Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 230 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-19
Data wydania:2013-01-29
Data wejscia w życie:2017-07-01
Data obowiązywania:2017-07-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 230 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 230

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

1) zdnia 29 stycznia 2013r. wsprawie zagrożeń naturalnych wzakładach górniczych2) Na podstawie art.118 ust.4ustawy zdnia 9czerwca 2011r. – Prawo geologiczne igórnicze (Dz.U. Nr163, poz.981 oraz z2013 r. poz. 21) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §1. Rozporządzenie określa: 1) kryteria oceny zagrożeń naturalnych: a) tąpaniami, b) metanowego, c) wyrzutami gazów iskał, d) wybuchem pyłu węglowego, e) klimatycznego, f) wodnego, g) osuwiskowego, h) erupcyjnego, i) j) siarkowodorowego, substancjami promieniotwórczymi

– zależnie od rodzaju kopaliny, natężenia zagrożeń, przestrzeni występowania zagrożeń oraz rodzaju zakładu górniczego;

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie §1ust.2pkt 2rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz.1493iNr284, poz.1671).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje wzakresie swojej regulacji wdrożenia następujących aktów prawnych Unii Europejskiej: 1) dyrektywy Rady 92/91/EWG zdnia 3listopada 1992r. dotyczącej minimalnych wymagań mających na celu poprawę warunków bezpieczeństwa iochrony zdrowia pracowników wzakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (jedenasta szczegółowa dyrektywa wrozumieniu art.16ust.1dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 348z28.11.1992, str. 9, zpóźn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 118, zpóźn. zm.); 2) dyrektywy Rady 92/104/EWG zdnia 3grudnia 1992r. wsprawie minimalnych wymagań wzakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników odkrywkowego i podziemnego przemysłu wydobywczego (dwunasta dyrektywa szczegółowa wznaczeniu art.16ust.1dyrektywy 89/391/EWG) (Dz. Urz. WE L 404z31.12.1992, str. 10, zpóźn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 134, zpóźn. zm.).

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 230

2) dokumentację, woparciu októrą dokonuje się zaliczeń złóż, pokładów, wyrobisk górniczych, zwanych dalej „wyrobiskami”, ich części oraz innych przestrzeni wzakładach górniczych, wktórych występują zagrożenia naturalne wymienione wpkt1, do poszczególnych stopni, kategorii lub klas zagrożeń, inną niż wyniki badań przeprowadzonych przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu górniczego, zwanego dalej „rzeczoznawcą”, oraz opinia tego rzeczoznawcy; 3) przypadki, wktórych zaliczeń, októrych mowa wpkt2, dokonuje się także woparciu owyniki badań przeprowadzonych przez rzeczoznawcę oraz opinię tego rzeczoznawcy. §2.1. Wyróżnia się następujące kryteria oceny zagrożeń naturalnych wymienionych w§1 pkt1: 1) kryteria podstawowe – stanowiące okoliczności powodujące powstanie lub wzrost natężenia zagrożeń naturalnych; 2) kryteria szczegółowe – stanowiące okoliczności uzasadniające zaliczenie przestrzeni wzakładach górniczych do poszczególnych stopni, kategorii lub klas zagrożeń naturalnych. 2.Podstawowym kryterium oceny zagrożenia wybuchem pyłu węglowego jest również istnienie miejsca, wktórym jest możliwe zapoczątkowanie wybuchu pyłu węglowego.

3. Przepisu ust.1 pkt1nie stosuje się do oceny zagrożenia siarkowodorowego wzakładach górniczych wydobywających siarkę. Rozdział 2 Zagrożenie tąpaniami §3.1. Podstawowym kryterium oceny zagrożenia tąpaniami jest możliwość zaistnienia wgórotworze skłonnym do tąpań lub wskałach skłonnych do tąpań: 1) wstrząsu górotworu lub 2) odprężenia wwyrobisku lub jego części, lub 3) tąpnięcia wwyrobisku lub jego części – wwyniku niekorzystnych warunków geologiczno-górniczych wwyrobisku lub jego części lub wjego otoczeniu.

2. Górotworem skłonnym do tąpań jest górotwór, wktórym, na podstawie wyników badań oraz opinii rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, kierownik ruchu zakładu górniczego stwierdził możliwość kumulowania energii ijej nagłego wyładowania wmomencie zmiany lub zniszczenia struktury górotworu.

3. Skałami skłonnymi do tąpań są skały, wktórych, na podstawie wyników badań oraz opinii rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego, kierownik ruchu zakładu górniczego stwierdził możliwość kumulowania energii ijej nagłego wyładowania wmomencie zmiany lub zniszczenia struktury skał.

4. Wstrząsem górotworu jest nagłe wyładowanie energii skumulowanej wgórotworze, objawiające się drganiami górotworu, powietrzną falą uderzeniową oraz zjawiskami akustycznymi.

5. Odprężeniem wwyrobisku, zwanym dalej „odprężeniem”, jest zjawisko dynamiczne spowodowane wstrząsem górotworu, wwyniku którego wyrobisko lub jego część uległo uszkodzeniu wstopniu: 1) niepowodującym utraty jego funkcjonalności lub pogorszenia bezpieczeństwa jego użytkowania albo 2) powodującym: a) nieznaczną utratę jego funkcjonalności lub b) nieznaczne pogorszenie bezpieczeństwa jego użytkowania.

6. Tąpnięciem wwyrobisku, zwanym dalej „tąpnięciem”, jest zjawisko dynamiczne spowodowane wstrząsem górotworu, wwyniku którego wyrobisko lub jego część uległo: 1) zniszczeniu albo 2) uszkodzeniu wstopniu powodującym: a) całkowitą albo znaczną utratę jego funkcjonalności lub b) całkowite albo znaczne pogorszenie bezpieczeństwa jego użytkowania.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 230

§4.1. Wpodziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny ustala się dwa stopnie zagrożenia tąpaniami.

2. Pokład lub jego część wgórotworze skłonnym do tąpań jest przestrzenią, która wpodziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny podlega zaliczeniu do jednego zdwóch stopni zagrożenia tąpaniami.

3. Do Istopnia zagrożenia tąpaniami zalicza się pokład lub jego część wgórotworze skłonnym do tąpań, jeżeli: 1) dokonano odprężenia pokładu lub jego części: a) przez wybranie pokładu odprężającego lub jego warstwy zzastosowaniem zawału stropu wodległości nie większej niż 50m pod pokładem odprężanym lub 20m nad tym pokładem lub b) przez wybranie pokładu odprężającego lub jego warstwy zzastosowaniem podsadzki hydraulicznej wodległości nie większej niż 30m pod pokładem odprężanym lub 15m nad tym pokładem, lub c) przez pełne wybranie warstwy pokładu odprężanego – wprzypadku grubego pokładu – apo dokonaniu tego odprężenia nie zaistniało tąpnięcie albo d) nie zachowując wymagań określonych wlit.a–c, albo 2) nie dokonano odprężenia pokładu lub jego części.

4. Skuteczność odprężenia, októrym mowa wust.3 pkt1 lit.a–c, jest potwierdzana badaniami geofizycznymi prowadzonymi zczęstotliwością określoną, na podstawie opinii kopalnianego zespołu do spraw tąpań, przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

5. Wprzypadku, októrym mowa wust.3 pkt1 lit.d, zaliczenia dokonuje się na podstawie wyników badań geofizycznych oraz opinii rzeczoznawcy dotyczącej istniejących warunków geologiczno-górniczych oraz własności geomechanicznych pokładu iskał otaczających.

6. Wprzypadku, októrym mowa wust.3 pkt2, zaliczenia dokonuje się na podstawie wyników badań oraz opinii rzeczoznawcy dotyczącej istniejących warunków geologiczno-górniczych oraz własności geomechanicznych pokładu i skał otaczających.

7. Odprężeniem pokładu lub jego części są takie zabiegi techniczne wpokładzie lub wjego otoczeniu – wszczególności eksploatacja sąsiednich pokładów – których skutkiem jest pozbawienie tego pokładu zdolności do kumulowania energii lub obniżenie tej zdolności.

8. Do II stopnia zagrożenia tąpaniami zalicza się pokład lub jego część wgórotworze skłonnym do tąpań: 1) jeżeli nie dokonano odprężenia pokładu lub jego części wsposób określony wust.3 pkt1lub 2) wktórym zaistniało tąpnięcie. mi. §5.1. Wpodziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi ustala się dwa stopnie zagrożenia tąpania-

2. Złoże lub jego część zbudowane ze skał skłonnych do tąpań jest przestrzenią, która wpodziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi podlega zaliczeniu do jednego zdwóch stopni zagrożenia tąpaniami.

3. Do Istopnia zagrożenia tąpaniami zalicza się złoże lub jego część, zbudowane ze skał skłonnych do tąpań, zuwzględnieniem klas skał stropowych iklas skał spągowych określonych wopinii rzeczoznawcy, jeżeli wokresie nieprzerwanej eksploatacji tego złoża lub jego części, wniezmienionych warunkach geologiczno-górniczych, nie zaistniało tąpnięcie lub zaistniał wstrząs górotworu oenergii nie większej niż 107J, zlokalizowany wrejonie frontu rozcinki złoża lub jego części lub wodległości do 400m od tego frontu.

4. Do II stopnia zagrożenia tąpaniami zalicza się złoże lub jego część, zbudowane ze skał skłonnych do tąpań, zuwzględnieniem klas skał stropowych iklas skał spągowych określonych wopinii rzeczoznawcy, jeżeli wokresie ostatnich 2lat nieprzerwanej eksploatacji tego złoża lub jego części, w niezmienionych warunkach geologiczno-górniczych, zaistniało tąpnięcie lub zaistniał wstrząs górotworu oenergii większej niż 107J, zlokalizowany wrejonie frontu rozcinki złoża lub jego części lub wodległości do 400m od tego frontu.

