Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 231 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-19
Data wydania:2013-02-19
Data wejscia w życie:2013-02-20
Data obowiązywania:2013-02-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 231 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW zdnia 19 lutego 2013r. wsprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, wjakich te dokumenty mogą być składane Na podstawie art.25 ust.2 ustawy zdnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z2010r. Nr113, poz.759, zpóźn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §1.1.Wcelu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, októrych mowa wart.22 ust.1 ustawy zdnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, zamawiający może żądać następujących dokumentów: 1) potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, wszczególności koncesji, zezwolenia lub licencji; 2) wykazu robót budowlanych wykonanych wokresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków odopuszczenie do udziału wpostępowaniu, ajeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wtym okresie, wraz zpodaniem ich rodzaju iwartości, daty imiejsca wykonania oraz zzałączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane wsposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie zzasadami sztuki budowlanej iprawidłowo ukończone; 3) wykazu wykonanych, awprzypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu, ajeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wtym okresie, wraz zpodaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania ipodmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 4) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu iurządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych wcelu wykonania zamówienia wraz zinformacją opodstawie do dysponowania tymi zasobami; 5) opisu urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług wcelu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało wdyspozycji wykonawcy; 6) oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia uwykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego wokresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków odopuszczenie do udziału wpostępowaniu, awprzypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – wtym okresie; 7) wykazu osób, które będą uczestniczyć wwykonywaniu zamówienia, wszczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz zinformacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia iwykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, atakże zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją opodstawie do dysponowania tymi osobami;

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz.U. z2010r. Nr161, poz.1078 iNr182, poz.1228, z2011r. Nr5, poz.13, Nr28, poz.143, Nr87, poz.484, Nr234, poz.1386 iNr240, poz.1429 oraz z2012r. poz.769, 951, 1101, 1271 i1529.

Dziennik Ustaw –2– Poz. 231

8) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć wwykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 9) sprawozdania finansowego albo jego części, ajeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie zprzepisami orachunkowości, również zopinią odpowiednio obadanym sprawozdaniu albo jego części, awprzypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania inależności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, ajeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres; 10) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków odopuszczenie do udziału wpostępowaniu oudzielenie zamówienia; 11) opłaconej polisy, awprzypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wzakresie prowadzonej działalności związanej zprzedmiotem zamówienia.

2. Dowodami, októrych mowa wust.1 pkt2 i3, są: 1) poświadczenie, ztym że wodniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków odopuszczenie do udziału wpostępowaniu albo ofert; 2) wprzypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli zuzasadnionych przyczyn oobiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać poświadczenia, októrym mowa wpkt1; 3) wprzypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli zuzasadnionych przyczyn oobiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać poświadczenia, októrym mowa wpkt1.

3. Wprzypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane wwykazie, októrym mowa wust.1 pkt2 lub 3, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, októrych mowa wust.2.

4. Wprzypadku, októrym mowa wust.1 pkt2 i3, zamawiający może, wsposób obiektywny iniedyskryminacyjny, określić roboty budowlane, dostawy lub usługi, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę wwykazie lub złożenia poświadczeń, lub żądać wskazania wwykazie informacji orobotach budowlanych, dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie, w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia wykonawcy.

5. Wrazie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, októrych mowa odpowiednio wust.1 pkt2 i3 oraz ust.2, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy zpoświadczenia albo zinnego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, oprzedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 6.Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, októrych mowa wart.22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych wart.26 ust.2b ustawy, zamawiający, wcelu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów wstopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę ztymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać: 1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 9–11, a także innych dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, określonych w ogłoszeniu ozamówieniu lub wspecyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) dokumentów dotyczących wszczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę zinnym podmiotem, d) zakresu iokresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Dziennik Ustaw –3– Poz. 231

§2.

