaniu do ponownego użycia – rozumie się przez to odzysk polegający na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, wramach którego produkty lub części produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, aby mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności wstępnego przetwarzania; r

23) ecyklingu – rozumie się przez to odzysk, wramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane wpierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii iponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk; s

24) elektywnym zbieraniu – rozumie się przez to zbieranie, wramach którego dany strumień odpadów, wcelu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami itakimi samymi cechami;

25) kładowisku odpadów – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów; s

26) palarni odpadów – rozumie się przez to zakład lub jego część przeznaczone do termicznego przekształcania odpadów s zodzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej, obejmujące instalacje iurządzenia służące do prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, sterowaniem imonitorowaniem procesów oraz instalacjami związanymi zprzyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego przekształcania oraz instalacjami związanymi zmagazynowaniem iprzetwarzaniem substancji otrzymanych wwyniku spalania ioczyszczania gazów odlotowych;

27) przedawcy odpadów – rozumie się przez to podmiot, który nabywa, anastępnie zbywa odpady, we własnym imieniu, s wtym również podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie wposiadanie;

28) tosowaniu komunalnych osadów ściekowych – rozumie się przez to rozprowadzanie komunalnych osadów ściekowych s na powierzchni ziemi lub wprowadzanie ich do gleby;

29) ermicznym przekształcaniu odpadów – rozumie się przez to: t s a) palanie odpadów przez ich utlenianie, b) nne niż wskazane wlit.aprocesy termicznego przetwarzania odpadów, wtym pirolizę, zgazowanie iproces plazmoi wy, oile substancje powstające podczas tych procesów są następnie spalane;

30) nieszkodliwianiu odpadów – rozumie się przez to proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego u procesu jest odzysk substancji lub energii;

Dziennik Ustaw –5– Poz. 21

31) spółspalarni odpadów – rozumie się przez to zakład lub jego część, których głównym przedmiotem działalności jest w wytwarzanie energii lub produktów, wktórych wraz zpaliwami są przekształcane termicznie odpady wcelu odzyskania zawartej wnich energii lub wcelu ich unieszkodliwiania, obejmujące instalacje iurządzenia służące do prowadzenia procesu termicznego przekształcania wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, sterowaniem imonitorowaniem procesów, instalacjami związanymi zprzyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem imagazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego przekształcania oraz instalacjami związanymi zmagazynowaniem iprzetwarzaniem substancji otrzymanych wwyniku spalania ioczyszczania gazów odlotowych;

32) ytwórcy odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpaw dów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług wzakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji inapraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa oświadczenie usługi stanowi inaczej;

33) apobieganiu powstawaniu odpadów – rozumie się przez to środki zastosowane wodniesieniu do produktu, materiału z lub substancji, zanim staną się one odpadami, zmniejszające: i a) lość odpadów, wtym również przez ponowne użycie lub wydłużenie okresu dalszego używania produktu, b) egatywne oddziaływanie wytworzonych odpadów na środowisko izdrowie ludzi, n z c) awartość substancji szkodliwych wprodukcie imateriale;

34) bieraniu odpadów – rozumie się przez to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, wtym z wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru iskładu odpadów iniepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów, októrym mowa wpkt5 lit.b.

2. Niewyczerpujący wykaz procesów odzysku określa załącznik nr1 do ustawy.

3. Niewyczerpujący wykaz procesów unieszkodliwiania określa załącznik nr2 do ustawy.

4. Odpady niebezpieczne oznaczają odpady wykazujące co najmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych. Właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, określa załącznik nr3 do ustawy. Rozdział 3 Katalog odpadów izmiana statusu odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne Art. 4.

1. Odpady klasyfikuje się przez ich zaliczenie do odpowiedniej grupy, podgrupy irodzaju odpadów, uwzględniając:

1) ródło ich powstawania; ź

2) łaściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, określone wzałączniku nr3 do ustawy; w

3) kładniki odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, s że odpady są odpadami niebezpiecznymi.

2. Składniki odpadów, októrych mowa wust.1 pkt3, określa załącznik nr4 do ustawy.

3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, wdrodze rozporządzenia, katalog odpadów zpodziałem na grupy, podgrupy irodzaje ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych, kierując się źródłem powstawania odpadów oraz właściwościami odpadów określonymi wzałączniku nr3 do ustawy.

4. Minister właściwy do spraw środowiska, wydając rozporządzenie, októrym mowa wust.3, uwzględnia wartości graniczne stężeń substancji niebezpiecznych dla składników odpadów, o których mowa w załączniku nr 4 do ustawy – wprzypadku ich ustalenia na podstawie przepisów Unii Europejskiej, poniżej których odpadów nie uznaje się za odpady niebezpieczne. Art. 5. Zakazuje się zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne przez ich rozcieńczanie lub mieszanie ze sobą, lub zinnymi odpadami, substancjami lub materiałami, prowadzące do obniżenia początkowego stężenia substancji niebezpiecznych do poziomu niższego niż poziom określony dla odpadów niebezpiecznych. Art. 6. Odpadami niebezpiecznymi są odpady wskazane wkatalogu odpadów, określonym wprzepisach wydanych na podstawie art.4 ust.3, jako odpady niebezpieczne, zzastrzeżeniem art.7.

Dziennik Ustaw –6– Poz. 21

Art. 7.

1. Posiadacz odpadów może dokonać zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, jeżeli wykaże, że nie posiadają one właściwości odpadów niebezpiecznych określonych wzałączniku nr3 do ustawy.

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, wdrodze rozporządzenia:

1) zczegółowe warunki uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne, s s

2) posób ustalenia spełnienia warunków, októrych mowa wpkt1 – kierując się wymaganiami ochrony środowiska oraz zagrożeniami dla życia lub zdrowia ludzi.

3. Minister właściwy do spraw środowiska może określić wrozporządzeniu, októrym mowa wust.2, rodzaje odpadów iźródła ich powstawania, dla których przy zmianie klasyfikacji zodpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne nie stosuje się warunków określonych wprzepisach wydanych na podstawie ust.2 oraz zgłoszenia, októrym mowa wart.8. Art. 8.

1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do przedłożenia marszałkowi województwa, właściwemu odpowiednio ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami, zgłoszenia zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne.

2. Zgłoszenie zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne zawiera:

1) mię inazwisko lub nazwę posiadacza odpadów oraz adres zamieszkania lub siedziby; i

2) umer identyfikacji podatkowej (NIP) inumer REGON, oile został nadany; n o

3) kreślenie miejsca wytwarzania lub gospodarowania odpadami przewidzianymi do zmiany klasyfikacji;

4) skazanie odpadów przewidzianych do zmiany klasyfikacji oraz proponowaną klasyfikację tych odpadów; w

5) pis procesu technologicznego, wktórym powstają odpady przewidziane do zmiany klasyfikacji, oraz jeżeli jest to o zasadne, inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na właściwości tych odpadów.

3. Do zgłoszenia zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne dołącza się wyniki badań właściwości odpadów przewidzianych do zmiany klasyfikacji, przeprowadzonych zgodnie zprzepisami wydanymi na podstawie art.7 ust.2.

4. Badania właściwości odpadów, októrych mowa wust.3, wykonują wyłącznie laboratoria, októrych mowa wart.147a ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska. Wcelu przeprowadzenia badania laboratoria pobierają próbki odpadów objętych zgłoszeniem.

5. Marszałek województwa wydaje decyzję zatwierdzającą zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne albo decyzję owyrażeniu sprzeciwu. Art. 9.

1. Marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska:

1) opie zgłoszeń zmiany kwalifikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne wraz zkopiami wyników k badań właściwości odpadów – wterminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji;

2) biorczą informację za dany rok oliczbie zgłoszeń, decyzji zatwierdzających zmianę klasyfikacji odpadów niebezpieczz nych na odpady inne niż niebezpieczne oraz decyzji owyrażeniu sprzeciwu – wterminie do dnia 31 marca następnego roku.

2. Wymóg przekazania dokumentów, októrych mowa wust.1 pkt1, nie dotyczy przypadku, gdy od decyzji marszałka województwa zatwierdzającej zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne albo od decyzji owyrażeniu sprzeciwu wniesiono odwołanie, które przekazano ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

3. Minister właściwy do spraw środowiska weryfikuje, zamieszczone wBazie danych oproduktach iopakowaniach oraz ogospodarce odpadami, ostateczne decyzje zatwierdzające zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne oraz ostateczne decyzje owyrażeniu sprzeciwu.

4. Minister właściwy do spraw środowiska niezwłocznie zawiadamia Komisję Europejską owszystkich przypadkach zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne.

Dziennik Ustaw –7– Rozdział 4 Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny Art. 10. Przedmiot lub substancja, powstające wwyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja, mogą być uznane za produkt uboczny, niebędący odpadem, jeżeli są łącznie spełnione następujące warunki: d

1) alsze wykorzystywanie przedmiotu lub substancji jest pewne;

2) rzedmiot lub substancja mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez dalszego przetwarzania, innego niż normalna p praktyka przemysłowa; d

3) any przedmiot lub substancja są produkowane jako integralna część procesu produkcyjnego;

4) ana substancja lub przedmiot spełniają wszystkie istotne wymagania, wtym prawne, wzakresie produktu, ochrony d środowiska oraz życia izdrowia ludzi, dla określonego wykorzystania tych substancji lub przedmiotów iwykorzystanie takie nie doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko, życie lub zdrowie ludzi. Art. 11.

1. Wytwórca przedmiotu lub substancji, októrych mowa wart.10, jest obowiązany do przedłożenia marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce ich wytwarzania zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny.

2. Zgłoszenie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny zawiera:

1) mię inazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby; i n

2) umer identyfikacji podatkowej (NIP) inumer REGON, oile został nadany;

3) kreślenie miejsca wytwarzania przedmiotu lub substancji przewidzianych do uznania za produkt uboczny; o

4) skazanie przedmiotu lub substancji przewidzianych do uznania za produkt uboczny oraz ich masy; w o

5) pis procesu produkcyjnego, wktórym powstaje przedmiot lub substancja, iprocesu, wktórym zostaną one wykorzystane.

3. Do zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny dołącza się dowody potwierdzające spełnienie warunków, októrych mowa wart.10, oraz szczegółowych wymagań, oile zostały określone. Dowodami mogą być wszczególności umowy potwierdzające wykorzystanie przedmiotu lub substancji do określonych celów lub potwierdzające właściwości przedmiotu lub substancji wyniki badań, wykonanych przez laboratoria, októrych mowa wart.147a ustawy zdnia 27kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska.

4. Uznanie przedmiotu lub substancji za produkt uboczny następuje, jeżeli marszałek województwa wterminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny nie wyrazi sprzeciwu, wdrodze decyzji.

5. Przepisów ust.1–4 nie stosuje się do materiałów paszowych określonych wprzepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie art.24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (WE) 767/2009 zdnia 13 lipca 2009r. wsprawie wprowadzania na rynek istosowania pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr1831/2003 Parlamentu Europejskiego iRady iuchylającego dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz.Urz. UE L 229 z01.09.2009, str.1, zpóźn. zm.).

6. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, wdrodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria dotyczące uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, kierując się względami ochrony środowiska, życia lub zdrowia ludzi. Art. 12.

1. Marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska, w terminie do dnia 31marca następnego roku, zbiorczą informację za dany rok oliczbie otrzymanych zgłoszeń uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, wyrażonych sprzeciwów oraz oprzypadkach uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz ich masie.

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, wdrodze rozporządzenia, wzór zbiorczej informacji, októrej mowa wust.1, kierując się potrzebą ujednolicenia zawartych wniej danych. Art. 13.

1. Zakazuje się łącznego magazynowania produktów ubocznych iodpadów, atakże magazynowania produktów ubocznych wmiejscach przeznaczonych do magazynowania odpadów lub składowania odpadów.

2. Substancje lub przedmioty, które przestały spełniać warunki iwymagania, októrych mowa wart.10 oraz wprzepisach wydanych na podstawie art.11 ust.6, są odpadami. Poz. 21

Dziennik Ustaw –8– Rozdział 5 Utrata statusu odpadów Art. 14.

1. Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich odzyskowi, wtym recyklingowi, spełniają:

1) łącznie następujące warunki: a) przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów, b) istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie, d c) any przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone wprzepisach iwnormach mających zastosowanie do produktu, d) zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska;

2) wymagania określone przez przepisy Unii Europejskiej.

2. Przedmiot lub substancja, które przestały spełniać warunki, októrych mowa wust.1, są odpadami. Art. 15. Zakazuje się łącznego magazynowania odpadów iprzedmiotu lub substancji, które utraciły status odpadów, atakże magazynowania przedmiotu lub substancji, które utraciły status odpadów wmiejscach przeznaczonych do magazynowania odpadów lub składowania odpadów. Dział II Zasady ogólne gospodarki odpadami Rozdział 1 Ochrona życia izdrowia ludzi oraz środowiska Art. 16. Gospodarkę odpadami należy prowadzić wsposób zapewniający ochronę życia izdrowia ludzi oraz środowiska, wszczególności gospodarka odpadami nie może:

1) owodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; p

2) owodować uciążliwości przez hałas lub zapach; p

3) ywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc oszczególnym znaczeniu, wtym kulturowym w iprzyrodniczym. Rozdział 2 Hierarchia sposobów postępowania zodpadami Art. 17. Wprowadza się następującą hierarchię sposobów postępowania zodpadami:

1) apobieganie powstawaniu odpadów; z

2) rzygotowywanie do ponownego użycia; p

3) ecykling; r

4) nne procesy odzysku; i u

5) nieszkodliwianie. Art. 18.

1. Każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować iprowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców imateriałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie izdrowie ludzi oraz na środowisko, wtym przy wytwarzaniu produktów, podczas ipo zakończeniu ich użycia. Poz. 21

Dziennik Ustaw –9– Poz. 21

2. Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów wpierwszej kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi.

3. Odzysk, októrym mowa wust.2, polega wpierwszej kolejności na przygotowaniu odpadów przez ich posiadacza do ponownego użycia lub poddaniu recyklingowi, ajeżeli nie jest to możliwe zprzyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione zprzyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – poddaniu innym procesom odzysku.

4. Przez recykling rozumie się także recykling organiczny polegający na obróbce tlenowej, wtym kompostowaniu, lub obróbce beztlenowej odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu wkontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, wwyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny.

5. Odpady, których poddanie odzyskowi nie było możliwe zprzyczyn, októrych mowa wust.3, posiadacz odpadów jest obowiązany unieszkodliwiać.

6. Składowane powinny być wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie winny sposób było niemożliwe zprzyczyn, októrych mowa wust.3.

7. Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, zktórych uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku. Art. 19.

1. Organy administracji publicznej, wzakresie swojej właściwości, podejmują działania wspierające ponowne użycie iprzygotowanie do ponownego użycia odpadów, wszczególności:

1) achęcając do tworzenia iwspierając sieci ponownego wykorzystania inapraw; z

2) twarzając zachęty ekonomiczne. s

2. Jednostki sektora finansów publicznych stosują kryteria ponownego użycia lub przygotowania do ponownego użycia odpadów przy udzielaniu zamówień publicznych, oile ponowne użycie lub przygotowanie do ponownego użycia odpadów jest możliwe. Rozdział 3 Zasada bliskości Art. 20.

1. Odpady, zuwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania zodpadami, wpierwszej kolejności poddaje się przetwarzaniu wmiejscu ich powstania.

2. Odpady, które nie mogą być przetworzone wmiejscu ich powstania, przekazuje się, uwzględniając hierarchię sposobów postępowania zodpadami oraz najlepszą dostępną technikę lub technologię, októrej mowa wart.143 ustawy zdnia 27kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, do najbliżej położonych miejsc, wktórych mogą być przetworzone.

3. Zakazuje się:

1) tosowania komunalnych osadów ściekowych, s

2) nieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych izakaźnych odpadów weterynaryjnych u – poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone.

4. Zakazuje się przywozu na obszar województwa odpadów, októrych mowa wust.3, wytworzonych poza obszarem tego województwa, do celów, októrych mowa wust.3.

5. Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do miejsca stosowania położonego na obszarze innego województwa jest mniejsza niż odległość do miejsca stosowania położonego na obszarze tego samego województwa.

6. Wprzypadku unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych izakaźnych odpadów weterynaryjnych, przepis ust.5 stosuje się odpowiednio. Dopuszcza się unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych izakaźnych odpadów weterynaryjnych na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, wnajbliżej położonej instalacji, w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego województwa lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych.

Dziennik Ustaw

7. Zakazuje się przetwarzania:

1) mieszanych odpadów komunalnych, z p

2) ozostałości zsortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości zprocesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, oile są przeznaczone do składowania, o

3) dpadów zielonych – poza obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone.

8. Zakazuje się przywozu na obszar regionu gospodarki odpadami komunalnymi odpadów, októrych mowa wust.7, wytworzonych poza obszarem tego regionu.

9. Wprzypadku wyznaczenia instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu gospodarki odpadami komunalnymi, októrej mowa wart.38 ust.2 pkt2, poza obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym odpady te zostały wytworzone, nie stosuje się ust.7 i8. Rozdział 4 Postępowanie zodpadami niebezpiecznymi Art. 21.

1. Zakazuje się mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszania odpadów niebezpiecznych zodpadami innymi niż niebezpieczne, atakże mieszania odpadów niebezpiecznych zsubstancjami, materiałami lub przedmiotami, wtym rozcieńczania substancji niebezpiecznych.

2. Dopuszcza się mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszanie odpadów niebezpiecznych zodpadami innymi niż niebezpieczne, atakże mieszanie odpadów niebezpiecznych zsubstancjami, materiałami lub przedmiotami, jeżeli ich zmieszanie służy poprawie bezpieczeństwa procesów przetwarzania odpadów powstałych po zmieszaniu ijeżeli wwyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi wzrost zagrożenia dla życia izdrowia ludzi lub środowiska.

3. Wprzypadku gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu zinnymi odpadami, substancjami, materiałami lub przedmiotami, rozdziela się je, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki: w

1) procesie przetwarzania odpadów powstałych po rozdzieleniu nastąpi ograniczenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska;

2) est to technicznie możliwe iekonomicznie uzasadnione. j Rozdział 5 Koszty gospodarowania odpadami Art. 22. Koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez obecnego lub poprzedniego posiadacza odpadów. Wprzypadkach określonych wprzepisach odrębnych koszty gospodarowania odpadami ponosi producent produktu lub podmiot wprowadzający produkt na terytorium kraju, określony wtych przepisach. Rozdział 6 Zbieranie itransport odpadów Art. 23.

1. Odpady są zbierane wsposób selektywny.

2. Zakazuje się zbierania poza miejscem wytwarzania:

1) ozostałości zsortowania odpadów komunalnych, oile są przeznaczone do składowania; p k

2) omunalnych osadów ściekowych;

3) akaźnych odpadów medycznych; z

4) akaźnych odpadów weterynaryjnych. z – 10 – Poz. 21

Dziennik Ustaw

3. Zakazuje się zbierania:

1) mieszanych odpadów komunalnych, z

2) dpadów zielonych o – poza obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone.

4. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa lub wcelu zapewnienia ciągłości odbioru zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych, zbieranie tych odpadów jest konieczne, marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów może zezwolić, wdrodze decyzji, na ich zbieranie.

5. W przypadku zbierania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych na terenach zamkniętych zezwolenie, októrym mowa wust.4, wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska właściwy ze względu na miejsce zbierania tych odpadów.

6. Zezwolenie, októrym mowa wust.4 i5, może być wydane na okres nie dłuższy niż rok.

7. Wprzypadku, októrym mowa wust.4 i5, przepisy art.42 ust.1 iart.43 ust.1 stosuje się odpowiednio.

8. Zakaz zbierania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych nie dotyczy zakaźnych odpadów medycznych izakaźnych odpadów weterynaryjnych powstałych wwyniku świadczenia usług medycznych lub weterynaryjnych na wezwanie.

9. Wytwórca zakaźnych odpadów medycznych izakaźnych odpadów weterynaryjnych powstałych wwyniku świadczenia usług na wezwanie jest obowiązany do bezzwłocznego dostarczenia wytworzonych odpadów do przystosowanych do tego celu pomieszczeń spełniających wymagania wzakresie magazynowania takich odpadów. Art. 24.

1. Transport odpadów odbywa się zgodnie zwymaganiami wzakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia izdrowia ludzi, wszczególności wsposób uwzględniający właściwości chemiczne ifizyczne odpadów, wtym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować odpady, wtym zgodnie zwymaganiami określonymi wprzepisach wydanych na podstawie ust.7.

2. Transport odpadów niebezpiecznych odbywa się zzachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych.

3. Zlecający usługę transportu odpadów jest obowiązany wskazać transportującemu odpady wykonującemu usługę transportu odpadów miejsce przeznaczenia odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć odpady.

4. Transportujący odpady wykonujący usługę transportu odpadów jest obowiązany dostarczyć odpady do miejsca przeznaczenia odpadów iprzekazać je posiadaczowi odpadów, októrym mowa wust.3.

5. Transportujący odpady wykonujący usługę transportu odpadów umieszcza indywidualny numer rejestrowy, októrym mowa wart.54 ust.1, na dokumentach związanych ztą usługą.

6. Środki transportu odpadów są oznakowane wsposób zgodny zprzepisami wydanymi na podstawie ust.7.

7. Minister właściwy do spraw środowiska wporozumieniu zministrem właściwym do spraw transportu określi, wdrodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dla transportu odpadów, wtym dla środków transportu isposobu transportowania, oraz oznakowanie środków transportu, biorąc pod uwagę właściwości odpadów iich wpływ na środowisko oraz bezpieczeństwo życia izdrowia ludzi. Rozdział 7 Magazynowanie odpadów Art. 25.

1. Magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie zwymaganiami wzakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, wtym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady, wtym zgodnie zwymaganiami określonymi wprzepisach wydanych na podstawie ust.7.

2. Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny.

3. Magazynowanie odpadów jest prowadzone wyłącznie wramach wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów. – 11 – Poz. 21

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 21

4. Odpady, zwyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika zprocesów technologicznych lub organizacyjnych inie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata.

5. Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane wyłącznie wcelu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez rok.

6. Okresy magazynowania odpadów, októrym mowa wust.4 i5, są liczone łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.

7. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, wdrodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów, obejmującego wstępne magazynowanie odpadów przez wytwórcę odpadów, tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów oraz magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów, kierując się właściwościami odpadów, wymaganiami ochrony środowiska, życia izdrowia ludzi oraz ograniczeniem uciążliwości związanych zmagazynowaniem odpadów.

8. Wrozporządzeniu, októrym mowa wust.7, minister właściwy do spraw środowiska może określić czas magazynowania, kierując się rodzajem magazynowania iwłaściwościami odpadów. Rozdział 8 Usuwanie odpadów zmiejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania Art. 26.

1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów zmiejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

2. Wprzypadku nieusunięcia odpadów zgodnie zust.1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, wdrodze decyzji wydawanej zurzędu, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów zmiejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, zwyjątkiem gdy obowiązek usunięcia odpadów jest skutkiem wydania decyzji ocofnięciu decyzji związanej zgospodarką odpadami.

3. Nakaz usunięcia odpadów, októrym mowa wust.2, zterenów zamkniętych oraz znieruchomości, którymi gmina włada jako władający powierzchnią ziemi, aniebędących wposiadaniu innego podmiotu – wydaje właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska.

4. Jeżeli posiadacz odpadów nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości, zktórej jest obowiązany usunąć odpady, władający powierzchnią ziemi jest obowiązany umożliwić posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów ztej nieruchomości, awprzypadku wykonania zastępczego decyzji – organowi egzekucyjnemu.

5. Władającemu powierzchnią ziemi przysługuje od posiadacza odpadów wynagrodzenie za udostępnienie nieruchomości.

6. Wdecyzji, októrej mowa wust.2, określa się wszczególności:

1) ermin usunięcia odpadów; t

2) odzaj odpadów; r

3) posób usunięcia odpadów. s Rozdział 9 Przekazywanie odpadów iprzenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami Art. 27.

1. Wytwórca odpadów jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami.

2. Wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają: z

1) ezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub

2) oncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję zatwierdzającą program gospodarok wania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej wzakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie odrębnych przepisów, lub

3) pis do rejestru wzakresie, októrym mowa wart.50 ust.1 pkt5 w – chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 21

3. Jeżeli wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów przekazuje odpady następnemu posiadaczowi odpadów, który posiada decyzję wymienioną wust.2 pkt1 lub 2 albo posiada wpis do rejestru wzakresie, októrym mowa wart.50 ust.1 pkt5 lit.a, odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, zchwilą ich przekazania, przechodzi na tego następnego posiadacza odpadów.

4. Posiadacza odpadów, który przekazał odpady transportującemu odpady, nie zwalnia się zodpowiedzialności za zbieranie lub przetwarzanie odpadów, do czasu przejęcia odpowiedzialności przez następnego posiadacza odpadów, który posiada decyzję wymienioną wust.2 pkt1 lub 2 albo posiada wpis do rejestru wzakresie, októrym mowa wart.50 ust.1 pkt5 lit.a.

5. Wytwórca zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych jest zwolniony zodpowiedzialności za zbieranie lub przetwarzanie tych odpadów, zchwilą dokonania unieszkodliwienia tych odpadów przez następnego posiadacza odpadów przez termiczne przekształcenie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych wspalarni odpadów niebezpiecznych.

6. Potwierdzeniem przejścia odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami na następnego posiadacza odpadów wprzypadku, októrym mowa wust.5, jest dokument potwierdzający unieszkodliwienie.

7. Sprzedawca odpadów oraz pośrednik w obrocie odpadami nie przejmują odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami, jeżeli nie są posiadaczami tych odpadów.

8. Osoba fizyczna ijednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi tylko takie rodzaje odpadów, za pomocą takich metod odzysku, określonych wprzepisach wydanych na podstawie ust.10, iwtakich ilościach, które mogą bezpiecznie wykorzystać na potrzeby własne.

9. Posiadacz odpadów może przekazywać osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej niebędącym przedsiębiorcami określone rodzaje odpadów, do wykorzystania na potrzeby własne za pomocą dopuszczalnych metod odzysku, zgodnie zwymaganiami określonymi wprzepisach wydanych na podstawie ust.10.

10. Minister właściwy do spraw środowiska, wdrodze rozporządzenia:

1) kreśli listę rodzajów odpadów, które osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami mogą o poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalne metody odzysku, m

2) oże określić dla niektórych rodzajów odpadów, októrych mowa wpkt1, warunki magazynowania odpadów przeznaczonych do wykorzystania na potrzeby własne oraz dopuszczalne ilości, które te podmioty mogą przyjąć imagazynować wciągu roku, lub sposób określenia tych ilości – kierując się właściwościami odpadów oraz możliwościami ich bezpiecznego wykorzystania. Art. 28.

1. W przypadku korzystania przez wytwórców odpadów ze wspólnego lokalu dopuszcza się przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady na rzecz jednego znich lub na rzecz wynajmującego lokal, jeżeli podmiot ten zapewni postępowanie zprzyjętymi odpadami wsposób zgodny zniniejszą ustawą.

2. Przeniesienie odpowiedzialności, októrym mowa wust.1, oznacza przeniesienie praw iobowiązków ciążących na wytwórcy odpadów inastępuje pod warunkiem zawarcia umowy wformie pisemnej pod rygorem nieważności. Rozdział 10 Przetwarzanie odpadów winstalacjach iurządzeniach Art. 29.

1. Odpady są przetwarzane winstalacjach lub urządzeniach.

2. Instalacje oraz urządzenia do przetwarzania odpadów eksploatuje się tylko wówczas, gdy:

1) pełniają wymagania ochrony środowiska, wtym nie powodują przekroczenia standardów emisyjnych, októrych mowa s wprzepisach oochronie środowiska, oraz

2) ozostałości powstające wwyniku działalności związanej zprzetwarzaniem odpadów będą przetwarzane zzachowap niem wymagań określonych wustawie.

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 21

Art. 30.

1. Zakazuje się przetwarzania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami.

2. Dopuszcza się odzysk poza instalacjami lub urządzeniami wprzypadku:

1) dzysku wprocesie odzysku R10, októrym mowa wzałączniku nr1 do ustawy, zgodnie zprzepisami wydanymi na o podstawie ust.4;

2) odzajów odpadów wymienionych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5, poddawanych odzyskowi, zgodnie r zwarunkami określonymi wtych przepisach, wprocesach odzysku R3, R5, R11 iR12, októrych mowa wzałączniku nr1 do ustawy;

3) sób fizycznych prowadzących kompostowanie na potrzeby własne. o

3. Odzysk poza instalacjami lub urządzeniami, o którym mowa w ust. 2, może być prowadzony, jeżeli nie stwarza zagrożenia dla środowiska, życia lub zdrowia ludzi oraz jest prowadzony zgodnie zwymaganiami określonymi wprzepisach wydanych odpowiednio na podstawie ust.4 lub 5.

4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, wdrodze rozporządzenia, warunki odzysku wprocesie odzysku R10, wymienionego wzałączniku nr1 do ustawy, irodzaje odpadów dopuszczonych do takiego procesu odzysku, uwzględniając potrzebę ochrony życia izdrowia ludzi oraz środowiska.

5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, wdrodze rozporządzenia, rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku wprocesach odzysku R3, R5, R11 iR12 wymienionych wzałączniku nr1 do ustawy, poza instalacjami iurządzeniami, uwzględniając właściwości tych odpadów oraz możliwość bezpiecznego dla środowiska izdrowia ludzi wykorzystania tych odpadów. Art. 31.

1. Jeżeli spalanie odpadów winstalacjach lub urządzeniach przeznaczonych do tego celu jest niemożliwe ze względów bezpieczeństwa, marszałek województwa może zezwolić, wdrodze decyzji, na spalanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami.

2. Zezwolenie na spalanie odpadów poza instalacjami iurządzeniami dla terenów zamkniętych wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska.

3. Organem właściwym do wydania zezwolenia na spalanie odpadów poza instalacjami iurządzeniami jest organ właściwy ze względu na miejsce spalania odpadów.

4. Wniosek owydanie zezwolenia na spalanie odpadów poza instalacjami iurządzeniami zawiera:

1) yszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do spalania poza instalacjami iurządzeniami; w

2) kreślenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych spalaniu wokresie roku; o

3) znaczenie miejsca spalania odpadów; o

4) zczegółowy opis stosowanej metody spalania odpadów; s

5) roponowany czas obowiązywania decyzji. p

5. Wprzypadku gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego iwłaściwości odpadów.

6. Wzezwoleniu na spalanie odpadów poza instalacjami iurządzeniami określa się:

1) odzaj odpadów przewidzianych do spalania poza instalacjami iurządzeniami, wtym podstawowy skład chemiczny r iwłaściwości odpadów – wprzypadku, októrym mowa wust.5;

2) lość odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych spalaniu wokresie roku; i

3) iejsce spalania odpadów; m

4) arunki spalania odpadów danego rodzaju poza instalacjami iurządzeniami; w

5) zas obowiązywania zezwolenia. c

7. Dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami iurządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

Dziennik Ustaw – 15 – Rozdział 11 Wstrzymywanie działalności posiadacza odpadów Art. 32.

1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska może, wdrodze decyzji, kierując się stopniem zagrożenia dla środowiska, życia lub zdrowia ludzi, wstrzymać działalność posiadacza odpadów wprzypadku naruszenia:

1) ierarchii sposobów postępowania zodpadami, polegającego na niewysegregowaniu odpadów nadających się do odzysku h spośród odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania, wbrew art.18 ust.7; z

2) akazu dotyczącego postępowania zodpadami niebezpiecznymi, októrym mowa wart.21;

3) akazów określonych wart.23 ust.2 i3; z o

4) bowiązku określonego wart.27 ust.2;

5) ymagań dotyczących eksploatacji instalacji lub urządzeń do przetwarzania odpadów, októrych mowa wart.29 ust.2; w

6) akazu przetwarzania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami, októrym mowa wart.30 ust.1. z

2. Postępowanie wsprawie wydania decyzji, októrej mowa wust.1, wszczyna się zurzędu.

3. Wprzypadkach określonych wust.1, na wniosek posiadacza odpadów, wojewódzki inspektor ochrony środowiska może, wdrodze postanowienia, określić termin usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zawieszając na ten czas postępowanie. Termin nie może być dłuższy niż rok od dnia doręczenia postanowienia.

4. Wrazie nieusunięcia nieprawidłowości wterminie określonym na podstawie ust.3, wojewódzki inspektor ochrony środowiska wstrzyma, wdrodze decyzji, działalność posiadacza odpadów wzakresie, októrym mowa wust.1, związaną zgospodarowaniem odpadami.

5. Wdecyzji owstrzymaniu działalności określa się termin wstrzymania działalności, uwzględniając potrzebę bezpiecznego dla środowiska zaprzestania wykonywania działalności wsposób, októrym mowa wust.1. Termin wstrzymania działalności nie może być dłuższy niż rok od dnia doręczenia decyzji owstrzymaniu działalności.

6. Po stwierdzeniu, że ustały przyczyny wstrzymania działalności, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, na wniosek zainteresowanego, wyraża, wdrodze decyzji, zgodę na podjęcie wstrzymanej działalności. Rozdział 12 Postępowanie zodpadami Art. 33.

1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania zodpadami wsposób zgodny zzasadami gospodarki odpadami, októrych mowa wart.16–31, wtym do prowadzenia procesów przetwarzania odpadów wtaki sposób, aby procesy te oraz powstające wich wyniku odpady nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, atakże wsposób zgodny zprzepisami oochronie środowiska iplanami gospodarki odpadami.

2. Ministrowie właściwi do spraw: budownictwa, lokalnego planowania izagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, gospodarki, gospodarki morskiej, łączności, rolnictwa, transportu, wewnętrznych, zdrowia oraz Minister Obrony Narodowej, wporozumieniu zministrem właściwym do spraw środowiska, każdy wzakresie swojego działania, mogą określić, wdrodze rozporządzeń, szczegółowy sposób postępowania zniektórymi rodzajami odpadów, zwyłączeniem wymagań dla prowadzenia procesów przetwarzania, kierując się potrzebą zapewniania prawidłowego postępowania zodpadami.

3. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, wdrodze rozporządzenia, wymagania dla określonych procesów przetwarzania, zwyjątkiem składowania odpadów itermicznego przekształcania odpadów, oraz wymagania dla odpadów powstających wwyniku tych procesów, kierując się zapobieganiem zagrożeniom dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, atakże zapobieganiem nieprawidłowościom przy przetwarzaniu odpadów. Dział III Plany gospodarki odpadami Art. 34.

1. Dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa, oddzielenia tendencji wzrostu ilości wytwarzanych odpadów iich wpływu na środowisko od tendencji wzrostu gospodarczego kraju, wdrażania hierarchii sposobów postępowania zodpadami oraz zasady samowystarczalności i bliskości, atakże utworzenia iutrzymania w kraju zintegrowanej iwystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami, spełniających wymagania ochrony środowiska, opracowuje się plany gospodarki odpadami. Poz. 21

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 21

2. Plany gospodarki odpadami są zgodne zpolityką ekologiczną państwa.

3. Plany gospodarki odpadami są opracowywane na poziomie krajowym iwojewódzkim.

4. Plany gospodarki odpadami dotyczą odpadów wytworzonych na obszarze, dla którego jest sporządzany plan, oraz przywożonych na ten obszar, wtym odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych iodpadów niebezpiecznych.

5. Plany gospodarki odpadami obejmują również środki służące zapobieganiu powstawaniu odpadów, przykładowo wskazane wzałączniku nr5 do ustawy. Art. 35.

1. Plany gospodarki odpadami zawierają: a

1) nalizę aktualnego stanu gospodarki odpadami na obszarze, dla którego jest sporządzany plan, wtym informacje na temat: i a) stniejących środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów ioceny ich użyteczności, r b) odzajów, ilości iźródeł powstawania odpadów, c) odzajów i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku, również w instalacjach położonych r poza terytorium kraju, r d) odzajów iilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania, również winstalacjach położonych poza terytorium kraju, i e) stniejących systemów gospodarowania odpadami, wtym również zbierania odpadów, f)  odzajów, rozmieszczenia imocy przerobowych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, wtym olejów r odpadowych iinnych odpadów niebezpiecznych, oraz odpadów objętych szczegółowymi przepisami, g) dentyfikacji problemów wzakresie gospodarki odpadami, wtym oceny potrzeby tworzenia nowych lub zmiany systei mów zbierania odpadów oraz budowy dodatkowej infrastruktury służącej gospodarowaniu odpadami, zgodnie zzasadą bliskości, oraz, wrazie potrzeby, realizacji inwestycji wcelu zaspokojenia istniejących potrzeb, atakże zamknięcia istniejących obiektów przeznaczonych do gospodarowania odpadami, uwzględniające, wrazie potrzeby, podstawowe informacje charakteryzujące zpunktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, awszczególności położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne ihydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację istniejących instalacji gospodarowania odpadami; p

2) rognozowane zmiany wzakresie gospodarki odpadami, wtym wynikające ze zmian demograficznych igospodarczych;

3) rzyjęte cele wzakresie gospodarki odpadami zpodaniem terminów ich osiągnięcia, wtym cele dotyczące zapobiegap nia powstawaniu odpadów iograniczania ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko odpadów;

4) ierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami, k podejmowanych dla osiągnięcia celów, októrych mowa wpkt3, wtym: a) ozwiązania dotyczące olejów odpadowych iinnych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów objętych szczegółowyr mi przepisami wzakresie gospodarki odpadami, b) kreślenie polityki wzakresie gospodarki odpadami, wraz zplanowanymi technologiami imetodami, lub polityki o wzakresie postępowania zodpadami powodującymi problemy wgospodarowaniu odpadami, wtym środków zachęcających do selektywnego zbierania bioodpadów wcelu ich kompostowania iuzyskiwania znich sfermentowanej biomasy, przetwarzania bioodpadów wsposób, który zapewnia wysoki poziom ochrony środowiska, stosowania bezpiecznych dla środowiska materiałów wyprodukowanych z bioodpadów przy zachowaniu wysokiego poziomu ochrony życia izdrowia ludzi oraz środowiska, c) razie potrzeby określenie kryteriów lokalizacji obiektów przeznaczonych do gospodarowania odpadami oraz mocy w przerobowych przyszłych instalacji do przetwarzania odpadów; h

5) armonogram, określenie wykonawców isposobu finansowania zadań wynikających zprzyjętych kierunków działań, októrych mowa wpkt4;

6) nformację ostrategicznej ocenie oddziaływania planu na środowisko; i

7) kreślenie sposobu monitoringu ioceny wdrażania planu pozwalającego na określenie sposobu oraz stopnia realizacji o celów izadań zdefiniowanych wplanie;

8) treszczenie wjęzyku niespecjalistycznym. s

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 21

2. Wprzypadku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania planu gospodarki odpadami na środowisko podsumowanie, októrym mowa wart.55 ust.3 ustawy zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr199, poz.1227, zpóźn. zm.6)), awprzypadku odstąpienia od jej przeprowadzenia – uzasadnienie, októrym mowa wart.42 pkt2 tej ustawy, stanowi załącznik do planu.

3. Plany gospodarki odpadami mogą zawierać, zuwzględnieniem uwarunkowań geograficznych iobszaru objętego planem, następujące informacje:

1) pis aspektów organizacyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami, w tym opis podziału odpowiedzialności o pomiędzy podmioty publiczne iprywatne zajmujące się gospodarowaniem odpadami;

2) cenę użyteczności iprzydatności stosowania instrumentów ekonomicznych iinnych instrumentów do rozwiązywania o problemów związanych zgospodarką odpadami, zuwzględnieniem potrzeby utrzymywania niezakłóconego funkcjonowania rynku wewnętrznego;

3) ane dotyczące kampanii informacyjnych iinformowania społeczeństwa lub określonej grupy osób wzakresie gospod darki odpadami;

4) nformacje dotyczące skażonych miejsc unieszkodliwiania odpadów iśrodków podjętych dla ich przywrócenia do stanu i pozwalającego na ich gospodarcze wykorzystanie;

5) westie specyficzne związane zgospodarką odpadami, wynikające zuwarunkowań dotyczących obszaru, dla którego k jest sporządzany plan.

4. Wojewódzkie plany gospodarki odpadami, oprócz elementów określonych wust.1–3, zawierają:

1) odział na regiony gospodarki odpadami komunalnymi wraz ze wskazaniem gmin wchodzących wskład regionu; p

2) skazanie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wposzczególnych regionach gospodarki w odpadami komunalnymi oraz instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów, wprzypadku gdy znajdująca się wnich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów zinnych przyczyn oraz do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych; p

3) lan zamykania instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa zprzyczyn technicznych lub nie jest uzasadniona zprzyczyn ekonomicznych.

5. Region gospodarki odpadami komunalnymi stanowi obszar sąsiadujących ze sobą gmin liczących łącznie co najmniej 150 tys. mieszkańców iobsługiwany przez instalacje, októrych mowa wust.6; regionem gospodarki odpadami komunalnymi może być również obszar gminy liczącej powyżej 500 tys. mieszkańców.

6. Regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych jest zakład zagospodarowania odpadów omocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, októrej mowa wart.143 ustawy zdnia 27kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska oraz zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub:

1) echaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych iwydzielanie ze zmieszanych odpadów m komunalnych frakcji nadających się wcałości lub wczęści do odzysku, lub

2) rzetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu p o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone wprzepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku wprocesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone wprzepisach wydanych na podstawie art.30 ust.4, lub

3) kładowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów s komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów wilości nie mniejszej niż powstająca winstalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

7. Wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien być zgodny z krajowym planem gospodarki odpadami i służyć realizacji zawartych wnim celów.

6)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2008 r. Nr227, poz. 1505, z 2009 r. Nr42, poz. 340, Nr 84, poz. 700 iNr157, poz.1241, z2010r. Nr28, poz.145, Nr106, poz.675, Nr119, poz.804, Nr143, poz.963 iNr182, poz.1228, z2011r. Nr32, poz.159, Nr122, poz.695, Nr132, poz.766, Nr135, poz.789, Nr152, poz.897, Nr163, poz.981, Nr170, poz.1015 iNr178, poz.1060 oraz z2012r. poz.460, 472, 908, 951 i1529.

Dziennik Ustaw – 18 – Poz. 21

Art. 36.

1. Rada Ministrów uchwala krajowy plan gospodarki odpadami opracowany przez ministra właściwego do spraw środowiska, wporozumieniu zministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej.