Dziennik Ustaw –4– Poz. 230

§6. Dokumentacja, woparciu októrą dokonuje się zaliczenia przestrzeni, októrych mowa w§4 ust.2albo §5 ust.2, do odpowiedniego stopnia zagrożenia tąpaniami, zawiera: 1) charakterystykę budowy geologicznej przestrzeni, októrych mowa w§4 ust.2albo §5 ust.2; 2) stwierdzenie zaistnienia podstawowego kryterium oceny zagrożenia tąpaniami oraz innych okoliczności istotnych dla dokonania zaliczenia; propozycję zaliczenia przestrzeni, októrych mowa w§4 ust.2albo §5 ust.2, do odpowiedniego stopnia zagrożenia 3) tąpaniami, zuzasadnieniem; 4) wyniki przeprowadzonych badań oraz opinię rzeczoznawcy, jeżeli dokonuje się zaliczenia do Istopnia zagrożenia tąpaniami; 5) wprzypadku podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny: a) mapy wyrobisk górniczych wpokładach lub ich częściach, wskali nie mniejszej niż 1:2000, znaniesionymi krawędziami iresztkami pokładów sąsiednich, do odległości stwierdzonego ich wpływu na pokład eksploatowany, jednak nie mniejszej niż 160m powyżej stropu i60m poniżej spągu, oraz naniesionymi propozycjami granic poszczególnych stopni zagrożenia tąpaniami, profile geologiczne pokładu iskał otaczających, przedstawiające sytuację geologiczną do odległości nie mniejszej b) niż 160m powyżej stropu i60m poniżej spągu; 6) wprzypadku podziemnych zakładów górniczych wydobywających rudy miedzi: a) wyniki badań przeprowadzonych przez rzeczoznawcę oraz opinię rzeczoznawcy określającą klasy skał stropowych iklasy skał spągowych, b) mapy wyrobisk lub ich części, wskali nie mniejszej niż 1:5000, znaniesionymi propozycjami granic poszczególnych stopni zagrożenia tąpaniami oraz uwidocznionymi zaszłościami eksploatacyjnymi do odległości nie mniejszej niż 400m od naniesionych propozycji granic poszczególnych stopni zagrożenia tąpaniami, c) profile geologiczne złoża oraz skał stropowych iskał spągowych. Rozdział 3 Zagrożenie metanowe §7.Podstawowym kryterium oceny zagrożenia metanowego jest możliwość powstania watmosferze kopalnianej stężenia metanu, które może spowodować: 1) powstanie mieszaniny beztlenowej lub 2) zapalenie metanu, lub 3) wybuch metanu – stwarzając niebezpieczeństwo dla pracowników lub ruchu zakładu górniczego. §8.1. Wpodziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny ustala się cztery kategorie zagrożenia metanowego.

2. Udostępniony pokład lub jego część jest przestrzenią, która wpodziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny podlega zaliczeniu do jednej zczterech kategorii zagrożenia metanowego.

3. Do Ikategorii zagrożenia metanowego zalicza się udostępniony pokład lub jego część, jeżeli objętościowa ilość metanu pochodzenia naturalnego zawarta wjednostce wagowej wgłębi calizny węglowej, zwana dalej „metanonośnością”, wynosi od 0,1do 2,5m3/Mg wprzeliczeniu na czystą substancję węglową.

4. Do II kategorii zagrożenia metanowego zalicza się udostępniony pokład lub jego część, jeżeli metanonośność jest większa niż 2,5m3/Mg, lecz nie jest większa niż 4,5m3/Mg wprzeliczeniu na czystą substancję węglową.

5. Do III kategorii zagrożenia metanowego zalicza się udostępniony pokład lub jego część, jeżeli metanonośność jest większa niż 4,5m3/Mg, lecz nie jest większa niż 8m3/Mg wprzeliczeniu na czystą substancję węglową.

Dziennik Ustaw –5– Poz. 230

6. Do IV kategorii zagrożenia metanowego zalicza się udostępniony pokład lub jego część, jeżeli metanonośność jest większa niż 8m3/Mg wprzeliczeniu na czystą substancję węglową lub zaistniał nagły wypływ metanu albo wyrzut metanu iskał.

7. Nagłym wypływem metanu jest zachodzące wkrótkim okresie intensywne – niezwiązane ze skutkami zawału, tąpnięcia lub odgazowania urobionych skał albo węgla lub niezwiązane zzaburzeniami wprzewietrzaniu wyrobiska – wydzielanie się metanu zgórotworu, które może spowodować wwyrobisku lub jego części: 1) nagromadzenie się metanu owartości stężenia, która może spowodować jego wybuch, lub 2) powstanie atmosfery niezdatnej do oddychania.

8. Wyrzutem metanu iskał jest dynamiczne przemieszczenie rozkruszonych skał lub kopaliny zcalizny węglowej do wyrobiska przez energię metanu wydzielonego zgórotworu wwyniku działania czynników geologiczno-górniczych, które może spowodować wwyrobisku lub jego części: 1) zjawiska akustyczne; 2) podmuch powietrza; 3) uszkodzenie jego obudowy lub znajdujących się wnim maszyn iurządzeń; 4) powstanie kawerny powyrzutowej, będącej pustką wjego stropie, spągu lub ociosie; 5) zaburzenie wjego przewietrzaniu; 6) nagromadzenie się metanu owartości stężenia, która może spowodować jego wybuch; 7) powstanie atmosfery niezdatnej do oddychania.

9. Podczas zaliczania udostępnionego pokładu lub jego części do odpowiednich kategorii zagrożenia metanowego uwzględnia się wyniki badań zagrożenia metanowego wsąsiednich zakładach górniczych.

10. Wprzypadku stwierdzenia występowania metanu wczęści udostępnionego pokładu pokład ten, wgranicach obszaru górniczego lub tej części pokładu, wktórej są planowane albo prowadzone roboty górnicze, zalicza się do tej samej kategorii zagrożenia metanowego według kryteriów określonych wust.3–6.

11. W przypadku występowania w udostępnionym pokładzie zaburzeń warunków geologicznych – w szczególności uskoków, nasunięć ozrzucie większym niż miąższość pokładu oraz uskoków otwartych ze szczeliną wypełnioną materiałem innym niż węgiel kamienny – powodujących zróżnicowanie zagrożenia metanowego wposzczególnych częściach tego pokładu części te mogą zostać zaliczone do różnych kategorii zagrożenia metanowego.

12. Części udostępnionego pokładu ozróżnicowanej metanonośności mogą zostać zaliczone do różnych kategorii zagrożenia metanowego. Wtakim przypadku granice między tymi zaliczonymi częściami uwzględniają przebieg izolinii metanonośności, będących liniami oddzielającymi obszary ozróżnicowanej metanonośności wpokładzie, owielkościach określonych wust.3–6. §9.1. Wpodziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali nieżelaznych ustala się dwie kategorie zagrożenia metanowego.

2. Udostępnione złoże lub jego część jest przestrzenią, która wpodziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali nieżelaznych podlega zaliczeniu do jednej zdwóch kategorii zagrożenia metanowego.

3. Do Ikategorii zagrożenia metanowego zalicza się udostępnione złoże lub jego część, jeżeli wpowietrzu stwierdzono występowanie metanu ozawartości większej niż 0,5%.

4. Do II kategorii zagrożenia metanowego zalicza się udostępnione złoże lub jego część, jeżeli istnieje możliwość wzmożonego wydzielania lub nagłego wypływu metanu zgórotworu lub zwody dopływającej do wyrobisk lub ich części.

5. Podczas zaliczania udostępnionego złoża lub jego części do odpowiednich kategorii zagrożenia metanowego uwzględnia się wyniki badań zagrożenia metanowego wsąsiednich zakładach górniczych.

Dziennik Ustaw –6– Poz. 230

6. Wprzypadku stwierdzenia występowania metanu wczęści udostępnionego złoża złoże to, wgranicach obszaru górniczego lub tej części złoża, wktórej są planowane albo prowadzone roboty górnicze, zalicza się do tej samej kategorii zagrożenia metanowego według kryteriów określonych wust.3 i4.

7. Wprzypadku występowania wudostępnionym złożu zaburzeń warunków geologicznych – wszczególności uskoków, nasunięć ozrzucie większym niż miąższość złoża oraz uskoków otwartych ze szczeliną wypełnioną materiałem innym niż rudy metali nieżelaznych – powodujących zróżnicowanie zagrożenia metanowego w poszczególnych częściach tego złoża części te mogą zostać zaliczone do różnych kategorii zagrożenia metanowego. §10.1. Wpodziemnych zakładach górniczych wydobywających sól ustala się dwie kategorie zagrożenia metanowego.

2. Udostępnione złoże lub jego część jest przestrzenią, która wpodziemnych zakładach górniczych wydobywających sól podlega zaliczeniu do jednej zdwóch kategorii zagrożenia metanowego.

3. Do Ikategorii zagrożenia metanowego zalicza się udostępnione złoże lub jego część, jeżeli wpowietrzu stwierdzono występowanie metanu albo mieszaniny gazów wybuchowych zawierającej metan ozawartości większej niż 0,1%.