1. Wprzypadku zamówień, októrych mowa wart.131a ust.1 ustawy, stosuje się przepis §1, ztym że: 1) wykaz, októrym mowa w§1 ust.1 pkt3, dotyczy okresu ostatnich pięciu lat; 2) zamawiający może żądać także: a) oświadczenia na temat narzędzi, materiałów iurządzeń technicznych, liczebności personelu ijego wiedzy specjalistycznej lub źródeł zaopatrzenia, wraz zopisem położenia geograficznego, jeżeli znajdują się na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, dostępnych wykonawcy wcelu wykonania zamówienia, sprostania ewentualnemu wzrostowi potrzeb zamawiającego wnastępstwie sytuacji kryzysowej, atakże zapewnienia utrzymania, modernizacji oraz adaptacji dostaw będących przedmiotem zamówienia, b) regulacji prawnych państwa wykonawcy oraz regulacji wewnętrznych wykonawcy, dotyczących własności intelektualnej, c) wprzypadku zamówień, wktórych zamawiający wskazał na możliwość dostawy równoważnego sprzętu wojskowego lub newralgicznego sprzętu: – zaświadczenia sporządzonego przez uznane, właściwe urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości iwyraźnie potwierdzającego zgodność oferowanego równoważnego sprzętu wojskowego przez odniesienie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub norm, – dokumentów dotyczących badania typu, d) dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie wymagań związanych zwykonaniem zamówienia dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa informacji lub bezpieczeństwa dostaw, e) wprzypadku zamówień, które wiążą się zprzetwarzaniem informacji niejawnych, wymagają do nich dostępu, ich wykorzystania lub je zawierają – dokumentów potwierdzających zdolność wykonawcy do ochrony tych informacji iich przetwarzania na poziomie wymaganym przez odrębne przepisy, wszczególności odpowiedniego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, poświadczenia bezpieczeństwa oraz zaświadczenia oodbyciu szkolenia wzakresie ochrony informacji niejawnych. 2.Dokumenty potwierdzające zdolność wykonawcy do przetwarzania informacji niejawnych muszą spełniać wymagania wynikające zodpowiednich przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych. Zamawiający uznaje dokumenty uprawniające do dostępu do informacji niejawnych wydane przez inne państwa, jeżeli są odpowiednie do poświadczeń bezpieczeństwa oadekwatnej klauzuli tajności wydanych zgodnie zprzepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych. Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów oprzedstawienie potwierdzenia odpowiedniości poświadczenia bezpieczeństwa oadekwatnej klauzuli tajności wydanego winnym państwie.

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, októrych mowa w§1 ust.1 pkt1 – składa dokument lub dokumenty wystawione wkraju, wktórym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej zprzedmiotem zamówienia. §3.1.Wcelu wykazania braku podstaw do wykluczenia zpostępowania oudzielenie zamówienia wykonawcy wokolicznościach, októrych mowa wart.24 ust.1 ustawy, wpostępowaniach określonych wart.26 ust.1 ustawy zamawiający żąda, awpostępowaniach określonych wart.26 ust.2 ustawy zamawiający może żądać, następujących dokumentów: 1) oświadczenia obraku podstaw do wykluczenia; 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wcelu wykazania braku podstaw do wykluczenia woparciu oart.24 ust.1 pkt2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków odopuszczenie do udziału wpostępowaniu oudzielenie zamówienia albo składania ofert; 3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega zopłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków odopuszczenie do udziału wpostępowaniu oudzielenie zamówienia albo składania ofert; 4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega zopłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne ispołeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków odopuszczenie do udziału wpostępowaniu oudzielenie zamówienia albo składania ofert;

Dziennik Ustaw –4– Poz. 231

5) aktualnej informacji zKrajowego Rejestru Karnego wzakresie określonym wart.24 ust.1 pkt4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków odopuszczenie do udziału wpostępowaniu oudzielenie zamówienia albo składania ofert; 6) aktualnej informacji zKrajowego Rejestru Karnego wzakresie określonym wart.24 ust.1 pkt9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków odopuszczenie do udziału wpostępowaniu oudzielenie zamówienia albo składania ofert; 7) wprzypadku zamówień innych niż zamówienia, októrych mowa wart.131a ust.1 i art.132 ust.1 ustawy, aktualnej informacji zKrajowego Rejestru Karnego wzakresie określonym wart.24 ust.1 pkt10 i11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oudzielenie zamówienia albo składania ofert. 2.Wprzypadku zamówień, októrych mowa wart.131a ust.1 ustawy, zamawiający może żądać, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1, także innych dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, wtym: 1) aktualnej informacji zKrajowego Rejestru Karnego wzakresie określonym wart.131e ust.1 pkt2 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków odopuszczenie do udziału wpostępowaniu oudzielenie zamówienia albo składania ofert; 2) aktualnego odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa, októrym mowa wustawie zdnia 5 sierpnia 2010r. oochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr182, poz.1228); 3) aktualnego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, gwarantującego zdolność do ochrony informacji niejawnych, októrym mowa wustawie zdnia 5 sierpnia 2010r. oochronie informacji niejawnych. 3.Jeżeli, wprzypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, októrych mowa wart.24 ust.1 pkt5–8, 10 i11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa wodniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób wzakresie określonym wart.24 ust.1 pkt5–8, 10 i11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków odopuszczenie do udziału wpostępowaniu oudzielenie zamówienia albo składania ofert, ztym że wprzypadku gdy wmiejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, októrych mowa wart.22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych wart.26 ust.2b ustawy, apodmioty te będą brały udział wrealizacji części zamówienia, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych wust.1–3. §

4.