2. Sejmik województwa uchwala wojewódzki plan gospodarki odpadami opracowany przez zarząd województwa.

3. Zarząd województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska uchwalony wojewódzki plan gospodarki odpadami, wpostaci papierowej, wterminie miesiąca od dnia uchwalenia planu.

4. Projekt wojewódzkiego planu gospodarki odpadami podlega zaopiniowaniu przez organy wykonawcze gmin zobszaru województwa, niebędących członkami związków międzygminnych, oraz organy wykonawcze związków międzygminnych, awzakresie związanym zochroną wód – przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

5. Po zaopiniowaniu projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami przez organy, októrych mowa wust.4, zarząd województwa jest obowiązany przekazać projekt planu do zaopiniowania ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

6. Organy, októrych mowa wust.4 i5, wyrażają opinie wterminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania projektu. Nieudzielenie opinii wtym terminie uznaje się za opinię pozytywną.

7. Przy opracowywaniu projektów planów gospodarki odpadami stosuje się przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko, dotyczące udziału społeczeństwa wochronie środowiska oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

8. Wprzypadku nieprzeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, organ przygotowujący projekt planu gospodarki odpadami jest obowiązany zapewnić udział społeczeństwa, októrym mowa wdziale III wrozdziale 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko. Art. 37.

1. Plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 6 lat.

2. Zarząd województwa przedkłada projekt zaktualizowanego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w celu uchwalenia, sejmikowi województwa, nie później niż na miesiąc przed upływem terminu jego aktualizacji.

3. Przepisy art.36 stosuje się odpowiednio do aktualizacji planów gospodarki odpadami. Art. 38.

1. Wraz zuchwaleniem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami sejmik województwa podejmuje uchwałę wsprawie jego wykonania.

2. Uchwała wsprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami określa:

1) egiony gospodarki odpadami komunalnymi; r

2) egionalne instalacje do przetwarzania odpadów wposzczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz r instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów, wprzypadku gdy znajdująca się wnich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów zinnych przyczyn oraz do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

3. Uchwała wsprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami podlega obligatoryjnej zmianie wprzypadku:

1) miany podziału na regiony gospodarki odpadami komunalnymi lub z

2) akończenia budowy regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych określonej wwojewódzkim planie z gospodarki odpadami.

4. Uchwała wsprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest aktem prawa miejscowego. Art. 39.

1. Zrealizacji planów gospodarki odpadami są sporządzane sprawozdania, obejmujące okres 3 lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, zwany dalej „okresem sprawozdawczym”.

2. Sprawozdania zrealizacji planów gospodarki odpadami zawierają informacje dotyczące realizacji postanowień tych planów, ocenę stanu gospodarki odpadami, ocenę stanu realizacji zadań oraz osiągnięcia celów.

Dziennik Ustaw

3. Sprawozdanie zrealizacji:

1) rajowego planu gospodarki odpadami – przygotowuje i przedkłada Radzie Ministrów minister właściwy do spraw k środowiska, wterminie 18 miesięcy po upływie okresu sprawozdawczego; w

2) ojewódzkiego planu gospodarki odpadami – przygotowuje i przedkłada sejmikowi województwa oraz ministrowi właściwemu do spraw środowiska zarząd województwa, wterminie 12 miesięcy po upływie okresu sprawozdawczego. Art. 40. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, wdrodze rozporządzenia:

1) posób iformę sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, s s

2) zczegółowy zakres, sposób iformę sporządzania sprawozdania zrealizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami – kierując się potrzebą ujednolicenia sposobu przygotowywania wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz sprawozdań zrealizacji tych planów, atakże przepisami prawa Unii Europejskiej. Dział IV Uprawnienia wymagane do gospodarowania odpadami oraz prowadzenie rejestru Rozdział 1 Zezwolenie na zbieranie odpadów izezwolenie na przetwarzanie odpadów Art. 41.

1. Prowadzenie zbierania odpadów iprowadzenie przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia.

2. Zezwolenie na zbieranie odpadów izezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje, wdrodze decyzji, organ właściwy odpowiednio ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów.

3. Organem właściwym jest:

1) arszałek województwa: m d a) la przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wrozumieniu ustawy zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko, b) la odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi wprocesie odzysku polegającym na wypełnianiu d terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych wwyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg, d c) la regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;

2) tarosta – wpozostałych przypadkach. s

4. Organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów izezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenach zamkniętych jest regionalny dyrektor ochrony środowiska.

5. Działalność wymagająca uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów izezwolenia na przetwarzanie odpadów może być, na wniosek posiadacza odpadów, objęta jednym zezwoleniem na zbieranie iprzetwarzanie odpadów.

6. Wprzypadku prowadzenia wtym samym miejscu przedsięwzięć, októrych mowa wust.3, organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie iprzetwarzanie odpadów jest marszałek województwa.

7. Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów polegającego na unieszkodliwianiu zakaźnych odpadów medycznych izakaźnych odpadów weterynaryjnych wymaga zgody Głównego Inspektora Sanitarnego, októrej mowa wart.95 ust.7.

8. Do wydania zezwolenia na zbieranie iprzetwarzanie odpadów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów. – 19 – Poz. 21

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 21

9. Ilekroć wustawie jest mowa ozezwoleniu na zbieranie odpadów lub zezwoleniu na przetwarzanie odpadów rozumie się przez to również zezwolenie na zbieranie iprzetwarzanie odpadów.

10. Do zezwolenia na zbieranie odpadów izezwolenia na przetwarzanie odpadów nie stosuje się przepisu art.11 ust.9 ustawy zdnia 2 lipca 2004r. oswobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z2010r. Nr220, poz.1447, zpóźn. zm.7)). Art. 42.

1. Zezwolenie na zbieranie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów. Wniosek zawiera:

1) umer identyfikacji podatkowej (NIP) inumer REGON posiadacza odpadów, oile został nadany; n

2) yszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania; w

3) znaczenie miejsca zbierania odpadów; o

4) skazanie miejsca isposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów; w

5) zczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów; s p

6) rzedstawienie możliwości technicznych iorganizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność wzakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby ijakości posiadanych instalacji iurządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;

7) znaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności wzakresie zbierania odpadów; o o

8) pis czynności podejmowanych wramach monitorowania ikontroli działalności objętej zezwoleniem;

9) pis czynności, które zostaną podjęte wprzypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem izwiązanej ztym o ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;

10) nformacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. i

2. Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na wniosek posiadacza odpadów. Wniosek zawiera: n

1) umer identyfikacji podatkowej (NIP) inumer REGON posiadacza odpadów, oile został nadany;

2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;

3) kreślenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu ipowstających wwyniku przetwarzania o wokresie roku;

4) oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;

5) skazanie miejsca isposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów; w

6) zczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, s zgodnie zzałącznikami nr1 i2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego zpodaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, awuzasadnionych przypadkach – także godzinowej mocy przerobowej;

7) rzedstawienie możliwości technicznych iorganizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność wzakresie p przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby ijakości posiadanych instalacji iurządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;

8) znaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności wzakresie przetwarzania odpadów; o

9) pis czynności podejmowanych wramach monitorowania ikontroli działalności objętej zezwoleniem; o

10) pis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem izwiązanej ztym o ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;

11) kreślenie minimalnej imaksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej inajwyższej wartości kalorycznej o oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki imetali ciężkich – wprzypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów;

7)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr239, poz.1593, z2011r. Nr85, poz.459, Nr106, poz.622, Nr112, poz.654, Nr120, poz.690, Nr131, poz.764, Nr132, poz.766, Nr153, poz.902, Nr163, poz.981, Nr171, poz.1016, Nr199, poz.1175, Nr204, poz.1195 iNr232, poz.1378 oraz z2012r. poz.855, 1166, 1407, 1445 i1529.

Dziennik Ustaw – 21 – Poz. 21

12) nformacje, októrych mowa wart.95 ust.9 – wprzypadku zezwoleń na przetwarzanie zakaźnych odpadów medyczi nych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów;

13) nformacje, októrych mowa wart.98 ust.1 – wprzypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania i odpadów pochodzących zprocesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz zprzetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie – do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska; i

14) nformacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

3. Wprzypadku gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego iwłaściwości odpadów.

4. Do wniosków, októrych mowa wust.1 i2, dołącza się decyzję ośrodowiskowych uwarunkowaniach, októrej mowa wart.71 ustawy zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko, oile jest wymagana.

5. Do wniosku ozezwolenie na przetwarzanie odpadów przez termiczne przekształcanie odpadów lub składowanie odpadów dołącza się świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika odpowiednio spalarni lub współspalarni albo składowiska odpadów wzakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów.

6. Do wniosku ozezwolenie na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych izakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów dołącza się dokumenty, októrych mowa wart.95 ust.10. Art. 43.

1. Wzezwoleniu na zbieranie odpadów określa się:

1) umer identyfikacji podatkowej (NIP) inumer REGON posiadacza odpadów, oile został nadany; n

2) odzaje odpadów przewidywanych do zbierania; r

3) oznaczenie miejsca zbierania odpadów;

4) wskazanie miejsca isposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów;

5) opis metody lub metod zbierania odpadów;

6) odatkowe warunki zbierania odpadów, jeżeli wymaga tego specyfika odpadów, wszczególności niebezpiecznych, lub d potrzeba zachowania wymagań ochrony życia lub zdrowia ludzi lub środowiska; w

7) ymagania wynikające zprzepisów odrębnych;

8) zas obowiązywania zezwolenia. c

2. Wzezwoleniu na przetwarzanie odpadów określa się:

1) umer identyfikacji podatkowej (NIP) inumer REGON posiadacza odpadów, oile został nadany; n

2) odzaj imasę odpadów przewidywanych do przetworzenia ipowstających wwyniku przetwarzania wokresie roku; r

3) iejsce i dopuszczoną metodę lub metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania, zgodnie m zzałącznikami nr1 i2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego zpodaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, awuzasadnionych przypadkach – także godzinnej mocy przerobowej;

4) odatkowe warunki przetwarzania odpadów, jeżeli wymaga tego rodzaj odpadów, wszczególności niebezpiecznych, d lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia, zdrowia ludzi lub środowiska;

5) iejsce isposób magazynowania odpadów oraz rodzaj magazynowanych odpadów; m

6) inimalną imaksymalną ilość odpadów niebezpiecznych, ich najniższą inajwyższą wartość kaloryczną oraz maksymalną m zawartość zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich – wprzypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów;

7) nformacje, októrych mowa wart.95 ust.9 – wprzypadku instalacji lub urządzeń do unieszkodliwiania zakaźnych i odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych;

8) nformacje wynikające zprzepisów odrębnych; i

9) zas obowiązywania zezwolenia. c

Dziennik Ustaw – 22 – Poz. 21

3. Jeżeli zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest wydawane na okres krótszy niż rok, wzezwoleniu określa się ilość odpadów przewidywanych do przetworzenia wokresie obowiązywania tego zezwolenia.

4. Wzezwoleniu na przetwarzanie odpadów można dodatkowo określić uzasadnione technologicznie warunki eksploatacyjne odbiegające od normalnych oraz czas ich utrzymywania, uzasadniony względami technologicznymi.

5. Wprzypadku nowej instalacji do przetwarzania odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów może dodatkowo określać warunki eksploatacyjne odbiegające od normalnych na czas potrzebny do rozruchu tej instalacji iosiągnięcia przez nią mocy przerobowej, nie dłuższy niż rok.

6. Przepisu ust.4 i5 nie stosuje się do składowiska odpadów. Art. 44. Zezwolenie na zbieranie odpadów izezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Art. 45.

1. Zobowiązku uzyskania odpowiednio zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów zwalnia się: p

1) odmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza wzakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe iodpady wpostaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, wtym zbieranie leków iopakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów wszkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach iinstytucjach (nieprofesjonalna działalność wzakresie zbierania odpadów);

2) sobę fizyczną i jednostkę organizacyjną niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne, o zgodnie zart.27 ust.8;

3) sobę władającą powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe wcelach, októrych mowa o wart.96 ust.1 pkt1–3;

4) odmiot obowiązany do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, októrym mowa wustawie zdnia 27 kwietnia 2001r. p – Prawo ochrony środowiska; p

5) osiadacza odpadów prowadzącego działalność wzakresie unieszkodliwiania odpadów przez ich składowanie wskładowiskach podziemnych, który jest obowiązany do uzyskania koncesji na prowadzenie takiej działalności na podstawie ustawy zdnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne igórnicze;

6) osiadacza odpadów obowiązanego do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydop bywczymi lub zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o których mowa wustawie zdnia 10 lipca 2008r. oodpadach wydobywczych (Dz. U. Nr138, poz.865, zpóźn. zm.8));

7) ytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady, niebędące odpadami niebezpiecznymi, unieszkodliwia w wmiejscu ich wytworzenia zgodnie zwymaganiami określonymi wprzepisach wydanych na podstawie ust.3;

8) osiadacza odpadów, który poddaje odzyskowi odpady zgodnie zwymaganiami określonymi wprzepisach wydanych p na podstawie ust.3;

9) ładającego nieruchomością, który zbiera odpady komunalne, wytwarzane na terenie tej nieruchomości; w

10) ytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady zbiera wmiejscu ich wytworzenia. w

2. Podmiot, októrym mowa wust.1 pkt1, jest obowiązany posiadać umowę zawartą wformie pisemnej pod rygorem nieważności, z posiadaczem odpadów posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów wymienionych wust.1 pkt1, dotyczącą co najmniej nieodpłatnego przyjmowania odpadów.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, wdrodze rozporządzenia, rodzaje iilość odpadów, jakie mogą być objęte zwolnieniem, októrym mowa wust.1 pkt7 i8, oraz metodę przetwarzania odpadów, która ma być zastosowana, awprzypadku odpadów niebezpiecznych – także szczegółowe warunki zwolnień wzakresie odzysku odpadów, kierując się właściwościami odpadów oraz potencjalnym zagrożeniem dla środowiska wtrakcie przetwarzania odpadów.

4. Wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów, może być zwolniony zobowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

8)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr28, poz.145, z2011r. Nr163, poz.981 oraz z2012r. poz.1513.

Dziennik Ustaw – 23 – Poz. 21

5. Wytwórca odpadów, októrym mowa wust.4, we wniosku owydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów jest obowiązany uwzględnić odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku owydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub wniosku owydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

6. Właściwy organ, wydając pozwolenie na wytwarzanie odpadów, uwzględnia odpowiednio wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

7. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, októrym mowa wust.6, wydaje organ właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

8. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, októrym mowa wust.6, jest jednocześnie odpowiednio zezwoleniem na zbieranie odpadów lub zezwoleniem na przetwarzanie odpadów.

9. Jeżeli pozwolenie zintegrowane obejmuje zbieranie odpadów lub ich przetwarzanie, przepis ust.8 stosuje się odpowiednio. Art. 46.

1. Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, wprzypadku gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami:

1) ógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska; m j

2) est niezgodny zplanami gospodarki odpadami;

3) est niezgodny zprzepisami prawa miejscowego. j

2. Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów przez termiczne przekształcenie odpadów lub składowanie odpadów, wprzypadku gdy kierownik spalarni odpadów lub współspalarni odpadów albo kierownik składowiska odpadów nie posiadają świadectwa stwierdzającego kwalifikacje wzakresie gospodarowania odpadami odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów. Art. 47.

1. Jeżeli posiadacz odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, narusza przepisy ustawy wzakresie działalności objętej zezwoleniem lub działa niezgodnie zwydanym zezwoleniem, właściwy organ wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszeń, wyznaczając termin usunięcia nieprawidłowości.

2. Wprzypadku gdy posiadacz odpadów, októrym mowa wust.1, mimo wezwania, nadal narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie zwydanym zezwoleniem, właściwy organ cofa to zezwolenie, wdrodze decyzji, bez odszkodowania.

3. Cofnięcie zezwolenia, októrym mowa wust.1, powoduje zakończenie działalności objętej tym zezwoleniem.

4. Decyzji, októrej mowa wust.2, właściwy organ może nadać rygor natychmiastowej wykonalności, uwzględniając potrzebę bezpiecznego dla środowiska zakończenia działalności.

5. Posiadacz odpadów, któremu cofnięto zezwolenie, jest obowiązany do usunięcia odpadów iskutków prowadzonej działalności, objętej tym zezwoleniem, na własny koszt. Przepisy art.26 ust.4 i5 stosuje się odpowiednio.

6. Postępowanie wsprawie wydania decyzji, októrej mowa wust.2, wszczyna się zurzędu.

7. Nie wydaje się zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, jeżeli wniosek dotyczy uprawnień wnioskodawcy objętych decyzją ocofnięciu zezwolenia, októrej mowa wust.2, anie minęły 2 lata od dnia, gdy decyzja ocofnięciu zezwolenia stała się ostateczna. Art. 48. Zezwolenie na zbieranie odpadów izezwolenie na przetwarzanie odpadów wygasa:

1) o upływie czasu, na jaki zostało wydane; p

2) eżeli podmiot objęty zezwoleniem zaprzestał działalności objętej zezwoleniem lub zinnych powodów zezwolenie stało j się bezprzedmiotowe; n

3) a wniosek podmiotu objętego zezwoleniem;

4) eżeli podmiot objęty zezwoleniem nie rozpoczął działalności objętej zezwoleniem wterminie 2 lat od dnia, wktórym j zezwolenie stało się ostateczne;

5) eżeli podmiot objęty zezwoleniem nie prowadził działalności objętej zezwoleniem przez 2 lata. j

Dziennik Ustaw – 24 – Rozdział 2 Rejestr Art. 49.

1. Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty wopakowaniach igospodarujących odpadami, zwany dalej „rejestrem”.

2. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek lub zurzędu.

3. Wpisu do rejestru na wniosek oraz wpisu do rejestru zurzędu wprzypadku, októrym mowa wart.51 ust.1 pkt6, dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

4. Wpisu do rejestru zurzędu, wprzypadkach, októrych mowa wart.51 ust.1 pkt1–5, dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.

5. Rejestr jest prowadzony wsystemie teleinformatycznym wrozumieniu art.3 pkt3 ustawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr64, poz.565, zpóźn. zm.9)).

6. Rejestr stanowi integralną część Bazy danych oproduktach iopakowaniach oraz ogospodarce odpadami.

7. Rejestr jest publicznie dostępny, zwyłączeniem informacji o:

1) arunkach umowy, jaką wprowadzający sprzęt elektryczny ielektroniczny zawarł zorganizacją odzysku sprzętu elekw trycznego ielektronicznego; w

2) ysokości wnoszonych opłat rejestrowych irocznych;

3) odzaju iwysokości zabezpieczenia finansowego, októrym mowa wart.18 ust.1 ustawy zdnia 29 lipca 2005r. ozużytym r sprzęcie elektrycznym ielektronicznym (Dz.U. Nr180, poz.1495, zpóźn. zm.10)). Art. 50.

1. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek:

1) zakresu ustawy zdnia 11 maja 2001r. oobowiązkach przedsiębiorców wzakresie gospodarowania niektórymi odpaz dami oraz oopłacie produktowej (Dz.U. z2007r. Nr90, poz.607, zpóźn. zm.11)) oraz ustawy zdnia 11 maja 2001r. oopakowaniach iodpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr63, poz.638, zpóźn. zm.12)): a) roducentów, importerów, dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporterów idokonujących wewnątrzp wspólnotowej dostawy opakowań, atakże eksporterów idokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów wopakowaniach, b) prowadzających na terytorium kraju: w – produkty wopakowaniach, – opony, – oleje smarowe, c) rowadzących odzysk lub recykling odpadów opakowaniowych ipoużytkowych, p d) rganizacji odzysku, o e) okonujących eksportu odpadów opakowaniowych lub poużytkowych oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów d opakowaniowych lub poużytkowych wcelu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z2009r. Nr157, poz.1241, z2010r. Nr40, poz.230 iNr182, poz.1228 oraz z2011r. Nr112, poz.654, Nr185, poz.1092 iNr204, poz.1195.

10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr223, poz.1464, z2009r. Nr79, poz.666 iNr215, poz.1664 oraz z2011r. Nr63, poz.322, Nr106, poz.622, Nr152, poz.897 iNr171, poz.1016.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2009r. Nr79, poz.666 iNr215, poz.1664 oraz z2011r. Nr106, poz.662.

12) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2003r. Nr7, poz.78, z2004r. Nr11, poz.97 iNr96, poz.959, z2005r. Nr175, poz.1458 oraz z2011r. Nr63, poz.322.

  9)

Poz. 21

Dziennik Ustaw – 25 – Poz. 21

2) zakresu ustawy zdnia 20 stycznia 2005r. orecyklingu pojazdów wycofanych zeksploatacji (Dz.U. Nr25, poz.202, z zpóźn. zm.13)): w a) prowadzających pojazdy, p b) rowadzących punkty zbierania pojazdów, c) rowadzących stacje demontażu, p p d) rowadzących strzępiarki;

3) zakresu ustawy zdnia 29 lipca 2005r. ozużytym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym: z a) prowadzających sprzęt iprzedsiębiorców dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia sprzętu, októrym mowa w wart.3a ust.1 tej ustawy, b) bierających zużyty sprzęt, z p c) rowadzących zakład przetwarzania, d) rganizacji odzysku sprzętu elektrycznego ielektronicznego, o e) rowadzących działalność wzakresie recyklingu, p p  f) rowadzących działalność wzakresie innych niż recykling procesów odzysku;

4) zakresu ustawy zdnia 24 kwietnia 2009r. obateriach iakumulatorach (Dz.U. Nr79, poz.666, zpóźn. zm.14)): z a) prowadzających baterie lub akumulatory, w b) rowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów; p

5) zakresu niniejszej ustawy: z a) osiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na p przetwarzanie odpadów, zwyjątkiem wymienionych wart.45 ust.1 pkt2 i3, b) ransportujących odpady, t s c) przedawców odpadów ipośredników wobrocie odpadami, oile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt1 i3 lub zurzędu.

2. Przed rozpoczęciem działalności wzakresie, októrym mowa wust.1, podmiot jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru.

3. Działalność wzakresie, októrym mowa wust.1, może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru. Art. 51.

1. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru zurzędu:

1) osiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane, p

2) osiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów, p p

3) osiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,

4) odmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na p prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

5) odmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy zdnia 9 czerwca 2011r. p – Prawo geologiczne igórnicze,

6) odmiotu, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej wzakresie odbierania odpadów komunalnych od właśp cicieli nieruchomości – na podstawie ustawy zdnia 13 września 1996r. outrzymaniu czystości iporządku wgminach (Dz.U. z2012r. poz.391 i951) – jeżeli nie uzyskali wpisu do rejestru na podstawie art.50 ust.2.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U.z2005r. Nr175, poz.1458, z2007r. Nr176, poz.1236, z2009r. Nr79, poz.666, Nr92, poz.753 iNr215, poz.1664, z2010r. Nr28, poz.145 iNr76, poz.489, z2011r. Nr63, poz.322 oraz z2012r. poz.1448.

14) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr152, poz.897, Nr171, poz.1016 iNr178, poz.1060.

13)

Dziennik Ustaw

2. Nie podlegają wpisowi do rejestru:

1) soba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, o zgodnie zart.27 ust.8;

2) odmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe wcelach, októrych mowa p wart.96 ust.1 pkt1–3, zwolniony zobowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;

3) odmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza wzakresie gospodarowania odpadami, który zbiera p odpady opakowaniowe iodpady wpostaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, wtym zbieranie leków iopakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów wszkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach iinstytucjach (nieprofesjonalna działalność wzakresie zbierania odpadów);

4) ransportujący wytworzone przez siebie odpady. t Art. 52.

1. Wprzypadku podmiotów wpisywanych do rejestru na wniosek, rejestr zawiera następujące informacje:

1) mię inazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby; i n

2) umer identyfikacji podatkowej (NIP), oile został nadany, awprzypadku wprowadzających baterie lub akumulatory – także europejski numer identyfikacji podatkowej, oile został nadany; n

3) umer REGON, oile został nadany;

4) zakresu ustawy zdnia 11 maja 2001r. oobowiązkach przedsiębiorców wzakresie gospodarowania niektórymi odpaz dami oraz oopłacie produktowej oraz ustawy zdnia 11 maja 2001r. oopakowaniach iodpadach opakowaniowych wodniesieniu do: a) roducenta, importera, dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksportera idokonującego wewnątrzwspólp notowej dostawy opakowań oraz eksportera idokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów wopakowaniach: – informację orodzaju prowadzonej działalności, – informację orodzaju wytwarzanych, przywożonych zzagranicy oraz wywożonych za granicę opakowań, p b) rzedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju produkty wopakowaniach: – nformację osposobie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku, awszczególności recyklingu, odpadów opai kowaniowych powstałych zopakowań, októrych mowa wzałączniku nr1 do ustawy zdnia 11 maja 2001r. oobowiązkach przedsiębiorców wzakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz oopłacie produktowej, – ane organizacji odzysku, która przejęła obowiązek zapewnienia odzysku, awszczególności recyklingu, odpadów d opakowaniowych powstałych zopakowań, októrych mowa wzałączniku nr1 do ustawy zdnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, oile została zawarta umowa zorganizacją odzysku, c) rzedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju opony lub przedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju p oleje smarowe: i – nformację osposobie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku, awszczególności recyklingu, odpadów poużytkowych powstałych zproduktów, októrych mowa wzałączniku nr3 do ustawy zdnia 11 maja 2001r. oobowiązkach przedsiębiorców wzakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz oopłacie produktowej, – ane organizacji odzysku, która przejęła obowiązek zapewnienia odzysku, awszczególności recyklingu, odpadów d poużytkowych powstałych z produktów, o których mowa w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, oile została zawarta umowa zorganizacją odzysku, d) rowadzącego recykling odpadów opakowaniowych lub poużytkowych: p – kod inazwę rodzaju odpadów przyjmowanych do recyklingu, – informację ostosowanym procesie recyklingu, – adres miejsca prowadzenia działalności wzakresie recyklingu, – informację odecyzjach związanych zrecyklingiem odpadów, – informację owdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo oich braku, – informację orocznej mocy przerobowej instalacji do recyklingu, – 26 – Poz. 21

Dziennik Ustaw – 27 – Poz. 21

e) rowadzącego odzysk odpadów opakowaniowych lub poużytkowych: p – kod inazwę rodzaju odpadów przyjmowanych do odzysku, – informację ostosowanym procesie odzysku, – adres miejsca prowadzenia działalności wzakresie odzysku, – informację odecyzjach związanych zodzyskiem, – informację owdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo oich braku,  f) okonującego eksportu odpadów opakowaniowych lub poużytkowych oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów d opakowaniowych lub poużytkowych wcelu poddania ich odzyskowi irecyklingowi: k – od inazwę rodzajów odpadów opakowaniowych lub poużytkowych przyjmowanych wcelu eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy, – informację odecyzjach związanych zgospodarką odpadami, g) rganizacji odzysku: o i – nformację orodzaju opakowań lub produktów, wstosunku do których organizacja odzysku zamierza przejmować obowiązki zapewnienia odzysku irecyklingu odpadów opakowaniowych ipoużytkowych, – informację owdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo oich braku;

5) zakresu ustawy zdnia 20 stycznia 2005r. orecyklingu pojazdów wycofanych zeksploatacji wodniesieniu do: z w a) prowadzającego pojazdy: – informację orodzaju prowadzonej działalności, – informację ostacjach demontażu ipunktach zbierania pojazdów działających wramach sieci, b) rowadzącego punkt zbierania pojazdów: p – adres punktu zbierania pojazdów, – informację odecyzjach związanych zgospodarką odpadami, c) rowadzącego stację demontażu: p – adres stacji demontażu, – informację ostosowanych procesach przetwarzania, – informację odecyzjach związanych zgospodarką odpadami, – informację owdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo oich braku, p d) rowadzącego strzępiarkę: – adres strzępiarki, – informację odecyzjach związanych zgospodarką odpadami, – informację owdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo oich braku;

6) zakresu ustawy zdnia 29 lipca 2005r. ozużytym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym wodniesieniu do: z a) prowadzającego sprzęt albo przedsiębiorcy dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia sprzętu, októrym mow wa wart.3a ust.1 tej ustawy: – informację orodzaju prowadzonej działalności, – numer inazwę grupy oraz numer inazwę rodzaju sprzętu, określone wzałączniku nr1 do tej ustawy, – nformację oumowie zorganizacją odzysku sprzętu elektrycznego ielektronicznego, októrej mowa wart.57 ust.1 i tej ustawy, oile została zawarta, awprzypadku wprowadzającego sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, który nie zawarł umowy zorganizacją odzysku sprzętu elektrycznego ielektronicznego – informację omasie poszczególnych rodzajów sprzętu, określonych wzałączniku nr1 do tej ustawy, który zamierza wprowadzić wdanym roku, oraz oformie iwysokości zabezpieczenia finansowego, októrym mowa wart.18 ust.1 tej ustawy, b) bierającego zużyty sprzęt: z – umer inazwę grupy oraz numer inazwę rodzaju sprzętu, określone wzałączniku nr1 do tej ustawy, zktórego n powstał zebrany przez niego zużyty sprzęt, – adresy miejsc, wktórych jest zbierany zużyty sprzęt, – informację odecyzjach związanych zgospodarką odpadami,

Dziennik Ustaw c) rowadzącego zakład przetwarzania: p n – umer inazwę grupy oraz numer inazwę rodzaju sprzętu, określone wzałączniku nr1 do tej ustawy, zktórego powstał przyjmowany przez niego zużyty sprzęt, – adres zakładu przetwarzania, – informację orocznej mocy przerobowej zakładu przetwarzania, – informację ozbieranym zużytym sprzęcie, wtym adresy miejsc, wktórych jest zbierany zużyty sprzęt, – informację odecyzjach związanych zgospodarką odpadami, – informację owdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo oich braku, d) rowadzącego działalność wzakresie recyklingu: p – kod inazwę rodzaju przyjmowanych odpadów, – informację ostosowanym procesie recyklingu, – informację orocznej mocy przerobowej instalacji służącej do recyklingu, – adres miejsca prowadzenia działalności wzakresie recyklingu, – informację odecyzjach związanych zrecyklingiem odpadów, – informację owdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo oich braku, p e) rowadzącego działalność wzakresie innych niż recykling procesów odzysku: – kod inazwę rodzajów przyjmowanych odpadów, – informację ostosowanym procesie odzysku, – informację orocznej mocy przerobowej instalacji służącej do odzysku, – adres miejsca prowadzenia działalności wzakresie odzysku, – informację odecyzjach związanych zodzyskiem odpadów, – informację owdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo oich braku,  f) rganizacji odzysku sprzętu elektrycznego ielektronicznego: o – ykaz wprowadzających sprzęt, zktórymi organizacja zawarła umowy, októrych mowa wart.57 ust.1 tej ustawy, w zawierający firmy przedsiębiorców oraz oznaczenia ich siedzib inumery rejestrowe, – aświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku sprzętu elektrycznego ielektroniczz nego owpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego ielektronicznego na pokrycie tego kapitału;

7) zakresu ustawy zdnia 24 kwietnia 2009r. obateriach iakumulatorach wodniesieniu do: z w a) prowadzającego baterie lub akumulatory: – informację orodzaju imarce wprowadzanych baterii iakumulatorów, – nformację osposobie realizowania obowiązków wynikających zustawy, awprzypadku realizacji obowiązków za i pośrednictwem innego podmiotu – dane tego podmiotu, p b) rowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów: – nformację o rodzajach przetwarzanych baterii i akumulatorów oraz o prowadzonych procesach przetwarzania i irecyklingu, – informację odecyzjach związanych zgospodarką odpadami, – informację orocznej mocy przerobowej zakładu przetwarzania, – informację owdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo oich braku;

8) zakresu niniejszej ustawy wodniesieniu do: z a) ransportującego odpady – kod inazwę rodzajów transportowanych odpadów, t b) przedawcy odpadów – kod inazwę rodzajów nabywanych izbywanych odpadów, s c) ośrednika wobrocie odpadami – kod inazwę rodzajów odpadów będących przedmiotem obrotu, p d) osiadacza odpadów, októrym mowa wart.50 ust.1 pkt5 lit.a: p – kod inazwę rodzajów przetwarzanych odpadów, – informację oprzyczynie zwolnienia zobowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów. – 28 – Poz. 21

Dziennik Ustaw – 29 – Poz. 21

2. Wprzypadku podmiotów wpisanych do rejestru zurzędu, rejestr zawiera następujące informacje:

1) mię inazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby; i n

2) umer identyfikacji podatkowej (NIP), oile został nadany;

3) umer REGON, oile został nadany; n

4) dpowiednio informację odecyzjach związanych zgospodarką odpadami, atakże odecyzji zatwierdzającej program o gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwoleniu na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, októrych mowa wustawie zdnia 10 lipca 2008r. oodpadach wydobywczych, koncesji na podziemne składowanie odpadów, októrej mowa wustawie zdnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne igórnicze lub owpisie do rejestru działalności regulowanej wzakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie ustawy zdnia 13 września 1996r. outrzymaniu czystości iporządku wgminach;

5) nformację orocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia; i

6) nformację owdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo oich braku; i

7) nformację ogminach, wktórych podmiot odbiera odpady komunalne – wprzypadku działalności objętej obowiązkiem i uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej wzakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; w

8) skazanie czy jest prowadzona regeneracja olejów odpadowych – wprzypadku przetwarzania olejów odpadowych.

3. Wprzypadku gdy marszałek województwa nie dysponuje informacjami, októrych mowa wust.2 pkt2 i3, wzywa podmiot do przekazania tych informacji.

4. Podmiot, októrym mowa wust.2, który wdrożył system jakości lub system zarządzania środowiskowego, niezwłocznie informuje otym fakcie marszałka województwa.

5. Przez decyzje związane zgospodarką odpadami wrozumieniu niniejszego rozdziału rozumie się:

1) ezwolenie na zbieranie odpadów; z

2) ezwolenie na przetwarzanie odpadów; z

3) ozwolenie na wytwarzanie odpadów; p

4) ozwolenie zintegrowane. p Art. 53.

1. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek podmiotu, po stwierdzeniu, że wniosek owpis do rejestru nie zawiera braków formalnych, niezwłocznie, jednak nie później niż wterminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku wformie pisemnej.

2. Wniosek owpis do rejestru składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego zamieszczonego na stronie internetowej, określonej wprzepisach wydanych na podstawie art.84, oraz wformie pisemnej.

3. Przedsiębiorca zagraniczny wykonujący działalność w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1, składa wniosek owpis do rejestru:

1) a pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania, zgodnie zart.87 ustawy zdnia 2 lipca 2004r. oswoz bodzie działalności gospodarczej, do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę oddziału – jeżeli ustanowił oddział wPolsce;

2) ezpośrednio do Marszałka Województwa Mazowieckiego – jeżeli nie ustanowił oddziału wPolsce. b

4. Przedsiębiorca zagraniczny, będący wprowadzającym sprzęt wrozumieniu ustawy zdnia 29 lipca 2005r. ozużytym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym, składa wniosek owpis do rejestru:

1) a pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania, zgodnie zart.87 ustawy zdnia 2 lipca 2004r. oswoz bodzie działalności gospodarczej, do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę oddziału – jeżeli ustanowił oddział wPolsce;

2) a pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego ielektronicznego, zktórą zawarł umowę, októrej mowa z wart.57 ust.1 tej ustawy, wpisanej do rejestru, do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę organizacji odzysku sprzętu elektrycznego ielektronicznego – jeżeli nie ustanowił oddziału wPolsce.

Dziennik Ustaw – 30 – Poz. 21

5. Wniosek owpis do rejestru zawiera wszczególności:

1) mię inazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, i

2) umer identyfikacji podatkowej (NIP), oile posiada, awprzypadku wprowadzających baterie lub akumulatory – także n europejski numer identyfikacji podatkowej, oile został nadany,

3) umer REGON, oile został nadany, n i

4) mię inazwisko osoby wypełniającej formularz rejestrowy – oraz odpowiednio informacje, októrych mowa wart.52 ust.1, stosownie do zakresu działalności.

6. Podmiot wykonujący działalność wwięcej niż jednym zakresie, októrym mowa wart.50 ust.1, składa jeden wniosek o wpis do rejestru. Wniosek zawiera odpowiednio wszystkie wymagane informacje, o których mowa w art. 52 ust. 1, stosownie do zakresów działalności, którą podmiot zamierza wykonywać.

7. Do wniosku owpis do rejestru, składanego wformie pisemnej, dołącza się: w

1) przypadku wszystkich podmiotów: a) wierzytelnioną kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, oile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia, u b) świadczenie ospełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie obraku okoliczności skuto kujących wykreśleniem zrejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte wtych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym; w

2) przypadku wprowadzającego sprzęt elektryczny ielektroniczny wrozumieniu ustawy zdnia 29 lipca 2005r. ozużytym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym: a) wierzytelnioną kopię umowy zorganizacją odzysku sprzętu elektrycznego ielektronicznego, oile została zawarta, u b) okument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego, októrym mowa wart.18 ust.1 tej ustawy, oile d zabezpieczenie finansowe jest wymagane;

3) przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego ielektronicznego wrozumieniu ustawy, októrej mowa wpkt2 w – zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku sprzętu elektrycznego ielektronicznego owpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego ielektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie owpłacie tej kwoty; w

4) przypadku organizacji odzysku, októrej mowa wustawie zdnia 11 maja 2001r. oobowiązkach przedsiębiorców wzakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz oopłacie produktowej – zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku owpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie owpłacie tej kwoty;

5) przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory – informację potwierdzającą dobrowolny udział wsystemie w ekozarządzania iaudytu (EMAS), oile uczestniczą wsystemie ekozarządzania iaudytu (EMAS).

8. Oświadczenie, októrym mowa wust.7 pkt1 lit.b, pkt3 i4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu oodpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Art. 54.

1. Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy.

2. Marszałek województwa zawiadamia podmiot onadanym numerze rejestrowym.

3. Po zakończeniu działalności przez dany podmiot, jego numer rejestrowy nie może być nadany innemu podmiotowi.

4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, wdrodze rozporządzenia, sposób nadawania numeru rejestrowego, kierując się potrzebą zidentyfikowania przedsiębiorców wpisanych do rejestru oraz ustalenia jednego numeru rejestrowego uwzględniającego wszystkie zakresy prowadzonej działalności. Art. 55.

1. Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, tworzy indywidualne konto wBazie danych oproduktach iopakowaniach oraz ogospodarce odpadami.

2. Marszałek województwa zawiadamia podmiot oaktywacji konta, októrym mowa wust.1, oraz oidentyfikatorze (loginie) ihaśle dostępu do tego konta.

Dziennik Ustaw Art. 56. Marszałek województwa:

1) wprowadza do rejestru wymagane informacje, októrych mowa wart.52 ust.1 i2;

2) zabezpiecza przed utratą, przechowuje iprzetwarza informacje wpisane do rejestru. Art. 57.

1. Wpis do rejestru dla:

1) wprowadzających sprzęt elektryczny ielektroniczny,

2) wprowadzających baterie lub akumulatory,

3) wprowadzających pojazdy,

4) producentów, importerów iwewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,

5) wprowadzających na terytorium kraju produkty wopakowaniach,

6) wprowadzających na terytorium kraju opony,

7) wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe – podlega opłacie rejestrowej.

2. Opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, októrym mowa wustawie zdnia 15 lipca 2011r. okrajowym systemie ekozarządzania iaudytu (EMAS) (Dz.U. Nr178, poz.1060), który składając wniosek owpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział wsystemie ekozarządzania iaudytu (EMAS).

3. Podmiot, októrym mowa wust.1, wpisany do rejestru uiszcza wterminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok.

4. Opłaty rocznej nie uiszcza się wroku, wktórym została uiszczona opłata rejestrowa.

5. Opłaty rocznej nie uiszcza także przedsiębiorca, októrym mowa wust.2, wroku, wktórym uzyskał wpis do rejestru.

6. Wysokość opłaty rejestrowej iwysokość opłaty rocznej wynosi od 50 do 2000 zł.

7. Wprzypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności, októrej mowa wart.50 ust.1, wwięcej niż jednym zakresie, przedsiębiorca ten uiszcza jedną opłatę rejestrową, najwyższą.

8. Minister właściwy do spraw środowiska wporozumieniu zministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, wdrodze rozporządzenia, wysokość stawek:

1) opłaty rejestrowej,

2) opłaty rocznej – biorąc pod uwagę koszty prowadzenia rejestru oraz że opłaty te nie powinny stanowić przeszkody wuzyskaniu wpisu do rejestru albo w wykonywaniu działalności gospodarczej, zwłaszcza dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Art. 58.

1. Opłatę rejestrową iopłatę roczną wnosi się na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego.

2. Wpływy zopłat rejestrowych iopłat rocznych stanowią w:

1) 50% dochód budżetu województwa;

2) 50% dochód budżetu państwa.

3. Dochód, októrym mowa wust.2, przeznacza się na prowadzenie rejestru oraz administrowanie iserwisowanie Bazy danych oproduktach iopakowaniach oraz ogospodarce odpadami.

4. Wpływy ztytułu opłat rejestrowych iopłat rocznych, powiększone oprzychody zoprocentowania rachunków bankowych ipomniejszone odochody budżetu województwa, októrych mowa wust.2 pkt1, marszałek województwa przekazuje wterminie do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego następującego po roku, wktórym zostały wniesione, na rachunek dochodów budżetu państwa. – 31 – Poz. 21

Dziennik Ustaw – 32 – Poz. 21

Art. 59.

1. Podmiot wpisany do rejestru jest obowiązany do złożenia marszałkowi województwa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przez wypełnienie formularza aktualizacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej, określonej wprzepisach wydanych na podstawie art.84, oraz wformie pisemnej, wprzypadku zmiany:

1) informacji zawartych wrejestrze,

2) zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru – wterminie 30 dni od dnia, wktórym nastąpiła zmiana.

2. Przepisy art.53 ust.1, 3, 4 i7 stosuje się odpowiednio. Art. 60.

1. Wprzypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru, podmiot jest obowiązany, wterminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, do złożenia marszałkowi województwa wniosku owykreślenie zrejestru.

