Logowanie

Dziennik Ustaw Poz. 234 z 2013

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2013-02-20
Data wydania:2013-02-12
Data wejscia w życie:2013-02-21
Data obowiązywania:2013-02-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Poz. 234 z 2013


DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r. Poz. 234

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY IPOLITYKI SPOŁECZNEJ

1) zdnia 12 lutego 2013r. wsprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego zdziałalności organizacji pożytku publicznego Na podstawie art.23 ust.8 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. odziałalności pożytku publicznego iowolontariacie (Dz.U. z2010r. Nr234, poz.1536, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1.Wzór rocznego sprawozdania merytorycznego zdziałalności organizacji pożytku publicznego określa załącznik nr1 do rozporządzenia. §2. Wzór rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego zdziałalności organizacji pożytku publicznego określa załącznik nr2 do rozporządzenia. §

3. Do sprawozdań merytorycznych organizacji pożytku publicznego sporządzanych za rok obrotowy rozpoczęty w2012r. stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Pracy iPolityki Społecznej zdnia 23 marca 2011r. wsprawie rocznego sprawozdania merytorycznego zdziałalności organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr80, poz.434). §4.Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem następującym po dniu ogłoszenia.3) Minister Pracy iPolityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz

Minister Pracy iPolityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie §1 ust.2 pkt2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zdnia 18 listopada 2011r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy iPolityki Społecznej (Dz. U. Nr248, poz.1485).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone wDz. U. z2011r. Nr112, poz.654, Nr149, poz.887, Nr205, poz.1211, Nr208, poz.1241, Nr209, poz.1244 iNr232, poz.1378.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy iPolityki Społecznej zdnia 23 marca 2011r. wsprawie rocznego sprawozdania merytorycznego zdziałalności organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr80, poz.434), które utraciło moc wzwiązku zwejściem wżycie art.1 pkt12 lit.d ustawy zdnia 19 sierpnia 2011r. ozmianie ustawy odziałalności pożytku publicznego iowolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr209, poz.1244).

1)

Dziennik Ustaw –2– Poz. 234

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zdnia 12 lutego 2013 r. (poz.234)

Załącznik nr 1

WZÓR

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

za rok _____________

   

Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach; We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji

2. Adres siedziby i dane kontaktowe

Gmina Kraj Województwo Powiat

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr telefonu

Nr faksu

E-mail

Strona www

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego

5. Numer REGON

6. Numer KRS

Dziennik Ustaw –3–

Imię i nazwisko

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Poz. 234

Funkcja Wpisany do KRS

Imię i nazwisko

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)

Funkcja

Wpisany do KRS

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

10. Sposób realizacji celów statutowych

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na podstawie statutu organizacji)

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 1.Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Dziennik Ustaw –4– Poz. 234

najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek) gmina 1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

województwo kilka województw cały kraj poza granicami kraju

kilka gmin powiat kilka powiatów

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym Osoby fizyczne Osoby prawne

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

2.2. Informacje na temat innych (niż wymienionych w pkt 2.1) odbiorców, na rzecz których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym 3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu

działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu

działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Dziennik Ustaw –5– Poz. 234

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym 5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą Numer kodu (PKD) 5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu

działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Przedmiot i opis działalności

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego c) Przychody z działalności gospodarczej d) Przychody finansowe e) Pozostałe przychody

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji 2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów o finansach publicznych b) ze środków budżetu państwa c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego d) ze środków państwowych funduszy celowych 2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: a) ze składek członkowskich b) z darowizn od osób fizycznych w tym: c) z darowizn od osób prawnych d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) e) ze spadków, zapisów f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych) 2.4. Z innych źródeł

, zł , zł , zł , zł , zł , zł

, zł

, zł

, zł

w tym:

, zł , zł , zł , zł , zł , zł , zł , zł , zł , zł

, zł

Dziennik Ustaw –6– Poz. 234

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień roku sprawozdawczego

, zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem

, zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

1 2 3 4

, zł , zł , zł , zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą 1 2 3 4 , zł , zł , zł , zł W tym: wysokość kosztów finansowana z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych , zł , zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty ogółem:

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej d) koszty finansowe e) koszty administracyjne f) pozostałe koszty ogółem

, zł , zł , zł , zł , zł , zł , zł

, zł

,

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od , zł osób fizycznych

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego , zł

Dziennik Ustaw

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 5.3. Wynik działalności gospodarczej w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

–7–

Poz. 234

, zł

, zł , zł

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą przyznanego zwolnienia)

z podatku od czynności cywilnoprawnych z podatku od towarów i usług

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień

-> jakich ________________________ nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.) tak

nie

własność

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej 1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez

12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

etatów

Dziennik Ustaw –8– Poz. 234

1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

osób

2.1. Organizacja posiada członków

nie osób fizycznych

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

nie

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

osób osób osób osób osób osób osób osób osób

w tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego b) inne osoby

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 miesięcy

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)

w tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego b) inne osoby

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym)

w tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego b) inne osoby

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym , zł

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym

a) z tytułu umów o pracę – wynagrodzenie zasadnicze w tym: – nagrody – premie – inne świadczenia b) z tytułu umów cywilnoprawnych

, zł , zł , zł , zł , zł , zł

Dziennik Ustaw –9– Poz. 234

, zł , zł , zł , zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością pożytku publicznego a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego w tym: b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą organizacji

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne);

2. podzielić zsumowaną kwotę przez 12 (miesięcy)

, zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

(patrz komentarz do punktu 4)

, zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

(patrz komentarz do punktu 4)

, zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

(patrz komentarz do punktu 4)

, zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

, zł , zł , zł

, zł

VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

nie , zł

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego nie

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp.

