Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 222 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-18
Data wydania:2013-02-04
Data wejscia w życie:2013-03-05
Data obowiązywania:2013-03-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 222 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 18 lutego 2013 r. Poz. 222

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

1) zdnia 4 lutego 2013r. wsprawie wzorów dokumentów oprawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej Na podstawie art.41 ust.2 ustawy zdnia 15 lipca 2011r. ozawodach pielęgniarki ipołożnej (Dz.U. Nr174, poz.1039 iNr291, poz.1707 oraz z2012r. poz.1456) zarządza się, co następuje: §

1. Określa się wzór: 1) dokumentu „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej”, stanowiący załącznik nr1 do rozporządzenia; 2) dokumentu „Ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej”, stanowiący załącznik nr2 do rozporządzenia. §

2. Dotychczasowe wzory zaświadczeń oprawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej iwzory zaświadczeń o ograniczonym prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia zdnia 3 listopada 1999r. wsprawie wzoru zaświadczenia oprawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej iwzoru zaświadczenia oograniczonym prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz.U. Nr97, poz.1137), mogą być wykorzystywane do wyczerpania zasobu wydrukowanych zaświadczeń, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020r. §

3. Rozporządzenie wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2) Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr248, poz.1495 iNr284, poz.1672).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia zdnia 3 listopada 1999r. wsprawie wzoru zaświadczenia oprawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej iwzoru zaświadczenia oograniczonym prawie wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz.U. Nr97, poz.1137), które traci moc zdniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia na podstawie art.102 ust.1 ustawy zdnia 15 lipca 2011r. ozawodach pielęgniarki ipołożnej (Dz.U. Nr174, poz.1039 i Nr291, poz.1707 oraz z2012r. poz.1456).

1)

Dziennik Ustaw –2–

i Poz. 222

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia zdnia 4 lutego 2013r.ałącznik (poz.222)

Załącznik nr1

WZÓR PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI LUB POŁOŻNEJ

PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU

Okładka dokumentu – sztywna, tekturowa w oprawie płóciennej w kolorze niebieskim, w formacie A6 (bigowane A5/A6)

Dziennik Ustaw –3– Poz. 222

.......................................... ..........................................

(nazwa okręgowej rady pielęgniarek i położnych)

Seria nr

PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU

Zaświadczenie nr ....................

o prawie wykonywania zawodu: pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego*

JEST JEDYNYM DOKUMENTEM OSOBY UPRAWNIONEJ STWIERDZAJĄCYM PRAWO DO WYKONYWANIA ZAWODU NA OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pani/Pan* ..........................................

miejsce na fotografię 35 x 45 mm

.........................................................

(imiona, nazwisko)

ur. dnia .............................................. r. w ....................................................

(miejsce urodzenia)

Posiadająca/posiadający* .................................................

.................................................................................

(numer, miejsce, data wydania dyplomu lub dokumentu stwierdzającego posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych) miejsce na pieczęć okrągłą

numer rejestru pielęgniarek i położnych

..............................

Seria nr

............................

data i miejsce wydania zaświadczenia * Niepotrzebne skreślić.

..............................................

podpis przewodniczącego okręgowej rady pielęgniarek i położnych

wewnętrzna strona okładki

naklejka na str. 1

Dziennik Ustaw –4– Poz. 222

WPISY/ADNOTACJE URZĘDOWE

POUCZENIE

1. Pielęgniarka, pielęgniarz, położna, położny obowiązani są do bezzwłocznego zawiadomienia okręgowej rady pielęgniarek i położnych izby, której są członkami, o: – przeniesieniu się na teren działania innej izby, – zmianie adresu zamieszkania lub prowadzenia indywidualnej i grupowej praktyki pielęgniarskiej oraz specjalistycznej indywidualnej praktyki pielęgniarskiej, – zmianie pracodawcy, – utracie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu, – uzyskaniu specjalizacji, umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń medycznych, stopnia naukowego lub tytułu naukowego, – zmianie nazwiska, – uzyskaniu lub utracie obywatelstwa polskiego.

2. Pielęgniarka, pielęgniarz, położna, położny obowiązani są do złożenia stosownego oświadczenia okręgowej radzie pielęgniarek i położnych izby, której są członkami, w przypadku: – zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu, – zaprzestania wykonywania zawodu na czas nieokreślony.