2. Marszałek województwa wykreśla podmiot zrejestru, wdrodze decyzji.

3. Przepisy art.53 ust.1, 3 i4 stosuje się odpowiednio.

4. Marszałek województwa trwale zabezpiecza przed utratą inieuprawnionym dostępem informacje zawarte wrejestrze dotyczące podmiotu wykreślonego zrejestru oraz informacje, które uległy zmianie. Art. 61. Minister właściwy do spraw środowiska określi, wdrodze rozporządzenia, wzory formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego iformularza owykreśleniu zrejestru, kierując się potrzebą ujednolicenia wniosków, ułatwienia ich przekazywania oraz zidentyfikowania podmiotu podlegającego wpisaniu do rejestru. Art. 62. Marszałek województwa odmawia, wdrodze decyzji, wpisu do rejestru wprzypadku gdy podmiot:

1) nie uiścił opłaty rejestrowej wwymaganej wysokości; b

2) ędący wprowadzającym sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych nie wniósł wwymaganej wysokości zabezpieczenia finansowego, októrym mowa wart.18 ust.1 ustawy zdnia 29 lipca 2005r. ozużytym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym;

3) ędący organizacją odzysku sprzętu elektrycznego ielektronicznego nie wpłacił na rachunek bankowy wbanku prowab dzącym rachunek tej organizacji kapitału zakładowego wwymaganej wysokości, októrej mowa wart.59 ust.1 ustawy zdnia 29 lipca 2005r. ozużytym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym;

4) ędący organizacją odzysku, októrej mowa wustawie zdnia 11 maja 2001r. oobowiązkach przedsiębiorców wzakreb sie gospodarowania niektórymi odpadami oraz oopłacie produktowej, nie wpłacił na rachunek bankowy wbanku prowadzącym rachunek bankowy organizacji odzysku kapitału zakładowego w wymaganej wysokości, o której mowa wart.6 ust.1 tej ustawy. Art. 63. Podmiot, októrym mowa wart.57 ust.1, jest obowiązany umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych wzwiązku zprowadzoną działalnością. Art. 64.

1. Marszałek województwa dokonuje zurzędu, wdrodze decyzji, wykreślenia podmiotu zrejestru wprzypadku:

1) ieuiszczenia opłaty rocznej, wprzypadkach gdy jest wymagana; n

2) ofnięcia lub wygaśnięcia decyzji związanych zgospodarką odpadami; c

3) twierdzenia rażących nieprawidłowości wwykonywaniu obowiązków określonych wprzepisach ustawy; s

4) twierdzenia rażących nieprawidłowości wwykonywaniu obowiązków określonych wprzepisach ustawy zdnia 11mas ja 2001r. oobowiązkach przedsiębiorców wzakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz oopłacie produktowej, ustawy zdnia 11 maja 2001r. oopakowaniach iodpadach opakowaniowych, ustawy zdnia 20 stycznia 2005r. orecyklingu pojazdów wycofanych zeksploatacji, ustawy zdnia 29 lipca 2005r. ozużytym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym oraz ustawy zdnia 24 kwietnia 2009r. obateriach iakumulatorach;

5) twierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez podmiot działalności wymagającej wpisu do rejestru; s

Dziennik Ustaw – 33 – Poz. 21

6) iewniesienia wwymaganej wysokości zabezpieczenia finansowego, októrym mowa wart.18 ust.1 ustawy zdnia n 29lipca 2005r. ozużytym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym – wprzypadku wprowadzającego sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych; n

7) iezłożenia zaświadczenia, októrym mowa wart.59 ust.4a ustawy zdnia 29 lipca 2005r. ozużytym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym;

8) iezłożenia zaświadczenia, októrym mowa wart.6 ust.4a ustawy zdnia 11 maja 2001r. oobowiązkach przedsiębiorn ców wzakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz oopłacie produktowej.

2. Jeżeli podmiot prowadzi działalność objętą obowiązkiem wpisu do rejestru wwięcej niż jednym zakresie, aprzesłanki, októrych mowa wust.1, dotyczą tylko niektórych zakresów działalności, apodmiot nie wystąpił zwnioskiem, októrym mowa wart.59 lub art.60, marszałek województwa dokonuje zurzędu, wdrodze decyzji, zmiany wpisu do rejestru wodpowiednim zakresie. Art. 65.

1. Do wniosku owpis do rejestru oraz wniosku ozmianę wpisu wrejestrze stosuje się art.64 ustawy zdnia 14czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z2000r. Nr98, poz.1071, zpóźn. zm.15)).

2. Formę pisemną wniosku owpis do rejestru, wniosku ozmianę wpisu wrejestrze oraz wniosku owykreślenie zrejestru stanowi wydruk wypełnionego formularza opatrzony podpisem wnioskodawcy albo wypełniony formularz wpostaci elektronicznej podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu wrozumieniu art.3 pkt12 ustawy zdnia 18 września 2001r. opodpisie elektronicznym (Dz.U. Nr130, poz.1450, zpóźn. zm.16)) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP wrozumieniu art.3 pkt15 ustawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dział V Ewidencja odpadów i sprawozdawczość Rozdział 1 Ewidencja odpadów Art. 66.

1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej ijakościowej ewidencji zgodnie zkatalogiem odpadów określonym wprzepisach wydanych na podstawie art.4 ust.3, zwanej dalej „ewidencją odpadów”.

2. Wprzypadku, októrym mowa wart.28 ust.1, do prowadzenia ewidencji wzakresie wytwarzanych odpadów obowiązany jest podmiot na rzecz którego przeniesiono odpowiedzialność za wytwarzane odpady.

3. Sprzedawca odpadów ipośrednik wobrocie odpadami niebędący posiadaczami odpadów są obowiązani do prowadzenia na bieżąco ilościowej ijakościowej ewidencji odpadów niebezpiecznych.

4. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:

1) ytwórców: w a) dpadów komunalnych, o b) dpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy o prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów;

2) sób fizycznych ijednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby o własne, zgodnie zart.27 ust.8;

3) odmiotów, októrych mowa wart.45 ust.1 pkt1; p

4) odzajów odpadów lub ilości odpadów określonych wprzepisach wydanych na podstawie ust.5. r

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2001r. Nr49, poz.509, z2002r. Nr113, poz.984, Nr153, poz.1271 iNr169, poz.1387, z2003r. Nr130, poz.1188 iNr170, poz.1660, z2004r. Nr162, poz.1692, z2005r. Nr64, poz.565, Nr78, poz.682 iNr181, poz.1524, z2008r. Nr229, poz.1539, z2009r. Nr195, poz.1501 iNr216, poz.1676, z2010r. Nr40, poz.230, Nr182, poz.1228 iNr254, poz.1700, z2011r. Nr6, poz.18, Nr34, poz.173, Nr106, poz.622 iNr186, poz.1100 oraz z2012r. poz.1101 i1529.

16) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2002r. Nr153, poz.1271, z2003r. Nr124, poz.1152 iNr217, poz.2125, z2004r. Nr96, poz.959, z2005r. Nr64, poz.565, z2006r. Nr145, poz.1050, z2009r. Nr18, poz.97, z2010r. Nr40, poz.230 iNr182, poz.1228 oraz z2011r. Nr106, poz.622.

15)

Dziennik Ustaw – 34 – Poz. 21

5. Minister właściwy do spraw środowiska określi, wdrodze rozporządzenia, rodzaje odpadów lub ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, kierując się ich szkodliwością oraz potrzebą wprowadzenia ułatwień wprzypadku wytwarzania niewielkich ilości odpadów. Art. 67.

1. Ewidencję odpadów prowadzi się zzastosowaniem następujących dokumentów:

1) przypadku posiadaczy odpadów: w k a) arty przekazania odpadów, b) arty ewidencji odpadów, k c) arty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, k k d) arty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego ielektronicznego, e) arty ewidencji pojazdów wycofanych zeksploatacji; k

2) przypadku sprzedawcy odpadów ipośrednika wobrocie odpadami, niebędących posiadaczami odpadów – karty ewiw dencji odpadów niebezpiecznych.

2. W przypadku posiadacza odpadów przekazującego odpady do składowania oraz zarządzającego składowiskiem odpadów ewidencja odpadów obejmuje dodatkowo dokumenty, októrych mowa wdziale VIII wrozdziale 1:

1) odstawową charakterystykę odpadów; p

2) yniki testów zgodności. w

3. Dokumenty ewidencji odpadów, októrych mowa wust.1 pkt1, zawierają następujące informacje:

1) mię inazwisko lub nazwę posiadacza odpadów oraz adres zamieszkania lub siedziby; i

2) iejsce przeznaczenia odpadów – wprzypadku wytwórcy odpadów; m

3) posoby gospodarowania odpadami, atakże dane oich pochodzeniu – wprzypadku posiadacza odpadów prowadzącego s przetwarzanie odpadów; m

4) iejsce pochodzenia odpadów oraz odpowiednio: miejsce przeznaczenia, częstotliwość zbierania odpadów, sposób transportu oraz przewidywaną metodę przetwarzania odpadów.

4. Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych zawiera następujące informacje:

1) mię inazwisko lub nazwę podmiotu, októrym mowa wart.66 ust.3, oraz adres zamieszkania lub siedziby; i i

2) mię inazwisko lub nazwę posiadacza odpadów przekazującego odpady oraz adres zamieszkania lub siedziby;

3) mię inazwisko lub nazwę posiadacza odpadów przyjmującego odpady oraz adres jego zamieszkania lub siedziby; i

4) znaczenie rodzaju iilości odpadów. o

5. Ewidencję odpadów można prowadzić wsystemie teleinformatycznym, umożliwiającym poświadczenie dokumentów ewidencji odpadów za pomocą podpisu elektronicznego. Art. 68.

1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, wdrodze rozporządzenia, wzory dokumentów ewidencji odpadów, októrych mowa wart.67 ust.1.

2. Minister właściwy do spraw środowiska wydaje rozporządzenie, októrym mowa wust.1, kierując się potrzebą ujednolicenia dokumentów ewidencji odpadów oraz potrzebą zapewnienia ilościowej ijakościowej kontroli:

1) dpadów wytwarzanych, zbieranych ipoddawanych przetwarzaniu; o

2) brotu odpadami ze szczególnym uwzględnieniem wymagań określonych wart.67 ust.3 pkt4 oraz art.89. o Art. 69.

1. Kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady.

2. Kartę przekazania odpadów sporządza się wodpowiedniej liczbie egzemplarzy – po jednym dla każdego zposiadaczy odpadów, który przejmuje odpady.

Dziennik Ustaw – 35 – Poz. 21

3. Posiadacz odpadów, który przejmuje odpady od innego posiadacza, jest obowiązany potwierdzić przejęcie odpadów na karcie przekazania odpadów wypełnionej przez posiadacza, który przekazuje te odpady, niezwłocznie po jej otrzymaniu.

4. Dopuszcza się niesporządzanie karty przekazania odpadów, jeżeli jeden zposiadaczy odpadów nie jest objęty obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów.

5. Dopuszcza się sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów, obejmującej odpady danego rodzaju przekazywane łącznie w okresie miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego transportującego odpady wykonującego usługę transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów. Zbiorczą kartę przekazania odpadów sporządza się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy. Art. 70.

1. Posiadacz odpadów prowadzi kartę ewidencji odpadów dla każdego rodzaju odpadów odrębnie, ztym że:

1) la komunalnych osadów ściekowych stosowanych wcelach, októrych mowa wart.96 ust.1 – wytwórca tych osadów d prowadzi kartę ewidencji komunalnych osadów ściekowych; d

2) la zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – przedsiębiorca prowadzący zakład przetwarzania, o którym mowa wustawie zdnia 29 lipca 2005r. ozużytym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym, prowadzi kartę ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego ielektronicznego;

3) la pojazdów wycofanych zeksploatacji – przedsiębiorca prowadzący stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów, d októrych mowa wustawie zdnia 20 stycznia 2005r. orecyklingu pojazdów wycofanych zeksploatacji, prowadzi kartę ewidencji pojazdów wycofanych zeksploatacji.

2. Wpisów do kart ewidencji odpadów, októrych mowa wart.67 ust.1, dokonuje się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczą. Art. 71. Uproszczoną ewidencję odpadów zzastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów prowadzą: p

1) odmioty, które: a) ytwarzają odpady niebezpieczne wilości do 100 kilogramów rocznie, w b) ytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, wilości do 5 ton rocznie; w

2) ransportujący odpady wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów; t w

3) ładający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane wcelach, októrych mowa wart.96 ust.1 pkt1–3. Art. 72.

1. Posiadacz odpadów jest obowiązany do przechowywania dokumentów ewidencji odpadów, októrych mowa wart.67 ust.1, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, wktórym sporządzono te dokumenty, zzastrzeżeniem art.116.

2. Posiadacz odpadów jest obowiązany do udostępniania dokumentów ewidencji odpadów na żądanie organów uprawnionych do przeprowadzania kontroli.

3. Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych, wytwarzania, przetwarzania odpadów albo miejsce zamieszkania lub siedzibę transportującego odpady wykonującego usługę transportu odpadów, wdrodze decyzji, zobowiązuje posiadacza odpadów do przedłożenia dokumentów ewidencji odpadów, wprzypadku gdy sprawozdanie, októrym mowa wart.73 iart.75, budzi wątpliwości co do prawidłowości wypełnienia lub gdy jest to niezbędne do prowadzenia innych postępowań zzakresu ochrony środowiska należących do jego właściwości. Rozdział 2 Sprawozdawczość wzakresie produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami Art. 73.

1. Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi sporządzają:

1) roducent, importer, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporter i dokonujący wewnątrzwspólnotowej p dostawy opakowań, októrym mowa wustawie zdnia 11 maja 2001r. oopakowaniach iodpadach opakowaniowych;

2) ksporter idokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów wopakowaniach; e

Dziennik Ustaw – 36 – Poz. 21

3) prowadzający na terytorium kraju produkty wopakowaniach iprodukty wymienione odpowiednio wzałącznikach w nr1 i3 do ustawy zdnia 11 maja 2001r. oobowiązkach przedsiębiorców wzakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz oopłacie produktowej;

4) prowadzający pojazdy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych w zeksploatacji;

5) prowadzający sprzęt, októrym mowa wustawie zdnia 29 lipca 2005r. ozużytym sprzęcie elektrycznym ielektrow nicznym;

6) prowadzający baterie lub akumulatory, októrym mowa wustawie zdnia 24 kwietnia 2009r. obateriach iakumulatorach. w

2. Sprawozdanie, októrym mowa wust.1, zawiera: d

1) ane identyfikujące podmiot: n a) umer rejestrowy, b) mię inazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, i c) umer identyfikacji podatkowej (NIP), oile został nadany, awprzypadku wprowadzającego baterie lub akumulatory n – także europejski numer identyfikacji podatkowej, oile został nadany, d) umer REGON, oile został nadany; n

2) zakresie opakowań iodpadów opakowaniowych informacje o: w a) asie wytworzonych iprzywiezionych zzagranicy opakowań według rodzajów materiałów, zjakich zostały wykom nane, wtym: – oopakowaniach wielokrotnego użytku, – przestrzeganiu ograniczeń wynikających zart.5 ust.1 pkt4 ustawy zdnia 11 maja 2001r. oopakowaniach iodo padach opakowaniowych, m b) asie opakowań, wymienionych wzałączniku nr1 do ustawy zdnia 11 maja 2001r. oobowiązkach przedsiębiorców wzakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz oopłacie produktowej, wktórych zostały wprowadzone do obrotu produkty, zpodziałem na poszczególne ich rodzaje, c) asie poddanych odzyskowi irecyklingowi odpadów opakowaniowych, zpodziałem na poszczególne ich rodzaje m oraz zuwzględnieniem podziału na odpady pochodzące zgospodarstw domowych izinnych źródeł niż gospodarstwa domowe, atakże według sposobu ich odzysku irecyklingu, d) siągniętych poziomach odzysku irecyklingu odpadów opakowaniowych, zpodziałem na poszczególne ich rodzaje, o w e) ysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań – wprzypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu,  f) asie wywiezionych za granicę opakowań, według rodzajów materiałów, zjakich zostały wykonane, zwyszczególm nieniem opakowań wielokrotnego użytku – wprzypadku przedsiębiorcy, który eksportuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań lub produktów wopakowaniach;

3) zakresie produktów wymienionych wzałączniku nr3 do ustawy zdnia 11 maja 2001r. oobowiązkach przedsiębiorw ców wzakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz oopłacie produktowej, zpodziałem na określone wtym załączniku rodzaje isymbole, informacje o: a) asie produktów wprowadzonych na terytorium kraju, m b) asie poddanych odzyskowi irecyklingowi odpadów poużytkowych, m o c) siągniętych poziomach odzysku irecyklingu odpadów poużytkowych, d) ysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie dla poszczególnych produktów wymienionych w wzałączniku nr3 do tej ustawy – wprzypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku irecyklingu;

4) zakresie pojazdów – informacje owysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów; w

Dziennik Ustaw – 37 – Poz. 21

5) zakresie sprzętu elektrycznego ielektronicznego oraz zużytego sprzętu elektrycznego ielektronicznego: w a) nformacje o: i i – lości imasie sprzętu elektrycznego ielektronicznego wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju, zpodziałem na grupy irodzaje sprzętu, określone wzałączniku nr1 do ustawy zdnia 29 lipca 2005r. ozużytym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym, – asie zużytego sprzętu elektrycznego ielektronicznego zebranego, poddanego przetwarzaniu wrozumieniu ustam wy zdnia 29 lipca 2005r. ozużytym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym, odzyskowi, wtym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu, – osiągniętych poziomach zbierania, odzysku irecyklingu zużytego sprzętu elektrycznego ielektronicznego, w – ysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie, dla poszczególnych grup sprzętu określonych wzałączniku nr1 do ustawy zdnia 29 lipca 2005r. ozużytym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym – wprzypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania, odzysku lub recyklingu, b) ykaz zakładów przetwarzania, zktórych prowadzącymi wprowadzający sprzęt ma zawartą umowę, októrej mowa w wart.33 ust.1 ustawy zdnia 29 lipca 2005r. ozużytym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym, zawierający: – imię inazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, – numer identyfikacji podatkowej (NIP), oile został nadany, – numer REGON, oile został nadany, – adresy zakładów przetwarzania, – umer inazwę grupy oraz numer inazwę rodzaju sprzętu, określone wzałączniku nr1 do ustawy zdnia 29 lipca n 2005r. ozużytym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym, zktórego powstał przyjmowany przez prowadzącego zakład przetwarzania zużyty sprzęt, – informację ozdolnościach przetwórczych zakładów przetwarzania, – wskazanie, na jaki okres zawarto umowy zprowadzącymi zakłady przetwarzania, c) nformacje owysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne; i

6) zakresie baterii iakumulatorów oraz zużytych baterii izużytych akumulatorów: w a) nformacje orodzaju, ilości imasie wprowadzonych do obrotu baterii iakumulatorów, i b) ykaz zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, zktórych prowadzącymi wprowadzający w baterie lub akumulatory ma zawartą umowę, októrej mowa wart.36 ust.1 ustawy zdnia 24 kwietnia 2009r. obateriach iakumulatorach, zawierający: – numer rejestrowy prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, – mię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby prowadzącego zakład przetwarzania zużytych i baterii lub zużytych akumulatorów, n – umer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, oile został nadany, – umer REGON prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, o ile został n nadany, – nformacje omasie irodzajach przetworzonych zużytych baterii izużytych akumulatorów, wrozumieniu ustawy i zdnia 24 kwietnia 2009r. obateriach iakumulatorach, c) nformacje owysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne, i d) przypadku zużytych baterii przenośnych izużytych akumulatorów przenośnych: w – nformacje oosiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych izużytych akumulatorów przenośi nych, – nformacje owysokości należnej opłaty produktowej – wprzypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów zbiei rania zużytych baterii przenośnych izużytych akumulatorów przenośnych.

Dziennik Ustaw Art. 74.

1. Wprzypadku gdy:

1) bowiązek określony wart.3 ust.1 ustawy zdnia 11 maja 2001r. oobowiązkach przedsiębiorców wzakresie gospodao rowania niektórymi odpadami oraz oopłacie produktowej,

2) bowiązek określony wart.30 ust.1 ustawy zdnia 29 lipca 2005r. ozużytym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym o – wykonuje odpowiednio organizacja odzysku albo organizacja odzysku sprzętu elektrycznego ielektronicznego, roczne sprawozdanie, októrym mowa wart.73 ust.1, wzakresie realizacji tych obowiązków sporządza ta organizacja.

2. Sprawozdanie, októrym mowa wust.1, zawiera informacje, októrych mowa wart.73 ust.2 pkt1, atakże informacje określone w: a

1) rt.73 ust.2 pkt2 i3 – wprzypadku organizacji odzysku, októrej mowa wustawie zdnia 11 maja 2001r. oobowiązkach przedsiębiorców wzakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz oopłacie produktowej;

2) rt.73 ust.2 pkt5 – wprzypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego ielektronicznego, októrej mowa wustawie a zdnia 29 lipca 2005r. ozużytym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym.

3. Wprzypadku otwarcia likwidacji albo ogłoszenia upadłości organizacji odzysku opakowań, przyjęty przez nią obowiązek ponownie staje się, z dniem otwarcia likwidacji albo ogłoszenia upadłości, obowiązkiem wprowadzającego produkty wopakowaniach, od którego został on przejęty, wodniesieniu do masy opakowań wprowadzonych przez niego do obrotu od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, wktórym nastąpiło otwarcie likwidacji lub ogłoszenie upadłości organizacji odzysku opakowań.

4. Wprzypadku otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości organizacji odzysku sprzętu elektrycznego ielektronicznego, októrej mowa wustawie zdnia 29 lipca 2005r. ozużytym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym, wprowadzający sprzęt jest obowiązany do złożenia sprawozdań wzakresie określonym wust.2 pkt2 za okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości do końca roku kalendarzowego lub do dnia przejęcia obowiązków przez inną organizację odzysku sprzętu elektrycznego ielektronicznego.

5. Sprawozdania składane przez organizację odzysku sprzętu elektrycznego ielektronicznego, októrej mowa wustawie zdnia 29 lipca 2005r. ozużytym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym, mogą zawierać zbiorcze dane dotyczące wszystkich wprowadzających sprzęt, od których obowiązki te zostały przejęte.

6. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego przedkłada sprawozdanie obejmujące informacje, októrych mowa wart.73 ust.2 pkt5 lit.atiret pierwsze, oddzielnie dla każdego wprowadzającego sprzęt, od którego przejęła obowiązki.

7. Organizacja odzysku, októrej mowa wustawie zdnia 11 maja 2001r. oobowiązkach przedsiębiorców wzakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz oopłacie produktowej, do rocznego sprawozdania, októrym mowa wust.1, dołącza wykaz przedsiębiorców, wimieniu których działa. Art. 75.

1. Roczne sprawozdanie owytwarzanych odpadach iogospodarowaniu odpadami sporządza:

1) ytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów; w

2) rowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, zwyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów p komunalnych, wzakresie: a) bierania odpadów, z b) rzetwarzania odpadów p – obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

3) odmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska p odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów wfazie poeksploatacyjnej.

2. Roczne sprawozdanie, októrym mowa wust.1, zawiera:

1) ane identyfikujące podmiot, októrym mowa wust.1: d a) umer rejestrowy, n b) mię inazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, i c) umer identyfikacji podatkowej (NIP), oile został nadany, n d) umer REGON, oile został nadany; n – 38 – Poz. 21

Dziennik Ustaw – 39 – Poz. 21

2) przypadku podmiotu, októrym mowa wust.1 – informacje o: w m a) asie irodzajach odpadów, b) posobie gospodarowania odpadami, oile podmiot gospodaruje odpadami, s c) nstalacjach iurządzeniach służących do przetwarzania tych odpadów, oile podmiot przetwarza odpady, i i d) nformacje, októrych mowa wart.99 ust.1 – wprzypadku posiadacza odpadów pochodzących zprocesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz zprzetwarzania tych odpadów;

3) przypadku wytwórcy komunalnych osadów ściekowych stosowanych wcelach, októrych mowa wart.96 ust.1 w – informacje o: m a) asie komunalnych osadów ściekowych wytworzonych oraz dostarczonych do stosowania, b) kładzie iwłaściwościach komunalnych osadów ściekowych, s r c) odzaju przeprowadzonej obróbki, d) ładającym powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe, zpodaniem imienia inazwiska w lub nazwy podmiotu oraz adresu jego zamieszkania lub siedziby, e) iejscu stosowania komunalnych osadów ściekowych, m  f) elu stosowania komunalnych osadów ściekowych; c w

4) przypadku przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów, októrej mowa wustawie zdnia 20 stycznia 2005r. orecyklingu pojazdów wycofanych zeksploatacji – informacje o: l a) iczbie, markach, masie iroku produkcji pojazdów oraz masie pojazdów wycofanych zeksploatacji, przyjętych do stacji demontażu, m b) asie odpadów poddanych odzyskowi, wtym recyklingowi, oraz przekazanych do odzysku, wtym recyklingu, atakże masie przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia iczęści wymontowanych zpojazdów wycofanych zeksploatacji, c) asie odpadów poddanych unieszkodliwianiu lub przekazanych do unieszkodliwiania, m d) rzedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku, wtym recyklingu, zpodaniem firmy, siedziby iadresu, p p e) rzedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania, z podaniem firmy przedsiębiorcy, oznaczenia jego siedziby iadresu,  f) siągniętym wdanej stacji demontażu poziomie odzysku irecyklingu; o

5) przypadku przedsiębiorcy prowadzącego strzępiarkę, októrej mowa wustawie zdnia 20 stycznia 2005r. orecyklingu w pojazdów wycofanych zeksploatacji – informacje o: a) ynikach próby strzępienia, w b) ykazie masy odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania, pochodzących ze w strzępienia pojazdów wycofanych zeksploatacji;

6) przypadku zbierającego zużyty sprzęt elektryczny ielektroniczny, októrym mowa wustawie zdnia 29 lipca 2005r. w ozużytym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym – informacje o: a) asie zużytego sprzętu elektrycznego ielektronicznego, zebranego iprzekazanego do prowadzącego zakład przetwam rzania, a b) dresach punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego ielektronicznego;

7) przypadku prowadzącego zakład przetwarzania, októrym mowa wustawie zdnia 29 lipca 2005r. ozużytym sprzęcie w elektrycznym ielektronicznym – informacje o: a) asie zużytego sprzętu elektrycznego ielektronicznego przyjętego przez prowadzącego zakład przetwarzania zużym tego sprzętu, wraz zpodaniem numeru inazwy grupy oraz numeru inazwy rodzaju sprzętu, zktórego powstał ten zużyty sprzęt określonych wzałączniku nr1 do tej ustawy, b) odzaju imasie odpadów powstałych zprzetworzenia zużytego sprzętu elektrycznego ielektronicznego, przekazar nych prowadzącemu działalność wzakresie recyklingu, innych niż recykling procesów odzysku lub unieszkodliwiania oraz masie sprzętu iczęści składowych sprzętu, przekazanych do ponownego użycia, c) dresie zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego ielektronicznego; a

Dziennik Ustaw – 40 – Poz. 21

8) przypadku prowadzącego działalność wzakresie recyklingu oraz prowadzącego działalność wzakresie innych niż w recykling procesów odzysku, októrych mowa wustawie zdnia 29 lipca 2005r. ozużytym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym – informacje omasie odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego ielektronicznego przyjętych oraz poddanych odpowiednio recyklingowi lub innym niż recykling procesom odzysku;

9) przypadku prowadzącego działalność wzakresie zbierania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów – informacje w omasie zebranych zużytych baterii przenośnych izużytych akumulatorów przenośnych, ogółem izpodziałem na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, zktórymi ten zbierający ma zawartą umowę, októrej mowa wart.32 ust.1 ustawy zdnia 24 kwietnia 2009r. obateriach iakumulatorach;

10) przypadku prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów – informacje o: w a) odzaju imasie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii izużytych akumulatorów, r b) odzaju imasie przetworzonych zużytych baterii izużytych akumulatorów, r c) siągniętych poziomach recyklingu. o Art. 76.

1. Podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań, októrych mowa wart.73 iart.75, składają je wterminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na:

1) iedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy – wprzypadku sprawozdania oproduktach, opakowaniach iogospos darowaniu odpadami znich powstającymi; wprzypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy miejscowo jest Marszałek Województwa Mazowieckiego; m

2) iejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów – wprzypadku sprawozdania owytwarzanych odpadach igospodarowaniu odpadami.

2. Sprawozdania wprowadza się do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami przez wypełnienie elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie internetowej określonej w przepisach wydanych na podstawie art.84 za pośrednictwem indywidualnego konta, októrym mowa wart.55 ust.1.

3. W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności przedsiębiorca sporządza i składa sprawozdania, októrych mowa wart.73 iart.75, wterminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.

4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, wdrodze rozporządzenia, wzory formularzy sprawozdań, októrych mowa wart.73 iart.75, mając na uwadze potrzebę zróżnicowania treści sprawozdań wzależności od rodzaju działalności prowadzonej przez podmiot, ułatwienia przekazywania danych do marszałka województwa oraz konieczność sprawnego iterminowego wprowadzania informacji do Bazy danych oproduktach iopakowaniach oraz ogospodarce odpadami.

5. Do terminu złożenia sprawozdań, októrym mowa wart.76 ust.1, stosuje się art.57 § 4 i5 ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Art. 77.

1. Marszałek województwa weryfikuje informacje zawarte w sprawozdaniach, o których mowa w art. 73 iart.75, za poprzedni rok kalendarzowy, wterminie do dnia 30 września następnego roku, ztym że wzakresie sprawozdania, októrym mowa wart.73 ust.2 pkt6 oraz art.75 ust.2 pkt9 i10 – wterminie do dnia 15 kwietnia następnego roku.

2. Jeżeli zweryfikacji, októrej mowa wust.1, wynika, że informacje zawarte wsprawozdaniu są niezgodne ze stanem faktycznym, marszałek województwa wzywa na piśmie do korekty sprawozdania, określając termin przekazania korekty nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Przepis art.76 ust.2 stosuje się odpowiednio.

3. Wprzypadku niedokonania korekty sprawozdania wwyznaczonym terminie, októrym mowa wust.2, uznaje się, że posiadacz odpadów nie wykonał obowiązku przekazania sprawozdania. Art. 78.

1. Dokumenty, na podstawie których są sporządzane sprawozdania, przechowuje się przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą.

2. Zarządzający składowiskiem odpadów, awprzypadku jego braku władający powierzchnią ziemi, przechowuje dokumenty, októrych mowa wust.1, do czasu zamknięcia składowiska odpadów.

3. Zarządzający składowiskiem odpadów przekazuje dokumenty, na podstawie których sporządzono roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, następnemu zarządzającemu składowiskiem odpadów lub władającemu powierzchnią ziemi.

4. Obowiązek sporządzenia sprawozdań przedawnia się zupływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, za który sprawozdania należało sporządzić.

Dziennik Ustaw – 41 – Dział VI Baza danych oproduktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami Art. 79.

1. Tworzy się Bazę danych oproduktach iopakowaniach oraz ogospodarce odpadami, zwaną dalej „BDO”.

2. WBDO gromadzi się informacje o:

1) prowadzanych na terytorium kraju opakowaniach, produktach wopakowaniach, wpodziale na poszczególne rodzaje w opakowań, oraz odpadach znich powstających;

2) prowadzanych na terytorium kraju olejach smarowych, oponach oraz oodpadach znich powstających; w

3) prowadzanych pojazdach, zużytym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym, bateriach iakumulatorach oraz oodpaw dach znich powstających;

4) siągniętych poziomach: o a) dzysku irecyklingu odpadów powstałych zopakowań iproduktów, októrych mowa wpkt1 i2, o b) dzysku irecyklingu pojazdów, o z c) bierania, odzysku irecyklingu zużytego sprzętu elektrycznego ielektronicznego, d) bierania zużytych baterii izużytych akumulatorów; z

5) odzajach iilości wytwarzanych odpadów oraz ich wytwórcach; r

6) lości ijakości komunalnych osadów ściekowych, ich wytwórcach, miejscach zastosowania ipodmiotach władających i powierzchnią ziemi, na której te osady zostały zastosowane; r

7) odzaju iilości odpadów poddanych przetwarzaniu izastosowanych procesach przetwarzania;

8) ecyzjach zzakresu gospodarki odpadami, zuwzględnieniem pozwoleń na wytwarzanie odpadów ipozwoleń zintegrod wanych, decyzji zatwierdzających program gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz zezwoleń na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; i

9) nnych niż wymienione wpkt8 decyzjach wydawanych na podstawie niniejszej ustawy;

10) ransgranicznym przemieszczaniu odpadów, wtym odpadów opakowaniowych, zużytych baterii izużytych akumulatot rów, zużytego sprzętu elektrycznego ielektronicznego;

11) pływach zopłat produktowych wraz zodsetkami, zpodziałem na poszczególne rodzaje opakowań iproduktów oraz w opłat depozytowych irecyklingowych, atakże podmiotach, które te opłaty uiściły;

12) rzepływie środków finansowych zopłat produktowych, recyklingowych idepozytowych; p

13) kładowiskach odpadów, zpodziałem na składowiska wfazie eksploatacyjnej ipoeksploatacyjnej, wtym informacje s o zamkniętych składowiskach odpadów w trakcie monitoringu, zamkniętych składowiskach odpadów, dla których został zakończony monitoring, zpodaniem współrzędnych położenia granic obszaru składowiska określonych wpaństwowym systemie odniesień przestrzennych oraz rodzajów składowanych odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem składowisk odpadów, na których są składowane odpady zawierające azbest lub wydzielonych części na terenie składowisk zaliczonych do składowisk innych niż niebezpieczne iobojętne, przeznaczonych do składowania wyłącznie odpadów zawierających azbest; p

14) oszczególnych rodzajach instalacji do zagospodarowania odpadów wraz zpodaniem ich położenia, mocy przerobowych irodzaju stosowanej technologii oraz ilości irodzajów odpadów przetwarzanych wtych instalacjach;

15) odmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wraz zinformacjami oilości odebranych p odpadów komunalnych, zpodziałem na odbierane selektywnie izmieszane, zwyodrębnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji; g

16) ospodarowaniu odpadami komunalnymi w zakresie objętym rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań, o których mowa wart.9q iart.9s ustawy zdnia 13 września 1996r. outrzymaniu czystości iporządku wgminach.

3. BDO zawiera także informacje objęte rejestrem.

4. WBDO gromadzi się również informacje niezbędne do realizacji obowiązków, októrych mowa wart.3 rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów (Dz.Urz. WE L 332 z09.12.2002, str.1; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str.257). Poz. 21

Dziennik Ustaw Art. 80.

1. Marszałek województwa:

1) prowadzi iaktualizuje BDO, wtym rejestr;

2) biera, przetwarza, przechowuje izabezpiecza przed utratą dane iinformacje gromadzone wBDO; z

3) apewnia bezpieczeństwo danych iinformacji zbieranych iprzetwarzanych oraz dokumentów, które otrzymał wzwiązku z zprowadzeniem BDO, zgodnie zprzepisami ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. oochronie danych osobowych (Dz.U. z2002r. Nr101, poz.926, zpóźn. zm.17)).

2. Marszałek województwa niezwłocznie weryfikuje informacje, októrych mowa wart.79 ust.2, na podstawie:

1) ocznych sprawozdań, októrych mowa wart.73 iart.75; r

2) ecyzji, októrych mowa wart.79 ust.2 pkt8 i9; d

3) drębnych przepisów ustawowych oumieszczaniu informacji wBDO. o

3. Marszałek województwa zamieszcza wBDO kopie ostatecznych decyzji wzakresie gospodarki odpadami, októrych mowa wart.79 ust.2.

4. Organy właściwe do wydawania decyzji wzakresie gospodarki odpadami oraz innych decyzji wydawanych na podstawie niniejszej ustawy przekazują do właściwego marszałka województwa – wterminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia, wktórym decyzja stała się ostateczna – kopie ostatecznych decyzji wformie dokumentu elektronicznego wrozumieniu przepisów ustawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – wcelu umieszczenia ich wBDO.

5. Właściwym marszałkiem województwa, októrym mowa wust.4, jest marszałek tego województwa, na obszarze którego znajduje się obszar właściwości organu, który wydał decyzję wIinstancji. Art. 81.

1. Administratorem BDO jest minister właściwy do spraw środowiska lub wyznaczony przez niego podmiot.

2. Podmiotem, októrym mowa wust.1, jest jednostka sektora finansów publicznych.

3. Administrator koordynuje realizację zadań określonych wart.80 ust.1.

4. Zadania administratora BDO są finansowane ze środków budżetu państwa zczęści pozostającej wdyspozycji ministra właściwego do spraw środowiska. Art. 82.

1. BDO jest prowadzona wsystemie teleinformatycznym wrozumieniu art.3 pkt3 ustawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. BDO jest prowadzona zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych oraz zgodnie zminimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych iwymiany informacji wformie elektronicznej wrozumieniu ustawy zdnia 17 lutego 2005r. oinformatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Art. 83.

1. Dostęp do BDO posiadają:

1) inister właściwy do spraw środowiska, m

2) dministrator, jeżeli nie jest nim minister właściwy do spraw środowiska, a

3) inister właściwy do spraw gospodarki, m

4) inister właściwy do spraw rolnictwa, m

5) inister właściwy do spraw transportu, m

6) inister właściwy do spraw zdrowia, m

7) eneralny Dyrektor Ochrony Środowiska iregionalni dyrektorzy ochrony środowiska, G

17)

– 42 –

Poz. 21

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2002r. Nr153, poz.1271, z2004r. Nr25, poz.219 iNr33, poz.285, z2006r. Nr104, poz.708 i711, z2007r. Nr165, poz.1170 iNr176, poz.1238, z2010r. Nr41, poz.233, Nr182, poz.1228 iNr229, poz.1497 oraz z2011r. Nr230, poz.1371.

Dziennik Ustaw – 43 – Poz. 21

8) rezes Głównego Urzędu Statystycznego idyrektorzy urzędów statystycznych, P

9) rezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej, P N

10) arodowy Fundusz Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej iwojewódzkie fundusze ochrony środowiska igospodarki wodnej,

11) łówny Geodeta Kraju, G

12) arszałek województwa, m

13) ojewoda, w

14) starosta,

15) ójt, burmistrz lub prezydent miasta, w

16) rgany Inspekcji Ochrony Środowiska, o o

17) rgany Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

18) arząd związku międzygminnego utworzonego wcelu realizacji zadań zzakresu gospodarki odpadami komunalnymi z – zwani dalej „użytkownikami”, ztym że dostęp do rejestru odbywa się zgodnie zart.49 ust.7.

2. Użytkownicy posiadają uprawnienia do nieodpłatnego dostępu do BDO wzakresie związanym zich kompetencjami izadaniami.

3. Administrator BDO współpracuje zSzefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej wzakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych. Art. 84. Minister właściwy do spraw środowiska określi, wdrodze rozporządzenia:

1) dres strony internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta wBDO, a

2) posób prowadzenia BDO, s

3) zczegółowy zakres informacji objęty obowiązkiem gromadzenia wBDO, s

4) akres uprawnień dla poszczególnych użytkowników z – mając na uwadze zapewnienie sprawnego funkcjonowania BDO, ujednolicenia systemu gromadzenia iprzetwarzania informacji zgodnie zwymaganiami informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, atakże zakres zadań publicznych realizowanych przez użytkowników. Dział VII Szczególne zasady gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów Rozdział 1 PCB oraz odpady zawierające PCB Art. 85. Zakazuje się odzysku PCB. Art. 86.

1. Odpady zawierające PCB mogą być przetwarzane tylko po usunięciu ztych odpadów PCB.

2. Jeżeli usunięcie PCB z odpadów jest niemożliwe, do unieszkodliwiania odpadów zawierających PCB stosuje się przepisy dotyczące unieszkodliwiania PCB. Art. 87.

1. PCB unieszkodliwia się przez spalanie wspalarni odpadów.

2. Dopuszcza się również unieszkodliwianie PCB wprocesach unieszkodliwiania D8, D9, D12 iD15, wymienionych wzałączniku nr2 do ustawy, jeżeli zastosowana wtych procesach technika zapewnia bezpieczne dla środowiska oraz dla życia izdrowia ludzi unieszkodliwianie PCB. Art. 88. Zakazuje się spalania PCB na statkach. Art. 89. Wkarcie ewidencji odpadów zamieszcza się informacje ozawartości PCB wodpadach.

Dziennik Ustaw – 44 – Rozdział 2 Oleje odpadowe Art. 90.

1. Oleje odpadowe zbiera się osobno, oile jest to technicznie wykonalne.

2. Wprzypadkach gdy jest to technicznie wykonalne iopłacalne ekonomicznie oleje odpadowe oróżnych cechach nie powinny być mieszane, jeżeli mieszanie stanowi przeszkodę wich przetworzeniu. Zakaz ten dotyczy także mieszania olejów odpadowych zinnymi odpadami lub substancjami. Art. 91.

1. Oleje odpadowe powinny być przetwarzane zgodnie zhierarchią sposobów postępowania zodpadami oraz wymaganiami ochrony życia izdrowia ludzi oraz środowiska, wtym bez niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc oszczególnym znaczeniu, wszczególności przyrodniczym lub kulturowym.

2. Oleje odpadowe powinny być wpierwszej kolejności poddawane regeneracji.

3. Jeżeli regeneracja olejów odpadowych jest niemożliwa ze względu na stopień ich zanieczyszczenia, oleje te powinny być poddawane innym procesom odzysku.

4. Jeżeli regeneracja lub inne procesy odzysku olejów odpadowych są niemożliwe, dopuszcza się ich unieszkodliwianie.

5. Przez regenerację, októrej mowa wust.2–4, rozumie się jakikolwiek proces recyklingu, wktórym wwyniku rafinacji olejów odpadowych mogą zostać wyprodukowane oleje bazowe, wszczególności przez usunięcie znajdujących się wolejach odpadowych zanieczyszczeń, produktów reakcji utleniania idodatków.

6. Szczegółowy sposób postępowania zolejami odpadowymi określają przepisy wydane na podstawie art.33 ust.2. Art. 92. Zakazuje się mieszania olejów odpadowych zinnymi odpadami niebezpiecznymi, wtym zawierającymi PCB, wczasie ich zbierania lub magazynowania, jeżeli poziom określonych substancji przekracza dopuszczalne wartości. Art. 93. Zakazuje się zrzutu olejów odpadowych do wód, gleby lub ziemi. Rozdział 3 Odpady medyczne iodpady weterynaryjne Art. 94.