4. Do II kategorii zagrożenia metanowego zalicza się udostępnione złoże lub jego część, jeżeli zaistniał: 1) nagły wypływ metanu albo mieszaniny gazów wybuchowych zawierającej metan lub 2) wyrzut metanu iskał – wwyniku których zawartość gazów wybuchowych wpowietrzu była większa niż 1%.

5. Podczas zaliczania udostępnionego złoża lub jego części do odpowiednich kategorii zagrożenia metanowego uwzględnia się wyniki badań zagrożenia metanowego wsąsiednich zakładach górniczych.

6. Wprzypadku stwierdzenia występowania metanu wczęści udostępnionego złoża złoże to, wgranicach obszaru górniczego lub tej części złoża, wktórej są planowane albo prowadzone roboty górnicze, zalicza się do tej samej kategorii zagrożenia metanowego według kryteriów określonych wust.3 i4.

7. Wprzypadku występowania wudostępnionym złożu zaburzeń warunków geologicznych – wszczególności uskoków, nasunięć ozrzucie większym niż miąższość złoża oraz uskoków otwartych ze szczeliną wypełnioną materiałem innym niż sól – powodujących zróżnicowanie zagrożenia metanowego wposzczególnych częściach tego złoża części te mogą zostać zaliczone do różnych kategorii zagrożenia metanowego. §11. Dokumentacja, woparciu októrą dokonuje się zaliczenia przestrzeni, októrych mowa w§8 ust.2, §9 ust.2albo §10 ust.2, do odpowiedniej kategorii zagrożenia metanowego, zawiera: 1) charakterystykę zagrożenia metanowego udokumentowaną opisem: a) oznaczeń metanonośności wudostępnionych pokładach węgla kamiennego lub ich częściach, b) zawartości metanu wpowietrzu wpodziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali nieżelaznych, zawartości metanu oraz innych gazów wybuchowych wpowietrzu wpodziemnych zakładach górniczych wydobyc) wających sól; opis występowania wprzestrzeniach, októrych mowa w§8 ust.2, §9 ust.2albo §10 ust.2, innych zagrożeń natural2) nych wymienionych w§1 pkt1, które mogą mieć wpływ na wzrost natężenia zagrożenia metanowego; 3) mapy wyrobisk lub ich części, wskali nie mniejszej niż 1:5000, znaniesionymi propozycjami granic poszczególnych kategorii zagrożenia metanowego; 4) wyniki badań przeprowadzonych przez rzeczoznawcę oraz opinię rzeczoznawcy, jeżeli dokonuje się zaliczenia do: a) II lub III kategorii zagrożenia metanowego wpodziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kaI, mienny, b) Ikategorii zagrożenia metanowego wpodziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy metali nieżelaznych, c) Ikategorii zagrożenia metanowego wpodziemnych zakładach górniczych wydobywających sól.

Dziennik Ustaw –7– Rozdział 4 Zagrożenie wyrzutami gazów iskał §12.Podstawowym kryterium oceny zagrożenia wyrzutami gazów iskał jest możliwość zaistnienia następujących zjawisk gazogeodynamicznych: wyrzutu gazów iskał, będącego dynamicznym przemieszczeniem rozkruszonych skał lub kopaliny zcalizny węglowej 1) do wyrobiska lub jego części przez energię gazów wydzielonych zgórotworu wwyniku działania czynników geologiczno-górniczych, które może spowodować wwyrobisku lub jego części: a) zjawiska akustyczne, b) podmuch powietrza, c) uszkodzenie jego obudowy lub znajdujących się wnim maszyn iurządzeń, d) powstanie kawerny powyrzutowej, będącej pustką wjego stropie, spągu lub ociosie, e) zaburzenie wjego przewietrzaniu, f) nagromadzenie się gazów owartości stężenia, która może spowodować ich wybuch, g) powstanie atmosfery niezdatnej do oddychania, lub nagłego wypływu gazów zgórotworu do wyrobiska lub jego części, zwanego dalej „nagłym wypływem gazów”, będą2) cego zachodzącym wkrótkim okresie intensywnym – niezwiązanym ze skutkami zawału, tąpnięcia lub odgazowania urobionych skał albo węgla lub niezwiązanym zzaburzeniami wprzewietrzaniu wyrobiska – wydzielaniem się gazów zgórotworu, które może spowodować wwyrobisku lub jego części: a) nagromadzenie się gazów owartości stężenia, która może spowodować ich wybuch, lub b) powstanie atmosfery niezdatnej do oddychania. §13.1. Wpodziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny ustala się trzy kategorie zagrożenia wyrzutami gazów iskał.

2. Pokład lub jego część jest przestrzenią, która wpodziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny podlega zaliczeniu do jednej ztrzech kategorii zagrożenia wyrzutami gazów iskał.

3. Do Ikategorii zagrożenia wyrzutami gazów iskał zalicza się pokład lub jego część, jeżeli metanonośność wynosi od 4,5m3/Mg do 8m3/Mg wprzeliczeniu na czystą substancję węglową, przy czym wskaźnik zwięzłości węgla jest mniejszy niż 0,3lub intensywność desorpcji metanu jest większa niż 1,2kPa.

4. Do II kategorii zagrożenia wyrzutami gazów iskał zalicza się pokład lub jego część, jeżeli metanonośność jest większa niż 8m3/Mg wprzeliczeniu na czystą substancję węglową, przy czym wskaźnik zwięzłości węgla jest mniejszy niż 0,3lub intensywność desorpcji metanu jest większa niż 1,2kPa.

5. Do III kategorii zagrożenia wyrzutami gazów iskał zalicza się pokład lub jego część, jeżeli: 1) zaistniał wyrzut gazów iskał lub 2) zaistniał nagły wypływ gazów, lub 3) zaistniały okoliczności określone wust.4oraz zaistniała co najmniej jedna znastępujących okoliczności: a) zwiększona objętość zwiercin wczasie wiercenia otworów, wyrażona wdm3uzyskanych z1m bieżącego otworu badawczego wierconego wiertarkami obrotowymi ośrednicy wiertła 42mm, b) wydmuchy zwiercin igazów wczasie wiercenia otworów badawczych wiertarkami obrotowymi ośrednicy wiertła 42mm, c) zakleszczanie lub wypychanie wiertła wczasie wiercenia otworów badawczych wiertarkami obrotowymi ośrednicy wiertła 42mm, d) odpryskiwanie węgla zociosów iczoła przodka oraz trzaski wgłębi calizny węglowej, e) nagły wzrost metanowości względnej lub bezwzględnej, Poz. 230

Dziennik Ustaw f) –8– Poz. 230

zwiększone wydzielanie się gazów po robotach strzałowych,

g) zwiększone ilości urobku i jego rozrzucenie na większą odległość od przodka mimo braku zmiany technologii wykonywania robót strzałowych, h) zmniejszone zwięzłości izmiany struktury węgla wczasie prowadzenia wyrobiska, i) j) wydzielanie lub wykraplanie wody na powierzchni calizny węglowej, zmiana barwy węgla na powierzchni calizny węglowej.

6. Intensywnością desorpcji metanu jest szybkość wydzielania się metanu zpróbki węgla pobranej ze zwiercin uzyskanych wczasie wiercenia otworu badawczego wiertarkami obrotowymi ośrednicy wiertła 42mm.

7. Metanowością względną jest wyrażona wm3/Mg suma ilości metanu wydzielającego się do wyrobisk lub ich części oraz metanu ujętego wtrakcie odmetanowania, wprzeliczeniu na Mg wydobytej kopaliny.

8. Metanowością bezwzględną jest wyrażona wm3/min suma ilości metanu wydzielającego się do wyrobisk lub ich części oraz metanu ujętego wtrakcie odmetanowania, wprzeliczeniu na minutę. §14.1. Wpodziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi ustala się dwie kategorie zagrożenia wyrzutami gazów iskał.

2. Złoże lub jego część jest przestrzenią, która w podziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy miedzi podlega zaliczeniu do jednej zdwóch kategorii zagrożenia wyrzutami gazów iskał.

3. Do Ikategorii zagrożenia wyrzutami gazów iskał zalicza się złoże lub jego część, jeżeli: 1) określono, na podstawie wykonanych badań dołowych ipowierzchniowych, możliwość powstania zagrożenia gazowego lub zjawisk gazogeodynamicznych lub 2) zaistniał nagły wypływ gazów.

4. Do II kategorii zagrożenia wyrzutami gazów iskał zalicza się złoże lub jego część, jeżeli zaistniał wyrzut gazów iskał. §

15. 1. W podziemnych zakładach górniczych wydobywających sól ustala się trzy kategorie zagrożenia wyrzutami gazów iskał.

2. Złoże lub jego część jest przestrzenią, która wpodziemnych zakładach górniczych wydobywających sól podlega zaliczeniu do jednej ztrzech kategorii zagrożenia wyrzutami gazów iskał.

3. Do Ikategorii zagrożenia wyrzutami gazów iskał zalicza się złoże lub jego część, jeżeli: 1) nie zaistniał wyrzut gazów iskał, lecz zaistniał nagły wypływ gazów lub 2) zaistniał swobodny wypływ gazów, ale budowa geologiczna złoża isytuacja gazowa wzłożu nie zostały wystarczająco rozpoznane za pomocą robót górniczych lub robót geologicznych.

4. Do II kategorii zagrożenia wyrzutami gazów iskał zalicza się złoże lub jego część, jeżeli zaistniał wyrzut gazów iskał, wtrakcie którego zostały wyrzucone do wyrobisk lub ich części skały omasie nie większej niż 10Mg.