3. Pielęgniarka, pielęgniarz, położna, położny, którzy: – przerwali wykonywanie zawodu na okres dłuższy niż 5 lat, – uprzednio zaprzestali wykonywania zawodu na czas nieokreślony, – mieli zawieszone prawo wykonywania zawodu, obowiązani są powiadomić o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu właściwą terytorialnie okręgową radę pielęgniarek i położnych.

4. Pielęgniarka, pielęgniarz, położna, położny obowiązani są do bezzwłocznego zwrotu okręgowej radzie pielęgniarek i położnych izby, której są członkami, dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu w przypadku pozbawienia prawa wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu lub utraty tego prawa.

5. Pielęgniarce, pielęgniarzowi, położnej, położnemu nie wolno odstępować dokumentu „Prawo wykonywania zawodu” innej osobie.

(informacja o zmianie nazwiska, inne)

Dziennik Ustaw –5– Poz. 222

Załącznik znik nr 2 nr2

WZÓR OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI LUB POŁOŻNEJ

OGRANICZONE PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU

Okładka dokumentu – sztywna, tekturowa w oprawie płóciennej w kolorze niebieskim, w formacie A6 (bigowane A5/A6)

Dziennik Ustaw –6– Poz. 222

........................................ ........................................

(nazwa okręgowej rady pielęgniarek i położnych)

Seria nr

OGRANICZONE PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU

Zaświadczenie nr ..................

o ograniczonym prawie wykonywania zawodu: pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego*

JEST JEDYNYM DOKUMENTEM OSOBY UPOWAŻNIONEJ STWIERDZAJĄCYM PRAWO DO WYKONYWANIA ZAWODU NA OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pani/Pan* ..........................................

miejsce na fotografię 35 x 45 mm

..........................................................

(imiona, nazwisko)

ur. dnia ............................................... r. w .....................................................

(miejsce urodzenia)

Posiadająca/posiadający* ............................................

.................................................................................

(numer, miejsce, data wydania dyplomu lub dokumentu stwierdzającego posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych) miejsce na pieczęć okrągłą

................................

numer rejestru pielęgniarek i położnych

Seria nr

................................

data i miejsce wydania zaświadczenia * Niepotrzebne skreślić.

.............................................

podpis przewodniczącego okręgowej rady pielęgniarek i położnych

wewnętrzna strona okładki

naklejka na str. 1

Dziennik Ustaw –7– Poz. 222

WPISY/ADNOTACJE URZĘDOWE

POUCZENIE

1. Pielęgniarka, pielęgniarz, położna, położny obowiązani są do bezzwłocznego zawiadomienia okręgowej rady pielęgniarek i położnych izby, której są członkami, o: – przeniesieniu się na teren działania innej izby, – zmianie adresu zamieszkania lub prowadzenia indywidualnej i grupowej praktyki pielęgniarskiej oraz specjalistycznej indywidualnej praktyki pielęgniarskiej, – zmianie pracodawcy, – utracie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu, – uzyskaniu specjalizacji, umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń medycznych, stopnia naukowego lub tytułu naukowego, – zmianie nazwiska, – uzyskaniu lub utracie obywatelstwa polskiego.

2. Pielęgniarka, pielęgniarz, położna, położny obowiązani są do złożenia stosownego oświadczenia okręgowej radzie pielęgniarek i położnych izby, której są członkami, w przypadku: – zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu, – zaprzestania wykonywania zawodu na czas nieokreślony.

3. Pielęgniarka, pielęgniarz, położna, położny, którzy: – przerwali wykonywanie zawodu na okres dłuższy niż 5 lat, – uprzednio zaprzestali wykonywania zawodu na czas nieokreślony, – mieli zawieszone prawo wykonywania zawodu, obowiązani są powiadomić o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu właściwą terytorialnie okręgową radę pielęgniarek i położnych.

4. Pielęgniarka, pielęgniarz, położna, położny obowiązani są do bezzwłocznego zwrotu okręgowej radzie pielęgniarek i położnych izby, której są członkami, dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu w przypadku pozbawienia prawa wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu lub utraty tego prawa.

5. Pielęgniarce, pielęgniarzowi, położnej, położnemu nie wolno odstępować dokumentu „Ograniczone prawo wykonywania zawodu” innej osobie.

(informacja o zmianie nazwiska, inne)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 222 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2004 nr 21 poz. 379

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw z 2013-08-20 poz. 940

  Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-05 poz. 625

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego, koniecznego do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-18 poz. 545

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i trybu wykonania prawomocnych orzeczeń sądów pielęgniarek i położnych

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1102

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego, koniecznego do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.