1. Zakazuje się odzysku odpadów medycznych iodpadów weterynaryjnych, zwyjątkiem rodzajów odpadów określonych wprzepisach wydanych na podstawie ust.2.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia wporozumieniu zministrem właściwym do spraw środowiska oraz właściwym do spraw rolnictwa określi, wdrodze rozporządzenia, rodzaje odpadów medycznych iodpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny, kierując się brakiem zagrożeń stwarzanych przez niektóre odpady medyczne iodpady weterynaryjne oraz możliwościami poddania ich odzyskowi. Art. 95.

1. Posiadacz odpadów medycznych lub odpadów weterynaryjnych unieszkodliwiający te odpady jest obowiązany do prowadzenia procesów unieszkodliwiania oraz do ich monitoringu, zuwzględnieniem właściwości odpadów icharakteru procesu oraz zgodnie zwymaganiami isposobami prowadzenia unieszkodliwiania odpadów, określonymi wprzepisach wydanych na podstawie ust.11.

2. Zakaźne odpady medyczne lub zakaźne odpady weterynaryjne unieszkodliwia się przez termiczne przekształcanie wspalarniach odpadów niebezpiecznych.

3. Zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych we współspalarniach odpadów.

4. Posiadacz odpadów, który unieszkodliwia zakaźne odpady medyczne lub zakaźne odpady weterynaryjne, w sposób określony wust.2, na wniosek wytwórcy zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych, potwierdza unieszkodliwienie odpadów przez termiczne przekształcanie, wydając dokument potwierdzający unieszkodliwienie. Poz. 21

Dziennik Ustaw – 45 – Poz. 21

5. Posiadacz odpadów wydaje dokument potwierdzający unieszkodliwienie wtrzech egzemplarzach, zktórych jeden jest przekazywany wytwórcy zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych, a drugi wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

6. Do przechowywania iudostępniania dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie stosuje się odpowiednio art.72.

7. Przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych polegającego na unieszkodliwianiu tych odpadów właściwy organ wydający zezwolenie występuje do Głównego Inspektora Sanitarnego ozgodę na dopuszczenie funkcjonowania instalacji lub urządzenia do unieszkodliwiania tych odpadów, przedkładając kopię wniosku wraz zzałącznikami. Do zgody stosuje się art.106 ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

8. Główny Inspektor Sanitarny wzgodzie na dopuszczenie do funkcjonowania instalacji lub urządzenia do unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych określa: r

1) odzaj ityp (model) instalacji lub urządzenia;

2) dokładne parametry przeprowadzania procesu unieszkodliwiania odpadów dla danego typu instalacji lub urządzenia;

3) ymagania i metody dotyczące okresowej kontroli mikrobiologicznej skuteczności procesu unieszkodliwiania dla w danego rodzaju itypu (modelu) instalacji lub urządzenia;

4) ymagania dotyczące pojemników lub worków, w których odpady będą unieszkodliwiane w danym rodzaju i typie w (modelu) instalacji lub urządzenia;

5) ymagania dotyczące okresowego przeglądu technicznego danego rodzaju itypu (modelu) instalacji lub urządzenia; w m

6) asę unieszkodliwianych odpadów wokresie roku.

9. Posiadacz zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych we wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie polegającego na unieszkodliwianiu tych odpadów podaje dodatkowo informacje dotyczące:

1) anych technicznych instalacji lub urządzenia, wraz ze wskazaniem rodzaju itypu (modelu) instalacji lub urządzenia, d oraz nazwy iadresu lub siedziby producenta;

2) okładnego opisu procesu unieszkodliwiania zwyszczególnieniem wszystkich jego etapów; d

3) skazania metody okresowej kontroli mikrobiologicznej skuteczności procesu unieszkodliwiania; w

4) ymagań dotyczących pojemników lub worków, w których odpady będą unieszkodliwiane w zgłaszanym rodzaju w itypie (modelu) instalacji lub urządzenia;

5) asy unieszkodliwianych odpadów wokresie roku. m

10. Do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych polegającego na ich unieszkodliwianiu dołącza się:

1) ryginały wyników badań mikrobiologicznych procesu unieszkodliwiania wdanej instalacji lub urządzeniu zpodaniem o dokładnego opisu użytej metody badania lub kopie tych wyników potwierdzone za zgodność zoryginałem;

2) nstrukcję obsługi instalacji lub urządzenia uwzględniającą wymagania dotyczące przeglądu technicznego. i

11. Minister właściwy do spraw zdrowia wporozumieniu zministrem właściwym do spraw środowiska określi, wdrodze rozporządzenia, wymagania isposoby unieszkodliwiania odpadów, wtym:

1) opuszczalne sposoby unieszkodliwiania odpadów medycznych iodpadów weterynaryjnych, nieposiadających właścid wości zakaźnych;

2) opuszczalne sposoby unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych izakaźnych odpadów weterynaryjnych; d

3) arunki prowadzenia procesów unieszkodliwiania odpadów medycznych iodpadów weterynaryjnych, nieposiadających w właściwości zakaźnych;

Dziennik Ustaw – 46 – Poz. 21

4) arunki prowadzenia procesów unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych izakaźnych odpadów weterynaw ryjnych; s

5) posób izakres prowadzenia monitoringu procesów, októrych mowa wpkt3 i4, oraz metodykę iczęstotliwość badań odpadów powstałych wwyniku prowadzenia procesów unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych izakaźnych odpadów weterynaryjnych.

12. Wydając rozporządzenie, októrym mowa wust.11, minister właściwy do spraw zdrowia kieruje się:

1) otrzebą zapobiegania zagrożeniom stwarzanym przez odpady medyczne iodpady weterynaryjne; p p

2) otrzebą zapewnienia skuteczności unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych izakaźnych odpadów weterynaryjnych, tak aby odpady te utraciły właściwości zakaźne;

3) oniecznością zapewniania prowadzenia prawidłowego monitoringu procesów unieszkodliwiania zakaźnych odpadów k medycznych izakaźnych odpadów weterynaryjnych;

4) oniecznością pozbawienia właściwości zakaźnych każdej partii zakaźnych odpadów medycznych izakaźnych odpak dów weterynaryjnych.

13. Minister właściwy do spraw środowiska określi, wdrodze rozporządzenia, szczegółowy sposób wydawania dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie, terminy jego przekazywania oraz wzór tego dokumentu, kierując się potrzebą zapewnienia wiarygodnych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wzakresie unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych. Rozdział 4 Komunalne osady ściekowe Art. 96.

1. Odzysk polegający na stosowaniu komunalnych osadów ściekowych: w

1) rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając wto uprawy przeznaczane do produkcji pasz,

2) o uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, d

3) o uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia ido produkcji pasz, d

4) o rekultywacji terenów, wtym gruntów na cele rolne, d

5) rzy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających zplanów gospodarki odpadami, planów zagospodap rowania przestrzennego lub decyzji owarunkach zabudowy izagospodarowania terenu – odbywa się zzachowaniem warunków określonych wust.2–13.

2. Komunalne osady ściekowe mogą być przekazywane do stosowania władającemu powierzchnią ziemi wyłącznie przez wytwórcę tych osadów.

3. Odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie komunalnych osadów ściekowych wcelach, októrych mowa wust.1 pkt1–3, spoczywa na wytwórcy tych osadów.

4. Stosowanie komunalnych osadów ściekowych jest możliwe, jeżeli są one ustabilizowane oraz przygotowane odpowiednio do celu isposobu ich stosowania, wszczególności przez poddanie ich obróbce biologicznej, chemicznej, termicznej lub innemu procesowi, który obniża podatność komunalnych osadów ściekowych na zagniwanie ieliminuje zagrożenie dla środowiska lub życia izdrowia ludzi.

5. Zakazuje się nawadniania komunalnych osadów ściekowych poddanych uprzednio procesowi osuszania.

6. Przed stosowaniem komunalne osady ściekowe oraz grunty, na których osady te mają być stosowane, poddaje się badaniom, októrych mowa wprzepisach wydanych na podstawie ust.13, przez wytwórcę komunalnych osadów ściekowych.

Dziennik Ustaw – 47 – Poz. 21

7. Wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest obowiązany do przekazywania, wraz ztymi osadami, władającemu powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe mają być stosowane, informacji o dawkach tego osadu, które mogą być stosowane na poszczególnych gruntach, oraz wyników badań, októrych mowa wust.6.

8. Wytwórca komunalnych osadów ściekowych stosowanych wcelach, októrych mowa wust.1 pkt1–3, powiadamia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska ozamiarze przekazania tych osadów władającemu powierzchnią ziemi, na której te osady mają być stosowane, na co najmniej 7 dni przed przekazaniem.

9. Powiadomienie, októrym mowa wust.8, jest dokonywane wformie pisemnej izawiera informacje wskazujące władającego powierzchnią ziemi oraz numery ewidencyjne działek, na których komunalne osady ściekowe mają być stosowane.

10. Władający powierzchnią ziemi, na której mają być stosowane komunalne osady ściekowe, jest obowiązany przechowywać wyniki badań, októrych mowa wust.6, oraz informacje, októrych mowa wust.7, przez okres 5 lat od dnia zastosowania komunalnych osadów ściekowych.

11. Władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe mają być stosowane wcelach, októrych mowa wust.1 pkt1–3, jest zwolniony zobowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub obowiązku wpisu do rejestru.

12. Zakazuje się stosowania komunalnych osadów ściekowych: n

1) a obszarach parków narodowych irezerwatów przyrody;

2) a terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody, wprzypadku ich ustanowienia wakcie prawa miejscowego n wydanym na podstawie art.58 ustawy zdnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz.U. z2012r. poz.145, 951 i1513);

3) pasie gruntu oszerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior icieków; w

4) a obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz na terenach czasowo podtopionych ibagiennych; n

5) a terenach czasowo zamarzniętych ipokrytych śniegiem; n

6) a gruntach odużej przepuszczalności, stanowiących wszczególności piaski luźne isłabogliniaste oraz piaski gliniaste n lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu;

7) a gruntach rolnych ospadku przekraczającym 10%; n

8) a obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, wprzypadku ich ustanowienia wakcie prawa miejscowego n wydanym na podstawie art.60 ustawy zdnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne;

9) a terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody niewymienionymi wpkt1, jeżeli osady ściekowe zostały n wytworzone poza tymi terenami; n

10) a terenach położonych wodległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności;

11) a gruntach, na których rosną rośliny sadownicze iwarzywa, zwyjątkiem drzew owocowych; n

12) a gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych iwarzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się n zziemią isą spożywane wstanie surowym – wciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory iwczasie zbiorów;

13) a gruntach wykorzystywanych na pastwiska iłąki; n

14) a gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami. n

13. Minister właściwy do spraw środowiska wporozumieniu zministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, wdrodze rozporządzenia, szczegółowe warunki stosowania komunalnych osadów ściekowych, wtym dawki tych osadów, które można stosować na gruntach, atakże zakres, częstotliwość imetody referencyjne badań komunalnych osadów ściekowych igruntów, na których osady te mają być stosowane, kierując się zasadami ochrony środowiska oraz ochrony gruntów rolnych.

Dziennik Ustaw – 48 – Rozdział 5 Odpady pochodzące zprocesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz zprzetwarzania tych odpadów Art. 97. Zakazuje się unieszkodliwiania, polegającego na odprowadzaniu do morza, wtym lokowania na dnie morza, odpadów pochodzących zprocesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz zprzetwarzania tych odpadów. Art. 98.

1. Posiadacz odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, ubiegający się ozezwolenie na przetwarzanie odpadów polegające na unieszkodliwianiu tych odpadów przez ich składowanie, jest obowiązany do podania we wniosku owydanie tego zezwolenia informacji dotyczących:

1) łaściwości fizycznych łącznie zokreśleniem postaci (stała, szlam, płynna lub gazowa) oraz właściwości chemicznych, w biochemicznych ibiologicznych odpadów; t

2) oksyczności, trwałości fizycznej, chemicznej ibiologicznej odpadów; a

3) kumulowania ibiotransformacji składników odpadów worganizmach żywych lub osadach;

4) odatności odpadów na zmiany fizyczne, chemiczne ibiochemiczne oraz wzajemnego oddziaływania wdanym środop wisku zinnymi substancjami organicznymi inieorganicznymi;

5) ołożenia geograficznego składowiska odpadów wraz zcharakterystyką przyległych obszarów; p

6) posobu opakowania oraz stosowanych sposobów ograniczania rozprzestrzeniania się odpadów; s

7) rodków ostrożności podjętych wcelu uniknięcia zanieczyszczenia środowiska. ś

2. Posiadacz odpadów pochodzących zprocesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz zprzetwarzania tych odpadów jest obowiązany do prowadzenia monitoringu składowisk oraz miejsc magazynowania tych odpadów.

3. Marszałek województwa, biorąc pod uwagę stan środowiska oraz zagrożenia dla środowiska, życia lub zdrowia ludzi, może, wdrodze decyzji, zobowiązać posiadacza odpadów pochodzących zprocesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz zprzetwarzania tych odpadów do prowadzenia dodatkowych badań wpływu tych odpadów na jakość wód oraz zwiększyć częstotliwość prowadzenia wszystkich badań.

4. Postępowanie wsprawie wydania decyzji, októrej mowa wust.3, wszczyna się zurzędu. Art. 99.

1. Posiadacz odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów jest obowiązany w sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, o którym mowa wart.75, zamieścić informację oilości siarczanów lub chlorków wodpadach przypadających na Mg wyprodukowanego dwutlenku tytanu.

2. W procesie siarczanowym wytwarzania dwutlenku tytanu ilość wytwarzanych odpadów w przeliczeniu na tonę wyprodukowanego dwutlenku tytanu nie może przekraczać 5,0 Mg siarczanów. Art. 100.

1. Minister właściwy do spraw środowiska wporozumieniu zministrem właściwym do spraw gospodarki określi, wdrodze rozporządzenia, odpady pochodzące zprocesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz zprzetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez ich składowanie, kierując się właściwościami odpadów oraz ich oddziaływaniem na środowisko wtrakcie długotrwałego składowania.

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, wdrodze rozporządzenia, zakres, obowiązkowe idodatkowe badania wpływu odpadów pochodzących zprocesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz zprzetwarzania tych odpadów na jakość wód, sposoby, metody referencyjne badań iwarunki prowadzenia monitoringu składowisk tych odpadów oraz miejsc ich magazynowania, kierując się właściwościami odpadów oraz ich oddziaływaniem na środowisko w trakcie długotrwałego składowania. Rozdział 6 Odpady zwypadków Art. 101.

1. Jeżeli wymagają tego względy ochrony życia, zdrowia ludzi lub środowiska, starosta właściwy ze względu na miejsce powstania odpadów zwypadków, wdrodze decyzji, wydanej zurzędu, może nałożyć na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami zwypadków, wtym obowiązek przekazania ich wskazanemu posiadaczowi odpadów. Poz. 21

Dziennik Ustaw – 49 – Poz. 21

2. Wprzypadku odpadów zwypadków powodujących zanieczyszczenie morza za sprawcę wypadku uważa się armatora statku, który spowodował powstanie odpadu, oile statek jest znany.

3. Decyzję, októrej mowa wust.1, wydaje wprzypadku:

1) rzedsięwzięć izdarzeń na terenach zamkniętych regionalny dyrektor ochrony środowiska; p o

2) dpadów z wypadków powodujących zanieczyszczenie morza dyrektor urzędu morskiego właściwy ze względu na miejsce powstania odpadów.

4. Decyzji, októrej mowa wust.1, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

5. Organ właściwy do wydania decyzji, októrej mowa wust.1, dokonuje gospodarowania odpadami zwypadków, jeżeli:

1) ie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku zagospodarowania odpadów z wypadków n albo egzekucja okazała się bezskuteczna lub

2) onieczne jest natychmiastowe zagospodarowanie tych odpadów ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, lub k możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód wśrodowisku.

6. Wprzypadku braku możliwości ustalenia sprawcy wypadku albo bezskuteczności egzekucji wobec sprawcy wypadku koszty gospodarowania odpadami zwypadków, zwyjątkiem kosztów gospodarowania odpadami zwypadków powodujących zanieczyszczenie morza, są pokrywane, na wniosek odpowiednio starosty lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska, ze środków finansowych wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska igospodarki wodnej. Rozdział 7 Odpady metali Art. 102.

1. Posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali jest obowiązany, przy przyjmowaniu tych odpadów od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, do wypełniania formularza przyjęcia odpadów metali wdwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla przekazującego idla przyjmującego odpady.

2. Formularz, októrym mowa wust.1, powinien zawierać wszczególności:

1) kreślenie rodzaju odpadów, rodzaju produktu, zktórego powstał odpad, oraz źródło pochodzenia; o

2) mię inazwisko, adres zamieszkania oraz numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i osoby przekazującej odpady.

3. Osoba przekazująca odpady metali jest obowiązana do okazania dokumentu, októrym mowa wust.2 pkt2, wcelu potwierdzenia jej tożsamości.

4. Posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali jest obowiązany odmówić przyjęcia odpadów metali wprzypadku, gdy osoba przekazująca te odpady odmawia okazania dokumentu, októrym mowa wust.2 pkt2.

5. Posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali jest obowiązany przechowywać wypełnione formularze przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, wktórym je sporządzono.

6. Posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali jest obowiązany przedstawić przechowywane formularze na żądanie organów przeprowadzających kontrolę, Policji, straży miejskiej isłużb ochrony kolei.

7. Przepisy ust.1–6 nie dotyczą metalowych odpadów opakowaniowych po produktach żywnościowych.

8. Minister właściwy do spraw środowiska określi, wdrodze rozporządzenia, wzór formularza, októrym mowa wust.1, kierując się potrzebą ujednolicenia tego dokumentu, zapewnienia właściwej kontroli obrotu odpadami metali oraz zapobiegania kradzieży idewastacji wszczególności urządzeń telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, kolejowych iwodno-kanalizacyjnych.

Dziennik Ustaw – 50 – Dział VIII Wymagania dotyczące prowadzenia procesów przetwarzania odpadów Rozdział 1 Składowanie odpadów Art. 103.

1. Odpady składuje się:

1) a składowisku odpadów; n w

2) podziemnym składowisku odpadów, októrym mowa wustawie zdnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne igórnicze; w

3) obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, októrym mowa wustawie zdnia 10 lipca 2008r. oodpadach wydobywczych.

2. Wyróżnia się następujące typy składowisk odpadów:

1) kładowisko odpadów niebezpiecznych; s

2) kładowisko odpadów obojętnych; s

3) kładowisko odpadów innych niż niebezpieczne iobojętne. s Art. 104.

1. Zakazuje się magazynowania odpadów na składowisku odpadów.

2. Zakazuje się zbierania lub przetwarzania odpadów na składowisku odpadów winny sposób niż składowanie odpadów, zwyjątkiem przypadków określonych wprzepisach wydanych na podstawie art.124 ust.6. Art. 105.

1. Odpady przed umieszczeniem na składowisku odpadów poddaje się procesowi przekształcenia fizycznego, chemicznego, termicznego lub biologicznego, włącznie zsegregacją, wcelu ograniczenia zagrożenia dla życia izdrowia ludzi lub dla środowiska oraz ograniczenia ilości lub objętości składowanych odpadów, atakże ułatwienia postępowania znimi lub prowadzenia odzysku.

2. Przepisu ust.1 nie stosuje się do odpadów obojętnych oraz odpadów, wstosunku do których proces przekształcenia fizycznego, chemicznego, termicznego lub biologicznego, włącznie z segregacją, nie doprowadzi do osiągnięcia celów, októrych mowa wust.1. Art. 106.

1. Na składowisku odpadów niebezpiecznych nie mogą być składowane odpady inne niż niebezpieczne.

2. Stałe odpady niebezpieczne mogą być składowane na wydzielonych częściach składowiska odpadów innych niż niebezpieczne iobojętne.

3. Wydzielone części składowiska odpadów, októrych mowa wust.2, muszą spełniać wymagania określone dla składowiska odpadów niebezpiecznych.

4. Na wydzielonych częściach składowisk odpadów, októrych mowa wust.2, nie mogą być składowane odpady inne niż niebezpieczne. Art. 107.

1. Na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne iobojętne, mogą być składowane:

1) dpady komunalne; o

2) dpady inne niż niebezpieczne iobojętne; o

3) tałe odpady niebezpieczne lub odpady powstałe wwyniku przekształcenia odpadów niebezpiecznych, spełniające kryteria s dopuszczenia do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne iobojętne określone wprzepisach wydanych na podstawie art.118.

2. Odpady, októrych mowa wust.1 pkt3, nie mogą być składowane na wydzielonych częściach składowiska odpadów innych niż niebezpieczne iobojętne przeznaczonych do składowania odpadów innych niż niebezpieczne, które ulegają biodegradacji. Poz. 21

Dziennik Ustaw – 51 – Poz. 21

Art. 108. Na składowisku odpadów obojętnych mogą być składowane tylko odpady obojętne. Art. 109. Do składowania na składowisku odpadów mogą być dopuszczone wyłącznie odpady: w

1) stosunku do których została sporządzona podstawowa charakterystyka odpadów, przeprowadzono testy zgodności, oile są wymagane zgodnie zart.113, idokonano weryfikacji, októrej mowa wart.114 ust.2;

2) pełniają kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów, określone wprzepisach wydanych s na podstawie art.118. Art. 110.

1. Podstawową charakterystykę odpadów sporządza wytwórca lub posiadacz odpadów odpowiedzialny za gospodarowanie odpadami, kierujący odpady do składowania na składowisko odpadów, awprzypadku odpadów komunalnych – podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, októrym mowa wustawie zdnia 13 września 1996r. outrzymaniu czystości iporządku wgminach.

2. Podstawowa charakterystyka odpadów zawiera:

1) nformacje podstawowe: i a) mię inazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby, i b) odzaj odpadów, r c) yntetyczny opis procesu wytwarzania odpadów uwzględniający podstawowe użyte surowce iwytworzone produkty, s o d) świadczenie obraku wśród odpadów kierowanych na składowisko odpadów, odpadów objętych zakazem składowania wymienionych wart.122 ust.1, e) pis zastosowanego procesu przetwarzania odpadów, atakże opis sposobu segregowania odpadów lub oświadczenie o oprzyczynie, dla której wymienione działania nie zostały wykonane,  f) pis odpadów podający kolor, postać fizyczną oraz jego zapach, o w g) ykaz właściwości, októrych mowa wzałączniku nr3 do ustawy, wodniesieniu do odpadów, które mogą zostać przekwalifikowane na odpady inne niż niebezpieczne zgodnie zart.7 iart.8, h) skazanie typu składowiska odpadów, na którym odpady mogą być składowane po przeprowadzeniu badań, októrych w mowa wart.117, zgodnie zkryteriami dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów określonymi wprzepisach wydanych na podstawie art.118,   i) świadczenie obraku możliwości odzysku, wtym recyklingu odpadów, o  j) odanie częstotliwości przeprowadzania testów zgodności; p

2) nformacje dodatkowe, oile są istotne dla eksploatacji danego typu składowiska odpadów, dotyczące: i a) izykochemicznego składu oraz podatności odpadów na wymywanie, f b) achowania środków ostrożności na składowisku odpadów. z

3. W przypadku gdy wydano pozwolenie zintegrowane albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które zawiera wszystkie informacje, októrych mowa wust.2, nie sporządza się podstawowej charakterystyki odpadów.

4. Wprzypadku gdy wydano pozwolenie zintegrowane albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które nie zawiera wszystkich informacji, októrych mowa wust.2, sporządza się podstawową charakterystykę odpadów, która zawiera brakujące informacje.

5. Podstawową charakterystykę odpadów bez przeprowadzenia badań, októrych mowa wust.2 pkt1 lit.h, sporządza się dla odpadów:

1) bojętnych, określonych wprzepisach wydanych na podstawie art.118, o d

2) la których wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia podstawowej charakterystyki są znane iuzasadnione, zgodnie zwymaganiami dotyczącymi składowania odpadów, określonymi wdecyzjach właściwych organów,

3) la których wykonywanie badań jest niepraktyczne lub dla których testy zgodności nie mogą zostać wykonane ze d względów technicznych lub właściwe metody badań poszczególnych kryteriów dopuszczania, októrych mowa wprzepisach wydanych na podstawie art.118, są niedostępne,

4) omunalnych k – oile pochodzą od jednego wytwórcy odpadów istanowią jeden strumień odpadów.

Dziennik Ustaw – 52 – Poz. 21

6. Wprzypadku odpadów komunalnych, za jeden strumień odpadów uznaje się odpady pochodzące zjednego regionu gospodarki odpadami komunalnymi.

7. Wprzypadku, októrym mowa wust.5 pkt3, odpady mogą być dopuszczone do składowania na składowisku odpadów danego typu, jeżeli wytwórca lub posiadacz odpadów odpowiedzialny za ich zagospodarowanie przekaże uzasadnienie wtym zakresie zarządzającemu składowiskiem odpadów, odpowiednio je dokumentując. Art. 111.

1. Podstawowa charakterystyka odpadów dla odpadów wytwarzanych regularnie zawiera informacje, októrych mowa wart.110 ust.2, oraz wskazuje:

1) miany mogące wystąpić wskładzie odpadów; z

2) miany cech charakterystycznych odpadów; z

3) odatność odpadów na wymywanie ustalane podczas testu wymywania przeprowadzonego dodatkowo na partii odpap dów, oile test jest uzasadniony;

4) łówne zmieniające się właściwości odpadów. g

2. Przez odpady wytwarzane regularnie rozumie się odpady powstające winstalacjach jednego rodzaju pod względem technologicznym, przy zastosowaniu surowców charakterystycznych dla tego procesu technologicznego.

3. Jeżeli winstalacji wprowadzono zmiany związane zzastosowaniem innych surowców, materiałów lub zmiany powodujące zmniejszenie albo zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko, sporządza się nową podstawową charakterystykę odpadów. Art. 112.

1. Dla każdej partii odpadów wytwarzanych nieregularnie przed ich skierowaniem na składowisko odpadów sporządza się odrębną podstawową charakterystykę odpadów.

2. Przez odpady wytwarzane nieregularnie rozumie się odpady powstające winstalacjach iprocesach różnego rodzaju lub odpady, których skład nie może zostać jednoznacznie scharakteryzowany, wszczególności odpady powstające wskutek wstępnego przetwarzania, mieszania lub innych działań powodujących zmianę charakteru lub składu tych odpadów. Art. 113.

1. Odpady wytwarzane regularnie, kierowane na składowisko odpadów danego typu, poddaje się testowi zgodności, podczas którego sprawdza się dopuszczalne graniczne wartości wymywania oraz wybrane parametry charakterystyczne dla danego rodzaju odpadów.

2. Test zgodności przeprowadza posiadacz odpadów, októrym mowa wart.110 ust.1.

3. Test zgodności przeprowadza się:

1) o najmniej raz na 12 miesięcy lub częściej, jeżeli wynika to zpodstawowej charakterystyki odpadów; c

2) przypadku zmian wprocesie produkcji, wszczególności dotyczących zmiany użytych surowców lub materiałów. w

4. Wprzypadku braku zgodności wyniku testu zgodności zinformacjami zawartymi wpodstawowej charakterystyce odpadów sporządza się nową podstawową charakterystykę odpadów.

5. Testu zgodności nie przeprowadza się dla odpadów, októrych mowa wart.110 ust.5. Art. 114.

1. Podstawową charakterystykę odpadów oraz testy zgodności wytwórca lub posiadacz odpadów odpowiedzialny za gospodarowanie odpadami przekazuje zarządzającemu składowiskiem odpadów, przed przekazaniem odpadów na składowisko odpadów.

2. Zarządzający składowiskiem odpadów dokonuje weryfikacji odpadów, która polega na:

1) ględzinach przed ipo rozładunku odpadów; o

2) prawdzeniu zgodności przyjmowanych odpadów zinformacjami zawartymi wpodstawowej charakterystyce odpadów. s

3. Weryfikacja odpadów może być przeprowadzana wmiejscu ich wytwarzania, jeżeli są one składowane na składowisku odpadów zarządzanym przez ich wytwórcę.

Dziennik Ustaw – 53 – Poz. 21

Art. 115.

1. Zarządzający składowiskiem odpadów pobiera próbki odpadów dostarczonych do składowania na składowisku odpadów co najmniej raz wmiesiącu iprzechowuje je przez okres co najmniej miesiąca.

2. Próbek nie pobiera się wprzypadku odpadów, októrych mowa wart.110 ust.5. Art. 116.

1. Zarządzający składowiskiem odpadów, awprzypadku jego braku władający powierzchnią ziemi, przechowuje do czasu zamknięcia składowiska odpadów podstawową charakterystykę odpadów oraz wyniki testów zgodności.

2. Zarządzający składowiskiem odpadów przekazuje podstawową charakterystykę odpadów iwyniki testów zgodności następnemu zarządzającemu składowiskiem odpadów lub władającemu powierzchnią ziemi. Art. 117.

1. Kryteria dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu uważa się za spełnione, jeżeli są potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez laboratorium, októrym mowa wart.147a ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska.

2. Kryteria dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu obejmują: d

1) opuszczalne graniczne wartości wymywania;

2) arametry charakterystyczne dla danego rodzaju odpadów. p Art. 118. Minister właściwy do spraw gospodarki wporozumieniu zministrem właściwym do spraw środowiska określi, wdrodze rozporządzenia:

1) dpady obojętne, dla których podstawową charakterystykę odpadów sporządza się bez przeprowadzania badań, októrych o mowa wart.110 ust.2 pkt1 lit.h,

2) ryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu, k

3) akres badań, októrych mowa wart.117 ust.1 z – kierując się właściwościami odpadów i potrzebą zapewnienia właściwego postępowania z odpadami na składowisku odpadów oraz uwzględniając rodzaje odpadów izawartość wnich substancji organicznych. Art. 119. Zarządzający składowiskiem odpadów, przed przyjęciem odpadów do składowania na składowisku odpadów, jest obowiązany także: u

1) stalić masę przyjmowanych odpadów;

2) prawdzić zgodność przyjmowanych odpadów zdanymi zawartymi wkarcie przekazania odpadów lub dokumentach s wymaganych przy międzynarodowym przemieszczaniu odpadów; w

3) przypadku odpadów rtęci metalicznej – sprawdzić pojemniki icertyfikat wymagane dla składowania tych odpadów. Art. 120.

1. Zarządzający składowiskiem odpadów odmawia przyjęcia odpadów do składowania na składowisku odpadów wprzypadku stwierdzenia:

1) iezgodności przyjmowanych odpadów zinformacjami zawartymi wpodstawowej charakterystyce odpadów lub niedon starczenia testów zgodności, oile są wymagane, niezwłocznie po ich przeprowadzeniu;

2) iezgodności przyjmowanych odpadów zdanymi zawartymi wkarcie przekazania odpadów lub dokumentami wymagan nymi przy międzynarodowym przemieszczaniu odpadów;

3) iezgodności przyjmowanych odpadów zdecyzją zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, instrukcją n prowadzenia składowiska odpadów, pozwoleniem zintegrowanym lub zezwoleniem na przetwarzanie odpadów.

2. W przypadku przekazywania do składowania na składowisku odpadów, odpadów niezgodnych z dokumentami, októrych mowa wust.1, zarządzający składowiskiem odpadów zawiadamia otym niezwłocznie wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Dziennik Ustaw – 54 – Poz. 21

Art. 121.

1. Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do składowania odpadów na składowisku odpadów wsposób selektywny, mając na uwadze uniknięcie szkodliwych dla środowiska reakcji pomiędzy składnikami tych odpadów, możliwość dalszego ich wykorzystania oraz rekultywację iponowne zagospodarowanie terenu składowiska odpadów.

2. Dopuszcza się składowanie odpadów, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 3, na składowisku odpadów wsposób nieselektywny, jeżeli wwyniku takiego składowania nie nastąpi zwiększenie negatywnego oddziaływania tych odpadów na środowisko.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, wdrodze rozporządzenia, rodzaje odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów wsposób nieselektywny, kierując się właściwościami odpadów oraz mając na uwadze, aby w wyniku reakcji pomiędzy wspólnie składowanymi odpadami nie nastąpiło zwiększenie zagrożenia dla środowiska. Art. 122.

1. Zakazuje się składowania na składowisku odpadów następujących odpadów:

1) ystępujących wpostaci ciekłej, wtym odpadów zawierających wodę wilości powyżej 95% masy całkowitej, zwyłąw czeniem szlamów;

2) właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub łatwopalnych; o

3) akaźnych medycznych izakaźnych weterynaryjnych; z

4) owstających wwyniku badań naukowych iprac rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikop wane lub są nowe iktórych oddziaływanie na środowisko jest nieznane;

5) pon iich części, zwyłączeniem opon rowerowych iopon ośrednicy zewnętrznej większej niż 1400 mm; o

6) legających biodegradacji selektywnie zebranych; u

7) kreślonych wprzepisach odrębnych. o

2. Zakazuje się składowania odpadów wśródlądowych wodach powierzchniowych ipodziemnych, wpolskich obszarach morskich oraz wprzypadkach określonych wprzepisach odrębnych.

3. Zakazuje się rozcieńczania lub sporządzania mieszanin odpadów ze sobą lub zinnymi substancjami lub przedmiotami wcelu spełnienia kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu, określonych wprzepisach wydanych na podstawie art.118. Art. 123.

1. Okres przygotowania do budowy, budowy oraz prowadzenia składowiska odpadów obejmuje fazy:

1) rzedeksploatacyjną – okres poprzedzający uzyskanie pierwszej ostatecznej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowap dzenia składowiska odpadów;

2) ksploatacyjną – okres od dnia uzyskania pierwszej ostatecznej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składoe wiska odpadów do dnia zakończenia rekultywacji składowiska odpadów; p

3) oeksploatacyjną – okres 30 lat liczony od dnia zakończenia rekultywacji składowiska odpadów.

2. Dzień zakończenia rekultywacji składowiska odpadów jest równocześnie dniem zamknięcia tego składowiska. Art. 124.

1. Zarządzający składowiskiem odpadów posiada tytuł prawny do całej nieruchomości, na której znajduje się składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem tego składowiska, wokresie obejmującym fazę eksploatacyjną ipoeksploatacyjną.

2. Lokalizacja, budowa oraz prowadzenie składowiska odpadów musi spełniać wymagania zapewniające bezpieczne dla życia izdrowia ludzi oraz dla środowiska składowanie odpadów, wszczególności wymagania zapobiegające zanieczyszczeniu wód powierzchniowych ipodziemnych, gleby iziemi oraz powietrza.

3. Prowadzenie składowiska odpadów obejmuje wszystkie działania podejmowane wfazie eksploatacyjnej ipoeksploatacyjnej dotyczące funkcjonowania składowiska odpadów, wtym monitoring składowiska odpadów. Składowisko odpadów prowadzi zarządzający składowiskiem odpadów.

4. Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany prowadzić monitoring składowiska odpadów w fazie przedeksploatacyjnej, eksploatacyjnej ipoeksploatacyjnej.

Dziennik Ustaw – 55 – Poz. 21

5. Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany przekazywać wyniki monitoringu składowiska odpadów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wterminie do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego po zakończeniu roku, którego te wyniki dotyczą.

6. Minister właściwy do spraw środowiska określi, wdrodze rozporządzenia:

1) zczegółowe wymagania dotyczące lokalizacji, budowy i prowadzenia składowiska odpadów, jakim odpowiadają s poszczególne typy składowisk odpadów, z

2) akres, czas iczęstotliwość oraz sposób iwarunki prowadzenia monitoringu składowisk odpadów – kierując się zależnościami między możliwością występowania zagrożeń dla życia izdrowia ludzi oraz dla środowiska a lokalizacją, technicznymi parametrami i sposobem prowadzenia składowiska odpadów oraz uwzględniając zjawiska przyrodnicze iuwarunkowania geologiczne, atakże systemy kontroli poszczególnych elementów środowiska, oraz kierując się specyficznymi wymaganiami dotyczącymi składowania niektórych rodzajów odpadów. Art. 125.

1. Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń ztytułu wystąpienia negatywnych skutków wśrodowisku oraz szkód wśrodowisku wrozumieniu ustawy zdnia 13 kwietnia 2007r. ozapobieganiu szkodom wśrodowisku iich naprawie, wzwiązku zprowadzeniem składowiska odpadów.

2. Zabezpieczenie, októrym mowa wust.1, może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej.

3. Zabezpieczenie wformie depozytu jest wpłacane na odrębny rachunek bankowy wskazany przez organ wydający decyzję zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, a zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej jest składane do organu wydającego tę decyzję.

4. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub polisa ubezpieczeniowa powinna stwierdzać, że wrazie wystąpienia negatywnych skutków wśrodowisku lub szkód wśrodowisku, bank lub firma ubezpieczeniowa ureguluje zobowiązania wprzypadku, októrym mowa wart.131 ust.4, na rzecz organu, októrym mowa wart.129 ust.1. Art. 126.

1. Wyznaczenie lokalizacji składowiska odpadów wymaga zgody dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej wzakresie związanym zochroną wód.

2. Wyznaczenie lokalizacji składowiska odpadów:

1) pobliżu lotnisk – wymaga zgody organów administracji lotniczej; w

2) pobliżu obiektów zabytkowych lub na terenie, na którym znajdują się zabytki archeologiczne – wymaga zgody wojew wódzkiego konserwatora zabytków; w

3) obszarze pasa nadbrzeżnego oraz portów iprzystani morskich – wymaga zgody dyrektora urzędu morskiego.

3. Organ właściwy do wydania dla składowiska odpadów decyzji owarunkach zabudowy izagospodarowania terenu odmawia wydania decyzji wprzypadku: b

1) raku zgody, októrej mowa wust.1 lub 2;

2) kreślonym wprzepisach odrębnych. o Art. 127.

1. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę składowiska odpadów, z zastrzeżeniem przepisów ustawy zdnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z2010r. Nr243, poz.1623, zpóźn. zm.18)), dodatkowo zawiera:

1) mię inazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby oraz adres składowiska odpadów; i

2) kreślenie rodzajów odpadów przewidzianych do składowania na składowisku odpadów; o

3) kreślenie przewidywanej rocznej icałkowitej masy składowanych odpadów oraz pojemności składowiska odpadów o ijego docelowej rzędnej (maksymalnej wysokości składowania);

4) pis terenu składowiska odpadów, wszczególności jego charakterystykę geologiczną ihydrogeologiczną; o

18)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr32, poz.159, Nr45, poz.235, Nr94, poz.551, Nr135, poz.789, Nr142, poz.829, Nr185, poz.1092 iNr232, poz.1377 oraz z2012r. poz.472, 951 i1256.

Dziennik Ustaw – 56 – Poz. 21

5) pis sposobu zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska lub ograniczenia ilości odpadów iich negatywnego oddziałyo wania na środowisko; p

6) lan dotyczący prowadzenia, wtym zarządzania imonitoringu składowiska odpadów;

7) ytyczne technicznego zamknięcia składowiska odpadów ikierunek jego rekultywacji; w

8) kreślenie sposobów zapobiegania awariom isposobów postępowania wprzypadku ich wystąpienia. o

2. Do wniosku owydanie pozwolenia na budowę składowiska odpadów dołącza się oświadczenie oposiadanym tytule prawnym do dysponowania całą nieruchomością, na której będzie zlokalizowane składowisko odpadów wraz ze wszystkimi instalacjami iurządzeniami, związanymi zprowadzeniem tego składowiska odpadów, wokresie obejmującym fazę eksploatacyjną ipoeksploatacyjną.

3. Organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę składowiska odpadów określa wtym pozwoleniu wymagania zapewniające ochronę życia izdrowia ludzi, ochronę środowiska oraz ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.

4. Wymagania, októrych mowa wust.3, dotyczą:

1) ypu składowiska odpadów; t

2) arunków technicznych składowiska odpadów; w

3) odzaju odpadów przeznaczonych do składowania na składowisku odpadów; r

4) odzaju odpadów niebezpiecznych dopuszczonych do składowania na wydzielonej części składowiska odpadów innych r niż niebezpieczne iobojętne, jeżeli część tego składowiska wydzielono do składowania odpadów niebezpiecznych;

5) ocznej icałkowitej masy odpadów dopuszczonych do składowania oraz pojemności składowiska odpadów idocelowej r rzędnej (maksymalnej wysokości składowania);

6) posobu prowadzenia składowiska odpadów; s

7) posobu gromadzenia, oczyszczania iodprowadzania odcieków; s

8) posobu gromadzenia, oczyszczania iwykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego; s

9) posobu, częstotliwości iczasu prowadzenia monitoringu składowiska odpadów; s s

10) posobu postępowania wprzypadku wystąpienia awarii;

11) ytycznych technicznego zamknięcia składowiska odpadów ikierunku jego rekultywacji. w

5. Wprzypadku gdy budowa składowiska odpadów nie jest określona wwojewódzkim planie gospodarki odpadami, organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę składowiska odpadów odmawia wydania tego pozwolenia. Art. 128. Zarządzający składowiskiem odpadów może rozpocząć działalność polegającą na prowadzeniu składowiska odpadów po uzyskaniu kolejno: p

1) ozwolenia zintegrowanego albo zezwolenia na przetwarzanie odpadów;

2) ozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów; p

3) ecyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów. d Art. 129.

1. Decyzję zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska odpadów wydaje, na wniosek zarządzającego składowiskiem, marszałek województwa, a w przypadku przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych – regionalny dyrektor ochrony środowiska. Właściwość miejscową organu określa się według miejsca lokalizacji składowiska odpadów.

2. Wniosek owydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów zawiera:

1) mię inazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby oraz adres składowiska odpadów; i i

2) nformację ouzyskanym pozwoleniu na użytkowanie składowiska odpadów;

3) nformację oproponowanej formie iwysokości zabezpieczenia roszczeń, októrym mowa wart.125. i

Dziennik Ustaw

3. Do wniosku, októrym mowa wust.2, dołącza się: i

1) nstrukcję prowadzenia składowiska odpadów;

2) okumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do dysponowania całą nieruchomością, na której będzie zlokad lizowane składowisko wraz ze wszystkimi instalacjami iurządzeniami, związanymi zprowadzeniem tego składowiska, wokresie obejmującym fazę eksploatacyjną ipoeksploatacyjną; k

3) opię świadectwa stwierdzającego kwalifikacje kierownika składowiska odpadów wzakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów.

4. Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów obejmuje fazę eksploatacyjną oraz fazę poeksploatacyjną izawiera:

1) mię inazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby oraz adres składowiska odpadów; i

2) kreślenie typu składowiska odpadów; o o

3) kreślenie, czy na składowisku odpadów, którego dotyczy instrukcja, jeżeli jest to składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zostały wydzielone części, na których mają być składowane określone rodzaje odpadów niebezpiecznych; r

4) odzaje odpadów przeznaczonych do składowania na składowisku odpadów;

5) oczną icałkowitą masę odpadów dopuszczonych do składowania; r

6) ocelową rzędną (maksymalną wysokość składowania) ipojemność składowiska odpadów; d r

7) odzaje odpadów, które mogą zostać użyte na tym składowisku odpadów, zamiast innych materiałów, w fazie eksploatacyjnej ipoeksploatacyjnej, oraz sposób ich użycia;

8) yszczególnienie urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania składowiska odpadów; w w

9) yszczególnienie aparatury kontrolno-pomiarowej wraz ze schematem rozmieszczenia punktów pomiarowych;

10) kreślenie sposobu składowania poszczególnych rodzajów odpadów; o

11) kreślenie rodzaju igrubości stosowanej warstwy izolacyjnej; o

12) kreślenie godzin otwarcia składowiska odpadów; o o

13) kreślenie sposobu zabezpieczenia składowiska odpadów przed dostępem osób nieuprawnionych;

14) kreślenie procedury przyjęcia odpadów na składowisko odpadów; o

15) kreślenie sposobów iczęstotliwości prowadzonych badań, októrych mowa wart.117; o

16) kreślenie planu awaryjnego, wszczególności na wypadek wykrycia zmian wjakości wód gruntowych zpowodu emisji o substancji ze składowiska odpadów;

17) posób technicznego zamknięcia składowiska odpadów ikierunek jego rekultywacji; s

18) nne działania prowadzone na składowisku odpadów dotyczące prowadzenia inadzoru nad składowiskiem odpadów i wcelu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania.

5. Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów stanowi załącznik do decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.

6. Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany posiadać instrukcję prowadzenia składowiska odpadów do czasu zakończenia fazy poeksploatacyjnej składowiska.

7. Na wniosek zarządzającego składowiskiem odpadów, organ októrym mowa wust.1, po zakończeniu fazy poeksploatacyjnej, wydaje decyzję owygaśnięciu decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów. Art. 130.

1. Właściwy organ, októrym mowa wart.129 ust.1, wdecyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów może określić dodatkowe wymagania związane ze specyfiką składowania odpadów.

2. Wdecyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, właściwy organ, októrym mowa wart.129 ust.1, zatwierdza również wysokość iformę zabezpieczenia roszczeń, októrym mowa wart.125. – 57 – Poz. 21

Dziennik Ustaw – 58 – Poz. 21

Art. 131.

1. Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń nie później niż 3 miesiące od dnia, wktórym decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów stała się ostateczna.

2. Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany utrzymywać ustanowione zabezpieczenie roszczeń przez okres zarządzania przez niego składowiskiem odpadów.

3. Zarządzający składowiskiem odpadów, po uzyskaniu decyzji owygaśnięciu decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, októrej mowa wart.129 ust.7, może złożyć wniosek ozwrot ustanowionego zabezpieczenia roszczeń.

4. Wprzypadku wystąpienia negatywnych skutków wśrodowisku lub szkód wśrodowisku wrozumieniu ustawy zdnia 13 kwietnia 2007r. ozapobieganiu szkodom wśrodowisku iich naprawie, właściwy organ, októrym mowa wart.129 ust.1, orzeka, wdrodze decyzji, oprzeznaczeniu środków zzabezpieczenia roszczeń na usunięcie tych skutków, oile działań tych nie wykonał na własny koszt zarządzający składowiskiem odpadów. Art. 132. Na stanowisku kierownika składowiska odpadów zarządzający składowiskiem odpadów zatrudnia osobę posiadającą świadectwo stwierdzające kwalifikacje wzakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów. Art. 133. Wprzypadku gdy zprzeglądu ekologicznego lub dokumentacji hydrogeologicznej wynika brak możliwości monitorowania wód powierzchniowych, podziemnych lub gazu składowiskowego, właściwy organ, o którym mowa wart.129 ust.1, wdecyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, może określić odrębny zakres prowadzenia monitoringu danego składowiska odpadów, odstępując od wymogów określonych wprzepisach wydanych na podstawie art.124 ust.6 pkt2. Art. 134. Właściwy organ, októrym mowa wart.129 ust.1, odmawia, wdrodze decyzji, zatwierdzenia instrukcji prowadzenia składowiska odpadów, wprzypadku gdy:

1) arządzający składowiskiem odpadów nie posiada tytułu prawnego do dysponowania całą nieruchomością, na której z jest zlokalizowane składowisko odpadów wraz ze wszystkimi instalacjami iurządzeniami, związanymi zprowadzeniem tego składowiska, wokresie obejmującym fazę eksploatacyjną ipoeksploatacyjną;

2) posób prowadzenia składowiska odpadów jest sprzeczny zpozwoleniem na budowę; s

3) posób prowadzenia składowiska odpadów mógłby powodować zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska; s

4) ierownik składowiska odpadów nie posiada świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania k odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów. Art. 135.

1. Zarządzający składowiskiem odpadów ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności składowiska odpadów i jest obowiązany do realizacji wszystkich obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów i decyzji, októrych mowa wart.128.

2. Zarządzający składowiskiem odpadów utrzymuje iprowadzi składowisko odpadów wsposób zapewniający właściwe funkcjonowanie urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie składowiska odpadów oraz zachowanie wymagań sanitarnych, bezpieczeństwa ihigieny pracy, przeciwpożarowych, atakże wymagań ochrony środowiska, zgodnie zinstrukcją prowadzenia składowiska odpadów idecyzją zatwierdzającą tę instrukcję.

3. Zmiany na składowisku odpadów, októrych mowa wart.129 ust.4 pkt2–7, 9–11 i17, wymagają wydania decyzji zatwierdzającej nową instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.

4. Wdecyzji zatwierdzającej nową instrukcję prowadzenia składowiska odpadów organ, októrym mowa wart.129 ust.1, orzeka owygaśnięciu dotychczasowej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów. Art. 136. Zarządzającym gminnym składowiskiem odpadów nie może być jednostka sektora finansów publicznych. Gmina może utworzyć podmiot niebędący taką jednostką wcelu prowadzenia gminnego składowiska odpadów lub powierzyć wykonywanie praw iobowiązków zarządzającego gminnym składowiskiem odpadów podmiotowi niebędącemu jednostką sektora finansów publicznych na zasadach określonych wustawie zdnia 20 grudnia 1996r. ogospodarce komunalnej (Dz.U. z2011r. Nr45, poz.236).

Dziennik Ustaw – 59 – Poz. 21

Art. 137.

1. Cena za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów uwzględnia wszczególności koszty budowy, prowadzenia, wtym zamknięcia irekultywacji, oraz nadzoru, wtym monitoringu składowiska odpadów.

2. Zdniem rozpoczęcia przyjmowania odpadów na składowisko odpadów, zarządzający składowiskiem odpadów tworzy fundusz rekultywacyjny, na którym gromadzi środki pieniężne na realizację obowiązków związanych zzamknięciem, rekultywacją, nadzorem, wtym monitoringiem. Środki są odprowadzane na fundusz wwysokości wystarczającej do pokrycia kosztów, októrych mowa wust.1, zwyłączeniem kosztów budowy.

3. Fundusz rekultywacyjny może mieć formę odrębnego rachunku bankowego, rezerwy lub gwarancji bankowej.

4. Zdniem, gdy decyzja owyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów albo decyzja ozamknięciu składowiska odpadów stała się ostateczna, zarządzający składowiskiem odpadów może przeznaczyć środki zgromadzone na funduszu rekultywacyjnym na realizację obowiązków, októrych mowa wust.2.

5. Funduszem rekultywacyjnym zarządza zarządzający składowiskiem odpadów.

6. Zarządzający składowiskiem odpadów podaje do publicznej wiadomości, wtym zamieszcza na stronie internetowej, oile ją posiada, udział wcenie za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny, októrym mowa wust.2.

7. Przepisy ust. 1–6 stosuje się do podmiotu zarządzającego gminnym składowiskiem odpadów, o którym mowa wart.136. Art. 138. Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany powiadomić niezwłocznie wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego ostwierdzonych na składowisku odpadów zmianach obserwowanych parametrów, wskazujących na możliwość wystąpienia lub powstanie zagrożeń dla środowiska lub dla życia lub zdrowia ludzi. Art. 139.

1. Wprzypadku stwierdzenia na składowisku odpadów zmian obserwowanych parametrów, wskazujących na możliwość wystąpienia lub powstanie zagrożeń dla środowiska, wojewódzki inspektor ochrony środowiska określa, wdrodze decyzji, zakres i harmonogram działań niezbędnych do ustalenia przyczyn zmian obserwowanych parametrów oraz możliwych zagrożeń dla środowiska.

2. Po ustaleniu przyczyn zmian obserwowanych parametrów oraz możliwych zagrożeń dla środowiska wojewódzki inspektor ochrony środowiska określa, wdrodze decyzji, zakres iharmonogram działań niezbędnych do usunięcia przyczyn iskutków stwierdzonych zagrożeń dla środowiska.

3. W decyzji, o której mowa w ust. 2, wojewódzki inspektor ochrony środowiska uwzględnia w szczególności plan awaryjny, októrym mowa wart.129 ust.4 pkt16.

4. Wprzypadku zmian obserwowanych parametrów wskazujących na możliwość wystąpienia lub powstanie zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi decyzje, októrych mowa wust.1 i2, wydaje państwowy wojewódzki inspektor sanitarny. Art. 140.

1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska wydaje decyzję owstrzymaniu użytkowania składowiska odpadów wprzypadku stwierdzenia:

1) niedopełnienia przez zarządzającego składowiskiem odpadów obowiązków, októrych mowa wart.138, lub

2) niewykonania obowiązków wynikających zdecyzji, októrej mowa wart.139 ust.2.

2. Wprzypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków wynikających zdecyzji, októrej mowa wart.139 ust.2, decyzję owstrzymaniu użytkowania składowiska wydaje państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.

3. Wdecyzjach, októrych mowa wust.1 i2, określa się termin wstrzymania użytkowania składowiska odpadów. Termin ten nie może być późniejszy niż rok od dnia, wktórym decyzja stała się ostateczna.

4. Wprzypadkach, októrych mowa wust.1 i2, na wniosek zarządzającego składowiskiem odpadów, odpowiednio wojewódzki inspektor ochrony środowiska lub państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, kierując się stopniem niewykonania obowiązków oraz zagrożeniem dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, może ustalić, wdrodze postanowienia, termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zawieszając na ten czas postępowanie. Ustalony termin nie może być dłuższy niż rok od dnia doręczenia postanowienia.

Dziennik Ustaw – 60 – Poz. 21

5. Wprzypadku nieusunięcia nieprawidłowości wustalonym terminie odpowiednio wojewódzki inspektor ochrony środowiska lub państwowy wojewódzki inspektor sanitarny wstrzyma, wdrodze decyzji, użytkowanie składowiska odpadów.

6. Odpowiednio wojewódzki inspektor ochrony środowiska lub państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, na wniosek zarządzającego składowiskiem odpadów, po stwierdzeniu, że ustały przyczyny wstrzymania użytkowania składowiska odpadów, wyraża, w drodze decyzji, zgodę na wznowienie użytkowania składowiska odpadów. Zarządzający składowiskiem odpadów może wznowić użytkowanie składowiska odpadów zdniem, wktórym decyzja stała się ostateczna.

7. Decyzje, októrych mowa wust.1 i2 oraz wart.139 ust.1 i2, są wydawane zurzędu.

8. Odpowiednio wojewódzki inspektor ochrony środowiska lub państwowy wojewódzki inspektor sanitarny decyzjom, októrych mowa wust.1 i2 oraz art.139 ust.1 i2, może nadać rygor natychmiastowej wykonalności, kierując się stopniem niewykonania obowiązków oraz zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska. Art. 141.

1. Decyzja owstrzymaniu użytkowania składowiska odpadów nie wyłącza odpowiedzialności zarządzającego składowiskiem odpadów za skutki zagrożeń dla środowiska oraz dla życia izdrowia ludzi spowodowane niedopełnieniem obowiązków nałożonych na niego niniejszą ustawą lub określonych wdecyzjach, októrych mowa wart.139 ust.1 i2.

2. Usunięcie przyczyn iskutków stwierdzonych zagrożeń dla środowiska oraz dla życia izdrowia ludzi odbywa się na koszt zarządzającego składowiskiem odpadów.

3. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska lub państwowy wojewódzki inspektor sanitarny przekazuje kopie wydanych decyzji, októrych mowa wart.139 ust.1 i2, art.140 ust.1, 2 i6, właściwemu organowi, októrym mowa wart.129 ust.1, wterminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia, wktórym decyzja stała się ostateczna. Art. 142. Wprzypadku wstrzymania użytkowania składowiska odpadów na okres dłuższy niż rok cofa się zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Art. 143.

1. Dopuszcza się wydobywanie odpadów składowanych na składowisku odpadów.

2. Wydobywanie odpadów ze składowiska odpadów posiadającego instrukcję prowadzenia składowiska odpadów odbywa się na zasadach ustalonych wtej instrukcji.

3. Wprzypadku wydobywania odpadów ze składowiska odpadów instrukcja prowadzenia składowiska odpadów dodatkowo określa:

1) rodzaj iilość odpadów przewidzianych do wydobycia;

2) techniczny sposób wydobywania odpadów;

3) posób zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu wydobywania odpadów na życie lub zdrowie ludzi oraz na środowisko; s

4) opis oddziaływania planowanego wydobywania odpadów na środowisko; o

5) pis technicznego zabezpieczenia miejsca po wydobyciu odpadów, awprzypadku zamkniętego składowiska odpadów lub jego części także opis działań rekultywacyjnych. Art. 144.

1. Wydobywanie odpadów:

1) zzamkniętego składowiska odpadów nieposiadającego instrukcji prowadzenia składowiska odpadów,

2) ze zwałowiska odpadów – wymaga uzyskania zgody na wydobywanie odpadów.

2. Przez zwałowisko odpadów rozumie się miejsce składowania odpadów przemysłowych, dla którego nie było wymagane uzyskanie decyzji dotyczącej lokalizacji lub decyzji opozwoleniu na budowę.

3. Zgoda na wydobywanie odpadów jest wydawana, wdrodze decyzji, przez właściwy organ, októrym mowa wart.129 ust.1.

4. Wniosek owydanie zgody na wydobywanie odpadów zawiera:

1) imię inazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby;

2) adres składowiska odpadów albo lokalizację zwałowiska odpadów, którego wniosek dotyczy.

Dziennik Ustaw – 61 – Poz. 21

5. Do wniosku zainteresowany wydobyciem odpadów dołącza ekspertyzę dotyczącą wydobywania odpadów, która obejmuje wszczególności:

1) rodzaj iszacunkową masę odpadów przewidzianych do wydobycia;

2) techniczny sposób wydobywania odpadów;

3) posób zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu wydobywania odpadów na życie lub zdrowie ludzi oraz na środowisko; s

4) opis oddziaływania planowanego wydobywania odpadów na środowisko;

5) pis technicznego zabezpieczenia miejsca po wydobyciu odpadów, awprzypadku zamkniętego składowiska odpadów o lub jego części także opis działań rekultywacyjnych.

6. Zgoda na wydobywanie odpadów określa:

1) rodzaj imasę odpadów dopuszczonych do wydobycia;

2) techniczny sposób wydobywania odpadów;

3) posób zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu wydobywania odpadów na życie lub zdrowie ludzi oraz na środowisko; s

4) opis oddziaływania planowanego wydobywania odpadów na środowisko; o

5) pis technicznego zabezpieczenia miejsca po wydobyciu odpadów, awprzypadku zamkniętego składowiska odpadów lub jego części także opis działań rekultywacyjnych. Art. 145.

1. Zakazane jest wydobywanie odpadów ze składowiska odpadów, na którym są składowane zmieszane odpady komunalne lub zmieszane odpady komunalne zinnymi rodzajami odpadów.

2. Dopuszcza się wydobywanie odpadów, o których mowa w ust. 1, w przypadku rozbiórki składowiska odpadów, wtym zrekultywowanego składowiska odpadów, jeżeli:

1) winny sposób nie można usunąć negatywnego oddziaływania składowiska odpadów na środowisko; j

2) est to konieczne w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko. Art. 146.

1. Zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wymaga uzyskania zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.

2. Zgoda jest wydawana, wdrodze decyzji, przez właściwy organ, októrym mowa wart.129 ust.1, na wniosek złożony przez zarządzającego składowiskiem odpadów.

3. Wniosek owyrażenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części zawiera:

1) datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów lub jego wydzielonej części;

2) kreślenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wraz zharmonograo mem prac związanych ztym zamknięciem;

3) kreślenie sposobu rekultywacji składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wraz zharmonogramem prac zwiąo zanych ztą rekultywacją;

4) termin zakończenia rekultywacji składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.

4. Jeżeli określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, lub określenie sposobu rekultywacji składowiska odpadów wraz zharmonogramem prac związanych ztym zamknięciem lub tą rekultywacją wymaga zmiany instrukcji prowadzenia składowiska odpadów, zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany równocześnie zwnioskiem owydanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części złożyć wniosek ozatwierdzenie nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów.

5. Przed wydaniem zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wojewódzki inspektor ochrony środowiska, na wniosek właściwego organu, októrym mowa wart.129 ust.1, oraz zudziałem przedstawiciela tego organu przeprowadza kontrolę składowiska odpadów.

6. Kontroli, októrej mowa wust.5, nie przeprowadza się, jeżeli konieczność zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wynika zzarządzenia pokontrolnego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Dziennik Ustaw – 62 – Poz. 21

Art. 147.

1. Decyzja owyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części zawiera:

1) atę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów lub jego wydzielonej części, przy d czym data ta nie może być późniejsza niż 3 miesiące od dnia doręczenia tej decyzji;

2) kreślenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wraz zharmonograo mem prac związanych ztym zamknięciem;

3) kreślenie sposobu rekultywacji składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wraz zharmonogramem prac zwiąo zanych ztą rekultywacją;

4) ermin zakończenia rekultywacji składowiska odpadów lub jego wydzielonej części; t

5) kreślenie sposobu sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów lub jego wydzieloną częścią, o wtym monitoringu, oraz warunki wykonywania tego nadzoru.

2. Zarządzający składowiskiem odpadów zawiadamia właściwy organ, októrym mowa wart.129 ust.1, oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska owykonaniu prac rekultywacyjnych określonych wdecyzji owyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów. Art. 148.

1. Wprzypadku gdy zarządzający składowiskiem odpadów nie wystąpił zwnioskiem owyrażenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, azachodzą następujące okoliczności:

1) kładowisko odpadów lub jego wydzielona część nie spełnia wymogów technicznych lub formalnych określonych s wprzepisach prawa lub

2) wyniku przeprowadzonej kontroli wojewódzki inspektor ochrony środowiska stwierdzi, że na składowisku odpadów w innych niż niebezpieczne iobojętne, na którym są składowane odpady komunalne, co najmniej od roku nie są przyjmowane odpady, lub p

3) ojemność składowiska odpadów, określona w zatwierdzonej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów, została zapełniona – właściwy organ, októrym mowa wart.129 ust.1, sporządza ekspertyzę dotyczącą zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części oraz nową instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.

2. Ekspertyza dotycząca zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części określa wszczególności:

1) echniczny sposób zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wraz zharmonogramem prac związat nych ztym zamknięciem;

2) posób rekultywacji składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wraz zharmonogramem prac związanych ztą s rekultywacją;

3) posób sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów lub jego wydzieloną częścią, w tym s monitoringu, oraz warunki wykonywania tego nadzoru.

3. Na podstawie ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części właściwy organ, októrym mowa wart.129 ust.1, zurzędu, wydaje decyzję ozamknięciu składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.

4. Wydając decyzję ozamknięciu składowiska odpadów lub jego wydzielonej części właściwy organ, októrym mowa wart.129 ust.1, jednocześnie wydaje, zurzędu, decyzję zatwierdzającą nową instrukcję prowadzenia składowiska odpadów. Art. 149.

1. Decyzję ozamknięciu składowiska odpadów lub jego wydzielonej części iinstrukcję prowadzenia składowiska odpadów wraz zdecyzją zatwierdzającą tę instrukcję jest obowiązany wykonać zarządzający składowiskiem odpadów.

2. Wprzypadku gdy zarządzającego składowiskiem odpadów nie można zidentyfikować lub egzekucja okazała się bezskuteczna, obowiązanym do wykonania decyzji, októrych mowa wust.1, jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na lokalizację składowiska odpadów.

3. Władający powierzchnią ziemi jest obowiązany umożliwić wykonanie decyzji, októrych mowa wust.1.

Dziennik Ustaw – 63 – Poz. 21

4. Decyzja ozamknięciu składowiska odpadów lub jego wydzielonej części zawiera:

1) atę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów lub jego wydzielonej części; d o

2) kreślenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wraz zharmonogramem prac związanych ztym zamknięciem;

3) kreślenie sposobu rekultywacji składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wraz zharmonogramem prac zwiąo zanych ztą rekultywacją; t

4) ermin zakończenia rekultywacji składowiska odpadów lub jego wydzielonej części;

5) posób sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów lub jego wydzieloną częścią, w tym s monitoringu, oraz warunki wykonywania tego nadzoru.

5. Decyzję ozamknięciu składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wydaje się nie później niż wterminie 6miesięcy od dnia wykonania ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.

6. Przepis art.147 ust.2 stosuje się odpowiednio. Art. 150.

1. Koszty sporządzenia ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów, októrych mowa wart.148 ust.1, ponosi zarządzający składowiskiem odpadów.

2. Na pokrycie kosztów związanych: z

1) e sporządzeniem ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów, z

2) zamknięciem składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wprzypadkach, októrych mowa wart.149 ust.2 − mogą być przeznaczone środki finansowe zustanowionego zabezpieczenia roszczeń. Art. 151.

1. Zmiana zarządzającego składowiskiem odpadów wymaga: p

1) rzeniesienia na podmiot zainteresowany przejęciem składowiska odpadów praw iobowiązków wynikających zdecyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów oraz odpowiednio z: a) ozwolenia zintegrowanego albo zezwolenia na przetwarzanie odpadów, p b) gody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części lub decyzji ozamknięciu składowiska odpaz dów lub jego wydzielonej części;

2) zyskania przez podmiot zainteresowany przejęciem składowiska odpadów tytułu prawnego do dysponowania całą u nieruchomością, na której jest zlokalizowane składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi instalacjami iurządzeniami związanymi zprowadzeniem tego składowiska odpadów.

2. Warunkiem przejęcia składowiska odpadów jest ustanowienie zabezpieczenia roszczeń przez podmiot zainteresowany przejęciem składowiska odpadów oraz wyrażenie zgody przez:

1) odmiot zainteresowany przejęciem składowiska odpadów – na przyjęcie wszystkich praw iobowiązków zawartych p wdecyzjach, októrych mowa wust.1 pkt1;

2) arządzającego dotychczas składowiskiem odpadów – na przejęcie składowiska odpadów przez podmiot, októrym z mowa wpkt1.

3. Podmioty, októrych mowa wust.2, wyrażają zgodę, składając pisemne oświadczenia.

4. Przeniesienie praw iobowiązków może nastąpić wprzypadku, gdy podmiot zainteresowany przejęciem składowiska odpadów daje rękojmię prawidłowego wykonania obowiązków wynikających zdecyzji, októrych mowa wust.1 pkt1.

5. Przeniesienie praw iobowiązków zpozwolenia zintegrowanego następuje na zasadach określonych wustawie zdnia 27kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska.

6. Przeniesienie praw iobowiązków następuje na wniosek podmiotu zainteresowanego przejęciem składowiska odpadów.

Dziennik Ustaw – 64 – Poz. 21

7. Do wniosku, októrym mowa wust.6, dołącza się oświadczenia, októrych mowa wust.3, oraz dokumenty ioświadczenia potwierdzające możliwość prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z decyzji, o których mowa wust.1 pkt1.

8. Przeniesienie praw iobowiązków lub odmowa przeniesienia praw iobowiązków następuje wdrodze decyzji właściwego organu, októrym mowa wart.129 ust.1. Art. 152.

1. Podmiot, który uzyskał decyzję oprzeniesieniu praw iobowiązków oraz tytuł prawny do dysponowania całą nieruchomością, na której jest zlokalizowane składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi instalacjami iurządzeniami związanymi zprowadzeniem tego składowiska, przejmuje wszystkie prawa iobowiązki wynikające zdecyzji, októrych mowa wart.151 ust.1 pkt1.

2. Zdniem uzyskania przez podmiot, októrym mowa wust.1, tytułu prawnego, środki zgromadzone na funduszu rekultywacyjnym przechodzą, zmocy prawa, na podmiot, który uzyskał decyzję oprzeniesieniu praw iobowiązków.

3. Wdecyzji oprzeniesieniu praw iobowiązków zatwierdza się wysokość iformę ustanowionego zabezpieczenia roszczeń. Art. 153. Zarządzający dotychczas składowiskiem odpadów może złożyć wniosek ozwrot ustanowionego zabezpieczenia roszczeń po uzyskaniu przez nowego zarządzającego składowiskiem tytułu prawnego do dysponowania całą nieruchomością, na której jest zlokalizowane składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi instalacjami iurządzeniami związanymi zprowadzeniem tego składowiska. Art. 154.

1. Decyzja oprzeniesieniu praw iobowiązków wywołuje skutki prawne po uzyskaniu przez wnioskodawcę tytułu prawnego do dysponowania całą nieruchomością, na której jest zlokalizowane składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi instalacjami iurządzeniami związanymi zprowadzeniem tego składowiska.

2. Decyzja oprzeniesieniu praw iobowiązków wygasa po upływie roku od dnia jej doręczenia, jeżeli wnioskodawca nie uzyskał tytułu prawnego do dysponowania całą nieruchomością, na której jest zlokalizowane składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi instalacjami iurządzeniami związanymi zprowadzeniem tego składowiska. Rozdział 2 Termiczne przekształcanie odpadów Art. 155. Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie wspalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, zzastrzeżeniem art.31. Art. 156.

1. Zarządzającym spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów jest podmiot prowadzący termiczne przekształcanie odpadów odpowiednio wspalarni odpadów lub współspalarni odpadów.

2. Zarządzający spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów jest obowiązany zatrudniać na stanowisku kierownika spalarni odpadów lub współspalarni odpadów wyłącznie osobę posiadającą świadectwo stwierdzające kwalifikacje wzakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów. Art. 157. Spalarnie odpadów oraz współspalarnie odpadów są projektowane, budowane, wyposażane i użytkowane wsposób zapewniający osiągnięcie poziomu termicznego przekształcania odpadów, przy którym ilość iszkodliwość dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, odpadów iinnych emisji powstających wskutek termicznego przekształcania odpadów będzie jak najmniejsza. Art. 158.

1. Termiczne przekształcanie:

1) dpadów niebezpiecznych, o

2) tałych odpadów komunalnych wspalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów s – stanowi proces unieszkodliwiania D10, wymieniony wzałączniku nr2 do ustawy.

2. Termiczne przekształcanie, wcelu odzysku energii:

1) dpadów opakowaniowych, o

2) dpadów innych niż niebezpieczne, o

Dziennik Ustaw – 65 – Poz. 21

3) tałych odpadów komunalnych wspalarniach odpadów przeznaczonych wyłącznie do przetwarzania stałych odpadów s komunalnych, których efektywność energetyczna jest co najmniej równa wartościom określonym wzałączniku nr1 do ustawy,

4) dpadów, októrych mowa wart.163 o – stanowi proces odzysku R1, wymieniony wzałączniku nr1 do ustawy. Art. 159.

1. Część energii odzyskanej ztermicznego przekształcania odpadów zawierających frakcje biodegradowalne może stanowić energię zodnawialnego źródła energii, jeżeli są spełnione warunki techniczne zakwalifikowania części energii odzyskanej ztermicznego przekształcenia odpadów jako energii zodnawialnego źródła energii, októrych mowa wprzepisach wydanych na podstawie ust.2.

2. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, wdrodze rozporządzenia, warunki techniczne kwalifikowania części energii odzyskanej ztermicznego przekształcania odpadów jako energii zodnawialnego źródła energii, kierując się możliwościami technicznymi, frakcjami biodegradowalnymi zawartymi wokreślonych rodzajach odpadów oraz ochroną środowiska. Art. 160.

1. Zarządzający spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów jest obowiązany, w czasie przyjmowania itermicznego przekształcania odpadów, do podejmowania niezbędnych środków ostrożności mających na celu zapobieżenie lub ograniczenie negatywnych skutków dla środowiska, wszczególności wodniesieniu do zanieczyszczeń powietrza, gleby, wód powierzchniowych igruntowych oraz zapachów ihałasu, atakże bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, oraz przestrzegania wymagań wzakresie termicznego przekształcania odpadów.

2. Zarządzający spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, przyjmując odpady do ich termicznego przekształcenia, jest obowiązany również do: u

1) stalenia masy odpadów;

2) prawdzenia zgodności przyjmowanych odpadów zdanymi zawartymi w: s a) arcie przekazania odpadów, k b) okumentach wymaganych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady d zdnia 14 czerwca 2006r. wsprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z12.07.2006, str. 1, zpóźn. zm.) – wprzypadku przywozu odpadów zzagranicy, c) okumentach wymaganych przepisami otransporcie towarów niebezpiecznych – wprzypadku transportu odpadów d stanowiących towary niebezpieczne.

3. Zarządzający spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, przyjmując odpady niebezpieczne do ich termicznego przekształcenia, jest obowiązany również do:

1) apoznania się zprzekazywanym przez posiadacza odpadów opisem odpadów, który powinien obejmować: z a) tan fizyczny iskład chemiczny odpadów niebezpiecznych oraz informacje niezbędne do dokonania oceny przydats ności tych odpadów do procesu termicznego przekształcenia odpadów, b) łaściwości odpadów, w c) skazanie substancji, zktórymi te odpady nie mogą być łączone wcelu ich łącznego termicznego przekształcenia, w d) iezbędne środki ostrożności związane zpostępowaniem ztymi odpadami; n

2) obrania próbek, przed rozładowaniem odpadów, wcelu zweryfikowania zgodności stanu fizycznego iskładu chemiczp nego oraz właściwości odpadów zopisem, októrym mowa wpkt1;

3) rzechowywania próbek, októrych mowa wpkt2, przez okres co najmniej jednego miesiąca po termicznym przekształp ceniu odpadów.

4. Przepisu ust.3 pkt2 nie stosuje się do odpadów medycznych iodpadów weterynaryjnych.

5. Zarządzający spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, termicznie przekształcając odpady, jest obowiązany do: b

1) adania fizycznych ichemicznych właściwości odpadów powstałych wwyniku termicznego przekształcania odpadów, wtym wszczególności rozpuszczalnych frakcji metali ciężkich;

2) ransportu imagazynowania odpadów wpostaci pylistej, powstałych wwyniku termicznego przekształcania odpadów, t wzamkniętych pojemnikach; o

3) kreślenia bezpiecznej trasy transportu odpadów niebezpiecznych powstałych wwyniku termicznego przekształcania odpadów, jeżeli odpadów tych nie udało się poddać odzyskowi lub unieszkodliwić wmiejscu ich powstania.

Dziennik Ustaw – 66 – Poz. 21

6. Przepisów ust. 3 nie stosuje się do wytwórcy odpadów, który termicznie przekształca wyłącznie własne odpady wmiejscu ich powstania, pod warunkiem dotrzymywania wymagań dla spalarni odpadów lub współspalarni odpadów.

7. Spalanie lub współspalanie odpadów zodzyskiem energii odbywa się przy zachowaniu wysokiego poziomu efektywności energetycznej.

8. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, wdrodze rozporządzenia, wymagania dotyczące prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów, zwyjątkiem odpadów medycznych iweterynaryjnych, oraz sposoby postępowania zodpadami powstałymi wwyniku termicznego przekształcania odpadów, kierując się właściwościami odpadów iochroną środowiska. Art. 161.

1. Wprzypadku niewykonania przez zarządzającego spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów obowiązków, októrych mowa wart.155–160, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, kierując się stopniem niewykonania obowiązków oraz zagrożeniem dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, może wydać decyzję owstrzymaniu termicznego przekształcania odpadów wtej spalarni lub współspalarni.

2. Wprzypadku, októrym mowa wust.1, na wniosek zarządzającego spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, kierując się stopniem niewykonania obowiązków oraz zagrożeniem dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, może, wdrodze postanowienia, ustalić termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zawieszając na ten czas postępowanie. Termin ten nie może być dłuższy niż rok od dnia doręczenia postanowienia.

3. W przypadku nieusunięcia nieprawidłowości w ustalonym terminie, wojewódzki inspektor ochrony środowiska wstrzyma, wdrodze decyzji, termiczne przekształcanie odpadów wspalarni odpadów lub współspalarni odpadów.

4. Wdecyzjach, októrych mowa wust.1 i3, określa się również termin wstrzymania termicznego przekształcania odpadów, uwzględniając potrzebę bezpiecznego dla życia lub zdrowia ludzi, lub dla środowiska wstrzymania termicznego przekształcania odpadów. Termin ten nie może być dłuższy niż rok od dnia doręczenia decyzji.

5. Postępowanie wsprawie wydania decyzji owstrzymaniu termicznego przekształcania odpadów wszczyna się zurzędu.

6. Decyzjom, októrych mowa wust.1 i3, wojewódzki inspektor ochrony środowiska może nadać rygor natychmiastowej wykonalności, kierując się stopniem niewykonania obowiązków oraz zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, lub dla środowiska. Art. 162.

1. Wstrzymanie termicznego przekształcania odpadów nie wyłącza obowiązku usunięcia skutków termicznego przekształcenia odpadów na koszt zarządzającego spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów.

2. Po stwierdzeniu, że ustały przyczyny wstrzymania działalności, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, na wniosek zarządzającego spalarnią lub współspalarnią odpadów, wyraża, wdrodze decyzji, zgodę na podjęcie termicznego przekształcania odpadów.

3. Wprzypadku wstrzymania termicznego przekształcania odpadów na okres dłuższy niż rok cofa się zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Art. 163.

1. Przepisów art.155–162 nie stosuje się do instalacji termicznie przekształcających wyłącznie odpady:

1) roślinne zrolnictwa ileśnictwa;

2) roślinne zprzemysłu przetwórstwa spożywczego, jeżeli odzyskuje się wytwarzaną energię cieplną; w

3) łókniste, roślinne zprocesu produkcji pierwotnej masy celulozowej izprocesu produkcji papieru zmasy, jeżeli odpady te są spalane wmiejscu produkcji, awytwarzana energia cieplna jest odzyskiwana;

4) korka;

5) rewna, zwyjątkiem drewna zanieczyszczonego impregnatami ipowłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki d chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego zbudowy, remontów irozbiórki obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej;

6) ochodzące zposzukiwań ieksploatacji zasobów ropy igazu ziemnego na platformach wydobywczych na morzu oraz p spalanych na tych platformach.

Dziennik Ustaw – 67 – Poz. 21

2. Przepisów art.155–162 nie stosuje się również do eksperymentalnych instalacji wykorzystywanych do badań, rozwoju itestowania prowadzonych wcelu poprawy procesu spalania, wktórych jest przetwarzane mniej niż 50 Mg odpadów rocznie, pod warunkiem że instalacje te są eksploatowane wokresie nie dłuższym niż rok.

3. Wymagania dotyczące termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych nie mają zastosowania wodniesieniu do następujących odpadów niebezpiecznych:

1) ciekłych odpadów palnych, wtym olejów odpadowych spełniających łącznie następujące warunki: z a) awartość PCB ipentachlorofenolu (PCP) nie przekracza wartości, które powodowałyby, że odpady te są niebezpieczne, b) awartość składników wymienionych wzałączniku nr4 do ustawy nie przekracza stężeń powodujących, że odpady z te są niebezpieczne, c) ich wartość kaloryczna netto wynosi co najmniej 30 MJ na kilogram;

2) iekłych odpadów palnych, które nie powodują wgazach odlotowych powstających bezpośrednio zich spalania innych c emisji niż emisje powstające w wyniku spalania oleju napędowego, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska. Rozdział 3 Kwalifikacje wzakresie gospodarowania odpadami Art. 164. Kierownikiem spalarni odpadów, współspalarni odpadów, składowiska odpadów, atakże osobą zarządzającą obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych może być wyłącznie osoba posiadająca świadectwo stwierdzające kwalifikacje wzakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów. Art. 165.

1. Świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami wydaje marszałek województwa, po złożeniu przez zainteresowanego, zwynikiem pozytywnym, egzaminu wzakresie gospodarowania odpadami.

2. Za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje wzakresie gospodarowania odpadami pobiera się opłatę wwysokości 1% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wsektorze przedsiębiorstw za ostatni kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wDzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Art. 166.

1. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, datę imiejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania wnioskodawcy, atakże wskazanie zakresu kwalifikacji, ojakie ubiega się wnioskodawca.

2. Do wniosku, októrym mowa wust.1, dołącza się dowód uiszczenia opłaty za przeprowadzenie egzaminu wzakresie gospodarowania odpadami.

3. Za przeprowadzenie egzaminu wzakresie gospodarowania odpadami pobiera się opłatę wwysokości 34% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, októrym mowa wart.165 ust.2. Art. 167.

1. Egzamin wzakresie gospodarowania odpadami przeprowadza się iświadectwo stwierdzające kwalifikacje wzakresie gospodarowania odpadami wydaje się wnastępujących zakresach:

1) termiczne przekształcanie odpadów;

2) składowanie odpadów;

3) prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

2. Egzamin w zakresie gospodarowania odpadami przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez marszałka województwa.

3. Wskład komisji egzaminacyjnej mogą być powołane osoby posiadające wyższe wykształcenie zzakresu nauk biologicznych, chemicznych, prawa, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, inżynierii chemicznej lub technologii chemicznej oraz spełniające szczegółowe wymagania określone wprzepisach wydanych na podstawie ust.7.

4. Członkom komisji egzaminacyjnej za udział wpracach komisji przysługuje wynagrodzenie, wwysokości określonej wprzepisach wydanych na podstawie ust.7.

5. Wprzypadku uzyskania negatywnego wyniku zegzaminu wzakresie gospodarowania odpadami zainteresowany może ponownie przystąpić do egzaminu nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia egzaminu, zktórego uzyskał wynik negatywny.

Dziennik Ustaw – 68 – Poz. 21

6. Opłaty, októrych mowa wart.165 ust.2 iart.166 ust.3, ponosi zainteresowany. Wpływy ztych opłat stanowią dochód budżetu państwa.

7. Minister właściwy do spraw środowiska określi, wdrodze rozporządzenia:

1) ryb powoływania komisji egzaminacyjnej, októrej mowa wust.2, jej skład oraz szczegółowe wymagania wobec człont ków komisji,

2) szczegółowy zakres wiadomości podlegających sprawdzeniu na egzaminie wzakresie gospodarowania odpadami,

3) tryb przeprowadzania egzaminu wzakresie gospodarowania odpadami,

4) posób uiszczenia opłaty związanej zprzeprowadzeniem egzaminu wzakresie gospodarowania odpadami iwydaniem s świadectwa stwierdzającego kwalifikacje wzakresie gospodarowania odpadami,

5) wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej,

6) wzór świadectwa stwierdzającego kwalifikacje wzakresie gospodarowania odpadami – mając na uwadze konieczność sprawnego przeprowadzenia egzaminu izapewnienia należytego sprawdzenia wiadomości zainteresowanych oraz kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowego unieszkodliwiania odpadów oraz potrzebami ochrony środowiska. Dział IX Zadania zzakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd wojew ództwa iprzepisy szczególne wpostępowaniu o wydanie decyzji z zakresu gospodarki odpadami Art. 168. Zadania samorządu województwa, októrych mowa wart.8 ust.5, art.23 ust.4, art.31 ust.1, art.41 ust.3 pkt1 iust.6, art.46, art.47 ust.1, 2, 4 i7, art.129 ust.1, art.130, art.131 ust.4, art.133, art.134, art.135 ust.3 i4, art.144 ust.3, art.146 ust.2 i5, art.148 ust.1, 3 i4, art.151 ust.8, art.165 ust.1 iart.167 ust.2 są zadaniami zleconymi zzakresu administracji rządowej. Art. 169. Minister właściwy do spraw środowiska jest organem wyższego stopnia wstosunku do marszałka województwa wsprawach, októrych mowa wart.168, zwyjątkiem spraw określonych wart.165 ust.1 iart.167 ust.2. Art. 170.

1. Do postępowań w sprawach zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie iprzetwarzanie odpadów, decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części oraz zgody na wydobywanie odpadów ze składowiska odpadów nie stosuje się art.31 ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Stronami postępowań, októrych mowa wust.1, nie są właściciele nieruchomości sąsiadujących zinstalacją lub nieruchomością, na której będzie prowadzone zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów lub wydobywanie odpadów ze składowiska odpadów.

3. Przepisów ust.1 i2 nie stosuje się wpostępowaniu owydanie pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla spalarni lub współspalarni odpadów. Dział X Przepisy karne iadministracyjne kary pieniężne Rozdział 1 Przepisy karne Art. 171. Kto prowadzi gospodarkę odpadami niezgodnie znakazem określonym wart.16 podlega karze aresztu albo grzywny. Art. 172.

1. Kto wbrew przepisowi art.20 ust.3, poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone:

1) stosuje komunalne osady ściekowe albo

2) nieszkodliwia zakaźne odpady medyczne albo zakaźne odpady weterynaryjne u podlega karze aresztu albo grzywny.

Dziennik Ustaw – 69 – Poz. 21

2. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisowi art.20 ust.4 przywozi na obszar województwa odpady, októrych mowa wust.1, wytworzone poza obszarem tego województwa, do celów, októrych mowa wust.1. Art. 173.

1. Kto wbrew przepisowi art.20 ust.7 przetwarza, poza obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) ozostałości zsortowania odpadów komunalnych lub pozostałości zprocesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania p odpadów komunalnych, przeznaczone do składowania,

3) odpady zielone podlega karze aresztu albo grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisowi art.20 ust.8 przywozi na obszar regionu gospodarki odpadami komunalnymi odpady, októrych mowa wust.1, wytworzone poza obszarem tego regionu. Art. 174.

1. Kto, transportując odpady, narusza wymagania, októrych mowa wart.24 ust.1, podlega karze aresztu albo grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto, wykonując usługę transportu odpadów, wbrew przepisowi art.24 ust.4 nie dostarcza odpadów:

1) do posiadacza odpadów, który został mu wskazany przez zlecającego tę usługę albo

2) do miejsca przeznaczenia odpadów, które zostało mu wskazane przez zlecającego tę usługę.