5. Do III kategorii zagrożenia wyrzutami gazów iskał zalicza się złoże lub jego część, jeżeli zaistniał wyrzut gazów iskał, wtrakcie którego zostały wyrzucone do wyrobisk lub ich części skały omasie większej niż 10Mg. §16. Dokumentacja, woparciu októrą dokonuje się zaliczenia przestrzeni, októrych mowa w§13 ust.2, §14 ust.2 albo §15 ust.2, do odpowiedniej kategorii zagrożenia wyrzutami gazów iskał, zawiera: 1) charakterystykę budowy geologicznej przestrzeni, októrych mowa w§13 ust.2, §14 ust.2albo §15 ust.2; 2) opis okoliczności charakteryzujących zagrożenie wyrzutami gazów iskał; 3) charakterystyczne przekroje geologiczne;

Dziennik Ustaw 4) mapy: a) wprzypadku podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny – pokładu lub jego części, w b) przypadku podziemnych zakładów górniczych wydobywających rudy miedzi lub sól – wyrobiska lub jego części – wskali nie mniejszej niż 1:5000, znaniesionymi propozycjami granic poszczególnych kategorii zagrożenia wyrzutami gazów iskał; 5) wyniki badań przeprowadzonych przez rzeczoznawcę oraz opinię rzeczoznawcy, jeżeli dokonuje się zaliczenia do: a) Ilub II kategorii zagrożenia wyrzutami gazów iskał wpodziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, Ikategorii zagrożenia wyrzutami gazów iskał wpodziemnych zakładach górniczych wydobywających rudy mieb) dzi, c) Ilub II kategorii zagrożenia wyrzutami gazów iskał wpodziemnych zakładach górniczych wydobywających sól. Rozdział 5 Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego §17.1. Podstawowym kryterium oceny zagrożenia wybuchem pyłu węglowego rozumianego jako ziarna węgla przechodzące przez sito owymiarach oczek równych 1× 1mm: 1) wpokładzie węgla oraz wwyrobisku drążonym wtym pokładzie lub jego części – jest stwierdzenie wtym pokładzie lub jego części lub wyrobisku lub jego części zawartości części lotnych wwęglu większej niż 10% wbezwodnej ibezpopiołowej substancji węglowej; wwyrobisku poziomym oraz wyrobisku pochyłym onachyleniu do 45°, zwyjątkiem wyrobiska drążonego wpokładzie 2) węgla lub jego części – jest brak możliwości uznania tego wyrobiska lub jego części za niezagrożone wybuchem pyłu węglowego; wwyrobisku pionowym oraz wwyrobisku pochyłym onachyleniu większym niż 45°, wtym wszybie lub szybiku, 3) zwyjątkiem wyrobiska, wtym szybu lub szybiku, drążonego wpokładzie węgla lub jego części – jest brak możliwości uznania tego wyrobiska lub jego części, wtym szybu lub szybiku, za niezagrożone wybuchem pyłu węglowego.

2. Miejscami, wktórych jest możliwe zapoczątkowanie wybuchu pyłu węglowego, są: 1) miejsca wykonywania robót strzałowych wwyrobiskach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego; 2) miejsca urabiania węgla; 3) miejsca nagromadzenia metanu wilości co najmniej 1,5%; 4) miejsca nagromadzenia niebezpiecznego pyłu węglowego wilości co najmniej 500g/m3wyrobiska wpyle kopalnianym niezabezpieczonym wsposób naturalny na długości większej niż 30m, wwyrobisku lub jego części, wktórym są eksploatowane maszyny lub urządzenia elektryczne; 5) pola pożarowe; 6) zbiorniki węgla; 7) składy materiałów wybuchowych; 8) strefy szczególnego zagrożenia tąpaniami; 9) wyrobiska lub ich części onachyleniu większym niż 10° ztransportem linowym, kołowym lub kolejkami, wktórych są zainstalowane kable lub przewody elektryczne, zwyjątkiem szybów lub szybików; 10) ściany podczas zbrojenia ilikwidacji.

3. Niebezpiecznym pyłem węglowym jest pył węglowy pochodzący z pokładu węgla zagrożonego wybuchem pyłu węglowego. –9– Poz. 230

Dziennik Ustaw – 10 – Poz. 230

4. Pyłem kopalnianym jest pył powstały podczas robót górniczych, z dodatkiem substancji zabezpieczających przed wybuchem.

5. Pyłem kopalnianym zabezpieczonym wsposób naturalny jest pył kopalniany, który spełnia następujące warunki: 1) zawiera wodę przemijającą pochodzenia naturalnego uniemożliwiającą przenoszenie wybuchu pyłu węglowego icałkowicie pozbawiającą pył kopalniany lotności lub 2) zawiera co najmniej: a) 70% części niepalnych stałych pochodzenia naturalnego wpolach niemetanowych lub b) 80% części niepalnych stałych pochodzenia naturalnego wpolach metanowych.

6. Pyłem kopalnianym niezabezpieczonym wsposób naturalny jest pył kopalniany, który nie spełnia warunków określonych wust.5. §

18. 1. W podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny ustala się dwie klasy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

2. Pokład węgla lub jego część oraz wyrobisko lub jego część są przestrzeniami, które wpodziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny podlegają zaliczeniu do jednej zdwóch klas zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

3. Zaliczeniu podlegają odrębnie: 1) pokład węgla lub jego część, łącznie zwyrobiskami drążonymi wtym pokładzie lub jego części; 2) wyrobisko poziome lub jego część oraz wyrobisko pochyłe onachyleniu do 45° lub jego część, zwyjątkiem wyrobiska drążonego wpokładzie węgla lub jego części; 3) wyrobisko pionowe oraz wyrobisko pochyłe onachyleniu większym niż 45°, wtym szyb lub szybik, zwyjątkiem wyrobiska lub jego części, wtym szybu lub szybiku, drążonego wpokładzie węgla lub jego części.

4. Do klasy Azagrożenia wybuchem pyłu węglowego zalicza się pokład węgla lub jego część, łącznie zwyrobiskami drążonymi wtym pokładzie lub jego części, jeżeli wtym pokładzie lub jego części lub wwyrobiskach lub ich częściach znajduje się pył kopalniany zabezpieczony wsposób naturalny.

5. Do klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego zalicza się pokład węgla lub jego część, łącznie zwyrobiskami drążonymi wtym pokładzie lub jego części, jeżeli wtym pokładzie lub jego części lub wwyrobiskach lub ich częściach nie występują okoliczności określone wust.4.

6. Do klasy Azagrożenia wybuchem pyłu węglowego zalicza się – zwyjątkiem wyrobiska drążonego wpokładzie węgla lub jego części – wyrobisko poziome lub jego część oraz wyrobisko pochyłe onachyleniu do 45° lub jego część, jeżeli wtym wyrobisku lub jego części: 1) znajduje się pył kopalniany zabezpieczony wsposób naturalny lub 2) występują odcinki zpyłem kopalnianym niezabezpieczonym wsposób naturalny dłuższe niż 30m, aodległość mięnie dzy odcinkami zpyłem kopalnianym niezabezpieczonym wsposób naturalny nie jest mniejsza niż 100m.

7. Do klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego zalicza się – zwyjątkiem wyrobiska drążonego wpokładzie węgla lub jego części – wyrobisko poziome lub jego część oraz wyrobisko pochyłe onachyleniu do 45° lub jego część, jeżeli wtym wyrobisku nie występują okoliczności określone wust.6.

8. Wyrobiskiem poziomym oraz wyrobiskiem pochyłym onachyleniu do 45° niezagrożonym wybuchem pyłu węglowego jest wyrobisko lub jego część, wktórym: 1) nie występuje niebezpieczny pył węglowy lub 2) kopalniany zawiera co najmniej 80% części niepalnych stałych pochodzenia naturalnego, ilość niebezpiecznego pyłu pył węglowego jest mniejsza niż 10g/m3wyrobiska, amasa pyłu węglowego bez części niepalnych stałych, osiadającego na danej powierzchni wustalonym czasie, zwana dalej „intensywnością osiadania pyłu”, jest mniejsza niż 0,15g/m2na dobę, lub

Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 230

3) pył kopalniany zawiera co najmniej 50% wody przemijającej, lub 4) kopalniany zawiera co najmniej 80% części niepalnych stałych pochodzenia naturalnego oraz zawartość wody przepył mijającej pochodzenia naturalnego wtym pyle wynosi co najmniej 30% – awyrobiska lub ich części mające bezpośrednie połączenie ztym wyrobiskiem są wyrobiskami niezagrożonymi wybuchem pyłu węglowego lub zostały zaliczone do klasy Azagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

9. Do klasy Azagrożenia wybuchem pyłu węglowego zalicza się – zwyjątkiem wyrobiska lub jego części, wtym szybu iszybiku, drążonego wpokładzie węgla lub jego części – wyrobisko pionowe lub jego część oraz wyrobisko pochyłe onachyleniu większym niż 45° lub jego część, wtym szyb lub szybik, jeżeli wtym wyrobisku lub jego części, szybie lub szybiku: zalegający pył kopalniany zawiera co najmniej 70% części niepalnych stałych wpolach niemetanowych lub 80% części 1) niepalnych stałych wpolach metanowych lub 2) zalegający pył kopalniany zawiera wodę przemijającą uniemożliwiającą przeniesienie wybuchu pyłu węglowego icałkowicie pozbawiającą pył kopalniany lotności, lub 3) średnia ilość zalegającego pyłu węglowego jest mniejsza niż 5g/m3szybu lub szybiku.