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: 1) októrych mowa w§3 ust.1: a) pkt2–4 i6 – składa dokument lub dokumenty wystawione wkraju, wktórym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: – nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, – nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu, – nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się ozamówienie, b) pkt5 i7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, wzakresie określonym wart.24 ust.1 pkt4–8,10 i11 ustawy;

2) októrych mowa w§3 ust.2: a) pkt 1 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, wzakresie określonym wart.131e ust.1 pkt2 ustawy, b) pkt2 i3 – składa poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych międzynarodowych NATO iUnii Europejskiej.

Dziennik Ustaw –5– Poz. 231

2.Dokumenty, októrych mowa wust.1 pkt1 lit. atiret pierwsze itrzecie, lit. b oraz pkt2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków odopuszczenie do udziału wpostępowaniu oudzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, októrym mowa wust.1 pkt1 lit. atiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków odopuszczenie do udziału wpostępowaniu oudzielenie zamówienia albo składania ofert. 3.Jeżeli wkraju miejsca zamieszkania osoby lub wkraju, wktórym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, októrych mowa wust.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, wktórym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, wktórym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust.2 stosuje się odpowiednio. 4.Wprzypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, wktórym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zwnioskiem oudzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. §5.Wprzypadku, októrym mowa wart.22 ust.2 ustawy, zamawiający może żądać oświadczenia wykonawcy ozatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych wrozumieniu przepisów orehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub wrozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wtych państwach. §6.1.Wcelu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać wszczególności: 1) próbek, opisów lub fotografii produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; 2) zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; 3) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich; 4) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy zeuropejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas wykonywania zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem iaudytu (EMAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie zprawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji. 2.Wprzypadku zamówień, októrych mowa wart.131a ust.1 ustawy, wcelu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, oprócz dokumentów, októrych mowa wust.1, zamawiający może żądać wszczególności opisu urządzeń technicznych, instrukcji obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, wcelu: 1) potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości wykonywanego zamówienia; 2) potwierdzenia zapewnienia bezpieczeństwa dostaw oraz ochrony informacji niejawnych; 3) potwierdzenia zapewnienia wykonania zamówienia wprzypadku wzrostu potrzeb zamawiającego; 4) potwierdzenia zapewnienia utrzymania, modernizacji lub adaptacji dostaw stanowiących przedmiot zamówienia. 3.Wykonawca może zamiast zaświadczeń, októrych mowa wust.1 pkt2–4, złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę winnym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 4.Wykonawca może zamiast zaświadczeń, októrych mowa wust.1 pkt2–4, złożyć inne dokumenty potwierdzające odpowiednio stosowanie przez wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości istosowanie równoważnych środków zarządzania środowiskiem.

Dziennik Ustaw –6– Poz. 231

5.Dowody dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa informacji muszą spełniać wymagania wynikające zodpowiednich przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych. Zamawiający uznaje dokumenty uprawniające do dostępu do informacji niejawnych wydane przez inne państwa, jeżeli są odpowiednie do poświadczeń bezpieczeństwa oadekwatnej klauzuli tajności, wydanych zgodnie zprzepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych. Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów oprzedstawienie potwierdzenia odpowiedniości poświadczenia bezpieczeństwa oadekwatnej klauzuli tajności wydanego winnym państwie. § 7.

1. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wprzypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 2.Wprzypadku wykonawców wspólnie ubiegających się oudzielenie zamówienia oraz wprzypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych wart.26 ust.2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność zoryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 3.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Dokumenty sporządzone wjęzyku obcym są składane wraz ztłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, októrej mowa wart.9 ust.3 ustawy. §8.Wprzypadku zamówień, októrych mowa wart.131a ust.1 ustawy, przepisy §1–7 stosuje się odpowiednio do podwykonawców, októrych mowa wart.131n ustawy. §9. 1.Do postępowań oudzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Wpostępowaniach oudzielenie zamówienia publicznego wszczynanych wokresie 12 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia, wykonawca, wmiejsce poświadczeń, októrych mowa w§1 ust.2 pkt1 rozporządzenia, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw lub usług oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie zzasadami sztuki budowlanej iich prawidłowe ukończenie, określone w§1 ust.1 pkt2 i3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 30 grudnia 2009r. wsprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, wjakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr226, poz.1817). §10.Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem następującym po dniu ogłoszenia.2) Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów zdnia 30 grudnia 2009r. wsprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, wjakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr226, poz.1817), które traci moc zdniem 20 lutego 2013r., na podstawie art.1 pkt9 ustawy zdnia 12 października 2012r. ozmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy okoncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. poz.1271).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 231 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.