3. Tej samej karze podlega, kto, magazynując odpady, narusza wymagania, októrych mowa wart.25. Art. 175. Kto, będąc posiadaczem odpadów, zleca, wbrew przepisowi art.27 ust.2, gospodarowanie odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru podlega karze aresztu albo grzywny. Art. 176.

1. Kto wbrew przepisowi art.33 ust.1 prowadzi procesy przetwarzania odpadów wsposób niezapewniający, aby procesy te nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska podlega karze aresztu albo grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisowi art.33 ust.1 prowadzi procesy przetwarzania odpadów wsposób niezapewniający, aby odpady powstające ztych procesów nie stwarzały zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska. Art. 177.

1. Kto, nie mając zawartej umowy, októrej mowa wart.45 ust.2, zbiera odpady podlega karze aresztu albo grzywny. Art. 178. Kto gospodaruje odpadami niezgodnie zinformacjami zgłoszonymi do rejestru, októrych mowa wart.52 podlega karze aresztu albo grzywny. Art. 179. Kto wbrew przepisom art.50 ust.1, art.59 ust.1 iart.60 ust.1 nie składa wniosku owpis do rejestru, ozmianę wpisu wrejestrze albo wniosku owykreślenie zrejestru albo składa wniosek niezgodny ze stanem faktycznym podlega karze aresztu albo grzywny. Art. 180. Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi tę ewidencję wsposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny. Art. 181. Kto wbrew przepisom art.85 iart.88, PCB:

1) poddaje odzyskowi lub

2) spala na statkach podlega karze aresztu albo grzywny.

Dziennik Ustaw – 70 – Poz. 21

Art. 182. Kto wbrew przepisowi art.92 miesza oleje odpadowe zinnymi odpadami niebezpiecznymi, wtym zawierającymi PCB, w czasie ich zbierania lub magazynowania, jeżeli poziom określonych substancji w olejach odpadowych przekracza dopuszczalne wartości, podlega karze aresztu albo grzywny. Art. 183.

1. Kto: p

1) oddaje odzyskowi takie rodzaje odpadów medycznych iodpadów weterynaryjnych, których odzysk jest niedopuszczalny zgodnie zart.94 ust.1 lub

2) unieszkodliwia odpady medyczne lub odpady weterynaryjne znaruszeniem art.95 ust.1 lub 2 podlega karze aresztu albo grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisowi art.95 ust.3 unieszkodliwia zakaźne odpady medyczne lub zakaźne odpady weterynaryjne przez ich współspalanie.

3. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisowi art.95 ust.4, 5 lub 6 nie wydaje, nie przekazuje lub nie przechowuje dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie. Art. 184.

1. Kto, nie będąc wytwórcą komunalnych osadów ściekowych, przekazuje do stosowania władającemu powierzchnią ziemi komunalne osady ściekowe podlega karze aresztu albo grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisowi art.96 ust.8, nie powiadamia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska ozamiarze przekazania komunalnych osadów ściekowych władającemu powierzchnią ziemi, na której te osady mają być stosowane. Art. 185.

1. Kto niezgodnie zwarunkami określonymi wart.96 ust.4 lub wbrew zakazom, októrych mowa wart.96 ust.5 lub 12, stosuje komunalne osady ściekowe podlega karze aresztu albo grzywny.

2. Tej samej karze podlega wytwórca komunalnych osadów ściekowych, który niezgodnie zart.96 ust.6 i7, przed stosowaniem, nie poddaje badaniom komunalnych osadów ściekowych oraz gruntów, na których osady te mają być stosowane albo nie przekazuje wraz zkomunalnymi osadami ściekowymi informacji odawkach osadów oraz wyników badań. Art. 186. Kto, będąc władającym powierzchnią ziemi, wbrew obowiązkowi, októrym mowa wart.96 ust.10, nie przechowuje wyników badań lub informacji, októrych mowa wart.96 ust.6 i7 podlega karze aresztu albo grzywny. Art. 187. Kto wbrew przepisowi art.97, unieszkodliwia poprzez odprowadzanie do morza, wtym lokowanie na dnie morza, odpady pochodzące zprocesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz zprzetwarzania tych odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. Art. 188. Kto, prowadząc punkt zbierania odpadów metali, przyjmuje odpady metali inne niż metalowe odpady opakowaniowe po produktach żywnościowych:

1) bez potwierdzenia tożsamości osoby przekazującej te odpady, lub

2) bez wypełnienia formularza przyjęcia odpadów metali, lub

3) wypełniając formularz przyjęcia odpadów metali niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze aresztu albo grzywny. Art. 189.

1. Kto, będąc zarządzającym składowiskiem odpadów, przyjmuje do składowania odpady, w stosunku do których:

1) nie została sporządzona podstawowa charakterystyka odpadów, októrej mowa wart.110 ust.2, lub

2) nie przeprowadzono testu zgodności, októrym mowa wart.113 ust.1, oile jest wymagany podlega karze aresztu albo grzywny.

Dziennik Ustaw – 71 – Poz. 21

2. Tej samej karze podlega, kto, będąc zarządzającym składowiskiem odpadów, nie dopełnia ciążących na nim obowiązków wzakresie:

1) dokonania weryfikacji, októrej mowa wart.114 ust.2, lub

2) obierania i przechowywania próbek odpadów dostarczonych do składowania na składowisko odpadów zgodnie p zart.115 ust.1, lub

3) ustalenia masy odpadów przyjmowanych do składowania, zgodnie zart.119 pkt1, lub

4) prawdzenia zgodności przyjmowanych odpadów zdanymi zawartymi wkarcie przekazania odpadów lub dokumentach s wymaganych przy międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, zgodnie zart.119 pkt2, lub

5) prawdzenia pojemników i certyfikatu wymaganych dla składowania odpadów rtęci metalicznej, zgodnie z art. 119 s pkt3, lub

6) dmowy przyjęcia odpadów do składowania na składowisku odpadów w przypadkach, o których mowa w art. 120 o ust.1, lub z

7) apewnienia selektywnego składowania odpadów, o którym mowa w art. 121 ust. 1, składowanych na składowisku odpadów, zuwzględnieniem warunku określonego wart.121 ust.2, lub

8) prowadzenia monitoringu składowiska odpadów, zgodnie zart.124 ust.4, lub

9) rzekazywania wyników monitoringu składowiska odpadów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, zgodp nie zart.124 ust.5, lub

10) trzymywania iprowadzenia składowiska odpadów wsposób zapewniający właściwe funkcjonowanie urządzeń techu nicznych stanowiących wyposażenie składowiska odpadów oraz zachowanie wymagań sanitarnych, bezpieczeństwa ihigieny pracy, przeciwpożarowych, atakże wymagań ochrony środowiska, zgodnie zinstrukcją prowadzenia składowiska odpadów idecyzją zatwierdzającą tę instrukcję, zgodnie zart.135 ust.2, lub

11) owiadamiania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego p ostwierdzonych na składowisku odpadów zmianach obserwowanych parametrów, zgodnie zart.138, lub p

12) rzechowywania dokumentów, na podstawie których jest sporządzane sprawozdanie o wytwarzanych odpadach iogospodarowaniu odpadami do czasu zamknięcia składowiska odpadów oraz przekazania tych dokumentów następnemu zarządzającemu składowiskiem lub władającemu powierzchnią ziemi, zgodnie zart.78 ust.2 i3, lub

13) aprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisko odpadów lub jego wydzielonej części wprzypadz ku uzyskania zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, októrej mowa wart.146 ust.1, albo decyzji ozamknięciu składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, októrej mowa wart.148 ust.3. Art. 190. Kto zatrudnia, wbrew przepisom art.132 iart.156 ust.2, na stanowisku kierownika składowiska odpadów, spalarni odpadów lub współspalarni odpadów, osobę nieposiadającą świadectwa stwierdzającego kwalifikacje wzakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonego procesu unieszkodliwiania odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. Art. 191. Kto, wbrew przepisowi art.155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. Art. 192. Kto będąc zarządzającym spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów:

1) rzyjmując odpady do ich termicznego przekształcenia, nie ustala masy odpadów lub nie sprawdza zgodności przyjmop wanych odpadów zdanymi zawartymi wdokumentach, októrych mowa wart.160 ust.2 pkt2, lub

2) rzyjmując odpady niebezpieczne do ich termicznego przekształcenia, nie zapoznaje się z opisem odpadów lub nie p pobiera, lub nie przechowuje próbek tych odpadów, zgodnie zart.160 ust.3 podlega karze aresztu albo grzywny. Art. 193. Orzekanie wsprawach, októrych mowa wart.171–192 następuje na zasadach iwtrybie określonych wustawie zdnia 24 sierpnia 2001r. – Kodeks postępowania wsprawach owykroczenia (Dz.U. z2008r. Nr133, poz.848, zpóźn. zm.19)).

19)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr214, poz.1344 iNr237, poz.1651, z2009r. Nr178, poz.1375, Nr190, poz.1474 iNr206, poz.1589, z2010r. Nr182, poz.1228, Nr197, poz.1307 iNr225, poz.1466, z2011r. Nr217, poz.1280, Nr240, poz.1431 iNr244, poz.1454 oraz z2012r. poz.1101.

Dziennik Ustaw – 72 – Rozdział 2 Administracyjne kary pieniężne Art. 194.

1. Administracyjną karę pieniężną wymierza się za: z

1) mianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, o której mowa w art. 5, przez ich rozcieńczanie lub mieszanie ze sobą, lub zinnymi odpadami, substancjami lub materiałami, prowadzące do obniżenia początkowego stężenia substancji niebezpiecznych do poziomu niższego niż poziom określony dla odpadów niebezpiecznych; m

2) ieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszanie odpadów niebezpiecznych zodpadami innymi niż niebezpieczne lub mieszanie odpadów niebezpiecznych zsubstancjami, materiałami lub przedmiotami, wtym rozcieńczanie substancji, októrym mowa wart.21 ust.1, lub mieszanie tych odpadów, wbrew warunkom, októrych mowa wart.21 ust.2; z

3) bieranie odpadów wbrew zakazom, októrych mowa wart.23 ust.2 i3;

4) bieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia lub gospodarowanie odpadami niezgodnie z zposiadanym zezwoleniem na zbieranie odpadów, zezwoleniem na przetwarzanie odpadów lub zezwoleniem na zbieranie iprzetwarzanie odpadów, októrym mowa wart.41; p

5) rowadzenie działalności wzakresie, októrym mowa wart.50 ust.1, bez wymaganego wpisu do rejestru;

6) okonanie zrzutu olejów odpadowych do wód, gleby lub ziemi, wbrew zakazowi, októrym mowa wart.93; d

7) ozcieńczanie lub sporządzanie mieszanin odpadów ze sobą lub z innymi substancjami lub przedmiotami, o którym r mowa wart.122 ust.3;

8) ydobywanie odpadów, niezgodnie zprzepisami, októrych mowa wart.143 ust.2 iart.144. w

2. Przepisów ust.1 nie stosuje się, wprzypadku gdy za naruszenie może być ustalona opłata podwyższona, októrej mowa wart.293 ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska.

3. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia, októrych mowa wust.1, wynosi nie mniej niż 1000 zł inie może przekroczyć 1 000 000 zł. Art. 195. Kto, wbrew obowiązkowi, októrym mowa wart.233 ust.2, transportuje odpady bez uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru podlega administracyjnej karze pieniężnej wwysokości od 2000 do 10 000 zł. Art. 196. Administracyjną karę pieniężną wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska właściwy ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami. Art. 197. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska stwierdza naruszenie wszczególności na podstawie:

1) ontroli, wtym dokonanych wich trakcie pomiarów lub za pomocą innych środków; k

2) omiarów ibadań prowadzonych przez podmiot obowiązany do takich pomiarów ibadań; p

3) awiadomienia dokonanego odpowiednio przez marszałka województwa, regionalnego dyrektora ochrony środowiska z lub ministra właściwego do spraw środowiska. Art. 198. Wdecyzji wymierzającej administracyjną karę pieniężną określa się wszczególności:

1) odzaj naruszenia idzień stwierdzenia naruszenia; r

2) ysokość administracyjnej kary pieniężnej. w Art. 199. Przy ustalaniu wysokości administracyjnej kary pieniężnej wojewódzki inspektor ochrony środowiska uwzględnia rodzaj naruszenia ijego wpływ na życie izdrowie ludzi oraz środowisko, okres trwania naruszenia irozmiary prowadzonej działalności oraz bierze pod uwagę skutki tych naruszeń iwielkość zagrożenia. Poz. 21

Dziennik Ustaw – 73 – Poz. 21

Art. 200.

1. Jeżeli podmiot, wbrew obowiązkowi, októrym mowa wart.76, nie składa sprawozdania, podlega administracyjnej karze pieniężnej wwysokości 500 zł.

2. Administracyjną karę pieniężną wymierza, wdrodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, właściwy ze względu na:

1) iedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy – wprzypadku sprawozdania oproduktach, opakowaniach iogospos darowaniu odpadami znich powstającymi; wprzypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy miejscowo jest Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska;

2) iejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów – wprzypadku sprawozdania owytwarzanych odpadach m igospodarowaniu odpadami.

3. Wdecyzji owymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej wojewódzki inspektor ochrony środowiska określa termin przekazania sprawozdania, nie krótszy niż 14 dni, chyba że podmiot złożył sprawozdanie przed dniem wydania decyzji.

4. Wprzypadku nieprzekazania sprawozdania wterminie określonym wdecyzji wydanej na podstawie ust.3 podmiot podlega administracyjnej karze pieniężnej wwysokości 2000 zł.

5. Administracyjna kara pieniężna, októrej mowa wust.4, może być wymierzana wielokrotnie, ztym że łączna wysokość kar, októrych mowa wust.1 i4, za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 8500 zł. Art. 201.

1. Administracyjną karę pieniężną uiszcza się wterminie 14 dni od dnia, wktórym decyzja owymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej stała się ostateczna, na odrębny rachunek bankowy właściwego odpowiednio wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

2. Wpływy z administracyjnych kar pieniężnych wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej wterminie do końca następnego miesiąca po upływie każdego kwartału. Art. 202. W sprawach dotyczących administracyjnych kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działuIII ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z2012r. poz.749, zpóźn. zm.20)), ztym że uprawnienia organu podatkowego przysługują wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Dział XI Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe, dostosowujące ikońcowe Rozdział 1 Zmiany wprzepisach obowiązujących Art. 203. Ilekroć wobowiązujących przepisach jest mowa oustawie zdnia 27 kwietnia 2001r. oodpadach – należy przez to rozumieć ustawę zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach. Art. 204. Wustawie zdnia 26 lipca 1991r. opodatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z2012r. poz.361, zpóźn. zm.21)) wart.23 wust.1 pkt16c otrzymuje brzmienie: „16c) odatkowej opłaty produktowej, októrej mowa wart.69 ust.2 ustawy zdnia 29 lipca 2005r. ozużytym d sprzęcie elektrycznym ielektronicznym (Dz.U. Nr180, poz.1495, zpóźn. zm.22)), ztym że kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona opłata, októrej mowa wart.64 tej ustawy;”. Art. 205. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz.397, zpóźn. zm.23)) wart.16 wust.1 pkt19c otrzymuje brzmienie: „19c) odatkowej opłaty produktowej, októrej mowa wart.69 ust.2 ustawy zdnia 29 lipca 2005r. ozużytym d sprzęcie elektrycznym ielektronicznym (Dz.U. Nr180, poz.1495, zpóźn. zm.24)), ztym że kosztem uzyskania przychodów jest poniesiona opłata, októrej mowa wart.64 tej ustawy;”.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2012r. poz.1101, 1342 i1529. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2012r. poz.362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i1540.

22) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr223, poz.1464, z2009r. Nr79, poz.666 iNr215, poz.1664 oraz z2011r. Nr63, poz.322, Nr106, poz.622, Nr152, poz.897 iNr171, poz.1016.

23) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr102, poz.585, Nr106, poz.622, Nr134, poz.781, Nr178, poz.1059, Nr205, poz.1202 iNr234, poz.1389 i1391 oraz z2012r. poz.362, 596, 769, 1010, 1342, 1448 i1540.

24) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr223, poz.1464, z2009r. Nr79, poz.666 iNr215, poz.1664 oraz z2011r. Nr63, poz.322, Nr106, poz.622, Nr152, poz.897 iNr171, poz.1016.

20) 21)

Dziennik Ustaw – 74 – Poz. 21

Art. 206. Wustawie zdnia 13 września 1996r. outrzymaniu czystości iporządku wgminach (Dz.U. z2012r. poz.391 i951) wprowadza się następujące zmiany: w

1) art.6r po ust.1 dodaje się ust.1a wbrzmieniu: „1a. Wprzypadku przejęcia przez związek międzygminny zadań gminy, októrych mowa wart.3 ust.2 wzakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą stanowić wcałości lub wczęści dochód związku międzygminnego.”; w

2) art.9c dodaje się ust.9 i10 wbrzmieniu: „9. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje marszałkowi województwa wykaz podmiotów wpisanych wdanym miesiącu do rejestru działalności regulowanej wzakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych ztego rejestru, zawierający dane, októrych mowa wart.9b ust.4.

10. Wykaz, októrym mowa wust.9, jest przekazywany do końca miesiąca następującego po okresie objętym wykazem.”; a

3) rt.9q–9t otrzymują brzmienie: „Art. 9q.

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania zrealizacji zadań zzakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa wterminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy, za pośrednictwem Bazy danych oproduktach iopakowaniach oraz ogospodarce odpadami poprzez indywidualne konto, utworzone przez marszałka województwa. Przepis art.55 ust.2 ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach (Dz. U. z2013r. poz.21) stosuje się odpowiednio.

3. Sprawozdanie zawiera:

1) nformacje omasie poszczególnych rodzajów odebranych zobszaru danej gminy odpadów komunalnych oraz i sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości zsortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;

2) nformacje omasie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: i p a) rzekazanych do składowania na składowisku odpadów, b) ieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów isposobie ich zagospodarowania; n

3) iczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne; l

4) iczbę właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne wsposób niezgodny zregulaminem; l

5) nformacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi i metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

4. Niezłożenie sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z niewykonaniem obowiązków, októrych mowa wart.3b iart.3c.

5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania o ilości irodzaju nieczystości ciekłych odebranych zobszaru danej gminy.

6. Sprawozdanie, októrym mowa wust.5, jest przekazywane marszałkowi województwa iwojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wterminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy. Art. 9r.

1. Marszałek województwa i wojewódzki inspektor ochrony środowiska weryfikują dane zawarte wsprawozdaniach, októrych mowa wart.9q ust.1 i5.

2. Wprzypadku gdy sprawozdanie, októrym mowa wart.9q ust.1 lub 5, jest sporządzone nierzetelnie, marszałek województwa lub wojewódzki inspektor ochrony środowiska wzywa wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który przekazał sprawozdanie, do jego uzupełnienia lub poprawienia wterminie 30 dni. Art. 9s.

1. Marszałek województwa jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania zrealizacji zadań zzakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dziennik Ustaw – 75 – Poz. 21

2. Sprawozdanie jest przekazywane ministrowi właściwemu do spraw środowiska wterminie do 15 lipca roku następującego po roku, którego dotyczy, za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz ogospodarce odpadami.

3. Sprawozdanie zawiera:

1) nformacje omasie poszczególnych rodzajów odebranych zobszaru danego województwa odpadów komunali nych isposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;

2) nformacje omasie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: i p a) rzekazanych do składowania na składowisku odpadów, b) ieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów isposobie ich zagospodarowania; n l

3) iczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;

4) nformacje oosiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia iodzysku innymi metodai mi oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

4. Wprzypadku gdy sprawozdanie jest sporządzone nierzetelnie, minister właściwy do spraw środowiska wzywa marszałka województwa, który przekazał sprawozdanie, do jego uzupełnienia lub poprawienia wterminie 30 dni.

5. Marszałek województwa jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania oilości irodzaju nieczystości ciekłych odebranych zobszaru danego województwa.

6. Sprawozdanie, októrym mowa wust.5, jest przekazywane ministrowi właściwemu do spraw środowiska wterminie do 15 lipca roku następującego po roku, którego dotyczy. Art. 9t. Minister właściwy do spraw środowiska określi, wdrodze rozporządzenia, wzory sprawozdań, októrych mowa wart.9n ust.1, art.9o ust.1, art.9q ust.1 i5 oraz art.9s ust.1 i5, kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań oraz koniecznością zapewnienia skutecznej kontroli wzakresie utrzymania czystości iporządku wgminach.”. Art. 207. Wustawie zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z2008r. Nr25, poz.150, zpóźn. zm.25)) wprowadza się następujące zmiany:

1) wart.3: a) pkt12 otrzymuje brzmienie: „12) dpadach – rozumie się przez to odpady wrozumieniu ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach (Dz.U. o z2013r. poz.21);”, b) pkt17 otrzymuje brzmienie: „17) CB – rozumie się przez to substancje, októrych mowa wart.3 pkt17 ustawy zdnia 14grudnia 2012r. P oodpadach;”;

2) wart.147 po ust.3 dodaje się ust.3a wbrzmieniu: „3a. Jeżeli wykonane przez prowadzącego instalację do termicznego przekształcania odpadów pomiary wykażą, że zostały przekroczone dopuszczalne wielkości emisji do wód, ustanowione wodrębnych przepisach, prowadzący instalację jest obowiązany wciągu 24 godzin od momentu stwierdzenia przekroczenia tych emisji powiadomić otym organ ochrony środowiska właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego.”;

3) po art.180 dodaje się art.180a wbrzmieniu: „Art. 180a. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:

1) omasie powyżej 1 Mg rocznie – wprzypadku odpadów niebezpiecznych lub

2) omasie powyżej 5000 Mg rocznie – wprzypadku odpadów innych niż niebezpieczne.”;

25)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr111, poz.708, Nr138, poz.865, Nr154, poz.958, Nr171, poz.1056, Nr199, poz.1227, Nr223, poz.1464 iNr227, poz.1505, z2009r. Nr19, poz.100, Nr20, poz.106, Nr79, poz.666, Nr130, poz.1070 iNr215, poz.1664, z2010r. Nr21, poz.104, Nr28, poz.145, Nr40, poz.227, Nr76, poz.489, Nr119, poz.804, Nr152, poz.1018 i1019, Nr182, poz.1228, Nr229, poz.1498 iNr249, poz.1657, z2011r. Nr32, poz.159, Nr63, poz.322, Nr94, poz.551, Nr99, poz.569, Nr122, poz.695, Nr152, poz.897, Nr178, poz.1060 iNr224, poz.1341 oraz z2012r. poz.460, 951, 1342 i1513.

Dziennik Ustaw

4) wart.181 dodaje się ust.4 wbrzmieniu: „4. Do pozwolenia zintegrowanego ipozwolenia na wytwarzanie odpadów nie stosuje się art.11 ust.9 ustawy zdnia 2 lipca 2004r. oswobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z2010r. Nr220, poz.1447, zpóźn. zm.26)).”;

5) wart.184: a) po ust.2a dodaje się ust.2b wbrzmieniu: „2b. Wniosek owydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, októrym mowa wart.181 ust.1 pkt4, zawiera dodatkowo:

1) umer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, oile został nadany; n w

2) yszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego iwłaściwości;

3) kreślenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania wciągu roku; o w

4) skazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów iich negatywnego oddziaływania na środowisko;

5) pis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, zuwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku iunieszkodo liwiania odpadów;

6) skazanie miejsca isposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.”, w b) st.5 otrzymuje brzmienie: u „5. Dodatkowe wymagania dotyczące wniosku owydanie pozwolenia określają art.208 iart.221.”;

6) art.186 pkt1 otrzymuje brzmienie: w n „1) ie są spełnione wymagania, októrych mowa wart.141 ust.2, art.143 iart.204 ust.1, awprzypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów, októrym mowa wart.181 ust.1 pkt4, oraz pozwolenia zintegrowanego – także jeżeli zamierzony sposób gospodarowania odpadami jest niezgodny zplanami gospodarki odpadami, októrych mowa wustawie zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach;”;

7) wart.188: a) po ust.2a dodaje się ust.2b wbrzmieniu: „2b. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów określa dodatkowo:

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, oile został nadany;

2) yszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego w składu chemicznego iwłaściwości;

3) kreślenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania wciągu roku; o

4) skazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów iich negatywnego w oddziaływania na środowisko;

5) pis sposobu dalszego gospodarowania odpadami, zuwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku iunieszkodo liwiania odpadów;

6) skazanie miejsca isposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.”, w b) ust.5 otrzymuje brzmienie: „5. Dodatkowe wymagania dotyczące pozwolenia określają przepisy art.211 iart.224.”;

8) wart.193 wust.1 wpkt6 kropkę zastępuje się średnikiem idodaje pkt7 i8 wbrzmieniu: „7) wprzypadku wstrzymania użytkowania składowiska na czas dłuższy niż rok;

8) wprzypadku wstrzymania termicznego przekształcania odpadów na czas dłuższy niż rok.”;

26)

– 76 –

Poz. 21

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr239, poz.1593, z2011r. Nr85, poz.459, Nr106, poz.622, Nr112, poz.654, Nr120, poz.690, Nr131, poz.764, Nr132, poz.766, Nr153, poz.902, Nr163, poz.981, Nr171, poz.1016, Nr199, poz.1175, Nr204, poz.1195 iNr232, poz.1378 oraz z2012r. poz.855, 1166, 1407, 1445 i1529.

Dziennik Ustaw

9) wart.293 ust.1 i2 otrzymują brzmienie: „1. Za składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów podmiot korzystający ze środowiska ponosi, zzastrzeżeniem ust.3–5, opłaty podwyższone wwysokości 0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.

2. Magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób imiejsce magazynowania traktuje się jako składowanie odpadów bez wymaganej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska, zzastrzeżeniem ust.3.”;

10) art.298 wust.1 pkt4 otrzymuje brzmienie: w n „4) aruszenie warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów albo decyzji określającej miejsce i sposób magazynowania odpadów, wymaganych przepisami ustawy o odpadach, co do rodzaju isposobów składowania lub magazynowania odpadów;”;

11) art.309 ust.2 otrzymuje brzmienie: w „2. Za składowanie odpadów znaruszeniem warunków dotyczących rodzaju isposobów składowania odpadów, określonych w decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska, lub magazynowanie odpadów znaruszeniem decyzji określającej miejsce isposób magazynowania odpadów wymierza się karę wwysokości 0,1 jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku za każdą dobę składowania.”;

12) art.319 ust.3 otrzymuje brzmienie: w „3. Jeżeli odroczeniu podlegały opłaty albo kary wymierzone wzwiązku ze składowaniem lub magazynowaniem odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów lub bez decyzji określającej miejsce isposób magazynowania odpadów albo wymierzone za przekroczenie warunków określonych wdecyzji, wrazie terminowego zrealizowania przedsięwzięcia właściwy organ stwierdza, wdrodze decyzji, umorzenie odroczonych opłat albo kar.”; w

13) art.400a wust.1: a) pkt7 otrzymuje brzmienie: „7) oszty gospodarowania odpadami zwypadków, októrych mowa wustawie zdnia 14grudnia 2012r. oodpak dach;”, b) po pkt8 dodaje się pkt8a wbrzmieniu: „8a) ykonywanie badań ipomiarów związanych zodpadami, prowadzenie postępowań administracyjnych oraz w uczestniczenie wpostępowaniach przed sądami;”;

14) art.400k wust.2 pkt4 i5 otrzymują brzmienie: w „4) porządzanie iprzekazywanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska, wterminie do dnia 30 czerwca s następnego roku za poprzedni rok kalendarzowy, zbiorczej informacji o: a) gromadzonych wpływach ztytułu opłat, októrych mowa wart.12 ust.2, art.14 ust.1 oraz art.17 ust.1 i2 z ustawy zdnia 20 stycznia 2005r. orecyklingu pojazdów wycofanych zeksploatacji (Dz.U. Nr25, poz.202, zpóźn. zm.27)), b) tacjach demontażu, które otrzymały dofinansowanie, s c) minach, które uzyskały dofinansowanie wzakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych zeksplog atacji, d) owiatach, które uzyskały dofinansowanie wzakresie zbierania pojazdów wycofanych zeksploatacji; p s

5) porządzanie iprzekazywanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska zbiorczej informacji ozgromadzonych wpływach ztytułu opłat, októrych mowa wart.64 ust.2 i3 oraz art.69 ust.2 ustawy zdnia 29 lipca 2005r. ozużytym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym (Dz.U. Nr180, poz.1495, zpóźn. zm.28)) oraz kar pieniężnych, októrych mowa wart.80 ust.2–9 tej ustawy, wterminie do dnia 30 czerwca następnego roku za poprzedni rok kalendarzowy.”;

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U.z2005r. Nr175, poz.1458, z2007r. Nr176, poz.1236, z2009r. Nr79, poz.666, Nr92, poz.753 iNr215, poz.1664, z2010r. Nr28, poz.145 iNr76, poz.489, z2011r. Nr63, poz.322 oraz z2012r. poz.1448.

28) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr223, poz.1464, z2009r. Nr79, poz.666 iNr215, poz.1664 oraz z2011r. Nr63, poz.322, Nr106, poz.622, Nr152, poz.897 iNr171, poz.1016.

27)

– 77 –

Poz. 21

Dziennik Ustaw

15) art.401: w a) wust.7: – pkt8 otrzymuje brzmienie: „8) pływy zopłat produktowych pobieranych na podstawie przepisów oobowiązkach przedsiębiorców wzakresie w gospodarowania niektórymi odpadami oraz oopłacie produktowej;”, – pkt10 otrzymuje brzmienie: „10) pływy zopłat, októrych mowa wart.64 ust.2 i3 oraz art.69 ust.2 ustawy zdnia 29 lipca 2005r. ozużytym w sprzęcie elektrycznym ielektronicznym, atakże wpływy zkar pieniężnych wymierzanych na podstawie art.80 ust.2–9 tej ustawy;”, – pkt11a otrzymuje brzmienie: „11a) pływy zadministracyjnych kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy zdnia 14grudnia 2012r. w oodpadach;”, b) wust.8 pkt1 otrzymuje brzmienie: „1) pływy zopłat, októrych mowa wart.64 ust.2 i3 oraz art.69 ust.2 ustawy zdnia 29 lipca 2005r. ozużytym w sprzęcie elektrycznym ielektronicznym, atakże wpływy zkar pieniężnych wymierzanych na podstawie art.80 ust.2–9 tej ustawy;”; w

16) art.401c ust.9 otrzymuje brzmienie: „9. Środki Narodowego Funduszu w wysokości nie mniejszej niż kwota przychodów, o których mowa wart.401 ust.7 pkt8–13, po pomniejszeniu okoszty obsługi tych przychodów, przeznacza się na:

1) ofinansowanie przedsięwzięć izadań związanych zgospodarowaniem odpadami, zapobieganiem powstawad niu odpadów oraz edukację ekologiczną; f

2) inansowanie dopłat do demontażu pojazdów wycofanych zeksploatacji;

3) tworzenie iwdrażanie Bazy danych oproduktach iopakowaniach oraz ogospodarce odpadami, októrej mowa u wustawie zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach;

4) ofinansowanie działań wzakresie: d a) ospodarowania odpadami wprzypadkach, októrych mowa wart.23–25, rozporządzenia (WE) nr1013/2006 g Parlamentu Europejskiego iRady zdnia 14 czerwca 2006r. wsprawie przemieszczania odpadów, b) zkolenia organów administracji publicznej wykonujących obowiązki Rzeczypospolitej Polskiej związane s zkontrolą inadzorem nad międzynarodowym przemieszczaniem odpadów, c) akupu sprzętu ioprogramowania dla organów, októrych mowa wlit.b.”; z

17) art.402: w a) ust.2a otrzymuje brzmienie: „2a. Zarząd województwa przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy wpływów zopłat, októrych mowa wart.401 ust.1, pomniejsza je o:

1) % – wprzypadku województw, wktórych wpływy zopłat wpoprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 3 100mln zł,

2) ,5% – wprzypadku województw, wktórych wpływy zopłat wpoprzednim roku kalendarzowym wyniosły po1 wyżej 100 mln zł.”, b) po ust.2a dodaje się ust.2b wbrzmieniu: „2b. Kwotę uzyskaną ztytułu pomniejszenia, októrym mowa wust.2a, przeznacza się na:

1) tworzenie imodyfikację baz danych zawierających informacje opodmiotach korzystających ze środowiska;

2) zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.”, – 78 – Poz. 21

Dziennik Ustaw c) ust.6 otrzymuje brzmienie: „6. Wpływy ztytułu opłat ikar za składowanie imagazynowanie odpadów stanowią w50% dochód budżetu gminy, aw10% dochód budżetu powiatu, na których obszarze są składowane odpady. Jeżeli składowisko odpadów jest zlokalizowane na obszarze więcej niż jednego powiatu lub więcej niż jednej gminy, dochód podlega podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych przez składowisko na obszarze tych powiatów igmin. Wprzypadku gdy gmina należy do związku międzygminnego, którego zadaniem statutowym jest gospodarka odpadami, wpływy należne gminie stanowią wyłączny dochód budżetu tego związku międzygminnego isą przeznaczone na jego cele statutowe.”, d) ust.8 otrzymuje brzmienie: „8. Wpływy zopłat, októrych mowa wart.64 ust.2 i3 oraz art.69 ust.2, atakże zkar pieniężnych wymierzanych na podstawie art.80 ust.2–9 ustawy zdnia 29 lipca 2005r. ozużytym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym, odpowiednio wojewódzkie fundusze, Główny Inspektor Ochrony Środowiska iwojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska przekazują na rachunek bankowy Narodowego Funduszu, wterminie do końca następnego miesiąca po upływie każdego kwartału.”, e) uchyla się ust.12 i14;

18) art.410a: w a) wust.1 pkt3 otrzymuje brzmienie: „3) łożył wterminie sprawozdanie zawierające informacje, októrych mowa wart.75 ust.2 pkt1 i4 ustawy zdnia z 14grudnia 2012r. oodpadach.”, b) ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Środki przeznaczone na dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych zeksploatacji są dzielone wstosunku do masy pojazdów wycofanych zeksploatacji przyjętych do stacji demontażu, wykazanych wsprawozdaniu zawierającym informacje, októrych mowa wart.75 ust.2 pkt1 i4 ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach.”, c) ust.3a i3b otrzymują brzmienie: „3a. Wprzypadku gdy wniosek, októrym mowa wust.3, zawiera błędy lub wymaga uzupełnienia, Narodowy Fundusz wzywa przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu do usunięcia tych błędów lub uzupełnienia wniosku wterminie 14 dni. 3b. Narodowy Fundusz przekazuje dopłatę wterminie do dnia 31 grudnia roku, wktórym przedsiębiorca złożył wniosek, októrym mowa wust.3.”, d) uchyla się ust.3c, e) wust.4 pkt2 otrzymuje brzmienie: „2) łożył wterminie sprawozdanie zawierające informacje, októrych mowa wart.75 ust.2 pkt1 i4 ustawy zdnia z 14grudnia 2012r. oodpadach.”. Art. 208. Wustawie zdnia 11 maja 2001r. oopakowaniach iodpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr63, poz.638, zpóźn. zm.29)) wprowadza się następujące zmiany:

1) wart.5a ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Producent, importer idokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań, októrych mowa wust.1, może zlecić działania edukacyjne wzakresie właściwego gospodarowania odpadami opakowaniowymi organizacji odzysku, októrej mowa wart.5 ustawy zdnia 11 maja 2001r. oobowiązkach przedsiębiorców wzakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz oopłacie produktowej (Dz.U. z2007r. Nr90, poz.607, zpóźn. zm.30)).”;

2) po art.6 dodaje się art.6a wbrzmieniu: „Art. 6a. Producent, importer, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporter idokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań, eksporter idokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów wopakowaniach podlega, wzakresie prowadzonej działalności, wpisowi do rejestru, októrym mowa wustawie zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach (Dz.U. z2013r. poz.21).”;

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2003r. Nr7, poz.78, z2004r. Nr11, poz.97 iNr96, poz.959, z2005r. Nr175, poz.1458 oraz z2011r. Nr63, poz.322.

30) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2009r. Nr79, poz.666 iNr215, poz.1664 oraz z2011r. Nr106, poz.622.

29)

– 79 –

Poz. 21

Dziennik Ustaw

3) art.7 otrzymuje brzmienie: „Art. 7. Producent, importer, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporter idokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań oraz eksporter idokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów wopakowaniach są obowiązani do sporządzania rocznych sprawozdań zawierających informacje, o których mowa wart.73 ust.2 pkt1 ipkt2 lit.a–d oraz lit.f ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach, na zasadach iwtrybie określonych wtej ustawie.”;

4) art.9 otrzymuje brzmienie: „Art. 9. Obowiązki producenta, importera idokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów wopakowaniach wzakresie osiągania poziomów odzysku irecyklingu określa ustawa zdnia 11 maja 2001r. oobowiązkach przedsiębiorców wzakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz oopłacie produktowej.”;

5) art.15 otrzymuje brzmienie: „Art. 15. Jednostki handlu detalicznego powierzchni handlowej powyżej 2000 m2 są obowiązane do prowadzenia na własny koszt selektywnego zbierania, wrozumieniu ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach, odpadów opakowaniowych po produktach wopakowaniach, które znajdują się wich ofercie handlowej.”;

6) uchyla się rozdział 5;

7) uchyla się art.22. Art. 209. Wustawie zdnia 11 maja 2001r. oobowiązkach przedsiębiorców wzakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz oopłacie produktowej (Dz.U. z2007r. Nr90, poz.607, zpóźn. zm.31)) wprowadza się następujące zmiany:

1) wart.3: a) ust.9a i9b otrzymują brzmienie: „9a. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku dla odpadów opakowaniowych ipoużytkowych do odzysku zalicza się procesy R1–R9 iR13 wymienione wzałączniku nr1 do ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach (Dz.U. z2013r. poz.21). 9b. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych ipoużytkowych do recyklingu zalicza się procesy R2–R9 wymienione wzałączniku nr1 do ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach.”, b) ust.11c otrzymuje brzmienie: „11c. Przy obliczaniu poziomu recyklingu olejów odpadowych wlicza się wyłącznie masę olejów odpadowych poddanych regeneracji winstalacjach wpisanych do Bazy danych oproduktach iopakowaniach oraz ogospodarce odpadami, októrej mowa wustawie zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach.”;

2) wart.4: a) ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. Przedsiębiorca lub organizacja może zlecić wykonanie poszczególnych czynności związanych zodzyskiem irecyklingiem posiadaczowi odpadów spełniającemu wymagania określone wustawie zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach.”, b) uchyla się ust.5;

3) wart.6 po ust.4 dodaje się ust.4a wbrzmieniu: „4a. Organizacja odzysku jest obowiązana, wterminie do dnia 15 marca każdego roku, przedstawić marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę tej organizacji, zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek bankowy tej organizacji stwierdzające, że wciągu całego poprzedniego roku kalendarzowego utrzymywała na odrębnym rachunku bankowym kapitał własny wwysokości co najmniej połowy minimalnego kapitału zakładowego, októrym mowa wust.1.”;

31)

– 80 –

Poz. 21

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2009r. Nr79, poz.666 iNr215, poz.1664 oraz z2011r. Nr106, poz.622.

Dziennik Ustaw

4) art.9 otrzymuje brzmienie: „Art. 9.

1. Przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów wopakowaniach, októrych mowa wzałączniku nr1 do ustawy, lub produktów, októrych mowa wzałączniku nr3 do ustawy, przedsiębiorca prowadzący odzysk lub recykling odpadów opakowaniowych lub odpadów poużytkowych, a także przedsiębiorca dokonujący eksportu odpadów opakowaniowych lub poużytkowych oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych lub poużytkowych wcelu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi oraz organizacja odzysku, podlegają, wzakresie tej działalności, wpisowi do rejestru, októrym mowa wustawie zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach.

2. Przedsiębiorca, októrym mowa wust.1, jest obowiązany umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych wzwiązku zwykonywaniem działalności wzakresie objętym wpisem do rejestru, októrym mowa wust.1.”;

5) art.10 otrzymuje brzmienie: „Art. 10. Przedsiębiorca, októrym mowa wart.4 ust.1 pkt1, iorganizacja odzysku są obowiązani do sporządzania sprawozdań zawierających informacje, októrych mowa wart.73 ust.2 pkt1, pkt2 lit.a–d ilit.f oraz pkt3 lit.a–c ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach, na zasadach iwtrybie określonych wtej ustawie.”;

6) wart.11: a) ust.1 i2 otrzymują brzmienie: „1. Przedsiębiorca iorganizacja odzysku są obowiązani do prowadzenia dodatkowej ewidencji, obejmującej informacje o: o

1) dpowiednio masie opakowań, wymienionych wzałączniku nr1 do ustawy, wktórych przedsiębiorca wprowadził na rynek krajowy produkty, lub wprowadzonych na rynek krajowy produktów, wymienionych wzałączniku nr3 do ustawy, zpodziałem na poszczególne ich rodzaje – wprzypadku przedsiębiorcy, októrym mowa wart.4 ust.1 pkt1;

2) ykazie przedsiębiorców, wimieniu których działa organizacja oraz odpowiednio masie opakowań, wymieniow nych wzałączniku nr1 do ustawy, wktórych przedsiębiorcy wymienieni wwykazie wprowadzili na rynek krajowy produkty, lub wprowadzonych na rynek krajowy przez przedsiębiorców produktów, wymienionych wzałączniku nr3 do ustawy, zpodziałem na poszczególne ich rodzaje – wprzypadku organizacji.