10. Do klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego zalicza się – zwyjątkiem wyrobiska lub jego części, wtym szybu iszybiku, drążonego wpokładzie węgla lub jego części – wyrobisko pionowe lub jego część oraz wyrobisko pochyłe onachyleniu większym niż 45° lub jego część, wtym szyb lub szybik, jeżeli wtym wyrobisku lub jego części, szybie lub szybiku nie występują okoliczności określone wust.9.

11. Wyrobiskiem pionowym oraz wyrobiskiem pochyłym onachyleniu większym niż 45°, wtym szybem lub szybikiem, niezagrożonym wybuchem pyłu węglowego jest wyrobisko, wtym szyb lub szybik, wktórym jednocześnie: 1) zawartość części niepalnych stałych wpyle kopalnianym zalegającym wwyrobisku wynosi co najmniej 80%; 2) średnia ilość pyłu węglowego zalegającego wwyrobisku jest mniejsza niż 1g/m3wyrobiska; 3) intensywność osiadania pyłu wwyrobiskach połączonych ztym wyrobiskiem, wodległości do 5m od tego wyrobiska, jest mniejsza niż 0,15g/m2na dobę; 4) wyrobiska mające bezpośrednie połączenie ztym wyrobiskiem są wyrobiskami niezagrożonymi wybuchem pyłu węglowego lub zostały zaliczone do klasy Azagrożenia wybuchem pyłu węglowego; 5) budynku nadszybia nie zostały wyznaczone, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy w zdnia 24sierpnia 1991r. oochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z2009r. Nr178, poz.1380, z2010r. Nr57, poz.353oraz z2012r. poz.908), strefy zagrożenia wybuchem pyłów. §19.1. Wodkrywkowych zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny ustala się dwie klasy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

2. Wyrobisko podziemne lub jego część jest przestrzenią, która wodkrywkowych zakładach górniczych wydobywających węgiel brunatny podlega zaliczeniu do jednej zdwóch klas zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

3. Do klasy Azagrożenia wybuchem pyłu węglowego zalicza się wyrobisko podziemne lub jego część, jeżeli wtym wyrobisku lub jego części znajduje się pył kopalniany zabezpieczony wsposób naturalny.

4. Do klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego zalicza się wyrobisko podziemne lub jego część, jeżeli wtym wyrobisku lub jego części nie występują okoliczności określone wust.3. §20. Dokumentacja, woparciu októrą dokonuje się zaliczenia przestrzeni, októrych mowa w§18 ust.2albo §19 ust.2, do odpowiedniej klasy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, zawiera: 1) charakterystykę miejsc, októrych mowa w§17 ust.2; 2) charakterystykę przestrzeni, októrych mowa w§18 ust.2oraz §19 ust.2, zuwzględnieniem występujących tam innych zagrożeń; 3) opis okoliczności mających wpływ na powstanie zagrożenia wybuchem pyłu węglowego;

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 230

4) propozycję zaliczenia przestrzeni, októrych mowa w§18 ust.2oraz §19 ust.2, do odpowiedniej klasy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, zuzasadnieniem; 5) mapę wskali nie mniejszej niż 1:5000– dla: a) pokładu lub jego części, wyrobiska lub jego części, innego niż wyrobisko pionowe oraz wyrobisko pochyłe onachyleniu większym niż 45°, b) wtym szyb lub szybik; 6) przekrój geologiczny – dla wyrobiska pionowego oraz wyrobiska pochyłego onachyleniu większym niż 45°, wtym szybu lub szybiku; 7) wyniki badań przeprowadzonych przez rzeczoznawcę oraz opinię rzeczoznawcy, jeżeli dokonuje się zaliczenia do klasyA zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Rozdział 6 Zagrożenie klimatyczne §21.1. Podstawowym kryterium oceny zagrożenia klimatycznego jest występowanie na stanowisku pracy, wrozumieniu przepisów wydanych na podstawie art.23715§1ustawy zdnia 26czerwca 1974r.– Kodeks pracy (Dz.U. z1998r. Nr21, poz.94, zpóźn. zm.3)), wpodziemnym wyrobisku górniczym, zwanym dalej „stanowiskiem pracy”, temperatury zastępczej klimatu wyższej niż 26°C.

2. Temperaturę zastępczą klimatu oblicza się według następującego wzoru: tzk = 0,6tw + 0,4ts – v gdzie: tzk – temperatura zastępcza klimatu, wyrażona w°C, tw – temperatura powietrza kopalnianego, wyrażona w°C: – – zmierzona termometrem wilgotnym lub – – wyznaczona na podstawie pomiarów temperatury suchej, wilgotności względnej oraz ciśnienia atmosferycznego wmiejscu wykonywania pomiaru, ts – temperatura powietrza kopalnianego zmierzona termometrem suchym lub czujnikiem pomiarowym, wyrażona w°C, v – rędkość powietrza, wyrażona wm/s, pomnożona przez współczynnik przeliczeniowy wynoszący 1s × °C/m; jeżeli p prędkość powietrza jest większa niż 4m/s, do obliczeń przyjmuje się wartość 4m/s. §22.1. Wpodziemnych zakładach górniczych ustala się trzy stopnie zagrożenia klimatycznego.

2. Stanowisko pracy jest przestrzenią, która w podziemnych zakładach górniczych podlega zaliczeniu do jednego ztrzech stopni zagrożenia klimatycznego.

3. Do Istopnia zagrożenia klimatycznego zalicza się stanowisko pracy, jeżeli temperatura zastępcza klimatu nie jest wyższa niż 30°C.

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z1998r. Nr106, poz.668iNr113, poz.717, z1999r. Nr99, poz.1152, z2000r. Nr19, poz.239, Nr43, poz.489, Nr107, poz.1127iNr120, poz.1268, z2001r. Nr11, poz.84, Nr28, poz.301, Nr52, poz.538, Nr99, poz.1075, Nr111, poz.1194, Nr123, poz.1354, Nr128, poz.1405iNr154, poz.1805, z2002r. Nr74, poz.676, Nr135, poz.1146, Nr196, poz.1660, Nr199, poz.1673iNr200, poz.1679, z2003r. Nr166, poz.1608iNr213, poz.2081, z2004r. Nr96, poz.959, Nr99, poz.1001, Nr120, poz.1252iNr240, poz.2407, z2005r. Nr10, poz.71, Nr68, poz.610, Nr86, poz.732iNr167, poz.1398, z2006r. Nr104, poz.708i711, Nr133, poz.935, Nr217, poz.1587iNr221, poz.1615, z2007r. Nr64, poz.426, Nr89, poz.589, Nr176, poz.1239, Nr181, poz.1288iNr225, poz.1672, z2008r. Nr93, poz.586, Nr116, poz.740, Nr223, poz.1460iNr237, poz.1654, z2009r. Nr6, poz.33, Nr56, poz.458, Nr58, poz.485, Nr98, poz.817, Nr99, poz.825, Nr115, poz.958, Nr157, poz.1241iNr219, poz.1704, z2010r. Nr105, poz.655, Nr135, poz.912, Nr182, poz.1228, Nr224, poz.1459, Nr249, poz.1655iNr254, poz.1700, z2011r. Nr36, poz.181, Nr63, poz.322, Nr80, poz.432, Nr144, poz.855, Nr149, poz.887iNr232, poz.1378, z2012r. poz.908i1110 oraz z2013r. poz.2

Dziennik Ustaw – 13 – Poz. 230

4. Do II stopnia zagrożenia klimatycznego zalicza się stanowisko pracy niewymienione wust.3, jeżeli temperatura zastępcza klimatu nie jest wyższa niż 32°C.

5. Do III stopnia zagrożenia klimatycznego zalicza się stanowisko pracy, jeżeli: 1) temperatura zastępcza klimatu jest wyższa niż 32°C lub 2) temperatura powietrza kopalnianego zmierzona termometrem wilgotnym lub wyznaczona na podstawie pomiarów temperatury suchej, wilgotności względnej oraz ciśnienia atmosferycznego wmiejscu wykonywania pomiaru jest wyższa niż 34°C, lub temperatura powietrza kopalnianego zmierzona termometrem suchym lub czujnikiem pomiarowym jest wyższa niż 35°C. 3) §23. Dokumentacja, woparciu októrą dokonuje się zaliczenia przestrzeni, októrej mowa w§22 ust.2, do odpowiedniego stopnia zagrożenia klimatycznego, zawiera: 1) wyniki pomiarów parametrów służących do obliczenia temperatury zastępczej klimatu, októrych mowa w§21 ust.2, udokumentowanych wksiążce kontroli zagrożenia klimatycznego, prowadzonej wsposób określony wprzepisach wydanych na podstawie art.120 ust.1ustawy zdnia 9czerwca 2011r.– Prawo geologiczne igórnicze; 2) propozycję zaliczenia przestrzeni, októrej mowa w§22 ust.2, do odpowiedniego stopnia zagrożenia klimatycznego, zuzasadnieniem. Rozdział 7 Zagrożenie wodne §24.Podstawowym kryterium oceny zagrożenia wodnego jest możliwość wystąpienia zwiększonego lub niekontrolowanego dopływu albo możliwość wdarcia się do istniejącego lub projektowanego wyrobiska lub jego części: wody, solanki, ługów lub wody zluźnym materiałem, stwarzającego niebezpieczeństwo dla pracowników lub ruchu zakładu górniczego. §25.1. Wpodziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż sól ustala się trzy stopnie zagrożenia wodnego.

2. Złoże lub jego część oraz otaczający górotwór wgranicach obszaru górniczego jest przestrzenią, która wpodziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż sól podlega zaliczeniu do jednego ztrzech stopni zagrożenia wodnego.