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

Nazwa organu udzielającego dotacji

Kwota dotacji

Dziennik Ustaw

1 2 3 4 5

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

– 10 –

Poz. 234

, , , , , zł zł zł zł zł

nie

Lp. 1 2 3 4 5

Nazwa zadania

Cel(-e) zadania

Nazwa organu udzielającego dotacji

Kwota dotacji , zł , zł , zł , zł , zł

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień publicznych (Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia , których wartość nie przekroczyła wyrażonej

w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację Lp. 1 2 3 4 X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki Lp. 1 2 Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów lub akcji w kapitale % % % udziału w ogólnej liczbie głosów % % Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota , zł , zł , zł , zł

Dziennik Ustaw

3

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem 1 2 3

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym Lp. 1 2 3 4

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje

(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

– 11 –

%

Poz. 234

%

Organ kontrolujący

Liczba kontroli

Czytelny podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji

Data wypełnienia sprawozdania

(imię i nazwisko)

(dd.mm.rrrr)

Dziennik Ustaw – 12 – Poz. 234

Załącznik nr 2

WZÓR

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

za rok ____

   

Formularz należy wypełnić w języku polskim; Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola; W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach; We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania

I. Dane organizacji pożytku publicznego

1. Nazwa organizacji

2. Adres siedziby i dane kontaktowe

Gmina Kraj Województwo Powiat

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Nr telefonu

Nr faksu

E-mail

Strona www

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego

5. Numer REGON

6. Numer KRS

Dziennik Ustaw – 13 –

Imię i nazwisko Funkcja

Poz. 234

Wpisany do KRS

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko

Funkcja

Wpisany do KRS

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub nadzoru)

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 1.Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek) gmina 1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej przez organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

województwo kilka województw cały kraj poza granicami kraju

kilka gmin powiat kilka powiatów

Dziennik Ustaw – 14 – Poz. 234

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym Osoby fizyczne Osoby prawne

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

2.2. Informacje na temat innych (niż wymienionych w pkt 2.1) odbiorców, na rzecz których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym 3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego 3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod

względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem działalności

Sfera działalności pożytku publicznego

Przedmiot działalności

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym 4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego Sfera działalności pożytku publicznego 4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod

względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem działalności

Przedmiot działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym 5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą Numer Kodu Kod PKD: Kod PKD: Kod PKD: Przedmiot i opis działalności

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności

gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, należy podać informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Dziennik Ustaw – 15 – Poz. 234

III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1.1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat)

, zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego c) Przychody z działalności gospodarczej d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem

2. Informacja o kosztach organizacji 2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 2.2. Informacja o poniesionych kosztach: a) Koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego b) Koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego c) Koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej d) Koszty administracyjne e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

, zł , zł , zł , zł , zł , zł

, zł

, zł , zł , zł , zł , zł , zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania tych środków 4.1. Przychody z 1% podatku 4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania 1 2 3 , zł , zł , zł , zł , zł

Dziennik Ustaw

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

– 16 –

Poz. 234

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

1. Organizacja korzystała z następujących zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą przyznanego zwolnienia)

z podatku od towarów i usług

z opłaty skarbowej z opłat sądowych

z innych zwolnień

-> jakich__________________________ nie korzystała tak nie

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.)

własność

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, lub zawarła na preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej 1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez

12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

etatów

1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

osób

2.1. Organizacja posiada członków osób fizycznych osób prawnych

2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego

Dziennik Ustaw

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym 3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

– 17 –

Poz. 234

nie

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym 1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym a) z tytułu umów o pracę b) z tytułu umów cywilnoprawnych

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego nie , zł , zł , zł , zł

, zł

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji rządowej lub państwowe fundusze celowe

nie

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym Lp. 1 2 IX. Dodatkowe informacje

(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Organ kontrolujący

Liczba kontroli

Czytelny podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji

Data wypełnienia sprawozdania

(imię i nazwisko)

(dd.mm.rrrr)

pobierz plik

Dziennik Ustaw Poz. 234 z 2013 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1742 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1741 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1740 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2014

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1739 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie dokumentowania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1738 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1737 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1736 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1735 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1734 z 20132013-12-31

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1733 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w czasie stanu wyjątkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1732 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1731 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1730 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk służbowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz wymagań w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, jakie powinni spełniać funkcjonariusze na poszczególnych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1729 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1728 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1727 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1726 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełnić podmiot wnioskujący o wyznaczenie go jako jednostkę uprawnioną, sposobu i trybu przeprowadzania kontroli oraz wzoru sprawozdania oceniającego

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1725 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1724 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2014 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1723 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 0, poz. 1722 z 20132013-12-31

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.