2. Informacje o:

1) dpowiednio masie poddanych odzyskowi irecyklingowi odpadów opakowaniowych zpodziałem na poszczeo gólne ich rodzaje iwedług sposobu ich odzysku irecyklingu, oraz odpadów poużytkowych, zpodziałem na poszczególne ich rodzaje – wprzypadku przedsiębiorcy, októrym mowa wart.4 ust.1 pkt1,

2) dpowiednio masie poddanych odzyskowi irecyklingowi odpadów opakowaniowych, zpodziałem na poszczeo gólne ich rodzaje iwedług sposobu ich odzysku irecyklingu, oraz odpadów poużytkowych, zpodziałem na poszczególne ich rodzaje – wprzypadku organizacji – są ustalane na podstawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk iodrębnie recykling.”, b) ust.10 otrzymuje brzmienie: „10. Przedsiębiorca i organizacja są obowiązani do przechowywania dodatkowej ewidencji, o której mowa wust.1, oraz dokumentów, októrych mowa wust.3, 8 i9, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą.”;

7) uchyla się art.11a;

8) art.15 otrzymuje brzmienie: „Art. 15. Przedsiębiorca iorganizacja, októrych mowa wart.12 ust.2 i2a, są obowiązani do sporządzenia rocznego sprawozdania, zawierającego informacje, októrych mowa wart.73 ust.2 pkt1, pkt2 lit.e oraz pkt3 lit.d ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach, na zasadach iwtrybie określonych wtej ustawie.”; – 81 – Poz. 21

Dziennik Ustaw

9) uchyla się art.24;

10) chyla się art.37; u

11) rt.40 otrzymuje brzmienie: a „Art. 40. Orzekanie wsprawach oczyny określone wart.37a iart.37b następuje wtrybie przepisów ustawy zdnia 24 sierpnia 2001r. – Kodeks postępowania wsprawach owykroczenia (Dz.U. Nr133, poz.848, zpóźn. zm.32)).”. Art. 210. Wustawie zdnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz.U. z2012r. poz.145, 951 i1513) wart.92 wust.3 pkt15 otrzymuje brzmienie: „15) piniowanie projektów wojewódzkich planów gospodarki odpadami, októrych mowa wustawie zdnia 14grudo nia 2012r. oodpadach (Dz.U. z2013r. poz.21) wzakresie ochrony zasobów wodnych;”. Art. 211. Wustawie zdnia 6 września 2001r. otransporcie drogowym (Dz.U. z2012r. poz.1265) wprowadza się następujące zmiany:

1) wart.87 wust.1 wpkt3 lit.f otrzymuje brzmienie: „f) okumenty wymagane przy przewozie odpadów, wtym wodniesieniu do transportującego odpady wydane d przez właściwy organ potwierdzenie posiadania numeru rejestrowego, o którym mowa w ustawie z dnia 14grudnia 2012r. oodpadach (Dz.U. z2013r. poz.21), oile wpis do rejestru jest wymagany,”;

2) wzałączniku nr3 do ustawy wtabeli: a) wlp. 4.2 treść wkolumnie II „Wyszczególnienie naruszeń” otrzymuje brzmienie: „Wykonywanie przewozu drogowego odpadów innych niż niebezpieczne przez transportującego odpady bez wymaganego wpisu do rejestru, októrym mowa wustawie zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach.”, b) wlp. 4.3 treść wkolumnie II „Wyszczególnienie naruszeń” otrzymuje brzmienie: „Wykonywanie przewozu drogowego odpadów niebezpiecznych przez transportującego odpady bez wymaganego wpisu do rejestru, októrym mowa wustawie zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach.”. Art. 212. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647, 951 i1445) wart.52 wust.2:

1) wpkt2 lit.b ic otrzymują brzmienie: „b) kreślenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy izagospodaroo wania terenu, wtym przeznaczenia igabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione wformie opisowej igraficznej, c) kreślenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ o na środowisko;”;

2) dodaje się pkt3 wbrzmieniu: „3) wprzypadku lokalizacji składowiska odpadów: a) docelową rzędną składowiska odpadów, b) roczną icałkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów, c) sposób gromadzenia, oczyszczania iodprowadzania ścieków, d) sposób gromadzenia, oczyszczania iwykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego.”.

32)

– 82 –

Poz. 21

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr214, poz.1344 iNr237, poz.1651, z2009r. Nr178, poz.1375, Nr190, poz.1474 iNr206, poz.1589, z2010r. Nr182, poz.1228, Nr197, poz.1307 iNr225, poz.1466, z2011r. Nr217, poz.1280, Nr240, poz.1431 iNr244, poz.1454 oraz z2012r. poz.1101.

Dziennik Ustaw – 83 – Poz. 21

Art. 213. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz.202, zpóźn. zm.33)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art.13 otrzymuje brzmienie: „Art. 13. Wprowadzający pojazd podlega wpisowi do rejestru, októrym mowa wustawie zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach (Dz.U. z2013r. poz.21).”;

2) art.15 otrzymuje brzmienie: „Art. 15. Wprowadzający pojazd sporządza roczne sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa wart.73 ust.2 pkt1 i4 ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach, na zasadach itrybie określonych wtej ustawie.”;

3) po art.21 dodaje się art.21a wbrzmieniu: „Art. 21a. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu podlega wpisowi do rejestru, októrym mowa wustawie zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach.”;

4) wart.28 ust.3 i4 otrzymują brzmienie: „3. Przy obliczaniu poziomów recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji do recyklingu zalicza się procesy oznaczone jako R2–R9 wzałączniku nr1 do ustawy zdnia 14grudnia 2012r. o odpadach oraz wymontowanie przedmiotów wyposażenia i części pojazdów przeznaczonych do ponownego użycia.

4. Przy obliczaniu poziomów odzysku odpadów pochodzących zpojazdów wycofanych zeksploatacji do odzysku zalicza się procesy uwzględnione przy obliczaniu poziomu recyklingu oraz procesy oznaczone jako R1 wzałączniku nr1 do ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach.”;

5) art.30 otrzymuje brzmienie: „Art. 30. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania zawierającego informacje, októrych mowa wart.75 ust.2 pkt1 i4 ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach, na zasadach iwtrybie określonych wtej ustawie.”;

6) po art.32 dodaje się art.32a wbrzmieniu: „Art. 32a. Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów podlega wpisowi do rejestru, októrym mowa wustawie zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach.”;

7) wart.35 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Do transportu pojazdów wycofanych zeksploatacji do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów nie stosuje się przepisów art.24 ust.2 ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach, chyba że ich stan stwarza zagrożenie dla środowiska.”;

8) wart.37 po ust.1 dodaje się ust.1a wbrzmieniu: „1a. Przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę podlega wpisowi do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14grudnia 2012r. oodpadach.”;

9) wart.38 ust.3 i4 otrzymują brzmienie: „3. Przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę sporządza roczne sprawozdanie zawierające informacje, októrych mowa wart.75 ust.2 pkt1 i5 ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach, na zasadach iwtrybie określonych wtej ustawie.

4. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, określi, wdrodze rozporządzenia, sposób wykonania próby strzępienia, októrej mowa wust.1, kierując się potrzebą ustalenia średniej zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych dla poszczególnych stacji demontażu.”;

10) chyla się art.38a; u

33)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U.z2005r. Nr175, poz.1458, z2007r. Nr176, poz.1236, z2009r. Nr79, poz.666, Nr92, poz.753 iNr215, poz.1664, z2010r. Nr28, poz.145 iNr76, poz.489, z2011r. Nr63, poz.322 oraz z2012r. poz.1448.

Dziennik Ustaw

11) rt.42 otrzymuje brzmienie: a „Art. 42.

1. Marszałek województwa zamieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu marszałkowskiego wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu oraz punkty zbierania pojazdów, wpisanych do rejestru, októrym mowa wustawie zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach.

2. Wykaz, októrym mowa wust.1, zawiera następujące informacje:

1) irmę przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów oraz oznaczenie jego siedziby f iadres;

2) adresy stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów.”; u

12) chyla się art.52;

13) rt.53 otrzymuje brzmienie: a „Art. 53. Orzekanie wsprawach, októrych mowa wart.44–51, następuje na zasadach iwtrybie określonych wustawie zdnia 24 sierpnia 2001r. – Kodeks postępowania wsprawach owykroczenia (Dz.U. Nr133, poz.848, zpóźn. zm.34)).”. Art. 214. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz.1495, zpóźn. zm.35)) wprowadza się następujące zmiany:

1) wart.2: a) ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Przepisy art.21, art.23, art.24, art.26, art.27, art.29 iart.31 dotyczące wprowadzającego sprzęt stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż sprzętu przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, októrych mowa wart.6 ustawy zdnia 2 marca 2000r. oochronie niektórych praw konsumentów oraz oodpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z2012r. poz.1225), zterytorium kraju do państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska lub do państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia oWolnym Handlu (EFTA) – strony umowy oEuropejskim Obszarze Gospodarczym.”, b) po ust.2 dodaje się ust.2a wbrzmieniu: „2a. Do przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż sprzętu przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, o którym mowa w ust. 2, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z2013r. poz.21) dotyczące wprowadzającego sprzęt.”;

2) wart.3 wust.1: a) pkt1 otrzymuje brzmienie: „1) ecyzje związane zgospodarką odpadami – decyzje, októrych mowa wart.41 ustawy zdnia 14grudnia 2012r. d oodpadach oraz wart.181 ust.1 pkt1 i4 ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z2008r. Nr25, poz.150, zpóźn. zm.36));”, b) pkt3 otrzymuje brzmienie: „3) odzysk – odzysk wrozumieniu art.3 ust.1 pkt14 ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach;”,

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr214, poz.1344 iNr237, poz.1651, z2009r. Nr178, poz.1375, Nr190, poz.1474 iNr206, poz.1589, z2010r. Nr182, poz.1228, Nr197, poz.1307 iNr225, poz.1466, z2011r. Nr217, poz.1280, Nr240, poz.1431 iNr244, poz.1454 oraz z2012r. poz.1101.

35) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr223, poz.1464, z2009r. Nr79, poz.666 iNr215, poz.1664 oraz z2011r. Nr63, poz.322, Nr106, poz.622, Nr152, poz.897 iNr171, poz.1016.

36) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr111, poz.708, Nr138, poz.865, Nr154, poz.958, Nr171, poz.1056, Nr199, poz.1227, Nr223, poz.1464 iNr227, poz.1505, z2009r. Nr19, poz.100, Nr20, poz.106, Nr79, poz.666, Nr130, poz.1070 iNr215, poz.1664, z2010r. Nr21, poz.104, Nr28, poz.145, Nr40, poz.227, Nr76, poz.489, Nr119, poz.804, Nr152, poz.1018 i1019, Nr182, poz.1228, Nr229, poz.1498 iNr249, poz.1657, z2011r. Nr32, poz.159, Nr63, poz.322, Nr94, poz.551, Nr99, poz.569, Nr122, poz.695, Nr152, poz.897, Nr178, poz.1060 iNr224, poz.1341, z2012r. poz.460, 951, 1342 i1513 oraz z2013r. poz.21.

34)

– 84 –

Poz. 21

Dziennik Ustaw c) pkt6 otrzymuje brzmienie: „6) recykling – recykling wrozumieniu art.3 ust.1 pkt23 ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach;”, d) po pkt6 dodaje się pkt6a wbrzmieniu: „6a) rejestr – rejestr, októrym mowa wart.49 ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach;”, e) pkt11 otrzymuje brzmienie: „11) nieszkodliwianiu odpadów – unieszkodliwianie wrozumieniu art.3 ust.1 pkt30 ustawy zdnia 14grudnia u 2012r. oodpadach;”, f) pkt17 otrzymuje brzmienie: „17) użyty sprzęt – sprzęt stanowiący odpady wrozumieniu art.3 ust.1 pkt6 ustawy zdnia 14grudnia 2012r. z oodpadach.”;

3) wart.3a ust.1 i2 otrzymują brzmienie: „1. Wprzypadku gdy wprowadzający sprzęt nie jest wpisany do rejestru albo będąc wpisanym do rejestru nie realizuje zgodnie z ustawą obowiązków obciążających wprowadzającego sprzęt, obowiązki, o których mowa w art. 18, art. 19, art. 21, art. 24, art. 25, art. 27–34, art. 64 oraz art. 67 przejmuje przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia jego sprzętu.

2. Wprzypadku, októrym mowa wust.1, przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia podlega wpisowi do rejestru iwe wniosku owpis do rejestru podaje dane określone dla wprowadzającego sprzęt.”;

4) uchyla się art.6–15;

5) uchyla się art.17;

6) wart.18: a) ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Podstawę obliczenia wysokości zabezpieczenia finansowego, októrym mowa wust.1, stanowi wprzypadku:

1) prowadzającego sprzęt, który nie jest wpisany do rejestru – masa sprzętu, który zamierza wprowadzić wdanym w roku kalendarzowym;

2) prowadzającego sprzęt wpisanego do rejestru – masa sprzętu wprowadzonego wpoprzednim roku kalendarzow wym.”, b) ust.4 i5 otrzymują brzmienie: „4. Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, wpisany do rejestru, wnosi zabezpieczenie finansowe, októrym mowa wust.1, wterminie do dnia 30 czerwca roku, którego dotyczy to zabezpieczenie.

5. Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, który nie jest wpisany do rejestru, wnosi zabezpieczenie finansowe, októrym mowa wust.1, przed złożeniem wniosku owpis do rejestru.”;

7) wart.20 ust.4 otrzymuje brzmienie: „4. Jeżeli wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych wniósł zabezpieczenie finansowe wwysokości wyższej niż opłata produktowa wskazana wrocznym sprawozdaniu, októrym mowa wart.67, Główny Inspektor Ochrony Środowiska orzeka, wdrodze decyzji, ozwrocie wniesionego przez niego zabezpieczenia finansowego w wysokości wynikającej z różnicy pomiędzy środkami należnymi z zabezpieczenia finansowego anależną opłatą produktową.”;

8) art.21 otrzymuje brzmienie: „Art. 21.

1. Wprowadzający sprzęt podlega wpisowi do rejestru.

2. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany umieszczać numer rejestrowy na fakturach iinnych dokumentach wzwiązku zwykonywaniem działalności objętej rejestrem.”;

9) art.24 otrzymuje brzmienie: „Art. 24. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do sporządzenia sprawozdania zawierającego informacje, októrych mowa wart.73 ust.2 pkt1 ipkt5 lit.atiret pierwsze ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach, na zasadach iwtrybie określonych wtej ustawie.”; – 85 – Poz. 21

Dziennik Ustaw

10) art.27a ust.2 otrzymuje brzmienie: w „2. Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych wpisany do rejestru liczy poziomy zbierania, októrych mowa wust.1, wstosunku do masy sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju wpoprzednim roku kalendarzowym. Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, który rozpoczyna działalność wdanym roku kalendarzowym, liczy poziomy zbierania, októrych mowa wust.1, wstosunku do sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju wtym roku kalendarzowym.”; w

11) art.29 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Wprowadzający sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych i użytkownik tego sprzętu są obowiązani przekazywać zużyty sprzęt do zbierającego zużyty sprzęt lub zakładu przetwarzania, wpisanych do rejestru.”;

12) art.30 ust.3–5 otrzymują brzmienie: w „3. Przez masę zużytego sprzętu, októrej mowa wust.1, należy rozumieć masę zużytego sprzętu zebranego iprzekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania wpisanego do rejestru.

4. Przy obliczaniu poziomów odzysku zużytego sprzętu do odzysku zalicza się procesy odzysku oznaczone jako R1–R9 wzałączniku nr1 do ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach.

5. Przy obliczaniu poziomów recyklingu zużytego sprzętu do recyklingu zalicza się procesy odzysku oznaczone jako R2–R9 wzałączniku nr1 do ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach.”;

13) rt.31 otrzymuje brzmienie: a „Art. 31. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do sporządzenia sprawozdania zawierającego informacje, októrych mowa wart.73 ust.2 pkt1 ipkt5 lit.atiret drugie itrzecie ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach, na zasadach iwtrybie określonych wtej ustawie.”; w

14) art.33: a) ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do zawarcia umowy zprowadzącym zakład przetwarzania wpisanym do rejestru, ozdolnościach przetwórczych umożliwiających przetworzenie zebranego zużytego sprzętu.”, b) wust.4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do sporządzenia iprzedłożenia marszałkowi województwa, wterminie do dnia 15 marca każdego roku, wykazu zakładów przetwarzania, zktórych prowadzącymi zawarł umowę, októrej mowa wust.1, zawierającego:”;

15) rt.34 otrzymuje brzmienie: a „Art. 34. Wprowadzający sprzęt określony wgrupie 5, rodzaje 2–5, wzałączniku nr1 do ustawy jest obowiązany do przekazania, w drodze umowy, organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego obowiązków określonych wustawie, zwyłączeniem obowiązków, októrych mowa wart.21–23, art.25 iart.26.”;

16) art.37 wpkt2 kropkę zastępuje się średnikiem idodaje pkt3 wbrzmieniu: w „3) uzyskania wpisu do rejestru.”;

17) rt.38 otrzymuje brzmienie: a „Art. 38. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany przekazać zebrany zużyty sprzęt prowadzącemu zakład przetwarzania wpisanemu do rejestru.”;

18) rt.40 otrzymuje brzmienie: a „Art. 40. Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany do sporządzenia sprawozdania zawierającego informacje, októrych mowa wart.75 ust.2 pkt1 ipkt6 ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach, na zasadach iwtrybie określonych wtej ustawie.”; – 86 – Poz. 21

Dziennik Ustaw

19) art.41 pkt1 otrzymuje brzmienie: w „1) przedaży wyłącznie sprzętu wprowadzanego do obrotu przez wprowadzającego sprzęt wpisanego do rejestru;”; s

20) o art.43 dodaje się art.43a wbrzmieniu: p „Art. 43a. Prowadzący zakład przetwarzania jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru.”;

21) art.48 ust.1 otrzymuje brzmienie: w „1. Prowadzący zakład przetwarzania jest obowiązany podać we wniosku owydanie decyzji wzakresie gospodarki odpadami numer inazwę grupy oraz numer inazwę rodzaju sprzętu, określone wzałączniku nr1 do ustawy, zktórego powstaje przetwarzany przez niego zużyty sprzęt.”;

22) rt.49 otrzymuje brzmienie: a „Art. 49. Prowadzący zakład przetwarzania wdokumentach ewidencji odpadów iwsprawozdaniach, októrych mowa wustawie zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach, jest obowiązany podać numer inazwę grupy oraz numer inazwę rodzaju sprzętu, określone wzałączniku nr1 do ustawy, zktórego powstał przetwarzany przez niego zużyty sprzęt.”;

23) art.50: w a) wust.1 pkt15–17 otrzymują brzmienie: o „15) znaczenie procesu recyklingu, z podaniem typu procesu określonego w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14grudnia 2012r. oodpadach; o

16) znaczenie innego niż recykling procesu odzysku, zpodaniem typu procesu określonego wzałączniku nr1 do ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach; o

17) znaczenie procesu unieszkodliwiania, zpodaniem typu procesu określonego wzałączniku nr2 do ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach;”, b) ust.7 otrzymuje brzmienie: „7. Zaświadczenia ozużytym sprzęcie ioświadczenia, októrych mowa wust.6, mogą być wydawane wyłącznie przez prowadzącego zakład przetwarzania, wpisanego do rejestru.”; a

24) rt.51 iart.52 otrzymują brzmienie: „Art. 51. Prowadzący zakład przetwarzania jest obowiązany do sporządzania sprawozdania zawierającego informacje, októrych mowa wart.75 ust.2 pkt1 ipkt7 ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach, na zasadach iwtrybie określonych wtej ustawie. Art. 52. Prowadzący zakład przetwarzania jest obowiązany przechowywać zaświadczenia ozużytym sprzęcie, zaświadczenia potwierdzające recykling, zaświadczenia potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku przez 5lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą te zaświadczenia.”;

25) art.53: w a) wust.2 pkt10 otrzymuje brzmienie: „10) znaczenie procesu recyklingu, z podaniem typu procesu określonego w załączniku nr 1 do ustawy z dnia o 14grudnia 2012r. oodpadach.”, b) ust.4 i5 otrzymują brzmienie: „4. Zaświadczenie potwierdzające recykling może być wydawane wyłącznie przez prowadzącego działalność wzakresie recyklingu, wpisanego do rejestru.

5. Prowadzący działalność wzakresie recyklingu jest obowiązany przechowywać zaświadczenia potwierdzające recykling przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą te zaświadczenia.”;

26) art.54: w a) wust.2 pkt10 otrzymuje brzmienie: „10) znaczenie innego niż recykling procesu odzysku zpodaniem typu procesu określonego wzałączniku nr1 do o ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach.”, – 87 – Poz. 21

Dziennik Ustaw b) ust.4 i5 otrzymują brzmienie: „4. Zaświadczenie stwierdzające inne niż recykling procesy odzysku może być wydawane wyłącznie przez prowadzącego działalność wzakresie innych niż recykling procesów odzysku, wpisanego do rejestru.

5. Prowadzący działalność wzakresie innych niż recykling procesów odzysku jest obowiązany przechowywać zaświadczenia potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku oraz sprawozdania, októrych mowa wart.56, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą te zaświadczenia isprawozdania.”; a

27) rt.56 otrzymuje brzmienie: „Art. 56. Prowadzący działalność wzakresie recyklingu oraz prowadzący działalność wzakresie innych niż recykling procesów odzysku sporządzają sprawozdania zawierające informacje, októrych mowa wart.75 ust.2 pkt1 i8 ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach, na zasadach iwtrybie określonych wtej ustawie.”;

28) art.57: w a) ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego ielektronicznego nie może przejąć obowiązków, októrych mowa wart.21–23, art.25, art.26 iart.32 ust.1.”, b) uchyla się ust.7 i8;

29) art.59 ust.4a otrzymuje brzmienie: w „4a. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego ielektronicznego jest obowiązana, wterminie do dnia 15 marca każdego roku, przedstawić marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę tej organizacji zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek bankowy tej organizacji stwierdzające, że w ciągu całego poprzedniego roku kalendarzowego utrzymywała na odrębnym rachunku bankowym kapitał własny wwysokości co najmniej połowy minimalnego kapitału zakładowego, októrym mowa wust.1.”;

30) art.63 uchyla się ust.2; w

31) rt.67 otrzymuje brzmienie: a „Art. 67. Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do sporządzenia iprzedłożenia sprawozdania zawierającego informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt 5 lit. a tiret czwarte ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. oodpadach, na zasadach iwtrybie określonych wtej ustawie.”; w

32) art.72: a) uchyla się pkt4, b) uchyla się pkt7, c) pkt9 otrzymuje brzmienie: „9) brew przepisowi art.33 ust.4, nie przekazuje marszałkowi województwa wykazu zakładów przetwarzania w albo przekazuje wykaz zawierający nierzetelne informacje”;

33) art.75 wpkt2b na końcu skreśla się przecinek iuchyla pkt3; w

34) art.77 wpkt3 na końcu skreśla się przecinek iuchyla pkt4; w

35) art.78 wpkt2 na końcu skreśla się przecinek iuchyla pkt3; w

36) art.80: w a) uchyla się ust.1, b) ust.8 otrzymuje brzmienie: „8. Sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy, który wbrew przepisowi art. 41 pkt 1 prowadzi sprzedaż sprzętu pochodzącego od wprowadzającego sprzęt niezarejestrowanego w rejestrze, podlega karze pieniężnej wwysokości od 5000 zł do 500 000 zł.”, – 88 – Poz. 21

Dziennik Ustaw c) ust.10–13 otrzymują brzmienie: „10. Kary pieniężne, októrych mowa wust.2–9, wymierza, wdrodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

11. Ustalając wysokość kary pieniężnej, októrej mowa wust.2–9, uwzględnia się stopień szkodliwości czynu, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu, a w szczególności masę sprzętu, którą wprowadzający sprzęt wprowadził do obrotu.

12. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 2–9, wnosi się na odrębny rachunek bankowy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

13. Wsprawach dotyczących kar pieniężnych, októrych mowa wust.2–9, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa, ztym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.”. Art. 215. Wustawie zdnia 16 listopada 2006r. oopłacie skarbowej (Dz.U. z2012r. poz.1282, 1448 i1512) wzałączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) wczęści I: a) wkolumnie 2: – wust.12 wpkt1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „pozwoleń na wprowadzanie substancji ienergii do środowiska wydawanych na podstawie przepisów oochronie środowiska:”, – ust.47 otrzymuje brzmienie: „47. Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów”, b) uchyla się ust.44, c) uchyla się ust.48, d) po ust.48 dodaje się ust.48a–48e wbrzmieniu: 48a. Zgoda na podjęcie wstrzymanej działalności posiadacza odpadów 48b. Zgoda na wznowienie użytkowania składowiska odpadów 48c. Zgoda na wydobywanie odpadów:

1) zamkniętego składowiska odpadów nieposiadającego instrukcji prowadzenia z składowiska odpadów

2) ze zwałowiska odpadów 48d. Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części D 48e. ecyzja oprzeniesieniu praw iobowiązków wynikających zdecyzji dotyczących składowiska odpadów na rzecz podmiotu zainteresowanego przejęciem składowiska odpadów

2) wczęści III: a) wkolumnie 2 wust.40 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Pozwolenie na wprowadzenie substancji i energii do środowiska wydawane na podstawie przepisów o ochronie środowiska:”, b) po ust.43b dodaje się ust.43c wbrzmieniu: 43c. Zezwolenie na: a) zbieranie odpadów b) przetwarzanie odpadów c) zbieranie iprzetwarzanie odpadów 100 zł 100 zł – 89 – Poz. 21

500 zł 500 zł 259 zł

616 zł

Dziennik Ustaw – 90 – Poz. 21

Art. 216. Wustawie zdnia 13 kwietnia 2007r. ozapobieganiu szkodom wśrodowisku iich naprawie (Dz.U. Nr75, poz.493, zpóźn. zm.37)) wart.3 wust.1 pkt3 otrzymuje brzmienie: „3) zzakresu ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach (Dz.U. z2013r. poz.21): a) zbieranie lub przetwarzanie odpadów wymagające uzyskania zezwolenia, b) ziałalność wymagającą uzyskania wpisu do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 d lit.aib tej ustawy;”. Art. 217. Wustawie zdnia 29 czerwca 2007r. omiędzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz.U. Nr124, poz.859, z2010r. Nr28, poz.145 oraz z2011r. Nr106, poz.622) wprowadza się następujące zmiany:

1) wart.1 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Przepisy ustawy nie naruszają postanowień ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z2008r. Nr25, poz.150, zpóźn. zm.38)) oraz ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach (Dz.U. z2013r. poz.21).”;

2) wart.2 uchyla się ust.2–4;

3) wart.6 wust.4: a) pkt1 otrzymuje brzmienie: z „1) ezwolenie na przetwarzanie odpadów lub zezwolenie na zbieranie iprzetwarzanie odpadów lub pozwolenia, októrych mowa wart.181 ust.1 pkt1 i4 ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska;”, b) uchyla się pkt3 i5;

4) wart.7 ust.1 i2 otrzymują brzmienie: „1. Kopie zezwoleń, októrych mowa wart.4, Główny Inspektor Ochrony Środowiska niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, Komendantowi Głównemu Policji oraz odpowiednio Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego, właściwym organom kraju przeznaczenia, tranzytu lub wywozu odpadów.

2. Kopie zezwolenia na przywóz odpadów zzagranicy na teren kraju Główny Inspektor Ochrony Środowiska niezwłocznie przekazuje także, właściwym ze względu na miejsce prowadzenia procesu przetwarzania odpadów, marszałkowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, atakże organowi właściwemu do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.”;

5) po art.11 dodaje się art.11a wbrzmieniu: „Art. 11a. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, wdrodze rozporządzenia, rodzaje odpadów, których przywóz na terytorium kraju podlega ograniczeniu, oraz warunki, na jakich te odpady mogą być przywożone zzagranicy do instalacji termicznego przekształcania odpadów klasyfikowanych jako instalacje odzysku, mając na uwadze potrzebę zapewnienia pierwszeństwa termicznego przekształcania odpadów wytwarzanych na terytorium kraju.”. Art. 218. Wustawie zdnia 10 lipca 2008r. oodpadach wydobywczych (Dz.U. Nr138, poz.865, zpóźn. zm.39)) wprowadza się następujące zmiany:

1) wart.1 ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. Wsprawach dotyczących postępowania zodpadami wydobywczymi wzakresie nieuregulowanym wustawie stosuje się przepisy ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach (Dz.U. z2013r. poz.21), zwyjątkiem działuII rozdziału7 idziałuVIII rozdziału1.”;

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr138, poz.865 iNr199, poz.1227, z2011r. Nr63, poz.322, Nr152, poz.897, Nr227, poz.1367 iNr228, poz. 1368 oraz z2012r. poz.1513.

38) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr111, poz.708, Nr138, poz.865, Nr154, poz.958, Nr171, poz.1056, Nr199, poz.1227, Nr223, poz.1464 iNr227, poz.1505, z2009r. Nr19, poz.100, Nr20, poz.106, Nr79, poz.666, Nr130, poz.1070 iNr215, poz.1664, z2010r. Nr21, poz.104, Nr28, poz.145, Nr40, poz.227, Nr76, poz.489, Nr119, poz.804, Nr152, poz.1018 i1019, Nr182, poz.1228, Nr229, poz.1498 iNr249, poz.1657, z2011r. Nr32, poz.159, Nr63, poz.322, Nr94, poz.551, Nr99, poz.569, Nr122, poz.695, Nr152, poz.897, Nr178, poz.1060 iNr224, poz.1341, z2012r. poz.460, 951, 1342 i1513 oraz z2013r. poz.21.

39) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr28, poz.145, z2011r. Nr163, poz.981 oraz z2012r. poz.1513.

37)

Dziennik Ustaw

2) wart.18: a) ust.1 otrzymuje brzmienie: „1. Odpady wydobywcze składowane wobiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych mogą być zniego pozyskane po uzyskaniu zgody na wydobywanie odpadów, októrej mowa wart.144 ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach.”, b) wust.3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Do zgody na wydobywanie odpadów wydobywczych pozyskiwanych zobiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych stosuje się przepisy ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach, zuwzględnieniem:”;

3) art.22 otrzymuje brzmienie: „Art. 22. Posiadacz odpadów wydobywczych prowadzący obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych jest obowiązany do zatrudniania na stanowisku zarządzającego obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych osobę posiadającą świadectwo stwierdzające kwalifikacje wzakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania, októrym mowa wart.164 ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach.”;

4) wart.26 ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. Do odpadów wydobywczych obojętnych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz niezanieczyszczonej gleby, składowanych wobiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, nie stosuje się przepisów tytułu V ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, zwyłączeniem przepisów oopłatach podwyższonych oraz oadministracyjnych karach pieniężnych.”;

5) wart.46 wust.2 po pkt1 dodaje się pkt1a wbrzmieniu: „1a) atrudniania na stanowisku osoby zarządzającej obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych osoby z posiadającej świadectwo stwierdzające kwalifikacje wzakresie gospodarowania odpadami;”. Art. 219. Wustawie zdnia 3 października 2008r. oudostępnianiu informacji ośrodowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa wochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr199, poz.1227, zpóźn. zm.40)) wprowadza się następujące zmiany:

1) wart.16 wust.1 wpkt10 kropkę zastępuje się średnikiem idodaje pkt11 wbrzmieniu: „11) anych zawartych w rejestrze, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. d z2013r. poz.21) o: a) arunkach umowy, jaką wprowadzający sprzęt zawarł zorganizacją odzysku sprzętu elektrycznego ielekw tronicznego, b) abezpieczeniu finansowym, o którym mowa w art.18 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym z sprzęcie elektrycznym ielektronicznym (Dz.U. Nr180, poz.1495, zpóźn. zm.41)), c) wysokości wnoszonych opłat rejestrowych irocznych.”;

2) wart.21 wust.2: a) pkt25 otrzymuje brzmienie: „25) zakresu ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach o: z a) ezwoleniach na zbieranie odpadów, zezwoleniach na przetwarzanie odpadów oraz zezwoleniach na zbiez ranie iprzetwarzanie odpadów, b) zezwoleniach na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych,

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U.z2008r. Nr227, poz.1505, z2009r. Nr42, poz.340, Nr84, poz.700 iNr157, poz.1241, z2010r. Nr28, poz.145, Nr106, poz.675, Nr119, poz.804, Nr143, poz.963 iNr182, poz.1228, z2011r. Nr32, poz.159, Nr122, poz.695, Nr132, poz.766, Nr135, poz.789, Nr152, poz.897, Nr163, poz.981, Nr170, poz.1015 iNr178, poz.1060 oraz z2012r. poz.460, 472, 908, 951 i1529.

41) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr223, poz.1464, z2009r. Nr79, poz.666 iNr215, poz.1664, z2011r. Nr63, poz.322, Nr106, poz.622, Nr152, poz.897 iNr171, poz.1016 oraz z2013r. poz.21.

40)

– 91 –

Poz. 21

Dziennik Ustaw – 92 – Poz. 21

c) ecyzjach zatwierdzających zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezd pieczne oraz decyzjach owyrażeniu sprzeciwu, d) decyzjach owyrażeniu sprzeciwu wobec uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, e) ecyzjach nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów zmiejsca nieprzeznaczonego do ich d składowania lub magazynowania, f) zezwoleniach na spalanie odpadów poza instalacjami iurządzeniami, g) ecyzjach nakładających na sprawcę wypadku obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami zwypadków, d h) decyzjach zatwierdzających instrukcję prowadzenia składowiska odpadów, i) ecyzjach określających zakres iharmonogram działań niezbędnych do ustalenia przyczyn zmian obserwod wanych parametrów oraz możliwych zagrożeń dla środowiska idecyzjach określających zakres iharmonogram działań niezbędnych do usunięcia przyczyn iskutków stwierdzonych zagrożeń dla środowiska, j) decyzjach owstrzymaniu użytkowania składowiska odpadów, k) decyzjach wstrzymujących działalność posiadacza odpadów, l) zgodach na wydobywanie odpadów, m) decyzjach wyrażających zgodę na zamknięcie składowiska odpadów, n) decyzjach ozamknięciu składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, o) ecyzjach oprzeniesienie praw iobowiązków wynikających zdecyzji, októrych mowa wart.151 ust.1 d ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach;”, b) uchyla się pkt26;

3) wart.24 wust.1 pkt2 otrzymuje brzmienie: d „2) otyczące produktów, opakowań igospodarki odpadami, zgromadzone wBazie danych oproduktach iopakowaniach oraz ogospodarce odpadami, októrej mowa wustawie zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach, niezawierające danych jednostkowych,”;

4) wart.25 wust.1: a) wpkt1 wlit.b wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „zzakresu ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach:”, b) wpkt4 wlit.b: – wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „zzakresu ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach:”, – tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: „– rejestr, zwyłączeniem informacji, októrych mowa wart.49 ust.7 tej ustawy,”, c) wpkt7 uchyla się lit.b;

5) wart.72: a) wust.1 dodaje się pkt21 wbrzmieniu: „21) ezwolenia na przetwarzanie odpadów izezwolenia na zbieranie iprzetwarzanie odpadów wydawanego na z podstawie ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach.”, b) po ust.2 dodaje się ust.2a wbrzmieniu: „2a. Wymogu uzyskania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem zezwoleń, októrym mowa wust.1 pkt21, nie stosuje się wprzypadku, gdy zezwolenie dotyczy odzysku polegającego na przygotowaniu do ponownego użycia.”.

Dziennik Ustaw – 93 – Poz. 21

Art. 220. Wustawie zdnia 24 kwietnia 2009r. obateriach iakumulatorach (Dz.U. Nr79, poz.666, zpóźn. zm.42)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art.5 otrzymuje brzmienie: „Art. 5. W sprawach dotyczących zużytych baterii i zużytych akumulatorów w zakresie nieuregulowanym wustawie stosuje się przepisy ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach (Dz.U. z2013r. poz.21).”;

2) wart.6: a) pkt5 otrzymuje brzmienie: d „5) ecyzje związane zgospodarką odpadami – decyzje, októrych mowa wart.41 ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach oraz wart.181 ust.1 pkt1 i4 ustawy zdnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z2008r. Nr25, poz.150, zpóźn. zm.43));”, b) pkt26 otrzymuje brzmienie: „26) użyte baterie, zużyte akumulatory – baterie iakumulatory będące odpadami wrozumieniu art.3 ust.1 pkt6 z ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach.”;

3) uchyla się art.17;

4) art.18 otrzymuje brzmienie: „Art. 18. Przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności wzakresie wprowadzania do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju lub przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, przed dokonaniem pierwszego wprowadzenia do obrotu baterii lub akumulatorów na terytorium kraju lub pierwszego przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa wustawie zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach.”;

5) uchyla się art.19–26;

6) wart.34: a) ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Wprowadzający baterie lub akumulatory sporządza sprawozdanie zawierające informacje, októrych mowa wart.73 ust.2 pkt1 ipkt6 lit.austawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach, na zasadach iwtrybie określonych wtej ustawie.”, b) uchyla się ust.6;

7) art.35 otrzymuje brzmienie: „Art. 35. Wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne sporządza sprawozdanie zawierające informacje, októrych mowa wart.73 ust.2 pkt1 ipkt6 lit.d tiret pierwsze ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach, na zasadach iwtrybie określonych wtej ustawie; do sprawozdania dołącza się wykaz punktów zbierania prowadzonych przez zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory, zktórym wprowadzający zawarł umowę, oraz wykaz miejsc odbioru, zktórych ten zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne.”;

8) wart.36: a) ust.4 otrzymuje brzmienie: „4. Wprowadzający baterie lub akumulatory sporządza wykaz, októrym mowa wart.73 ust.2 pkt1 ipkt6 lit.b ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach, na zasadach iwtrybie określonych wtej ustawie.”, b) uchyla się ust.5;

42) 43)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2011r. Nr152, poz.897, Nr171, poz.1016 iNr178, poz.1060. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2008r. Nr111, poz.708, Nr138, poz.865, Nr154, poz.958, Nr171, poz.1056, Nr199, poz.1227, Nr223, poz.1464 iNr227, poz.1505, z2009r. Nr19, poz.100, Nr20, poz.106, Nr79, poz.666, Nr130, poz.1070 iNr215, poz.1664, z2010r. Nr21, poz.104, Nr28, poz.145, Nr40, poz.227, Nr76, poz.489, Nr119, poz.804, Nr152, poz.1018 i1019, Nr182, poz.1228, Nr229, poz.1498 iNr249, poz.1657, z2011r. Nr32, poz.159, Nr63, poz.322, Nr94, poz.551, Nr99, poz.569, Nr122, poz.695, Nr152, poz.897, Nr178, poz.1060 iNr224, poz.1341, z2012r. poz.460, 951, 1342 i1513 oraz z2013r. poz.21.

Dziennik Ustaw

9) wart.37: a) ust.6 otrzymuje brzmienie: „6. Wprowadzający baterie lub akumulatory sporządza sprawozdanie zawierające informacje, októrych mowa wart.73 ust.2 pkt1 ipkt6 lit.c ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach, na zasadach iwtrybie określonych wtej ustawie.”, b) uchyla się ust.7;

10) art.41: w a) ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. Wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne sporządza sprawozdanie zawierające informacje, októrych mowa wart.73 ust.2 pkt1 ipkt6 lit.d tiret drugie ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach, na zasadzie iwtrybie określonych wtej ustawie.”, b) uchyla się ust.4;

11) art.52: w a) pkt1 i2 otrzymują brzmienie: „1) uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, októrym mowa wustawie zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach;

2) uzyskania wpisu do rejestru, októrym mowa wustawie zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach;”, b) pkt4 otrzymuje brzmienie: „4) prowadzenia ewidencji odpadów, októrej mowa wustawie zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach.”;

12) art.58 ust.2 otrzymuje brzmienie: w „2. Zbierający zużyte baterie kwasowo-ołowiowe lub zużyte akumulatory kwasowo-ołowiowe jest obowiązany do przekazania tych baterii i akumulatorów prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, który spełnia wymagania, októrych mowa wart.15 ust.1 pkt1 iwprzepisach wydanych na podstawie art.63 ust.7 oraz jest wpisany do rejestru, októrym mowa wustawie zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach.”;

13) art.59: w a) ust.3 otrzymuje brzmienie: „3. Zbierający zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne sporządza sprawozdanie zawierające informacje, októrych mowa wart.75 ust.2 pkt1 i9 ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach, na zasadach iwtrybie określonych wtej ustawie.”, b) uchyla się ust.6;

14) art.63 ust.4 i5 otrzymują brzmienie: w „4. Sortowanie zużytych baterii i zużytych akumulatorów na poszczególne rodzaje stanowi proces odzysku R12 wymieniony wzałączniku nr1 do ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach.

5. Przetwarzanie irecykling, októrych mowa wust.1 pkt2, stanowią, wzależności od stosowanej metody, procesy odzysku R3–R6 wymienione wzałączniku nr1 do ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach.”;

15) art.64: w a) ust.5 otrzymuje brzmienie: „5. Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów jest obowiązany do sporządzania sprawozdania zawierającego informacje, októrych mowa wart.75 ust.2 pkt1 i10 ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach, na zasadach iwtrybie określonych wtej ustawie.”, b) uchyla się ust.7;

16) art.69 uchyla się ust.1–3; w – 94 – Poz. 21

Dziennik Ustaw

17) art.70 po ust.2 dodaje się ust.2a i2b wbrzmieniu: w „2a. Czynności kontrolne są wykonywane przez kontrolującego po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. 2b. Upoważnienie, októrym mowa wust.2a, zawiera co najmniej:

1) wskazanie podstawy prawnej;

2) oznaczenie organu kontroli;

3) datę imiejsce wystawienia;

4) imię inazwisko kontrolującego oraz numer jego legitymacji służbowej;

5) firmę przedsiębiorcy objętego kontrolą;

6) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;

7) datę rozpoczęcia iprzewidywany termin zakończenia kontroli;

8) podpis osoby udzielającej upoważnienia zpodaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;

9) pouczenie oprawach iobowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy.”;

18) o art.71 dodaje się art.71a wbrzmieniu: p „Art. 71a. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy zdnia 2 lipca 2004r. oswobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z2010r. Nr220, poz.1447, zpóźn. zm.44)).”.

19) art.72 ust.1 i2 otrzymują brzmienie: w „1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska sporządza iprzedkłada Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, wterminie do dnia 15 lutego każdego roku, zbiorczą informację owynikach kontroli przedsiębiorców wpisanych do rejestru, októrym mowa wustawie zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach, skontrolowanych wpoprzednim roku kalendarzowym.