3. Do Istopnia zagrożenia wodnego zalicza się złoże lub jego część oraz otaczający górotwór wgranicach obszaru górniczego, jeżeli: 1) zbiorniki icieki wodne na powierzchni terenu są izolowane od istniejących oraz projektowanych wyrobisk warstwą izolującą omiąższości zapewniającej bezpieczeństwo prowadzonych robót górniczych lub 2) poziomy wodonośne są izolowane od istniejących oraz projektowanych wyrobisk warstwą izolującą omiąższości zapewniającej bezpieczeństwo prowadzonych robót górniczych, lub 3) zpoziomów wodonośnych odprowadzono zasoby statyczne wód, adopływ zzasobów dynamicznych ma stałe natężenie umożliwiające bieżące odwadnianie wyrobiska lub jego części lub wyrobisk, lub 4) podziemne zbiorniki wodne są izolowane od istniejących oraz projektowanych wyrobisk lub ich części warstwą izolującą omiąższości zapewniającej bezpieczeństwo prowadzonych robót górniczych.

4. Do II stopnia zagrożenia wodnego zalicza się złoże lub jego część oraz otaczający górotwór wgranicach obszaru górniczego, jeżeli: 1) zbiorniki icieki wodne na powierzchni terenu oraz podziemne zbiorniki wodne mogą wsposób pośredni, wszczególności przez infiltrację lub przeciekanie, spowodować zwiększenie zawodnienia istniejących lub projektowanych wyrobisk lub 2) wstropie lub spągu złoża albo wotaczającym górotworze, wktórym istnieje lub jest projektowane wyrobisko, występuje poziom wodonośny typu porowego, który nie jest izolowany od złoża lub wyrobisk warstwą izolującą omiąższości zapewniającej bezpieczeństwo prowadzonych robót górniczych, lub

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 230

3) występują uskoki wodonośne orozpoznanym zawodnieniu oraz lokalizacji, lub 4) występują otwory wiertnicze zlikwidowane nieprawidłowo albo nie ma danych osposobie likwidacji otworów wiertniczych, jeżeli otwory te stwarzają możliwość przepływu wód zpowierzchniowych lub podziemnych zbiorników wodnych oraz zpoziomów wodonośnych do wyrobiska lub jego części.

5. Do III stopnia zagrożenia wodnego zalicza się złoże lub jego część oraz otaczający górotwór wgranicach obszaru górniczego, jeżeli: 1) zbiorniki icieki wodne na powierzchni terenu oraz podziemne zbiorniki wodne stwarzają możliwość bezpośredniego zwiększonego, niekontrolowanego dopływu albo możliwość wdarcia się wody do wyrobiska lub jego części lub 2) wstropie lub spągu złoża albo wczęści górotworu, wktórej istnieje lub jest projektowane wyrobisko, występuje poziom wodonośny typu szczelinowego lub szczelinowo-kawernistego, który nie jest izolowany od złoża lub wyrobisk warstwą izolującą omiąższości zapewniającej bezpieczeństwo prowadzonych robót górniczych, lub 3) wczęści górotworu, wktórej istnieje lub jest projektowane wyrobisko, albo wjego bezpośrednim sąsiedztwie występują zbiorniki wodne pod ciśnieniem wstosunku do spągu tych wyrobisk lub ich części, lub 4) występują uskoki wodonośne oniedostatecznie rozpoznanym zawodnieniu lub lokalizacji, lub 5) jest możliwe wdarcie się wody lub wody zluźnym materiałem zinnych przestrzeni niż określone wpkt1–4. §26.1. Wpodziemnych zakładach górniczych wydobywających sól ustala się trzy stopnie zagrożenia wodnego.

2. Złoże lub jego część oraz otaczający górotwór wgranicach obszaru górniczego jest przestrzenią, która wpodziemnych zakładach górniczych wydobywających sól podlega zaliczeniu do jednego ztrzech stopni zagrożenia wodnego.

3. Do Istopnia zagrożenia wodnego zalicza się złoże lub jego część oraz otaczający górotwór wgranicach obszaru górniczego, jeżeli występuje warstwa izolująca między złożem awystępującymi wjego otoczeniu zbiornikami wodnymi lub poziomami wodonośnymi uniemożliwiająca przepływ wód do wyrobiska.

4. Do II stopnia zagrożenia wodnego zalicza się złoże lub jego część oraz otaczający górotwór wgranicach obszaru górniczego, jeżeli: 1) występuje warstwa izolująca między złożem awystępującymi wjego otoczeniu zbiornikami wodnymi lub poziomami wodonośnymi lub 2) wzłożu występują naturalne zbiorniki cieczy, adopływ znich do wyrobisk lub ich części jest malejący.

5. Do III stopnia zagrożenia wodnego zalicza się złoże lub jego część oraz otaczający górotwór wgranicach obszaru górniczego, jeżeli: 1) występuje warstwa izolująca między złożem awystępującymi wjego otoczeniu zbiornikami wodnymi lub poziomanie mi wodonośnymi lub 2) warstwy izolujące nie stanowią wystarczającego zabezpieczenia ze względu na naruszenie ich robotami górniczymi. §27.1. Wzakładach prowadzących działalność określoną wart.2 ust.1ustawy zdnia 9czerwca 2011r. – Prawo geologiczne igórnicze ustala się trzy stopnie zagrożenia wodnego.

2. Wyrobisko lub jego część jest przestrzenią, która wzakładach prowadzących działalność określoną wart.2 ust.1ustawy zdnia 9czerwca 2011r. – Prawo geologiczne igórnicze podlega zaliczeniu do jednego ztrzech stopni zagrożenia wodnego.

3. Do Istopnia zagrożenia wodnego zalicza się wyrobisko lub jego część, jeżeli: 1) zbiorniki icieki wodne na powierzchni terenu są izolowane od istniejących oraz projektowanych wyrobisk lub ich części warstwą izolującą omiąższości zapewniającej bezpieczeństwo prowadzonych robót górniczych lub 2) poziomy wodonośne są izolowane od istniejących oraz projektowanych wyrobisk lub ich części warstwą izolującą omiąższości zapewniającej bezpieczeństwo prowadzonych robót górniczych, lub

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 230

3) zpoziomów wodonośnych odprowadzono zasoby statyczne wód, adopływ zzasobów dynamicznych ma stałe natężenie umożliwiające bieżące odwadnianie wyrobiska lub wyrobisk lub ich części, lub 4) podziemne zbiorniki wodne są izolowane od istniejących oraz projektowanych wyrobisk lub ich części warstwą izolującą omiąższości zapewniającej bezpieczeństwo prowadzonych robót górniczych.

4. Do II stopnia zagrożenia wodnego zalicza się wyrobisko lub jego część, jeżeli: 1) zbiorniki icieki wodne na powierzchni terenu oraz podziemne zbiorniki wodne mogą wsposób pośredni, wszczególności przez infiltrację lub przeciekanie, spowodować zwiększenie zawodnienia istniejących lub projektowanych wyrobisk lub ich części lub wstropie lub spągu złoża albo wczęści górotworu, wktórej istnieje lub jest projektowane wyrobisko, występuje po2) ziom wodonośny typu porowego, który nie jest izolowany od złoża lub wyrobisk lub ich części warstwą izolującą omiąższości zapewniającej bezpieczeństwo prowadzonych robót górniczych, lub 3) występują uskoki wodonośne orozpoznanym zawodnieniu oraz lokalizacji, lub istnieją otwory wiertnicze zlikwidowane nieprawidłowo albo nie ma danych osposobie likwidacji otworów wiertni4) czych, aotwory te stwarzają możliwość przepływu wód zpowierzchniowych lub podziemnych zbiorników wodnych oraz zpoziomów wodonośnych do wyrobiska lub jego części.

5. Do III stopnia zagrożenia wodnego zalicza się wyrobisko lub jego część, jeżeli: 1) zbiorniki icieki wodne na powierzchni terenu oraz podziemne zbiorniki wodne stwarzają możliwość bezpośredniego zwiększonego, niekontrolowanego dopływu albo możliwość wdarcia się wody do wyrobiska lub wstropie lub spągu złoża albo wotaczającym górotworze, wktórym istnieje lub jest projektowane wyrobisko, wystę2) puje poziom wodonośny typu szczelinowego lub szczelinowo-kawernistego, który nie jest izolowany od złoża lub wyrobisk warstwą izolującą omiąższości zapewniającej bezpieczeństwo prowadzonych robót górniczych, lub 3) wczęści górotworu, wktórej istnieje lub jest projektowane wyrobisko, albo wjego bezpośrednim sąsiedztwie występują zbiorniki wodne pod ciśnieniem wstosunku do spągu tych wyrobisk lub ich części, lub 4) występują uskoki wodonośne oniedostatecznie rozpoznanym zawodnieniu lub lokalizacji, lub 5) jest możliwe wdarcie się wody lub wody zluźnym materiałem zinnych przestrzeni niż określone wpkt1–4. §28.1. Wodkrywkowych zakładach górniczych ustala się dwa stopnie zagrożenia wodnego.

2. Złoże lub jego część jest przestrzenią, która wodkrywkowych zakładach górniczych podlega zaliczeniu do jednego zdwóch stopni zagrożenia wodnego.

3. Do Istopnia zagrożenia wodnego zalicza się złoże lub jego część, jeżeli jest możliwe: 1) zatopienie wyrobiska odkrywkowego lub jego części wprzypadku zaistnienia gwałtownych opadów atmosferycznych lub 2) bezpośrednie wdarcie się wody ze zbiorników lub cieków wodnych znajdujących się na powierzchni terenu do wyrobiska odkrywkowego, lub wypłynięcie wody ze skarp lub spągu wyrobiska odkrywkowego wilości stwarzającej niebezpieczeństwo dla pracow3) ników lub ruchu zakładu górniczego.

4. Do II stopnia zagrożenia wodnego zalicza się złoże lub jego część, jeżeli wtej przestrzeni zaistniały wcześniej okoliczności określone wust.3 pkt1, 2lub

3. §29.Jeżeli wodkrywkowym zakładzie górniczym istnieją wzłożu lub są wnim projektowane wyrobiska podziemne, dla tej części złoża dokonuje się oceny zagrożenia wodnego według kryteriów określonych w§25. §30.Dokumentacja, woparciu októrą dokonuje się zaliczenia przestrzeni, októrych mowa w§25 ust.2, §26 ust.2, §27 ust.2albo §28 ust.2, do odpowiedniego stopnia zagrożenia wodnego, zawiera: 1) charakterystykę budowy geologicznej iwarunków hydrogeologicznych przestrzeni, októrych mowa w§25 ust.2, §26 ust.2, §27 ust.2albo §28 ust.2, obejmującą wszczególności zestawienie oraz opis: a) podziemnych zbiorników wodnych,

Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 230

b) otworów wiertniczych zlikwidowanych nieprawidłowo lub wodniesieniu do których nie ma danych osposobie ich likwidacji, c) uskoków wodonośnych, d) źródeł zagrożenia wodnego niewymienionych wlit.a–c – zktórych jest możliwe wdarcie się wody, solanki, ługów lub wody zluźnym materiałem, stwarzające niebezpieczeństwo dla pracowników lub ruchu zakładu górniczego; 2) analizę wpływu źródeł zagrożenia wodnego, októrych mowa wpkt1, na prowadzone iprojektowane roboty górnicze; 3) obliczenie oraz określenie granic proponowanego zaliczenia przestrzeni, októrych mowa w§25 ust.2, §26 ust.2, §27 ust.2albo §28 ust.2, do odpowiedniego stopnia zagrożenia wodnego, zuzasadnieniem, awprzypadku podziemnych zbiorników wodnych – wyznaczenie szerokości stref wokół podziemnych zbiorników wodnych stwarzających zagrożenie wodne; mapy wyrobisk lub ich części, wskali nie mniejszej niż 1:10000, zwyszczególnionymi źródłami zagrożenia wodnego, 4) októrych mowa wpkt1, oraz propozycjami granic poszczególnych stopni zagrożenia wodnego; 5) przekroje hydrogeologiczne; 6) mapy poziomów wodonośnych stwarzających zagrożenie wodne. Rozdział 8 Zagrożenie osuwiskowe §31.1. Podstawowym kryterium oceny zagrożenia osuwiskowego jest możliwość zaistnienia osuwiska.

2. Osuwiskiem jest przemieszczenie się, wwyniku naruszenia stanu równowagi wgórotworze, mas skalnych budujących skarpę lub zbocze, stwarzające niebezpieczeństwo dla pracowników lub ruchu zakładu górniczego. §32.1. Wodkrywkowych zakładach górniczych ustala się dwa stopnie zagrożenia osuwiskowego.

2. Złoże lub jego część, wyrobisko lub jego część oraz zwałowisko są przestrzeniami, które wodkrywkowych zakładach górniczych podlegają zaliczeniu do jednego zdwóch stopni zagrożenia osuwiskowego.

3. Do Istopnia zagrożenia osuwiskowego zalicza się złoże lub jego część, wyrobisko lub jego część lub zwałowisko, jeżeli wskarpie lub zboczu występują, stwierdzone wopinii sporządzonej przez służbę geologiczną działającą uprzedsiębiorcy: 1) warstwy nachylone wstronę wyrobiska, aspękania umożliwiające odspajanie się większych mas skalnych są ułożone równolegle do skarpy, lub 2) przewarstwienia skał oróżnych parametrach wytrzymałościowych iwłaściwościach geomechanicznych, przewarstwienia skał wodonośnych lub powierzchnie podzielności ławicowej, lub strefy wietrzeniowe lub strefy zmian hydrotermalnych, wszczególności żyły kruchych minerałów, zailenie, serycytyza3) cja lub chlorytyzacja, lub 4) uskoki, lub 5) brekcje tektoniczne, lub 6) spękania ciosowe, lub 7) strefy drgań spowodowanych ruchem pojazdów, wstrząsy wywołane robotami strzałowymi lub ruchem maszyn lub urządzeń, mogące wpływać na możliwość utraty stateczności skarp lub zboczy, lub 8) inne okoliczności mogące spowodować utratę stateczności skarp lub zboczy wstopniu stwarzającym niebezpieczeństwo dla pracowników lub ruchu zakładu górniczego.

Dziennik Ustaw – 17 – Poz. 230

4. Do II stopnia zagrożenia osuwiskowego zalicza się złoże lub jego część, wyrobisko lub jego część lub zwałowisko, jeżeli jednocześnie: wskarpie lub zboczu występuje, stwierdzona wopinii sporządzonej przez służbę geologiczną działającą uprzedsiębior1) cy, co najmniej jedna zokoliczności określonych wust.3; 2) wprzestrzeniach wymienionych wpkt1zaistniało już osuwisko. §33. Dokumentacja, woparciu októrą dokonuje się zaliczenia przestrzeni, októrych mowa w§32 ust.2, do odpowiedniego stopnia zagrożenia osuwiskowego, zawiera: charakterystykę budowy geologicznej i warunków geologiczno-inżynierskich przestrzeni, o których mowa w § 32 1) ust.2, sprzyjających powstawaniu zagrożenia osuwiskowego oraz określenie potencjalnych płaszczyzn poślizgu; 2) propozycję zaliczenia przestrzeni, októrych mowa w§32 ust.2, do odpowiedniego stopnia zagrożenia osuwiskowego, zuzasadnieniem; 3) opinię, októrej mowa w§32 ust.3lub ust.4 pkt1; 4) mapy wyrobisk lub ich części, wskali nie mniejszej niż 1:10000, zwyszczególnieniem przestrzeni, wktórych może powstać zagrożenie osuwiskowe, oraz propozycjami granic poszczególnych stopni zagrożenia osuwiskowego; 5) przekroje geologiczno-inżynierskie. Rozdział 9 Zagrożenie erupcyjne §34.Podstawowym kryterium oceny zagrożenia erupcyjnego jest możliwość zaistnienia erupcji wiertniczej, rozumianej jako niekontrolowany przypływ płynu złożowego do otworu lub odwiertu, spowodowany naruszeniem równowagi między ciśnieniem złożowym aciśnieniem wynikającym zhydrostatycznego oddziaływania słupa płuczki wiertniczej. §35.1. Wzakładach górniczych wydobywających ropę naftową lub gaz ziemny oraz zakładach prowadzących roboty geologiczne służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż tych kopalin ustala się dwie klasy zagrożenia erupcyjnego.

2. Otwory przewidziane do wiercenia, otwory wiercone, otwory odwiercone oraz odwierty są przestrzeniami, które wzakładach górniczych wydobywających ropę naftową lub gaz ziemny oraz zakładach prowadzących roboty geologiczne służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż tych kopalin podlegają zaliczeniu do jednej zdwóch klas zagrożenia erupcyjnego.

3. Do klasy Azagrożenia erupcyjnego zalicza się: 1) otwór wprzestrzeni nierozpoznanej geologicznie inierozpoznanej charakterystyce złożowej; 2) otwór wprzestrzeni rozpoznanej geologicznie ogradiencie ciśnienia złożowego większym niż 0,13MPa/10m; 3) każdy otwór, jeżeli wjego nieorurowanej części zalegają poziomy ociśnieniu złożowym owartości zbliżonej do wartości ciśnienia szczelinowania innych skał występujących wtej części otworu; 4) odwiert ogradiencie ciśnienia złożowego większym niż 0,13MPa/10m.

4. Do klasy B zagrożenia erupcyjnego zalicza się: 1) otwór wprzestrzeni rozpoznanej geologicznie irozpoznanej charakterystyce złożowej, 2) odwiert wprzestrzeni rozpoznanej geologicznie irozpoznanej charakterystyce złożowej – jeżeli gradient ciśnienia złożowego nie jest większy niż 0,13MPa/10m.

5. Podczas ustalania klasy zagrożenia erupcyjnego dla otworu przewidzianego do wiercenia wykorzystuje się dane zamieszczone wprojekcie robót geologicznych lub uzyskane na podstawie badań przeprowadzonych wsąsiednich odwierconych otworach, anastępnie koryguje się je po odwierceniu otworu wdanej strukturze geologicznej oraz jego opróbowaniu. §36.1. Dokumentacja, woparciu októrą dokonuje się zaliczenia przestrzeni, októrych mowa w§35 ust.2, do odpowiedniej klasy zagrożenia erupcyjnego, obejmuje wszczególności dane uzyskane po opróbowaniu otworu lub odwiertu.

Dziennik Ustaw 2.Dokumentacja zawiera wszczególności: 1) określenie: a) gradientów ciśnienia złożowego, b) wydajności otworu lub odwiertu, c) wykładnika gazowego wropie naftowej lub solance; 2) propozycję zaliczenia przestrzeni, októrych mowa w§35 ust.2, do odpowiedniej klasy zagrożenia erupcyjnego. 3.Wykładnikiem gazowym, októrym mowa wust.2 pkt1 lit.c, jest liczba m3wydobytego gazu ziemnego przypadająca na jednostkę masy lub objętości wydobytej znim ropy naftowej lub solanki wtym samym przedziale czasu. Rozdział 10 Zagrożenie siarkowodorowe §37.1. Podstawowym kryterium oceny zagrożenia siarkowodorowego wzakładach górniczych wydobywających ropę naftową lub gaz ziemny oraz zakładach prowadzących roboty geologiczne służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż tych kopalin jest możliwość – podczas erupcji otwartej zotworów lub odwiertów – wypływu na powierzchnię terenu płynu złożowego zawierającego siarkowodór, stwarzającego niebezpieczeństwo dla pracowników, ruchu zakładu górniczego albo zakładu oraz ludności przebywającej wpobliżu miejsca prowadzenia ruchu zakładu górniczego albo zakładu.