2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, na podstawie wyników kontroli, októrych mowa wust.1, oraz posiadanych informacji, wtym danych zawartych wBazie danych oproduktach iopakowaniach oraz ogospodarce odpadami, októrej mowa wustawie zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach, sporządza iprzedkłada ministrowi właściwemu do spraw środowiska, wterminie do dnia 15 maja roku następującego po roku, którego dotyczy, roczny raport ofunkcjonowaniu gospodarki bateriami iakumulatorami oraz zużytymi bateriami izużytymi akumulatorami, wtym informacje na temat osiągniętych poziomów zbierania oraz recyklingu.”;

20) chyla się art.79; u w

21) art.83 uchyla się pkt2;

22) chyla się art.84; u

23) art.85 uchyla się pkt2; w

24) art.92 uchyla się pkt2; w

25) art.95 uchyla się pkt2. w Art. 221. Wustawie zdnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne igórnicze (Dz.U. Nr163, poz.981) wprowadza się następujące zmiany:

1) wart.125 ust.6 otrzymuje brzmienie: „6. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie podziemnego składowania odpadów jest obowiązany zatrudnić wruchu zakładu górniczego osobę posiadającą świadectwo stwierdzające kwalifikacje wzakresie gospodarowania odpadami, októrym mowa wart.165 ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach (Dz.U. z2013r. poz.21).”;

2) art.127 otrzymuje brzmienie: „Art. 127. Do podziemnego składowania odpadów stosuje się odpowiednio przepisy art.105, art.106, art.107 ust.1 pkt2 i3, art.108, art.119, art.120, art.121 ust.1, art.128 pkt3, art.129, art.130 ust.1, art.134 pkt3 i4, art.135 ust.2 i3 oraz art.137 ust.1 ustawy zdnia 14grudnia 2012r. oodpadach.”.

44)

– 95 –

Poz. 21

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr239, poz.1593, z2011r. Nr85, poz.459, Nr106, poz.622, Nr112, poz.654, Nr120, poz.690, Nr131, poz.764, Nr132, poz.766, Nr153, poz.902, Nr163, poz.981, Nr171, poz.1016, Nr199, poz.1175, Nr204, poz.1195 iNr232, poz.1378 oraz z2012r. poz.855, 1166, 1407, 1445 i1529.

Dziennik Ustaw – 96 – Rozdział 2 Przepisy przejściowe, dostosowujące ikońcowe Art. 222. Określone wdotychczasowych przepisach procesy odzysku R14 iR15 stają się odpowiednio procesami odzysku R3, R5, R11 iR12, określonymi wzałączniku nr1 do niniejszej ustawy. Art. 223. Wytwórcy odpadów, którzy na podstawie przepisów dotychczasowych dokonali zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, są obowiązani do przedłożenia zgłoszenia, októrym mowa wart.8 ust.1, wterminie dwóch lat od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art. 224. Posiadacz odpadów prowadzący zbieranie odpadów, które powstały podczas unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych metodami innymi niż termiczne przekształcanie odpadów, może prowadzić działalność wtym zakresie zgodnie zdecyzjami wydanymi na podstawie przepisów dotychczasowych, nie dłużej jednak niż 3 miesiące od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy, oile wcześniej nie straciły ważności. Art. 225. Zezwolenia na spalanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami, októrych mowa wart.13 ust.4 ustawy, októrej mowa wart.252, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane. Art. 226. Do czasu wydania przepisów, októrych mowa wart.45 ust.3, posiadacz odpadów wymieniony wart.45 ust.1 pkt7 i8 jest obowiązany do uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Zdniem wejścia wżycie przepisów wydanych na podstawie art.45 ust.3, zezwolenie na przetwarzanie odpadów wygasa wzakresie objętym tymi przepisami. Art. 227. Krajowy plan gospodarki odpadami oraz wojewódzkie plany gospodarki odpadami uchwalone na podstawie przepisów dotychczasowych stają się odpowiednio krajowym planem gospodarki odpadami oraz wojewódzkimi planami gospodarki odpadami wrozumieniu przepisów niniejszej ustawy. Art. 228.

1. Tracą moc uchwały dotyczące przyjęcia powiatowych igminnych planów gospodarki odpadami po upływie 30 dni od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy.

2. Uchwała wsprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami podjęta na podstawie ustawy, októrej mowa wart.252, zachowuje moc do czasu aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami imoże być zmieniana na podstawie niniejszej ustawy. Art. 229. Regiony gospodarki odpadami komunalnymi określone w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, podjętej na podstawie ustawy, októrej mowa wart.252, stają się regionami gospodarki odpadami komunalnymi wrozumieniu niniejszej ustawy. Art. 230. Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych określone wuchwałach wsprawie wykonania wojewódzkich planów gospodarki odpadami stają się regionalnymi instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych wrozumieniu niniejszej ustawy. Art. 231.

1. Decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi idecyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, wygasają z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zzastrzeżeniem art.232 ust.3.

2. Informacje owytwarzanych odpadach iosposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, złożone na podstawie przepisów dotychczasowych, tracą ważność zdniem wejścia wżycie niniejszej ustawy.

3. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane.

4. Wytwórca odpadów, który wpozwoleniu, októrym mowa wust.3, dokonał zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, jest obowiązany dostosować pozwolenie na wytwarzanie do przepisów niniejszej ustawy wterminie dwóch lat od dnia jej wejścia wżycie. Art. 232.

1. Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych stają się odpowiednio zezwoleniami na zbieranie odpadów izezwoleniami na przetwarzanie odpadów, wrozumieniu przepisów niniejszej ustawy.

2. Zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. Poz. 21

Dziennik Ustaw – 97 – Poz. 21

3. Decyzje wydane na podstawie art.31 ust.3 iart.32 ust.3 ustawy, októrej mowa wart.252, zachowują ważność wzakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż przez dwa lata od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy.

4. Przed upływem terminu, októrym mowa wust.3, posiadacz odpadów może prowadzić zbieranie lub przetwarzanie odpadów na podstawie decyzji, októrej mowa wust.3.

5. Wokresie nie dłuższym niż dwa lata od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy, posiadacz odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom posiadającym decyzje, októrych mowa wust.1–3; przekazanie odpadów takiemu posiadaczowi powoduje przejście odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami na tego posiadacza.

6. Pozwolenia zintegrowane, wydane przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy, obejmujące wytwarzanie igospodarowanie odpadami, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane.

7. Wytwórca odpadów, który wpozwoleniu, októrym mowa wust.6, dokonał zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, jest obowiązany dostosować pozwolenie zintegrowane do przepisów niniejszej ustawy wterminie dwóch lat od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art. 233.

1. Zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku owpis do rejestru, októrym mowa wart.49 ust.1, lub zdniem uzyskania wpisu do tego rejestru, wprzypadku gdy wpis nastąpił wterminie wcześniejszym.

2. Do czasu utworzenia rejestru, októrym mowa wart.49 ust.1, transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru, októrym mowa wart.33 ust.5 ustawy, októrej mowa wart.252, na podstawie przepisów dotychczasowych.

3. Do wydawania zezwoleń na transport odpadów do czasu utworzenia rejestru, októrym mowa wart.49 ust.1, stosuje się przepisy ustawy, októrej mowa wart.252. Art. 234.

1. Rejestr, októrym mowa wart.49 ust.1, tworzy się najpóźniej wterminie 36 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy.

2. Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku owpis do rejestru, októrym mowa wart.49 ust.1, są obowiązane do złożenia tego wniosku wterminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru.

3. Podmioty posiadające wpis do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na podstawie przepisów dotychczasowych są wpisywane do rejestru, októrym mowa wart.49 ust.1, zurzędu. Marszałek województwa dokonuje wpisu wterminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, októrym mowa wart.49 ust.1. Dokonując wpisu marszałek województwa przydziela nowy numer rejestrowy.

4. Inne niż wymienione wust.3 podmioty, podlegające zurzędu wpisowi do rejestru, októrym mowa wart.49 ust.1, zgodnie zart.51 ust.1, spełniające wymagania do uzyskania tego wpisu wdniu utworzenia rejestru, są wpisywane do tego rejestru wterminie 6 miesięcy od dnia jego utworzenia.

5. Wprzypadku gdy marszałek województwa, dokonując zurzędu wpisu do rejestru, októrym mowa wart.49 ust.1, stwierdzi brak informacji wymaganych na podstawie niniejszej ustawy, wzywa podmiot, októrym mowa wust.3 lub 4, do złożenia brakujących informacji. Wprzypadku nieuzupełnienia brakujących informacji wwyznaczonym terminie marszałek województwa nie dokonuje wpisu do rejestru zurzędu. Przepis art.64 ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

6. Wprzypadku nieuzupełnienia brakujących informacji wwyznaczonym terminie, podmiot októrym mowa wust.3 lub 4, jest obowiązany do złożenia wniosku owpis do rejestru.

7. Wterminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia onadaniu nowego numeru rejestrowego podmioty, októrych mowa wust.3, mogą używać numeru rejestrowego nadanego na podstawie przepisów dotychczasowych.

8. Podmioty, które posiadają wdniu wejścia wżycie niniejszej ustawy wpis do dotychczasowych rejestrów, są zwolnione zobowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej.

9. Po upływie 42 miesięcy od dnia wejścia wżycie ustawy lub zdniem uzyskania wpisu do rejestru, októrym mowa wart.49 ust.1, przez podmiot, októrym mowa wust.2–4, wygasają wpisy do rejestru prowadzonego na podstawie przepisów dotychczasowych odpowiednio przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub przez starostę.

Dziennik Ustaw – 98 – Poz. 21

10. Przepisy art.208 pkt2, art.209 pkt10 wzakresie uchylenia art.37 pkt1, art.213 pkt11, art.214 pkt35, art.219 pkt1 oraz art.220 pkt19 i20 stosuje się od dnia utworzenia rejestru.

11. Do czasu utworzenia rejestru, októrym mowa wart.49 ust.1, nie dłużej jednak niż wterminie 36 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy, stosuje się art.13 ustawy, októrej mowa wart.213, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art. 235.

1. Starosta prowadzący rejestr na podstawie przepisów dotychczasowych zakończy prowadzenie tego rejestru zdniem utworzenia rejestru, októrym mowa wart.49 ust.1.

2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzący rejestr na podstawie przepisów dotychczasowych zakończy prowadzenie tego rejestru zdniem utworzenia rejestru, októrym mowa wart.49 ust.1.

3. Do czasu utworzenia rejestru, októrym mowa wart.49 ust.1, do rejestrów stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 236.

1. Do dnia 31 grudnia 2014r. do ewidencji odpadów stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Ewidencji, októrej mowa wust.1, nie prowadzą podmioty, wymienione wart.66 ust.4.

3. Do czasu wydania przepisów, októrych mowa wart.68 ust.1, sprzedawca odpadów oraz pośrednik wobrocie odpadami, niebędący posiadaczami odpadów, nie prowadzą ewidencji odpadów niebezpiecznych. Art. 237.

1. Podmioty, októrych mowa wart.73 iart.75, obowiązane przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy do sporządzania iskładania:

1) biorczych zestawień danych orodzajach iilości odpadów, osposobach gospodarowania nimi oraz oinstalacjach iurząz dzeniach służących do odzysku iunieszkodliwiania tych odpadów – na podstawie art.37 ust.1 i2 ustawy, októrej mowa wart.252,

2) prawozdań – na podstawie art.4 ust.5, art.10 ust.1 i2 oraz art.15 ust.1 ustawy zdnia 11 maja 2001r. oobowiązkach s przedsiębiorców wzakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz oopłacie produktowej,

3) prawozdań – na podstawie art.7 ust.1 iart.9 ust.3 ustawy zdnia 11 maja 2001r. oopakowaniach iodpadach opakos waniowych, s

4) prawozdań – na podstawie art.15 ust.1, art.30 ust.1 iart.38 ust.3 ustawy zdnia 20 stycznia 2005r. orecyklingu pojazdów wycofanych zeksploatacji,

5) prawozdań – na podstawie art.24 ust.1, art.31 ust.1, art.51 ust.1, art.56 ust.1 iart.67 ust.1 oraz wykazu zakładów s przetwarzania, októrym mowa wart.33 ust.4 ustawy zdnia 29 lipca 2005r. ozużytym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym, s

6) prawozdań – na podstawie art.34 ust.2, art.35 ust.1, art.36 ust.4, art.37 ust.6, art.41 ust.3, art.59 ust.3 iart.64 ust.5 ustawy zdnia 24 kwietnia 2009r. obateriach iakumulatorach – sporządzają iskładają je, za lata 2012–2014, stosując przepisy dotychczasowe, ztym że ten, kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza inie przekazuje tych zbiorczych zestawień danych, sprawozdań lub wykazu zakładów przetwarzania lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze, októrej mowa wart.200.

2. Do złożonych zbiorczych zestawień danych isprawozdań, októrych mowa wust.1, stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 238.

1. BDO tworzy się najpóźniej wterminie 36 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy.

2. Minister właściwy do spraw środowiska ogłosi, wformie komunikatu, wDzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” informację odacie utworzenia BDO, wtym rejestru.

3. Centralna iwojewódzkie bazy danych, októrych mowa wart.37 ust.6 i10 ustawy, októrej mowa wart.252, oraz baza danych, októrej mowa wart.22 ust.1 ustawy zdnia 24 kwietnia 2009r. obateriach iakumulatorach, do czasu utworzenia BDO są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.

4. Dane zawarte wcentralnej iwojewódzkich bazach danych, októrych mowa wart.37 ust.6 i10 ustawy, októrej mowa wart.252, oraz wbazie danych, októrej mowa wart.22 ust.1 ustawy zdnia 24 kwietnia 2009r. obateriach iakumulatorach, przenosi się do BDO wterminie nie dłuższym niż rok od dnia utworzenia BDO.

Dziennik Ustaw – 99 – Poz. 21

5. Do czasu utworzenia BDO marszałek województwa przesyła ministrowi właściwemu do spraw środowiska kopie decyzji zatwierdzających zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, októrych mowa wart.8 ust.5.

6. Do czasu utworzenia BDO, kopię wydanego zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów odpowiednio marszałek województwa lub starosta przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, właściwym ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów.

7. Do czasu utworzenia BDO, kopię wydanego zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów regionalny dyrektor ochrony środowiska przekazuje marszałkowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, właściwym ze względu na miejsce zbierania lub przetwarzania odpadów.

8. Do czasu utworzenia BDO Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sporządza iprzekazuje zbiorczą informację, októrej mowa wart.400k ust.2 pkt4 ustawy wymienionej wart.207, zgodnie zprzepisami dotychczasowymi.

9. Do czasu utworzenia BDO stosuje się art.24 ustawy, októrej mowa wart.209.

10. Przepisy art.33 ust.4 iart.72 pkt9 ustawy zmienianej wart.214 wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz art.24 ust.1 pkt2 ustawy zmienianej wart.219 wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się od dnia utworzenia BDO. Art. 239. Ustanowione przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy zabezpieczenia roszczeń dla istniejących składowisk odpadów stają się zabezpieczeniami roszczeń, októrych mowa wart.125 ust.1. Art. 240.

1. Zarządzający istniejącym przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy składowiskiem odpadów jest obowiązany złożyć wniosek owydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów wterminie dwóch lat od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy.

2. Do czasu utworzenia BDO wniosek owydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów zawiera informacje ouzyskanym pozwoleniu zintegrowanym albo zezwoleniu na przetwarzanie odpadów.

3. Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów wydana na podstawie ustawy, októrej mowa wart.252, wygasa zdniem, zktórym decyzja, októrej mowa wust.1, stanie się ostateczna.

4. Wprzypadku gdy zarządzający składowiskiem odpadów nie złożył wniosku ozatwierdzenie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów wterminie, októrym mowa wust.1, decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów wygasa zupływem dwóch lat od dnia wejścia wżycie ustawy.

5. Do czasu utworzenia BDO stosuje się art.19 i22 ustawy, októrej mowa wart.208. Art. 241.

1. Wymogu posiadania tytułu prawnego, októrym mowa wart.124 ust.1, nie stosuje się do zarządzającego istniejącym wdniu wejścia wżycie niniejszej ustawy składowiskiem odpadów, który wdniu wejścia wżycie niniejszej ustawy nie posiada tytułu prawnego do całej nieruchomości, na której znajduje się składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi instalacjami iurządzeniami związanymi zprowadzeniem tego składowiska.

2. Zarządzający składowiskiem odpadów, októrym mowa wust.1, jest obowiązany utrzymać dotychczas posiadany tytuł prawny co najmniej wtakim zakresie, wjakim dysponował nim wdniu wejścia wżycie ustawy, do zakończenia fazy poeksploatacyjnej.

3. Wymogu uzyskania przez podmiot zainteresowany przejęciem składowiska odpadów tytułu prawnego, o którym mowa wart.151 ust.1 pkt2, nie stosuje się wprzypadku przejęcia składowiska odpadów od zarządzającego składowiskiem odpadów, októrym mowa wust.1. Przepis ust.2 stosuje się odpowiednio. Art. 242.

1. Wprzypadku, októrym mowa wart.143 ust.2, pozwolenie na wytwarzanie odpadów wzakresie wydobywania odpadów wydane na podstawie art.54a ustawy, októrej mowa wart.252, wygasa zdniem uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.

2. Wprzypadku, októrym mowa wart.144 ust.1, pozwolenie na wytwarzanie odpadów wzakresie wydobywania odpadów wydane na podstawie art.54a ustawy, októrej mowa wart.252, zachowuje ważność na czas, na jaki zostało wydane.

3. Podmiot, który posiada pozwolenie, októrym mowa wust.2, jest obowiązany, wterminie dwóch lat od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy, złożyć wniosek ozmianę tego pozwolenia, wcelu dostosowania go do przepisów niniejszej ustawy; do wniosku dołącza się ekspertyzę, októrej mowa wart.144 ust.5.

Dziennik Ustaw – 100 – Poz. 21

Art. 243. Wprzypadku gdy wdniu wejścia wżycie niniejszej ustawy składowiskiem odpadów zarządza gminna jednostka sektora finansów publicznych, gmina jest obowiązana dostosować się do wymagań, o których mowa w art. 136, wterminie roku od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art. 244. Zarządzający składowiskiem odpadów tworzy fundusz rekultywacyjny, o którym mowa w art. 137 ust. 2, wterminie 6 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art. 245. Zachowują ważność uzyskane przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy świadectwa stwierdzające kwalifikacje wzakresie gospodarowania odpadami wydane na podstawie art.49 ustawy, októrej mowa wart.252. Art. 246. Wsprawach wszczętych iniezakończonych stosuje się dotychczasowe przepisy karne oraz okarach pieniężnych wdotychczasowym brzmieniu, zzastrzeżeniem art.237. Art. 247. Do wpływów zkar pieniężnych wymierzanych na podstawie: a

1) rt.80 ust.1 ustawy, októrej mowa wart.214, stosuje się art.402 ust.8 ustawy, októrej mowa wart.207, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy;

2) rt.79b ustawy, októrej mowa wart.252, stosuje się art.402 ust.12 ustawy, októrej mowa wart.207, wbrzmieniu a obowiązującym przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy; a

3) rt.79c ustawy, októrej mowa wart.252, stosuje się art.402 ust.12 i14 ustawy, októrej mowa wart.207, wbrzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art. 248. Przekazane na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej wpływy zkar pieniężnych wymierzanych na podstawie:

1) art.80 ust.1 ustawy, októrej mowa wart.214,

2) art.79b iart.79c ustawy, októrej mowa wart.252 – stanowią przychody tego Funduszu isą uwzględniane przy ustalaniu wysokości zobowiązania określonego wart.401c ust.9 ustawy, októrej mowa wart.207. Art. 249. Starostowie przekażą akta prowadzonych przez siebie wszczętych iniezakończonych spraw administracyjnych, wktórych odpowiednio właściwym organem stał się marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska, tym organom wterminie 3 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy, na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. Art. 250.

1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.4 ust.1, art.7 ust.4, art.13 ust.2a i2b, art.33 ust.3, art.36 ust.13 i14, art.40 ust.7 i8, art.42 ust.2 i3, art.43 ust.7, art.43a ust.8, art.44 ust.8 i9, art.47, art.49 ust.8, art.50 ust.2, art.55 ust.3 i5 oraz art.60 ustawy, októrej mowa wart.252, zachowują moc do dnia wejścia wżycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.4 ust.3, art.7 ust.2, art.27 ust.10, art.30 ust.4 i5, art.33 ust.2, art.66 ust.5, art.68 ust.1, art.94 ust.2, art.95 ust.11, art.96 ust.13, art.100 ust.1 i2, art.102 ust.8, art.118, art.121 ust.3, art.124 ust.6, art.159 ust.2, art.160 ust.8 oraz art.167 ust.7 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy.

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.14 ust.10 ustawy, októrej mowa wart.252, zachowują moc przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy.

3. Przepisy wydane na podstawie art.33 ust.4 i11 ustawy, októrej mowa wart.252, zachowują moc wzakresie transportu odpadów do czasu utworzenia rejestru, októrym mowa wart.49 ust.1.

4. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.400k ust.7 ustawy, októrej mowa wart.207, zachowują moc do dnia wejścia wżycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.400k ust.7 ustawy, októrej mowa wart.207, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż 24 miesiące od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy.

5. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.38 ust.4 ustawy, októrej mowa wart.213, zachowują moc do dnia wejścia wżycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.38 ust.4 ustawy, októrej mowa wart.213, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż 24 miesiące od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy.

6. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.33 ust.5 iart.55 ustawy, októrej mowa wart.214, zachowują moc do dnia wejścia wżycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.33 ust.5 iart.55 ustawy, októrej mowa wart.214, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż 24 miesiące od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy.

Dziennik Ustaw – 101 – Poz. 21

7. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 72 ust. 3 oraz art. 121 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 220, zachowują moc do dnia wejścia wżycie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.72 ust.3 oraz art.121 ust.2 ustawy, októrej mowa wart.220, wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż 24 miesiące od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. Art. 251.

1. Wlatach 2013–2022 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym wejścia wżycie niniejszej ustawy wynosi w:

1) 2013r. – 0 zł;

2) 2014r. – 1000 tys. zł;

3) 2015r. – 1053 tys. zł;

4) 2016r. – 1080 tys. zł;

5) 2017r. – 1107 tys. zł;

6) 2018r. – 1135 tys. zł;

7) 2019r. – 1163 tys. zł;

8) 2020r. – 1192 tys. zł;

9) 2021r. – 1222 tys. zł;

10) 022r. – 1252 tys. zł. 2

2. Wlatach 2013–2022 maksymalny limit wydatków budżetów samorządów województw będący skutkiem finansowym wejścia wżycie niniejszej ustawy wynosi w:

1) 2013r. – 0 zł;

2) 2014r. – 0 zł;

3) 2015r. – 0 zł;

4) 2016r. – 3115 tys. zł;

5) 2017r. – 3115 tys. zł;

6) 2018r. – 3115 tys. zł;

7) 2019r. – 3115 tys. zł;

8) 2020r. – 3115 tys. zł;

9) 2021r. – 3115 tys. zł;

10) 022r. – 3115 tys. zł. 2

3. Wlatach 2013–2022 maksymalny limit wydatków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska iGospodarki Wodnej będący skutkiem finansowym wejścia wżycie niniejszej ustawy wynosi w:

1) 2013r. – 0 zł;

2) 2014r. – 2000 tys. zł;

3) 2015r. – 4000 tys. zł;

4) 2016r. – 3000 tys. zł;

5) 2017r. – 1000 tys. zł;

6) 2018r. – 0 zł;

7) 2019r. – 0 zł;

8) 2020r. – 0 zł;

9) 2021r. – 2000 tys. zł;

10) 022r. – 0 zł. 2

Dziennik Ustaw – 102 – Poz. 21

4. Wprzypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, wprowadza się mechanizmy korygujące polegające na ograniczeniu wydatków związanych zfunkcjonowaniem BDO.

5. Działania, októrych mowa wust.4, polegają na:

1) ograniczeniu zakresu przedmiotu zamówienia dotyczącego utworzenia lub wdrażania BDO;

2) wstrzymaniu wdanym roku serwisowania (konserwacji) BDO.

6. Działania, októrych mowa wust.4, nie mogą stwarzać zagrożenia utraty możliwości realizacji obowiązków Rzeczypospolitej Polskiej wynikających zprawa Unii Europejskiej oraz zagrożenia polegającego na utracie możliwości zbierania danych lub bezpiecznego ich przechowywania.

7. Minister właściwy do spraw środowiska monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, októrych mowa wust.1 i3, oraz wrazie potrzeby wdraża mechanizmy korygujące. Art. 252. Traci moc ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 i Nr 203, poz.1351, z2011r. Nr106, poz.622, Nr117, poz.678, Nr138, poz.809, Nr152, poz.897 iNr171, poz.1016 oraz z2012r. poz.951 i1513). Art. 253. Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, zwyjątkiem przepisów: a

1) rt.207 pkt17 wzakresie art.402 ust.2a i2b wbrzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz art.209 pkt7, które wchodzą wżycie zdniem 1 stycznia 2014r.;

2) rt.178, art.179, art.194 ust.1 pkt5, art. 204, art. 205, art.206 pkt3, art.207 pkt14, art.213 pkt8, które wchodzą a wżycie po upływie 36miesięcy od dnia wejścia wżycie ustawy;

3) art.207 pkt18, który wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2016r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Dziennik Ustaw – 103 – Poz. 21

Załączniki do ustawy zdnia 14grudnia 2012r. (poz.21)

Załącznik nr1

NIEWYCZERPUJĄCY WYKAZ PROCESÓW ODZYSKU R1 R2 Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii(*) Odzysk/regeneracja rozpuszczalników

R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (wtym kompostowanie iinne biologiczne procesy przekształcania)(**) R4 Recykling lub odzysk metali izwiązków metali R5 R6 R7 R8 R9 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych(***) Regeneracja kwasów lub zasad Odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń Odzysk składników zkatalizatorów Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego użycia olejów

R10 Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska R11 Wykorzystywanie odpadów uzyskanych wwyniku któregokolwiek zprocesów wymienionych wpozycji R1–R10 R12 Wymiana odpadów wcelu poddania ich któremukolwiek zprocesów wymienionych wpozycji R1–R11(****) R13 Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek zprocesów wymienionych wpozycji R1–R12 (zwyjątkiem wstępnego magazynowania uwytwórcy odpadów)

* ozycja obejmuje również obiekty przekształcania termicznego przeznaczone wyłącznie do przetwarzania komunalnych odpadów P stałych, pod warunkiem że ich efektywność energetyczna jest równa lub większa niż: – ,60 dla działających instalacji, które otrzymały zezwolenie zgodnie ze stosownymi przepisami wspólnotowymi obowiązującymi 0 przed dniem 1 stycznia 2009r., 0 – ,65 dla instalacji, które otrzymały zezwolenie po dniu 31 grudnia 2008r., przy zastosowaniu następującego wzoru: Efektywność energetyczna = (Ep – (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef)), gdzie: Ep – znacza ilość energii produkowanej rocznie jako energia cieplna lub elektryczna. Oblicza się ją przez pomnożenie ilości o energii elektrycznej przez 2,6, aenergii cieplnej wyprodukowanej wcelach komercyjnych przez 1,1 (GJ/rok), Ef – znacza ilość energii wprowadzanej rocznie do systemu, pochodzącej ze spalania paliw biorących udział wwytwarzaniu o pary (GJ/rok), Ew – znacza roczną ilość energii zawartej wprzetwarzanych odpadach, obliczanej przy zastosowaniu dolnej wartości opałowej o odpadów (GJ/rok), Ei – znacza roczną ilość energii wprowadzanej zzewnątrz zwyłączeniem Ew iEf (GJ/rok), o 0,97 – jest współczynnikiem uwzględniającym straty energii przez popiół denny ipromieniowanie. Wzór ten stosowany jest zgodnie zdokumentem referencyjnym dotyczącym najlepszych dostępnych technik dla termicznego przekształcania odpadów.      ( **) Pozycja obejmuje również zgazowanie ipirolizę zwykorzystaniem tych składników jako odczynników chemicznych.   ( ***) Pozycja obejmuje oczyszczanie gruntu prowadzące do odzysku gruntu irecykling nieorganicznych materiałów budowlanych. ( ****) eżeli nie istnieje inny właściwy kod R, może to obejmować procesy wstępne poprzedzające przetwarzanie wstępne odpadów, jak J np. demontaż, sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, granulację, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie, separację, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek zprocesów wymienionych wpoz.R1–R11.

         ( )

Dziennik Ustaw – 104 – Poz. 21

Załącznik nr2

NIEWYCZERPUJĄCY WYKAZ PROCESÓW UNIESZKODLIWIANIA D1 D2 Składowanie wgruncie lub na powierzchni ziemi (np. składowiska itp.) Przetwarzanie wglebie iziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów wglebie iziemi itd.)

Głębokie zatłaczanie (np. zatłaczanie odpadów wpostaci umożliwiającej pompowanie do odwiertów, wysadów solD3 nych lub naturalnie powstających komór itd.) D4 Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów ciekłych iszlamów wdołach, poletkach osadowych lub lagunach itd.) D5 Składowanie na składowiskach wsposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie wuszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych iizolowanych od siebie wzajemnie iod środowiska itd.) D6 D7 Odprowadzanie do wód zwyjątkiem mórz ioceanów Odprowadzanie do mórz ioceanów, wtym lokowanie na dnie mórz

D8 Obróbka biologiczna, niewymieniona winnej pozycji niniejszego załącznika, wwyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych wpoz.D1–D12 D9 Obróbka fizyczno-chemiczna, niewymieniona winnej pozycji niniejszego załącznika, wwyniku której powstają ostateczne związki lub mieszaniny unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych wpozycjach D1–D12 (np. odparowanie, suszenie, kalcynacja itp.) D10 Przekształcanie termiczne na lądzie D11 Przekształcanie termiczne na morzu(*) D12 Trwałe składowanie (np. umieszczanie pojemników wkopalniach itd.) D13 Sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem odpadów któremukolwiek zprocesów wymienionych wpozycjach D1–D12(**) D14 Przepakowywanie przed poddaniem któremukolwiek zprocesów wymienionych wpozycjach D1–D13 D15 Magazynowanie poprzedzające którykolwiek zprocesów wymienionych wpozycjach D1–D14 (zwyjątkiem wstępnego magazynowania uwytwórcy odpadów)

  ( ) (

* Ten proces jest zabroniony na mocy przepisów UE ikonwencji międzynarodowych. **) eżeli nie istnieje inny właściwy kod D, mogą tu być uwzględnione procesy wstępne poprzedzające unieszkodliwienie, wtym wstępJ na obróbka, jak np. sortowanie, kruszenie, zagęszczanie, granulacja, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie lub separacja przed poddaniem któremukolwiek spośród procesów wymienionych wpozycjach D1–D12.

Dziennik Ustaw – 105 – Poz. 21

Załącznik nr3

WŁAŚCIWOŚCI POWODUJĄCE, ŻE ODPADY SĄ ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI H1 „wybuchowe”: substancje ipreparaty, które mogą wybuchnąć pod wpływem ognia lub które są bardziej wrażliwe na wstrząs lub tarcie niż dinitrobenzen, H2 „utleniające”: substancje i preparaty, które w kontakcie z innymi substancjami, w szczególności z substancjami łatwopalnymi, wykazują silne reakcje egzotermiczne, H3–A „wysoce łatwopalne”: substancje ipreparaty ciekłe otemperaturze zapłonu niższej niż 21°C (wtym skrajnie łatwopalne ciecze) lub –  ubstancje ipreparaty, które mogą się rozgrzać, anastępnie zapalić pod wpływem kontaktu zpowietrzem wtem–s peraturze otoczenia, bez doprowadzenia energii, lub  ubstancje ipreparaty stałe, które mogą złatwością zapalić się po krótkim kontakcie ze źródłem zapłonu iktóre –s palą się nadal lub ulegają zniszczeniu po usunięciu źródła zapłonu, lub substancje ipreparaty gazowe, łatwopalne wpowietrzu pod normalnym ciśnieniem, lub –  ubstancje i preparaty, które w kontakcie z wodą lub wilgotnym powietrzem tworzą wysoce łatwopalne gazy –s wniebezpiecznych ilościach, H3–B „łatwopalne”: substancje ipreparaty ciekłe otemperaturze zapłonu równej lub wyższej niż 21°C iniższej niż lub równej 55°C, H4 „drażniące”: substancje ipreparaty niewykazujące działania żrącego, które wwyniku bezpośredniego, długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu ze skórą lub błoną śluzową mogą wywołać stan zapalny, H5 „szkodliwe”: substancje ipreparaty, które wprzypadku ich wdychania, spożycia lub wniknięcia przez skórę mogą powodować ograniczone zagrożenie dla zdrowia, H6 „toksyczne”: substancje ipreparaty (wtym substancje ipreparaty bardzo toksyczne), które wprzypadku ich wdychania, spożycia lub wniknięcia przez skórę mogą powodować poważne, ostre lub chroniczne zagrożenie dla zdrowia, anawet śmierć, H7 „rakotwórcze”: substancje ipreparaty, które wprzypadku ich wdychania, spożycia lub wniknięcia przez skórę mogą wywołać raka lub zwiększać częstotliwość jego występowania, H8 „żrące”: substancje ipreparaty, które wzetknięciu zżywymi tkankami mogą spowodować ich zniszczenie, H9 „zakaźne”: substancje ipreparaty zawierające żywe drobnoustroje lub ich toksyny, októrych wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do przyjęcia, że wywołują choroby uludzi lub innych żywych organizmów, H10 „działające szkodliwie na rozrodczość”: substancje i preparaty, które w przypadku ich wdychania, spożycia lub wniknięcia przez skórę mogą wywołać niedziedziczne wrodzone deformacje lub zwiększyć częstotliwość ich występowania, H11 „mutagenne”: substancje ipreparaty, które wprzypadku ich wdychania, spożycia lub wniknięcia przez skórę mogą wywołać dziedziczne defekty genetyczne lub zwiększyć częstotliwość ich występowania, H12 odpady, które wkontakcie zwodą, powietrzem lub kwasem uwalniają toksyczne lub bardzo toksyczne gazy, „uczulające”: substancje ipreparaty, które wprzypadku ich wdychania lub wniknięcia przez skórę, są wstanie wyH13(*) wołać reakcję nadwrażliwości, tak że wwyniku dalszego narażenia na kontakt ztą substancją lub preparatem pojawiają się charakterystyczne skutki negatywne, H14 „ekotoksyczne”: odpady, które stanowią lub mogą stanowić bezpośrednie lub opóźnione zagrożenie dla co najmniej jednego elementu środowiska, H15 odpady, które po zakończeniu procesu unieszkodliwiania mogą wdowolny sposób wydzielić inną substancję, np. wformie odcieku, która ma którąkolwiek spośród cech wymienionych powyżej.

( )

* Oile dostępne są metody badawcze.

Dziennik Ustaw Uwagi

1. Przypisania właściwości niebezpiecznych: „toksyczne” (i„bardzo toksyczne”), „szkodliwe”, „żrące”, „drażniące”, „rakotwórcze”, „działające szkodliwie na rozrodczość”, „mutagenne” i„ekotoksyczne” dokonuje się na podstawie kryteriów określonych wzałączniku VI do dyrektywy Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967r. wsprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych iadministracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania ietykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 196 z16.08.1967, str.1).

2. Wodpowiednich przypadkach mają zastosowanie wartości dopuszczalne wyszczególnione wzałącznikach II iIII do dyrektywy Parlamentu Europejskiego iRady 1999/45/WE zdnia 31 maja 1999r. wsprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych iadministracyjnych państw członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania ietykietowania preparatów niebezpiecznych (Dz.Urz. WE L 200 z30.07.1999, str.1). Metody badawcze Metody, które należy stosować, są opisane wrozporządzeniu Komisji (WE) nr440/2008 zdnia 30 maja 2008r. ustalającym metody badań zgodnie zrozporządzeniem (WE) nr1907/2006 Parlamentu Europejskiego iRady wsprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz. Urz. UE L 142 z31.05.2008, str.1) iwinnych odnośnych notach CEN. – 106 – Poz. 21

Dziennik Ustaw – 107 – Poz. 21

Załącznik nr4

SKŁADNIKI, KTÓRE MOGĄ POWODOWAĆ, ŻE ODPADY SĄ ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI

1) beryl, związki berylu,

2) związki wanadu,

3) związki chromu (VI),

4) związki kobaltu,

5) związki niklu,

6) związki miedzi,

7) związki cynku,

8) arsen, związki arsenu,

9) selen, związki selenu, z

10) wiązki srebra,

11) adm, związki kadmu, k z

12) wiązki cyny,

13) ntymon, związki antymonu, a

14) ellur, związki telluru, t z

15) wiązki baru zwyjątkiem siarczanu baru,

16) tęć, związki rtęci, r t

17) al, związki talu,

18) łów, związki ołowiu, o

19) iarczki nieorganiczne, s n

20) ieorganiczne związki fluoru, zwyjątkiem fluorku wapnia,

21) yjanki nieorganiczne, c

22) astępujące metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych: lit, sód, potas, wapń, magnez wpostaci niezwiązanej, n

23) waśne roztwory lub kwasy wpostaci stałej, k

24) oztwory zasadowe izasady wpostaci stałej, r

25) zbest (pył iwłókna), a

26) osfor, związki fosforu, zwyjątkiem fosforanów mineralnych, f

27) arbonylki metali, k

28) adtlenki, n

29) hlorany, c

30) adchlorany, n

31) azydki, f

32) armaceutyki oraz związki stosowane wmedycynie lub wweterynarii,

Dziennik Ustaw

33) iocydy isubstancje fitofarmaceutyczne, b

34) ubstancje zakaźne, s

35) reozoty, k

36) zocyjaniany, tiocyjaniany, i

37) yjanki organiczne (np. nitryle), c

38) enole, związki fenolowe, f

39) alogenowane rozpuszczalniki, h

40) ozpuszczalniki organiczne, zwyjątkiem rozpuszczalników halogenowanych, r

41) wiązki halogenoorganiczne, z wyjątkiem obojętnych materiałów spolimeryzowanych i innych substancji, o których z mowa wniniejszym załączniku,

42) romatyczne, policykliczne iheterocykliczne związki organiczne, a

43) miny alifatyczne, a

44) miny aromatyczne, a

45) tery, e

46) ubstancje owłaściwościach wybuchowych, zwyjątkiem substancji wyszczególnionych winnych punktach niniejszego s załącznika,

47) rganiczne związki siarki, o

48) akiekolwiek pochodne polichlorowanego dibenzofuranu, j

49) akiekolwiek pochodne polichlorowanej dibenzo-p-dioksyny, j

50) ęglowodory iich związki ztlenem, azotem lub siarką nieuwzględnione winny sposób wniniejszym załączniku. w – 108 – Poz. 21

Dziennik Ustaw – 109 – Poz. 21

Załącznik nr5

PRZYKŁADY ŚRODKÓW SŁUŻĄCYCH ZAPOBIEGANIU POWSTAWANIU ODPADÓW Środki, które mogą mieć wpływ na warunki ramowe związane zwytwarzaniem odpadów

1. Wykorzystanie środków planowania lub innych instrumentów ekonomicznych wspierających efektywne wykorzystanie zasobów.

2. Promocja badań irozwoju wobszarze pozyskiwania czystszych ibardziej oszczędnych produktów itechnologii oraz upowszechnianie iwykorzystywanie wyników takich badań irozwoju.

3. Opracowanie na wszystkich poziomach skutecznych i przydatnych wskaźników presji na środowisko związanej zwytwarzaniem odpadów, przy czym celem tych wskaźników ma być przyczynienie się do zapobiegania powstawaniu odpadów, od porównywania produktów na poziomie Wspólnoty, przez działania podjęte przez władze lokalne, po środki ogólnokrajowe. Środki, które mogą mieć wpływ na fazę projektu, produkcji idystrybucji

4. Promocja eko-projektowania (systematycznego uwzględniania aspektów środowiskowych przy projektowaniu produktu zzamiarem poprawienia charakterystyki oddziaływania, jakie dany produkt wywiera na środowisko przez cały cykl życia).

5. Dostarczanie informacji otechnikach zapobiegania powstawaniu odpadów zzamiarem ułatwiania wprowadzania najlepszych dostępnych technik wprzemyśle.

6. Organizacja szkoleń dla właściwych organów w zakresie wprowadzania wymogów dotyczących zapobiegania powstawaniu odpadów do decyzji wydawanych na podstawie ustawy oodpadach iustawy – Prawo ochrony środowiska.

7. Objęcie środkami zapobiegania wytwarzaniu odpadów instalacji niepodlegających pozwoleniom zintegrowanym. Wodpowiednich przypadkach środki takie mogą zawierać oceny iplany zapobiegania powstawaniu odpadów.

8. Wykorzystanie kampanii informacyjnych oraz zapewnienie wsparcia finansowego, decyzyjnego i innego rodzaju wsparcia dla przedsiębiorstw. Środki takie będą szczególnie skuteczne, jeżeli będą skierowane idostosowane do małych iśrednich przedsiębiorstw ibędą działały przez sieci istniejących powiązań gospodarczych.

9. Stosowanie dobrowolnych umów, paneli konsumentów iproducentów lub negocjacji sektorowych, zmierzających do tego, aby dane przedsiębiorstwa lub sektory przemysłu wyznaczały własne plany lub cele zapobiegania powstawaniu odpadów lub udoskonalały nieoszczędne produkty lub opakowania.

10. Promocja wiarygodnych systemów zarządzania środowiskiem, wtym EMAS iISO

14001. Środki, które mogą mieć wpływ na fazę konsumpcji iużytkowania

11. Instrumenty ekonomiczne, takie jak zachęty do czystych zakupów lub wprowadzenie obowiązkowej zapłaty przez konsumentów za dany artykuł lub element opakowania, który wprzeciwnym wypadku byłby wydawany bezpłatnie.

12. Wykorzystanie kampanii informacyjnych i kierowanie informacji do ogółu społeczeństwa lub konkretnej grupy konsumentów.

13. Promocja wiarygodnego etykietowania ekologicznego.

14. Porozumienia zsektorem przemysłu, np. dotyczące paneli produktów podobnych do prowadzonych wramach zintegrowanych polityk produktowych lub umowy zdetalistami wsprawie dostępności informacji ozapobieganiu powstawaniu odpadów oraz wsprawie produktów powodujących mniejsze oddziaływanie na środowisko.

15. Wkontekście zamówień publicznych izaopatrzenia przedsiębiorstw – włączanie kryteriów związanych zochroną środowiska izapobieganiem powstawaniu odpadów do zaproszeń do składania ofert ikontraktów, zgodnie zPodręcznikiem na temat ekologicznych zamówień publicznych, opublikowanym przez Komisję Europejską 29 października 2004r.

16. Propagowanie ponownego użycia lub naprawy wyrzucanych produktów lub ich składników, wszczególności przez stosowanie środków edukacyjnych, ekonomicznych, logistycznych iinnych, takich jak wspieranie lub tworzenie akredytowanych sieci napraw iponownego użycia, zwłaszcza wregionach gęsto zaludnionych.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 21 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.