2. Erupcją otwartą jest niekontrolowany wypływ płynu złożowego na powierzchnię terenu wwyniku uszkodzenia urządzeń zabezpieczających wylot otworu lub odwiertu. §38.1. Wzakładach górniczych wydobywających ropę naftową lub gaz ziemny oraz zakładach prowadzących roboty geologiczne służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż tych kopalin ustala się cztery kategorie zagrożenia siarkowodorowego.

2. Otwór oraz odwiert orozpoznanej wydajności wypływu ropy naftowej lub gazu ziemnego oraz rozpoznanej koncentracji siarkowodoru wropie naftowej lub gazie ziemnym są przestrzeniami, które wzakładach górniczych wydobywających ropę naftową lub gaz ziemny oraz zakładach prowadzących roboty geologiczne służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż tych kopalin podlegają zaliczeniu do jednej zczterech kategorii zagrożenia siarkowodorowego.

3. Do Ikategorii zagrożenia siarkowodorowego zalicza się otwór lub odwiert, zktórych wypływ siarkowodoru może mieć wydajność większą niż 120m3/min.

4. Do II kategorii zagrożenia siarkowodorowego zalicza się otwór lub odwiert, zktórych wypływ siarkowodoru może mieć wydajność większą niż 18m3/min, lecz nie większą niż 120m3/min.

5. Do III kategorii zagrożenia siarkowodorowego zalicza się otwór lub odwiert, zktórych wypływ siarkowodoru może mieć wydajność większą niż 6m3/min, lecz nie większą niż 18m3/min.

6. Do IV kategorii zagrożenia siarkowodorowego zalicza się otwór lub odwiert, wokół których jest możliwe powstanie stężenia siarkowodoru owartości większej niż 5ppm, awypływ siarkowodoru ztego otworu lub odwiertu może mieć wydajność nie większą niż 6m3/min.

7. Podczas ustalania kategorii zagrożenia siarkowodorowego: 1) otworów lub odwiertów, zktórych eksploatuje się płyn złożowy przez rurki wydobywcze, przyjmuje się największą dla możliwą wydajność wypływu siarkowodoru wydobywającego się zotworu lub odwiertu przez ostatnią kolumnę rur okładzinowych podczas erupcji otwartej, przy przeciwciśnieniu na wylocie otworu równym ciśnieniu atmosferycznemu, zuwzględnieniem uzbrojenia wgłębnego odwiertu; 2) wrejonach nierozpoznanych geologicznie, wprzypadku wiercenia otworów, wydajność wypływu siarkowodoru określa się szacunkowo dla danej struktury geologicznej; wydajność wypływu siarkowodoru określoną szacunkowo koryguje się po opróbowaniu pierwszego wykonanego otwo3) ru wdanej strukturze geologicznej; 4) wykorzystuje się dane zamieszczone wprojekcie robót geologicznych lub uzyskane na podstawie badań przeprowadzonych wsąsiednich odwierconych otworach. – 18 – Poz. 230

Dziennik Ustaw – 19 – Poz. 230

§39.1. Wzakładach górniczych wydobywających siarkę ustala się dwie kategorie zagrożenia siarkowodorowego.

2. Przestrzeń występowania siarkowodoru wpowietrzu jest przestrzenią, która wzakładach górniczych wydobywających siarkę podlega zaliczeniu do jednej zdwóch kategorii zagrożenia siarkowodorowego.

3. Do Ikategorii zagrożenia siarkowodorowego zalicza się przestrzeń, wktórej wartość stężenia siarkowodoru wpowietrzu nie jest większa niż 5ppm, ale jest możliwe okresowe wystąpienie stężenia siarkowodoru wpowietrzu, którego wartość jest większa niż 5ppm, wwyniku awarii instalacji lub urządzeń ochronnych.

4. Do II kategorii zagrożenia siarkowodorowego zalicza się przestrzeń, wktórej jest możliwe wystąpienie siarkowodoru wpowietrzu ostężeniu, którego wartość jest większa niż 5ppm. §40.1. Dokumentacja, woparciu októrą dokonuje się zaliczenia przestrzeni, októrych mowa w§38 ust.2, do odpowiedniej kategorii zagrożenia siarkowodorowego, zawiera wszczególności: 1) określenie przewidywanych: a) własności kolektorskich skał, b) wypływu: wody złożowej, ropy naftowej lub gazu ziemnego, c) wydajności otworu lub odwiertu, d) ilości gazu rozpuszczonego wropie naftowej, e) koncentracji siarkowodoru w: – gazie ziemnym lub – gazie rozpuszczonym wropie naftowej lub wwodzie złożowej; 2) propozycję zaliczenia przestrzeni do odpowiedniej kategorii zagrożenia siarkowodorowego. 2.Dokumentacja, woparciu októrą dokonuje się zaliczenia przestrzeni, októrej mowa w§39 ust.2, do odpowiedniej kategorii zagrożenia siarkowodorowego, zawiera wszczególności: 1) wyniki badań stężenia siarkowodoru wpowietrzu; 2) propozycję zaliczenia przestrzeni do odpowiedniej kategorii zagrożenia siarkowodorowego. Rozdział 11 Zagrożenie substancjami promieniotwórczymi §41.Podstawowym kryterium oceny zagrożenia substancjami promieniotwórczymi, zwanego dalej „zagrożeniem radiacyjnym”, jest możliwość: 1) narażenia na wchłonięcie do organizmu krótkożyciowych produktów rozpadu radonu lub izotopów radu, 2) narażenia zewnętrznego na promieniowanie gamma emitowane przez osady dołowe iskały górotworu – przy czym prawdopodobieństwo ich wystąpienia może być wcześniej oszacowane. §42.1. Wpodziemnych zakładach górniczych ustala się dwie klasy zagrożenia radiacyjnego.

2. Wyrobisko lub jego część jest przestrzenią, która wpodziemnych zakładach górniczych podlega zaliczeniu do jednej zdwóch klas zagrożenia radiacyjnego.

3. Do wyrobisk lub ich części klasy Azalicza się wyrobisko lub jego część zlokalizowane na terenach kontrolowanych wrozumieniu ustawy zdnia 29listopada 2000r. – Prawo atomowe (Dz.U. z2012r. poz.264 i908).

4. Do wyrobisk lub ich części klasy B zalicza się wyrobisko lub jego część zlokalizowane na terenach nadzorowanych wrozumieniu ustawy zdnia 29listopada 2000r. – Prawo atomowe. §43. Dokumentacja, woparciu októrą dokonuje się zaliczenia przestrzeni, októrej mowa w§42 ust.2, do odpowiedniej klasy zagrożenia radiacyjnego, zawiera: 1) opis przestrzeni ijej przeznaczenie wciągu technologicznym zakładu górniczego; 2) funkcje wentylacyjne przestrzeni, pełnione wsystemie wyrobisk;

Dziennik Ustaw – 20 – Poz. 230

3) charakterystykę stanowisk pracy oraz liczbę godzin przepracowanych wciągu roku przez pracownika wprzestrzeni; 4) charakterystykę podstawowego kryterium oceny zagrożenia radiacyjnego wprzestrzeni; 5) wyniki pomiarów dozymetrycznych wykonanych na stanowiskach pracy wprzestrzeni; 6) wyniki pomiarów dawek indywidualnych otrzymanych przez pracowników na stanowiskach pracy wprzestrzeni; 7) oszacowanie wniknięcia wciągu roku substancji promieniotwórczych do organizmu, zuwzględnieniem rodzaju nuklidów promieniotwórczych, ich aktywności istężenia, oraz – tam gdzie jest to właściwe – ich stanu fizycznego ichemicznego; 8) określenie wartości dawki skutecznej, na otrzymanie której wciągu roku jest narażony pracownik na stanowisku pracy wprzestrzeni; 9) określenie granic proponowanego zaliczenia przestrzeni do odpowiedniej klasy zagrożenia radiacyjnego, zuzasadnieniem; 10) apę wyrobiska lub jego części, wskali nie mniejszej niż 1:10000, które ma zostać zaliczone do odpowiedniej klasy m zagrożenia radiacyjnego. Rozdział 12 Przepis końcowy §44.Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1lipca 2013r.4) Minister Środowiska: M. Korolec

4)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002r. wsprawie zagrożeń naturalnych wzakładach górniczych (Dz. U. Nr94, poz.841, z2003r. Nr181, poz.1777oraz z2004r. Nr219, poz.2227), które na podstawie art.224ustawy zdnia 9czerwca 2011r. – Prawo geologiczne igórnicze (Dz. U. Nr 163, poz.981 oraz z 2013 r. poz. 21) traci moc wzakresie: 1) §1–9, §11oraz §13ust.1i2, 2) §13ust.3– wzakresie dotyczącym odpowiedniego stosowania §8ust.3i4oraz §9ust.1i2, 3) §14ust.1i2, 4) §14ust.3– wzakresie dotyczącym odpowiedniego stosowania §8ust.3i4oraz §9ust.1i2, 5) §15–42 – zdniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 230 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.